Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/ Postadress: Båthamnsvägen Sölvesborg Bankgiro: Postgiro: Info Pärm för 2011 Innehållsförteckning 2 Välkommen till SSS, ordföranden har ordet 3 Styrelse och funktionärer Stadgar 8 Allmän information 9 Råd vid sjösättning och upptagning 10 Föreskrifter för elanvändning 12 Klubbstugan 13 Arbetsplikt beting 14 Avgifter 15 Seglingsnämnden 16 SSRS 17 Optimistjolleklubben Timan 1

2 Grundat 1917 Bäste båtvän! Som ordförande i Sölvesborgs Segelsällskap vill jag hälsa dig välkommen till vår båtklubb och till vår fina gemenskap på sjön, bryggor och landbacke. Sölvesborgs Segelsällskap (SSS) bildades år 1917 och har idag cirka 160 medlemmar. Vi är anslutna till Svenska Båtunionen genom Blekinge Seglarförbund, samt till Svenska Seglarförbundet. När SSS i början av 70-talet invigde klubbstugan var det en viktig milstolpe i klubbens historia. Då blev det ett nyvaknande i båtlivet som innebar en stor tillströmning av nya medlemmar. Med frivilligt arbete och en välvillig inställning från kommunens sida skapades vår småbåtshamn och har sedan dess förbättrats och utökats till den anläggning den är idag. Optimistjolleklubben Timan och Sjöräddningssällskapet som också har verksamhet i Hermans Heja bildar tillsammans med SSS ett centrum för sjösport och båtliv i denna del av Blekinge. Grundidén för SSS är att främja båtsport och att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt att verka för gott kamratskap och idrottsanda. Alla medlemmar och deras åsikter är viktiga. För att gemenskapen skall fungera bra är det mycket viktigt att vi har en bra kommunikation mellan medlemmar och styrelse och mellan medlemmarna. Det är styrelsens ansvar att leda verksamheten och den måste då ha dina synpunkter för att kunna använda dem på ett för SSS bra sätt. För din egen och andras trivsel är det viktigt att du tar del av och följer de regler som vi har inom SSS för olika avdelningar inom verksamheten. Vår klubb är i stort behov av att kunna utföra underhållsarbeten och nybyggnationer med hjälp av egna medlemmar. Därför har vi den så kallade arbetsplikten, något som är mycket viktigt för att vår verksamhet ska fungera bra. Detta informationspaket hoppas jag skall hjälpa dig att få svar på de flesta frågor som rör vår verksamhet. På anslagstavlorna finns förteckning över personer som arbetar i styrelsen, nämnder, sektioner eller har andra uppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta någon av dessa vid frågor eller om du behöver hjälp med något. ƒn en gång varmt välkommen till SSS. Visst är det härligt att vistas på sjön och njuta av friheten oavsett om det är någon timme då och då, för en helg eller för en längre tur under semestern. Jag hoppas du skall trivas hos oss och att det vi kan göra tillsammans passar dina behov. Rolf Björklund, ordförande 2

3 Styrelse Sölvesborgs Segelsällskap 2011 Ordförande ROLF BJÖRKLUND Karnas väg 5 Bromölla Sekreterare vakant Kassör THOMAS BONDESON Getingvägen 5 Sbg Ledamot JAN-CHRISTER AHLBƒCK Floravägen 35 Sbg Ledamot JOAKIM EKNÖ Bergsvägen 22 Valje Ledamot BENGT KRISTIANSSON Jollevägen 2 Sbg Ledamöter och sektionsansvariga sektion 1 PER-OLOV PERSSON Myrans väg 33 Sbg bryggor sektion 2 PER-OLA DAHLIN (ej ledamot) Trestensvägen 3 D Sbg sjömärken/utprickning sektion 3+4 JONNY LIDFORS Askers väg 6 Sbg mark/miljö + hamnplan/maskiner/utrustning sektion 5+6 JOAKIM EKELUND Nexövägen 21 Sbg kajer/slip/mastkran + säkerhet sektion 7 PETER SETTERGREN Rödvensvägen 6C Sbg klubbstuga/startbod sektion 8 PETER HOLM (ej ledamot) Lindvägen 9 Bromölla aktiviteter/planering Funktionärer Revisorer GUNNAR PERSSON Sofielunds gård Fjälkinge PER-OLA DAHLIN Trestensvägen 3 D Sbg Revisorssuppleant LOTTA DAHLIN Trestenavägen 3D Sbg Valberedning PER-OLA DAHLIN (Smk) Trestensvägen 3 D Sbg GUNNAR PERSSON Sofielunds gård Fjälkinge RUNE ARVESGÅRD Lövängsvägen 11 Sbg

4 STADGAR för Sölvesborgs Segel Sällskap Stiftat den 11 September 1917 Namn och hemort 1 Sällskapets namn är Sölvesborgs Segel Sällskap (SSS) och dess hemort Sölvesborg. ƒndamål 2 Sällskapets ändamål är att befrämja båtsport, och att utveckla medlemmarnas sjömanskap samt att verka för god kamrat- och idrottsanda. Medlemskap 3 Var och en av sällskapets medlemmar kan anmäla sökande till inträde i sällskapet. Sökande kan även anmäla direkt till styrelsen. Det tillkommer styrelsen att avgöra om den anmälde skall erhålla medlemskap. Efter hemställan till styrelsen, kan medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom sällskapet eller på annat sätt främjat dess verksamhet eller syften, utses till hedersmedlem, och/eller tilldelas sällskapets hederstecken. Medlem som anses motverka sällskapets ändamål, skada dess intressen eller genom sitt uppförande nedsätta dess anseende, kan av sällskapet, av en enig fulltalig styrelse, uteslutas. Medlemskapet räknas som familjemedlemskap D.v.s. personer ur samma hushåll ingår som medlemmar under ett medlemskap. Ett medlemskap är en röst vid voteringar. Medlemskapet i sällskapet räknas på dess verksamhetsår som löper 1/1 31/12. Alla förekommande avgifter för medlemmar-båtplatser e.t.c. fastställes på årsmötet och skall inbetalas till kassören senast den 1/3. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Båtar 4 Båtar kan av styrelsen inregistreras i sällskapets båtregister under förutsättning : - att den ägs av en eller flera medlemmar i sällskapet. - att den är väl underhållen och är i sjövärdigt skick - att rätt uppgifter lämnas för båt och dess ägare. - att ägaren/ägarna inbetalat de för året fastställda avgifterna. För sådan inregistrerad båt utfärdar styrelsen på begäran certifikat som undertecknas av ordföranden och registrets handläggare. För att vara giltigt skall certifikatet kunna uppvisas tillsammans med kvitto för avgifter gällande för året. Övergår båt till annan ägare eller utgår ur sällskapet skall detta omedelbart anmälas till styrelsen, och certifikatet återlämnas. 4

5 Båtplats 5 SSS ställer båtplats tillförfogande för medlem mot stadgade avgifter. Båtplatsen får disponeras i enlighet med senast gällande hamnföreskrifter till vilken båtens ägare är skyldig att ta del av samt efterfölja. Båtplats som ej utnyttjas under längre tid förfogar sällskapet över. Medlem ålägges att anmäla förändring av båtplatsutnyttjande eller ändring av båttyp omgående. Standert och emblem 6 Sällskapets emblem består av initialerna SSS. Standert har utformning av en likbent triangel med proportionerna mellan bas och höjd som ett till två. Standert skall vara vit med sällskapets emblem i blått samt med blå kant runt standerten. Standert bör under båtsäsongen föras av varje båt tillhörande sällskapet. Styrelse 7 Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter, vilka väljes på årsmötet. Ordförande, styrelsens ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år, dock i grupper, som växelvis avgår vartannat år. Ordförande och kassör kan ej avgå samtidigt. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas. Ordföranden sammankallar styrelsens ledamöter när han så finner lämpligt, eller då minst tre av dess ledamöter gör framställning härom. För besluts fattande inom styrelsen fordras, att samtliga styrelsens ledamöter blivit kallade till sammanträdet samt att minst fem ledamöter är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen gäller vid lika röster mot lika, den mening som ordföranden företräder. Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt och solidariskt för sällskapets medel. Ordförande och kassör tecknar gemensamt firma och vid förfall respektive ersättare. Protokoll föres över styrelsens sammanträden och justeras av ordföranden. Revision 8 Räkenskaper skall föras per verksamhetsår. Senast den 10/1 skall det gångna årets räkenskaper vara avslutade och jämte styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning. Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning, protokoll och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret, samt att till styrelsen överlämna sällskapets ställda revisionsberättelse senast den 15/1. 5

6 Möten 9 Sällskapet håller två ordinarie möten under året, ett före januari månads utgång, vilket utgör årsmötet och ett före november månads utgång vilket utgör höstmötet. Vid årsmötet skall följande val och ärenden förekomma. a) Styrelsens och sektioners berättelse b) Revisorers berättelse c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. d) Fastställande av avgifter för verksamhetsåret e) Val av ordförande. f) Val av styrelse och suppleanter g) Val av revisorer och suppleanter h) Utseende av valberedning för förberedande av nästa årsmötes styrelse- och revisorsval Övriga förekommande funktionärer utses av styrelsen. Utöver årsmöte och höstmöte samt styrelsemöten kan om minst 10% av sällskapets medlemmar till styrelsen gör skriftlig framställan härom,med uppgivande av ändamålet, extra möte avhållas. Detta sammanträde skall avhållas senast två veckor efter det att framställningen kommit styrelsen till del. Kallelse till såväl årsmöte som höstmöte samt extra möte sker antingen genom annons i ortspressen eller genom personlig kallelse till sällskapets medlemmar senast fem dagar före sammanträdet. Beslut 10 För giltiga beslut vid årsmöte, höstmöte och extra möte, fordras att minst 15% av sällskapets medlemmar är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten) Vid votering bestämmes utgången om annorlunda ej angives genom enkel majoritet. Om vid votering som ej avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid val av hedersledamot erfordras kvalificerad majoritet bestående av 2/3 de närvarande röstberättigade medlemmarna. Styrelsen äger besluta tilldela förtjänt person, inom eller utom sällskapet, dess hederstecken. I stadgefrågor erfordras kvalificerad majoritet av minst 2/3 av de röstberättigade närvarande medlemmarna. ƒndring eller tillägg av dessa stadgar fordrar beslut av två ordinarie på varandra följande möten. Tvist angående tolkningen av dessa stadgar avgöres i första hand av styrelsen med giltighet intill nästföljande ordinarie sammanträde. 6

7 Tävlingar 11 Tävlingar för sällskapets båtar arrangeras av respektive seglings- och motorbåtsnämnd. Senast gällande bestämmelser från seglingsförbund klassförbund etc. skall efterföljas. Från dessa regler kan seglingsnämnd eller motorbåtsnämnd göra avvikelser vilka i så fall i inbjudan skall kungöras. Seglings- och motorbåtsnämnd upprättar och informerar varje deltagare om de av nämnderna upprättade föreskrifter som skall gälla för respektive arrangemang. Det är av vikt att stort hänsyn skall tagas för uppfyllande av gällande säkerhetsföreskrifter utfärdade av myndighet eller sällskap. Anordnande sektion ansvarar för att besättningslista finnes på samtliga i tävling deltagande medlemmar eller andra personer. Avgifter för deltagande i tävling bestämmes av anordnade nämnd från fall till fall. Allt deltagande i av sällskapet anordnad tävling sker på egen risk. Sällskapets upplösning 12 Sölvesborgs segelsällskap kan ej upplösas så länge det består av minst 10 medlemmar. För beslut om sällskapets upplösning skall vara giltigt, fordras att minst 2/3 röstövervikt, fattat av två på varandra följande ordinarie sammanträden. Skulle upplösning beslutas överlåtes eventuella tillgångar till någon ideell förening eller verksamhet inom landet som har nära anslutning med båtsport Dessa stadgar är antagna på vårmötet den 7 mars 1999 och träder i kraft den 1/ De har reviderats av årsmötet 2009 och vårmötet SÖLVESBORGS SEGEL SƒLLSKAP Sölvesborg 7

8 ALLMƒN INFORMATION 1. SSS Ställer båtplats till medlems förfogande. 2. Tilldelning av båtplatser sker kontinuerligt och efter tillgång av lediga platser. Båtplatsinnehavaren får inte överlåta sin plats till någon annan. 3. Varje båt som förtöjs i hamnen skall vara försäkrad och förtöjd enligt försäkringsnormerna. Skador på hamnanläggningen rapporteras snarast till hamnansvarig. Båt ligger i hamnen helt på ägarens ansvar. OBS. Inga linor får lämnas flytande i vattnet! 4. Eluttagen på bryggor och hamnplanen är avsedda för elverktyg och laddning av batterier. Vid annan och/eller längre anslutning skall ansvarig i styrelsen kontaktas. 5. Vinterförvaring av båtar är på hamnplanen. Om någon vill ligga med sin båt på bryggplats under vinter skall ansvarig i styrelsen kontaktas. Sommarförvaring av vaggor och annat pallmaterial på pallgården. 6. Hamnplanen får inte vara bygg- eller campingplats och skall vara städad senast till arbetsdagen, stora städardagen, efter andra sjösättningen. Kolla i årskalendern eller på anslagstavlan efter aktuellt datum. Har du önskemål om tillfällig uppställning för reparation eller liknande, kontakta ansvarig i styrelsen. 7. Vid lån av SSS-båten skall den återlämnas rengjord och förtöjd på sin plats. 8. Klubbstugan har ett kodlås på ytterdörren. Detta ger tillträde till hela stugan. Aktuell kod skickas ut tillsammans med debitering av medlemsavgiften. Samma kod gäller till miljöstationen. 9. Medlemmar kan mot en avgift erhålla nyckel som passar till klubbstugans entrédörr, dörren till materialboden samt till nyckelskåpet i klubbstugan. I nyckelskåpet finns nycklar till mastkran, klubblokal m.m. För allas trevnad, glöm inte att hänga tillbaka nycklarna. Nyckel, vimplar, märke m.m. kan köpas av kassören. 10. Nyttja utrustningsbryggan med omtanke så att alla kan komma till när de behöver det. När du förtöjer på gulmarkerat område får du inte lämna båten. 11. Mastkranen får användas av klubbens medlemmar för av- och påmastning. Observera att max vikt är 400 kg. Före lyft är Du skyldig att kontrollera så att inga skador finns på stropp, vajer lyftkrok eller dylikt. Eventuella skador anmäls till ansvarig i styrelsen. Var observant så att ingen vistas under hängande last. Var speciellt vaksam om barn finns i närheten 8

9 Råd vid sjösättning och upptagning Dessa noteringar är gjorda med avseende på de vanligaste justerbara vaggorna. Detta är viktigt för att skydda din båt, undvika olyckor/tillbud och underlätta arbetet vid sjösättning och upptagning. Följ alltid båtfabrikantens anvisningar. Vid sjösättning på våren tänk p å att: o Mät upp och notera hur mycket plats du behöver framför/bakom vaggan för att till hösten kunna ställa upp vaggan rätt o Notera och märk ut var i vaggan båten skall stå. o Noter om och hur mycket underläggsvirke som fordras. o Notera rätt position för lyfts troppar. Behöver akterstroppen förlängas? o Märka upp vilket håll vaggan skall stå på. Inför upptagning tänk på att: o Skruva ner alla stöttor o Kölen skall stå på vaggan med två punkter alternativt helt underlägg under hela kölen. Ha rejält och friskt virke. (Bild 1 och 2). Låt avståndet L vara så lång som möjligt Bild 1 Bild 2 L o Ha verktyg till hand för ev. justering o Skruvar och övriga justermöjligheter skall vara väl smorda för att lätt kunna justeras. o Se till att stödplattorna mot båtskrovet inte kan ställa sig så att de skadar båten.(bild 3) Bild 3 Allmänt: o Parkering på hamnplanen under upptagning/sjösättning är ej tillåten. o På/avmastning är ej tillåten under upptagning/ sjösättning. o Avsätt dagen för arbetet. o Små master läggs överst i mastskjulet. Toppbeslag skall sticka utanför mastskjul Ev. radar eller annan skrymmande utrustning monteras av alternativt skall masten hissas upp i taket eller läggs in på bockar sist på hösten och tas ut först på våren. 9

10 SÖLVESBORGS SEGELSƒLLSKAP FÖRESKRIFTER FÖR EL-ANVƒNDNING 1. Allmänt om elanvändning inom SSS område Rev Sölvesborgs Segelsällskap beläget i Hermans Heja disponerar ett område som enligt avtal är reglerat mellan Segelsällskapet och Sölvesborgs Kommun. Inom detta område finns elanläggning med distribution av el via nätet från Sölvesborgs Energi och Vatten. Anläggningen byggdes i samband med att Segelsällskapets hamn byggdes under 1970-talet. Elanläggningen har sedan denna tid ständigt förnyats och byggts ut för att kunna ge SSS medlemmar samt gäster till SSS den service i form av utnyttjande av eldistribution som krävs för en modern hamnanläggning. Nedanstående information och föreskrifter syftar till att klarlägga vad som krävs av Dig som medlem för att Du på ett säkert sätt skall kunna ta del av den eldistribution som SSS tillhandahåller. 2. El på bryggor På A-, B- och C-bryggorna finns elstolpar med belysning som tänds vid skymning samt släcks vid gryning. Varje stolpe är försedd med 4 st CE-uttag där du med CEkoppling kan ansluta. Varje stolpe kan belastas med max 16 A (motsvarar ca 3 600W). Stolparna är försedda med inbyggd jordfelsbrytare som bryter strömmen för hela stolpen då jordfel uppstår. Efter konstaterande av fel kan jordfelsbrytaren manuellt återställas i stolpen. När Du har anslutit till el-uttaget skall luckan låsas. Du får under max 2 dygn vara kontinuerligt ansluten utan tillsyn och då endast för laddning av batterier eller för drift av kyl. När Du vistas i Din båt får Du använda elhandverktyg, dammsugare etc. Det är även tillåtet att använda strömmen för tillfällig uppvärmning av ruffen - men endast då Du befinner Dig i båten. 3. El vid utrustningskajen Vid utrustningskajen finns två elstolpar med vardera 4 st. jordade CE-uttag. Uttagen har jordfelsbrytare och är åtkomliga via låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med max 10 A (motsvarar ca W ). För användning gäller föreskrifter enligt ovan (El på bryggorna). 10

11 4. El på hamnplan På hamnplan finns ett antal elstolpar med vardera 4 st. jordade CE-uttag. Uttagen har jordfelsbrytare och är åtkomliga via en låsbar lucka. Varje uttag kan belastas med max 10 A (motsvarar ca W). I mitten av hamnplanen finns 4 st. uttag med 3-fas, ett jordat uttag och 2 CE-uttag. ƒven dessa är försedda med jordfelsbrytare och nås vi låsbar lucka. Uttagen är främst avsedda för tillfälligt nyttjande av t.ex. hand-elverktyg, högtryckstvätt etc. Dessutom får el-uttagen, utan tillsyn, användas för batteriladdning under max. 2 dygn. Tillfällig anslutning för uppvärmning är tillåtet endast då Du vistas i båten för utförande av arbete. 5. El anslutning till SSS mastkran Elmotorn till mastkranen har löstagbar el-handske. I anslutning till handsken finns elbrytare (vred). När Du använt mastkranen skall vredet ställas i nolläge. Kabel med handske förvaras i materialboden. 6. Generella föreskrifter All annan användning utöver vad som ovan beskrivits får endast ske efter överenskommelse med ansvarig i styrelsen. Sådant nyttjande skall ekonomiskt regleras med SSS enligt separat träffad överenskommelse. Nycklar till elstolpar utlämnas till båtplatsinnehavare av styrelsen. 7. Generella säkerhetsföreskrifter Det åligger Dig som medlem att vid allt nyttjande av el-uttagen endast ansluta med godkänd el-utrustning. Tänk på de ökade risker som finns vid el-användning vid vatten. Använd därför inte skarvdon på bryggor samt tillse noga att el-uttagen är låsta - även medan Du är ansluten till dessa. Dessa föreskrifter är antagna vid SSS vårmöte den 3 mars 2002 Och ersätter tidigare föreskrifter. 11

12 OM SSS KLUBBSTUGA I HERMANS HEJA Den naturliga samlingspunkten, när vi inte är på sjön, är vår klubbstuga. Stugan är till för samtliga medlemmar och de personer vars intresseområde är sjön. För allas intresse har vi skapat en del råd och anvisningar till dig som använder stugan. Dessa finns uppsatta i stugan. Stugan är utrustad med de bekvämligheter, som en gästhamnplats skall ha. Här finns två toaletter samt dusch och telefon. I de inre regionerna har vi vår storstuga med pentry, som är helt utrustat för att betjäna oss när vi har våra sammankomster, inte minst de dagar när vi har våra interna seglingar. Fika kan köpas till självkostnadspris och vill du grilla dig en korv eller något annat så har vi en trevlig grillplats utanför stugan. Stugan är låst med kodlås. Vill du ha en egen nyckel går det att mot dispositionsavgift erhålla en genom kassören. Nyckeln går till nyckelskåpet i tamburen som i sin tur innehåller nycklar till storstuga, mastkran, redskapsbod m.m. Det kan vara skönt att ha tillgång till stugan då du jobbar med din båt och vädret kanske inte är det bästa. Frågor om att hyra stugan kan ställas till styrelsen. Stugan hyrs endast ut till medlemmar i SSS. Villkor för uthyrning finns på hemsidan. 12

13 ANGÅENDE ARBETSPLIKT, BETING OCH ARBETSDEBITERING SSS:s hamnanläggning i Hermans Heja drivs och underhålls helt i klubbens egen regi. För att utveckla den till en säker, bekväm och trevlig småbåtshamn krävs det en hel del både praktiskt och administrativt arbete. Den administrativa delen sköts av styrelsen. Renhållning, målning, reparation, och underhåll av bryggor, sjömärken och bodar etc. är exempel på arbete som måste utföras för att hamnanläggningen skall bestå och utvecklas. Detta arbete kan utföras antingen av klubbens egna medlemmar eller köpas från entreprenörer. Av denna anledning har alla båtplatsinnehavare en arbetsplikt på 12 timmar per verksamhetsår. Vid uteblivna arbetsinsatser från medlemmarna måste det andra alternativet med entreprenörer tas till. För att finansiera detta debiteras i efterhand alla medlemmar med båtplats som ej utfört hela sin arbetsplikt på 12 timmar. Beloppet per utebliven arbetstimme beslutas vid SSS årsmöte. Se sidan med avgifter för aktuell taxa. Sölvesborgs Segel Sällskap Styrelsen Jan

14 Sölvesborgs Segel Sällskap - avgifter under 2011 Beslutat på årsmötet Engångsavgifter Inträdesavgift 150 kr Y-boms-deposition vid tilldelning av plats Bomlängd Gäller endast vid ny tilldelning eller 6.0 m 2000 kr byte till större. 8.0 m 3000 kr 10.0 m icke gångbar 4000 kr 10.0 m gångbar 6000 kr 12,0 m gångbar, engångsavgift för mellanskillnaden till en 10 m gångbar bom, OBS ej deposition Årliga avgifter Medlemsavgift 300 kr Arbetsavgift per 12 tim. a 150:00 totalt: 1800 kr Bryggplatsavgift 350kr/m båtbredd med en decimal Egen brygga, D-bryggan och boj Underhållsplikt kr Specialplats-långskepps Yttre pir 2000 kr Vinterplats på hamnplan utan bryggplats ( Endast i mån av tillgång - sist upp) 1000 kr Tillfällig bryggplats i samband med sjösättning/upptagning utan bryggplats 200:-/vecka Sommarplats på hamnplan Tillfällig uppställning på hamnplan Avgift : Enligt styrelsen beroende på plats Avgift : Enligt styrelsen beroende på plats / tid Slipavgift och hyra mastkran Medlem 0 kr Plast för mast i mastskjul Medlem med båtplats 0 kr ( Endast vid ledig plats - sist in) Medlem utan båtplats 300 kr Kranlyft Båtplatsinnehavare Enligt ök. kranfirma/styrelse ( Vid ordinarie upptagning/sjösättning) Utan båtplats Enligt styrelsen El-taxa För annat än batteriladdning, per vecka 100 kr El för batteriladdning är gratis Avgifter för icke medlemmar Tillfällig uppställning på hamnplan under hela året Enligt styrelsen/sektionschef för varje enskilt fall Hyra mastkran (endast med hjälp/instr.av medlem) 300 kr Kranlyft Enligt styrelsen/sektionschef för varje enskilt fall Slipavgift 20 kr Gästplats inkl. El. Per dygn 100 kr Gästplats vid längre tid än 5 dygn. 1:a veckan 400 kr 2:a - 3:e veckan 300kr/vecka 14

15 Seglingsnämnden informerar Sölvesborgs segelsällskap (SSS) anordnar ett antal aktiviteter varje år. I SSS har seglingsnämnden sin uppgift att anordna aktiviteter som främjar gemenskap genom segling. Seglingsnämnden anordnar ett antal seglingar varje år. Seglingsprogrammet läggs ut på hemsidan och anslås på anslagstavlan. Alla medlemmar är välkomna att vara med; ung som gammal; oerfaren eller erfaren spelar ingen roll; det är bara att ta med det goda humöret och komma ned till start. Det finns dock en del praktiska detaljer som behöver kännas till. - Banbeskrivningarna, som talar om hur vi seglar, är beskrivna i ett speciellt häfte som finns att få i klubbstugan. - Seglingarna genomförs enligt de internationella kappseglingsreglerna (IKR) med Svenska och Skandinaviska seglarförbundens tillägg. - LYS-systemet tillämpas normalt som handikappsystem. Syftet med detta system är att ge båtar av olika typ en möjlighet att kappsegla mot varandra. LYS-talet anger vad bästa båt av respektive båttyp kan prestera. LYS är baserat på kappseglingsstatistik, båttypsjämförelser och erfarenhet. Seglingsnämnden önskar alla medlemmar en härlig sommar SSS är anslutet till den danska frihamnsförordningen. Det är ett samarbete mellan danska, men även många svenska några tyska och ett fåtal norska hamnar som innebär att man får ligga ett antal nätter i dessa hamnar utan kostnad. Styrelsen har de dekaler som skall sitta på gästande båtar och ytterligare information om villkor och vilka hamnar det gäller. 15

16 SSRS års jubileum. Sölvesborg i juni 2007 Välkommen till Sölvesborg och Svenska Sjöräddningssällskapets station: RS Sölvesborg Vi är den ENDA organisationen i Sverige som har sjöräddning till huvuduppgift. Det har vi haft sedan starten 1907, då Sjöräddningssällskapet bildades av driftiga människor med ett stort intresse för humanism och räddning av människoliv till sjöss. I dag finns det 65 stationer runt våra kuster samt i Vänern, Vättern och Mälaren. På dessa stationer finns ett 120- tal båtar och åtta fast anställda och över frivilliga besättningsmän. Dessa kvinnor och män har ständig beredskap dygnet runt - året runt. 15 minuter efter det larmet har gått ska båten lämnat hamnen. Sjöräddningssällskapets inkomster kommer ifrån ca medlems avgifter, försäljning av medlemsartiklar samt från gåvor och testamenten. Sällskapet är gåvo och arvsskattbefriade och det är mycket vanligt bland kustbefolkningen att man testamenterar till sällskapet. I vår medlemsavgift på 650:- ingår vårt förmånliga assistanspaket även när det INTE är fara för människoliv i Sverige, Åland, Norge och Finland. I detta paketet ingår : Assistans vid driftstopp. Bogsering till närmaste hamn från där du ligger. Hjälp med att kontakta reparatör. När du tecknar dig som medlem i Sjöräddningssällskapets ingår assistanspaketet Detta kostar kostar 650 :- per år och då ingår Sjöräddningssällskapets årsbok som ger en inblick och förståelse för det viktiga arbetet som utförts av oss frivilliga. För mer information, besök sällskapets hemsida på För att komma i kontakt med oss på Sölvesborg stationen i en icke akut situation dvs. när människoliv INTE är i fara så finns jour telefonen eller till stationen i Sölvesborg Vid nödsituation kontakta Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ring

17 Optimistjolleklubben Timan Sölvesborg Strax invid inseglingsrännan till Sölvesborg ligger en bränning. Enligt sägnen skall tio man ha räddat sig upp på denna sten sedan deras fartyg hade förlist. Under åren stod en fyr på stenen. När Optimistjolleklubben bildades 1964 hade man inte som idag Hermans Heja som hemmahamn, utan man höll till i Sölvesborgsviken. Man seglade ofta ut och rundade "Timan", så vad var naturligare än att kalla även föreningen för Timan. När "farbror Wille" startade optimistjolleklubben höll man till vid bryggorna nedanför lotstornet. Där fanns skyddade vatten och utmärkta möjligheter för nybörjare. Redan 1967 ordnades SM för optimist av OTS. På den tiden var båtarna av trä och kostade runt kr. Båtarna i föreningen skänktes av olika medlemmar, Lions och olika företag. En båt som många minns var nr 486 med namnet Flipper. Idag kostar en fullt riggad tävlingsoptimist närmare kr, klassnr överstiger Under 1970 talet var klubben mycket aktiv och respekterad för sina välarrangerade kappseglingar. I Clas Lundin hade OTS då en nordisk mästare i klassen. ƒven de flesta distriktsmästarna vid den tiden kom ifrån Timan. Många barn och ungdomar gick under föreningens storhetstid i OTS-seglarskola där vana optimistjolleseglare tog om hand, om ibland upp emot 50 nybörjare. Man seglade även E-jolle med de ungdomar som passerat åldersgränsen 15 år. Varje år arrangerades Snapphaneregattan som kunde samla över 70 båtar från när och fjärran flyttades verksamheten till Hermans Heja i Saxaviken. Ett nytt SM ordnades 1980 men sedan mattades seglingsintresset av i Sölvesborg. Olika faktorer spelade in, de aktiva blev för gamla och endast några få fortsatte med E-jolle. Gamla trotjänare i styrelsen fortsatte dock att arbeta för att hålla liv i föreningen. Varje sommar ordnades seglingar för de som var intresserade och det fanns alltid möjlighet att delta i klubbens seglarläger. Under den fina sommaren 1999 verkar det som att föreningen återigen började vakna till liv i stil med det aktiva -70 talet. Ungdomarna strömmade till och blev fler vecka för vecka. Under sommaren 2000 blev de ännu ganska få tävlingsseglarna väl respekterade runt om i Sverige, men fler och fler börjar bli nyfikna på att tävla. Många av de gamla seglarna har också återvänt, nu som föräldrar. Tillsammans med de nya föräldrar som engagerat sig som ledare i föreningen, har vi en stark organisation bakom ungdomarna. Vi tror därför att vi bara sett början på ännu en storhetstid för optimistjolleklubben Timan. 17

Sölvesborgs Segelsällskap. Infopärm för 2014 Rättigheter, skyldigheter och goda råd

Sölvesborgs Segelsällskap. Infopärm för 2014 Rättigheter, skyldigheter och goda råd Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Båthamnsvägen 13 294 37 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Infopärm för 2014 Rättigheter, skyldigheter och goda råd Innehållsförteckning

Läs mer

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2009 Innehållsförteckning

Sölvesborgs Segelsällskap. Info Pärm för 2009 Innehållsförteckning Sölvesborgs Segelsällskap Tel. Klubbstugan: 0456/130 44 Postadress: Box 21 294 21 Sölvesborg Bankgiro: 5776 4268 Postgiro: 28 10 64-6 Info Pärm för 2009 Innehållsförteckning 2 Välkommen till SSS, ordföranden

Läs mer

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR Sandarne Båtklubbs stadgar antagna vid vår- & höstmöte 2015 Sandarne Båtklubbs stadgar 1. Namn 2. Ändamål Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2

Stadgar för Tyresö Båtklubb (klubben) med hemort i Tyresö antagna av årsmötet Stadgar för. antagna av årsmötet ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 Stadgar för Tyresö Båtklubb antagna av årsmötet 2001. 1 ÄNDAMÅL 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 UTESLUTNING AV MEDLEM 2 4 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 3 5 BESLUTSORDNING 3 6 STYRELSEN 4 7 SEKTIONER 5 8 ÅRSMÖTE

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

STADGAR. Förslag 2015-01-29

STADGAR. Förslag 2015-01-29 STADGAR Förslag 2015-01-29 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR...2 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 AVGIFTER...3 ARBETSPLIKT...4 STYRELSE...4 FUNKTIONÄRER...5 SEKTIONER OCH KOMMITTÉER...6 MEDLEMSMÖTEN...6

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

2.1 Ansökan och antagning Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem.

2.1 Ansökan och antagning Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem. Stadgar för Årstavikens Segelsällskap Reviderade 2013-XX-XX Sällskapet bildades den 13 oktober 1898 och har sedan starten huserat i Stockholm, vid norra stranden av Årstaviken i Eriksdalslunden. 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR

BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR BLEKINGE BÅTFÖRBUNDS STADGAR Reviderade 1982-03-13, 1994-04-27, 2008-11-20 samt 2012-11-29. 1 NAMN Blekinge Båtförbund, stiftat i april 1969, är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen för till denna

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID

STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID 1 STADGAR FÖR UNITED RESCUE AID Fastställda vid bildandet av United Rescue Aid vid konstituerande möte den 19 november 2015 och senast justerade inför årsmötet i April 2016. FÖRENINGENS MÅL OCH INRIKTNING

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB

STADGAR FURULUNDS RC KLUBB SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Antagna den 31/2 1981 Fastställda av Årsmöte den 30/1 1981 STADGAR För FURULUNDS RC KLUBB Stiftad den 31/2 1981

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Motala Segelklubb bildades den 25 maj 1895 som ideell förening bildades även den ekonomiska föreningen, Motala Segelklubb u.p.a.

Motala Segelklubb bildades den 25 maj 1895 som ideell förening bildades även den ekonomiska föreningen, Motala Segelklubb u.p.a. Motala Segelklubb bildades den 25 maj 1895 som ideell förening. 1927 bildades även den ekonomiska föreningen, Motala Segelklubb u.p.a. Dess ändamål är att stå som lagfaren ägare till klubbens fastigheter.

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987, reviderade onsdagen den 17 januari 1996, efter extra årsmöte. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer