Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

2 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten 22 Organisation och verksamhetsstyrning 26 Ansvar miljö och säkerhet 28 Affärsområden 33 Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 48 Aktien 52 Styrelse och ledning 54 Förvaltningsberättelse 56 Räkenskaper Koncernens resultaträkning och rapport över koncernens totalresultat 61 Koncernens balansräkning 62 Koncernens förändringar i eget kapital 63 Koncernens kassaflödesanalys 64 Moderbolagets resultaträkning och rapport över moderbolagets totalresultat 65 Moderbolagets balansräkning 66 Moderbolagets förändringar i eget kapital 67 Moderbolagets kassaflödesanalys 68 Noter 69 Revisionsberättelse 93 Branschtermer och nyckeltal 94 Årsstämma 95 Adresser 95 2 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

3 framvagnsvinjett Nobinas affärsidé handlar om att förenkla kundens vardagsresor. Det har vi gjort i exakt hundra år. Under tiden har vi etablerat en ledande position på marknaden tack vare en framgångsrik affärsmodell med stabila intäkter och växande marginaler. Samtidigt har marknaden utvecklats till vår fördel och med viktiga pågående förändringar är potentialen för fortsatt lönsam tillväxt stor. Att resa tillsammans för ett hållbart samhälle är mer rätt i tiden än någonsin. NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 3

4 i korthet Om Nobina På en marknad i stor förändring har Nobina försvarat en marknadsledande ställning efter ett framgångsrikt genomfört förändringsarbete. Ambitionen är att med fortsatt lönsamhet stärka sin position i Norden och ta andelar i värdekedjan genom såväl förbättrat kunderbjudande som optimering av bussflotta och trafikplanering. Branschens mest engagerade medarbetare ska genom målstyrt och delegerat ledarskap vara drivande i förflyttningen. Affärsmodell Strategi lönsam tillväxt Nobina har en väl fungerande affärsmodell som bygger på stabila intäkter genom långa kontrakt och relationer. Marknadslogiken och den valda modellen innebär att verksamheten bedrivs med låg risk. En gedigen kontraktsportfölj och stora anbudsvolymer ger stabilitet medan ett ökat antal kontrakt med inslag av incitament, som en följd av pågående avregleringar, ger förutsättningar till tillväxt och bättre marginaler. Nobinas marknadsledande position i Norden innebär betydande fördelar i samband med anbudsförfaranden, kontraktshantering, fordonsdrift och trafikplanering. Verksamheten är uppdelad i de två affärsområdena Regional respektive Interregional trafik. Nobina är ett av de största kollektivtrafikföretagen i norra Europa med en bussflotta på cirka bussar och cirka 280 miljoner genomförda kundresor per år. ÖvergRipande mål Nobina ska fortsätta vara en starkt drivande aktör på marknaden för att öka det kollektiva resandet med buss i Norden, vidga trafikföretagens ansvar för kunderbjudandet samt förbättra möjligheten att stärka lönsamheten i kontrakten genom mer balanserade villkor mellan parterna. Stabil och lönsam tillväxt uppnås genom att vinna rätt kontrakt, snarare än större marknadsandelar, samt att optimera bussflottan och den dagliga driften i befintliga kontrakt. Nobina fokuserar på att: Sträva efter stor tillgänglig anbudsvolym för att vinna mer lönsamma kontrakt Nobina ska öka kvaliteten i anbudsarbetet och delta i ett stort antal upphandlingar, men bara där förutsättningarna för lönsamhet är goda. Utveckla kunderbjudandet och ta en större del av värdekedjan Inom såväl regional som interregional trafik ska Nobina stärka erbjudandet till kund genom kontinuerlig produktutveckling och ökat ansvar för att påverka resan och resandet. I alla led prioritera och förbättra lönsamhet Nobina ska nå ökad effektivitet i såväl befintliga som nya kontrakt med stöd av koncerngemensamma arbetsprocesser. Optimera indexering, bränsleförbrukning och trafikplanering. Ständigt utveckla ledarskap och delaktighet bland medarbetarna Prioritera rekrytering och träning av ledarskap för alla med personalledande arbete. Genom målstyrning och kontinuerlig återkoppling synliggöra och engagera alla medarbetare. Fortsätta att aktivt driva strukturomvandlingen Nobina ska tillvarata möjligheterna på marknaden och öka andelen incitament i trafikavtalen. Det innebär att utöka trafikföretagets åtagande genom större ansvar för utbud, tidtabell och försäljning samt ersättning för både trafikproduktion och antalet resande. Delta i marknadens konsolidering till aktiva och kvalitetsinriktade aktörer. affärsidé Nobinas affärsidé är att förenkla kundens vardagsresor och visionen är tydlig:»alla vill resa med oss» 4 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

5 i korthet Finansiell översikt Omsättningen ökade med 6,2 procent till MSEK (6 308) och rörelseresultatet ökade till 232 MSEK (192). Exklusive kostnader relaterade till extraordinära vinterförhållanden om 62 MSEK (37) var rörelseresultatet 294 MSEK (229). Under året vann Nobina kontrakt för 556 bussar (451). 273 bussar (339) anskaffades till ett värde av 731 MSEK (971) och finansierades genom finansiell leasing. Antal kontantfinansierade bussar uppgick till 122 (41). omsättning Rullande fyra kvartal MSEK MSEK, om ej annat anges Omsättning Rörelseresultat 2010/ / / /2010 Regional trafik Sverige Danmark Norge Finland Interregional trafik Swebus Totalt Q1 06/07 Q1 07/08 Q1 08/09 Q1 09/10 Q1 10/11 Omsättning per affärsområde samt rörelseresultat ANBUDSHISTORIK resultatutveckling * Rullande fyra kvartal MSEK Antal bussar MSEK EBITDAR EBITDA /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Regional trafik Interregional trafik Rörelseresultat 0 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Bussar ute för upphandling i Norden Upphandlade bussar där Nobina har lagt anbud Vunna bussar av Nobina Q1 06/07 Q1 07/08 Q1 08/09 Q1 09/10 Q1 10/11 MSEK 400 MSEK, om ej annat anges 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Omsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat efter skatt Kassaflöde Likvida medel * Soliditet, % 6,7 5,8 2,7 2,8 3,4 Eget kapital Antal bussar Beräknade heltidstjänster Omsättning/buss 1,45 1,60 1,75 1,78 1,85 * Inklusive spärrade medel MSEK Q / * Justerat för engångskostnader och icke återkommande kostnader /06 Q1 07/08 EBIT 06/07 Q1 08/09 07/08 EBT Q1 09/10 08/09 Q1 10/11 09/10 NOBINA ÅRSREDOVISNING Regional trafik Interregional 2010/2011 trafik 5

6 Framvagnsvinjett 2010/2011 Året som gick Året som gick präglades av snöyra, askmoln och business as usual. Sammantaget var det ett händelserikt år med omfattande förändringar på marknaden inför den nya kollektivtrafiklag som träder i kraft nästa år. marknad organisation utmärkelser ny lag om lägre körkortsålder Sveriges riksdag beslutade om lägre körkortsålder för busskörkort vilket väntas gynna rekryteringen av yngre förare till branschen. ny kollektivtrafiklag i sverige 2012 avregleras kollektivtrafiken i Sverige och privata trafikföretag får möjlighet att etablera nya linjer på kommersiell basis. Grundläggande kollektivtrafik kommer även fortsättningsvis att erbjudas av trafikföretag genom offentlig upphandling av trafikhuvudmän. Ny koncernstruktur I början av året etablerades en ny koncernstruktur för ökad effektivitet och tydligare affärsfokus. Nobina Sverige, Norge, Finland och Danmark ingår i det nya affärsområdet Regional trafik medan Swebus utgör det andra affärsområdet Interregional trafik. Samtidigt samlades de centrala funktionerna i färre enheter för ökad samordning. Stein Nilsen ny VD i Norge I december 2010 blev Stein Nilsen ny VD för Nobina i Norge. Han har lång erfarenhet från persontrafikbranschen och kom närmast från NSB där han var koncerndirektör med ansvar for NSB Persontog. Dessförinnan arbetade han i SASkoncernen i mer än 20 år. Årets HR-chef 2010 Nobinas personaldirektör Ann-Marie Silokangas utsågs till årets HR-chef. Hon fick utmärkelsen för sitt arbete med att utveckla ledarskapet i koncernen och skapa en kultur där den enskilde individen syns och utvecklas. årets trafikföretag i Danmark I maj 2010 utsågs Nobina till»årets operatör» i Danmark av Movia, uppdragsgivare i Köpenhamnsoch Själlands området. Swebus hållbart varumärke I början av 2011 utsågs Swebus till Sveriges tredje bästa transportföretag för sitt miljöarbete och sociala ansvarstagande i varumärkesundersökningen Sustainable brands. 6 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

7 framvagnsvinjett regional trafik interregional trafik Nya kontrakt i Göteborg, Norrköping och Malmö Under 2010 vann Nobina upphandlingar för Västtrafik, Norr köping och Malmö stad. Trafiken omfattar totalt 167 bussar för stads- och pendlingstrafik i och omkring de tre städerna. Nobina förlorade dock två befintliga kontrakt för SL i Stockholmsområdet. Därmed blev Malmö stad Nobinas största trafikområde. Nytt kontrakt i Norrtälje Nobina vann ett särskilt spännande kontrakt i Norrtälje med start i juni Trafiken omfattar 85 bussar och avtalet kombinerar fast pris och en rörlig ersättning per antalet påstigande kunder. För första gången låter SL ett trafikföretag vara med och utforma och ansvara för erbjudandet till kunden. Nobina först med ISOcertifiering av hela Stockholmstrafiken I juli 2010 blev Nobina det första buss företaget i branschen att vara ISO-certifierat i samtliga trafikom råden i Stockholm. Certifieringen berör med arbetare och 700 bussar. Swebus tecknar försäljningsavtal med Reitangruppen Swebus breddade återförsäljarnätverket genom avtal med Reitangruppen som äger 7-eleven och Pressbyrån, vilket omfattar totalt över 500 butiker i Sverige. ny flygtransfertrafik Stockholm Arlanda I maj tog Nobina på allvar steget in på marknaden för flygtransfertrafik i konkurrens med Arlanda Xpress och Flygbussarna. Den nya direktturen mellan Arlanda och Cityterminalen i Stockholm tar 35 minuter. ökad kundnöjdhet Kunderna gav Swebus ett kraftigt ökat betyg i årets mätning av kundnöjdhet från Svenskt kvalitetsindex, SKI. Undersökningen visar även att resenärerna ger hela bussbranschen ett förbättrat betyg och att de är mer nöjda med bussen än med både tåget och flyget. NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 7

8 vd-ord Förbättringar i alla led med siktet högre ställt Den nordiska kollektivtrafiken har genomgått en rad reformer under de hundra år vi verkat på marknaden, men kanske har förändringarna aldrig varit så stora som nu. En ny kollektivtrafiklag träder i kraft, de återstående koncessionsavtalen löper ut och den nordiska kontrakts modellen utvecklas. Rörligheten ökar samtidigt som fler blir medvetna om människans påverkan på miljön. Med detta i backspegeln känns det förstås bra att få utveckla även framtidens kollektivtrafik på en marknad där trafikföretagens position stärks. Under året åstadkom vi stora förbättringar i alla led. Vi stärkte rörelseresultatet med 40 miljoner kronor och implementerade en effektivare organisationsstruktur, men siktet var högre ställt. En viktig förklaring till att utfallet blev under förväntan var att verksamhetsåret både inleddes och avslutades med onormalt kallt och snörikt väder som ökade i princip alla rörelsekostnader samtidigt som bränsle priserna steg. Vintereffekten belastade årets resultat med 62 miljoner kronor. Trots de tuffa förutsättningarna hade vi 99,8 procent körda turer och ökad lönsamhet, främst tack vare ett medvetet kostnadstänk, bättre utnyttjande av våra bussar och inte minst engagerade medarbetare som aktivt bidrar till att genomdriva vårt förbättringsarbete. Vi har också fått ökade volymer i våra befintliga kontrakt, vilket i sin tur är en effekt av vårt eget marknadsarbete och den politiska satsningen på att fördubbla kollektivtrafikens andel av det totala resandet. Framgångar och utmaningar i våra nordiska verksamheter I Sverige stärkte vi vår ställning på flera strategiskt viktiga orter. Vi förlorade två SL-kontrakt på sammanlagt 300 bussar till Busslink i Stockholm, vilket vi beklagar men gläds samtidigt åt vår stora framgång i övriga landet. Trafikstarterna för halva stadstrafiken i Malmö och flera expresslinjer i Göteborg var stora händelser, liksom vinsten av ett nytt intressant kontrakt i Norrtälje för SL som startar till sommaren. Den nya Norrtäljetrafiken ser vi med särskild spänning fram emot eftersom den bygger på en efterfrågebaserad ersättningsmodell där vi som trafikföretag kommer att ansvara för att utforma och marknadsföra erbjudandet gentemot kunden. Den norska verksamheten hade ett tuffare år med effektivitetsproblem och förluster i upphandlingarna. Det är helt enkelt dyrare att utföra trafik i Norge och vi kämpar för att få ner kostnaderna till tillfredsställande nivåer. Samtidigt ser vi en stor framtida potential på marknaden i Norge som för närvarande genomgår många förändringar. Utvecklingen mot fler offentliga upphandlingar går snabbt och andelen på marknaden väntas överstiga 50 procent redan under I december tillträdde Stein Nilsen som ny VD för Nobina Norge. Med sina mer än 20 års erfarenhet från den nordiska persontrafiksektorn, kan jag inte tänka mig en bättre ledare för den norska verksamheten. I Danmark fortsatte verksamheten utvecklas positivt under året och vi är nöjda med den effektiva driften liksom vår goda service gentemot våra kunder. Efter bara två år på marknaden utsågs vi till årets trafikföretag av Movia som är den största uppdragsgivaren i landet och nyligen vann vi ytterligare trafik i en upphandling för dem. Vi startade två nya kontrakt och vi har goda förhoppningar om fortsatt tillväxt, men dras även fortsättningsvis med uppstarts- och expansionskostnader. I Finland behåller vi ställningarna och en oförändrad marknadsandel trots en rad utmaningar och fortsatt stor prispress. Med en förlust under våren och en vinst under hösten var marknadsandelen oförändrad under året. Utmaningarna på den finska marknaden är stora, men fler kontrakt väntas bli konkurrensutsatta under de kommande åren och vi har en bra och effektiv organisation på plats för att ta del av marknadens tillväxt. Vår interregionala aktör Swebus har ett välkänt varumärke och ett starkt erbjudande. Efter en mycket bra start på året, där bland annat askmolnet bidrog till kraftigt ökad busstrafik, blev avslutningen av året tuffare av främst två skäl. Dels väljer kunderna dyrare transportmedel i bättre tider, dels ökar den prismässiga konkurrensen från offentliga aktörer. För att stärka vår position och tydliggöra vårt mervärde till kunden, satsar vi ytterligare på säljfrämjande åtgärder framöver. I början av sommaren lanserade Swebus framgångsrikt direkttransfer mellan Stockholm Central och Arlanda. Investeringen var kostsam inledningsvis, men är en långsiktig satsning som hittills går enligt plan. Strukturella förändringar på marknaden De senaste åren har konkurrensen inom den regionala trafiken varit svår att bryta igenom i alla länder, utom i Sverige och Danmark. De offentliga aktörerna har vunnit upphandlingar till underpriser som har varit omöjliga för oss att matcha givet den kvalitet vi vill erbjuda. Men utvecklingen har blivit ohållbar sedan det visat sig omöjligt för dessa aktörer att visa lönsamhet i de underprissatta kontrakten. För närvarande granskas därför offentliga aktörer i både Finland, Danmark och Norge. 8 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

9 vd-ord» Vi fokuserar på kontrakt med god lönsamhet. I Finland gäller det den kommunala huvudkonkurrenten HELB, som ifrågasätts efter att kommunen tvingats täcka upp deras förluster med allt större lån. Danska DSB har av sin regering förbjudits att delta i upphandlingar i Sverige mot bakgrund av sina stora förluster här. I Norge granskar Riksrevisjonen statliga Nettbuss verksamhet utanför Norge och i Oslo utvärderas en försäljning av Unibuss. Även i Göteborg fortsätter det kommunala bussbolaget att gå med förlust. Vi kan konstatera att offentligt ägda kollektivtrafikföretag som drivs utan affärsmässiga krav inte är långsiktig hållbara och det är bara en tidsfråga innan vi ser alla konsekvenserna av detta. Jag är övertygad om att ett erfaret trafikföretag, som Nobina, med verktyg att förändra blir morgondagens vinnare. Redan nu konsolideras den nordiska marknaden genom ett flertal förvärv och samgåenden. Deutsche Bahn köpte brittiska Arriva och de franska aktörerna Veolia och Transdev håller på att slå samman sina kollektivtrafikorganisationer. Och utvecklingen väntas fortsätta, inte minst i Sverige. SL sålde under året sitt återstående innehav i Busslink till Keolis, vilket skedde samtidigt som flera stora SL-avtal upphandlades. Jämtländska KR-trafik och Nettbuss Sverige löste upp sina ägarband och Vänersborgs Linjetrafik (VL-trafik) övertogs av Buss i Väst. Dessutom bildade ett antal mindre trafikföretag i bussbranschen alliansen Together. Det är svårt att bedöma fullt ut hur den nya svenska kollektivtrafiklagen kommer att påverka marknadsutvecklingen, men vi ser redan nu att nästan alla län organiserar kollektiv trafiken under en ny myndighet, Kollektivtrafikmyndigheten, för att öka det politiska inflytandet. Landstinget tar därmed hela ansvaret för kollektivtrafiken. Från Nobinas sida tror vi att det viktigaste är att trafiklösningarna utvecklas i samarbete med trafik företagen och att det sker närmare kunden, utifrån lokala förutsättningar. Allt fler trafikhuvudmän tillämpar incitamentsstyrda kontrakt, men trots en positiv utveckling av kontraktsvillkoren är det fortfarande svårt för nya aktörer att delta i upphandlingarna. Trafikföretagen tvingas kalkylera in alltför stora merkostnader för att täcka de risker och särskilda krav som de upphandlande myndigheterna ställer. Vi anser att risker för skadegörelse och extrema väderförhållanden inte ensidigt ska vila på trafikföretagen. Vår förhoppning är att allt fler trafikhuvudmän väljer att utforma kontraktsvillkoren i linje med branschrekommendationerna så att kunderna slipper betala ett alltför högt pris för sin kollektivtrafik. Höga förväntningar och stora möjligheter Vår vision är att alla ska resa med oss. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra vårt erbjudande till kunden. Hur väl vi lyckas beror på hur duktiga vi är på att motivera våra medarbetare, vars engagemang är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Därför förtydligade vi under året våra gemensamma värderingar, utvecklade vårt erbjudande för att öka antalet resor, investerade tid och resurser i ledarskapsfrågor samt ökade antalet individuella utvecklingssamtal och återkopplingar. Det närmaste året fokuserar vi på att vinna fler kontrakt med förutsättningar för god lönsamhet. Ju fler upphandlingar på marknaden, desto större är urvalet av intressanta kontrakt att lämna anbud på. Vi kommer att hålla fast vid vår strategi att endast lämna anbud med förutsättning för lönsam utveckling och välkomnar därför de nya kvalitetsutvärderingarna där vi bättre kan visa vilket mervärde vi erbjuder kunden. Vi ser också över våra arbetsprocesser och effektiviserar verksamheten ytterligare. Här är optimeringen av bussflottan ett centralt verktyg liksom att hitta alternativa bränslelösningar för att nå ökad flexibilitet vid prishöjningar. Vägen till ett hållbart samhälle börjar i vår värld på bussen och vi är övertygade om att ökad kundnöjdhet och högre marginaler går hand i hand även de kommande hundra åren. Ragnar Norbäck VD NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 9

10 marknad översikt Kollektivtrafiken en del av vardagen Nobina verkar på en växande marknad i förändring; att resa kollektivt har aldrig varit mer rätt. Allt fler väljer bussen för att spara tid, pengar och miljö. Trafikföretagen får större inflytande i utformandet av trafiken och de framtida vinnarna är de aktörer som kan erbjuda en attraktiv, prisvärd och lönsam produkt till sina kunder. resandets utveckling EN VÄXANDE MARKNAD Nobinas största marknad finns i storstäderna. Majoriteten väljer bussen ibland och cirka 25 procent reser kollektivt dagligen. Kvinnor färdas mer med buss än män medan ungdomar och pensionärer använder bussen mest. Den nordiska marknaden för kollektiva bussresor väntas växa de närmaste åren och omsatte 2010 omkring 44 miljarder kronor, varav den regionala trafiken stod för nästan 90 procent och den interregionala trafiken för drygt en tiondel. ALLT TALAR FÖR DET KOLLEKTIVA RESANDET MEN DET TAR TID ATT ÄNDRA MÖNSTER Omsorg om miljö, fritid och privatekonomi gör det allt mer attraktivt att låta bilen stå till förmån för resor med buss eller tåg. Redan med fem resenärer på bussen bidrar det oavsett drivmedel till att minska belastningen på miljön. Men trots att bilen är dyr, skapar trängsel och belastar miljön, ökar den genom sin bekvämlighet snabbare än bussen, överallt utom i storstäderna. De flesta som inte åker kollektivt gör det för att de saknar kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och var den finns. Fördomar om restider och trafikstörningar gör tröskeln hög. Ansträngningar bland politiker och trafikföretag lyckas inte lyfta kollektivtrafikens marknadsandel som sedan årtionden ligger still runt 20 procent. Men ett gemensamt förändringsarbete pågår. En fördubbling av kollektivtrafiken skulle minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 20 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder kronor. I början av 2008 presenterade en enad kollektivtrafikbransch därför sin ambition för Näringsdepartementet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på kort sikt och kollektivtrafikresandet till år Under våren 2008 presenterade bransch föreningarna en gemensam handlingsplan för regeringen och därefter drog fördubblingsarbetet i gång med full kraft genom olika delprojekt. PRISBILD OCH PRODUKTUTVECKLING I dåliga tider är det svårare för stat, kommun och landsting att nå en balanserad budget, vilket minskar möjligheten för kollektivtrafiken att få höjda anslag. Den ekonomiska utvecklingen påverkar även finansieringen av bussar som står för omkring 40 procent av kostnaden i avtalen. Idag specialtillverkas alla bussar på marknaden eftersom kraven varierar från en beställare till en annan och då antalet konkurrerande bussleverantörer fortsätter att vara lågt, påverkas prisbilden och produktutvecklingen negativt. Under 2010 redovisade flertalet internationella trafikföretag låg eller negativ lönsamhet i sin nordiska verksamhet. Samtliga aktörer förväntar sig att prisbilden i Norden kommer att förbättras ur trafikföretagens synvinkel. I hela Norden går utvecklingen mot mer incitamentsstyrda avtal som ska öka resandet och göra det lönsamt att erbjuda kollektiv» Omsorg om miljö, fritid och privatekonomi gör det allt mer attraktivt att låta bilen stå till förmån för resor med buss eller tåg. 10 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

11 en alldeles vanlig vardag

12 marknad översikt» Busstrafiken stod för cirka 59 procent av det totala kollektiva resandet och ökade något under trafik. Och i takt med att allt fler trafikområden öppnas upp för konkurrens kommer prisbilden att förbättras och gynna de trafikföretag som kan leverera bra kvalitet till ett bra pris. resandet i norden Resandet ökar i Sverige och det gäller både bilresor och kollektivtrafik. Busstrafiken stod för cirka 59 procent av det totala kollektiva resandet och ökade med 0,4 procent fler resor under Det kan jämföras med tunnelbanan som stod för cirka 27 procent och tåg för cirka 14 procent av resorna. I Norge ökade antalet resande i kollektivtrafiken med 1,3 procent under 2010, vilket motsvarade utvecklingen under 2009, enligt den norska statistiska centralbyrån. Den stora tillväxten skedde i samband med att kollektivtrafiken kompletterades med tunnelbana och spårvagn, dock utgör dessa en relativt liten del av den totala trafiken. Busstrafiken stod för cirka 60 procent av den totala kollektivtrafiken och andelen har varit oförändrad de senaste åren. I Finland ökade det kollektiva resandet i huvudstadsområdet med 2,2 procent under Busstrafiken stod för drygt hälften av resorna och ökade samtidigt med fyra procent. Det kan jämföras med tunnelbanan som stod för cirka 17,5 procent och tåg för cirka 14,4 procent av resorna. I Danmark stod busstrafiken för cirka 40 procent enligt en undersökning som genomfördes 2009 och förhållandena var oförändrade under Antalet resande har minskat sedan 2003 som ett resultat av ekonomisk tillväxt och ökad konkurrens från bilen som huvudsakligt transportmedel. Enligt samma mönster ökade antalet bussresor med 2,4 procent under 2010 på grund av finanskrisen. De senaste två åren har det skett omfattande förändringar i kollektivtrafiken i form av nedskärningar, strukturella omvandlingar och effektivisering av såväl stads- som regionaltrafik. Översikt kollektivtrafik i Sverige, Danmark, Norge och Finland 2010/2011 All linjelagd kollektiv trafik (tåg & buss) Marknadsvärde md SEK Linjelagd kollektiv busstrafik Antal bussar Marknadsvärde md SEK Antal bussar Konkurrensutsatt linjelagd kollektiv busstrafik Regional trafik Marknadsvärde md SEK Interregional trafik Marknadsvärde md SEK Sverige 30, , ,0 0,8 Danmark 24, , ,2 0,3 Norge 13, , ,6 0,3 Finland 20, , ,7 0,8 Summa 88, , ,5 2,2 Marknadsvärdena är uppskattningar gjorda av Nobina. 12 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

13 närhet i vardagen framvagnsvinjett

14 BAKGRUND: Så hamnade vi här kollektivtrafiken i Sverige och 1970-talet präglades av en kraftig nedgång för kollektivtrafiken i takt med att bilen gjorde sitt intåg i samhället. Trafikföretagen satt på ensamrätter och styrde både prissättning och trafik gentemot uppdragsgivarna inom sina respektive trafikområden. Trots ökade subventioner, dålig samordning av tidtabeller och krångliga biljettsystem var det emellertid svårt att bryta mönstret och det fanns ett stort behov att flytta makten från trafikföretagen till politikerna bildades Storstockholms Lokaltrafik (SL) och 1978 kom trafikhuvudmannareformen talet Trafikhuvudmannareformen slog igenom och resulterade i ett samlat trafikutbud som handlades upp genom offentlig upphandling och nya biljettsystem. Vi gick från busslinjer till bussystem och kollektivtrafiken fick ett rejält uppsving tack vare god ekonomi och en politisk vilja att fler skulle resa tillsammans. Med de nya samordnade trafiksystemen kunde stockholmaren resa genom hela staden för en femtiolapp i månaden och jämtlänningen behövde inte som tidigare fyra olika biljetter för att resa till och från jobbet. Men det var först 1989, i samband med nästa trafikreform, som marknaden avreglerades helt talet avslutades med att koncessions avtalen (med vissa små undantag) och trafikeringsrätterna övergick till huvudmännen som nu kunde genom föra offentliga upphandlingar av ett önskat utbud oberoende av gamla strukturer. Makten flyttades från trafikföretagen som var tvungna att leverera motsvarande utbud som tidigare men till väsentligt lägre priser. Vi fick högre kvalitet tack vare ett nytt köparperspektiv, men även en orealistisk prisbild till följd av den hårda konkurrensen. Trafikföretagen var inte mogna att bedöma marknaden och köpte marknadsandelar till underpriser i god förhoppning om lönsamma kontrakt. Samtidigt minskade skattemedlen till följd av den ekonomiska krisen och dränerade trafikföretagen som hade begränsade möjligheter att påverka produkten. Konsekvenserna av denna utveckling ser vi än idag talet gav oss tydligare trafikerbjudande, lägre kostnader och högre kvalitet. Samtidigt drogs trafikföretagen med stora förluster och det fria upphandlingsförfarandet hade utvecklats till ett komplicerat system som begränsade både beställare och utbussförare eftersom det fokuserade mer på detaljer och kostnader än på funktion och kundbehov. Runt om i världen ökade fokus på miljö- och klimatfrågor, urbaniseringen fortgick, drivmedelspriserna sköt i höjden och man införde trängselavgifter för att förbättra framkomligheten. Efter den statliga utredningen Koll Framåt som blev klar år 2007, enades kollektivtrafikbranschen i början av 2008 kring ett förslag till en gemensam handlingsplan för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på kort sikt och kollektivtrafikresandet till år talet bjuder på utvecklingen av den nya kollektivtrafiklag som träder i kraft den 1 januari år Syftet med den nya lagen är att modernisera kollektivtrafiken och anpassa den till EUs nya regelverk på området. Enligt den nya lagstiftningen ska trafikföretag få etablera kommersiell kollektivtrafik fritt inom alla geografiska marknadssegment, med målet att öka dynamiken och bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ett ökat resande. Samtidigt får den regionala kollektivtrafikmyndigheten bättre förutsättningar att agera effektivt genom en mer funktionsenlig befogenhet och en tydligare roll- och ansvarsfördelning, menar regeringen. För resenärerna kommer den nya regleringen att kunna leda till ett större antal resealternativ och ökad valfrihet. Från dåtid till nutid. 14 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011

15 Marknad regional trafik Marknaden för regional trafik Affärsmodellen för regional trafik möjliggör säkra intäkter genom långa kontrakt och nära relationer med kunder och uppdragsgivare. Den nordiska marknaden är i stor omvälvning med pågående konsolidering genom förvärv eller samgåenden. Snart löper också de sista koncessionsavtalen ut och allt fler trafikområden öppnas upp för offentliga upphandlingar. Modellen med offentlig upphandling ETT TRAFIKOMRÅDE HANDLAS UPP Politiskt styrda, offentligt ägda uppdragsgivare, ansvarar för den regionala trafikförsörjningen, ofta kommun eller landsting. Den regionala trafiken innefattar regiontrafik, stadstrafik och skolbusstrafik. På många håll i Norden sitter enskilda trafikhuvudmän och trafikföretag på ensamrätter för driften genom gamla så kallade koncessionsavtal, men på allt fler håll handlas trafiken upp offentligt i enlighet med EUs nya trafikförordning som förbjuder koncessionsavtal. I takt med att de nuvarande koncessionsavtalen löper ut de närmaste åren kommer kollektivtrafiken i hela Norden att kon kurrensutsättas. I EN OFFENTLIG UPPHANDLING I de fall trafikavtalen tilldelas enligt lagen om offentlig upphandling bjuder trafikhuvudmannen in samtliga intresserade trafikföretag till en offentlig upphandling. Förberedelser inför en upphandling påbörjas i god tid och verksamma dotterbolag börjar i allmänhet föra diskussioner med relevanta trafikhuvudmän upp till tre år före en aktuell process formellt påbörjas. Särskilda anbudsteam skapar sig en korrekt helhetsbild av förutsättningarna år för år, i varje enskilt fall. Planeringen omfattar alltifrån beläggning och trafikplanering till investeringar i medarbetare, bränsle, bussar och depåer. Målet är att förbereda anbud som är attraktiva för alla parter både uppdragsgivare och kunder och som också ger trafikföretaget en tillfredsställande lönsamhet. Nobina är en aktiv part i den branschdialog som förs mellan trafikföretag och uppdragsgivare för att förbättra samsynen på mål och medel i upphandlingsförfarandet, såsom utvärderingsmodeller och allmänna villkor för ökad förutsägbarhet och transparens. Några konkreta resultat av dessa insatser är branschgemensamma avtalsmallar som arbetades fram under 2010 och nya typer av kvalitetsutvärderingar som nu används av allt fler huvudmän i upphandlingarna. uppdragsgivaren OCH DEt VINNANDE trafikföretaget UPPRÄTTAR ETT AVTAL Avtalet mellan uppdragsgivaren och trafikföretaget reglerar hur trafiken ska drivas och löper i allmänhet under fem till åtta år, med option till förlängning. Avtalen reglerar allt ifrån tidtabeller och biljettpriser till hur bussarna ska se ut och vilket bränsle som ska användas. Det finns en strävan efter att av talen ska vara mindre detaljerade och mer funktionsstyrda så att trafikföretagen i högre utsträckning ska kunna utforma sitt erbjudande efter egen bedömning av marknadens behov. Det vanligaste är att trafikföretaget får betalt enligt ett bruttoavtal. Då får trafikhuvudmannen alla biljettintäkter medan ersättningen till trafikföretaget bestäms utifrån det antal kilometer och timmar som körs, vilket ger begränsade incitament att på kort sikt locka resenärer. Nettoavtal är sällsynta, och ger istället huvuddelen av biljettintäkterna till trafikföretagen och gynnar de aktörer som kan bedriva en effektiv verksamhet och attrahera fler resenärer. Nackdelen är att trafikföretaget inte kan styra utbudet efter efterfrågan, det gör uppdragsgivaren. Ett incitamentsavtal slutligen, är en mellanform mellan brutto- och nettoavtal och blir allt vanligare på marknaden. Det utgår från bruttoavtalet men ger trafikföretaget möjlighet att öka sina intäkter om antalet resenärer ökar. OCH DÄREFTER RULLAR TRAFIKEN När bolaget har förhandlat fram ett kontrakt med en trafikhuvudman och det har blivit undertecknat gäller, med få undantag, att det inte går att omförhandla kontraktsvillkoren om inte båda parter ömsesidigt samtycker till ändringarna. Vid trafikstart flyttar befintliga bussförare och övriga medarbetare inom driften vanligtvis med till det bussföretag som vinner kontraktet. Därigenom elimineras omedelbart kostnader för lön, försäkringar och pensioner för dessa medarbetare för det bussföretag som lämnar över trafiken. Det inkommande trafikföretaget måste erbjuda anställning till förarna i den pool som utgörs av tidigare medarbetare hos det utgående trafikföretaget, före eventuell ny anställning. De flesta kontrakt innehåller möjlighet till förlängning med ett till tre år, om trafikhuvudmannen ett år före utgången av den ursprungliga kontraktsperioden underrättar trafikföretaget om detta. NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/

NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA

NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA Årsredovisning 2014/2015 NORDENS STÖRSTA OCH MEST ERFARNA OPERATÖR inom kollektivtrafik innehåll Det här är Nobina 1 Året i korthet 2 Året i siffror 3 VD-ord 4 Drivkrafter 6 Marknad 8 Affärsmodell 14 Kontraktsportföljen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 2015 VD-KOMMENTAR FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET

Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 2015 VD-KOMMENTAR FÖRSTA KVARTALET VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET Q1 Q2 Q3 Q4 NOBINA EUROPE DELÅRSRAPPORT 1 MARS 31 MAJ 215 FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 1 995 MSEK (1 892), en ökning med 5,4%. Rörelseresultat var 69 MSEK ( 3). Periodens resultat efter

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Drivande. Engagerad. Välkomnande

Drivande. Engagerad. Välkomnande Drivande Engagerad Välkomnande Verksamhetsplan 201532018 Innehåll Förord Nulägesanalys Kund- och marknadsanalys Våra samverkanspartners och intreenter Trender och omvärldsfaktorer Våra utmaningar Vårt

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett

2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett 2013 2013 var ett år då Bilprovningen blickade både bakåt och framåt. Vi jubilerade och firade 50 år av kunskap och erfarenhet. Samtidigt blev vi ett mindre bolag och ett av flera på en ny marknad. Efter

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer