SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997"

Transkript

1 SPENDRUPS ÅRSREDOVISNING 1997

2 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls på Cirkus i Stockholm tisdagen den 12 maj 1998 klockan 13.. Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 3 april 1998, dels har anmält sig senast torsdagen den 7 maj 1998 klockan 16.. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i god tid före den 3 april ANMÄLAN Anmälan om deltagande görs: Per telefon till Lotta Mandin, eller per post till Spendrups Bryggeri AB, Box 6425, Stockholm. INFORMATIONSTILLFÄLLEN Spendrups Bryggeri AB [publ] lämnar ekonomisk information för verksamhetsåret 1998 enligt följande: 27 april Delårsrapport [ 3 mån] 3 augusti Delårsrapport [ 6 mån] 29 oktober Delårsrapport [ 9 mån] 19 februari Bokslutskommuniké april Årsredovisning Rapporterna kan beställas från Spendrups Bryggeri AB, Box 6425, Stockholm. DAGORDNING På bolagsstämman kommer de ärenden som enligt lag och Spendrups Bryggeri AB:s bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma att behandlas. Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Rolf Ängfors, Åke Modig, Jan Sparr, Jens Spendrup, Ulf Spendrup, Krister Wallin, Cecilia Stegö-Chilò samt styrelsesuppleanterna Fredrik Spendrup och Sara Spendrup. UTDELNING Styrelsens förslag till utdelning är 1,7 kr per aktie och därtill en extra utdelningsbonus på 3 öre med anledning av Spendrups 1-årsjubileum 1997, med avstämningsdag den 15 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas från VPC den 19 maj NOMINERINGSKOMMITTÉ Nomineringskommittén har till uppgift att lägga fram förslag till styrelsens sammansättning samt styrelsearvoden vidare har kommittén att lägga fram förslag till val av revisorer. Kommittén består av Ove Rydin, Jan Sparr, Ulf Spendrup, Lena Wennberg samt Rolf Ängfors. LÖNEKOMMITTÉ Lönekommitténs uppgift är att fastställa den verkställande ledningens löner och övriga villkor. Kommittén består av Rolf Ängfors och Jan Sparr. REVISIONSKOMMITTÉ Revisionskommittén har till uppgift att bl.a. hålla en löpande kontakt med revisorerna, samt föreslå revisionsarvoden. Kommittén består av Rolf Ängfors, Jan Sparr och Krister Wallin.

3 ÅRET I KORTHET SPENDRUPS FYLLDE ETTHUNDRA ÅR STARK RESULTATFÖRBÄTTRING I KONCERNEN LANSERING AV SPENDRUPS ORIGINAL NORRLANDS GULD GICK OM PRIPPS BLÅ PEPSI VILL BYTA PARTNER LÄGRE ÖLSKATTER PRIPPS BLEV NORSKÄGT FALCON BLEV DANSKT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VDs KOMMENTAR...2 VERKSAMHETEN SPENDRUPS PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN...1 SPENDRUPS ORIGINAL...12 NORRLANDS GULD...14 MARIESTADS...16 JAFFA...18 LOKA...2 MARKNADSÖVERSIKT...22 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN...24 MEDARBETARNA...27 INRIKTNING OCH MÅL...28 PRODUKTION OCH DISTRIBUTION...3 SPENDRUPS OCH MILJÖN...32 SPENDRUPSKONCERNEN [HISTORIK, AFFÄRSOMRÅDEN, STATISTIK]...35 STYRELSE OCH REVISORER...38 FÖRETAGSLEDNING...41 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...42 RESULTATRÄKNINGAR...45 BALANSRÄKNINGAR...46 KASSAFLÖDESANALYSER...48 NOTER TILL BOKSLUTEN...49 REVISIONSBERÄTTELSE...53 FEMÅRSÖVERSIKT...54 SPENDRUPSAKTIEN OCH ÄGARNA...55

4 VDs KOMMENTAR Koncernens räntabilitet på eget och sysselsatt kapital, % 25 2 Mål 15 1 Genomsnitt de senaste åren Räntabilitet på sysselsatt kapital Räntabilitet på eget kapital Spendrups är ett expansivt bryggeriföretag med siktet ställt mycket långt fram i tiden. Vi slår vakt om bolagets självständighet och oberoende. Vår ambition är att inom några år göra Spendrups till det ledande svenska ölbryggeriet. Allt sedan 5-talet har utvecklingen i bryggeribranschen gått mot koncentration. Inte minst gäller det läskedrycksmarknaden som idag domineras av några få globala varumärken. Ölmarknaden har också koncentrerats, men snarare mot starka varumärken på nationell bas. Samgåendet mellan Pripps och Ringnes samt Carlsbergs köp av Sinebrychoff och Falcon är de senaste exemplen på denna utveckling, liksom Coca Colas och Pepsis försök att omstrukturera sina verksamheter i Skandinavien. Risken med den här utvecklingen är att den på sikt leder till minskad konkurrens. Jag tror inte att kunderna alltid gagnas av dessa företagskoncentrationer och omstruktureringar. Dels har stora företag ofta svårare att anpassa sig till förändringar i marknaden och dels finns risken att konkurrensen försämras. Företagens agerande måste ha sin utgångspunkt i kundernas och konsumenternas önskemål och krav. Därför strävar vi ständigt efter att förbättra Spendrups produkter och service, att bygga partnerskapsförhållanden till kunderna. För närvarande utarbetar vi också en miljöpolicy i syfte att göra Spendrups till Sveriges mest miljöanpassade bryggeri. Allt detta stärker våra varumärken och bidrar till att bygga ett starkare Spendrups. Under verksamhetsåret såg vi resultat av detta arbete. Låt mig nämna några exempel. Vi fördjupade samarbetet och slöt ännu fler avtal med centrala kunder. Vi ökade serviceinsatserna för att ytterligare förbättra ölkvalitén i restaurangerna och vi fortsatte med den framgångsrika och uppskattade managementutbildning som vi erbjuder våra nyckelkunder i restaurangsektorn. Vi ser också redan resultaten av de ökade satsningarna på våra egna varumärken. Marknadsföringen av Norrlands Guld har givit så gott resultat att ölet blev Sverigeetta på Systembolaget under året. Och Spendrups Original, som lanserades i september, har hittills utvecklats mycket bättre än planerat och är redan ett av landets allra största öl. Syftena med en hårdare fokusering på varumärken är flera. Kunderna efterfrågar starka varumärken. Men Spendrups behöver också av strategiska och affärsmässiga skäl ta ett ännu starkare grepp om den svenska ölmarknaden. Större marknadsandelar skapar möjligheter att ytterligare effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. De svenska bryggerierna måste bli mer kostnadseffektiva för att på sikt hävda sig mot importkonkurrensen. Med ännu starkare varumärken kan vi sänka både säljkostnader och distributionskostnader och samtidigt nå ut till ännu fler kunder. Fokusering på starka varumärken minskar också behovet av många små och mindre lönsamma artiklar vilket i sin tur leder till lägre produktionskostnader. Ett annat viktigt skäl för hårdare fokusering på de egna varumärkena är att vi på sikt kan stå utan Pepsi-licensen. Om detta skulle inträffa blir det i framtiden svårare att upprätthålla dagens höga läskedrycksförsäljning och ännu viktigare att vi stärker våra egna varumärken för att nå dominans inom de marknadsavsnitt där vi har 2

5 Koncernens resultatutveckling, MSEK Koncernens resultatutveckling per kvartal samt rullande helårsresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster per kvartal Rullande helårsresultat efter finansiella poster de bästa förutsättningarna. Vårt mål är att bli marknadsledare på ölmarknaden. Pepsi meddelade under året att man önskar avsluta partnerskapet med Spendrups och istället inleda samarbete med Pripps/Ringnes. Dessutom höjde Pepsi koncentratpriserna till Spendrups mycket kraftigt. Vi uppfattar Pepsis agerande så att de försöker pressa oss till att avsluta partnerskapet. Med tanke på Pepsimärkets betydelse för Spendrups läskedrycksförsäljning är frågan av stor vikt. Vi har inte lyckats lösa frågan mellan parterna och har därför hänskjutit frågan till skiljenämndsprocess. Som jag ser det blir lösningen antingen att partnerskapet fortsätter eller att det upphör och att Spendrups kompenseras ekonomiskt. Under 1997 firade vi företagets 1 -årsjubileum lades grunden till det bryggeri i Grängesberg som senare kom att utvecklas till dagens Spendrups. Under 75 år har familjen Spendrup haft ansvaret för företaget. Utvecklingen har beskrivits i boken Med öl i blodet vars utgivning inledde jubileumsåret. Under hösten bjöds alla anställda på 1-årsfest i Stockholm och i slutet av året uppmärksammades medarbetarna med en jubileumsbonus. Resultatet förbättrades påtagligt under Det finns flera orsaker till den positiva utvecklingen. Sommarvädret och effekterna av ölskatteomläggningen är bara några. Vi har också själva bidragit till utvecklingen genom kostnadsrationaliseringar och genom framgångsrikt arbete på marknaden. Trots att vi givetvis gläder oss åt att lönsamheten är tillbaka så finns det anledning att vara försiktig med alltför optimistiska prognoser för innevarande år. I början av 3 året tar Coca Cola sin nya anläggning i Haninge i bruk och därmed fördubblas produktionskapaciteten för läskedrycker i Sverige. Överkapaciteten kan komma att leda till nya priskrig. Osäkerheten kring Pepsi är också en faktor att ta i beaktande. Det finns också många positiva faktorer. Under 1997 steg ölmarknaden i Sverige med några få procentenheter medan våra tre största varumärken steg med sammanlagt 25%. Vattenmarknaden steg 9% medan Loka ökade 13%. Kraften i våra varumärken ger anledning till optimism. Därför är det viktigt att vi oförtrutet arbetar vidare med att öka värdet i våra varumärken och att stärka partnerskapen med kunderna. Jens Spendrup, Koncernchef och verkställande direktör

6 VERKSAMHETEN 1997 Marknadsandelar i Sverige, % volymandelar Öl Läsk och vatten FÖRSÄLJNING ÖL Våra största ölmärken är Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads, samt Stella Artois som vi brygger på licens. Därutöver har vi ett antal importmärken som komplement till vår egen produktion. De viktigaste konkurrentmärkena är Pripps Blå, Falcon, Åbro samt Carlsberg och Tuborg. Spendrups ölfakturering på den svenska marknaden, exklusive dryckesskatter, steg 11% till 847 MSEK under Ölmarknaden i Sverige har ett beräknat värde på ca 3,7 miljarder kronor och Spendrups andel är ca 23%. Faktureringen på våra tre viktigaste ölmärken [Spendrups Original, Norrlands Guld och Mariestads] steg med 25% vilket visar att vårt varumärkesbyggande och renodlingen av märkesfloran börjar ge resultat. Ölet som produktgrupp svarar idag för 56% av Spendrups bidrag i Sverige. Under 1997 satsade vi mer på ölreklam än någonsin tidigare och vi planerar ytterligare ökningar under innevarande år. Vår andel av den svenska reklamvolymen för öl har tidigare år legat lägre än vår marknadsandel. Under 1997 var den högre vilket är ett uttryck för att vi ämnar höja våra marknadsandelar med hjälp av ökade marknadsinvesteringar. Det är vår avsikt att fortsätta så de närmaste åren. I detta sammanhang är det nyligen framlagda utredningsförslaget om ytterligare begränsningar av ölreklamen ett hot. Om förslaget blir verklighet får vi svårare att fullfölja våra varumärkesplaner. Visserligen har vi redan kommit en bit på väg men om vi på sikt skall kunna konkurrera med de internationella varumärkena måste den nuvarande ölreklamen i svenska media tillåtas fortsätta. Till skillnad från stora företag som Carlsberg, Heineken, Budweiser och Beck s med flera kan svenska bryggerier inte nå sina målgrupper till rimliga kostnader med reklam i satellitbundna media. LÄSK Spendrups viktigaste varumärken på läskedryckssegmentet är Jaffa och Life förutom licensmärkena Pepsi och 7-up. De största konkurrentmärkena är Coca Cola, Fanta, Sprite och Zingo. Det dominerande smaksegmentet är cola som svarar för drygt hälften av marknaden och därefter kommer apelsin med ca 13%, must med 8% och lemon-lime med 5%. Resterande del av marknaden fördelas i huvudsak på ett brett segment av smaker som i många fall saknar varumärken som exempelvis sockerdricka, hallon m.m. Spendrups fakturering steg 1% förra året vilket var mindre än marknadens ökning som vi beräknar till 6%. Totalt sålde vi läskedrycker för 644 MSEK vilket är 37% av Spendrups fakturering i Sverige och 3% av bidraget. Marknadsandelen sjönk något. Vi bedömer att konkurrensen kommer att hårdna det kommande året. På vissa håll satsas det väsentligt större resurser än tidigare i kampen om marknadsandelarna. Om Spendrups på sikt inte kan behålla Pepsi och 7-up i läskedryckssortimentet så blir det svårare att upprätthålla dagens höga volymer och andelar. Självfallet kommer vi att satsa vidare på egna varu- 4

7 märken för att kompensera bortfallet men läskedryckerna kommer knappast att få samma roll i vår intjäning som idag. Våra två viktigaste varumärken är Loka och Linné. Dessutom importerar vi Evian från Frankrike. De huvudsakliga konkurrenterna är Vichy Nouveau och Ramlösa. Spendrups vattenförsäljning ökade med 14 MSEK eller drygt 1% till 158 MSEK. Vår totala andel av vattenmarknaden är ca 26%. Lokas marknadsandel är 2% och faktureringen steg hela 16% under Merparten av vattenmarknaden går genom dagligvaruhandeln. Endast 2% säljs via restauranger och serveringar. Spendrups andel av restaurangförsålt vatten är närmare 4% vilket visar Lokas starka marknadsställning. Vattenförsäljningen svarar för ca 8% av Spendrups fakturering och drygt 9% av bidraget. I Sverige konsumerar vi endast 14 liter mineralvatten per invånare och år vilket internationellt sett är en låg siffra. Med tanke på hur vattenkvalitén utvecklas i många av våra större städer lär inte mineralvattensmarknaden vara hotad ens på sikt. Marknaden är expansiv. De senaste fem åren har den vuxit med 37% och vi räknar med att den kommer att visa fortsatt tillväxt även de närmaste åren men vi väntar inte samma ökningstal som för I Spendrups tror vi på en årlig marknadstillväxt runt 4% de närmaste åren. Vi kommer att satsa medvetet under 1998 för att expandera vår vattenförsäljning ytterligare. VIN Spendrups vinhandel har utvecklats mycket positivt. Verksamheten startade i maj 1995 och har redan efter drygt två år en fakturering på mer än 1 MSEK exklusive dryckesskatter. Vi har ca 7 artiklar i sortimentet varav drygt 2 på Systembolaget. De övriga säljs enbart på restaurangmarknaden. De viktigaste märkena är El Coto, som nu är Sveriges mest populära Riojavin, och Merlot Le Cep som är det största röda vinet på treliters Bag-in-Box. Bland våra storsäljare finns också Salice Salentino och Copertino. Vårt sortiment domineras av spanska och italienska viner men vi importerar även från Frankrike, Tyskland, Ungern, Rumänien, Australien och Sydamerika. Spendrups fakturering ökade 38% till 11 MSEK 5 exklusive dryckesskatt och vi beräknar vår marknadsandel till ca 4%. Men ambitionerna är högre än så. Vår andel av restaurangmarknaden överstiger 1% redan idag och Spendrups kommer att växa ytterligare på vinmarknaden de närmaste åren. VATTEN RESULTAT Koncernen redovisar för 1997 det högsta resultatet någonsin. Resultatet efter finansiella poster blev 11 MSEK [23]. Det motsvarar knappt 22% räntabilitet på eget kapital och drygt 17% på sysselsatt kapital. De viktigaste förklaringarna till den positiva utvecklingen är en bättre prisbild i dagligvaruhandeln, ökade volymer på systembolag och restauranger, det fina sommarvädret samt effekterna av de kostnadsbesparande åtgärder som påbörjades under vintern 96 /97. Priserna i detaljhandeln har sjunkit under en följd av år. Detta gällde inte minst folkölsmarknaden där lönsamheten har varit mycket marginell. Vid årsskiftet segmenterades marknaden i samband med att ett skattebefriat men något svagare folköl introducerades vid sidan av det traditionella folkölet. Förändringen resulterade i ökade volymer och något bättre marginaler. På Systembolaget har marknadsandelarna för våra tunga ölmärken ökat ytterligare samtidigt som vinförsäljningen fortsätter att utvecklas starkt. Norrlands Guld är Sveriges ledande starköl på Systembolaget, Mariestads är det fjärde största märket och volymerna för Spendrups Original ökar kraftigt sedan introduktionen i september På restaurangsektorn är Mariestads och Spendrups Original två av Sveriges tre största flasköl och även här har vinförsäljningen givit oss ett lönsamt tillskott till den ordinarie verksamheten. För att öka kostnadseffektiviteten i företaget tog ledningen under 1996 initiativ till att intensifiera rationaliseringsarbetet. Vi inventerade de viktigaste rationaliseringsförslagen och prioriterade dem i angelägenhetsgrad. Under 1996 och 1997 tog styrelsen positiv ställning till många av förslagen och under innevarande år är de flesta projekten slutförda. Vi räknar med att full kostnadseffekt skall vara uppnådd under nästa år. Det handlar om följande projekt: Arbetet inleddes med anskaffningen av bryggerifastigheten i Vårby för 25 MSEK. Därmed bortföll betydande hyreskostnader och den årliga nettobesparingen blev i storleksordningen 12 MSEK. Vi förbättrade våra inköpsrutiner, minskade antalet leverantörer och slöt leveransavtal med de kvarvarande inom flera nya varuområden. Dessutom förstärkte vi oss personellt. Vi beräknar att de årliga nettobesparingarna överstiger 1 MSEK. Ett annat viktigt projekt är en automatisk sorteringsanläggning

8 Koncernens faktureringsutveckling rullande 12-månader, MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q för plastflaskor, en investering som inklusive nya lagerutrymmen vid Grängesbergsanläggningen totalt uppgår till 35 MSEK. Kostnadsbesparingarna beräknas netto till 6 MSEK årligen. Vi har genomfört en koncentration av våra distributionslager till i princip två orter i landet nämligen Vårby och Örebro. Därigenom har vi kunnat minska lönekostnader och kapitalkostnader på ett stort antal lagerpunkter i landet. I samband därmed har vi också centraliserat vår ordertagning och upprättat en egen telemarketingavdelning. De sammanlagda årliga nettobesparingarna uppgår till ca 1 MSEK. kapitalet. Avkastningen ökade till 21,6% [ 5,5]. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 17,4% [ 7,7]. Det har blivit svårare att nå 2% på sysselsatt kapital sedan vi förvärvade Vårbyfastigheten 1996 och därmed ökade tillgångsmassan med ytterligare 25 MSEK. Dessutom har lagstiftningen ändrats så att vi fr.o.m 1997 även inkluderar finansiella leasingkontrakt bland tillgångarna. Under 1997 rörde det sig om 36 MSEK. Under senare år har den genomsnittliga räntabiliteten legat runt 15% på både eget och sysselsatt kapital. Vi är också i färd med att rationalisera de interna transporterna genom installation av dataterminaler på truckarna. Därmed kan vi med hjälp av datorer styra och optimera arbetet. Vi kan också reducera antalet truckar och förare och samtidigt minska både fellastningar och risken för svinn. Vi förbättrar säljarnas arbete genom ett datoriserat säljstödssystem, vi ökar effektiviteten i tappningslinjerna vid bryggeriet i Vårby och vi effektiviserar distributionen av tanköl bland flera andra åtgärder. Sammanlagt beräknar vi att det rör sig om investeringar på över 3 MSEK och om årliga besparingar på ca 5 MSEK när allt är genomfört. Resultatet under 1997 påverkades bara till en del av dessa åtgärder. INVESTERINGAR Vanligtvis förknippas investeringar i Spendrups med maskiner, byggnader och fordon men under senare år har nya datasystem tagit en allt större del av investeringsbudgeten i anspråk. Under 1998 har vi två större projekt som kommer att tas i drift. Det ena projektet handlar om ett säljstödssystem för dagligvaruoch restaurangsäljarna för att underlätta deras arbete. Med hjälp av bärbara datorer skall säljarna snabbt kunna ta fram all väsentlig information inför varje kundbesök och på så sätt bättre kunna planera och effektivisera säljarbetet. Totalt handlar det om datorer, programvara och utvecklingsarbete för sammanlagt 12 MSEK. Systemet tas i bruk i mars Ett annat projekt är ett lagerstyrningssystem med LÖNSAMHET Våra långsiktiga finansiella mål är att nå 2% avkastning på eget och sysselsatt kapital. I år överträffade vi målet för det egna streckodsmärkning av alla pallar. Varje truck förses med en terminal varifrån truckföraren får instruktioner för sitt löpande arbete. En central dator styr 6

9 28 Spendrups försäljningsvolymer i Sverige, miljoner liter Koncernens soliditet MSEK % Öl Läsk och vatten Vin Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Soliditet läskedrycksmixer i Grängesberg. I beloppet ingår också nya fordon för 3 MSEK. planeringen av det dagliga arbetet och optimerar truckarnas arbete. Därigenom nedbringas onödiga körsträckor, antalet truckar, mängden fellastningar och i slutändan kan vi korta ledtiderna från order FINANSIERING Kassaflödet före investeringar förbättrades med 44 MSEK till följd av det goda resultatet och uppgår till 193 MSEK [149]. Kreditramen ökade till 793 MSEK [73] men utnyttjandet minskade till 329 MSEK [429]. Vi ser inga svårigheter att självfinansiera de närmaste årens investeringar. till leverans. Systemet tas i drift under andra halvåret 1998 och investeringen uppgår till sammanlagt 16 MSEK. Arbetet med att förbereda verksamheten inför sekelskiftet intensifieras under En inventering av egentillverkade datasystem, inköpta datasystem samt mikroprocessorer i övriga system har nyligen avslutats. Konvertering av egna system kommer att genomföras under första halvåret Merparten av de inköpta systemen är redan konverterade och de övriga kommer att anpassas under året. Under 1998 är det framförallt ett större investeringsprojekt som är aktuellt. Det rör sig om en automatisk sorteringsanläggning för plastflaskor och nya lagerlokaler i Grängesberg. Hittills har arbetet under många år utförts manuellt, men i takt med ökade volymer och lägre investeringskostnader kan vi nu få lönsamhet i en sådan anläggning. Investeringen görs i anslutning till tappningsanläggningen för plastflaskor. Den installeras i en nyuppförd produktionslokal med angränsande lagerutrymmen på sammantaget 3 5 m 2. Hela projektet beräknas till 52 MSEK varav Närings- och teknikutvecklingsverket [ NUTEK] bidrar med 11 MSEK. Anläggningen tas i drift i juni FRAMTIDEN Som framgick ovan var det några gynnsamma faktorer som tillsammans påverkade resultatutvecklingen En bättre prisbild på folköl och ett gynnsamt sommarväder var några av de viktigare. För att kunna bedöma möjligheterna till ett bra resultat även 1998 bör följande beaktas: Priserna på folköl har sjunkit något men är inte tillbaka på 1996 års låga nivå. Konkurrensen på läskedrycksmarknaden har hårdnat betydligt i början av 1998 vilket resulterat i lägre priser. Vi kan dessutom inte vara säkra på att sommarvädret blir lika bra i år. Däremot räknar vi med att öka vår ölfakturering och att rationaliseringsprojekten sänker våra kostnader. Under 1997 investerade vi totalt 7 MSEK exklusive finansiell leasing. Av detta belopp avser 12 MSEK delar av ovanstående projekt. Resterande 52 MSEK avser bl.a. en större burktappningsmaskin i Vårby och en 7 ny ångpanna samt utökad kylkapacitet och en ny

10

11

12 SPENDRUPS PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN PRODUKTER Spendrups produktområden är öl, läsk, vatten och vin. Gemensamt för dem är att våra värderingar ryms i varje milliliter. Fina och naturliga råvaror samt ölrecept baserade på de tyska renhetslagarna gör att vi kan garantera vårt övergripande mål och erbjuda tradition, kvalité och originalitet inom våra produktområden. Spendrups miljöpolicy, viljan att bidra till sund konkurrens och ytterst medvetna ställning som oberoende bryggeriföretag är andra exempel på värderingar som avspeglas i våra produktportföljer. Under 1997 har vi koncentrerat marknadsföringen på fem varumärken. Tre ölmärken, en apelsinläsk och ett mineralvatten. Dessa varumärken står för helt olika saker, men har gemensamt att de fyller ett behov på marknaden och bildar dessutom en stabil grund för Spendrups framtid. Varje dag stärker de vår position ytterligare lite på marknaden. Varje dag hjälper de oss att bli effektivare i allt från produktion och distribution till försäljning. VARUMÄRKEN Till skillnad från ett varumärke kan reklam, smak, design och namn kopieras. De kan sägas vara ett varumärkes fysiska byggstenar, medan summan av dem är någonting mer. Något som ger produkten en tydlig position i konsumenternas medvetande. I Spendrups produkter består byggstenarna bland annat av vår envishet att brygga öl helt utan konserveringsmedel och andra tillsatser. Att vi hävdar att riktig öl ska bryggas på enbart malt, humle jäst och vatten. Våra varumärken däremot köps för att de är personliga. För att de har en identitet, starkt levande hos dem som köper våra produkter. Att de är gjorda på naturliga råvaror är en del av deras personlighet. Under 1997 investerade vi mer än någonsin i reklam och marknadsföring. Syftet var att lyfta fram de egenskaper som gör våra varumärken unika inom sina produktområden. Att ge dem en själ. Och eftersom vi lever i en tid då märkespersonligheten triumferar över märkesfunktionen satsar vi rätt. Idag, när människor hämtar idéer och tankar från varumärken och köparna manifesterar åsikter och känslor genom medvetna val, gäller det att vara tydlig. Reklamens uppgift är att skapa en relation till konsumenterna och visa vad produkten står för. Spendrups är ett oberoende företag med genuin bryggeritradition. För oss finns alltid möjligheten att vara uthålliga och konsekventa. Envisa som vissa kanske föredrar att kalla det. Och visst, fortsätter man att göra öl enligt en tysk lag från 15-talet, måste man vara övertygad. Men också självständig. Oberoendet har gett oss en unik möjlighet att kommunicera med människor och möta dem med argument som passar vår tid, slutet av 9-talet. Med hjälp av starka produkter och bra reklam skapar vi moderna och kraftfulla varumärken. På följande sidor berättar vi hur det gick till när våra egna varumärken, Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads samt Jaffa och Loka trängde igenom bruset. Och vilket resultat det gav. 1

13

14

15 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras VARUMÄRKET ÄKTA ÖL SMAKRIKT PERSONLIGT TRADITION TRENDIGT MODERNT PRODUKTEN LJUST LAGER BRYGGT PÅ MALT, HUMLE, JÄST OCH VATTEN FIN DOFT AV HUMLE INGA TILLSATSER INGA KONSERVERINGSMEDEL HUMOR Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Spendrupsmärket, MSEK Mediaspenderingar för öl i Sverige, % Spendrupsmärket Pripps Blå Ringnes Norrlands Guld Falcon Övriga Källa: Reklamstatistik På Spendrups har vi alltid vårdat våra varumärken. Som en viktig utveckling av detta lanserade vi Spendrups Original i september Ölet är bryggt på enbart malt, humle, jäst och vatten. Till skillnad från många andra öl är det fritt från konserveringsmedel och tillsatser. Spendrups Original smakar med andra ord precis så gott som ett riktigt öl ska smaka. Idag, när människor väljer att bekänna livsstil via val av varumärken, är produktens själ ett viktigt livsvillkor. Ju tydligare personlighet, desto enklare för konsumenten att välja. Ett faktum som gör det svårare att presentera originella produkter som attraherar den breda massan. Men Spendrups Original fyller ett tydligt behov hos 9-talets konsumenter. Människor söker sig tillbaka till det ursprungliga och naturliga. De flesta tycker att det är fel med genmanipulerat, kemiska bekämpningsmedel och tillsatser som inkräktar på våra kroppar och på miljön. Det svenska köket med kontrollerade råvaror har fått hög status. Spendrups Original står för tradition, trend och attityd. Därför vann vi snabbt öldrickarnas gillande. Samtidigt fick vi ett nytt och synnerligen kraftfullt varumärke. Bakom Spendrups Original låg också en längtan inom företaget efter ett samlande varumärke. En bas att bygga vidare utifrån. Kravet var att produkten skulle ha så fina egenskaper att den kunde spegla allt vi håller heligt; bryggeritradition, äkthet och kvalitet. Ett öl som till hundra procent kommunicerar vår filosofi. Vad vore mer naturligt än att ge detta öl namnet Spendrups Original? Spendrups blev därmed ett öl, inte enbart ett företag. I september drog den kraftfullaste kampanjen i Spendrups historia igång. Med annonser, reklamfilm och profilmaterial till butiker och restauranger presenterade vi Spendrups Original. Vi valde ett tonläge som skiljer sig markant från det ölkonsumenterna vanligtvis möter. Medan andra visar livsstilsreklam som konsekvent undviker att tala om själva produkten, visar vi reklamfilm som talar om det vi anser viktigast produkten. Vi tror på människors förmåga att välja på sakliga grunder, därför ger vi bara fakta. Vi tror dessutom på humor och självdistans, vilket gjort våra reklamfilmer ganska kaxiga och originella. Det första synliga beviset på att Spendrups Original var på väg mot ölälskarnas hjärtan kom redan efter en månad. Priset som Årets bästa ljusa lager delades ut på Stockholm Beer Festival. Kan ett varumärke få en bättre start i livet? Efter ytterligare några månader kunde vi avläsa en försäljningsutveckling som låg långt över förväntan.

16

17 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras VARUMÄRKET PRODUKTEN Under 1997 positionerade vi Norrlands Guld så framgångsrikt att det slog försäljningsrekord. För första gången i historien blev ölet etta på Systembolagets försäljningslista. Reklamen hade definitivt tryckt på rätt knapp. Uppenbarligen längtar många människor efter GOTT VÄLBALANSERAD FYLLIGHET OCH HELRÄTT BESKA MANLIGT GYLLENFÄRGAT GENUINT LÄTTDRUCKET PERSONLIGT BRYGGT PÅ MALT, HUMLE, JÄST ANNORLUNDA OCH VATTEN Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Norrlands Guld, MSEK Mediaspenderingar för öl i Sverige, % Norrlands Guld Pripps Blå Ringnes Spendrupsmärket Falcon Övriga Källa: Reklamstatistik samma sak: Självförtroende och personlig styrka. Det är inte längre lika viktigt att vara en i gänget. Varumärket Norrlands Guld är ett genuint, personligt, manligt och äkta öl. Norrlands Guld rymmer både ärliga och äventyrliga värden. Samtidigt är våra reklamsatsningar ett bevis för att gammalmodiga gimmicks och tricks inte är applicerbara på genomsnittsmedborgaren. Däremot vill väl alla vara sig själva för en stund. Själva ölet Norrlands Guld är fylligt och gyllenfärgat, med balanserad beskhet och någon sötma. Det föddes 1965 på Sollefteå Bryggerier och föll då omedelbart norrlänningarna i smaken. Sedan dess har ölet haft ett starkt fäste i landsorten, samt varit populärt på exportmarknaden. Så har till exempel IKEA valt att stärka sin position som svenskt företag med svenska värderingar genom att erbjuda Norrlands Guld i sina restauranger världen över. På 9-talet är det helrätt att satsa på inre utveckling istället för prylar. Att söka mening istället för att jaga pengar, att sträva efter personlig styrka istället för makt. Det är rätt att välja frihet framför lyx. Självklart är det då helrätt att välja Norrlands Guld, ett svenskt, ärligt, jordnära och klassiskt öl. I reklamen för Norrlands Guld har vi gjort den norrländska mentaliteten med ärlighet, och förmågan att vara sig själv till något för hjältar. Självklart bor inte alla som har dessa egenskaper i Norrland. Tvärtom. Många av dem som drömmer om att gå sin egen väg, att ge sig ut ensam på vidderna, finns så långt bort som möjligt från dem. Men de längtar. Med hjälp av kraftfulla reklaminsatser breddades Norrlands Guld till att omfatta en betydligt större målgrupp och fick på så vis ett starkare fäste i storstäderna. Under 1997 blev Norrlands Guld Sveriges största starköl på Systembolaget. Att vi dessutom vann första pris i Dagens Industris reklamtävling och belönades med 1-wattaren för årets kampanj 1997 kändes extra glädjande. Plötsligt blev förresten hela Norrland helrätt. Frågan är vad som kom först. Lusten att grilla renhjärtan över öppen eld i Luossavaara eller lusten att göra det med en Norrlands Guld i näven?

18

19 Till skillnad från produkten, kan varumärket aldrig kopieras Nettoomsättning exklusive dryckesskatter Mariestads, MSEK 8 VARUMÄRKET PRODUKTEN 6 4 GOTT BÄRNSTENSFÄRGAT 2 AROMATISKT FYLLIGARE ÖLKULTUR DORTMUNDERTYP TRADITION INGA TILLSATSER FINSMAKARE INGA KONSERVERINGSMEDEL Att brygga öl är en konst. Och precis som med konst är det viktigt att man är trogen sin egen stil och att man är stark nog att fortsätta, även när den stilen inte är populär. Mariestads har en sådan framtoning. Det är ett anrikt öl med bryggeritradition och historia inbyggt i sitt varumärke. Därför har det varit ett alldeles särskilt glädjeämne för oss i år. Spendrups är ju i grunden ett företag byggt på konsten att brygga gott öl. Årets framgångar med Mariestads är ett tydligt exempel på att det lönar sig både att vara uthållig och att fokusera. Det lönar sig att bestämma sig och sedan arbeta målmedvetet och konsekvent. Det lönar sig att positionera ett varumärke och satsa på det, även om man väljer att inte kommunicera med traditionell reklam. Själva ölet Mariestads, är ett mustigt, lite mörkare och sötare lageröl av Dortmundertyp. Det har en tydlig personlighet som klart skiljer sig från andra sorter. Det är ett öl för finsmakare. För dem som tycker om god mat och väljer det självständiga uttrycket. Att Mariestads enbart finns att köpa på restauranger och på Systembolaget, gör det särskilt attraktivt för målgruppen. Det är ett öl man väljer själv. Ett öl man ber om. Alkoholstyrkan begränsar möjligheterna att marknadsföra produkten utanför dess försäljningskanaler. Trots det nådde Mariestads en sjätte plats på Systembolagets försäljningslista under året. I början av 1998 har det klättrat upp till en fjärde plats. I konkurrens med hundratals andra ölmärken från hela världen har Mariestads funnit sin plats på 17 finsmakarnas bord. Tradition och trend hör definitivt ihop på 9-talet. Mariestads är bryggt enligt gammalt originalrecept och tappat på flaska. Som en del av förklaringen till Mariestads särställning bland ölkonsumenter, finns en historia som börjar Då var Sverige indelat i olika öldistrikt som skyddades av en lag. Man fick inte konkurrera med bryggerier utanför det egna öldristriktet. På den tiden levde många små bryggerier på gott och ont helt skyddade från konkurrens. Under dessa villkor startades Mariestads Bryggeri. Familjeföretaget utvecklades framgångsrikt i sitt öldistrikt. 89 år senare upphävdes lagen. Plötsligt var det fritt att konkurrera. De flesta svenska småbryggerier klarade inte den nya situationen, utan åts upp av de stora bjässarna. Men Mariestads Bryggeri kunde däremot rädda sin existens genom att lansera ett nytt öl under namnet Old Ox. Ölet var gott. Det var annorlunda. Därför blev det en försäljningsframgång som räddade det lilla bryggeriet. Så småningom köptes Mariestads Bryggeri av Jens Fredrik Spendrup och när det lades ner 1973 fortsatte ölet att bryggas i Grängesberg. Numera heter ölet Mariestads och varumärket tillhör ett av de mest efterfrågade. Både på krogen och Systembolaget.

20

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Årsredovisning 1998. Spendrups Bryggeri AB

Årsredovisning 1998. Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19 Spendrups Bryggeri AB SPENDRUPS VÄRDERINGAR Spendrups tycker att öl bryggt på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten utan tillsatser, smakar bättre än allt annat öl.

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: MATS ÅSMAN

TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: MATS ÅSMAN Känd profil som vågar sticka ut VD för Sveriges största bryggeri och nyligen vald till ordförande för Sveriges största företagarorganisation. Jens Spendrup brinner för företagande och vill att många fler

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999

Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 1999 Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 19 Innehåll VD-kommentar 2 Det går återigen bättre för Spendrups. Strategin ligger fast för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Ölskattens negativa inverkan på bryggeribranschen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB

Spendrups Bryggeri AB Spendrups Bryggeri AB Årsredovisning 2000 spendrups 2000 Innehåll 2000 i korthet 2 Värderingar, affärsidé, mål och strategi 3 Intervju med vd 5 Intervju med styrelseordförande 10 Bryggmästare Johan Spendrup

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla

Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla Glassfabriken Ekonomiutbildning för alla ASPEGREN IDÉ AB Sjätte upplagan Glassfabriken Glassfabriken tillverkar glass som säljs till livsmedelsbutiker, glassbarer, glasskiosker, restauranger och personalmatsalar.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer