Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014"

Transkript

1 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning Dnr Rev Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner Mubarak Utbildning AB att en starta fristående förskola i Bro med start i januari Sammanfattning Mubarak Utbildning AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i f.d. förskolelokaler vid Finnstastigen 56 och Fjärilsstigen 4 i Bro. Verksamheten beräknas starta i januari 2015 vid Finnstastigen 56 och utökas med Fjärilsstigen 4 efter 1 år, under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 15 barn med successiv utökning till 45 barn i juni 2015 och totalt 65 barn vid fullt utbyggd verksamhet. Lokalerna ska rustas upp inför start. All mat ska lagas i köket på Finnstastigen. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag som driver två skolor i Stockholm; Stockholm International Academy School registrerad i Bolagsverket Styrelsen består av tre ledamöter varav en är vd och en suppleant. Mubarak Utbildning AB kommer att anställa en förskolechef som för närvarande är anställd som biträdande rektor vid Stockholm International Academy school och förskolechef vid Annas förskolor i Sigtuna. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola

6 2(3) Ärendet Mubarak Utbildning AB ansöker om att starta en fristående förskola som ska bedrivas i två lokaler dels vid Finnstastigen 56 och dels vid Fjärilsstigen 4 i Bro. Mubarak Utbildning AB är ett privat aktiebolag med en styrelse som består av styrelseledamot och vd Moallim Omar, styrelseledamot och ordförande Ahmed Nur Mohamed Mahad samt suppleant Sheik Elmi Sharif Ali. Mubarak Utbildning AB driver två skolor i Stockholm, Stockholm International Academy School. Sten Hansson, senior adviser vid Sigtuna Affärskonsult, har varit behjälplig i ansökningsförfarandet. Förskolan kommer att drivas som en separat resultatenhet inom Mubarak Utbildning AB, som också kommer att överta verksamheten vid Annas Förskola i Sigtuna kommun vid årsskiftet Denna ska drivas som en separat resultatenhet på samma sätt som förskolan i Upplands Bro. Förskolechef Birgitta Mikalsen Persson kommer att anställas. Birgitta är för närvarande anställd som biträdande rektor vid Stockholm Academy school och som förskolechef vid Annas förskola. Birgitta kommer att successivt fasa ut sitt engagemang i Stockholm International Academy school och enbart vara förskolechef för de båda förskolorna ( i Upplands Bro och Sigtuna). Utbildningskontorets utredare Sara Lauri och Agneta Blohm har träffat Birgitta Mikalsen Persson och diskuterat det pedagogiska innehållet i förskolan i Bro samt tankarna kring det pedagogiska ledarskapet. Antal barn och personal Vid start planeras 15 barn, efter 1 år 45 barn och vid fullt utbyggd verksamhet 65 barn. Antal personal beräknas under första året successivt öka från 3 (förutom förskolechef) till 7. Till år 4 planeras en förskolechef, 3 förskollärare, 7 barnskötare och en kökspersonal. Kosthållning All mat ska lagas i köket i lokalerna på Finnstastigen 56. Pedagogik Förskolan ska vara trygg för barn och föräldrar. Mångfald ses som en styrka och tillgång och fokus ska vara på barnens språkutveckling i svenska och, i förekommande fall, annat modersmål. Förskolans profil beskrivs som mångkulturell med fokus på språk, matematik och natur/miljö med en strävan efter att barnen som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet. Verksamheten ska utvärderas löpande i samarbete med föräldrar, personal och barn. Detta systematiska kvalitetsarbete övervakas av en styrelse som också deltar i det systematiska kvalitetsarbetet.

7 3(3) Ekonomi Mubarak Utbildning AB har lämnat in en budgetplan för verksamhetsår 1, 2 och 3. Planen har kompletterats med en plan för iordningsställande av lokalerna, successiv beräkning av kostnader i relation till antalet barn (i stället för utifrån max antal barn från 1 år) samt uppräknad grundlön för barnskötarna, för att komma i nivå med de kommunalt anställda barnskötarna. Förskoleverksamheten kommer att ges ett koncernbidrag på kr för att genomföra nödvändiga åtgärder i lokalerna på Finnstastigen innan verksamheten startar. Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Mubarak Utbildning AB har följande köregler: Mubarak Utbildning AB har lämnat in köregler enligt följande: 1. Syskonförtur 2. Geografisk närhet 3. Anmälningsdatum Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

8 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

9 Ärende 2

10

11 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185 Datum Vår beteckning Dnr Utbildningsnämnden Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner Säbyholm förskolor AB att en starta fristående förskola i Säbyholm med start i januari Säbyholm Förskolor AB beviljas avsteg från kravet på öppenhet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Sammanfattning Säbyholm förskolor AB har inkommit med ansökan om att starta fristående förskola i Säbyholmsområdet i Bro. Befintliga lokaler byggs om och anpassas till förskoleverksamhet. Ett samarbete har inletts med Anki Wallman, Wåga & Wilja förskolor som fungerar som pedagogisk rådgivare tills personal är på plats och verksamheten är igång. Pedagogiken ska vara Reggio Emilia - och I Ur och Skur - inspirerad. Säbyholm Förskola AB ägs av Säbyholms Intressenter AB, och drivs av en styrelse bestående av tre personer. Säbyholms Intressenter AB är beredda att ta uppstartskostnader för förskolan. Verksamheten beräknas starta januari 2015 under förutsättning att tillstånd beviljas av Utbildningsnämnden i oktober Till att börja beräknas barnantalet till 12 barn och med successivt utökning till 25 hösten 2014 och till 75 barn vid full utbyggnad. Så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Säbyholm Förskola AB har dokumenterade köregler och ansöker om avsteg från öppenhetskravet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Enligt Skollagen 2010:800 och kommunens riktlinjer kan Utbildningsnämnden medge generellt avsteg från öppenhetskravet med anledning av verksamhetens särskilda karaktär. Utbildningskontorets utredare bedömer att ansökan uppfyller kommunens krav för att starta fristående förskola. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014 Ansökan från Säbyholm Förskolor AB

12 2(3) Ärendet Säbyholm Förskolor AB ägs av Säbyholm Intressenter AB. Ägarnas syfte är att erbjuda en bra förskola till dem som bor i närområdet. Förskolan ska bedrivas i befintliga lokaler före detta Naturbruksgymnasiet, som ägs av Ladza Förvaltning AB. Lokalerna byggs om och anpassas till förskoleverksamhet med kök och matsal i mitten. Till att börja med beräknas förskolan bestå av en grupp med ca 12 barn (januari 2015), med successiv utökning till 25 barn vid höstterminens start. Fullt utbyggd ska förskolan rymma 6 avdelningar för 75 barn. Antal personal planeras till två på heltid för 10 barn, beroende på barnens ålder. Styrelsen består av Jan Björklund, vd, Hans Österlund och Per Nordberg. Förskolechef ska vara utbildad förskollärare, enligt ansökan. Fasta vikarier ska knytas till förskolan. Kosthållning Vid starten och så länge förskolan har färre än 50 barn planeras catering av mat från någon av restaurangerna i Bro. Ett nyutrustat mottagningskök kommer då att finnas. Därefter inrättas ett fullt utrustat kök med utbildad personal. Pedagogik Ett samarbete har inletts med Anki Wallman från Wåga & Wilja förskolor. Anki Wallman fungerar som rådgivare inför uppbyggandet av den pedagogiska verksamheten och till dess att den fungerar självständigt. Inspiration hämtas från Reggio Emilia - filosofin och I Ur och Skur pedagogik. Utomhuspedagogiska perspektiv och friluftsliv för att skapa upplevelsebaserat lärande ingår i den pedagogiska grundsynen. I ansökan finns en arbetsplan, som ska utvecklas och kompletteras i takt med att förskolans ledning finns anställd. I arbetsplanen finns ett övergripande mål formulerat samt beskrivning av administration och lednings och övrig personalorganisation. Förskolechefen är ansvarig för kvalitetssäkring och en kvalitetschef ska göra kvartalsrevisioner av processer och dokumentation. Vidare beskrivs en nära dialog med föräldrarna som en viktig typ av kvalitetssäkring. Ekonomi Säbyholm Intressenter AB har lämnat in årsredovisning för år 2013 med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar samt revisionsberättelse. Säbyholm Intressenter AB är beredda att ta uppstartkostnader för förskolan. I ansökan finns en ekonomisk plan med budget per månad 2015 samt prognos för

13 3(3) Köregler Varje enskilt driven förskola ska presentera dokumenterade köregler. Säbyholm Förskolor AB har följande köregler: barnet ska vara minst tre månader då det ställs i kön, anmälningsdatum gäller som ködatum och födelsedatum ska gälla om flera barn har samma anmälningsdatum. Intagning sker från det att barnet fyllt 1 år. Förtur: förtur gäller för syskon samt för boende i Säbyholmsområdet med motivering att förskolan ligger på landsbygden. Anmälan ska ske skriftligt på särskild blankett. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef Bilagor: 1. Ansökan

14 Ansökan publiceras inte med hänvisning till PuL (Personuppgiftslagen)

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Ärende 3

24

25 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2014 fastställs enligt Utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

26 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2014: Registerkontroll Kontrollera att de personer som anställts har lämnat registerutdrag ur belastningsregistret. Kontroll genom stickprov. Modermålsundervisning Kontrollera att kommunen följer skollagens krav när det gäller att erbjuda modermålsundervisning. Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under hösten Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef

27 Ärende 4

28

29 Utbildningskontoret Kaj Söder TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Utbildningsnämnden Intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Intern kontrollplan för 2015 fastställs enligt utbildningskontorets förslag. Ärendebeskrivning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bakgrund Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: god verksamhetsstyrning tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter Nämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet. Nämnden har ett ansvar att utforma och konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bl a att: med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten. utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag se till att delegationsordningen är uppdaterad utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem Enligt kommunens reglemente ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

30 Sida 2 Utbildningskontorets förslag Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning under 2015: Tilläggsbelopp Kontroll av att rutiner kring ansökningar av tilläggsbelopp (kontrollerades senast 2013). Förskolor och skolor ansöker hos Resursteamet om tilläggsbelopp för barn/elever med extra behov av särskilt stöd. Kontrollen avser att säkerställa att ansökningarna hanteras på ett rättsäkert sätt och att rutiner för ansökan är tydliga och tillgängliga. Barnomsorgplatser Kontroll av att skollagen följs. Kontrollera att barn i barnomsorgen har erbjuds plats inom fyra månader från ködatum. Inskrivning grundsärskola Kontrollera att inskrivningar i grundsärskolan följer lagens krav på basutredning och personkretstillhörighet. Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång och i grundskolan Kontrollera att beslut fattats för de elever som har anpassad studiegång eller undervisning i särskild undervisningsgrupp, i enlighet med skollagen 3 kap Genomförande Kontrollmomenten genomförs av utbildningsstaben under Rapportering Genomförda uppföljningar redovisas till nämnden i verksamhetsberättelsen för Nämnden ska senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Kaj Söder Utbildningschef

31 Ärende 5

32

33 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jesper Sjögren Dnr Utbildningsnämnden Patientsäkerhetsberättelse grundskola Förslag till beslut Patientsäkerhetsberättelsen för grundskolans vårdgivare 2013 godkänns. Sammanfattning Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitime-rad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Barnperspektiv Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

34 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År Karin Soffiantini- Yildiz Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

35 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 4 genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll 6 Samverkan för att förebygga vårdskador 7 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 7 Samverkan med patienter och närstående 7 Övergripande mål och strategier för kommande år 8 Bild, systematiskt kvalitetsarbete, patientsäkerhet 9 2

36 Sammanfattning Den 1/ infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659 Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det skall bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patients säkerhet skall rapporteras till socialstyrelsen Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det skall inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå detta. Det skall finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa skall vara kända för all personal Strategier för att uppnå dessa mål är: Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår. Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i verksamheten. 3

37 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1. Upplands-Bro kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan. Verksamhetschef för medicinska insatsen av elevhälsan på grundskolan enligt HSL 29 är utsedd och är Karin Soffiantini Yildiz. Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av verksamheten och att god vård bedrivs. Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en skolläkare som är medicinskt ledningsansvrig. Inom elevhälsans medicinska insatser finns en samordningsansvarig skolsköterska samt en datoransvarig skolsköterska. Rutiner och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker ska analyseras och följas upp. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter (SFS, 2010:659) Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Verksamhetschefen träffar skolsköterskor och skolläkaren kontinuerligt i syfte att hantera frågeställningar rörande organisation och resursfördelning kring de medicinska insatserna i elevhälsan. Det är såväl skolsköterskans och skolläkarens ansvar att rapportera till enhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktats eller tillgodosetts. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelsehantering för att identifiera och åtgärda eventuella risker. Vid varje gemensamt möte tas eventuella inkomna avvikelserapporter upp till diskussion i gruppen. Vid behov går gruppen igenom gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar görs inför nästkommande läsår. Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. (Se bild sidan, Systematiska kvalitetsarbetet för patientsäkerhet.) Avvikelser anmäls och hanteras enligt rutin under hela verksamhetsåret. Totalt har 16 avvikelser rapporterats in under året. De har sorterats in under följande rubriker. 4 st. gällande remissvar som saknas från vårdcentraler. 4

38 2 st. gällande att elever inte fått hälsosamtal/hälsobesök enligt basprogrammet. 1 st. gällande elevhälsans medicinska insatser lokaler på nybyggd skola. 1st. gällande utemiljö-trappa på en skola. 3 st. gällande kommunikation mellan skola och elevhälsans medicinska insatser inför förebyggande insatser. 2st. gällande samverkan vårdcentraler och elevhälsans medicinska insatser, där medicinsk risk förelåg. 1st. gällande journal dokumentering i barnavårdsjournal som saknas när eleven börjar förskoleklass. 1 st. gällande journalhantering från friskola som rekvirerat journal gånger fler. 1 st. gällande rutiner vid vaccinering Inga avvikelser har betraktats som så allvarliga att det föranlett skäl att i enlighet med Lex Maria anmälas till Socialstyrelsen. Skolläkaren ingår i ett nätverk för skolläkare norra Stockholms skolläkare. Samordningsansvarig skolsköterska för elevhälsans medicinska insatser ingår i ett nätverk för Stockholms län som träffas en gång per termin. Där diskuteras bl.a. arbetssätt och metoder, kvalitet, lagar systematiskt kvalitetsarbete och andra viktiga ämnen. En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring arbetssätt och metoder är att verksamheten är väl förtrogen med gällande styrdokument. Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, är dokumentation av elevernas besvär och symptom samt professionens bedömning och åtgärder. Dokumentation i elevhälsojournaler används för uppföljning och utvärdering av verksamheten. I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa krav uppfylls väl i det journalsystem (PMO) som används av skolsköterska och skolläkare. För skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan finns en metodbok där rutiner och metoder beskrivs Under året har bl.a. rutinerna för bemötande och omhändertagande nyanlända/nyinvandrade elever, rutiner för utredning av neuropsykiatriska svårigheter reviderats och för elever med övervikt reviderats och implementerats. 5

39 Verksamhetschefens uppdrag Verksamhetschefen representerar vårdgivaren, utbildningsnämnden. Vårdgivaren har utsett enhetschefen för Resursteamet till verksamhetschef. Uppgifter till Socialstyrelsens vårdgivarregister har uppdaterats. Verksamhetschef som inte har den medicinska kompetensen ska skriftligen överlåta det medicinska ansvaret till skolläkare/-skolsköterska. Det medicinska ansvaret har överlåtits till skolläkaren. Under året har vi arbetat med att tydliggöra ansvaret mellan verksamhetschefen, skolläkaren och samordnande skolsköterska genom att gå igenom och dokumentera respektive ansvarsområde samt genomgång i skolsköterskegruppen. Verksamhetschef, skolläkare och samordningsansvarig skolsköterska har under året haft regelbundna möten. Vi har arbetat vidare med rutiner för hanteringen av lokala avvikelser och utvecklat och förbättrat det. För att säkerställa en god och patientsäker vård har vi initierat ett arbete kring den metodbok som används och detta planerar fortgå även Regelbunden utbildning och kompetensutveckling inom kvalitetsområdet. Samtliga skolsköterskor har haft gemensam handledning 1 gång/månad under året. Skolsköterskorna uppmuntras att tillgodose sitt eget behov av kontinuerlig kompetensutveckling relaterat till uppdraget. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 punkt 2 Egenkontroll av lokaler och utrustning har skett. Den visar att vi har ändamålsenliga lokaler och bra utrustning på de flesta skolhälsovårdsmottagningarna. Det finns några undantag där lokalerna inte är ändamålsenliga samt några mottagningar som inte har fullgod utrustning. Planering finns för större inköp av gemensamt medicinskylskåp för bla. Vacciner. Varje år i juni genomförs medicinsk kontroll av apparater och utrustning såsom vågar, audiometrar och blodtrycksmanschetter. Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. Vi följer upp antal hälsobesök, hälsosamtal mm i verksamhetsberättelserna årligen och kan konstatera att i princip kommer alla elever till skolsköterskan på hälsobesök som är planerade. 6

40 Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 2 3 p 3 Intern samverkan inom skolan Viktigt att elevhälsans medicinska insatser får kännedom om inflyttade och utflyttade elever på skolorna för att journaler ska kunna rekvireras och för att insatser ej skall fördröjas eller utebli. Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering och andra egenvårdinsatser i skolan finns inom elevhälsans medicinska insatser. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 p 5 Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar. Avvikelserapportering sker löpande enligt utarbetade riktlinjer. Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Skolläkare, samordningsansvarig skolsköterska och verksamhetschefen ansvarar för bedömning och analys av avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom elevhälsans medicinska del är frivillig. Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men vid vaccinering och vid journalrekvirereing utanför Upplands-brokommun efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling. Eleven bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen skall vara anpassad efter ålder och mognad. Eleven ska ha ett medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när man så bedömer det. Tolk används vidbehov när så behövs. 7

41 Övergripande mål och strategier för kommande år Mål Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av skolsköterskor och skolläkare med hög kompetens. Strategier Att uppdatera rutiner och i förekommande fall ta fram nya rutiner för skolhälsovården/den medicinska insatsen i elevhälsan utifrån det nya Vägledningsdokumentet för elevhälsan, som Socialstyrelsen och Skolverket ger ut under året. Fortsätta arbetet med en öppen kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser i verksamheten. Arbeta med egenkontroll avseende rutiner, läkemedel och journalföring Följa upp de nya rutiner som arbetats fram kring hantering av det nya hälsodataregistret gällande vaccinationer som gäller från den 1 januari Samverkan med andra vårdgivare i närområdet såsom BVC, vårdcentraler, BUP Sammanställa resultat från hälsoprofiler i åk 4och 8 Bibehålla eller öka skolsköterskebemanningen. 8

42 9

43 Ärende 6

44

45 TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Datum Vår beteckning Sara Lauri Dnr Utbildningsnämnden Utformning av pedagogiskt pris läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen om utformningen av pedagogiskt pris för läsåret 2014/2015. Sammanfattning Ett pedagogiskt pris införs från och med läsåret 2014/2015 och delas ut vid läsårets slut. Utbildningskontoret har på uppdrag av nämnden tagit fram rutiner, kriterier, belopp och jury för införandet av pedagogiskt pris. Beslutsunderlag Informationsblad om pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Webformulär för nominering till pedagogiskt pris den 3 oktober 2014 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014 Ärendet Utbildningskontoret fick i uppdrag att utforma pedagogiskt pris och redovisa detta vid nämndens sammanträde i oktober. I informationsbladet framgår kriterier, belopp, valt fokusområde för detta läsår samt vilka som ingår i juryn. Information om priset är publicerat på kommunens webplats och har även skickats ut per e-post till samtliga rektorer och förskolechefer i kommunal och fristående verksamhet i Upplands-Bro kommun. Priset är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Nominering sker via därtill avsett webformulär och nomineringen ska inkomma senast den 31 mars Barnperspektiv Utbildningskontorets förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. UTBILDNINGSKONTORET Kaj Söder Utbildningschef Jesper Sjögren Stabschef

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15) Sammanträdesprotokoll 10 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 28 Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare (UN 2015.027) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Barn och Utbildning Vansbro kommun Eva Svensson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Med patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/227 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för de medicinska insatserna inom Järfällas kommuns kommunala

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan.

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. År 2013 eva.fagerstrom@nybro.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan, bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 2016

Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan, bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/228 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan,

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson Styrelsen

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasiet Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28 Mats Swensson, Skolöverläkare och Medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 6 0- / Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse omfattar skopsykolgemas verksamhet i Sollentuna kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150430 Leg psykolog Annika Ehnsiö MLA - (medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150201 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140208 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Alingsås Kommun Barn och ungdom / Utbildningsförvaltningen Skolhälsovården Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-20 Maria Amström verksamhetschef skolhälsovården,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning Tjänsteskrivelse 2016-09-28 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun Borlänge kommun 2015-02-02 Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun År 2014 Datum 2015-02-02 Leg. sjuksköterska Marie Kindström Ohlson Verksamhetschef och Medicinskt ledningsansvar Leg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun 2016-02-24 Dnr BKU 2016/106 Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (Elevhälsans medicinska insats, EMI) Kramfors kommun 2015 2016-02-24 2016-02-24 Anki Johnson Annika Stattin Verksamhetschef Medicinsk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Riktlinjer för tjänstetillsättning av skolsköterska Rektor/motsvarande på respektive skola har personal- och budgetansvar för skolsköterskan.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen

Patientsäkerhetsberättelse - Ungdomsmottagningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-29 SN-2014/1132.715 1 (2) HANDLÄGGARE Berntsson Nilsson, Judith Judith.BerntssonNilsson@huddinge.se Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Karin Jonsson Bäckström Datum UN-2016/ Utbildningsnämnden

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Karin Jonsson Bäckström Datum UN-2016/ Utbildningsnämnden Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Karin Jonsson Bäckström Datum 2016-03-08 Utbildningsnämnden Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska enhet 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Innehåll Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Strategier och planerade åtgärder. 2 Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning Tjänsteskrivelse 2016-0 9-28 Handläggare Marie Lindström Utredningsenheten Utbildningsnämnden Svar på motion (SD) om att utreda kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan för att förhindra smittspridning

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Revisionsrapport Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Metod och avgränsningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun.

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun. Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i elevhälsan, Sollentuna kommun. År 2014 Datum 2015-02-26 Utfärdat av verksamhetsansvarig skolsköterska, Ann Lötbom 1 Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer