Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist"

Transkript

1 ~c~j Ysvenska hjärntumörföreningen Årsmöte Protokoll Plats Närvarande Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Se bilaga l Punkt 1 Preliminärer a Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelseordförande Alex Johansson kl19:15. b c Mötets stadgeenliga utlysande Årsmötet beslutade finna mötet stadgeenligt utlyst. Val av mötesfunktionärer Mötet valde följande funktionärer: Mötesordförande: Alex Johansson Mötessekreterare: Karin Laseen Justerare: Cecilia Åqvist d Fastställande av dagordning Mötet beslutade godkänna dagordningen. 2 Meddelanden Årsmötet avtackade närvarande, före detta styrelseledamöterna Åse Rinman och Heli van der Valk för deras förtjänstfulla insatser i föreningen. Åse Rinman berättade om symbolen för Svenska hjärntumörföreningen och bakgrunden till den. Symbolen är en kombination av Reiki-symbolen för helande och en bild av hjärnan. Denna kombination går i linje med hjärntumörföreningen som står för att hela tillsammans. Alex föredrog kalendariet för 2013 samt vad som är på gång i föreningen. Se bilaga 1 för detaljer. 3 Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse Verksamhetsberättelsen sändes ut med medlemsbrev Alex föredrog årsredovisningen. En fråga uppkom om gåvor till föreningen är villkorade. Alex berättade att detta enligt hans vetskap inte har hänt. Vidare klargjordes att föreningens löpande drift täcks av medlemsavgifterna. På sikt behöver föreningen definiera vad gåvor och donationer går till. De donationer som finns avsätts för den kommande stipendiefonden. En fråga uppkom om föreningen har ett 90-konto. Detta finns inte i nuläget pga. det merarbete ett 90-konto medför. Utgifterna under 2012 var högre än 2011 vilket delvis förklaras av en sponsringspost som inkom till Hjärntumördagarna 2011 men användes först till Hjärntumördagarna Revisionsberättelsen har ännu inte kommit på grund av att nya regler säger att samtliga styrelseledamöter måste underteckna Årsredovisningen. Detta har inte hunnits med i tillräckligt god tid inför årsmötet. Svenska hjärntumörföreningen Brädgatan Sundsvall Ideell förening Org.nr: BankGiro: Telefon: (ordförande)

2 tc~j Ysvenska hjärntumörföreningen Årsmöte Protokoll 4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 under förutsättning att föreningens revisor yrkar på detsamma. Verksamhetsberättelsen, Årsredovisningen samt Revisionsberättelsen kommer att skickas ut tillsammans med protokollet. 5 Fastställande av medlemsavgift för år 2014 Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på att medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2014 bibehålls på samma nivå som för Detta innebär 150 för enskild medlem och 300kr för familj. 6 Beslut om arvode för styrelse 7 Val a Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på Okr i styrelsearvode för verksamhetsåret styrelseordförande Valberedningens nominering: Alex Johansson, omval på 1 år. Årsmötet beslutade att välja Alex Johansson till ordförande på 1 år. b styrelseledamöter Valberedningens nominering: Lars Paro, omval 2 år Agneta Spetz, omval 2 år Gun n Åhbom, fyllnadsvall år Anna-Stina Takala, nyval på 2 år Årsmötet beslutade att välja ovanstående personer enligt valberedningens nominering. Sittande ledamöter som ej är uppe för omval: Karin Laseen och Margareta Westermark, invalda på 2 år c Valberedning Valberedningens nominering: Monica Sandström. Årsmötet beslutade att välja Monica Sandström till valberedningen samt lämna den andra posten vakant. 8 Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner Inga propositioner eller motioner fanns att behandla. 9 Övriga frågor Inga övriga frågor uppkom. 10 Mötets avslutande Mötet avslutades kl 20:30 Svenska hjärntumörföreningen Brådgatan Sundsvall Ideell förening Org.nr: BankGiro: Telefon: (ordförande)

3 "'{{\J ~venska hjärntumörföreningen Årsmöte Protokoll Bilagor 1 Deltagarlista 2 Meddelanden från styrelsen 3 Valberedningens protokoll 4 Verksamhetsberättelse 5 Årsredovisning samt Revisionsberättelse Justecace ~ (7~/= Cecil i~ Mötessekreterare!J~~feW Karin Laseen ~. sor.dföra de Alex Johansson ~~A ~ ; ~ Svenska hjärntumörföreningen Brådgatan Sundsvall Ideell förening Org.nr: BankGiro: Telefon: (ordförande)

4

5 ~c~j Ysvenska hjärntumörföreningen Årsmöte Bilaga 2 Bilaga 2: Meddelanden från styrelsen Kalendarie januari 16jan 4feb 12 feb 26feb 13mars 21mars 14 maj 15 maj 29 aug 30 aug Möte Stockholm Möte Göteborg Världscancerdagen, Berns Stockholm SKL Inspirationsdag för en ännu bättre Cancervård Möte Stockholm Möte Göteborg Årsmöte Möte Stockholm Möte Göteborg Hjärntumördagarna -Vårdpersonal Hjärntumördagarna-Allmän del Förhoppningsvis fler möten runt om i Sverige under hösten På gång- Saker som ligger på vår att-göra-lista Uppdatering av hemsidan med ny och förbättrad funktionalitet Kartläggning av vårdenheter för att nå ut med vår broschyr Uppdatering och nytryck av Gliom-boken Uppstart av forskningsfond Översyn av styrdokument samt upprättande av mål- och visions-dokument samt verksam hetspi a n Lobbyverksamhet för en översyn av statsbidrag till patientorganisationer, det stöd som finns är inte tidsenligt utan anpassat efter de klassiska och stora handikaporganisationerna. Svenska hjärntumörföreningen Brädgatan Sundsvall Ideell förening Org.nr: BankGiro: Telefon: (ordförande}

6 Svenska Hjärntumörföreningens årsmöte Valberedningens förslag till styrelse Enligt föreningens stadgar ( ADM ) väljs ordförande årligen, medan övriga styrelsemedlemmar väljs två år i taget. Styrelsen 2012 består av följande personer: Alexander Johansson, ordförande Karin Laseen, sekreterare, invald årsmötet 2012 Lars Paro, kassör, senast vald årsmötet 2011 Agneta Spetz, senast vald årsmötet 2011 Margareta Westermark, invald årsmötet 2012 Vakant (Daniella Glemme, invald årsmötet 2012lämnade posten av personliga skäl) Således skall omvaljnyval hållas för ordförande och ledamöterna Lars Paro och Agneta Spetz samt fyllnadsval för Daniella Glemme. Dessutom har styrelsen uttryckt önskemål om att om möjligt utöka styrelsen med en ledamot. Valberedningen framför här följande förslag till val av styrelse i Svenska Hjärntumörföreningen: Till ordförande föreslås omval av Alexander Johansson. Tillledamöter föreslås omval på två år av Lars Paro och Agneta Spetz fyllnadsval på ett år: Gunn Åh bom, anhörig utökning av styrelsen med nyval på två år: Anna-Stina Takala, patient Till valberedning föreslås Monica Sandström och~eh van det Val~ * Göteborg, Stockholm och Umeå, mars w~ M6nica Sandström

7 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 (4) Verksamhetsberättelse 2012 Svenska hjärntumörföreningen Org: Telefon: Brädgatan 49 BG: Epost: Sundsvall Hemsida:

8 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 2 (4) Innehållsförteckning 1. Fakta om föreningen 2. Styrelse 3. Styrelsemöten 4. Ekonomi 5. Medlemmar 6. Medlemsbrev 7. Nationella arrangemang 8. Regionala arrangemang 9. Nationella samarbeten 10. Internationella samarbeten 11. Övriga deltaganden och engagemang 12. Slutord 1. Fakta om föreningen Svenska hjärntumörföreningen Org.nr: Brädgatan 49 BG: Sundsvall Hemsida: E-post: 2. Styrelse Ordförande Åse Rinman (A) Alex Johansson (P) Kassör Lars Paro (P) Lars Paro (P) Sekreterare Ola Dahlblom (P) Karin Laséen (S) Sponsoransvarig Agneta Spetz (A) Agneta Spetz (A) Ledamot Alex Johansson (P) Margareta Westermark (V) Ledamot Göran Zador (A) Daniela Glemme (P) (avgick ) 3. Styrelsemöten Ekonomi Föreningen har under året inte erhållit några bidrag för den löpande verksamheten utan denna har täckts av medlemsavgifter och gåvor. För projektstöd, se respektive projekt. För övrig information om ekonomin, se balans- och resultat-rapport. Svenska hjärntumörföreningen Org: Telefon: Brädgatan 49 BG: Epost: Sundsvall Hemsida:

9 5. Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 383 medlemmar uppdelade på följande kategorier Patienter 107 st. Anhöriga 156 st. Vårdpersonal 25 st. Stödmedlemmar 43 st. Ingen uppgift 52 st. Verksamhetsberättelse 2012 Sida 3 (4) 6. Medlemsbrev Medlemsbrev har skickats ut vid följande tillfällen till alla medlemmar via e-post alternativt vanlig post när e-postadress saknats: 8 mars, 25 oktober och 9 december. 7. Nationella arrangemang Världscancerdagen Datum: 4 februari Plats: Berns Salonger i Stockholm. Arrangör: Nätverket Mot Cancer Beskrivning: Föreläsningar, workshops och debatt med olika intressenter från cancerområdet. För mer information, se NMC:s dokumentation. Årsmöte Datum: Plats: Arrangör: Beskrivning: Almedalen Datum: Plats: Arrangör: Beskrivning: 29 mars Citykonferensen, Stockholm Svenska hjärntumörföreningen med stöd från Elekta AB. Årsmötet värvades med en föreläsning av Elekta om stålkniven samt middag och diskussioner. 2-4 juli Visby, Gotland Nätverket Mot Cancer Alex Johansson och Daniela Glemme representerade föreningen under NMC:s arrangemang Solskolan och Seminarium på Sigyn. För mer information, se NMC:s dokumentation. Hjärntumördagarna Datum: augusti Plats: Scandic Hasselbacken, Stockholm Arrangör: Nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer och Svenska hjärntumörföreningen, med stöd av Roche, Elekta, Cancerfonden, Olivia Rehab samt Cancerakademien Norr Beskrivning: Arrangemanget är uppdelat på en dag för vårdpersonal och en dag för allmänheten. Här bjuds på intressanta föreläsningar, patient- och anhörigberättelser samt ett utmärkt tillfälle att nätverka med varandra. Svenska hjärntumörföreningen Org: Telefon: Brädgatan 49 BG: Epost: Sundsvall Hemsida:

10 Verksamhetsberättelse 2012 Sida 4 (4) 8. Regionala arrangemang Arrangerade supportmöten: Stockholm Gotland, Eugeniahemmet: 17 jan, 15 maj, 11 sept, 20 nov. Väst, Sahlgrenska: 4 jan, 7 mars, 7 nov. 9. Nationella samarbeten Nätverket Mot Cancer (NMC) Föreningen är aktiv medlem i NMC och är därigenom med och påverkar sjukvård, politiker och andra beslutsfattare på ett diagnosövergripande plan. Cancerfonden Inget specifikt samarbete utöver Hjärntumördagarna har ägt rum under året, men föreningen för löpande diskussioner med Cancerfonden angående potentiella projekt och samarbeten. Föreningen har även deltagit på diskussionsmöten som Cancerfonden anordnat för patientföreningar. 10. Internationella samarbeten Föreningen är passiv medlem i följande organisationer och utbyter därmed information och erfarenheter. International Brain Tumor Alliance (TheIBTA) European Cancer Patient Coalition 11. Övriga deltaganden och engagemang Föreningen har även i mån av tid samarbetat med, och deltagit i möten hos, Regionala CancerCentrum (RCC) runt om i landet. Detta har skett både genom patientrådsmöten och möten med processgruppen för hjärntumörer på lokala plan. 12. Slutord Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar, volontärer, organisationer och sponsorer som stöttat oss under det gångna året. Föreningen utvecklas långsamt framåt och det finns mycket kvar att göra. Vi ser fram emot ett nytt år och nya spännande utmaningar. Ort: Datum: Ort: Datum: Lars Paro, Kassör Alex Johansson, Ordförande Svenska hjärntumörföreningen Org: Telefon: Brädgatan 49 BG: Epost: Sundsvall Hemsida:

11 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Svenska Hjärntumörföreningen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Arsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESUL laträkningar 4 BALANSRÄKNINGAR 4 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 5 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR 6 UNDERSKRIFTER

12 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten stödförening för drabbade, patienter, anhöriga och vårdgivare. Nettoomsättning Flerårsjämförelse* Res. efter fmansiella poster Balansomslutning Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupp lysningar. Sida 2 av 6

13 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr REsULTATRÄKNINGAR Not Rörelsens intäkter m.m. Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster 'Årets resultat Sida 3 av 6

14 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr BALANSRÄKNINGAR Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Balanserad vinst Arets resultat Summa eget kapital Avsättningar 3 Övriga avsättningar Summa avsättningar Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och ilirutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Sida 4 av 6

15 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Viirderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Personal Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not l Intäkter Nettoomsliftning uppdelad på rijrelsegren Gåvor Medlemsavgifter Nålar l 000 l 550 Böcker Övriga intäkter Sida 5 av 6

16 SVENSKA HJÄRNTUMÖRFÖRENINGEN Org.nr T l L LÄ G G SUP P L Y S N l N G A R Not2 Eget kapital Balanserat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Arets vinst Belopp vid årets utgång Årests resultat Not3 Avsättningar Övriga avsättningar Avsättningen avser framtida stipendieutbetalningar samt medel för uppbyggnad av lokalföreningar Stockholm Karin Laseen sekreterare Kassör ctjpi2jt& [ftu~!v~~l Agneta Spetz Margareta Westermark G. Min revisionsberättelse har lämnats den I:S /q ;: Niklas Elzes Godkänd revisor Sida 6 av 6

17 O Grant Thornton Revisions berättelse Till föreningsstämman 1 Svenska Hjärntumörsföreningen org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Svenska Hjärntumörsföreningen för år styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansyaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. J ag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Hjärntumörsföreningen för år styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Sida l av 2

18 O GrantThornton Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Niklas Elzes Godkänd revisor Sida 2 av 2

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer