Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/ Postadress: Båthamnsvägen Sölvesborg Bankgiro: Postgiro: Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till SSS, ordföranden har ordet 3 Styrelse och funktionärer Stadgar 8 Allmän information 9 Råd vid sjösättning och upptagning 10 Föreskrifter för elanvändning 12 Klubbstugan 13 Arbetsplikt beting 14 Avgifter 15 Seglingsnämnden 16 SSRS 17 Optimistjolleklubben Timan 1

2 Grundat 1917 Bäste båtvän! Som ordförande i Sölvesborgs Segelsällskap vill jag hälsa dig välkommen till vår båtklubb och till vår fina gemenskap på sjön, bryggor och landbacke. Sölvesborgs Segelsällskap (SSS) bildades år 1917 och har idag cirka 160 medlemmar. Vi är anslutna till Svenska Båtunionen genom Blekinge Seglarförbund, samt till Svenska Seglarförbundet. När SSS i början av 70-talet invigde klubbstugan var det en viktig milstolpe i klubbens historia. Då blev det ett nyvaknande i båtlivet som innebar en stor tillströmning av nya medlemmar. Med frivilligt arbete och en välvillig inställning från kommunens sida skapades vår småbåtshamn och har sedan dess förbättrats och utökats till den anläggning den är idag. Optimistjolleklubben Timan och Sjöräddningssällskapet som också har verksamhet i Hermans Heja bildar tillsammans med SSS ett centrum för sjösport och båtliv i denna del av Blekinge. Grundidén för SSS är att främja båtsport och att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt att verka för gott kamratskap och idrottsanda. Alla medlemmar och deras åsikter är viktiga. För att gemenskapen skall fungera bra är det mycket viktigt att vi har en bra kommunikation mellan medlemmar och styrelse och mellan medlemmarna. Det är styrelsens ansvar att leda verksamheten och den måste då ha dina synpunkter för att kunna använda dem på ett för SSS bra sätt. För din egen och andras trivsel är det viktigt att du tar del av och följer de regler som vi har inom SSS för olika avdelningar inom verksamheten. Vår klubb är i stort behov av att kunna utföra underhållsarbeten och nybyggnationer med hjälp av egna medlemmar. Därför har vi den så kallade arbetsplikten, något som är mycket viktigt för att vår verksamhet ska fungera bra. Detta informationspaket hoppas jag skall hjälpa dig att få svar på de flesta frågor som rör vår verksamhet. På anslagstavlorna finns förteckning över personer som arbetar i styrelsen, nämnder, sektioner eller har andra uppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta någon av dessa vid frågor eller om du behöver hjälp med något. ƒn en gång varmt välkommen till SSS. Visst är det härligt att vistas på sjön och njuta av friheten oavsett om det är någon timme då och då, för en helg eller för en längre tur under semestern. Jag hoppas du skall trivas hos oss och att det vi kan göra tillsammans passar dina behov. Rolf Björklund, ordförande 2

3 Styrelse Sölvesborgs Segelsällskap 2011 Ordförande ROLF BJÖRKLUND Karnas väg 5 Bromölla Sekreterare vakant Kassör THOMAS BONDESON Getingvägen 5 Sbg Ledamot JAN-CHRISTER AHLBƒCK Floravägen 35 Sbg Ledamot JOAKIM EKNÖ Bergsvägen 22 Valje Ledamot BENGT KRISTIANSSON Jollevägen 2 Sbg Ledamöter och sektionsansvariga sektion 1 PER-OLOV PERSSON Myrans väg 33 Sbg bryggor sektion 2 PER-OLA DAHLIN (ej ledamot) Trestensvägen 3 D Sbg sjömärken/utprickning sektion 3+4 JONNY LIDFORS Askers väg 6 Sbg mark/miljö + hamnplan/maskiner/utrustning sektion 5+6 JOAKIM EKELUND Nexövägen 21 Sbg kajer/slip/mastkran + säkerhet sektion 7 PETER SETTERGREN Rödvensvägen 6C Sbg klubbstuga/startbod sektion 8 PETER HOLM (ej ledamot) Lindvägen 9 Bromölla aktiviteter/planering Funktionärer Revisorer GUNNAR PERSSON Sofielunds gård Fjälkinge PER-OLA DAHLIN Trestensvägen 3 D Sbg Revisorssuppleant LOTTA DAHLIN Trestenavägen 3D Sbg Valberedning PER-OLA DAHLIN (Smk) Trestensvägen 3 D Sbg GUNNAR PERSSON Sofielunds gård Fjälkinge RUNE ARVESGÅRD Lövängsvägen 11 Sbg

4 STADGAR för Sölvesborgs Segel Sällskap Stiftat den 11 September 1917 Namn och hemort 1 Sällskapets namn är Sölvesborgs Segel Sällskap (SSS) och dess hemort Sölvesborg. ƒndamål 2 Sällskapets ändamål är att befrämja båtsport, och att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt att verka för god kamrat- och idrottsanda. Medlemskap 3 Var och en av sällskapets medlemmar kan anmäla sökande till inträde i sällskapet. Sökande kan även anmäla direkt till styrelsen. Det tillkommer styrelsen att avgöra om den anmälde skall erhålla medlemskap. Efter hemställan till styrelsen, kan medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom sällskapet eller på annat sätt främjat dess verksamhet eller syften, utses till hedersmedlem, och/eller tilldelas sällskapets hederstecken. Medlem som anses motverka sällskapets ändamål, skada dess intressen eller genom sitt uppförande nedsätta dess anseende, kan av sällskapet, av en enig fulltalig styrelse, uteslutas. Medlemskapet räknas som familjemedlemskap D.v.s. personer ur samma hushåll ingår som medlemmar under ett medlemskap. Ett medlemskap är en röst vid voteringar. Medlemskapet i sällskapet räknas på dess verksamhetsår som löper 1/1 31/12. Alla förekommande avgifter för medlemmar-båtplatser e.t.c. fastställes på årsmötet och skall inbetalas till kassören senast den 1/3. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Båtar 4 Båtar kan av styrelsen inregistreras i sällskapets båtregister under förutsättning : - att den ägs av en eller flera medlemmar i sällskapet. - att den är väl underhållen och är i sjövärdigt skick - att rätt uppgifter lämnas för båt och dess ägare. - att ägaren/ägarna inbetalat de för året fastställda avgifterna. För sådan inregistrerad båt utfärdar styrelsen på begäran certifikat som undertecknas av ordföranden och registrets handläggare. För att vara giltigt skall certifikatet kunna uppvisas tillsammans med kvitto för avgifter gällande för året. Övergår båt till annan ägare eller utgår ur sällskapet skall detta omedelbart anmälas till styrelsen, och certifikatet återlämnas. 4

5 Båtplats 5 SSS ställer båtplats tillförfogande för medlem mot stadgade avgifter. Båtplatsen får disponeras i enlighet med senast gällande hamnföreskrifter till vilken båtens ägare är skyldig att ta del av samt efterfölja. Båtplats som ej utnyttjas under längre tid förfogar sällskapet över. Medlem ålägges att anmäla förändring av båtplatsutnyttjande eller ändring av båttyp omgående. Standert och emblem 6 Sällskapets emblem består av initialerna SSS. Standert har utformning av en likbent triangel med proportionerna mellan bas och höjd som ett till två. Standert skall vara vit med sällskapets emblem i blått samt med blå kant runt standerten. Standert bör under båtsäsongen föras av varje båt tillhörande sällskapet. Styrelse 7 Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter, vilka väljes på årsmötet. Ordförande, styrelsens ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år, dock i grupper, som växelvis avgår vartannat år. Ordförande och kassör kan ej avgå samtidigt. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Ordföranden sammankallar styrelsens ledamöter när han så finner lämpligt, eller då minst tre av dess ledamöter gör framställning härom. För besluts fattande inom styrelsen fordras, att samtliga styrelsens ledamöter blivit kallade till sammanträdet samt att minst fem ledamöter är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen gäller vid lika röster mot lika, den mening som ordföranden företräder. Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt och solidariskt för sällskapets medel. Ordförande och kassör tecknar gemensamt firma och vid förfall respektive ersättare. Protokoll föres över styrelsens sammanträden och justeras av ordföranden. Revision 8 Räkenskaper skall föras per verksamhetsår. Senast den 10/1 skall det gångna årets räkenskaper vara avslutade och jämte styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning, protokoll och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret, samt att till styrelsen överlämna sällskapets ställda revisionsberättelse senast den 15/1. 5

6 Möten 9 Sällskapet håller två ordinarie möten under året, ett före januari månads utgång, vilket utgör årsmötet och ett före november månads utgång vilket utgör höstmötet. Vid årsmötet skall följande val och ärenden förekomma. a) Styrelsens och sektioners berättelse b) Revisorers berättelse c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. d) Fastställande av avgifter för verksamhetsåret e) Val av ordförande. f) Val av styrelse och suppleanter g) Val av revisorer och suppleanter h) Utseende av valberedning för förberedande av nästa årsmötes styrelse- och revisorsval Övriga förekommande funktionärer utses av styrelsen. Utöver årsmöte och höstmöte samt styrelsemöten kan om minst 10% av sällskapets medlemmar till styrelsen gör skriftlig framställan härom,med uppgivande av ändamålet, extra möte avhållas. Detta sammanträde skall avhållas senast två veckor efter det att framställningen kommit styrelsen till del. Kallelse till såväl årsmöte som höstmöte samt extra möte sker antingen genom annons i ortspressen eller genom personlig kallelse till sällskapets medlemmar senast fem dagar före sammanträdet. Beslut 10 För giltiga beslut vid årsmöte, höstmöte och extra möte, fordras att minst 15% av sällskapets medlemmar är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten) Vid votering bestämmes utgången om annorlunda ej angives genom enkel majoritet. Om vid votering som ej avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid val av hedersledamot erfordras kvalificerad majoritet bestående av 2/3 de närvarande röstberättigade medlemmarna. Styrelsen äger besluta tilldela förtjänt person, inom eller utom sällskapet, dess hederstecken. I stadgefrågor erfordras kvalificerad majoritet av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna. ƒndring eller tillägg av dessa stadgar fordrar beslut av två ordinarie på varandra följande möten. Tvist angående tolkningen av dessa stadgar avgöres i första hand av styrelsen med giltighet intill nästföljande ordinarie sammanträde. 6

7 Tävlingar 11 Tävlingar för sällskapets båtar arrangeras av respektive seglings- och motorbåtsnämnd. Senast gällande bestämmelser från seglingsförbund klassförbund etc. skall efterföljas. Från dessa regler kan seglingsnämnd eller motorbåtsnämnd göra avvikelser vilka i så fall i inbjudan skall kungöras. Seglings- och motorbåtsnämnd upprättar och informerar varje deltagare om de av nämnderna upprättade föreskrifter som skall gälla för respektive arrangemang. Det är av vikt att stort hänsyn skall tagas för uppfyllande av gällande säkerhetsföreskrifter utfärdade av myndighet eller sällskap. Anordnande sektion ansvarar för att besättningslista finnes på samtliga i tävling deltagande medlemmar eller andra personer. Avgifter för deltagande i tävling bestämmes av anordnade nämnd från fall till fall. Allt deltagande i av sällskapet anordnad tävling sker på egen risk. Sällskapets upplösning 12 Sölvesborgs segelsällskap kan ej upplösas så länge det består av minst 10 medlemmar. För beslut om sällskapets upplösning skall vara giltigt, fordras att minst 2/3 röstövervikt, fattat av två på varandra följande ordinarie sammanträden. Skulle upplösning beslutas överlåtes eventuella tillgångar till någon ideell förening eller verksamhet inom landet som har nära anslutning med båtsport Dessa stadgar är antagna på vårmötet den 7 mars 1999 och träder i kraft den 1/ De har reviderats av årsmötet 2009 och vårmötet SÖLVESBORGS SEGEL SƒLLSKAP Sölvesborg 7

8 ALLMƒN INFORMATION 1. SSS Ställer båtplats till medlems förfogande. 2. Tilldelning av båtplatser sker kontinuerligt och efter tillgång av lediga platser. Båtplatsinnehavaren får inte överlåta sin plats till någon annan. 3. Varje båt som förtöjs i hamnen skall vara försäkrad och förtöjd enligt försäkringsnormerna. Skador på hamnanläggningen rapporteras snarast till hamnansvarig. Båt ligger i hamnen helt på ägarens ansvar. OBS. Inga linor får lämnas flytande i vattnet! 4. Eluttagen på bryggor och hamnplanen är avsedda för elverktyg och laddning av batterier. Vid annan och/eller längre anslutning skall ansvarig i styrelsen kontaktas. 5. Vinterförvaring av båtar är på hamnplanen. Om någon vill ligga med sin båt på bryggplats under vinter skall ansvarig i styrelsen kontaktas. Sommarförvaring av vaggor och annat pallmaterial på pallgården. 6. Hamnplanen får inte vara bygg- eller campingplats och skall vara städad senast till arbetsdagen, stora städardagen, efter andra sjösättningen. Kolla i årskalendern eller på anslagstavlan efter aktuellt datum. Har du önskemål om tillfällig uppställning för reparation eller liknande, kontakta ansvarig i styrelsen. 7. Vid lån av SSS-båten skall den återlämnas rengjord och förtöjd på sin plats. 8. Klubbstugan har ett kodlås på ytterdörren. Detta ger tillträde till hela stugan. Aktuell kod skickas ut tillsammans med debitering av medlemsavgiften. Samma kod gäller till miljöstationen. 9. Medlemmar kan mot en avgift erhålla nyckel som passar till klubbstugans entrédörr, dörren till materialboden samt till nyckelskåpet i klubbstugan. I nyckelskåpet finns nycklar till mastkran, klubblokal m.m. För allas trevnad, glöm inte att hänga tillbaka nycklarna. Nyckel, vimplar, märke m.m. kan köpas av kassören. 10. Nyttja utrustningsbryggan med omtanke så att alla kan komma till när de behöver det. När du förtöjer på gulmarkerat område får du inte lämna båten. 11. Mastkranen får användas av klubbens medlemmar för av- och påmastning. Observera att max vikt är 400 kg. Före lyft är Du skyldig att kontrollera så att inga skador finns på stropp, vajer lyftkrok eller dylikt. Eventuella skador anmäls till ansvarig i styrelsen. Var observant så att ingen vistas under hängande last. Var speciellt vaksam om barn finns i närheten 8

9 Råd vid sjösättning och upptagning Dessa noteringar är gjorda med avseende på de vanligaste justerbara vaggorna. Detta är viktigt för att skydda din båt, undvika olyckor/tillbud och underlätta arbetet vid sjösättning och upptagning. Följ alltid båtfabrikantens anvisningar. Vid sjösättning på våren tänk p å att: o Mät upp och notera hur mycket plats du behöver framför/bakom vaggan för att till hösten kunna ställa upp vaggan rätt o Notera och märk ut var i vaggan båten skall stå. o Noter om och hur mycket underläggsvirke som fordras. o Notera rätt position för lyfts troppar. Behöver akterstroppen förlängas? o Märka upp vilket håll vaggan skall stå på. Inför upptagning tänk på att: o Skruva ner alla stöttor o Kölen skall stå på vaggan med två punkter alternativt helt underlägg under hela kölen. Ha rejält och friskt virke. (Bild 1 och 2). Låt avståndet L vara så lång som möjligt Bild 1 Bild 2 L o Ha verktyg till hand för ev. justering o Skruvar och övriga justermöjligheter skall vara väl smorda för att lätt kunna justeras. o Se till att stödplattorna mot båtskrovet inte kan ställa sig så att de skadar båten.(bild 3) Bild 3 Allmänt: o Parkering på hamnplanen under upptagning/sjösättning är ej tillåten. o På/avmastning är ej tillåten under upptagning/ sjösättning. o Avsätt dagen för arbetet. o Små master läggs överst i mastskjulet. Toppbeslag skall sticka utanför mastskjul Ev. radar eller annan skrymmande utrustning monteras av alternativt skall masten hissas upp i taket eller läggs in på bockar sist på hösten och tas ut först på våren. 9

10 SÖLVESBORGS SEGELSƒLLSKAP FÖRESKRIFTER FÖR EL-ANVƒNDNING 1. Allmänt om elanvändning inom SSS område Rev Sölvesborgs Segelsällskap beläget i Hermans Heja disponerar ett område som enligt avtal är reglerat mellan Segelsällskapet och Sölvesborgs Kommun. Inom detta område finns elanläggning med distribution av el via nätet från Sölvesborgs Energi och Vatten. Anläggningen byggdes i samband med att Segelsällskapets hamn byggdes under 1970-talet. Elanläggningen har sedan denna tid ständigt förnyats och byggts ut för att kunna ge SSS medlemmar samt gäster till SSS den service i form av utnyttjande av eldistribution som krävs för en modern hamnanläggning. Nedanstående information och föreskrifter syftar till att klarlägga vad som krävs av Dig som medlem för att Du på ett säkert sätt skall kunna ta del av den eldistribution som SSS tillhandahåller. 2. El på bryggor På A-, B- och C-bryggorna finns elstolpar med belysning som tänds vid skymning samt släcks vid gryning. Varje stolpe är försedd med 4 st CE-uttag där du med CEkoppling kan ansluta. Varje stolpe kan belastas med max 16 A (motsvarar ca 3 600W). Stolparna är försedda med inbyggd jordfelsbrytare som bryter strömmen för hela stolpen då jordfel uppstår. Efter konstaterande av fel kan jordfelsbrytaren manuellt återställas i stolpen. När Du har anslutit till el-uttaget skall luckan låsas. Du får under max 2 dygn vara kontinuerligt ansluten utan tillsyn och då endast för laddning av batterier eller för drift av kyl. När Du vistas i Din båt får Du använda elhandverktyg, dammsugare etc. Det är även tillåtet att använda strömmen för tillfällig uppvärmning av ruffen - men endast då Du befinner Dig i båten. 3. El vid utrustningskajen Vid utrustningskajen finns två elstolpar med vardera 4 st. jordade CE-uttag. Uttagen har jordfelsbrytare och är åtkomliga via låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med max 10 A (motsvarar ca W ). För användning gäller föreskrifter enligt ovan (El på bryggorna). 10

11 4. El på hamnplan På hamnplan finns ett antal elstolpar med vardera 4 st. jordade CE-uttag. Uttagen har jordfelsbrytare och är åtkomliga via en låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med max 10 A (motsvarar ca W). I mitten av hamnplanen finns 4 st. uttag med 3-fas, ett jordat uttag och 2 CE-uttag. ƒven dessa är försedda med jordfelsbrytare och nås vi låsbar lucka. Uttagen är främst avsedda för tillfälligt nyttjande av t.ex. hand-elverktyg, högtryckstvätt etc. Dessutom får el-uttagen, utan tillsyn, användas för batteriladdning under max. 2 dygn. Tillfällig anslutning för uppvärmning är tillåtet endast då Du vistas i båten för utförande av arbete. 5. El anslutning till SSS mastkran Elmotorn till mastkranen har löstagbar el-handske. I anslutning till handsken finns elbrytare (vred). När Du använt mastkranen skall vredet ställas i nolläge. Kabel med handske förvaras i materialboden. 6. Generella föreskrifter All annan användning utöver vad som ovan beskrivits får endast ske efter överenskommelse med ansvarig i styrelsen. Sådant nyttjande skall ekonomiskt regleras med SSS enligt separat träffad överenskommelse. Nycklar till elstolpar utlämnas till båtplatsinnehavare av styrelsen. 7. Generella säkerhetsföreskrifter Det åligger Dig som medlem att vid allt nyttjande av el-uttagen endast ansluta med godkänd el-utrustning. Tänk på de ökade risker som finns vid el-användning vid vatten. Använd därför inte skarvdon på bryggor samt tillse noga att el-uttagen är låsta - även medan Du är ansluten till dessa. Dessa föreskrifter är antagna vid SSS vårmöte den 3 mars 2002 Och ersätter tidigare föreskrifter. 11

12 OM SSS KLUBBSTUGA I HERMANS HEJA Den naturliga samlingspunkten, när vi inte är på sjön, är vår klubbstuga. Stugan är till för samtliga medlemmar och de personer vars intresseområde är sjön. För allas intresse har vi skapat en del råd och anvisningar till dig som använder stugan. Dessa finns uppsatta i stugan. Stugan är utrustad med de bekvämligheter, som en gästhamnplats skall ha. Här finns två toaletter samt dusch och telefon. I de inre regionerna har vi vår storstuga med pentry, som är helt utrustat för att betjäna oss när vi har våra sammankomster, inte minst de dagar när vi har våra interna seglingar. Fika kan köpas till självkostnadspris och vill du grilla dig en korv eller något annat så har vi en trevlig grillplats utanför stugan. Stugan är låst med kodlås. Vill du ha en egen nyckel går det att mot dispositionsavgift erhålla en genom kassören. Nyckeln går till nyckelskåpet i tamburen som i sin tur innehåller nycklar till storstuga, mastkran, redskapsbod m.m. Det kan vara skönt att ha tillgång till stugan då du jobbar med din båt och vädret kanske inte är det bästa. Frågor om att hyra stugan kan ställas till styrelsen. Stugan hyrs endast ut till medlemmar i SSS. Villkor för uthyrning finns på hemsidan. 12

13 ANGÅENDE ARBETSPLIKT, BETING OCH ARBETSDEBITERING SSS:s hamnanläggning i Hermans Heja drivs och underhålls helt i klubbens egen regi. För att utveckla den till en säker, bekväm och trevlig småbåtshamn krävs det en hel del både praktiskt och administrativt arbete. Den administrativa delen sköts av styrelsen. Renhållning, målning, reparation, och underhåll av bryggor, sjömärken och bodar etc. är exempel på arbete som måste utföras för att hamnanläggningen skall bestå och utvecklas. Detta arbete kan utföras antingen av klubbens egna medlemmar eller köpas från entreprenörer. Av denna anledning har alla båtplatsinnehavare en arbetsplikt på 12 timmar per verksamhetsår. Vid uteblivna arbetsinsatser från medlemmarna måste det andra alternativet med entreprenörer tas till. För att finansiera detta debiteras i efterhand alla medlemmar med båtplats som ej utfört hela sin arbetsplikt på 12 timmar. Beloppet per utebliven arbetstimme beslutas vid SSS årsmöte. Se sidan med avgifter för aktuell taxa. Sölvesborgs Segel Sällskap Styrelsen Jan

14 Sölvesborgs Segel Sällskap - avgifter under 2011 Beslutat på årsmötet Engångsavgifter Inträdesavgift 150 kr Y-boms-deposition vid tilldelning av plats Bomlängd Gäller endast vid ny tilldelning eller 6.0 m 2000 kr byte till större. 8.0 m 3000 kr 10.0 m icke gångbar 4000 kr 10.0 m gångbar 6000 kr 12,0 m gångbar, engångsavgift för mellanskillnaden till en 10 m gångbar bom, OBS ej deposition Årliga avgifter Medlemsavgift 300 kr Arbetsavgift per 12 tim. a 150:00 totalt: 1800 kr Bryggplatsavgift 350kr/m båtbredd med en decimal Egen brygga, D-bryggan och boj Underhållsplikt kr Specialplats-långskepps Yttre pir 2000 kr Vinterplats på hamnplan utan bryggplats ( Endast i mån av tillgång - sist upp) 1000 kr Tillfällig bryggplats i samband med sjösättning/upptagning utan bryggplats 200:-/vecka Sommarplats på hamnplan Tillfällig uppställning på hamnplan Avgift : Enligt styrelsen beroende på plats Avgift : Enligt styrelsen beroende på plats / tid Slipavgift och hyra mastkran Medlem 0 kr Plast för mast i mastskjul Medlem med båtplats 0 kr ( Endast vid ledig plats - sist in) Medlem utan båtplats 300 kr Kranlyft Båtplatsinnehavare Enligt ök. kranfirma/styrelse ( Vid ordinarie upptagning/sjösättning) Utan båtplats Enligt styrelsen El-taxa För annat än batteriladdning, per vecka 100 kr El för batteriladdning är gratis Avgifter för icke medlemmar Tillfällig uppställning på hamnplan under hela året Enligt styrelsen/sektionschef för varje enskilt fall Hyra mastkran (endast med hjälp/instr.av medlem) 300 kr Kranlyft Enligt styrelsen/sektionschef för varje enskilt fall Slipavgift 20 kr Gästplats inkl. El. Per dygn 100 kr Gästplats vid längre tid än 5 dygn. 1:a veckan 400 kr 2:a - 3:e veckan 300kr/vecka 14

15 Seglingsnämnden informerar Sölvesborgs segelsällskap (SSS) anordnar ett antal aktiviteter varje år. I SSS har seglingsnämnden sin uppgift att anordna aktiviteter som främjar gemenskap genom segling. Seglingsnämnden anordnar ett antal seglingar varje år. Seglingsprogrammet läggs ut på hemsidan och anslås på anslagstavlan. Alla medlemmar är välkomna att vara med; ung som gammal; oerfaren eller erfaren spelar ingen roll; det är bara att ta med det goda humöret och komma ned till start. Det finns dock en del praktiska detaljer som behöver kännas till. - Banbeskrivningarna, som talar om hur vi seglar, är beskrivna i ett speciellt häfte som finns att få i klubbstugan. - Seglingarna genomförs enligt de internationella kappseglingsreglerna (IKR) med Svenska och Skandinaviska seglarförbundens tillägg. - LYS-systemet tillämpas normalt som handikappsystem. Syftet med detta system är att ge båtar av olika typ en möjlighet att kappsegla mot varandra. LYS-talet anger vad bästa båt av respektive båttyp kan prestera. LYS är baserat på kappseglingsstatistik, båttypsjämförelser och erfarenhet. Seglingsnämnden önskar alla medlemmar en härlig sommar SSS är anslutet till den danska frihamnsförordningen. Det är ett samarbete mellan danska, men även många svenska några tyska och ett fåtal norska hamnar som innebär att man får ligga ett antal nätter i dessa hamnar utan kostnad. Styrelsen har de dekaler som skall sitta på gästande båtar och ytterligare information om villkor och vilka hamnar det gäller. 15

16 SSRS års jubileum. Sölvesborg i juni 2007 Välkommen till Sölvesborg och Svenska Sjöräddningssällskapets station: RS Sölvesborg Vi är den ENDA organisationen i Sverige som har sjöräddning till huvuduppgift. Det har vi haft sedan starten 1907, då Sjöräddningssällskapet bildades av driftiga människor med ett stort intresse för humanism och räddning av människoliv till sjöss. I dag finns det 65 stationer runt våra kuster samt i Vänern, Vättern och Mälaren. På dessa stationer finns ett 120- tal båtar och åtta fast anställda och över frivilliga besättningsmän. Dessa kvinnor och män har ständig beredskap dygnet runt - året runt. 15 minuter efter det larmet har gått ska båten lämnat hamnen. Sjöräddningssällskapets inkomster kommer ifrån ca medlems avgifter, försäljning av medlemsartiklar samt från gåvor och testamenten. Sällskapet är gåvo och arvsskattbefriade och det är mycket vanligt bland kustbefolkningen att man testamenterar till sällskapet. I vår medlemsavgift på 650:- ingår vårt förmånliga assistanspaket även när det INTE är fara för människoliv i Sverige, Åland, Norge och Finland. I detta paketet ingår : Assistans vid driftstopp. Bogsering till närmaste hamn från där du ligger. Hjälp med att kontakta reparatör. När du tecknar dig som medlem i Sjöräddningssällskapets ingår assistanspaketet Detta kostar kostar 650 :- per år och då ingår Sjöräddningssällskapets årsbok som ger en inblick och förståelse för det viktiga arbetet som utförts av oss frivilliga. För mer information, besök sällskapets hemsida på För att komma i kontakt med oss på Sölvesborg stationen i en icke akut situation dvs. när människoliv INTE är i fara så finns jour telefonen eller till stationen i Sölvesborg Vid nödsituation kontakta Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ring

17 Optimistjolleklubben Timan Sölvesborg Strax invid inseglingsrännan till Sölvesborg ligger en bränning. Enligt sägnen skall tio man ha räddat sig upp på denna sten sedan deras fartyg hade förlist. Under åren stod en fyr på stenen. När Optimistjolleklubben bildades 1964 hade man inte som idag Hermans Heja som hemmahamn, utan man höll till i Sölvesborgsviken. Man seglade ofta ut och rundade "Timan", så vad var naturligare än att kalla även föreningen för Timan. När "farbror Wille" startade optimistjolleklubben höll man till vid bryggorna nedanför lotstornet. Där fanns skyddade vatten och utmärkta möjligheter för nybörjare. Redan 1967 ordnades SM för optimist av OTS. På den tiden var båtarna av trä och kostade runt kr. Båtarna i föreningen skänktes av olika medlemmar, Lions och olika företag. En båt som många minns var nr 486 med namnet Flipper. Idag kostar en fullt riggad tävlingsoptimist närmare kr, klassnr överstiger Under 1970 talet var klubben mycket aktiv och respekterad för sina välarrangerade kappseglingar. I Clas Lundin hade OTS då en nordisk mästare i klassen. ƒven de flesta distriktsmästarna vid den tiden kom ifrån Timan. Många barn och ungdomar gick under föreningens storhetstid i OTS-seglarskola där vana optimistjolleseglare tog om hand, om ibland upp emot 50 nybörjare. Man seglade även E-jolle med de ungdomar som passerat åldersgränsen 15 år. Varje år arrangerades Snapphaneregattan som kunde samla över 70 båtar från när och fjärran flyttades verksamheten till Hermans Heja i Saxaviken. Ett nytt SM ordnades 1980 men sedan mattades seglingsintresset av i Sölvesborg. Olika faktorer spelade in, de aktiva blev för gamla och endast några få fortsatte med E-jolle. Gamla trotjänare i styrelsen fortsatte dock att arbeta för att hålla liv i föreningen. Varje sommar ordnades seglingar för de som var intresserade och det fanns alltid möjlighet att delta i klubbens seglarläger. Under den fina sommaren 1999 verkar det som att föreningen återigen började vakna till liv i stil med det aktiva -70 talet. Ungdomarna strömmade till och blev fler vecka för vecka. Under sommaren 2000 blev de ännu ganska få tävlingsseglarna väl respekterade runt om i Sverige, men fler och fler börjar bli nyfikna på att tävla. Många av de gamla seglarna har också återvänt, nu som föräldrar. Tillsammans med de nya föräldrar som engagerat sig som ledare i föreningen, har vi en stark organisation bakom ungdomarna. Vi tror därför att vi bara sett början på ännu en storhetstid för optimistjolleklubben Timan. 17

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

STADGAR. Förslag 2015-01-29

STADGAR. Förslag 2015-01-29 STADGAR Förslag 2015-01-29 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR...2 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 AVGIFTER...3 ARBETSPLIKT...4 STYRELSE...4 FUNKTIONÄRER...5 SEKTIONER OCH KOMMITTÉER...6 MEDLEMSMÖTEN...6

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. STADGAR för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. Förslövs IF (nedan kallad föreningen) bildades den 2 mars 1926. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening

Stadgar¹ för. Uppsala Kanotförening 1 Ändamål Stadgar¹ för Uppsala Kanotförening Uppsala Kanotförening, stiftad den 11 maj 1916, har till ändamål att inom Uppsala med omnejd stödja intresset för de idrotter föreningen har på sitt program

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer