Uppdragsanalys , uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza"

Transkript

1 Uppdragsanalys , uppdatering Hanza

2 KÖP Hanza UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen för kontraktstillverkning. Trots en svag avslutning på 2014 ser vi fortfarande potential i aktien. Bolaget grundades i augusti 2008, bara månaden innan Lehman Brothers gick omkull och industrikonjunkturen vände från lysande till beckmörk. Trots att förutsättningarna varit allt annat än optimala för kontraktstillverkare för mekanik och elektronik har Hanza lyckats växa till att omsätta omkring en miljard kronor. Under 2014 omsatte koncernen något mindre än Detta är ledningen inte alls nöjd med, så planen framöver är att växa kraftigt genom att förvärva redan lönsamma bolag med den egna aktien som valuta. En utmaning är att Hanza i nuläget inte är lönsamt, vilket tryckt ner värdering väldigt lågt. Dessutom har soliditeten sjunkit och bolaget fått problem med sina NYCKELTAL kreditgivare detta bidrar till att styrelsen i bokslutskommunikén flaggar för ett behov av tillskott av ägarkapital. På kort sikt tror vi därför att ledningen kommer prioritera att nå lönsamhet framför fler förvärv Det är svårt att sia 5 om framtiden för 9 en koncern som har en aktiv för-värvsstrategi, därför att ett stort 4 förvärv kan komma att dubbla omsättningen och drastiskt förändra 8 4 marginalerna jämfört med om 4 det inte blir av. Vi har gjort vissa 9 3 antaganden om framtida förvärv, 3 tillväxttakt med mera som delvis åskådliggörs i tabellen nedan. En 3 värdering enligt DCF-metoden 2 8 (nettonuvärdesmetoden) ger ett 2 motiverat aktiepris på 1 kronor. 6 2 Trots en sänkt riktkurs ser vi alltså ännu potential i aktien Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 Totala intäkter 1 018,3 981, , ,6 1 36,6 Rörelseresultat 5,0 23,3 0,5 16,9 36,4 4 KORTA FAKTA VD: Erik Stenfors Styrelseordförande: Rolf Åkerlind Största ägare: SEB Asset Management SA Börsvärde: 95 miljoner kronor Lista: First North Aktuell börskurs: 12,50 kronor P/E-tal 2014: Neg. BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk 6 4 AKTIEKURS Tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund på VD:ns gamla bolag Note, en kontraktstillverkare specialiserad på elektronik. Ägandet är splittrat; endast en ägare har mer än procent av kapital och röster. De flesta av storägarna är bara indirekt representerade i styrelsen genom att ha utsett nomineringskommittén. Bokslutskommunikén oroar: Soliditeten hade sjunkit till 25,3 procent (målet är procent), styrelsen flaggade för behov av ägarkapital och bolaget uppfyller inte längre kraven för lånen. Branschen är inte den mest lukrativa men koncernen är i dagsläget lågt värderat i förhållande till bland annat sin försäljning. Vi tror att en relativt liten vinst ökning skulle ha stort genomslag på börskursen. Förvärvsstrategin är riskabel: Koncernen kan betala för mycket för förvärvsobjektet, tänkta synergier kanske aldrig uppstår och flera andra fallgropar kan göra det till en dyr historia. Årets resultat 23,5 33,6 18,4 2,6 12,8 Resultat per aktie (SEK) n/a 5,08 2,33 0,32 1,61 P/E-tal n/a neg neg neg 8,4 Nettoskuld 153,2 185,9 156,4 153,1 13,6 Eget kapital 152,4 146,3 13,9 135,3 148,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital 12,6 6,6 14,0 29,9 45,2 Källa: BFK och Hanza Hanza OMXS-index Hanza OMXSP 1

3 Hanza Generella bolagskriterier Ledning (1 ) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 ) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 ) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 ) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 ) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Hanza Om koncernens verksamhet Namnet Hanza anspelar på det medeltida förbundet som dominerade handeln kring stora delar av Östersjön. Det är i just det här geografiska området som Hanza har sina kunder och bedriver största delen av sin verksamhet inom kontraktstillverkning. Hanza-koncernen är numera aktiv inom sex länder med totalt tolv fabriker som tillhandahåller sex teknologier: Maskinbearbetning, plåtmekanik, turbinteknik, kretskortsproduktion, kablagetillverkning och slutmontering. Huvudkontoret ligger i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Under 2014 hade koncernen i snitt nästan anställda. 4 Affärsmodellen Hanzas motto lyder All you need is one. Det speglar företagets ambition att ha en sådan bredd och kompetens att det blir den enda kontraktstillverkare en kund behöver använda sig av. Tanken är att det är värdeskapande för kunden att samla de tidigare nischade och splittrade tillverkarna under enad fana istället för att kunden själv ska behöva organisera ett komplicerat samspel mellan underleverantörer. Bilden nedan illustrerar visionen om hur en kunds produktflöde konsolideras genom Hanza. Bolaget menar att de kan spara kunden mycket mer pengar genom att göra om produktionskedjan från grunden istället för att bara byta ut eller effektivisera en del av den.

5 Hanza Hanza konsoliderar inte bara sina kunders kontraktstillverkning utan även sin egen organisation. Det pågår löpande ett arbete att bilda industriella kluster av tidigare utspridda fabriker. Bara de senaste månaderna har bolaget släppt flera pressmeddelanden om uppsägning av personal och förflyttning av tillverkning. En annan viktig del av strategin är att förlägga tillverkning av mer specialiserade, kvalitetskrävande och mindre kostnadskänsliga produktionsserier till Sverige eller Finland. När däremot lågt pris är högsta prioritet läggs produktionen i lågprisländer så som Estland, Polen eller Kina. 5 Tillväxtstrategi Hanzas ledning har gjort tydligt att de inte tänker sitta passiva och vänta på en högkonjunktur för att växa. Vägen framåt går förutom via vanlig, organisk tillväxt även via två tydliga strategier. Under oktober 2014 lanserades konsulttjänsten MIG tillsammans med samarbetspartnern och affärsstrategen Reforce International. MIG står för Manufacturing Solutions for Increase Growth & Earnings och uttalas med ett hårt g. Genom MIG hoppas koncernen kunna sälja konsulttjänster inom tillverkningsstrategi som når slutsatsen att kunden borde anlita Hanza för sina tillverkningsbehov. Till en början så är alltså ambitionen inte nödvändigtvis att tjäna stora pengar på konsulttjänsten i sig utan att den ska generera försäljning för tillverkningsdelen av Hanza-koncernen. Bolagets ambition är att kunna presentera de första MIG-projekten under Under oktober 2014 lanserades konsult tjänsten MIG. Framöver tänker koncernen kraftigt expandera genom att förvärva redan lönsamma företag och fabriker. Planen är att förverkliga synergieffekter samtidigt som de kommer närmare sitt mål att bli en one stop shop för kontraktstillverkning genom att komplettera sin befintliga portfölj av kompetensområden och processer med till exempel fler sätt att manipulera plast. Dessutom ser koncernen stora möjligheter att expandera sin lågkostnadsproduktion till fler billiga länder - bland annat Indien har nämnts som en intressant arena för framtida tillverkning. I början av november avslöjade Hanza att de har förvärvat en kontraktstillverkare av elektronik som heter KA Elektronik. Under 2013 omsatte KA Elektronik 5 miljoner kronor och hade 50 anställda i Sverige. På grund av de planerade förvärven varnar ledningen att aktieägarna måste vara tålmodiga i väntan på att bolaget börjar generera utdelningar. Omorganisationer, nedläggningar och avgifter till utomstående parter kostar pengar så på kort sikt kan även lyckade förvärv ha negativ effekt på resultatet. Analys av affärsmodell Vi tror att Hanzas strategi att kunna erbjuda så brett tjänsteutbud som möjligt till sina kunder är rätt väg att gå. Det kan vara mycket lönsamt att ha långa relationer med kunder som på grund av skalfördelar, praktiska och relationsmässiga skäl vänder sig till samma leverantör för alla sina framtida tillverkningsbehov. Det är även ett sätt att differentiera sig från andra kontraktstillverkare och därmed ses som en tjänst värd att betala en

6 Hanza premie för snarare än en handelsvara som bara motiverar rådande marknadspris. På samma tema utgör MIG också en spännande möjlighet att ses som en strategisk partner inom tillverkningsområdet, snarare än en bara en underleverantör i mängden. Desto mer pengar kunden sparar ju mer är de villiga att betala, så vi tror att det är rätt tänkt att göra om hela kundens tillverkningskedja om så krävs. Vi tror även att det är en god idé att Hanza erbjuder produktion både i högkostnadsländer och lågkostnadsländer. Därmed täcker koncernen in hela prisskalan, vilket ger kunden ett värde och en flexibilitet de inte kan få av ett företag som bara producerar i ett land. Analys av tillväxtstrategi Målet är att dubbla omsättningen på tre år. Samtidigt begränsar den rådande konjunkturen och MIG är ännu ett obeprövat koncept därför måste de planerade förvärven vara av betydande storlek. Koncernens framtida kvalitet beror därför till stor del på kvaliteten i de förvärv som ska genomföras. Som investerare måste man lita på att ledningen inte kommer att betala ett för högt pris för att förvärva nya teknologier i jakten på att uppfylla mottot All you need is one eller sina utlandsambitioner. Kassan är liten och belåningen hög - valutan som Hanza har att handla med är således framför allt egna aktier. Det innebär att man som aktieägare måste vara beredda att välja mellan utspädning eller att skjuta till mer pengar till bolaget. De planerade förvärven måste vara av betydande storlek. Hanza kan stöta på problem med förvärv därför att aktien i nuläget inte är värd så mycket: varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas nu till ungefär öre på börsen. Det är ett lågt belopp jämfört med konkurrenter i samma bransch, som i vissa fall ligger upp mot eller till och med över 1 krona. Den låga värderingen tyder på att marknaden inte har så gott förtroende för Hanzas eller kanske snarare underleverantörer till industrins förmåga att omvandla sina många försäljningskronor till utdelningsbara vinstkronor. Varje krona av Hanzas årliga försäljning värderas till ungefär öre.

7 Hanza Kursen har mer än halverats sedan börsintroduktionen i juni I och med detta så vore samma förvärv mer än dubbelt så utspädande nu som för ett drygt halvår sedan. För att minimera skadan för nuvarande aktieägare tror vi att Hanza först måste öka lönsamheten på nuvarande organisationen på kort sikt och därmed driva upp värderingen av aktien. Sedan kan förvärven börja. Vi vill också flagga för att om man inte tror på Hanzas möjlighet att förverkliga synergier så är det fel aktie att investera i. Vi konstaterar att synergier oftare återfinns i pressmeddelanden om uppköp och M&A-rådgivares retorik än i den akademiska litteraturen som behandlar ämnet. Samtidigt vill vi lyfta fram att ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen och är garanterat inte naiv inför de utmaningar och potentiella fallgropar som strategin innebär. Dessutom har VD:n Erik Stenfors flera miljoner kronor i aktier i bolaget och kommer därför säkert inte lockas att vara onödigt frikostig med utspädningseffekter bara för nöjet att leda en större koncern. Slutligen känner vi att ledningens vision om All you need is one ger ett konkret mål som skyddar mot förvärv för sin egen skull eller bara i brist på andra idéer. Marknad Hanzas konkurrenter är fortfarande fragmenterade och vi, Hanza och andra marknadsbedömare är överens om att trenden mot konsolidering kommer att fortsätta. En rapport från Reeds Electronic Research uppskattar att alla kontraktstillverkare i Norden skulle få dela på ungefär 2 miljarder euro under 2014, med ungefär 2 procent långsiktig tillväxt per år. Notera att det är en uppskattning för 2014 den slutgiltiga faktiska siffran för året har ännu inte presenterats. Branschen för kontraktstillverkare är av naturen väldigt konjunkturkänslig därför att kunderna ofta använder dem som ett sätt att parera perioder med ovanligt högt eller lågt produktionsbehov. Detta ställer höga krav på kontraktstillverkarnas förmåga att snabbt kunna skala både upp och ner utan att tappa effektivitet, vilket gör Hanza gör bland annat genom att förhandla om priserna baserat på volymen och ha flexibla arbetstider för sina arbetare. Ledningen har omfattande erfarenhet av förvärv i branschen. Som privatsparare kan man lätt ledas till att tro att industrikonjunkturen tog rejäl fart under 2014 i och med börsrallyt. Här måste vi dock göra skillnad på aktiemarknaden och industrikonjunkturen. I bokslutskommunikén för 2014 citeras Statistiska Centralbyrån som kärnfullt sammanfattar 2014s industrikonjunktur: Tillväxten i näringslivets produktion har hållits uppe av tjänstesektorn medan industrin, på grund av den svaga efterfrågan från omvärlden, haft det fortsatt tungt. Utmärkande för industrins utveckling 2014 är att den mer eller mindre konstant överraskat negativt. Under hela året har det funnits en förväntan om att konjunkturen ska förbättras men SCB:s statistik har visat att både produktionen och orderingången har fortsatt att sjunka under hela året. Vi bedömer en långsam, successiv förbättring av konjunkturen som det mest sannolika scenariot. Vi vill poängtera att även om industrikonjunkturen varit suboptimal

8 Hanza så kan inte Hanza-aktiens fall i sin helhet skyllas på det: De industribolag och kontraktstillverkare som vi senare använder som jämförelsebolag för multipelvärderingen antingen ökade sin aktiekurs eller låg mycket nära nollavkastning under Marginalerna i branschen är inte så höga, bland annat därför att fragmenteringen i marknaden ofta gör det enkelt att spela ut olika kontraktstillverkare mot varandra. Dessutom finns det kvar en överkapacitet i vissa fabriker som är dimensionerade för världen så som den såg ut innan Lehman-kraschen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Hanza inte konkurrerar på den lättaste marknaden. Positivt är att marknaden ändå är relativt förutsägbar och stabil samt tillfredsställer ett behov som alltid kommer att finnas. Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense är kunder. Marginalerna för kontraktstillverkare är låga. Kunder På Hanzas kundlista finner vi en del välbekanta namn inom svensk industri så som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense. Det är värdefullt att ha en kontakt in till dessa kunder som årligen lägger miljarder kronor på kontraktstillverkare, men det faktum att Hanza än så länge bara utgör en liten bråkdel av dessa företags kontraktstillverkning tyder på att de har en bra bit kvar innan de lever upp till mottot All you need is one. Hanza själva framhäver att ingen enskild kund utgör mer än procent av koncernens omsättning och de största kunderna utgör sammantaget precis under 50 procent av omsättningen. Detta betraktar vi som relativt god spridning - Hanzas beroende av enstaka kunders beställningar är inte alltför stor. Dessutom har många av Hanzas kunder global försäljning, vilket ger Hanza ett visst indirekt skydd mot lokala och regionala konjunktursvängningar. Dock bör man hålla i åtanke att även om kunderna är spridda så är deras beställningar till viss del beroende av samma makrotrender och kan därför komma att synkroniserat öka eller sänka

9 Hanza sina beställningar från Hanza. Detta blev tydligt både i Q3-rapporten och bokslutskommunikén, där de rapporterade sjunkande försäljning som en följd av att några av bolagets största kunder minskade orderläggningen betydligt. Den sänkta nettoomsättning på senare tid beror alltså inte på att Hanza tappat kunder. Det försätter Hanza i en bättre position att få upp volymerna igen jämfört med ifall volymtappet berott på kundbortfall. Det som är nyckfullt i Hanzas fall är större beställningar från de viktigaste kunderna som lätt kan förskjutas ett eller två kvartal i tiden och därmed drastiskt påverka beläggning och resultatet för bolagets del. 9 Kapitalbehov Enligt företagsledningen kommer koncernens avskrivningar att överstiga de nödvändiga investeringarna i de nuvarande tillgångarna. I teorin skulle företaget kunna öka sin omsättning med 50-0 procent utan att behöva köpa in fler anläggningstillgångar, därför att maskinparken används till ungefär 80 procent av sin kapacitet och de kör ännu inte nattskift. Detta tyder på en del överkapacitet i koncernen men aktieägarna behöver i alla fall inte oroa sig för dyra investeringar på den här fronten under den närmaste tiden. Den lediga kapaciteten innebär att en ökad orderingång kan leda till oproportionerligt stora vinstlyft, då en del av den förknippade kostnaden redan är tagen. I bokslutskommunikén varnar ledningen för att det finns ett behov av ägarkapital för att stärka den finansiella ställningen. Under 2014 sjönk soliditeten från 29,4 procent ner till 25,3 procent, vilket är att jämföra med målet att ligga inom intervallet procent. Det står även att bolaget inte längre uppfyller villkoren för alla låneavtal och håller därför nu på att förhandla om villkoren. Styrelsen flaggar därför för ett potentiellt behov av ägarkapital på kortare sikt. På längre sikt finns ett stort kapitalbehov för att finansiera lednings ambitiösa förvärvsstrategi. Som aktieägare behöver man därför vara medveten om risken att behöva antingen skjuta till mer kapital eller vara beredd på utspädningseffekter. Ledning Vi tycker att det är värt att särskilt lyfta fram att tre av sex ledande befattningshavare har bakgrund i kontraktstillverkaren Note som VD:n Erik Stenfors grundade på 1990-talet. VD & Medgrundare Erik Stenfors (1966), civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Erik Stenfors har tidigare varit med och grundat kontraktstillverkaren Note, där han även var VD mellan 1999 och Erik Stenfors kontrollerar cirka, procent av kapital och röster privat och genom bolag. CFO Lars Åkerblom (1965), civilekonom från Uppsala Universitet samt revisorsexamen. Lars Åkerblom är auktoriserad revisor och var tidigare marknadsområdeschef på revisionsfirman KPMG. Han har även varit CFO på ett antal mindre svenska bolag, varav två är noterade på Stockholmsbörsens small cap-lista.

10 Hanza Försäljnings- och marknadschef Thomas Lindström (192), ingenjör & har studerat på IHM Business School. Thomas Lindström har tidigare varit säljchef och försäljningsansvarig i två andra bolag. Inköpschef Bengt Emesten (1960), ekonom. Bengt Emesten grundade kontraktstillverkaren Qcom och var VD för ett dotterföretag inom Note-koncernen. Bengt Emesten äger 8 50 aktier vilket motsvarar ungefär en promille av bolaget. Chef för mekanikdivisionen Ove Karlsson (1959), ingenjör. Ove Karlsson är tidigare produktionsenhetschef på Ericsson, kvalitetschef, säljchef samt VD på tre mindre bolag. Chef för elektronikdivisionen Gerd Levin-Nygren (1951), ingenjör. Gerd Levin-Nygren är tidigare försäljningschef på ett mindre bolag och VD på ett dotterföretag i Erik Stenfors Note-koncern. Styrelse Coeli Fonder (6:e största ägare) och Eugen Steiner (5:e största ägare) är de enda storägarna som har direkt representation i styrelsen. En större ägargrupp har indirekt representation genom att de utsåg nomineringskommittén som i sin tur nominerade Mikael Smedeby enligt ägargruppens förslag. Styrelseordförande Per Tjernberg (1962), har studerat på Chalmers. Per Tjernberg är även engagerad som VD, styrelseordförande och/eller styrelseledamot i en mängd andra bolag. Aktieinnehav i bolaget: Övriga ledamöter Björn Boström (194), civilingenjör från KTH. Björn Boström är konsult inom tillverkningsbranschen och har flera decenniers erfarenhet av att leda produktionsenheter. Aktieinnehav i bolaget: Jenny Rosberg (1966), MBA från Handelshögskolan och diverse kurser från Stanford Graduate School of Business, Stockholms Universitet och IHM Business School. Jenny Rosberg är grundare och VD för en konsultfirma inom kapitalmarknadsfrågor, strategi, management och kommunikation. Dessutom sitter hon i styrelsen för ett antal bolag i Nasdaq OMX-koncernen. Mikael Smedeby (1968), jurist från Uppsala Universitet. Mikael Smedeby är VD på Advokatfirman Lindahl och styrelseordförande i Coeli AB och sitter i styrelsen för en mängd andra bolag. Mikael Smedeby äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget.

11 Hanza Eugen Steiner (1954), läkare. Eugen är VD på Nordic Cision Clinics AS, partner på HealthCap och har diverse styrelseuppdrag. Eugen Steiner är femte största ägare i bolaget med sina 6,3 procent av röster och kapital. Jan Sundqvist (1958), civilekonom. Jan är VD på Coeli Private Equity och några bolag som hör därtill. Jan Sundqvist äger själv inga aktier i Hanza men Coeli-koncernen där han jobbar äger 4,6 procent av bolaget. 11 SWOT-analys Styrkor: l Diversifierad kundbas med stor budget för kontraktstillverkning och global exponering. l Ledning och styrelse har gedigen erfarenhet inom branschen. l Ambitionen att bli mer än bara en kontraktstillverkare. Svagheter: l Konjunkturkänslig verksamhet. l Hårt konkurrensutsatt marknad med svag tillväxt. l Osäker finansieringssituation. Möjligheter: l Om koncernen lyckas förverkliga synergier kan de växa snabbt och lönsamt. l När högkonjunkturen kommer lär det särskilt gynna kontraktstillverkare l Genom MIG kan Hanza gå från att vara bara en underleverantör till att bli en strategisk partner inom tillverkning. Hot: l Eventuella dåliga förvärv kan bli en dyr historia för aktieägarna. l Lågkonjunkturen kan bli ännu mer utdragen. l Mycket av tillverkningen sker i Östeuropa där sanktioner mot Ryssland och organiserad brottslighet kan utgöra problem. Värdering Det är svårt att värdera ett bolag som planerar att göra så stora förvärv att det har en omvälvande inverkan på företagets resultat och ställning. Ett stort förvärv kan med kort varsel dubbla företagets storlek över en natt eller också inte bli av, i vilket fall företagets värde inte förändras så dramatiskt. Det blir ännu svårare när valutan för förvärven är den egna aktien, för då kan både det totala marknadsvärdet på bolaget och antalet aktier som det ska fördelas över variera kraftigt. DCF-värdering och multipelvärdering På grund av det som står under stycket Analys av tillväxtstrategi och Kapitalbehov så antar vi att det inte sker några förvärv under Istället tror vi att året används till fortsatt konsolidering och effektivisering av nuvarande organisationen. Notera att vi ändå räknar med en märkbar ökning av de totala intäkterna på grund av en viss organisk tillväxt och förvärvet av KA Elektronik i höstas. Sedan tror vi att de förvärvar motsvarande cirka 0 miljoner kronor i omsättning per år och fortsätter växa organiskt. Vi tror att 2015 används till fortsatt konsolidering och effektivisering av organisationen.

12 Hanza DCF-ANALYS Diskonteringsränta,0 % Riskfri ränta 2 % Marknadsavkastning 8 % Beta 1,00 Långsiktig tillväxt 2 % Skatt 22 % 12 Miljoner kronor P 2015 P 2016 P 201 P 2018 Slutvärde Nuvärde fritt kassaflöde 13,5 5,0 4,5 24,4 282,9 Bolagsvärde 320,3 Nettoskuld 185,9 Värde eget kapital 134,4 Antal aktier, miljoner,9 Motiverat aktievärde, kr 1,0 I sin årsredovisning för 2013 gör Hanza själva vissa antaganden om sin årliga volymtillväxt och den diskonteringsränta som är rimlig att använda för att beräkna nyttjandevärden. Vår bedömning leder till antaganden som är något lägre vad gäller årlig volymtillväxt, men även en lägre diskonteringsränta (se tabell nästa sida). Som syns i tabellen ovan har vi även antagit att bolaget kommer behöva emittera cirka aktier för att säkra upp de finansiella ställningarna och genomföra framtida förvärv. Sammantaget leder detta till ett motiverat aktiepris på cirka 1 kronor. Vi jämför våra antaganden för Hanzas bolagsvärde, omsättning och EBITDA för 2015 och 2016 med motsvarande siffror för andra nordiska industribolag och kontraktstillverkare. Vår riktkurs värderar bolaget tydligt under de flesta andra bolagens multiplar det visar på potential bortom vår riktkurs även om våra prognoser uppnås. Vi ger därför Hanza en köprekommendation med en riktkurs på 1 kronor. Vi rekommenderar köp med riktkursen 1 kronor.

13 Hanza DE 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA, per den 31 december 2014 Ägare Antal aktier Röster och kapital, % Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,3 BP2S Paris/efg Bank AG , W8imy Clearstream Banking S.A ,4 Erik Stenfors ,6 Eugen Steiner ,3 Coeli ,4 Sia Hm Holding ,3 Sten Dybeck , Avanza Pension ,5 Swedbank AS ,3 Per Hamberg ,5 Nordnet Pensionsförsäkring ,0 Cail ,9 Åke Hörnell ,8 Elie Kellermann ,8 Summa 15 största ägarna ,4 Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Paul Regnell, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Hanza. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2014-12-17, uppdatering Consilium KÖP analysguiden Consilium 2014-12-17 UPPDATERING Riktkurs 71 kronor 2 Fortsatt ljust för Consilium Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter och säkerhetssystem

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-11-21, uppdatering QBNK ÖKA QBNK 2014-11-21 UPPDATERING Riktkurs 3,80 kronor 2 Potential i QBNK Holding Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-05-20, uppdatering BTS BEHÅLL BTS 2015-05-20 UPPDATERING Riktkurs 73 kronor 2 BTS i linje med förväntningarna BTS senaste rapport kom in i linje med marknadens och våra förväntningar.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 201-03-27, uppdatering Cortus Energy AVVAKTA ÖKA Cortus Energy 201-03-27 UPPDATERING Riktkurs Analytiker: 1,20 kr (efter utspädning) Paul Regnell 2 Energibolag gör ambitiös emission Cortus

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys 2014-09-26 ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys 2014-09-26 QBNK öka analysguiden QBNK 2014-09-26 Riktkurs 4,10 kronor 2 Starka besked höjer riktkursen Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver

Uppdragsanalys 2014-09-09 ANALYSGUIDEN. Sotkamo Silver Uppdragsanalys 2014-09-09 Sotkamo Silver öka KÖP analysguiden Sotkamo Silver 2014-09-09 Riktkurs 9 kronor Analytiker: Oscar Nyh Fortfarande god potential Finansiering krävs innan bolaget kan utvinna mineraler

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS

Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering ANALYSGUIDEN BTS Uppdragsanalys 2015-03-25, uppdatering BTS AVVAKTA BTS 2015-03-25 UPPDATERING Riktkurs 73 kronor Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK 2 Vändningen ett faktum för BTS BTS överträffade både marknadens

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-05-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cherry

Uppdragsanalys 2015-05-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cherry Uppdragsanalys 2015-05-15, uppdatering Cherry AVVAKTA Cherry 2015-05-15 UPPDATERING Riktkurs: 38 kronor Analytiker: Bertil Nilsson 2 Nätspel fortsätter att växa snabbt Cherry har trampat gasen i botten

Läs mer