SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997"

Transkript

1 SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

2 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls på Cirkus i Stockholm tisdagen den 12 maj 1998 klockan 13.. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 3 april 1998, dels har anmält sig senast torsdagen den 7 maj 1998 klockan 16.. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i god tid före den 3 april ANMÄLAN Anmälan om deltagande görs: Per telefon till Lotta Mandin, eller per post till Spendrups Bryggeri AB, Box 6425, Stockholm. INFORMATIONSTILLFÄLLEN Spendrups Bryggeri AB [publ] lämnar ekonomisk information för verksamhetsåret 1998 enligt följande: 27 april Delårsrapport [ 3 mån] 3 augusti Delårsrapport [ 6 mån] 29 oktober Delårsrapport [ 9 mån] 19 februari Bokslutskommuniké april Årsredovisning Rapporterna kan beställas från Spendrups Bryggeri AB, Box 6425, Stockholm. DAGORDNING På bolagsstämman kommer de ärenden som enligt lag och Spendrups Bryggeri AB:s bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma att behandlas. Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Ängfors, Åke Modig, Jan Sparr, Jens Spendrup, Ulf Spendrup, Krister Wallin, Cecilia Stegö-Chilò samt styrelsesuppleanterna Fredrik Spendrup och Sara Spendrup. UTDELNING Styrelsens förslag till utdelning är 1,7 kr per aktie och därtill en extra utdelningsbonus på 3 öre med anledning av Spendrups 1-årsjubileum 1997, med avstämningsdag den 15 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas från VPC den 19 maj NOMINERINGSKOMMITTÉ Nomineringskommittén har till uppgift att lägga fram förslag till styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden vidare har kommittén att lägga fram förslag till val av revisorer. Kommittén består av Ove Rydin, Jan Sparr, Ulf Spendrup, Lena Wennberg samt Rolf Ängfors. LÖNEKOMMITTÉ Lönekommitténs uppgift är att fastställa den verkställande ledningens löner och övriga villkor. Kommittén består av Rolf Ängfors och Jan Sparr. REVISIONSKOMMITTÉ Revisionskommittén har till uppgift att bl.a. hålla en löpande kontakt med revisorerna, samt föreslå revisionsarvoden. Kommittén består av Rolf Ängfors, Jan Sparr och Krister Wallin.

3 ÅRET I KORTHET SPENDRUPS FYLLDE ETTHUNDRA ÅR STARK RESULTATFÖRBÄTTRING I KONCERNEN LANSERING AV SPENDRUPS ORIGINAL NORRLANDS GULD GICK OM PRIPPS BLÅ PEPSI VILL BYTA PARTNER LÄGRE ÖLSKATTER PRIPPS BLEV NORSKÄGT FALCON BLEV DANSKT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VDs KOMMENTAR...2 VERKSAMHETEN SPENDRUPS PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN...1 SPENDRUPS ORIGINAL...12 NORRLANDS GULD...14 MARIESTADS...16 JAFFA...18 LOKA...2 MARKNADSÖVERSIKT...22 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN...24 MEDARBETARNA...27 INRIKTNING OCH MÅL...28 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION...3 SPENDRUPS OCH MILJÖN...32 SPENDRUPSKONCERNEN [HISTORIK, AFFÄRSOMRÅDEN, STATISTIK]...35 STYRELSE OCH REVISORER...38 FÖRETAGSLEDNING...41 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...42 RESULTATRÄKNINGAR...45 BALANSRÄKNINGAR...46 KASSAFLÖDESANALYSER...48 NOTER TILL BOKSLUTEN...49 REVISIONSBERÄTTELSE...53 FEMÅRSÖVERSIKT...54 SPENDRUPSAKTIEN OCH ÄGARNA...55

4 VDs KOMMENTAR Koncernens räntabilitet på eget och sysselsatt kapital, % 25 2 Mål 15 1 Genomsnitt de senaste åren Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Spendrups är ett expansivt bryggeriföretag med siktet ställt mycket långt fram i tiden. Vi slår vakt om bolagets självständighet och oberoende. Vår ambition är att inom några år göra Spendrups till det ledande svenska ölbryggeriet. Allt sedan 5-talet har utvecklingen i bryggeribranschen gått mot koncentration. Inte minst gäller det läskedrycksmarknaden som idag domineras av några få globala varumärken. Ölmarknaden har också koncentrerats, men snarare mot starka varumärken på nationell bas. Samgåendet mellan Pripps och Ringnes samt Carlsbergs köp av Sinebrychoff och Falcon är de senaste exemplen på denna utveckling, liksom Coca Colas och Pepsis försök att omstrukturera sina verksamheter i Skandinavien. Risken med den här utvecklingen är att den på sikt leder till minskad konkurrens. Jag tror inte att kunderna alltid gagnas av dessa företagskoncentrationer och omstruktureringar. Dels har stora företag ofta svårare att anpassa sig till förändringar i marknaden och dels finns risken att konkurrensen försämras. Företagens agerande måste ha sin utgångspunkt i kundernas och konsumenternas önskemål och krav. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra Spendrups produkter och service, att bygga partnerskapsförhållanden till kunderna. För närvarande utarbetar vi också en miljöpolicy i syfte att göra Spendrups till Sveriges mest miljöanpassade bryggeri. Allt detta stärker våra varumärken och bidrar till att bygga ett starkare Spendrups. Under verksamhetsåret såg vi resultat av detta arbete. Låt mig nämna några exempel. Vi fördjupade samarbetet och slöt ännu fler avtal med centrala kunder. Vi ökade serviceinsatserna för att ytterligare förbättra ölkvalitén i restaurangerna och vi fortsatte med den framgångsrika och uppskattade managementutbildning som vi erbjuder våra nyckelkunder i restaurangsektorn. Vi ser också redan resultaten av de ökade satsningarna på våra egna varumärken. Marknadsföringen av Norrlands Guld har givit så gott resultat att ölet blev Sverigeetta på Systembolaget under året. Och Spendrups Original, som lanserades i september, har hittills utvecklats mycket bättre än planerat och är redan ett av landets allra största öl. Syftena med en hårdare fokusering på varumärken är flera. Kunderna efterfrågar starka varumärken. Men Spendrups behöver också av strategiska och affärsmässiga skäl ta ett ännu starkare grepp om den svenska ölmarknaden. Större marknadsandelar skapar möjligheter att ytterligare effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. De svenska bryggerierna måste bli mer kostnadseffektiva för att på sikt hävda sig mot importkonkurrensen. Med ännu starkare varumärken kan vi sänka både säljkostnader och distributionskostnader och samtidigt nå ut till ännu fler kunder. Fokusering på starka varumärken minskar också behovet av många små och mindre lönsamma artiklar vilket i sin tur leder till lägre produktionskostnader. Ett annat viktigt skäl för hårdare fokusering på de egna varumärkena är att vi på sikt kan stå utan Pepsi-licensen. Om detta skulle inträffa blir det i framtiden svårare att upprätthålla dagens höga läskedrycksförsäljning och ännu viktigare att vi stärker våra egna varumärken för att nå dominans inom de marknadsavsnitt där vi har 2

5 Koncernens resultatutveckling, MSEK Koncernens resultatutveckling per kvartal samt rullande helårsresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster per kvartal Rullande helårsresultat efter finansiella poster de bästa förutsättningarna. Vårt mål är att bli marknadsledare på ölmarknaden. Pepsi meddelade under året att man önskar avsluta partnerskapet med Spendrups och istället inleda samarbete med Pripps/Ringnes. Dessutom höjde Pepsi koncentratpriserna till Spendrups mycket kraftigt. Vi uppfattar Pepsis agerande så att de försöker pressa oss till att avsluta partnerskapet. Med tanke på Pepsimärkets betydelse för Spendrups läskedrycksförsäljning är frågan av stor vikt. Vi har inte lyckats lösa frågan mellan parterna och har därför hänskjutit frågan till skiljenämndsprocess. Som jag ser det blir lösningen antingen att partnerskapet fortsätter eller att det upphör och att Spendrups kompenseras ekonomiskt. Under 1997 firade vi företagets 1 -årsjubileum lades grunden till det bryggeri i Grängesberg som senare kom att utvecklas till dagens Spendrups. Under 75 år har familjen Spendrup haft ansvaret för företaget. Utvecklingen har beskrivits i boken Med öl i blodet vars utgivning inledde jubileumsåret. Under hösten bjöds alla anställda på 1-årsfest i Stockholm och i slutet av året uppmärksammades medarbetarna med en jubileumsbonus. Resultatet förbättrades påtagligt under Det finns flera orsaker till den positiva utvecklingen. Sommarvädret och effekterna av ölskatteomläggningen är bara några. Vi har också själva bidragit till utvecklingen genom kostnadsrationaliseringar och genom framgångsrikt arbete på marknaden. Trots att vi givetvis gläder oss åt att lönsamheten är tillbaka så finns det anledning att vara försiktig med alltför optimistiska prognoser för innevarande år. I början av 3 året tar Coca Cola sin nya anläggning i Haninge i bruk och därmed fördubblas produktionskapaciteten för läskedrycker i Sverige. Överkapaciteten kan komma att leda till nya priskrig. Osäkerheten kring Pepsi är också en faktor att ta i beaktande. Det finns också många positiva faktorer. Under 1997 steg ölmarknaden i Sverige med några få procentenheter medan våra tre största varumärken steg med sammanlagt 25%. Vattenmarknaden steg 9% medan Loka ökade 13%. Kraften i våra varumärken ger anledning till optimism. Därför är det viktigt att vi oförtrutet arbetar vidare med att öka värdet i våra varumärken och att stärka partnerskapen med kunderna. Jens Spendrup, Koncernchef och verkställande direktör

6 VERKSAMHETEN 1997 Marknadsandelar i Sverige, % volymandelar Öl Läsk och vatten FÖRSÄLJNING ÖL Våra största ölmärken är Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads, samt Stella Artois som vi brygger på licens. Därutöver har vi ett antal importmärken som komplement till vår egen produktion. De viktigaste konkurrentmärkena är Pripps Blå, Falcon, Åbro samt Carlsberg och Tuborg. Spendrups ölfakturering på den svenska marknaden, exklusive dryckesskatter, steg 11% till 847 MSEK under Ölmarknaden i Sverige har ett beräknat värde på ca 3,7 miljarder kronor och Spendrups andel är ca 23%. Faktureringen på våra tre viktigaste ölmärken [Spendrups Original, Norrlands Guld och Mariestads] steg med 25% vilket visar att vårt varumärkesbyggande och renodlingen av märkesfloran börjar ge resultat. Ölet som produktgrupp svarar idag för 56% av Spendrups bidrag i Sverige. Under 1997 satsade vi mer på ölreklam än någonsin tidigare och vi planerar ytterligare ökningar under innevarande år. Vår andel av den svenska reklamvolymen för öl har tidigare år legat lägre än vår marknadsandel. Under 1997 var den högre vilket är ett uttryck för att vi ämnar höja våra marknadsandelar med hjälp av ökade marknadsinvesteringar. Det är vår avsikt att fortsätta så de närmaste åren. I detta sammanhang är det nyligen framlagda utredningsförslaget om ytterligare begränsningar av ölreklamen ett hot. Om förslaget blir verklighet får vi svårare att fullfölja våra varumärkesplaner. Visserligen har vi redan kommit en bit på väg men om vi på sikt skall kunna konkurrera med de internationella varumärkena måste den nuvarande ölreklamen i svenska media tillåtas fortsätta. Till skillnad från stora företag som Carlsberg, Heineken, Budweiser och Beck s med flera kan svenska bryggerier inte nå sina målgrupper till rimliga kostnader med reklam i satellitbundna media. LÄSK Spendrups viktigaste varumärken på läskedryckssegmentet är Jaffa och Life förutom licensmärkena Pepsi och 7-up. De största konkurrentmärkena är Coca Cola, Fanta, Sprite och Zingo. Det dominerande smaksegmentet är cola som svarar för drygt hälften av marknaden och därefter kommer apelsin med ca 13%, must med 8% och lemon-lime med 5%. Resterande del av marknaden fördelas i huvudsak på ett brett segment av smaker som i många fall saknar varumärken som exempelvis sockerdricka, hallon m.m. Spendrups fakturering steg 1% förra året vilket var mindre än marknadens ökning som vi beräknar till 6%. Totalt sålde vi läskedrycker för 644 MSEK vilket är 37% av Spendrups fakturering i Sverige och 3% av bidraget. Marknadsandelen sjönk något. Vi bedömer att konkurrensen kommer att hårdna det kommande året. På vissa håll satsas det väsentligt större resurser än tidigare i kampen om marknadsandelarna. Om Spendrups på sikt inte kan behålla Pepsi och 7-up i läskedryckssortimentet så blir det svårare att upprätthålla dagens höga volymer och andelar. Självfallet kommer vi att satsa vidare på egna varu- 4

7 märken för att kompensera bortfallet men läskedryckerna kommer knappast att få samma roll i vår intjäning som idag. Våra två viktigaste varumärken är Loka och Linné. Dessutom importerar vi Evian från Frankrike. De huvudsakliga konkurrenterna är Vichy Nouveau och Ramlösa. Spendrups vattenförsäljning ökade med 14 MSEK eller drygt 1% till 158 MSEK. Vår totala andel av vattenmarknaden är ca 26%. Lokas marknadsandel är 2% och faktureringen steg hela 16% under Merparten av vattenmarknaden går genom dagligvaruhandeln. Endast 2% säljs via restauranger och serveringar. Spendrups andel av restaurangförsålt vatten är närmare 4% vilket visar Lokas starka marknadsställning. Vattenförsäljningen svarar för ca 8% av Spendrups fakturering och drygt 9% av bidraget. I Sverige konsumerar vi endast 14 liter mineralvatten per invånare och år vilket internationellt sett är en låg siffra. Med tanke på hur vattenkvalitén utvecklas i många av våra större städer lär inte mineralvattensmarknaden vara hotad ens på sikt. Marknaden är expansiv. De senaste fem åren har den vuxit med 37% och vi räknar med att den kommer att visa fortsatt tillväxt även de närmaste åren men vi väntar inte samma ökningstal som för I Spendrups tror vi på en årlig marknadstillväxt runt 4% de närmaste åren. Vi kommer att satsa medvetet under 1998 för att expandera vår vattenförsäljning ytterligare. VIN Spendrups vinhandel har utvecklats mycket positivt. Verksamheten startade i maj 1995 och har redan efter drygt två år en fakturering på mer än 1 MSEK exklusive dryckesskatter. Vi har ca 7 artiklar i sortimentet varav drygt 2 på Systembolaget. De övriga säljs enbart på restaurangmarknaden. De viktigaste märkena är El Coto, som nu är Sveriges mest populära Riojavin, och Merlot Le Cep som är det största röda vinet på treliters Bag-in-Box. Bland våra storsäljare finns också Salice Salentino och Copertino. Vårt sortiment domineras av spanska och italienska viner men vi importerar även från Frankrike, Tyskland, Ungern, Rumänien, Australien och Sydamerika. Spendrups fakturering ökade 38% till 11 MSEK 5 exklusive dryckesskatt och vi beräknar vår marknadsandel till ca 4%. Men ambitionerna är högre än så. Vår andel av restaurangmarknaden överstiger 1% redan idag och Spendrups kommer att växa ytterligare på vinmarknaden de närmaste åren. VATTEN RESULTAT Koncernen redovisar för 1997 det högsta resultatet någonsin. Resultatet efter finansiella poster blev 11 MSEK [23]. Det motsvarar knappt 22% räntabilitet på eget kapital och drygt 17% på sysselsatt kapital. De viktigaste förklaringarna till den positiva utvecklingen är en bättre prisbild i dagligvaruhandeln, ökade volymer på systembolag och restauranger, det fina sommarvädret samt effekterna av de kostnadsbesparande åtgärder som påbörjades under vintern 96 /97. Priserna i detaljhandeln har sjunkit under en följd av år. Detta gällde inte minst folkölsmarknaden där lönsamheten har varit mycket marginell. Vid årsskiftet segmenterades marknaden i samband med att ett skattebefriat men något svagare folköl introducerades vid sidan av det traditionella folkölet. Förändringen resulterade i ökade volymer och något bättre marginaler. På Systembolaget har marknadsandelarna för våra tunga ölmärken ökat ytterligare samtidigt som vinförsäljningen fortsätter att utvecklas starkt. Norrlands Guld är Sveriges ledande starköl på Systembolaget, Mariestads är det fjärde största märket och volymerna för Spendrups Original ökar kraftigt sedan introduktionen i september På restaurangsektorn är Mariestads och Spendrups Original två av Sveriges tre största flasköl och även här har vinförsäljningen givit oss ett lönsamt tillskott till den ordinarie verksamheten. För att öka kostnadseffektiviteten i företaget tog ledningen under 1996 initiativ till att intensifiera rationaliseringsarbetet. Vi inventerade de viktigaste rationaliseringsförslagen och prioriterade dem i angelägenhetsgrad. Under 1996 och 1997 tog styrelsen positiv ställning till många av förslagen och under innevarande år är de flesta projekten slutförda. Vi räknar med att full kostnadseffekt skall vara uppnådd under nästa år. Det handlar om följande projekt: Arbetet inleddes med anskaffningen av bryggerifastigheten i Vårby för 25 MSEK. Därmed bortföll betydande hyreskostnader och den årliga nettobesparingen blev i storleksordningen 12 MSEK. Vi förbättrade våra inköpsrutiner, minskade antalet leverantörer och slöt leveransavtal med de kvarvarande inom flera nya varuområden. Dessutom förstärkte vi oss personellt. Vi beräknar att de årliga nettobesparingarna överstiger 1 MSEK. Ett annat viktigt projekt är en automatisk sorteringsanläggning

8 Koncernens faktureringsutveckling rullande 12-månader, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q för plastflaskor, en investering som inklusive nya lagerutrymmen vid Grängesbergsanläggningen totalt uppgår till 35 MSEK. Kostnadsbesparingarna beräknas netto till 6 MSEK årligen. Vi har genomfört en koncentration av våra distributionslager till i princip två orter i landet nämligen Vårby och Örebro. Därigenom har vi kunnat minska lönekostnader och kapitalkostnader på ett stort antal lagerpunkter i landet. I samband därmed har vi också centraliserat vår ordertagning och upprättat en egen telemarketingavdelning. De sammanlagda årliga nettobesparingarna uppgår till ca 1 MSEK. kapitalet. Avkastningen ökade till 21,6% [ 5,5]. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 17,4% [ 7,7]. Det har blivit svårare att nå 2% på sysselsatt kapital sedan vi förvärvade Vårbyfastigheten 1996 och därmed ökade tillgångsmassan med ytterligare 25 MSEK. Dessutom har lagstiftningen ändrats så att vi fr.o.m 1997 även inkluderar finansiella leasingkontrakt bland tillgångarna. Under 1997 rörde det sig om 36 MSEK. Under senare år har den genomsnittliga räntabiliteten legat runt 15% på både eget och sysselsatt kapital. Vi är också i färd med att rationalisera de interna transporterna genom installation av dataterminaler på truckarna. Därmed kan vi med hjälp av datorer styra och optimera arbetet. Vi kan också reducera antalet truckar och förare och samtidigt minska både fellastningar och risken för svinn. Vi förbättrar säljarnas arbete genom ett datoriserat säljstödssystem, vi ökar effektiviteten i tappningslinjerna vid bryggeriet i Vårby och vi effektiviserar distributionen av tanköl bland flera andra åtgärder. Sammanlagt beräknar vi att det rör sig om investeringar på över 3 MSEK och om årliga besparingar på ca 5 MSEK när allt är genomfört. Resultatet under 1997 påverkades bara till en del av dessa åtgärder. INVESTERINGAR Vanligtvis förknippas investeringar i Spendrups med maskiner, byggnader och fordon men under senare år har nya datasystem tagit en allt större del av investeringsbudgeten i anspråk. Under 1998 har vi två större projekt som kommer att tas i drift. Det ena projektet handlar om ett säljstödssystem för dagligvaruoch restaurangsäljarna för att underlätta deras arbete. Med hjälp av bärbara datorer skall säljarna snabbt kunna ta fram all väsentlig information inför varje kundbesök och på så sätt bättre kunna planera och effektivisera säljarbetet. Totalt handlar det om datorer, programvara och utvecklingsarbete för sammanlagt 12 MSEK. Systemet tas i bruk i mars Ett annat projekt är ett lagerstyrningssystem med LÖNSAMHET Våra långsiktiga finansiella mål är att nå 2% avkastning på eget och sysselsatt kapital. I år överträffade vi målet för det egna streckodsmärkning av alla pallar. Varje truck förses med en terminal varifrån truckföraren får instruktioner för sitt löpande arbete. En central dator styr 6

9 28 Spendrups försäljningsvolymer i Sverige, miljoner liter Koncernens soliditet MSEK % Öl Läsk och vatten Vin Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Soliditet läskedrycksmixer i Grängesberg. I beloppet ingår också nya fordon för 3 MSEK. planeringen av det dagliga arbetet och optimerar truckarnas arbete. Därigenom nedbringas onödiga körsträckor, antalet truckar, mängden fellastningar och i slutändan kan vi korta ledtiderna från order FINANSIERING Kassaflödet före investeringar förbättrades med 44 MSEK till följd av det goda resultatet och uppgår till 193 MSEK [149]. Kreditramen ökade till 793 MSEK [73] men utnyttjandet minskade till 329 MSEK [429]. Vi ser inga svårigheter att självfinansiera de närmaste årens investeringar. till leverans. Systemet tas i drift under andra halvåret 1998 och investeringen uppgår till sammanlagt 16 MSEK. Arbetet med att förbereda verksamheten inför sekelskiftet intensifieras under En inventering av egentillverkade datasystem, inköpta datasystem samt mikroprocessorer i övriga system har nyligen avslutats. Konvertering av egna system kommer att genomföras under första halvåret Merparten av de inköpta systemen är redan konverterade och de övriga kommer att anpassas under året. Under 1998 är det framförallt ett större investeringsprojekt som är aktuellt. Det rör sig om en automatisk sorteringsanläggning för plastflaskor och nya lagerlokaler i Grängesberg. Hittills har arbetet under många år utförts manuellt, men i takt med ökade volymer och lägre investeringskostnader kan vi nu få lönsamhet i en sådan anläggning. Investeringen görs i anslutning till tappningsanläggningen för plastflaskor. Den installeras i en nyuppförd produktionslokal med angränsande lagerutrymmen på sammantaget 3 5 m 2. Hela projektet beräknas till 52 MSEK varav Närings- och teknikutvecklingsverket [ NUTEK] bidrar med 11 MSEK. Anläggningen tas i drift i juni FRAMTIDEN Som framgick ovan var det några gynnsamma faktorer som tillsammans påverkade resultatutvecklingen En bättre prisbild på folköl och ett gynnsamt sommarväder var några av de viktigare. För att kunna bedöma möjligheterna till ett bra resultat även 1998 bör följande beaktas: Priserna på folköl har sjunkit något men är inte tillbaka på 1996 års låga nivå. Konkurrensen på läskedrycksmarknaden har hårdnat betydligt i början av 1998 vilket resulterat i lägre priser. Vi kan dessutom inte vara säkra på att sommarvädret blir lika bra i år. Däremot räknar vi med att öka vår ölfakturering och att rationaliseringsprojekten sänker våra kostnader. Under 1997 investerade vi totalt 7 MSEK exklusive finansiell leasing. Av detta belopp avser 12 MSEK delar av ovanstående projekt. Resterande 52 MSEK avser bl.a. en större burktappningsmaskin i Vårby och en 7 ny ångpanna samt utökad kylkapacitet och en ny

10

11

12 SPENDRUPS PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN PRODUKTER Spendrups produktområden är öl, läsk, vatten och vin. Gemensamt för dem är att våra värderingar ryms i varje milliliter. Fina och naturliga råvaror samt ölrecept baserade på de tyska renhetslagarna gör att vi kan garantera vårt övergripande mål och erbjuda tradition, kvalité och originalitet inom våra produktområden. Spendrups miljöpolicy, viljan att bidra till sund konkurrens och ytterst medvetna ställning som oberoende bryggeriföretag är andra exempel på värderingar som avspeglas i våra produktportföljer. Under 1997 har vi koncentrerat marknadsföringen på fem varumärken. Tre ölmärken, en apelsinläsk och ett mineralvatten. Dessa varumärken står för helt olika saker, men har gemensamt att de fyller ett behov på marknaden och bildar dessutom en stabil grund för Spendrups framtid. Varje dag stärker de vår position ytterligare lite på marknaden. Varje dag hjälper de oss att bli effektivare i allt från produktion och distribution till försäljning. VARUMÄRKEN Till skillnad från ett varumärke kan reklam, smak, design och namn kopieras. De kan sägas vara ett varumärkes fysiska byggstenar, medan summan av dem är någonting mer. Något som ger produkten en tydlig position i konsumenternas medvetande. I Spendrups produkter består byggstenarna bland annat av vår envishet att brygga öl helt utan konserveringsmedel och andra tillsatser. Att vi hävdar att riktig öl ska bryggas på enbart malt, humle jäst och vatten. Våra varumärken däremot köps för att de är personliga. För att de har en identitet, starkt levande hos dem som köper våra produkter. Att de är gjorda på naturliga råvaror är en del av deras personlighet. Under 1997 investerade vi mer än någonsin i reklam och marknadsföring. Syftet var att lyfta fram de egenskaper som gör våra varumärken unika inom sina produktområden. Att ge dem en själ. Och eftersom vi lever i en tid då märkespersonligheten triumferar över märkesfunktionen satsar vi rätt. Idag, när människor hämtar idéer och tankar från varumärken och köparna manifesterar åsikter och känslor genom medvetna val, gäller det att vara tydlig. Reklamens uppgift är att skapa en relation till konsumenterna och visa vad produkten står för. Spendrups är ett oberoende företag med genuin bryggeritradition. För oss finns alltid möjligheten att vara uthålliga och konsekventa. Envisa som vissa kanske föredrar att kalla det. Och visst, fortsätter man att göra öl enligt en tysk lag från 15-talet, måste man vara övertygad. Men också självständig. Oberoendet har gett oss en unik möjlighet att kommunicera med människor och möta dem med argument som passar vår tid, slutet av 9-talet. Med hjälp av starka produkter och bra reklam skapar vi moderna och kraftfulla varumärken. På följande sidor berättar vi hur det gick till när våra egna varumärken, Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads samt Jaffa och Loka trängde igenom bruset. Och vilket resultat det gav. 1

13

14

15 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras VARUMÄRKET ÄKTA ÖL SMAKRIKT PERSONLIGT TRADITION TRENDIGT MODERNT PRODUKTEN LJUST LAGER BRYGGT PÅ MALT, HUMLE, JÄST OCH VATTEN FIN DOFT AV HUMLE INGA TILLSATSER INGA KONSERVERINGSMEDEL HUMOR Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Spendrupsmärket, MSEK Mediaspenderingar för öl i Sverige, % Spendrupsmärket Pripps Blå Ringnes Norrlands Guld Falcon Övriga Källa: Reklamstatistik På Spendrups har vi alltid vårdat våra varumärken. Som en viktig utveckling av detta lanserade vi Spendrups Original i september Ölet är bryggt på enbart malt, humle, jäst och vatten. Till skillnad från många andra öl är det fritt från konserveringsmedel och tillsatser. Spendrups Original smakar med andra ord precis så gott som ett riktigt öl ska smaka. Idag, när människor väljer att bekänna livsstil via val av varumärken, är produktens själ ett viktigt livsvillkor. Ju tydligare personlighet, desto enklare för konsumenten att välja. Ett faktum som gör det svårare att presentera originella produkter som attraherar den breda massan. Men Spendrups Original fyller ett tydligt behov hos 9-talets konsumenter. Människor söker sig tillbaka till det ursprungliga och naturliga. De flesta tycker att det är fel med genmanipulerat, kemiska bekämpningsmedel och tillsatser som inkräktar på våra kroppar och på miljön. Det svenska köket med kontrollerade råvaror har fått hög status. Spendrups Original står för tradition, trend och attityd. Därför vann vi snabbt öldrickarnas gillande. Samtidigt fick vi ett nytt och synnerligen kraftfullt varumärke. Bakom Spendrups Original låg också en längtan inom företaget efter ett samlande varumärke. En bas att bygga vidare utifrån. Kravet var att produkten skulle ha så fina egenskaper att den kunde spegla allt vi håller heligt; bryggeritradition, äkthet och kvalitet. Ett öl som till hundra procent kommunicerar vår filosofi. Vad vore mer naturligt än att ge detta öl namnet Spendrups Original? Spendrups blev därmed ett öl, inte enbart ett företag. I september drog den kraftfullaste kampanjen i Spendrups historia igång. Med annonser, reklamfilm och profilmaterial till butiker och restauranger presenterade vi Spendrups Original. Vi valde ett tonläge som skiljer sig markant från det ölkonsumenterna vanligtvis möter. Medan andra visar livsstilsreklam som konsekvent undviker att tala om själva produkten, visar vi reklamfilm som talar om det vi anser viktigast produkten. Vi tror på människors förmåga att välja på sakliga grunder, därför ger vi bara fakta. Vi tror dessutom på humor och självdistans, vilket gjort våra reklamfilmer ganska kaxiga och originella. Det första synliga beviset på att Spendrups Original var på väg mot ölälskarnas hjärtan kom redan efter en månad. Priset som Årets bästa ljusa lager delades ut på Stockholm Beer Festival. Kan ett varumärke få en bättre start i livet? Efter ytterligare några månader kunde vi avläsa en försäljningsutveckling som låg långt över förväntan.

16

17 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras VARUMÄRKET PRODUKTEN Under 1997 positionerade vi Norrlands Guld så framgångsrikt att det slog försäljningsrekord. För första gången i historien blev ölet etta på Systembolagets försäljningslista. Reklamen hade definitivt tryckt på rätt knapp. Uppenbarligen längtar många människor efter GOTT VÄLBALANSERAD FYLLIGHET OCH HELRÄTT BESKA MANLIGT GYLLENFÄRGAT GENUINT LÄTTDRUCKET PERSONLIGT BRYGGT PÅ MALT, HUMLE, JÄST ANNORLUNDA OCH VATTEN Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Norrlands Guld, MSEK Mediaspenderingar för öl i Sverige, % Norrlands Guld Pripps Blå Ringnes Spendrupsmärket Falcon Övriga Källa: Reklamstatistik samma sak: Självförtroende och personlig styrka. Det är inte längre lika viktigt att vara en i gänget. Varumärket Norrlands Guld är ett genuint, personligt, manligt och äkta öl. Norrlands Guld rymmer både ärliga och äventyrliga värden. Samtidigt är våra reklamsatsningar ett bevis för att gammalmodiga gimmicks och tricks inte är applicerbara på genomsnittsmedborgaren. Däremot vill väl alla vara sig själva för en stund. Själva ölet Norrlands Guld är fylligt och gyllenfärgat, med balanserad beskhet och någon sötma. Det föddes 1965 på Sollefteå Bryggerier och föll då omedelbart norrlänningarna i smaken. Sedan dess har ölet haft ett starkt fäste i landsorten, samt varit populärt på exportmarknaden. Så har till exempel IKEA valt att stärka sin position som svenskt företag med svenska värderingar genom att erbjuda Norrlands Guld i sina restauranger världen över. På 9-talet är det helrätt att satsa på inre utveckling istället för prylar. Att söka mening istället för att jaga pengar, att sträva efter personlig styrka istället för makt. Det är rätt att välja frihet framför lyx. Självklart är det då helrätt att välja Norrlands Guld, ett svenskt, ärligt, jordnära och klassiskt öl. I reklamen för Norrlands Guld har vi gjort den norrländska mentaliteten med ärlighet, och förmågan att vara sig själv till något för hjältar. Självklart bor inte alla som har dessa egenskaper i Norrland. Tvärtom. Många av dem som drömmer om att gå sin egen väg, att ge sig ut ensam på vidderna, finns så långt bort som möjligt från dem. Men de längtar. Med hjälp av kraftfulla reklaminsatser breddades Norrlands Guld till att omfatta en betydligt större målgrupp och fick på så vis ett starkare fäste i storstäderna. Under 1997 blev Norrlands Guld Sveriges största starköl på Systembolaget. Att vi dessutom vann första pris i Dagens Industris reklamtävling och belönades med 1-wattaren för årets kampanj 1997 kändes extra glädjande. Plötsligt blev förresten hela Norrland helrätt. Frågan är vad som kom först. Lusten att grilla renhjärtan över öppen eld i Luossavaara eller lusten att göra det med en Norrlands Guld i näven?

18

19 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Mariestads, MSEK 8 VARUMÄRKET PRODUKTEN 6 4 GOTT BÄRNSTENSFÄRGAT 2 AROMATISKT FYLLIGARE ÖLKULTUR DORTMUNDERTYP TRADITION INGA TILLSATSER FINSMAKARE INGA KONSERVERINGSMEDEL Att brygga öl är en konst. Och precis som med konst är det viktigt att man är trogen sin egen stil och att man är stark nog att fortsätta, även när den stilen inte är populär. Mariestads har en sådan framtoning. Det är ett anrikt öl med bryggeritradition och historia inbyggt i sitt varumärke. Därför har det varit ett alldeles särskilt glädjeämne för oss i år. Spendrups är ju i grunden ett företag byggt på konsten att brygga gott öl. Årets framgångar med Mariestads är ett tydligt exempel på att det lönar sig både att vara uthållig och att fokusera. Det lönar sig att bestämma sig och sedan arbeta målmedvetet och konsekvent. Det lönar sig att positionera ett varumärke och satsa på det, även om man väljer att inte kommunicera med traditionell reklam. Själva ölet Mariestads, är ett mustigt, lite mörkare och sötare lageröl av Dortmundertyp. Det har en tydlig personlighet som klart skiljer sig från andra sorter. Det är ett öl för finsmakare. För dem som tycker om god mat och väljer det självständiga uttrycket. Att Mariestads enbart finns att köpa på restauranger och på Systembolaget, gör det särskilt attraktivt för målgruppen. Det är ett öl man väljer själv. Ett öl man ber om. Alkoholstyrkan begränsar möjligheterna att marknadsföra produkten utanför dess försäljningskanaler. Trots det nådde Mariestads en sjätte plats på Systembolagets försäljningslista under året. I början av 1998 har det klättrat upp till en fjärde plats. I konkurrens med hundratals andra ölmärken från hela världen har Mariestads funnit sin plats på 17 finsmakarnas bord. Tradition och trend hör definitivt ihop på 9-talet. Mariestads är bryggt enligt gammalt originalrecept och tappat på flaska. Som en del av förklaringen till Mariestads särställning bland ölkonsumenter, finns en historia som börjar Då var Sverige indelat i olika öldistrikt som skyddades av en lag. Man fick inte konkurrera med bryggerier utanför det egna öldristriktet. På den tiden levde många små bryggerier på gott och ont helt skyddade från konkurrens. Under dessa villkor startades Mariestads Bryggeri. Familjeföretaget utvecklades framgångsrikt i sitt öldistrikt. 89 år senare upphävdes lagen. Plötsligt var det fritt att konkurrera. De flesta svenska småbryggerier klarade inte den nya situationen, utan åts upp av de stora bjässarna. Men Mariestads Bryggeri kunde däremot rädda sin existens genom att lansera ett nytt öl under namnet Old Ox. Ölet var gott. Det var annorlunda. Därför blev det en försäljningsframgång som räddade det lilla bryggeriet. Så småningom köptes Mariestads Bryggeri av Jens Fredrik Spendrup och när det lades ner 1973 fortsatte ölet att bryggas i Grängesberg. Numera heter ölet Mariestads och varumärket tillhör ett av de mest efterfrågade. Både på krogen och Systembolaget.

20

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

DELÅRSRAPPORT för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) DELÅRSRAPPORT för perioden 2004-01-01 2004-09-30 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 KOPPARBERGS ÖKADE RESULTATET TROTS KRYMPANDE VOLYM Koncernens nettofakturering inkl. dryckesskatt uppgick till

Läs mer

Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007

Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 Spendrup Invest AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 Omsättningen ökade drygt 8 procent Resultat före skatt 74 (61) MSEK Exporten ökade 18 procent Ökade marknadsandelar på samtliga marknadssegment

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2013. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2013 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2013 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 125,1 Mkr (96,4 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké 2014. Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké 2014 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 Resultatet efter finansnetto ökade och uppgick till 194,7 Mkr (125,1 Mkr) Styrelsen föreslår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Delårsrapport. för perioden Kopparbergs Bryggeri AB (publ) Delårsrapport för perioden 2004-01-01 2004-06-30 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 KOPPARBERGS OMPOSITIONERAR OCH TAR ANDELAR PÅ EN KRYMPANDE TOTALMARKNAD Koncernens nettofakturering inkl. dryckesskatt

Läs mer

Årsredovisning 1998. Spendrups Bryggeri AB

Årsredovisning 1998. Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19 Spendrups Bryggeri AB SPENDRUPS VÄRDERINGAR Spendrups tycker att öl bryggt på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten utan tillsatser, smakar bättre än allt annat öl.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Spendrups Årsredovisning 1996

Spendrups Årsredovisning 1996 Spendrups Årsredovisning 1996 Året i korthet Ökade marknadsandelar Rekordresultat i Norge Marknaden viker Sänkta ölskatter Lägre försäljning än väntat för Spendrups Resultatförsämring i Sverige Förändringsprogram

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: MATS ÅSMAN

TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: MATS ÅSMAN Känd profil som vågar sticka ut VD för Sveriges största bryggeri och nyligen vald till ordförande för Sveriges största företagarorganisation. Jens Spendrup brinner för företagande och vill att många fler

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999

Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999 Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19 Innehåll VD-kommentar 2 Det går återigen bättre för Spendrups. Strategin ligger fast för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Ölskattens negativa inverkan på bryggeribranschen

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB

Spendrups Bryggeri AB Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 2000 spendrups 2000 Innehåll 2000 i korthet 2 Värderingar, affärsidé, mål och strategi 3 Intervju med vd 5 Intervju med styrelseordförande 10 Bryggmästare Johan Spendrup

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer