Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014"

Transkript

1 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning Dnr Rev Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner Mubarak Utbildning AB att en starta fristående förskola i Bro med start i januari Sammanfattning Mubarak Utbildning AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i f.d. förskolelokaler vid Finnstastigen 56 och Fjärilsstigen 4 i Bro. Verksamheten beräknas starta i januari 2015 vid Finnstastigen 56 och utökas med Fjärilsstigen 4 efter 1 år, under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 15 barn med successiv utökning till 45 barn i juni 2015 och totalt 65 barn vid fullt utbyggd verksamhet. Lokalerna ska rustas upp inför start. All mat ska lagas i köket på Finnstastigen. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag som driver två skolor i Stockholm; Stockholm International Academy School registrerad i Bolagsverket Styrelsen består av tre ledamöter varav en är vd och en suppleant. Mubarak Utbildning AB kommer att anställa en förskolechef som för närvarande är anställd som biträdande rektor vid Stockholm International Academy school och förskolechef vid Annas förskolor i Sigtuna. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola

6 2(3) Ärendet Mubarak Utbildning AB ansöker om att starta en fristående förskola som ska bedrivas i två lokaler dels vid Finnstastigen 56 och dels vid Fjärilsstigen 4 i Bro. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag med en styrelse som består av styrelseledamot och vd Moallim Omar, styrelseledamot och ordförande Ahmed Nur Mohamed Mahad samt suppleant Sheik Elmi Sharif Ali. Mubarak Utbildning AB driver två skolor i Stockholm, Stockholm International Academy School. Sten Hansson, senior adviser vid Sigtuna Affärskonsult, har varit behjälplig i ansökningsförfarandet. Förskolan kommer att drivas som en separat resultatenhet inom Mubarak Utbildning AB, som också kommer att överta verksamheten vid Annas Förskola i Sigtuna kommun vid årsskiftet Denna ska drivas som en separat resultatenhet på samma sätt som förskolan i Upplands Bro. Förskolechef Birgitta Mikalsen Persson kommer att anställas. Birgitta är för närvarande anställd som biträdande rektor vid Stockholm Academy school och som förskolechef vid Annas förskola. Birgitta kommer att successivt fasa ut sitt engagemang i Stockholm International Academy school och enbart vara förskolechef för de båda förskolorna ( i Upplands Bro och Sigtuna). Utbildningskontorets utredare Sara Lauri och Agneta Blohm har träffat Birgitta Mikalsen Persson och diskuterat det pedagogiska innehållet i förskolan i Bro samt tankarna kring det pedagogiska ledarskapet. Antal barn och personal Vid start planeras 15 barn, efter 1 år 45 barn och vid fullt utbyggd verksamhet 65 barn. Antal personal beräknas under första året successivt öka från 3 (förutom förskolechef) till 7. Till år 4 planeras en förskolechef, 3 förskollärare, 7 barnskötare och en kökspersonal. Kosthållning All mat ska lagas i köket i lokalerna på Finnstastigen 56. Pedagogik Förskolan ska vara trygg för barn och föräldrar. Mångfald ses som en styrka och tillgång och fokus ska vara på barnens språkutveckling i svenska och, i förekommande fall, annat modersmål. Förskolans profil beskrivs som mångkulturell med fokus på språk, matematik och natur/miljö med en strävan efter att barnen som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet. Verksamheten ska utvärderas löpande i samarbete med föräldrar, personal och barn. Detta systematiska kvalitetsarbete övervakas av en styrelse som också deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.

7 3(3) Ekonomi Mubarak Utbildning AB har lämnat in en budgetplan för verksamhetsår 1, 2 och 3. Planen har kompletterats med en plan för iordningsställande av lokalerna, successiv beräkning av kostnader i relation till antalet barn (i stället för utifrån max antal barn från 1 år) samt uppräknad grundlön för barnskötarna, för att komma i nivå med de kommunalt anställda barnskötarna. Förskoleverksamheten kommer att ges ett koncernbidrag på kr för att genomföra nödvändiga åtgärder i lokalerna på Finnstastigen innan verksamheten startar. Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Mubarak Utbildning AB har följande köregler: Mubarak Utbildning AB har lämnat in köregler enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Geografisk närhet 3. Anmälningsdatum Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

8 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

9 Ärende 2

10

11 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185 Datum Vår beteckning Dnr Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner Säbyholm förskolor AB att en starta fristående förskola i Säbyholm med start i januari Säbyholm Förskolor AB beviljas avsteg från kravet på öppenhet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Sammanfattning Säbyholm förskolor AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i Säbyholmsområdet i Bro. Befintliga lokaler byggs om och anpassas till förskoleverksamhet. Ett samarbete har inletts med Anki Wallman, Wåga & Wilja förskolor som fungerar som pedagogisk rådgivare tills personal är på plats och verksamheten är igång. Pedagogiken ska vara Reggio Emilia - och I Ur och Skur - inspirerad. Säbyholm Förskola AB ägs av Säbyholms Intressenter AB, och drivs av en styrelse bestående av tre personer. Säbyholms Intressenter AB är beredda att ta uppstartskostnader för förskolan. Verksamheten beräknas starta januari 2015 under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 12 barn och med successivt utökning till 25 hösten 2014 och till 75 barn vid full utbyggnad. Så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Säbyholm Förskola AB har dokumenterade köregler och ansöker om avsteg från öppenhetskravet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Enligt Skollagen 2010:800 och kommunens riktlinjer kan Utbildningsnämnden medge generellt avsteg från öppenhetskravet med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan från Säbyholm Förskolor AB

12 2(3) Ärendet Säbyholm Förskolor AB ägs av Säbyholm Intressenter AB. Ägarnas syfte är att erbjuda en bra förskola till dem som bor i närområdet. Förskolan ska bedrivas i befintliga lokaler före detta Naturbruksgymnasiet, som ägs av Ladza Förvaltning AB. Lokalerna byggs om och anpassas till förskoleverksamhet med kök och matsal i mitten. Till att börja med beräknas förskolan bestå av en grupp med ca 12 barn (januari 2015), med successiv utökning till 25 barn vid höstterminens start. Fullt utbyggd ska förskolan rymma 6 avdelningar för 75 barn. Antal personal planeras till två på heltid för 10 barn, beroende på barnens ålder. Styrelsen består av Jan Björklund, vd, Hans Österlund och Per Nordberg. Förskolechef ska vara utbildad förskollärare, enligt ansökan. Fasta vikarier ska knytas till förskolan. Kosthållning Vid starten och så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Ett nyutrustat mottagningskök kommer då att finnas. Därefter inrättas ett fullt utrustat kök med utbildad personal. Pedagogik Ett samarbete har inletts med Anki Wallman från Wåga & Wilja förskolor. Anki Wallman fungerar som rådgivare inför uppbyggandet av den pedagogiska verksamheten och till dess att den fungerar självständigt. Inspiration hämtas från Reggio Emilia - filosofin och I Ur och Skur pedagogik. Utomhuspedagogiska perspektiv och friluftsliv för att skapa upplevelsebaserat lärande ingår i den pedagogiska grundsynen. I ansökan finns en arbetsplan, som ska utvecklas och kompletteras i takt med att förskolans ledning finns anställd. I arbetsplanen finns ett övergripande mål formulerat samt beskrivning av administration och lednings och övrig personalorganisation. Förskolechefen är ansvarig för kvalitetssäkring och en kvalitetschef ska göra kvartalsrevisioner av processer och dokumentation. Vidare beskrivs en nära dialog med föräldrarna som en viktig typ av kvalitetssäkring. Ekonomi Säbyholm Intressenter AB har lämnat in årsredovisning för år 2013 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar samt revisionsberättelse. Säbyholm Intressenter AB är beredda att ta uppstartkostnader för förskolan. I ansökan finns en ekonomisk plan med budget per månad 2015 samt prognos för

13 3(3) Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Säbyholm Förskolor AB har följande köregler: barnet ska vara minst tre månader då det ställs i kön, anmälningsdatum gäller som ködatum och födelsedatum ska gälla om flera barn har samma anmälningsdatum. Intagning sker från det att barnet fyllt 1 år. Förtur: förtur gäller för syskon samt för boende i Säbyholmsområdet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Anmälan ska ske skriftligt på särskild blankett. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

14 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Ärende 3

24

25 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2014 fastställs enligt Utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

26 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2014: Registerkontroll Kontrollera att de personer som anställts har lämnat registerutdrag ur belastningsregistret. Kontroll genom stickprov. Modermålsundervisning Kontrollera att kommunen följer skollagens krav när det gäller att erbjuda modermålsundervisning. Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under hösten Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef

27 Ärende 4

28

29 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2015 fastställs enligt utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

30 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2015: Tilläggsbelopp Kontroll av att rutiner kring ansökningar av tilläggsbelopp (kontrollerades senast 2013). Förskolor och skolor ansöker hos Resursteamet om tilläggsbelopp för barn/elever med extra behov av särskilt stöd. Kontrollen avser att säkerställa att ansökningarna hanteras på ett rättsäkert sätt och att rutiner för ansökan är tydliga och tillgängliga. Barnomsorgplatser Kontroll av att skollagen följs. Kontrollera att barn i barnomsorgen har erbjuds plats inom fyra månader från ködatum. Inskrivning grundsärskola Kontrollera att inskrivningar i grundsärskolan följer lagens krav på basutredning och personkretstillhörighet. Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång och i grundskolan Kontrollera att beslut fattats för de elever som har anpassad studiegång eller undervisning i särskild undervisningsgrupp, i enlighet med skollagen 3 kap Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Kaj Söder Utbildningschef

31 Ärende 5

32

33 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jesper Sjögren Dnr Utbildningsnämnden Patientsäkerhetsberättelse grundskola Förslag till beslut Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2013 godkänns. Sammanfattning Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitime-rad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

34 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År Karin Soffiantini- Yildiz Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

35 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 4 genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll 6 Samverkan för att förebygga vårdskador 7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 7 Samverkan med patienter och närstående 7 Övergripande mål och strategier för kommande år 8 Bild, systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet 9 2

36 Sammanfattning Den 1/ infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659 Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det skall inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå detta. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal Strategier för att uppnå dessa mål är: Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår. Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i verksamheten. 3

37 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1. Upplands-Bro kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. Verksamhetschef för medicinska insatsen av elevhälsan på grundskolan enligt HSL 29 är utsedd och är Karin Soffiantini Yildiz. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård bedrivs. Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en skolläkare som är medicinskt ledningsansvrig. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en samordningsansvarig skolsköterska samt en datoransvarig skolsköterska. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker ska analyseras och följas upp. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (SFS, 2010:659) Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Verksamhetschefen träffar skolsköterskor och skolläkaren kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Det är såväl skolsköterskans och skolläkarens ansvar att rapportera till enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktats eller tillgodosetts. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Vid varje gemensamt möte tas eventuella inkomna avvikelserapporter upp till diskussion i gruppen. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar görs inför nästkommande läsår. Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. (Se bild sidan, Systematiska kvalitetsarbetet för patientsäkerhet.) Avvikelser anmäls och hanteras enligt rutin under hela verksamhetsåret. Totalt har 16 avvikelser rapporterats in under året. De har sorterats in under följande rubriker. 4 st. gällande remissvar som saknas från vårdcentraler. 4

38 2 st. gällande att elever inte fått hälsosamtal/hälsobesök enligt basprogrammet. 1 st. gällande elevhälsans medicinska insatser lokaler på nybyggd skola. 1st. gällande utemiljö-trappa på en skola. 3 st. gällande kommunikation mellan skola och elevhälsans medicinska insatser inför förebyggande insatser. 2st. gällande samverkan vårdcentraler och elevhälsans medicinska insatser, där medicinsk risk förelåg. 1st. gällande journal dokumentering i barnavårdsjournal som saknas när eleven börjar förskoleklass. 1 st. gällande journalhantering från friskola som rekvirerat journal gånger fler. 1 st. gällande rutiner vid vaccinering Inga avvikelser har betraktats som så allvarliga att det föranlett skäl att i enlighet med Lex Maria anmälas till Socialstyrelsen. Skolläkaren ingår i ett nätverk för skolläkare norra Stockholms skolläkare. Samordningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insatser ingår i ett nätverk för Stockholms län som träffas en gång per termin. Där diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar systematiskt kvalitetsarbete och andra viktiga ämnen. En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder är att verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är dokumentation av elevernas besvär och symptom samt professionens bedömning och åtgärder. Dokumentation i elevhälsojournaler används för uppföljning och utvärdering av verksamheten. I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa krav uppfylls väl i det journalsystem (PMO) som används av skolsköterska och skolläkare. För skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan finns en metodbok där rutiner och metoder beskrivs Under året har bl.a. rutinerna för bemötande och omhändertagande nyanlända/nyinvandrade elever, rutiner för utredning av neuropsykiatriska svårigheter reviderats och för elever med övervikt reviderats och implementerats. 5

39 Verksamhetschefens uppdrag Verksamhetschefen representerar vårdgivaren, utbildningsnämnden. Vårdgivaren har utsett enhetschefen för Resursteamet till verksamhetschef. Uppgifter till Socialstyrelsens vårdgivarregister har uppdaterats. Verksamhetschef som inte har den medicinska kompetensen ska skriftligen överlåta det medicinska ansvaret till skolläkare/-skolsköterska. Det medicinska ansvaret har överlåtits till skolläkaren. Under året har vi arbetat med att tydliggöra ansvaret mellan verksamhetschefen, skolläkaren och samordnande skolsköterska genom att gå igenom och dokumentera respektive ansvarsområde samt genomgång i skolsköterskegruppen. Verksamhetschef, skolläkare och samordningsansvarig skolsköterska har under året haft regelbundna möten. Vi har arbetat vidare med rutiner för hanteringen av lokala avvikelser och utvecklat och förbättrat det. För att säkerställa en god och patientsäker vård har vi initierat ett arbete kring den metodbok som används och detta planerar fortgå även Regelbunden utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet. Samtliga skolsköterskor har haft gemensam handledning 1 gång/månad under året. Skolsköterskorna uppmuntras att tillgodose sitt eget behov av kontinuerlig kompetensutveckling relaterat till uppdraget. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 punkt 2 Egenkontroll av lokaler och utrustning har skett. Den visar att vi har ändamålsenliga lokaler och bra utrustning på de flesta skolhälsovårdsmottagningarna. Det finns några undantag där lokalerna inte är ändamålsenliga samt några mottagningar som inte har fullgod utrustning. Planering finns för större inköp av gemensamt medicinskylskåp för bla. Vacciner. Varje år i juni genomförs medicinsk kontroll av apparater och utrustning såsom vågar, audiometrar och blodtrycksmanschetter. Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. Vi följer upp antal hälsobesök, hälsosamtal mm i verksamhetsberättelserna årligen och kan konstatera att i princip kommer alla elever till skolsköterskan på hälsobesök som är planerade. 6

40 Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 3 p 3 Intern samverkan inom skolan Viktigt att elevhälsans medicinska insatser får kännedom om inflyttade och utflyttade elever på skolorna för att journaler ska kunna rekvireras och för att insatser ej skall fördröjas eller utebli. Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering och andra egenvårdinsatser i skolan finns inom elevhälsans medicinska insatser. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 p 5 Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar. Avvikelserapportering sker löpande enligt utarbetade riktlinjer. Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Skolläkare, samordningsansvarig skolsköterska och verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är frivillig. Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men vid vaccinering och vid journalrekvirereing utanför Upplands-brokommun efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer det. Tolk används vidbehov när så behövs. 7

41 Övergripande mål och strategier för kommande år Mål Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Strategier Att uppdatera rutiner och i förekommande fall ta fram nya rutiner för skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan utifrån det nya Vägledningsdokumentet för elevhälsan, som Socialstyrelsen och Skolverket ger ut under året. Fortsätta arbetet med en öppen kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser i verksamheten. Arbeta med egenkontroll avseende rutiner, läkemedel och journalföring Följa upp de nya rutiner som arbetats fram kring hantering av det nya hälsodataregistret gällande vaccinationer som gäller från den 1 januari Samverkan med andra vårdgivare i närområdet såsom BVC, vårdcentraler, BUP Sammanställa resultat från hälsoprofiler i åk 4och 8 Bibehålla eller öka skolsköterskebemanningen. 8

42 9

43 Ärende 6

44

45 TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Datum Vår beteckning Sara Lauri Dnr Utbildningsnämnden Utformning av pedagogiskt pris läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen om utformningen av pedagogiskt pris för läsåret 2014/2015. Sammanfattning Ett pedagogiskt pris införs från och med läsåret 2014/2015 och delas ut vid läsårets slut. Utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden tagit fram rutiner, kriterier, belopp och jury för införandet av pedagogiskt pris. Beslutsunderlag Informationsblad om pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Webformulär för nominering till pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014 Ärendet Utbildningskontoret fick i uppdrag att utforma pedagogiskt pris och redovisa detta vid nämndens sammanträde i oktober. I informationsbladet framgår kriterier, belopp, valt fokusområde för detta läsår samt vilka som ingår i juryn. Information om priset är publicerat på kommunens webplats och har även skickats ut per e-post till samtliga rektorer och förskolechefer i kommunal och fristående verksamhet i Upplands-Bro kommun. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Nominering sker via därtill avsett webformulär och nomineringen ska inkomma senast den 31 mars Barnperspektiv Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 SOCIALNÄMNDEN 7(18) STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOL~ DATUM: 2014-04-22 40 Patientsäkerhets-och kvalitetsberättelser 2013, Verksamheter på entreprenad Socialnämndens beslut 1. Patientsäkerhets-respektive

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer