Valår och den kommunala politiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valår och den kommunala politiken"

Transkript

1 Valår och den kommunala politiken Matz Dahlberg Eva Mörk RAPPORT 2008:4

2 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar. Uppdraget omfattar: effekter av arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadens funktionssätt, arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet och arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. IFAU ska även sprida sina resultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands. IFAU delar även ut forskningsbidrag till projekt som rör forskning inom dess verksamhetsområden. Forskningsbidragen delas ut en gång per år och sista dag för ansökan är den 1 oktober. Eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är nationalekonomer, ser vi gärna att forskare från andra discipliner ansöker om forskningsbidrag. IFAU leds av en generaldirektör. Vid institutet finns ett vetenskapligt råd bestående av en ordförande, institutets chef och fem andra ledamöter. Det vetenskapliga rådet har bl a som uppgift att lämna förslag till beslut vid beviljandet av forskningsbidrag. Till institutet är även en referensgrupp knuten där arbetsgivar- och arbetstagarsidan samt berörda departement och myndigheter finns representerade. Postadress: Box 513, Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, Uppsala Telefon: Fax: IFAU har som policy att en uppsats, innan den publiceras i rapportserien, ska seminariebehandlas vid IFAU och minst ett annat akademiskt forum samt granskas av en extern och en intern disputerad forskare. Uppsatsen behöver dock inte ha genomgått sedvanlig granskning inför publicering i vetenskaplig tidskrift. Syftet med rapportserien är att ge den ekonomiska politiken och den ekonomisk-politiska diskussionen ett kunskapsunderlag. ISSN

3 Valår och den kommunala politiken av Matz Dahlberg och Eva Mörk * 21 februari 2008 Sammanfattning Påverkas beteendet hos kommunala beslutsfattare av att det är val ett visst år? Detta är en fråga som undersöks i denna rapport. Mer specifikt studerar vi om det finns en valårseffekt i den kommunala sysselsättningen, den kommunala konsumtionen samt de kommunala skattesatserna i Sverige och Finland Vi finner att under ett valår är den kommunala sysselsättningen och de kommunala konsumtionsutgifterna högre än vad de är ett år då det inte är val, samtidigt som skattesatsen inte är lika hög. IFAU, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och CESifo. IFAU, Box 513, Uppsala, * IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. IFAU, Box 513, Uppsala, Denna rapport bygger på den engelska forskningsrapporten Is there an election cycle in public employment? Separating time effects from election year effects, Working Paper 2008:3, IFAU. Vi är tacksamma för kommentarer från Per Pettersson-Lidbom, Patrik Hesselius, Jon Fiva, Gissur Erlingsson och från seminariedeltagare vid IFAU, IFN, Ratio och vid IIPF konferensen i Paphos. Tack också till Per Pettersson-Lidbom för idén att kombinera svenska och finska data, till Heléne Lundqvist för excellent datajobb och till Antti Moisio för tillhandahållande av finska data och för att ha besvarat alla våra frågor rörande det finska systemet. Vi är tacksamma för kommentarer från Oskar Nordström Skans och Sara Martinson på den svenska rapporten. IFAU Valår och den kommunala politiken 1

4 Innehållsförteckning 1 Introduktion Tidigare studier Jämförelse mellan Sverige och Finland Data Effekten av valår på kommunal politik Slutord Referenser IFAU Valår och den kommunala politiken

5 1 Introduktion Vård, skola och omsorg brukar vara en klassisk paroll i valrörelser och kan därmed antas vara saker som är särskilt viktiga för väljarna. I de nordiska länderna ligger typiskt ansvaret för just vård, skola och omsorg på kommunerna. Det är därför tänkbart att de kommunala politikerna, som är intresserade av att bli omvalda, kan frestas till kortsiktig politik under ett valår för att öka sannolikheten att bli omvalda. I denna rapport undersöker vi om det faktum att det är val ett visst år påverkar den kommunala sysselsättningen, den kommunala konsumtionen och den kommunala skattesatsen i svenska och finska kommuner under perioden Vi finner att ett valår leder till att kommunerna (i) anställer 0,6 fler helårsanställda per capita än ett år då det inte är val (vilket motsvarar en ökning, i genomsnitt, med 1 procent), (ii) konsumerar 630 SEK mer per capita jämfört med ett år då det inte är val (vilket motsvarar 2,3 procent av det genomsnittliga värdet), samt (iii) har en 0,05 procentenheter lägre kommunal skattesatsen jämfört med ett år då det inte är val (vilket motsvarar, i snitt, 0,25 procent lägre skatter under ett valår). Resultatet gör att man kan misstänka att det inte bara är effektivitetsaspekter som styr de kommunala beslutsfattarna. Kommunerna spelar en mycket viktig roll i ekonomin i de nordiska länderna. Som nämndes ovan ansvarar de för tillhandahållandet av så viktiga välfärdstjänster som barnomsorg, skola, äldreomsorg, omsorg om handikappade och mentalt sjuka, social omsorg, mm. Dessutom har de stor frihet i att besluta om den kommunala skattesatsen och att ta lån på såväl inhemska som på internationella marknader. Sammantaget innebär detta att det kommunala beslutsfattandet är betydelsefullt för invånarna. Det är därför viktigt att den kommunala ekonomin är effektiv och att beslutsfattandet sker på ett bra sätt. Det är dock svårt att se hur det skulle kunna vara effektivt att föra en annorlunda politik under ett år enbart p g a av att det är val det året. Våra resultat ger därför en antydan om att beslutsfattandet på den kommunala nivån inte är helt effektivt. Detta är viktigt eftersom det i allmänhet är svårt att mäta effektivitet i den kommunala sektorn och eftersom det är svårt för en väljare att avgöra vad som styr beslutsfattandet i kommunerna. IFAU Valår och den kommunala politiken 3

6 2 Tidigare studier Det existerar en stor och växande litteratur som studerar effekterna av valår på offentlig politik. I detta avsnitt kommer vi att kortfattat diskutera den teoretiska och empiriska litteraturen på detta område. De tidiga teoretiska uppsatserna studerar den centrala regeringens beteende och fokuserar på makroekonomiska variabler som inflation och arbetslöshet. Dessa uppsatser har en ganska naiv syn på väljarna, som beskrivs som kortsiktiga och icke-rationella (se, t ex, Nordhaus, 1975, och Lindbeck, 1976). En regering kan öka sin återvalssannolikhet genom att föra en expansionistisk politik, och därmed minska arbetslösheten, under ett valår på bekostnad av högre inflation nästkommande år. De tidigaste empiriska studierna på valårseffekter använde också aggregerade tidsseriedata för att undersöka om det finns någon valcykel i nationella utfall som arbetslöshet och inflation (se, t ex, McCallum, 1978, Golden & Poterba, 1980, Beck, 1987 och Alesina, 1989). Den allmänna slutsatsen från dessa studier är att det inte finns något empiriskt stöd för en politisk konjunkturcykel i arbetslöshet och inflation. De tidiga uppsatserna har kritiserats på teoretiska grunder. Varför skulle väljarna bry sig om kortsiktiga fluktuationer under ett valår, då de borde förstå att situationen kommer att förändras efter valet då den återvalda regeringen måste städa upp i ekonomin. Är väljarna verkligen så kortsiktiga i sitt tänkande? Som ett svar på denna kritik presenterade Rogoff & Sibert (1988) och Rogoff (1990) modeller där väljarna i stället är rationella, men där det ändå kan uppstå valårseffekter. Dessa modeller antar att politikerna bryr sig om såväl det politiska utfallet som personliga vinningar av att sitta vid makten. Politikerna skiljer sig åt i kompetens, vilket påverkar deras förmåga att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre skattesatser. Medan politikerna är direkt medvetna om sin kompetens, så observerar väljarna denna kompetens endast med en tidsförskjutning på ett år. Med en sådan utgångspunkt är det möjligt för kompetenta regeringar väljer att signalera sin kompetens under valår genom att öka utgifterna och minska skattesatserna, och därigenom skjuta upp offentliga investeringar till efter valet. För inkompetenta regeringar kommer kostnaden för denna typ av politik att vara för dyr, vilket innebär att det endast är mödan värt för kompetenta regeringar att producera valcykler i de offentliga utgifterna och skattesatserna. Nyare empiriska studier som undersöker om det finns någon valcykel i offentliga utgifter och skattesatser inkluderar Andrikopoulos m fl, 2004, Akhmedov & Zhuavskaya (2004), Blais & Nadeau (1992), Kneebone & 4 IFAU Valår och den kommunala politiken

7 McKenzie (2001), och Pettersson-Lidbom (2003). Dessa studier har typiskt funnit att det existerar valcykler i totala utgifter och skattesatser. Det kan också vara så att politikerna ökar vissa typer av utgifter under ett valår och minskar andra, snarare än att öka de totala utgifterna. 1 De kan därigenom införa en valcykel i en viss typ av utgifter utan att öka skulderna. Empiriska undersökningar som studerar utgifter på specifika områden, se t ex Andrikopoulos m fl (2004), Akhmedov & Zhuavskaya (2004), Blais & Nadeau (1992) och Kneebone & McKenzie (2001), finner typiskt att det finns en valårseffekt i utgifter som är synliga för väljarna. 3 Jämförelse mellan Sverige och Finland Sverige och Finland är lika på många sätt vilket gör det möjligt att titta på bägge länderna samtidigt. 2 I båda länderna har kommunerna ett starkt, konstitutionellt reglerat, oberoende. Kommunerna är också huvudansvariga för tillhandahållandet av ett flertal viktiga välfärdstjänster, som t ex grundskola och gymnasium, barnomsorg, äldreomsorg, omsorg om de handikappade, de mentalt sjuka samt social omsorg. I Finland är kommunerna dessutom ansvariga för hälso- och sjukvård (vilket landstingen är i Sverige, bortsett från grundläggande hälsovård för de äldre som även de svenska kommunerna ansvarar för) och högre utbildning (som är ett centralt ansvar i Sverige). Eftersom de finska kommunerna typiskt är för små för att tillhandahålla sjukhus, samarbetar grannkommuner i s k samkommuner. Kommunerna i båda länderna har full frihet att bestämma över den kommunala skattesatsen och de möter inga lånerestriktioner. Det finns 290 kommuner i Sverige och 432 i Finland. De finska kommunerna är typiskt något mindre, både till populationsstorlek och till yta. Invånarna är ojämnt fördelade i båda länderna, där Stockholm och Helsingfors är de klart största (med avseende på befolkning) och de mest glesbefolkade kommunerna finns i de norra delarna av länderna. 1 Ett sådant mönster förutsägs av en teoretisk modell av Drazen & Eslava (2005). 2 Genom att använda data från både Sverige och Finland kan vi empiriskt skilja effekter av valår från andra saker som händer ett visst år. Detta är ett metodologiskt problem som många tidigare studier har lidit av. För en närmare diskussion av detta, se Dahlberg & Mörk (2008). IFAU Valår och den kommunala politiken 5

8 Kommunerna leds av kommunstyrelser som väljs vart tredje eller vart fjärde år. Under den period som vi studerar hölls sex kommunala val i Sverige (på den tredje söndagen i september 1985, 1988, 1991, 1994, 1998 och 2002) och fyra i Finland (på den fjärde söndagen i oktober 1988, 1992, 1996, and 2000). 3 Den huvudsakliga inkomstkällan för kommunerna är en lokal inkomstskatt (ca procent av kommunernas intäkter). 4 Statsbidrag från den centrala regeringen utgör ca procent av kommunernas intäkter i båda länderna (denna siffra varierar en hel del mellan kommunerna, där vissa är betydligt mer beroende av statsbidrag än andra), och avgifter utgör ca 5 10 procent var det en stor statsbidragsreform i båda länderna, där statsbidragen gick från att vara huvudsakligen riktade till att vara huvudsakligen generella. Huvudargumentet bakom dessa reformer var att öka den kommunala friheten i båda länderna. 5 Under första halvan av 1990-talet erfor både Sverige och Finland en kraftig ekonomisk nedgång, vilket naturligtvis även påverkade kommunerna. Då arbetslösheten steg ökade kostnaderna för social omsorg. Samtidigt minskade statsbidragen från den centrala nivån eftersom de centrala regeringarna rekonstruerade de offentliga finanserna. Detta innebar att kommunerna fick förlita sig mer på intäkter från egna källor. 4 Data Vi använder data på svenska och finska kommuner över perioden Efter att ha tagit bort kommuner som varit involverade i sammanslagningar eller utbrytningar under denna period har vi kvar 276 svenska kommuner och 411 finska. 6 För att det ska vara värt för politiker att skapa en valårseffekt är det viktigt att väljarna märker detta (eller att politikerna åtminstone tror att väljarna märker detta). De ska dessutom kunna påverka variabeln. Vi har därför valt att 3 En skillnad mellan Sverige och Finland är att i Sverige hålls kommunala och centrala val samma dag, medan Finland har skilda valdagar. 4 I Finland tar kommunerna också in egendomsskatt, vilket de svenska kommunerna inte gör. 5 För en noggrann beskrivning av Finland och den finska statsbidragsreformen, se Moisio (2002). För en beskrivning av den svenska situationen, se t ex Bergström m fl (2004). 6 Vi följer också tidigare studier på finska data och exkluderar 16 finska kommuner på Åland. 6 IFAU Valår och den kommunala politiken

9 studera antalet anställda i kommunal sektor 7, kommunala skattesatser och kommunala konsumtionsutgifter. En tidigare studie undersöker kommunal sysselsättning och det är Coelho m fl (2006) som finner att det finns en valcykel i den kommunala sysselsättningen i Portugal. Skattesatsen undersöks av t ex Andrikopoulos m fl (2004), Kneebone & McKenzie (2001) och Pettersson- Lidbom (2003). Slutligen så undersöker t ex, Andrikopoulos m fl (2004), Blais & Nadeau (1992) och Pettersson-Lidbom (2003) kommunala konsumtionsutgifter. 8 Figur 1 visar hur antal anställda inom kommunal sektor har utvecklats över tiden. Man kan notera att den genomsnittliga sysselsättningen ökade ganska dramatiskt i Sverige såväl mellan 1990 och 1991 som mellan 1991 och Dessa ökningar sammanfaller med decentraliseringen av skolan (1991) och äldreomsorgen (1992) till den kommunala sektorn. I Finland kan en nedgång noteras Denna nedgång berodde på den allmänna ekonomiska nedgången under 1990-talet då ett stort antal kommuner friställde många av sina anställda för att minska lönekostnaderna (se Moisio, 2002). Figur 2 beskriver hur de kommunala konsumtionsutgifterna har utvecklats över tiden. Vi ser att konsumtionen är ungefär lika hög i Sverige som i Finland, och att konsumtionen i Sverige gick ner mellan 1994 och Figur 3 slutligen visar utvecklingen för de kommunala skattesatserna i de två länderna. Vi ser ett hopp i den svenska skattesatsen 1992 då ansvaret för äldreomsorgen fördes över från landstingen till primärkommunerna. Generellt verkar skatterna ha varit mer konstanta i Finland än i Sverige och under senare tid även något lägre. 7 För Finland inkluderar vi även de individer som är anställda inom de s k samkommunerna. Anledningen till detta är att vissa samkommuner också tillhandahåller den grundläggande servicen som utbildning och social omsorg, vilket innebär att vissa kommuner inte särredovisar anställda i de olika servicetyperna. 8 Det skulle också vara intressant att undersöka om det finns någon valårseffekt i budgetunderskott och i olika typer av utgifter. Vi har dock ingen information om dessa variabler för de finska kommunerna. IFAU Valår och den kommunala politiken 7

10 Figur 1 Antal kommunalt anställda per invånare i Sverige och Finland, Sverige Finland Källa: SKL (Sveriges kommuner och landsting) och VATT (Government institute for economic research, Finland) Figur 2 Kommunala konsumtionsutgifter (SEK), Sverige och Finland, Sverige Finland Källa: SKL och VATT 8 IFAU Valår och den kommunala politiken

11 Figur 3 Kommunala skattesatser, Sverige och Finland Sverige Finland Källa: SKL och VATT 5 Effekten av valår på kommunal politik Tabell 1 redovisar resultaten för kommunal sysselsättning, kommunala konsumtionsutgifter samt för den kommunala skattesatsen. 9 För att vara säkra på att vi faktiskt fångar upp effekter av valår och inget annat kontrollerar vi i estimeringarna för en mängd faktorer som kan tänkas påverka utfallsvariablerna. Vi tar t ex hänsyn till kommunspecifika egenskaper som är konstanta över tiden, chocker i ekonomi som påverkar alla kommuner lika, och länderspecifika trender. Dessutom kontrollerar vi för statsbidrag, skattebas, de kommunanställdas lön, population, andel av befolkningen i åldern 0 15 samt andel av befolkningen äldre än 64 år. Vi har även kontrollerat för de olika reformerna i Sverige som överförde ansvaret för äldreomsorg och skola till den primärkommunala ekonomin. För exakt specifikation av modellen, se Dahlberg & Mörk (2008). 9 Ett problem som kan finnas med våra skattningar är om de skattade residualerna är korrelerade på något sätt. Detta undersöks av Dahlberg & Mörk (2008). De finner att det verkar finnas en korrelation över tid inom kommunerna. Detta tas hänsyn till i skattningarna genom att residualerna klustras på kommunnivå. IFAU Valår och den kommunala politiken 9

12 Från Tabell 1 ser vi att det verkar finnas valårseffekter i samtliga tre utfall. Kommunerna anställer knappt 0,6 fler helårsanställda per capita under ett valår jämfört med ett år då det inte är val, vilket motsvarar en ökning, i genomsnitt, med 1 procent. Om vi tittar på den totala kommunala konsumtionen, så leder ett valår till högre konsumtionsutgifter med 634 SEK per capita jämfört med ett år då det inte är val, vilket motsvarar 2,3 procent av det genomsnittliga värdet (det genomsnittliga värdet är SEK per capita). Valårseffekten på den kommunala skattesatsen är -0,05, vilket innebär att skattesatserna är knappt 0,05 procentenheter lägre under ett valår jämfört med ett år då det inte är val. Detta motsvarar 0,25 procent lägre skatter under ett valår (den genomsnittliga skattesatsen är 18 procent). Alla tre effekter är också statistiskt skilda från noll på enprocentsnivån. Tabell 1 Effekt av valår på kommunal sysselsättning, kommunal konsumtion och kommunal skattesats. Sysselsättning Konsumtion Skattesats Valårseffekt 0,577** (2,24) 633,75*** (70,11) -0,046*** (2,67) Procent av medelvärde 1 2,3 0,25 Antal observationer Antal kommuner R-squared 0,66 0,91 0,92 Notera: Robusta standardfel är klustrade på tvärsnittsenhet (kommun). *** betecknar signifikans på 1-procentsnivån, ** på 5-procentsnivån och * på 10-procentsnivån. Kommunal konsumtion har vi endast tillgängligt för perioden Slutord I denna rapport har vi undersökt om det faktum att det är val ett visst år spelar roll för den förda politiken i kommunen. Vi har använt data från Sverige och Finland åren Vi finner att kommunerna anställer fler under ett valår än andra år, de har högre konsumtionsutgifter och lägre skatt om det är val under året än om det 10 IFAU Valår och den kommunala politiken

13 inte är det. Det verkar alltså som att det finns en valårseffekt i kommunal politik. Vad beror då detta på? Utifrån resultaten i uppsatsen kan vi inte med säkerhet uttala oss om vad det är som orsakar valårseffekten. En tänkbar, och kanske inte helt orimlig gissning, är att de kommunala politikerna försöker vinna röster genom att genomföra politik som de tror väljarna uppskattar. Det skulle också kunna vara så att det är de kommunala tjänstemännen som passar på och pressar politikerna på högre utgifter (och antal anställda) under ett valår, eftersom de tror att politikerna ogärna vill ha negativ uppmärksamhet under detta år. Även i detta fall skulle det i så fall vara politikernas vilja att framstå i god dager inför väljarna som leder till det ändrade beteendet. En mindre cynisk förklaring skulle kunna vara att det är kommunerna som står för de administrativa kostnaderna i samband med själva valet och att de därför måste öka antalet anställda och konsumtionsutgifterna. Det verkar dock tämligen orimligt att detta skulle kunna förklara t ex hela effekten på 1 procents ökning i antal anställda. En annan potentiell förklaring kan vara att de centrala politikerna genom riktade statsbidrag och föreskrifter kan förmå de lokala politikerna att föra en viss politik. Även om vi i den empiriska analysen kontrollerar för statsbidragen som kommunerna erhåller, så är detta något vi inte helt kan utesluta. Slutligen kan det naturligtvis också vara så att något annat råkar hända just dessa år då det är valår som påverkar såväl sysselsättning och konsumtion som skattesatser. Givet att vi studerar en relativt lång tidsperiod, där valen äger rum vid olika tidpunkter i de två länderna och också med olika intervall, och givet att vi har kontrollerat för en mängd andra faktorer, så verkar dock inte denna förklaring särskilt trolig. Om vi tror att anledningen till att vi ser effekter av valår är att politikerna (de lokala eller de centrala) vill sitta kvar vid makten så är nästa fråga i vilken utsträckning detta missgynnar effektiviteten i det kommunala beslutsfattandet. Detta är dock en fråga som vi inte kan besvara i nuläget. Ytterligare en intressant fråga är naturligtvis också om väljarna reagerar på dessa förändringar i den förda politiken och röstar på partier som har höjt sysselsättningen och konsumtionen och sänkt skatterna. Detta är också en intressant fråga för framtida forskning. IFAU Valår och den kommunala politiken 11

14 Referenser Akhmedov, A & E Zhuavskaya ( 2004) Opportunistic Political Cycles: Test in a Young Democracy Setting The Quarterly Journal of Economics, vol 119, pp Alesina, A (1989) Politics and Business Cycles in Industrial Democracies, Economic Policy, April 1989, pp Andrikopoulos, A, I Loizides & K Prodromidis (2004) Fiscal Policy and Political Business Cycles in the EU, European Journal of Political Economy, vol 20, pp Beck, N (1987) Elections and the Fed: Is there a Political Monetary Cycle? American Journal of Political Science, vol 31, pp Bergström, P, M Dahlberg & E Mörk (2004), The Effects of Grants and Wages on Municipal Labour Demand, Labour Economics, vol 11, pp Blais, A & R Nadeau (1992) The Electoral Budget Cycle, Public Choice, vol 74, pp Coelho, C, F J Veiga & L G Veiga (2006) Political Business Cycles in Local Employment: Evidence from Portugal, Economic Letters, vol 93, pp Dahlberg, M & E Mörk (2008), Is there an Election Cycle in Public Employment? Separating Time Effects from Election Year Effects, Working Paper 2008:3, IFAU. Drazen, A & M Eslava (2005) Electoral Manipulation via Expenditure Composition: Theory and Evidence, Working Paper No 11085, NBER Golden, D G & J M Poterba (1980) The Price of Popularity: The Political Business Cycle Reexamined American Journal of Political Science, vol 24, pp Kneebone, R D & K J McKenzie (2001) Electoral and Partisan Cycles in Fiscal Policy: An Examination of Canadian Provinces, International Tax and Public Finance, vol 8, pp IFAU Valår och den kommunala politiken

15 Lindbeck, A (1976) Stabilization Policy in Open Economies with Endogenous Politicians American Economic Review, vol 66, pp Moisio, A (2002) Essays on Finnish Municipal Finance and Intergovernmental Grants, doctoral thesis, VATT, Helsinki. Nordhaus, W D (1975) The Political Business Cycle The Review of Economic Studies, vol 42, pp Pettersson-Lidbom, P (2003) A Test of the Rational Electoral-Cycle Hypothesis Working Paper 2003:16, Stockholm University. Rogoff, K (1990) Equilibrium Political Budget Cycles American Economic Review, vol 80, pp Rogoff, K & A Siber (1988) Elections and Macroeconomic Policy Cycles The Review of Economic Studies, vol 55, pp IFAU Valår och den kommunala politiken 13

16 IFAU:s publikationsserier senast utgivna Rapporter 2008:1 de Luna Xavier, Anders Forslund & Linus Liljeberg Effekter av yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för deltagare under perioden :2 Johansson Per & Sophie Langenskiöld Ett alternativt program för äldre långtidsarbetslösa utvärdering av Arbetstorget för erfarna 2008:3 Hallberg Daniel Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering? 2008:4 Dahlberg Matz & Eva Mörk Valår och den kommunala politiken Working papers 2008:1 Albrecht James, Gerard van den Berg & Susan Vroman The aggregate labor market effects of the Swedish knowledge lift programme 2008:2 Hallberg Daniel Economic fluctuations and retirement of older employees 2008:3 Dahlberg Matz & Eva Mörk Is there an election cycle in public employment? Separating time effects from election year effects Dissertation series 2007:1 Lundin Martin The conditions for multi-level governance: implementation, politics, and cooperation in Swedish active labor market policy 2007:2 Edmark Karin Interactions among Swedish local governments 2008:1 Andersson Christian Teachers and student outcomes: evidence using Swedish data

Hur påverkas inkomsterna av skatteförändringar?

Hur påverkas inkomsterna av skatteförändringar? Hur påverkas inkomsterna av skatteförändringar? Bertil Holmlund Martin Söderström RAPPORT 2008:28 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering?

Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering? Hur påverkar konjunktursvängningar förtida tjänstepensionering? Daniel Hallberg RAPPORT 2008:3 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Social interaktion och arbetslöshet

Social interaktion och arbetslöshet Social interaktion och arbetslöshet Peter Hedström Ann-Sofie Kolm Yvonne Åberg RAPPORT 2003:11 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet

Läs mer

Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer

Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Olof Åslund RAPPORT 2009:24 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Läs mer

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3

Så påverkar föräldraförsäkringen. invandrares etablering på arbetsmarknaden. Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Så påverkar föräldraförsäkringen nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden Ulrika Vikman RAPPORT 2013:3 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa?

Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Blir barn sjuka när föräldrarna blir arbetslösa? Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd RAPPORT 2014:6 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen

Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen Vad är rätt profil för att få ett jobb? En experimentell studie av rekryteringsprocessen Stefan Eriksson Per Johansson Sophie Langenskiöld RAPPORT 2012:13 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt

Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt Sambandet mellan utbildning och att få barn tidigt Hans Grönqvist Caroline Hall RAPPORT 2011:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Studietakten för högskolestudenter. studiemedelsreformen 2001. Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14

Studietakten för högskolestudenter. studiemedelsreformen 2001. Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14 Studietakten för högskolestudenter före och efter studiemedelsreformen 2001 Daniel Avdic Marie Gartell RAPPORT 2011:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer över tid

Hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer över tid Hälsan hos nybeviljade förtidspensionärer över tid Per Johansson Lisa Laun Tobias Laun RAPPORT 2013:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Krzysztof Karbownik Sara Martinson RAPPORT 2014:11 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster

Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster Sen familjebildning, täta födelseintervall och kvinnors inkomster Arizo Karimi RAPPORT 2014:16 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Långsiktiga effekter av mindre klasser

Långsiktiga effekter av mindre klasser Långsiktiga effekter av mindre klasser Peter Fredriksson Hessel Oosterbeek Björn Öckert RAPPORT 2012:5 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Betygsatta barn spelar det någon roll i längden?

Betygsatta barn spelar det någon roll i längden? Betygsatta barn spelar det någon roll i längden? Anna Sjögren RAPPORT 2010:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Jobb- och utvecklingsgarantin Vilka deltar, vad gör de och vart leder det? Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2013:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Avtalslöner, löner och sysselsättning

Avtalslöner, löner och sysselsättning Avtalslöner, löner och sysselsättning Anders Forslund Lena Hensvik Oskar Nordström Skans Alexander Westerberg Tove Eliasson RAPPORT 2014:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Läs mer

Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt?

Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Anders Böhlmark Mikael Lindahl RAPPORT 2012:17 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet

Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Jobbnätet ger jobb: effekter av intensifierade arbetsförmedlingsinsatser för att bryta långtidsarbetslöshet Linus Liljeberg Martin Lundin RAPPORT 2010:2 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Läs mer

Uppfattas tjänstehandel som mindre rättvis än varuhandel? En studie av attityder till låglönekonkurrens i utrikeshandel

Uppfattas tjänstehandel som mindre rättvis än varuhandel? En studie av attityder till låglönekonkurrens i utrikeshandel Uppfattas tjänstehandel som mindre rättvis än varuhandel? En studie av attityder till låglönekonkurrens i utrikeshandel Lars Calmfors Girts Dimdins Marie Gustafsson Sendén Henry Montgomery Ulrika Stavlöt

Läs mer

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning

Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Fattigdom i folkhemmet från socialbidrag till självförsörjning Matz Dahlberg Karin Edmark Jörgen Hansen Eva Mörk RAPPORT 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Det envisa könsgapet i inkomster och löner Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar?

Det envisa könsgapet i inkomster och löner Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar? Det envisa könsgapet i inkomster och löner Hur mycket kan förklaras av skillnader i familjeansvar? Nikolay Angelov Per Johansson Erica Lindahl RAPPORT 2013:2 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda

Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda Bankanställdas ursprungsland och egenföretagande bland utrikesfödda Tove Eliasson RAPPORT 2014:17 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Martin Lundin Jonas Thelander RAPPORT 2012:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer

Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer Sådan chef, sådan anställd? Rekryteringsmönster hos invandrade och infödda chefer nr 3 2010 årgång 38 Rapporten visar att chefer oftare anställer personer med en bakgrund som liknar deras egen: invandrade

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer