Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza"

Transkript

1 Uppdragsanalys , uppdatering Hanza

2 KÖP Hanza UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen för kontraktstillverkning. Trots en svag avslutning på 2014 ser vi fortfarande potential i aktien. Bolaget grundades i augusti 2008, bara månaden innan Lehman Brothers gick omkull och industrikonjunkturen vände från lysande till beckmörk. Trots att förutsättningarna varit allt annat än optimala för kontraktstillverkare för mekanik och elektronik har Hanza lyckats växa till att omsätta omkring en miljard kronor. Under 2014 omsatte koncernen något mindre än Detta är ledningen inte alls nöjd med, så planen framöver är att växa kraftigt genom att förvärva redan lönsamma bolag med den egna aktien som valuta. En utmaning är att Hanza i nuläget inte är lönsamt, vilket tryckt ner värdering väldigt lågt. Dessutom har soliditeten sjunkit och bolaget fått problem med sina NYCKELTAL kreditgivare detta bidrar till att styrelsen i bokslutskommunikén flaggar för ett behov av tillskott av ägarkapital. På kort sikt tror vi därför att ledningen kommer prioritera att nå lönsamhet framför fler förvärv Det är svårt att sia 5 om framtiden för 9 en koncern som har en aktiv för-värvsstrategi, därför att ett stort 4 förvärv kan komma att dubbla omsättningen och drastiskt förändra 8 4 marginalerna jämfört med om 4 det inte blir av. Vi har gjort vissa 9 3 antaganden om framtida förvärv, 3 tillväxttakt med mera som delvis åskådliggörs i tabellen nedan. En 3 värdering enligt DCF-metoden 2 8 (nettonuvärdesmetoden) ger ett 2 motiverat aktiepris på 1 kronor. 6 2 Trots en sänkt riktkurs ser vi alltså ännu potential i aktien Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 Totala intäkter 1 018,3 981, , ,6 1 36,6 Rörelseresultat 5,0 23,3 0,5 16,9 36,4 4 KORTA FAKTA VD: Erik Stenfors Styrelseordförande: Rolf Åkerlind Största ägare: SEB Asset Management SA Börsvärde: 95 miljoner kronor Lista: First North Aktuell börskurs: 12,50 kronor P/E-tal 2014: Neg. BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk 6 4 AKTIEKURS Tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund på VD:ns gamla bolag Note, en kontraktstillverkare specialiserad på elektronik. Ägandet är splittrat; endast en ägare har mer än procent av kapital och röster. De flesta av storägarna är bara indirekt representerade i styrelsen genom att ha utsett nomineringskommittén. Bokslutskommunikén oroar: Soliditeten hade sjunkit till 25,3 procent (målet är procent), styrelsen flaggade för behov av ägarkapital och bolaget uppfyller inte längre kraven för lånen. Branschen är inte den mest lukrativa men koncernen är i dagsläget lågt värderat i förhållande till bland annat sin försäljning. Vi tror att en relativt liten vinst ökning skulle ha stort genomslag på börskursen. Förvärvsstrategin är riskabel: Koncernen kan betala för mycket för förvärvsobjektet, tänkta synergier kanske aldrig uppstår och flera andra fallgropar kan göra det till en dyr historia. Årets resultat 23,5 33,6 18,4 2,6 12,8 Resultat per aktie (SEK) n/a 5,08 2,33 0,32 1,61 P/E-tal n/a neg neg neg 8,4 Nettoskuld 153,2 185,9 156,4 153,1 13,6 Eget kapital 152,4 146,3 13,9 135,3 148,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 12,6 6,6 14,0 29,9 45,2 Källa: BFK och Hanza Hanza OMXS-index Hanza OMXSP 1

3 Hanza Generella bolagskriterier Ledning (1 ) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 ) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 ) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 ) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 ) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Hanza Om koncernens verksamhet Namnet Hanza anspelar på det medeltida förbundet som dominerade handeln kring stora delar av Östersjön. Det är i just det här geografiska området som Hanza har sina kunder och bedriver största delen av sin verksamhet inom kontraktstillverkning. Hanza-koncernen är numera aktiv inom sex länder med totalt tolv fabriker som tillhandahåller sex teknologier: Maskinbearbetning, plåtmekanik, turbinteknik, kretskortsproduktion, kablagetillverkning och slutmontering. Huvudkontoret ligger i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Under 2014 hade koncernen i snitt nästan anställda. 4 Affärsmodellen Hanzas motto lyder All you need is one. Det speglar företagets ambition att ha en sådan bredd och kompetens att det blir den enda kontraktstillverkare en kund behöver använda sig av. Tanken är att det är värdeskapande för kunden att samla de tidigare nischade och splittrade tillverkarna under enad fana istället för att kunden själv ska behöva organisera ett komplicerat samspel mellan underleverantörer. Bilden nedan illustrerar visionen om hur en kunds produktflöde konsolideras genom Hanza. Bolaget menar att de kan spara kunden mycket mer pengar genom att göra om produktionskedjan från grunden istället för att bara byta ut eller effektivisera en del av den.

5 Hanza Hanza konsoliderar inte bara sina kunders kontraktstillverkning utan även sin egen organisation. Det pågår löpande ett arbete att bilda industriella kluster av tidigare utspridda fabriker. Bara de senaste månaderna har bolaget släppt flera pressmeddelanden om uppsägning av personal och förflyttning av tillverkning. En annan viktig del av strategin är att förlägga tillverkning av mer specialiserade, kvalitetskrävande och mindre kostnadskänsliga produktionsserier till Sverige eller Finland. När däremot lågt pris är högsta prioritet läggs produktionen i lågprisländer så som Estland, Polen eller Kina. 5 Tillväxtstrategi Hanzas ledning har gjort tydligt att de inte tänker sitta passiva och vänta på en högkonjunktur för att växa. Vägen framåt går förutom via vanlig, organisk tillväxt även via två tydliga strategier. Under oktober 2014 lanserades konsulttjänsten MIG tillsammans med samarbetspartnern och affärsstrategen Reforce International. MIG står för Manufacturing Solutions for Increase Growth & Earnings och uttalas med ett hårt g. Genom MIG hoppas koncernen kunna sälja konsulttjänster inom tillverkningsstrategi som når slutsatsen att kunden borde anlita Hanza för sina tillverkningsbehov. Till en början så är alltså ambitionen inte nödvändigtvis att tjäna stora pengar på konsulttjänsten i sig utan att den ska generera försäljning för tillverkningsdelen av Hanza-koncernen. Bolagets ambition är att kunna presentera de första MIG-projekten under Under oktober 2014 lanserades konsult tjänsten MIG. Framöver tänker koncernen kraftigt expandera genom att förvärva redan lönsamma företag och fabriker. Planen är att förverkliga synergieffekter samtidigt som de kommer närmare sitt mål att bli en one stop shop för kontraktstillverkning genom att komplettera sin befintliga portfölj av kompetensområden och processer med till exempel fler sätt att manipulera plast. Dessutom ser koncernen stora möjligheter att expandera sin lågkostnadsproduktion till fler billiga länder - bland annat Indien har nämnts som en intressant arena för framtida tillverkning. I början av november avslöjade Hanza att de har förvärvat en kontraktstillverkare av elektronik som heter KA Elektronik. Under 2013 omsatte KA Elektronik 5 miljoner kronor och hade 50 anställda i Sverige. På grund av de planerade förvärven varnar ledningen att aktieägarna måste vara tålmodiga i väntan på att bolaget börjar generera utdelningar. Omorganisationer, nedläggningar och avgifter till utomstående parter kostar pengar så på kort sikt kan även lyckade förvärv ha negativ effekt på resultatet. Analys av affärsmodell Vi tror att Hanzas strategi att kunna erbjuda så brett tjänsteutbud som möjligt till sina kunder är rätt väg att gå. Det kan vara mycket lönsamt att ha långa relationer med kunder som på grund av skalfördelar, praktiska och relationsmässiga skäl vänder sig till samma leverantör för alla sina framtida tillverkningsbehov. Det är även ett sätt att differentiera sig från andra kontraktstillverkare och därmed ses som en tjänst värd att betala en

6 Hanza premie för snarare än en handelsvara som bara motiverar rådande marknadspris. På samma tema utgör MIG också en spännande möjlighet att ses som en strategisk partner inom tillverkningsområdet, snarare än en bara en underleverantör i mängden. Desto mer pengar kunden sparar ju mer är de villiga att betala, så vi tror att det är rätt tänkt att göra om hela kundens tillverkningskedja om så krävs. Vi tror även att det är en god idé att Hanza erbjuder produktion både i högkostnadsländer och lågkostnadsländer. Därmed täcker koncernen in hela prisskalan, vilket ger kunden ett värde och en flexibilitet de inte kan få av ett företag som bara producerar i ett land. Analys av tillväxtstrategi Målet är att dubbla omsättningen på tre år. Samtidigt begränsar den rådande konjunkturen och MIG är ännu ett obeprövat koncept därför måste de planerade förvärven vara av betydande storlek. Koncernens framtida kvalitet beror därför till stor del på kvaliteten i de förvärv som ska genomföras. Som investerare måste man lita på att ledningen inte kommer att betala ett för högt pris för att förvärva nya teknologier i jakten på att uppfylla mottot All you need is one eller sina utlandsambitioner. Kassan är liten och belåningen hög - valutan som Hanza har att handla med är således framför allt egna aktier. Det innebär att man som aktieägare måste vara beredda att välja mellan utspädning eller att skjuta till mer pengar till bolaget. De planerade förvärven måste vara av betydande storlek. Hanza kan stöta på problem med förvärv därför att aktien i nuläget inte är värd så mycket: varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas nu till ungefär öre på börsen. Det är ett lågt belopp jämfört med konkurrenter i samma bransch, som i vissa fall ligger upp mot eller till och med över 1 krona. Den låga värderingen tyder på att marknaden inte har så gott förtroende för Hanzas eller kanske snarare underleverantörer till industrins förmåga att omvandla sina många försäljningskronor till utdelningsbara vinstkronor. Varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas till ungefär öre.

7 Hanza Kursen har mer än halverats sedan börsintroduktionen i juni I och med detta så vore samma förvärv mer än dubbelt så utspädande nu som för ett drygt halvår sedan. För att minimera skadan för nuvarande aktieägare tror vi att Hanza först måste öka lönsamheten på nuvarande organisationen på kort sikt och därmed driva upp värderingen av aktien. Sedan kan förvärven börja. Vi vill också flagga för att om man inte tror på Hanzas möjlighet att förverkliga synergier så är det fel aktie att investera i. Vi konstaterar att synergier oftare återfinns i pressmeddelanden om uppköp och M&A-rådgivares retorik än i den akademiska litteraturen som behandlar ämnet. Samtidigt vill vi lyfta fram att ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen och är garanterat inte naiv inför de utmaningar och potentiella fallgropar som strategin innebär. Dessutom har VD:n Erik Stenfors flera miljoner kronor i aktier i bolaget och kommer därför säkert inte lockas att vara onödigt frikostig med utspädningseffekter bara för nöjet att leda en större koncern. Slutligen känner vi att ledningens vision om All you need is one ger ett konkret mål som skyddar mot förvärv för sin egen skull eller bara i brist på andra idéer. Marknad Hanzas konkurrenter är fortfarande fragmenterade och vi, Hanza och andra marknadsbedömare är överens om att trenden mot konsolidering kommer att fortsätta. En rapport från Reeds Electronic Research uppskattar att alla kontraktstillverkare i Norden skulle få dela på ungefär 2 miljarder euro under 2014, med ungefär 2 procent långsiktig tillväxt per år. Notera att det är en uppskattning för 2014 den slutgiltiga faktiska siffran för året har ännu inte presenterats. Branschen för kontraktstillverkare är av naturen väldigt konjunkturkänslig därför att kunderna ofta använder dem som ett sätt att parera perioder med ovanligt högt eller lågt produktionsbehov. Detta ställer höga krav på kontraktstillverkarnas förmåga att snabbt kunna skala både upp och ner utan att tappa effektivitet, vilket gör Hanza gör bland annat genom att förhandla om priserna baserat på volymen och ha flexibla arbetstider för sina arbetare. Ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen. Som privatsparare kan man lätt ledas till att tro att industrikonjunkturen tog rejäl fart under 2014 i och med börsrallyt. Här måste vi dock göra skillnad på aktiemarknaden och industrikonjunkturen. I bokslutskommunikén för 2014 citeras Statistiska Centralbyrån som kärnfullt sammanfattar 2014s industrikonjunktur: Tillväxten i näringslivets produktion har hållits uppe av tjänstesektorn medan industrin, på grund av den svaga efterfrågan från omvärlden, haft det fortsatt tungt. Utmärkande för industrins utveckling 2014 är att den mer eller mindre konstant överraskat negativt. Under hela året har det funnits en förväntan om att konjunkturen ska förbättras men SCB:s statistik har visat att både produktionen och orderingången har fortsatt att sjunka under hela året. Vi bedömer en långsam, successiv förbättring av konjunkturen som det mest sannolika scenariot. Vi vill poängtera att även om industrikonjunkturen varit suboptimal

8 Hanza så kan inte Hanza-aktiens fall i sin helhet skyllas på det: De industribolag och kontraktstillverkare som vi senare använder som jämförelsebolag för multipelvärderingen antingen ökade sin aktiekurs eller låg mycket nära nollavkastning under Marginalerna i branschen är inte så höga, bland annat därför att fragmenteringen i marknaden ofta gör det enkelt att spela ut olika kontraktstillverkare mot varandra. Dessutom finns det kvar en överkapacitet i vissa fabriker som är dimensionerade för världen så som den såg ut innan Lehman-kraschen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hanza inte konkurrerar på den lättaste marknaden. Positivt är att marknaden ändå är relativt förutsägbar och stabil samt tillfredsställer ett behov som alltid kommer att finnas. Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense är kunder. Marginalerna för kontraktstillverkare är låga. Kunder På Hanzas kundlista finner vi en del välbekanta namn inom svensk industri så som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Det är värdefullt att ha en kontakt in till dessa kunder som årligen lägger miljarder kronor på kontraktstillverkare, men det faktum att Hanza än så länge bara utgör en liten bråkdel av dessa företags kontraktstillverkning tyder på att de har en bra bit kvar innan de lever upp till mottot All you need is one. Hanza själva framhäver att ingen enskild kund utgör mer än procent av koncernens omsättning och de största kunderna utgör sammantaget precis under 50 procent av omsättningen. Detta betraktar vi som relativt god spridning - Hanzas beroende av enstaka kunders beställningar är inte alltför stor. Dessutom har många av Hanzas kunder global försäljning, vilket ger Hanza ett visst indirekt skydd mot lokala och regionala konjunktursvängningar. Dock bör man hålla i åtanke att även om kunderna är spridda så är deras beställningar till viss del beroende av samma makrotrender och kan därför komma att synkroniserat öka eller sänka

9 Hanza sina beställningar från Hanza. Detta blev tydligt både i Q3-rapporten och bokslutskommunikén, där de rapporterade sjunkande försäljning som en följd av att några av bolagets största kunder minskade orderläggningen betydligt. Den sänkta nettoomsättning på senare tid beror alltså inte på att Hanza tappat kunder. Det försätter Hanza i en bättre position att få upp volymerna igen jämfört med ifall volymtappet berott på kundbortfall. Det som är nyckfullt i Hanzas fall är större beställningar från de viktigaste kunderna som lätt kan förskjutas ett eller två kvartal i tiden och därmed drastiskt påverka beläggning och resultatet för bolagets del. 9 Kapitalbehov Enligt företagsledningen kommer koncernens avskrivningar att överstiga de nödvändiga investeringarna i de nuvarande tillgångarna. I teorin skulle företaget kunna öka sin omsättning med 50-0 procent utan att behöva köpa in fler anläggningstillgångar, därför att maskinparken används till ungefär 80 procent av sin kapacitet och de kör ännu inte nattskift. Detta tyder på en del överkapacitet i koncernen men aktieägarna behöver i alla fall inte oroa sig för dyra investeringar på den här fronten under den närmaste tiden. Den lediga kapaciteten innebär att en ökad orderingång kan leda till oproportionerligt stora vinstlyft, då en del av den förknippade kostnaden redan är tagen. I bokslutskommunikén varnar ledningen för att det finns ett behov av ägarkapital för att stärka den finansiella ställningen. Under 2014 sjönk soliditeten från 29,4 procent ner till 25,3 procent, vilket är att jämföra med målet att ligga inom intervallet procent. Det står även att bolaget inte längre uppfyller villkoren för alla låneavtal och håller därför nu på att förhandla om villkoren. Styrelsen flaggar därför för ett potentiellt behov av ägarkapital på kortare sikt. På längre sikt finns ett stort kapitalbehov för att finansiera lednings ambitiösa förvärvsstrategi. Som aktieägare behöver man därför vara medveten om risken att behöva antingen skjuta till mer kapital eller vara beredd på utspädningseffekter. Ledning Vi tycker att det är värt att särskilt lyfta fram att tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund i kontraktstillverkaren Note som VD:n Erik Stenfors grundade på 1990-talet. VD & Medgrundare Erik Stenfors (1966), civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Erik Stenfors har tidigare varit med och grundat kontraktstillverkaren Note, där han även var VD mellan 1999 och Erik Stenfors kontrollerar cirka, procent av kapital och röster privat och genom bolag. CFO Lars Åkerblom (1965), civilekonom från Uppsala Universitet samt revisorsexamen. Lars Åkerblom är auktoriserad revisor och var tidigare marknadsområdeschef på revisionsfirman KPMG. Han har även varit CFO på ett antal mindre svenska bolag, varav två är noterade på Stockholmsbörsens small cap-lista.

10 Hanza Försäljnings- och marknadschef Thomas Lindström (192), ingenjör & har studerat på IHM Business School. Thomas Lindström har tidigare varit säljchef och försäljningsansvarig i två andra bolag. Inköpschef Bengt Emesten (1960), ekonom. Bengt Emesten grundade kontraktstillverkaren Qcom och var VD för ett dotterföretag inom Note-koncernen. Bengt Emesten äger 8 50 aktier vilket motsvarar ungefär en promille av bolaget. Chef för mekanikdivisionen Ove Karlsson (1959), ingenjör. Ove Karlsson är tidigare produktionsenhetschef på Ericsson, kvalitetschef, säljchef samt VD på tre mindre bolag. Chef för elektronikdivisionen Gerd Levin-Nygren (1951), ingenjör. Gerd Levin-Nygren är tidigare försäljningschef på ett mindre bolag och VD på ett dotterföretag i Erik Stenfors Note-koncern. Styrelse Coeli Fonder (6:e största ägare) och Eugen Steiner (5:e största ägare) är de enda storägarna som har direkt representation i styrelsen. En större ägargrupp har indirekt representation genom att de utsåg nomineringskommittén som i sin tur nominerade Mikael Smedeby enligt ägargruppens förslag. Styrelseordförande Per Tjernberg (1962), har studerat på Chalmers. Per Tjernberg är även engagerad som VD, styrelseordförande och/eller styrelseledamot i en mängd andra bolag. Aktieinnehav i bolaget: Övriga ledamöter Björn Boström (194), civilingenjör från KTH. Björn Boström är konsult inom tillverkningsbranschen och har flera decenniers erfarenhet av att leda produktionsenheter. Aktieinnehav i bolaget: Jenny Rosberg (1966), MBA från Handelshögskolan och diverse kurser från Stanford Graduate School of Business, Stockholms Universitet och IHM Business School. Jenny Rosberg är grundare och VD för en konsultfirma inom kapitalmarknadsfrågor, strategi, management och kommunikation. Dessutom sitter hon i styrelsen för ett antal bolag i Nasdaq OMX-koncernen. Mikael Smedeby (1968), jurist från Uppsala Universitet. Mikael Smedeby är VD på Advokatfirman Lindahl och styrelseordförande i Coeli AB och sitter i styrelsen för en mängd andra bolag. Mikael Smedeby äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget.

11 Hanza Eugen Steiner (1954), läkare. Eugen är VD på Nordic Cision Clinics AS, partner på HealthCap och har diverse styrelseuppdrag. Eugen Steiner är femte största ägare i bolaget med sina 6,3 procent av röster och kapital. Jan Sundqvist (1958), civilekonom. Jan är VD på Coeli Private Equity och några bolag som hör därtill. Jan Sundqvist äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget. 11 SWOT-analys Styrkor: l Diversifierad kundbas med stor budget för kontraktstillverkning och global exponering. l Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom branschen. l Ambitionen att bli mer än bara en kontraktstillverkare. Svagheter: l Konjunkturkänslig verksamhet. l Hårt konkurrensutsatt marknad med svag tillväxt. l Osäker finansieringssituation. Möjligheter: l Om koncernen lyckas förverkliga synergier kan de växa snabbt och lönsamt. l När högkonjunkturen kommer lär det särskilt gynna kontraktstillverkare l Genom MIG kan Hanza gå från att vara bara en underleverantör till att bli en strategisk partner inom tillverkning. Hot: l Eventuella dåliga förvärv kan bli en dyr historia för aktieägarna. l Lågkonjunkturen kan bli ännu mer utdragen. l Mycket av tillverkningen sker i Östeuropa där sanktioner mot Ryssland och organiserad brottslighet kan utgöra problem. Värdering Det är svårt att värdera ett bolag som planerar att göra så stora förvärv att det har en omvälvande inverkan på företagets resultat och ställning. Ett stort förvärv kan med kort varsel dubbla företagets storlek över en natt eller också inte bli av, i vilket fall företagets värde inte förändras så dramatiskt. Det blir ännu svårare när valutan för förvärven är den egna aktien, för då kan både det totala marknadsvärdet på bolaget och antalet aktier som det ska fördelas över variera kraftigt. DCF-värdering och multipelvärdering På grund av det som står under stycket Analys av tillväxtstrategi och Kapitalbehov så antar vi att det inte sker några förvärv under Istället tror vi att året används till fortsatt konsolidering och effektivisering av nuvarande organisationen. Notera att vi ändå räknar med en märkbar ökning av de totala intäkterna på grund av en viss organisk tillväxt och förvärvet av KA Elektronik i höstas. Sedan tror vi att de förvärvar motsvarande cirka 0 miljoner kronor i omsättning per år och fortsätter växa organiskt. Vi tror att 2015 används till fortsatt konsolidering och effektivisering av organisationen.

12 Hanza DCF-ANALYS Diskonteringsränta,0 % Riskfri ränta 2 % Marknadsavkastning 8 % Beta 1,00 Långsiktig tillväxt 2 % Skatt 22 % 12 Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 P 2018 Slutvärde Nuvärde fritt kassaflöde 13,5 5,0 4,5 24,4 282,9 Bolagsvärde 320,3 Nettoskuld 185,9 Värde eget kapital 134,4 Antal aktier, miljoner,9 Motiverat aktievärde, kr 1,0 I sin årsredovisning för 2013 gör Hanza själva vissa antaganden om sin årliga volymtillväxt och den diskonteringsränta som är rimlig att använda för att beräkna nyttjandevärden. Vår bedömning leder till antaganden som är något lägre vad gäller årlig volymtillväxt, men även en lägre diskonteringsränta (se tabell nästa sida). Som syns i tabellen ovan har vi även antagit att bolaget kommer behöva emittera cirka aktier för att säkra upp de finansiella ställningarna och genomföra framtida förvärv. Sammantaget leder detta till ett motiverat aktiepris på cirka 1 kronor. Vi jämför våra antaganden för Hanzas bolagsvärde, omsättning och EBITDA för 2015 och 2016 med motsvarande siffror för andra nordiska industribolag och kontraktstillverkare. Vår riktkurs värderar bolaget tydligt under de flesta andra bolagens multiplar det visar på potential bortom vår riktkurs även om våra prognoser uppnås. Vi ger därför Hanza en köprekommendation med en riktkurs på 1 kronor. Vi rekommenderar köp med riktkursen 1 kronor.

13 Hanza DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA, per den 31 december 2014 Ägare Antal aktier Röster och kapital, % Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,3 BP2S Paris/efg Bank AG , W8imy Clearstream Banking S.A ,4 Erik Stenfors ,6 Eugen Steiner ,3 Coeli ,4 Sia Hm Holding ,3 Sten Dybeck , Avanza Pension ,5 Swedbank AS ,3 Per Hamberg ,5 Nordnet Pensionsförsäkring ,0 Cail ,9 Åke Hörnell ,8 Elie Kellermann ,8 Summa 15 största ägarna ,4 Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Hanza. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer