är en tillverkningspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "är en tillverkningspartner"

Transkript

1

2 H är en tillverkningspartner som grundades i augusti Bolagets ambition är att vara en mycket bred kontraktstillverkare som har all nödvändig produktion inom koncernen. Hanza har vuxit till en miljard-koncern med nära 1400 anställda. Ett viktigt steg i tillväxtstrategin var förvärvet av Metalliset, som är en finländsk kontraktstillverkare. Detta förvärv har redan lyft resultatet. Nyligen annonserades även ett strategiskt samarbete med Rayservice i Tjeckien, vilket stärker Hanzas position i CentralEuropa. När vi påbörjade bevakningen av Hanza hösten 2014 arbetade bolaget med att slå samman fabriker men lönsamheten uteblev. Men under det senaste kvartalet redovisade bolaget positiva resultat för båda affärsområdena. För andra kvartalet 2016 räknar vi med fortsatt vinst men ett något svagare resultat jämfört med första kvartalet till följd av att andra kvartalet beräknas belastas av kostnader relaterat till flytt av en fabrik, vilket bolaget flaggar för senaste i kvartalsrapporten. Bolagets rörelsemarginaler ligger på låga ensiffriga nivåer, vilket ger en hög volatilitet i koncernens resultat Samtiidgt har bolaget förbättrat sin lönsamhet de senaste fem kvartalen och nådde 3,7% rörelsemarginal under första kvartalet I samband med senaste rapporten tog aktien ett rejält kliv uppåt men Hanza-aktien är lågt värderad relativt våra vinstprognoser och aktuella nyckeltal som pris på eget kapital och P/E. Vi ser därmed fortsatt potential i aktien. Därför rekommenderar vi att öka. Positivt är också att bolaget sannolikt förbereder ett byte från First North till Nasdaq OMX Small cap-listan, vilket kan bidra till ökat intresse för aktien.

3 Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Namnet Hanza anspelar på det medeltida förbundet som dominerade handeln kring Östersjön. Det är i just det här geografiska området som Hanza har sina kunder och bedriver största delen av sin verksamhet. Hanza-koncernen tillhandahåller en bredd av tillverkningsteknologier som plåtmekanik, tung mekanik, maskinbearbetning, montering av kretskort, kablage, systemintegration och slutmontering samt turbinteknologier. Hanza har mer än tio fabrikerna fördelad över Sverige, Finland, Östeuropa och Kina. Huvudkontoret ligger i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Vid utgången av första kvartalet för 2016 hade koncernen anställda. Hanzas motto lyder All you need is one. Det speglar företagets ambition att ha en sådan bredd och kompetens att det blir den enda kontraktstillverkare en kund behöver köpa tillverkningstjänster av. Den underliggande idén är att det är värdeskapande för kunden att samla de tidigare nischade och splittrade tillverkarna under enad fana istället för att kunden själv ska behöva organisera ett komplicerat samspel mellan underleverantörer. Bilden nedan illustrerar visionen om hur en kunds produktflöde konsolideras genom Hanza. Bolaget menar att kunden kan spara mycket större belopp genom att göra om produktionskedjan från grunden istället för att bara byta ut eller effektivisera en del av den. Detta tror vi är rätt sätt att resonera desto mer kunden sparar desto mer kan Hanza tjäna.

5 Nedanstående bild illustrerar hur Hanza ser på lönsamheten och potentialen i branschen. Ju högre upp i pyramiden ett bolag är, ju högre lönsamhet och tillväxt. I botten av pyramiden finns bolag som helt enkelt gör som de blir tillsagda och uppfyller kundernas order. Det finns många bolag i det lägsta steget och deras erbjudanden är mycket likartade därför är det väldigt enkelt för kunderna att spela ut de olika leverantörerna mot varandra. Resultatet blir låg lönsamhet för kontraktstillverkarna. Ett bolag högst upp i pyramiden erbjuder sina kunder mervärde i form av rådgivning inom tillverkning längs hela processen och långtgående omstrukturering av kundernas tillverkningskedja om så krävs. Mervärdet ger möjlighet att tjäna betydligt bättre marginaler än de lägre stegen, men för att nå till den översta nivån krävs starka kundrelationer och stor kompetens och bredd inom tillverkning. Det kan vara mycket lönsamt att ha långa relationer med kunder som på grund av skalfördelar, praktiska och relationsmässiga skäl vänder sig till samma leverantör för samtliga framtida tillverkningsbehov. Hanza konsoliderar inte bara sina kunders kontraktstillverkning utan även sin egen organisation. Det pågår löpande ett arbete att bilda industriella kluster med fabriker inom olika tillverkningsteknologier som följt med strategiska förvärv, vilket vi också tror är värdeskapande. I första halvan av 2015 konsoliderades en fabrik i Töreboda och en fabrik i Göteborg. I mitten på oktober 2015 meddelades att en mindre fabrik i norra Finland avyttras och i december 2015 annonserades att verksamheten i Slovakien, omfattande cirka 50 anställda, sålts. I februari 2016 påbörjade sammanslagning av två produktionsenheter i Estland. Enheten omfattade 80 personer och flytten beräknas ha negativ resultateffekt under första halvåret 2016 men positiv resultateffekt från och med tredje kvartalet En annan viktig del av strategin är att förlägga mer specialiserade, kvalitetskrävande, mindre kostnadskänsliga och mindre produktionsserier nära kundens forskning och utveckling i Sverige eller Finland. När däremot lågt pris är av högsta prioritet läggs produktionen i lågprisländer som Estland, Polen eller Kina. Den resulterande flexibiliteten är också ett nödvändigt steg för att uppnå målet All you need is one.

6 Branschen för kontraktstillverkare är av naturen väldigt konjunkturkänslig därför att kunderna ofta använder dem som ett sätt att parera perioder med ovanligt högt eller lågt produktionsbehov. Detta ställer höga krav på kontraktstillverkarnas förmåga att snabbt kunna skala både upp och ner utan att tappa i effektivitet. Hanza gör detta bland annat genom att lägga samman olika volymer i tillverkningskluster, genom att skapa så kallade konsignationslager där leverantören äger materialet i Hanzas fabriker och genom flexibla arbetstider för sina arbetare. Hanza har två tydliga strategier för att växa snabbare än marknaden: Hösten 2015 annonserades nya MIG kontrakt till ett värde av 100 MSEK över fyra år. I början på 2016 levererade Hanza en MIG-analys som resulterade i försäljning av tillverkning om 30 miljoner kronor på årsbasis. Bolaget har även flaggat för att fler kontrakt kan väntas längre fram. MIG är namnet på de konsulttjänster inom tillverkningsstrategi som Hanza säljer i samarbete med ett konsultföretag. MIG är fristående från den tillverkande verksamheten men kan som nyligen illustrerat resultera i ökade produktionsvolymer. Ambitionen på längre sikt är att MIG blir en så central del av Hanza att bolaget kan betraktas lika mycket eller mer som en konsult än som tillverkare. Hanzas förvärvsstrategi är att köpa lönsamma företag och fabriker, likt Metalliset. Planen är att förverkliga synergieffekter samtidigt som bolaget kommer närmare sitt mål att bli en one stop shop för kontraktstillverkning genom att komplettera sin befintliga portfölj av kompetensområden och processer, till exempel tillverkningsteknologier inom plast. Dessutom ser koncernen stora möjligheter att expandera sin lågkostnadsproduktion till fler lågkostnadsländer. Förvärvsstrategin grundar sig på bolagets analys av de stora trenderna i branschen, vilket är att det råder överkapacitet i många fabriker och att konsolidering kommer fortsätta att skapa värde. I juni annonserades utbyggnad av en fabrik i Tjeckien kombinerat med ett samarbete med kontraktstillverkaren Rayservice, som konstruerar och tillverkar kablagelösningar Det tjeckiska företaget är inriktade på hitta lösningar till produkter.. Samarbetet ger Hanza möjlughet att byta produktion med Rayservice och därmed bli effektivare i CentralEuropa. Det ger också möjligheter till motköpsaffärer med en av Hanzas kunder i Sverige. Eftersom bolaget fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas bör aktieägarna vara tålmodiga i väntan på att bolaget börjar generera utdelningar. Koncernens framtid beror till stor del på kvaliteten i de MIG-projekt som ska skapa lönsam organisk tillväxt. Framtiden beror också på eventuella förvärv. Som investerare måste du lita på att ledningen inte kommer att betala ett för högt pris för att förvärva nya teknologier i jakten på att uppfylla mottot All you need is one eller sina utlandsambitioner. Kassan är måttlig och soliditeten överstiger inte de finansiella målen - valutan som Hanza har att handla med är således framför allt egna aktier.

7 MIG har nu bevisat sig som utgör en spännande möjlighet att samtidigt öka tillväxten och klättra upp i tidigare nämnda värdepyramid. Den kan även utgöra en försäkring mot lågkonjunkturer eftersom att tillverkningsföretag behöver rådgivning om besparingar i ett vikande konjunkturläge. Efter att ha genomlevt finanskrisen, eurokrisen och nu senast volymtapp från Finland, Ryssland och Norge börjar ledningen rimligen bli vana och skickliga på att hantera kriser. Vi tror att branschen kommer fortsätta konsolideras och att det är bra för kunder, företaget och branschen. Hanzas förhållandevis låga värdering kan skapa utmaningar för kommande förvärv, men köpet av Metalliset visar att det inte är ett oövervinnerligt hinder. Resultatet kan dock bli relativt mer utspädning av aktier än ökning av omsättning. Hanzas låga värdering öppnar snarare för att bolaget självt skulle bli uppköpt. Vi konstaterar att synergier oftare återfinns i pressmeddelanden om uppköp och finansiella rådgivares retorik än i den akademiska litteraturen som behandlar ämnet. Samtidigt vill vi lyfta fram att ledningen har omfattande erfarenhet av branschen och är garanterat inte naiv inför de utmaningar och potentiella fallgropar som strategin innebär. Dessutom har vd Erik Stenfors satsat stora privata pengar i bolaget och kommer därför säkert inte lockas att vara onödigt frikostig med utspädningseffekter bara för nöjet att leda en större koncern. Slutligen känner vi att ledningens vision om All you need is one ger ett konkret mål som skyddar mot förvärv för sin egen skull eller bara i brist på andra idéer. Under sensommaren 2015 genomfördes förvärvet av den finländska kontraktstillverkaren Metalliset, ett företag med en nettoomsättning på ungefär 375 miljoner kronor i årstakt och en EBITDA på omkring 45 miljoner kronor. Bland Metallisets största kunder återfinns krantillverkaren KoneCranes, hisstillverkaren Kone och industrikoncernen Metso. Värdet av köpeskillingen för Metalliset uppskattades till ungefär 70 miljoner kronor och bestod av 15 procent av den sammanslagna koncernens aktier samt därutöver kontant betalning. I vår analys av nyemissionen bedömde vi att förvärvet skedde till förmånliga värderingsmultiplar, särskilt i förhållande till EBITDA. Metalliset är nischat inom tung mekanik. Eftersom Hanza tidigare saknade den kompetensen så passar det väl i strategin att bredda portföljen av tillverkningsteknologier. Intressant är att Metalliset tidigare hade sju fabriker och genom avveckling och flyttar återstod till slut bara en. Tack vare detta bibehölls en hög relativt lönsamhet där företaget återskapade denna genom att användea samma modell för att skapa lönsamhet som Hanza. Tre faktorer gjorde att förvärvet stärkte Hanzas finansiella ställning: 1) Metalliset hade högre soliditet än Hanza vid förvärvstillfället, 2) förvärvet finansierades delvis genom en nyemission som tog in likvida medel nyemissionsbeloppet var något större än den kontanta delen av förvärvsbeloppet, och 3) transaktionen innebar en upplösning av negativ goodwill som resultatfördes och därmed stärkte upp det egna kapitalet. Sistnämnda engångseffekt uppgick till nästan 50 miljoner kronor och förklarar varför rörelseresultatet var väldigt mycket högre för tredje kvartalet 2015 än någonsin tidigare.

8 På Hanzas kundlista finner vi flera välbekanta namn inom svensk industri såsom Atlas Copco, Ericsson, Siemens, ABB, Saab Defense, med flera. Det är värdefullt att ha en kontakt in till dessa kunder som årligen lägger miljarder kronor på kontraktstillverkare. Det faktum att Hanza än så länge bara utgör en liten bråkdel av dessa företags kontraktstillverkning tyder dock på att bolaget har en bra bit kvar innan det lever upp till mottot All you need is one. Hanza självt framhäver att de tio största kunderna utgör mindre än 50 procent av omsättningen. Det betraktar vi som en relativt god spridning av kundberoendet. Dessutom har många av Hanzas kunder global försäljning, vilket ger ett visst indirekt skydd mot lokala och regionala konjunktur-svängningar. Dock bör hållas i åtanke att även om kunderna är spridda så är deras beställningar till viss del beroende av samma makrotrender och kan därför komma att synkroniserat öka eller sänka sina beställningar från Hanza. Detta blev tydligt under 2014s andra halvår då bolaget rapporterade sjunkande försäljning i samband med oljeprisets kraftiga nedgång. Det är nyckfullt att större beställningar från de viktigaste kunderna lätt kan förskjutas ett eller två kvartal i tiden och därmed drastiskt påverka Hanzas beläggning och resultat. Genom konsolidering blir Hanzas fabriker mer robusta mot eventuella framtida volymnedgångar. Hanzas strategi att skapa tillverkningskluster bör göra dem mer tåliga att tåliga svängningar i efterfrågan jämfört med konkurrenterna. Enligt företagsledningen kommer koncernens avskrivningar att överstiga de nödvändiga investeringarna i de nuvarande tillgångarna. I teorin skulle företaget kunna öka sin omsättning utan att behöva köpa in fler anläggningstillgångar, därför att maskinparken inte används till sin fulla kapacitet och bolaget kör ännu inte nattskift. Detta tyder på en del kvarstående överkapacitet i koncernen men aktieägarna behöver i alla fall inte oroa sig för dyra investeringar på den här fronten under den närmaste tiden. Den lediga kapaciteten innebär att en ökad orderingång kan leda till oproportionerligt stora vinstlyft, då en del av den förknippade kostnaden redan är tagen. Den lediga kapaciteten bör även medföra en successiv konsoldiering av branschen. Aktieägare bör vara medvetna om risken att de kan behöva skjuta till mer kapital eller drabbas av utspädning, antingen för att Hanza blir kassaflödesnegativt eller för att finansiera framtida förvärv. Vid listningen på First North kommunicerade Hanza en ambition att byta upp sig till den större listan Small cap-listan inom ett år. Tidsplanen har förskjutits, men ett listbyte bör fortfarande vara aktuellt. Bolaget är listat på segmentet First North Premier, vilket ställer högre krav än övriga segment på First North. Därmed är bolaget tämligen förberett för de högre kraven som ställs på bolagen på small cap-listan, vilket berör bland annat redovisningens kvalitet och utförlighet. Ett listbyte kan leda till ökad exponering och därmed högre likviditet i aktien. Small cap-listan är i allmänhet förknippad med en högre kvalitet på bolag än First North och fler institutionella investerare får då möjlighet att investera i bolaget.

9 Tre av sex ledande befattningshavare har en bakgrund hos kontraktstillverkaren Note som vd:n Erik Stenfors grundade på talet. Vd & Medgrundare Erik Stenfors (1966), civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Erik har tidigare varit med och grundat kontraktstillverkaren Note, där han även var vd mellan 1999 och Erik kontrollerar cirka 3,3 procent av kapital och röster privat och genom bolag. CFO Lars Åkerblom (1965), civilekonom från Uppsala Universitet samt revisorsexamen. Lars är auktoriserad revisor och var tidigare marknadsområdeschef på revisionsfirman KPMG. Han har även varit CFO på ett antal mindre svenska bolag, varav två är noterade på Stockholmsbörsens small cap-lista. Försäljnings- och marknadschef Thomas Lindström (1972), ingenjör & har studerat på IHM Business School. Thomas har tidigare varit säljchef och försäljningsansvarig i två andra bolag. Inköpschef Bengt Emesten (1960), ekonom. Bengt grundade kontraktstillverkaren Qcom och var vd för ett dotterföretag inom Note-koncernen. Chef för mekanikdivisionen Ove Karlsson (1959), ingenjör. Ove är tidigare produktionsenhetschef på Ericsson, kvalitetschef, säljchef samt vd på tre mindre bolag. Chef för elektronikdivisionen Gerd Levin-Nygren (1951), ingenjör. Gerd är tidigare försäljningschef på ett mindre bolag och vd på ett dotterföretag i Erik Stenfors Note-koncern. Efter att ha saknat en tydlig huvudägare, skedde viktiga ägarförändringar Under våren detta år skedde en ägarbreddning till en investerargrupp, PHI, med omfattande erfarenhet från industrin: Francesco Franzé som sitter som vvd i Husqvarnas koncernledning och Håkan Halén, nyligen pensionerad från tjänsten som vvd och CFO från Hexagon. PHI har kontinuerligt fortsatt att köpa aktier i Hanza och har i dag en andel om ca 22 procent av bolaget. Vid förvärvet av Metalliset fick före detta ägare, representerade av Pauli Pöllänen ungefär 15 procent av Hanza-koncernen som delbetalning vid förvärvet. Under hösten gick Gerald Engström in som större aktieägare. Gerald är känd bl.a. som grundare och huvudägare av Systemair AB, noterat på Nasdaq OMX.

10 Styrelseordförande Mikael Smedeby, jurist från Uppsala Universitet. Mikael är vd på Advokatfirman Lindahl och styrelseordförande i Coeli AB samt sitter i styrelsen för en mängd andra bolag. Mikael äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar är före detta storägare och äger fortfarande aktier i Hanza. Övriga ledamöter Francesco Franzé, civilingenjör från KTH. Francesco var med och ledde det konsortium av privatpersoner som deltog i nyemissionen i mitten på Han har lång erfarenhet från Husqvarnagruppen där han nu sitter i koncernledningen samt från flera olika styrelser. Francesco äger ungefär 6,8 procent av bolagets aktier. Håkan Halén, MBA. Håkan är pensionerad CFO och vice-vd på Hexagon och var med och skapade detta bolags snabba utveckling under 2000-talet. Han är del i det investerarkonsortium som investerade i Hanza i samband med en nyemission i mitten på Håkan äger drygt 2 procent av bolagets aktier. Pauli Pöllänen, masterexamen i ekonomi. Pauli var tidigare engagerad i Metalliset och fick en ägarandel av Hanza om 15 procent vid förvärvet 2015

11 Styrkor: Diversifierad kundbas med stor budget för kontraktstillverkning och global exponering. Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom branschen. Ambitionen att vara mer än bara en kontraktstillverkare. Svagheter: Konjunkturkänslig verksamhet. Hårt konkurrensutsatt marknad med svag tillväxt. Svårighet att nå uthållig och tydlig lönsamhet. Möjligheter: Om koncernen lyckas förverkliga synergier vid förvärv kan den växa snabbt och lönsamt. Vid högkonjunktur gynnas Hanzas bransch särskilt mycket. Genom MIG kan Hanza fortsätta transformering från bara en underleverantör till att bli en strategisk partner inom tillverkning. Även klusterstrategin ger en förflyttning i företagets position. Hot: Eventuella dåliga förvärv kan bli dyrt för bolaget. Lågkonjunkturen eller finansiell kris riskerar att drabba Hanza särskilt hårt. Mycket av tillverkningen sker i Östeuropa där sanktioner mot Ryssland och organiserad brottslighet kan utgöra problem.

12 Det är svårt att värdera ett bolag som planerar att göra så stora förvärv att det har en omvälvande inverkan på företagets resultat och ställning. Ett stort förvärv kan med kort varsel dubbla företagets storlek eller också inte bli av, i vilket fall företagets värde inte förändras så dramatiskt. Eftersom det är svårt för externa bedömare att veta hur förvärvsagendan ser ut gör vi inga antaganden kring detta. I nedanstående tabell tydliggörs våra antaganden kring tillväxt och rörelsemarginal. Vi räknar med måttligt med kassaflödesjusteringar därför att bolaget kommunicerat att avskrivningarna kommer överstiga kapitalinvesteringarna. Vi har justerat upp våra prognoser något därför att första kvartalet för 2016 överträffade våra förväntningar utan att styrkas av positiva resultatposter som vi ej tror återkommer. Affärsområdet mekanik har förbättrats avsevärt, vilket sannolikt hänger samman med förvärvet av Metalliset som vi nu tror börjat löna sig. I senaste kvartalsrapporten framgår att resultatet under andra kvartalet 2016 kommer belastas av kostnader relaterade till flytt av en fabrik. Högre marginaler på lång sikt kan drivas av att Hanza ytterligare och löpande effektiviseras och konsolideras. Hanza har skattefordringar på 17 miljoner kronor vilket gör att skatten de kommande tre åren kommer att reduceras med ungefär lika mycket (ca fem miljoner kronor per år). Våra antaganden gällande tillväxt och EBIT-marginal är försiktiga jämfört med bolagets mål men aggressiva jämfört med utfallen de senaste fem åren.

13 Sammantaget leder detta till riktkursen 9,5 kronor, vilket är tydligt över dagens aktiekurs. Därför tycker vi det är rimligt att rekommendera öka i Hanza-aktien i nuläget, trots att en stor del av aktiens uppgång realiserades i samband med senaste rapportdagen. I vår förra analys flaggade vi för att vi ville se kvartal med tydlig lönsamhet innan vi skulle våga göra mer aggressiva antaganden som krävs för att höja riktkurs och rekommendation. Detta är precis vad vi sett nu!

14 Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering a v intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende.

är en tillverkningspartner

är en tillverkningspartner H är en tillverkningspartner som grundades i augusti 2008. Bolagets ambition är att vara en mycket bred kontraktstillverkare som har all nödvändig produktion inom koncernen. Hanza har vuxit till en miljardkoncern

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2016-04-14, uppdatering ANALYSGUIDEN Hanza BEHÅLL ANALYSGUIDEN Hanza, 2016-04-14 Riktkurs: 7,3 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Nedskruvade vinst förväntningar Fjärde kvartalet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-11-20, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-11-20 UPPDATERING Riktkurs: 12,30 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities 2 Hanza stabiliserar situationen Hanza har förvärvat finländska

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-06-18 UPPDATERING Riktkurs: 14,60 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl 2 Nya ägare och kapitaltillskott Hanza har förvärvat olönsamma

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015

HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015 HANZA DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Försäljningsframgångar och fortsatt lönsamhetsökning. Förvärv slutfört TREDJE KVARTALET (1 juli 30 september 2015) Nettoomsättningen

Läs mer

Capacent är ett managementkonsultbolag

Capacent är ett managementkonsultbolag Capacent är ett managementkonsultbolag med cirka 100 anställda som specialiserar sig på att implementera verksamhetsförändringar hos sina kunder. Målsättningen är att ge kunden dubbelt så bra resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer