Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014"

Transkript

1 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning Dnr Rev Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner Mubarak Utbildning AB att en starta fristående förskola i Bro med start i januari Sammanfattning Mubarak Utbildning AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i f.d. förskolelokaler vid Finnstastigen 56 och Fjärilsstigen 4 i Bro. Verksamheten beräknas starta i januari 2015 vid Finnstastigen 56 och utökas med Fjärilsstigen 4 efter 1 år, under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 15 barn med successiv utökning till 45 barn i juni 2015 och totalt 65 barn vid fullt utbyggd verksamhet. Lokalerna ska rustas upp inför start. All mat ska lagas i köket på Finnstastigen. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag som driver två skolor i Stockholm; Stockholm International Academy School registrerad i Bolagsverket Styrelsen består av tre ledamöter varav en är vd och en suppleant. Mubarak Utbildning AB kommer att anställa en förskolechef som för närvarande är anställd som biträdande rektor vid Stockholm International Academy school och förskolechef vid Annas förskolor i Sigtuna. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola

6 2(3) Ärendet Mubarak Utbildning AB ansöker om att starta en fristående förskola som ska bedrivas i två lokaler dels vid Finnstastigen 56 och dels vid Fjärilsstigen 4 i Bro. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag med en styrelse som består av styrelseledamot och vd Moallim Omar, styrelseledamot och ordförande Ahmed Nur Mohamed Mahad samt suppleant Sheik Elmi Sharif Ali. Mubarak Utbildning AB driver två skolor i Stockholm, Stockholm International Academy School. Sten Hansson, senior adviser vid Sigtuna Affärskonsult, har varit behjälplig i ansökningsförfarandet. Förskolan kommer att drivas som en separat resultatenhet inom Mubarak Utbildning AB, som också kommer att överta verksamheten vid Annas Förskola i Sigtuna kommun vid årsskiftet Denna ska drivas som en separat resultatenhet på samma sätt som förskolan i Upplands Bro. Förskolechef Birgitta Mikalsen Persson kommer att anställas. Birgitta är för närvarande anställd som biträdande rektor vid Stockholm Academy school och som förskolechef vid Annas förskola. Birgitta kommer att successivt fasa ut sitt engagemang i Stockholm International Academy school och enbart vara förskolechef för de båda förskolorna ( i Upplands Bro och Sigtuna). Utbildningskontorets utredare Sara Lauri och Agneta Blohm har träffat Birgitta Mikalsen Persson och diskuterat det pedagogiska innehållet i förskolan i Bro samt tankarna kring det pedagogiska ledarskapet. Antal barn och personal Vid start planeras 15 barn, efter 1 år 45 barn och vid fullt utbyggd verksamhet 65 barn. Antal personal beräknas under första året successivt öka från 3 (förutom förskolechef) till 7. Till år 4 planeras en förskolechef, 3 förskollärare, 7 barnskötare och en kökspersonal. Kosthållning All mat ska lagas i köket i lokalerna på Finnstastigen 56. Pedagogik Förskolan ska vara trygg för barn och föräldrar. Mångfald ses som en styrka och tillgång och fokus ska vara på barnens språkutveckling i svenska och, i förekommande fall, annat modersmål. Förskolans profil beskrivs som mångkulturell med fokus på språk, matematik och natur/miljö med en strävan efter att barnen som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet. Verksamheten ska utvärderas löpande i samarbete med föräldrar, personal och barn. Detta systematiska kvalitetsarbete övervakas av en styrelse som också deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.

7 3(3) Ekonomi Mubarak Utbildning AB har lämnat in en budgetplan för verksamhetsår 1, 2 och 3. Planen har kompletterats med en plan för iordningsställande av lokalerna, successiv beräkning av kostnader i relation till antalet barn (i stället för utifrån max antal barn från 1 år) samt uppräknad grundlön för barnskötarna, för att komma i nivå med de kommunalt anställda barnskötarna. Förskoleverksamheten kommer att ges ett koncernbidrag på kr för att genomföra nödvändiga åtgärder i lokalerna på Finnstastigen innan verksamheten startar. Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Mubarak Utbildning AB har följande köregler: Mubarak Utbildning AB har lämnat in köregler enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Geografisk närhet 3. Anmälningsdatum Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

8 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

9 Ärende 2

10

11 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185 Datum Vår beteckning Dnr Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner Säbyholm förskolor AB att en starta fristående förskola i Säbyholm med start i januari Säbyholm Förskolor AB beviljas avsteg från kravet på öppenhet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Sammanfattning Säbyholm förskolor AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i Säbyholmsområdet i Bro. Befintliga lokaler byggs om och anpassas till förskoleverksamhet. Ett samarbete har inletts med Anki Wallman, Wåga & Wilja förskolor som fungerar som pedagogisk rådgivare tills personal är på plats och verksamheten är igång. Pedagogiken ska vara Reggio Emilia - och I Ur och Skur - inspirerad. Säbyholm Förskola AB ägs av Säbyholms Intressenter AB, och drivs av en styrelse bestående av tre personer. Säbyholms Intressenter AB är beredda att ta uppstartskostnader för förskolan. Verksamheten beräknas starta januari 2015 under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 12 barn och med successivt utökning till 25 hösten 2014 och till 75 barn vid full utbyggnad. Så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Säbyholm Förskola AB har dokumenterade köregler och ansöker om avsteg från öppenhetskravet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Enligt Skollagen 2010:800 och kommunens riktlinjer kan Utbildningsnämnden medge generellt avsteg från öppenhetskravet med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan från Säbyholm Förskolor AB

12 2(3) Ärendet Säbyholm Förskolor AB ägs av Säbyholm Intressenter AB. Ägarnas syfte är att erbjuda en bra förskola till dem som bor i närområdet. Förskolan ska bedrivas i befintliga lokaler före detta Naturbruksgymnasiet, som ägs av Ladza Förvaltning AB. Lokalerna byggs om och anpassas till förskoleverksamhet med kök och matsal i mitten. Till att börja med beräknas förskolan bestå av en grupp med ca 12 barn (januari 2015), med successiv utökning till 25 barn vid höstterminens start. Fullt utbyggd ska förskolan rymma 6 avdelningar för 75 barn. Antal personal planeras till två på heltid för 10 barn, beroende på barnens ålder. Styrelsen består av Jan Björklund, vd, Hans Österlund och Per Nordberg. Förskolechef ska vara utbildad förskollärare, enligt ansökan. Fasta vikarier ska knytas till förskolan. Kosthållning Vid starten och så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Ett nyutrustat mottagningskök kommer då att finnas. Därefter inrättas ett fullt utrustat kök med utbildad personal. Pedagogik Ett samarbete har inletts med Anki Wallman från Wåga & Wilja förskolor. Anki Wallman fungerar som rådgivare inför uppbyggandet av den pedagogiska verksamheten och till dess att den fungerar självständigt. Inspiration hämtas från Reggio Emilia - filosofin och I Ur och Skur pedagogik. Utomhuspedagogiska perspektiv och friluftsliv för att skapa upplevelsebaserat lärande ingår i den pedagogiska grundsynen. I ansökan finns en arbetsplan, som ska utvecklas och kompletteras i takt med att förskolans ledning finns anställd. I arbetsplanen finns ett övergripande mål formulerat samt beskrivning av administration och lednings och övrig personalorganisation. Förskolechefen är ansvarig för kvalitetssäkring och en kvalitetschef ska göra kvartalsrevisioner av processer och dokumentation. Vidare beskrivs en nära dialog med föräldrarna som en viktig typ av kvalitetssäkring. Ekonomi Säbyholm Intressenter AB har lämnat in årsredovisning för år 2013 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar samt revisionsberättelse. Säbyholm Intressenter AB är beredda att ta uppstartkostnader för förskolan. I ansökan finns en ekonomisk plan med budget per månad 2015 samt prognos för

13 3(3) Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Säbyholm Förskolor AB har följande köregler: barnet ska vara minst tre månader då det ställs i kön, anmälningsdatum gäller som ködatum och födelsedatum ska gälla om flera barn har samma anmälningsdatum. Intagning sker från det att barnet fyllt 1 år. Förtur: förtur gäller för syskon samt för boende i Säbyholmsområdet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Anmälan ska ske skriftligt på särskild blankett. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

14 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Ärende 3

24

25 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2014 fastställs enligt Utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

26 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2014: Registerkontroll Kontrollera att de personer som anställts har lämnat registerutdrag ur belastningsregistret. Kontroll genom stickprov. Modermålsundervisning Kontrollera att kommunen följer skollagens krav när det gäller att erbjuda modermålsundervisning. Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under hösten Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef

27 Ärende 4

28

29 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2015 fastställs enligt utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

30 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2015: Tilläggsbelopp Kontroll av att rutiner kring ansökningar av tilläggsbelopp (kontrollerades senast 2013). Förskolor och skolor ansöker hos Resursteamet om tilläggsbelopp för barn/elever med extra behov av särskilt stöd. Kontrollen avser att säkerställa att ansökningarna hanteras på ett rättsäkert sätt och att rutiner för ansökan är tydliga och tillgängliga. Barnomsorgplatser Kontroll av att skollagen följs. Kontrollera att barn i barnomsorgen har erbjuds plats inom fyra månader från ködatum. Inskrivning grundsärskola Kontrollera att inskrivningar i grundsärskolan följer lagens krav på basutredning och personkretstillhörighet. Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång och i grundskolan Kontrollera att beslut fattats för de elever som har anpassad studiegång eller undervisning i särskild undervisningsgrupp, i enlighet med skollagen 3 kap Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Kaj Söder Utbildningschef

31 Ärende 5

32

33 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jesper Sjögren Dnr Utbildningsnämnden Patientsäkerhetsberättelse grundskola Förslag till beslut Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2013 godkänns. Sammanfattning Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitime-rad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

34 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År Karin Soffiantini- Yildiz Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

35 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 4 genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll 6 Samverkan för att förebygga vårdskador 7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 7 Samverkan med patienter och närstående 7 Övergripande mål och strategier för kommande år 8 Bild, systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet 9 2

36 Sammanfattning Den 1/ infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659 Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det skall inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå detta. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal Strategier för att uppnå dessa mål är: Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår. Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i verksamheten. 3

37 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1. Upplands-Bro kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. Verksamhetschef för medicinska insatsen av elevhälsan på grundskolan enligt HSL 29 är utsedd och är Karin Soffiantini Yildiz. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård bedrivs. Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en skolläkare som är medicinskt ledningsansvrig. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en samordningsansvarig skolsköterska samt en datoransvarig skolsköterska. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker ska analyseras och följas upp. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (SFS, 2010:659) Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Verksamhetschefen träffar skolsköterskor och skolläkaren kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Det är såväl skolsköterskans och skolläkarens ansvar att rapportera till enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktats eller tillgodosetts. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Vid varje gemensamt möte tas eventuella inkomna avvikelserapporter upp till diskussion i gruppen. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar görs inför nästkommande läsår. Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. (Se bild sidan, Systematiska kvalitetsarbetet för patientsäkerhet.) Avvikelser anmäls och hanteras enligt rutin under hela verksamhetsåret. Totalt har 16 avvikelser rapporterats in under året. De har sorterats in under följande rubriker. 4 st. gällande remissvar som saknas från vårdcentraler. 4

38 2 st. gällande att elever inte fått hälsosamtal/hälsobesök enligt basprogrammet. 1 st. gällande elevhälsans medicinska insatser lokaler på nybyggd skola. 1st. gällande utemiljö-trappa på en skola. 3 st. gällande kommunikation mellan skola och elevhälsans medicinska insatser inför förebyggande insatser. 2st. gällande samverkan vårdcentraler och elevhälsans medicinska insatser, där medicinsk risk förelåg. 1st. gällande journal dokumentering i barnavårdsjournal som saknas när eleven börjar förskoleklass. 1 st. gällande journalhantering från friskola som rekvirerat journal gånger fler. 1 st. gällande rutiner vid vaccinering Inga avvikelser har betraktats som så allvarliga att det föranlett skäl att i enlighet med Lex Maria anmälas till Socialstyrelsen. Skolläkaren ingår i ett nätverk för skolläkare norra Stockholms skolläkare. Samordningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insatser ingår i ett nätverk för Stockholms län som träffas en gång per termin. Där diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar systematiskt kvalitetsarbete och andra viktiga ämnen. En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder är att verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är dokumentation av elevernas besvär och symptom samt professionens bedömning och åtgärder. Dokumentation i elevhälsojournaler används för uppföljning och utvärdering av verksamheten. I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa krav uppfylls väl i det journalsystem (PMO) som används av skolsköterska och skolläkare. För skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan finns en metodbok där rutiner och metoder beskrivs Under året har bl.a. rutinerna för bemötande och omhändertagande nyanlända/nyinvandrade elever, rutiner för utredning av neuropsykiatriska svårigheter reviderats och för elever med övervikt reviderats och implementerats. 5

39 Verksamhetschefens uppdrag Verksamhetschefen representerar vårdgivaren, utbildningsnämnden. Vårdgivaren har utsett enhetschefen för Resursteamet till verksamhetschef. Uppgifter till Socialstyrelsens vårdgivarregister har uppdaterats. Verksamhetschef som inte har den medicinska kompetensen ska skriftligen överlåta det medicinska ansvaret till skolläkare/-skolsköterska. Det medicinska ansvaret har överlåtits till skolläkaren. Under året har vi arbetat med att tydliggöra ansvaret mellan verksamhetschefen, skolläkaren och samordnande skolsköterska genom att gå igenom och dokumentera respektive ansvarsområde samt genomgång i skolsköterskegruppen. Verksamhetschef, skolläkare och samordningsansvarig skolsköterska har under året haft regelbundna möten. Vi har arbetat vidare med rutiner för hanteringen av lokala avvikelser och utvecklat och förbättrat det. För att säkerställa en god och patientsäker vård har vi initierat ett arbete kring den metodbok som används och detta planerar fortgå även Regelbunden utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet. Samtliga skolsköterskor har haft gemensam handledning 1 gång/månad under året. Skolsköterskorna uppmuntras att tillgodose sitt eget behov av kontinuerlig kompetensutveckling relaterat till uppdraget. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 punkt 2 Egenkontroll av lokaler och utrustning har skett. Den visar att vi har ändamålsenliga lokaler och bra utrustning på de flesta skolhälsovårdsmottagningarna. Det finns några undantag där lokalerna inte är ändamålsenliga samt några mottagningar som inte har fullgod utrustning. Planering finns för större inköp av gemensamt medicinskylskåp för bla. Vacciner. Varje år i juni genomförs medicinsk kontroll av apparater och utrustning såsom vågar, audiometrar och blodtrycksmanschetter. Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. Vi följer upp antal hälsobesök, hälsosamtal mm i verksamhetsberättelserna årligen och kan konstatera att i princip kommer alla elever till skolsköterskan på hälsobesök som är planerade. 6

40 Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 3 p 3 Intern samverkan inom skolan Viktigt att elevhälsans medicinska insatser får kännedom om inflyttade och utflyttade elever på skolorna för att journaler ska kunna rekvireras och för att insatser ej skall fördröjas eller utebli. Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering och andra egenvårdinsatser i skolan finns inom elevhälsans medicinska insatser. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 p 5 Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar. Avvikelserapportering sker löpande enligt utarbetade riktlinjer. Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Skolläkare, samordningsansvarig skolsköterska och verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är frivillig. Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men vid vaccinering och vid journalrekvirereing utanför Upplands-brokommun efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer det. Tolk används vidbehov när så behövs. 7

41 Övergripande mål och strategier för kommande år Mål Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Strategier Att uppdatera rutiner och i förekommande fall ta fram nya rutiner för skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan utifrån det nya Vägledningsdokumentet för elevhälsan, som Socialstyrelsen och Skolverket ger ut under året. Fortsätta arbetet med en öppen kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser i verksamheten. Arbeta med egenkontroll avseende rutiner, läkemedel och journalföring Följa upp de nya rutiner som arbetats fram kring hantering av det nya hälsodataregistret gällande vaccinationer som gäller från den 1 januari Samverkan med andra vårdgivare i närområdet såsom BVC, vårdcentraler, BUP Sammanställa resultat från hälsoprofiler i åk 4och 8 Bibehålla eller öka skolsköterskebemanningen. 8

42 9

43 Ärende 6

44

45 TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Datum Vår beteckning Sara Lauri Dnr Utbildningsnämnden Utformning av pedagogiskt pris läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen om utformningen av pedagogiskt pris för läsåret 2014/2015. Sammanfattning Ett pedagogiskt pris införs från och med läsåret 2014/2015 och delas ut vid läsårets slut. Utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden tagit fram rutiner, kriterier, belopp och jury för införandet av pedagogiskt pris. Beslutsunderlag Informationsblad om pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Webformulär för nominering till pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014 Ärendet Utbildningskontoret fick i uppdrag att utforma pedagogiskt pris och redovisa detta vid nämndens sammanträde i oktober. I informationsbladet framgår kriterier, belopp, valt fokusområde för detta läsår samt vilka som ingår i juryn. Information om priset är publicerat på kommunens webplats och har även skickats ut per e-post till samtliga rektorer och förskolechefer i kommunal och fristående verksamhet i Upplands-Bro kommun. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Nominering sker via därtill avsett webformulär och nomineringen ska inkomma senast den 31 mars Barnperspektiv Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Datum 2011-09-19 12 Antal sidor Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2006-02-14

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun.

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun. Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun. År 2014 Datum 2015-02-26 Utfärdat av verksamhetsansvarig skolsköterska, Ann Lötbom 1 Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr BUN-2014-22 Dpl 20 sid 1 (9) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-02-28 Malin Lundgren Kullgren, 054-540 1306 malin.lundgren.kullgren@karlstad.se Patientsäkerhetsberättelse 2013 Dnr

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid elevhälsan

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid elevhälsan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-31 Vår referens Helen Salmose Utredare Helen.Salmose@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun Datum: 120131 Handläggare: Maria Amström Direktnr: 7063 Beteckning: 2012.041 Lokala riktlinjer informationshantering och journalföring, inom elevhälsans medicinska och psykologiska delar, Alingsås Kommun

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs kommun 2014/2015 Verksamhetsplan 1 (7) Datum 2014-06-18 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) inom Trelleborgs

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för den psykologiska verksamheten vid Jobb Malmö Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-01 Vår referens Helen Salmose Utredare Helen.Salmose@malmo.se Tjänsteskrivelse Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Barn och utbildning Verksamhetsberättelse Elevhälsans medicinska insatser Läsåret 2012/13 Ingela Dullum Verksamhetschef 1 Innehållsförteckning Sidan 1. Sammanfattning 2 2. Beskrivning av verksamheten 2

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg?

1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? Innehållsförteckning 1. Är du intresserad av att driva en fristående förskola/ sid 3 fritidshem/pedagogisk omsorg? 2. Vem beslutar om att godkännande av fristående sid 3 3. Vad krävs för att få ett godkännande

Läs mer

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun

Mål och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun SOTENÄS KOMMUN Arbetsutskottet 2007-05-10 Beslut i Utbildningsnämnden 2007-05-31 68 och riktlinjer för skolhälsovården i Sotenäs kommun K:\PROT\UN\2007\ och riktlinjer för skolhälsovården 070531.doc 2008-08-21

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Dnr 2015/30 Id 18850 Skolhälsovården Patientsäkerhetsberättelse 2014 Skolhälsovården Vimmerby kommun Elevhälsans medicinska del Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 4 KOMPETENSUTVECKLING...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun

Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Övergripande riktlinjer och rutiner för elevhälsoarbetet i Hedemora kommun Hedemora 2013-07-29 Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen 1 Gemensamma riktlinjer för alla kommunalt drivna skolor Dessa riktlinjer

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer