Handledning Andelar i hel- och delägda företag. Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Andelar i hel- och delägda företag. Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27"

Transkript

1 Handledning Andelar i hel- och delägda företag Tillämpning av kapitalandelsmetoden ESV 2015:27

2 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas ner som PDF och beställas från Beställningar kan även göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Datum: Dnr: /2015 Copyright: ESV Författare: Svante Andersson och Curt Johansson Omslag: Bengt O Nordin/SVT/TT

3 Förord Denna handledning vänder sig i första hand till myndigheter som är ansvariga för att redovisa andelar i hel- och delägda företag. Handledningen beskriver vilka andelar i företag som ni ska värdera enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden används i staten för att beräkna värdet av andelar i heloch delägda företag. Metoden bygger på att värdet av andelarna i ett företag som ett moderbolag eller i staten en myndighet har redovisningsansvaret för, ökar respektive minskar i samma mån som företagets eget kapital ändras. Den som ska tillämpa kapitalandelsmetoden måste även ha vissa grundläggande kunskaper om redovisning i företag. ESV beskriver i denna handledning dels hur olika transaktioner och händelser mellan myndigheter och företag ska redovisas, dels hur ni ska beräkna myndighetens kapitalandel som redovisas i balansräkningen och årets resultatandel i resultaträkningen. I bilaga till handledningen finns en ordlista där vissa centrala termer förklaras som är viktiga för att förstå handledningen. I bokföringsexemplen används konton från ESV:s baskontoplan för statliga myndigheter. Baskontoplanen publiceras på ESV:s webbplats (esv.se) och uppdateras löpande. Kopplingen till de statliga inrapporteringskoderna (S-koderna) finns beskrivna i baskontoplanen. Principiella frågor som gäller handledningen kan ställas till avdelningen Statlig redovisning och finansiering vid ESV (telefon: ) eller e-post:

4 4 andelar i hel- och delägda företag

5 innehåll Innehåll 1 Grundläggande utgångspunkter för redovisningen Bolagskoncerner använder förvärvsmetoden 8 2 Att äga andelar i hel- och delägda företag När kan myndigheter inneha aktier i företag? Vilka andelar ska värderas enligt kapitalandelsmetoden? Vilka poster i balansräkningen påverkas när företag värderas enligt kapitalandelsmetoden? 10 Exempel 1: Att redovisa ett statligt företag 11 3 Att beräkna resultat- och kapitalandelar i företag Värdera andelarna i företaget med hjälp av tillgänglig information Värdering av företag i delårsrapporten Aktiebolag som äger aktier i det egna bolaget påverkar ägarandelen Moderföretag behöver i vissa fall inte upprätta koncernredovisning Redovisa alltid marknadsvärdet på börsnoterade företag När behöver nytt kapital tillföras till statliga företag och vad händer vid en negativ resultatandel? 15 4 Att använda statliga inrapporteringskoder och baskontoplanen Statliga inrapporteringskoder Baskontoplanen kopplar till S-koder 18 5 Redovisning av kapitaltillskott och resultatandelar Aktiekapital och aktieägartillskott i företag kan tillföras på olika sätt _ Redovisa ursprungliga investeringar till anskaffningsvärde 22 Exempel 2: Att bokföra kapitaltillskott till ett helägt börsnoterat företag Förändringar av företagets egna kapital 22 Exempel 3: Att bokföra årets resultatandel i ett delägt företag (onoterat bolag) 24 Exempel 4: Att göra en omföring efter årsskifte av Kapitalförändring enligt resultaträkningen 25 Exempel 5: Att bokföra vid negativ resultatandel i ett helägt företag (onoterat bolag) 25 Exempel 6: Att göra en omföring av Kapitalförändring enligt resultaträkningen Beräkna och redovisa er resultatandel Företag som tillämpar IASB:s regelverk redovisar ett totalresultat Redovisa alltid er resultatandel beräknad för ett helår Ni behöver inte eliminera transaktioner med hel- och delägda företag Ni behöver inte justera för olika redovisningsprinciper Överföring av verksamhet mellan myndigheter och statliga företag kan ni behöva eliminera 29 andelar i hel- och delägda företag 5

6 6 Att redovisa utdelningar och emissioner Utdelningar ska ni inte ta upp som intäkt i årsredovisningen 31 Exempel 7: Att redovisa utdelningen mot inkomsttitel (onoterat bolag) 31 Exempel 8: Att redovisa utdelningen som myndigheten får disponera (onoterat bolag) Fondemission och nyemission ökar aktiekapitalet i aktiebolag 32 Exempel 9: Att bokföra en nyemission i ett onoterat helägt företag, som betalas ut från icke räntebärande flöde Avyttring av andelar i hel- och delägda företag 33 Exempel 10: Att avyttra andelar i helägt företag reavinst (noterat bolag) 33 Exempel 11: Att avyttra andelar i helägt företag reaförlust (noterat bolag) 34 7 Övriga händelser som påverkar myndighetens redovisning Orealiserade värdeförändringar kan benämnas olika i företagets sammanställning av eget kapital Företagets uppskrivning av anläggningstillgångar påverkar myndighetens resultatandel Använd företagets sammanställning av eget kapital för att stämma av redovisningen 38 Exempel 12: Att stämma av myndighetens redovisning mot företaget AB 38 Exempel 13: Bokföring av justering av kapitalandelar i företaget AB (onoterat bolag) 39 8 Att lämna tilläggsupplysningar om hel- och delägda företag i årsredovisningen 41 Exempel 14: Att skriva not till posten Andelar i hel- och delägda företag 41 Bilaga års översikt över hur kapitalandelsmetoden påverkar balans- och resultatposter _ 43 Ordlista 45 6 andelar i hel- och delägda företag

7 grundläggande utgångspunkter för redovisningen 1 Grundläggande utgångspunkter för redovisningen Staten äger aktier och andelar i företag. Olika statliga myndigheter redovisar och förvaltar bolagen. Majoriteten av andelarna redovisas av Kammarkollegiet men förvaltningsansvaret har Regeringskansliet. Kammarkollegiet ansvarar för förvaring av aktiebrev samt bevakning och redovisning av utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser i dessa bolag. I årsredovisningen för staten 2014 redovisades andelar i hel- och delägda företag med 350,1 miljarder kronor. Merparten, 348,3 miljarder, redovisades hos Kammarkollegiet. Kammarkollegiet redovisade 2014 andelar i 51 bolag och fem internationella finansiella institutioner. De större innehaven var Vattenfall till ett värde av 115,3 miljarder, LKAB 37,8 miljarder och Akademiska Hus AB 33,4 miljarder kronor. Svenska spel AB och SJ AB är andra exempel på bolag som staten äger idag. Resterande andelar, 793 miljoner kronor, redovisas främst hos affärsverk och universitet och högskolor. Flertalet av universiteten och högskolorna har så kalllade holdingbolag. Antalet bolag var 17 stycken och var redovisade till ett sammanlagt bokfört värde av 247 miljoner kronor. Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Myndigheter som ska redovisa innehav av aktier och andelar i hel- och delägda företag ska värdera dem enligt kapitalandelsmetoden, vilket framgår av 5 kap. 7 förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Delägda företag är företag som staten äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i. Andelar i företag där ägarandelen understiger 20 procent ska redovisas i balansräkningen som Andra långfristiga värdepappersinnehav. En statlig myndighet har ingen skyldighet att upprätta en koncernredovisning, med undantag för affärsverk. Inom staten är kapitalandelsmetoden inte en konsolideringsmetod utan den används för att få ett mer rättvisande värde på heloch delägda företag. För en statlig myndighet är det viktigt att årsredovisningen speglar myndighetens andel av företagets resultat och kapital. Kapitalandelsmetoden används för värdering av både dotter- och intresseföretag (hel- och delägda företag). Kapitalandelsmetoden bygger på principen att värdet av de andelar i ett företag som myndigheten redovisar ökar respektive minskar i samma mån som företagets eget kapital ändras. Det betyder alltså att om företaget visar nettovinst under ett år återspeglas detta i myndighetens årsredovisning genom att det redovisade värdet för aktierna och andelarna ökar i takt med myndighetens vinstandel. Myndigheten redovisar ökningen av värdet på andelen som en intäkt i resultaträkningen. andelar i hel- och delägda företag 7

8 grundläggande utgångspunkter för redovisningen Om företaget å andra sidan redovisar en förlust minskar istället myndighetens bokförda värde av aktierna och andelarna med myndighetens andel av förlusten. Minskningen redovisas då som en kostnad. En av fördelarna med kapitalandelsmetoden är att värdet i myndighetens balansräkning följer utvecklingen av det bakomliggande värdet av andelarna i företaget, på ett bättre sätt än vid värdering till anskaffningsvärdet. 1.1 Bolagskoncerner använder förvärvsmetoden Kapitalandelsmetoden används i staten för att värdera andelar i hel- och delägda företag. I en bolagskoncern upprättas en koncernresultaträkning och en koncernbalansräkning. Vid konsolidering av dotterföretag i bolagskoncerner används förvärvsmetoden. Enligt förvärvsmetoden ska en värdering av dotterföretagets egna kapital vid förvärvstillfället ställas mot anskaffningsvärdet. Den eventuella differensen dem emellan är en så kallad elimineringsdifferens som ska fördelas på respektive balanspost. Ligger det ett övervärde i till exempel maskiner placeras det under den rubriken i koncernens balansräkning. Övervärde som inte kan härledas till någon specifik balanspost klassificeras som goodwill. Balansposten Aktier i dotterföretag i moderbolaget elimineras mot dotterföretagets egna kapital. Efter förvärvet görs en konsolidering rad för rad i koncernredovisningen till skillnad mot vid tillämpning av kapitalandelsmetoden, där en summarisk konsolideringsmetod används. För att konsolidera intresseföretag föreskrivs kapitalandelsmetoden i årsredovisningslagen (1995:1554). IASB 1 har gett ut en rekommendation om kapitalandelsmetoden: IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures. 1 International Accounting Standards Board (IASB) är en organisation som ger ut rekommendationer som i första hand börsföretag tillämpar. De är uppdelade på International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Standards (IFRS). 8 andelar i hel- och delägda företag

9 att äga andelar i hel- och delägda företag 2 Att äga andelar i hel- och delägda företag I det här kapitlet går vi igenom när en myndighet kan inneha aktier i ett företag och hur myndigheter ska redovisa sina andelar i hel- och delägda företag. Regeringen beslutade 1995 att statliga dotter- och intresseföretag ska värderas enligt kapitalandelsmetoden. Benämningen dotter- och intresseföretag kommer från aktiebolagslagen och utgår från bestämmelserna om när ett moderföretag ska upprätta en koncernredovisning. Eftersom staten inte upprättar en koncernredovisning i formell mening 2 är benämningen dotter- och intresseföretag dock olämplig. I den nya budgetlagen (2011:203) och i FÅB ändrades därför benämningen i balans- och resultaträkningen på företag som staten har en ägarandel på 20 procent eller mer till hel- och delägda företag. Redovisningen av de statliga bolagen påverkades dock inte av den ändrade benämningen enligt den nya budgetlagen, utan ska även fortsättningsvis värderas enligt kapitalandelsmetoden. 2.1 När kan myndigheter inneha aktier i företag? En myndighet måste ha regeringens medgivande för att förvärva aktier eller andelar i ett företag, göra kapitaltillskott eller på annat sätt öka statens röst- eller ägarandel i ett företag. Förvärv och kapitaltillskott till företag ska finansieras från anslag, om inte regeringen beslutar annat. Det framgår av 2 kap. 7 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Av ESV:s föreskrifter framgår att med företag avses självständiga rättssubjekt som till exempel bolag, stiftelser eller föreningar. En myndighet får inte heller göra utfästelser om framtida kapitaltillskott till något rättssubjekt utan regeringens medgivande. Förutsatt att det är förenligt med myndighetens verksamhet kan dock en myndighet eller en anställd vara medlem i en förening och betala medlemsavgifter eller motsvarande som är förenligt med stadgarna i föreningen. Det förutsätter dock att engagemanget inte är förenat med några ytterligare ekonomiska åtaganden utöver vad som följer av medlemsavgiften. En myndighet kan placera donationer i värdepapper om det är förenligt med bestämmelserna i donationsförordningen (1998:140). En myndighet måste dock ha regeringens medgivande för att ta emot en donation, om den motsvarar hälften eller mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i ett aktiebolag, en andel i ett handelsbolag eller insats i en ekonomisk förening (enligt 6 ). Detsamma gäller om en donation ska användas för att förvärva sådan egendom. 2 Staten använder etablerade metoder för koncernredovisning i årsredovisningen för staten för bland annat eliminering av transaktioner mellan myndigheter. Eftersom dessa enheter normalt tillhör samma juridiska person och eftersom helägda bolag eller stiftelser inte konsolideras på det fullständiga sätt som sker i en bolagskoncern, är det dock inte fråga om en koncernredovisning i egentlig mening. andelar i hel- och delägda företag 9

10 att äga andelar i hel- och delägda företag 2.2 Vilka andelar ska värderas enligt kapitalandelsmetoden? Samtliga andelar i juridiska personer som staten äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i ska ni värdera enligt kapitalandelsmetoden. Det gäller förutom aktiebolag även i de fall staten innehar andelar i andra juridiska personer, till exempel internationella investeringsbanker. Syftet med investeringsbankerna är att finansiera privata och offentliga projekt. Svenska staten har skjutit till ett grundkapital i vissa investeringsbanker och i några av dessa har staten även tillskjutit kapital vid andra tillfällen under årens lopp. Myndigheter kan för svenska statens räkning förvalta andelar i internationella investeringsbanker. Det är normalt Kammarkollegiet som är redovisningsansvarig myndighet för statens andelar i investeringsbanker. I de fall som svenska statens andelar i en enskild investeringsbank överstiger 20 procent bör innehavet värderas enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i investeringsbanker där statens innehav understiger 20 procent redovisas istället i balansräkningen som Andra långfristiga värdepappersinnhav. Idag är det endast i Nordiska investeringsbanken som svenska statens andel överstiger 20 procent. 2.3 Vilka poster i balansräkningen påverkas när företag värderas enligt kapitalandelsmetoden? Det kan ibland vara svårt att veta vilka poster i balansräkningen som påverkas när ett företag värderas enligt kapitalandelsmetoden. Kapital som staten betalar ut till företag ska finansieras med anslag, om inte regeringen har beslutat annat. Om myndigheten fått tillförda anslagsmedel för investeringar ska ni redovisa dem direkt under posten Statskapital, det betyder att er resultaträkning inte påverkas. Vinster och förluster i ett företag ska ni redovisa i resultaträkningen under raden Resultat från andelar i hel- och delägda företag och det påverkar alltså årets kapitalförändring. I balansräkningen kommer årets resultatandel att påverka posten Kapitalförändring enligt resultaträkningen under Myndighetskapital. Nästföljande år ska ni föra den andel av kapitalförändringen som är hänförbar till hel- och delägda företag till posten Resultatandelar i hel- och delägda företag. Totalt upparbetade vinster och förluster från tidigare år kommer alltså att redovisas under posten Resultatandelar i hel- och delägda företag. Resultat från andelar i hel- och delägda företag redovisas som en egen post efter Verksamhetsutfall och före Uppbördsverksamhet i resultaträkningen, vilket framgår av ESV:s föreskrifter till 4 kap. 1 FÅB. Bakgrunden till placeringen av årets resultatandel är att den i regel inte kan hänföras till myndighetens verksamhet, eftersom myndigheten normalt inte disponerar intäkten. Den bör inte heller betraktas som uppbörd eftersom det inte finns något direkt samband mellan intäktens storlek och vad som kommer att inlevereras till inkomsttiteln. 10 andelar i hel- och delägda företag

11 att äga andelar i hel- och delägda företag Exempel 1: Att redovisa ett statligt företag Här redogör vi för ett exempel över ett helägt företag där dessa transaktioner har uppkommit: 400 i tillfört kapital från tidigare år, som har finansierats från anslag, 60 i upparbetade vinster från tidigare år. En förlust under räkenskapsåret på 15. De transaktionerna ska här redovisas på följande sätt i resultat- och balansräkningen. Resultaträkning Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag 15 Uppbördsverksamhet Transfereringar Årets kapitalförändring 15 Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kapital och skulder Myndighetskapital Andelar i hel- och delägda företag 445 Statskapital 400 Resultatandelar i hel- och delägda företag 60 Kapitalförändring enligt RR 15 Företaget kommer att ha ett bokfört värde i myndighetens balansräkning under posten Andelar i hel- och delägda företag uppgående till 445 (som består av 400 i kapital, 60 i upparbetade vinster från tidigare år och 15 i förlust som redovisas i resultaträkningen). När myndigheten nästföljande år för över kapitalförändringen enligt resultaträkningen till posten Resultatandelar i hel- och delägda företag i balansräkningen kommer resultatandelarna att minska till 45. Se även bilaga 1, som visar bokföringen över en treårsperiod av anskaffning, resultatandel och utdelning enligt kapitalandelsmetoden. andelar i hel- och delägda företag 11

12 12 andelar i hel- och delägda företag

13 att beräkna resultat- och kapitalandelar i företag 3 Att beräkna resultatoch kapitalandelar i företag Om er myndighet innehar andelar i hel- eller delägda företag ska ni i årsredovisningen beräkna årets resultatandel. I detta kapitel beskrivs några av de frågor som en myndighet kan behöva ta ställning till när kapitalandelsmetoden tillämpas. 3.1 Värdera andelarna i företaget med hjälp av tillgänglig information När ni ska värdera era andelar i ert årsbokslut kanske inte företagets årsredovisning som överensstämmer med er redovisningsperiod finns tillgänglig ännu. Ni ska då använda den senast tillgängliga redovisningsunderlaget vid värderingen av andelarna. I ESV:s föreskrifter till 5 kap. 7 FÅB står det att: Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden ska den senast tillgängliga redovisningen tillämpas. Rapporteringsperiodernas längd och eventuella skillnader i rapporteringstidpunkter ska hållas oförändrade från en period till en annan. Vid behov ska en justering göras för en påverkan på företagets resultat och kapital av väsentlig betydelse, vilket uppstår under tiden mellan myndighetens och företagets rapporteringstidpunkter. Det finns alltså inget krav på att ni ska värdera era andelar i hel- och delägda företag per den 31 december. Ni bör ni dock eftersträva att ha en värderingstidpunkt som överensstämmer med övriga poster i balansräkningen. För att få jämförbarhet med tidigare år bör värderingstidpunkten ni använder vara oförändrad från en period till en annan. När ett företag inte tagit fram en årsredovisning men lämnat en bokslutskommuniké som är offentlig, kan ni använda den. Om myndigheten inte har ett tillförlitligt underlag för att värdera andelarna per den 31 december kan värderingen utgå från exempelvis en delårsrapport. Om det finns transaktioner eller händelser mellan myndigheten och företaget efter den tidpunkt som värderingen utgår från, ska ni ta hänsyn till dessa transaktioner, till exempel utdelningar och kapitaltillskott. Ni bör även beakta andra händelser som har skett i företaget som har väsentlig betydelse. I fall där de ekonomiska konsekvenserna inte kan förutses, till exempel om ett företag har beslutat att avyttra en väsentlig del av verksamheten eller gjort ett förvärv, bör ni informera om detta i myndighetens årsredovisning. Kammarkollegiet redovisar idag huvuddelen av statens andelar i hel- och delägda företag, men förvaltningsansvaret finns hos Regeringskansliet. Det har funnits svårigheter att få in helårssiffror i tid från flera av de statliga företagen. Det har lett till att Kammarkollegiet inte kunnat beakta uppgifterna i sin årsredovis- andelar i hel- och delägda företag 13

14 att beräkna resultat-och kapitalandelar i företag ning. För närvarande har Kammarkollegiet därför fått ett undantag som innebär att företag får värderas utifrån delårsrapporten för tredje kvartalet i just Kammarkollegiets årsredovisning. Det innebär att årets resultatandel då beräknas från tre kvartal under budgetåret (januari till september) och kvartal fyra året före budgetåret (oktober till december). Kammarkollegiet ska dock lämna ett kompletterande underlag till ESV omkring den 1 mars som ligger till grund för värderingen av hel- och delägda företag i årsredovisningen för staten. I det kompletterande underlaget värderas statliga företag per den 31 december och årets resultatandel beräknas för motsvarande period som övriga resultatposter Värdering av företag i delårsrapporten Myndighetens delårsrapport omfattar normalt den verksamhet som har bedrivits det första halvåret. När det gäller hel- och delägda företag är det dock vanligt att myndigheten inte kan få ett underlag för att värdera företag per den 30 juni, vilket kan få till följd att delårsrapporten inte redovisar ett resultat för motsvarande period. Det är dock viktigt att redovisningsperioden är oförändrad mellan åren för att läsarna av delårsrapporten ska kunna jämföra redovisningen med tidigare perioder. Ni bör ha samma redovisningsperioder för företagens resultat även kommande år i er delårsrapport. På motvarande sätt som i årsredovisningen bör ni på myndigheten beakta eventuella transaktioner och händelser som sker mellan den tidpunkt som värderingen i företaget utgår från och den tidpunkt då delårsrapporten upprättas som är per den 30 juni. 3.2 Aktiebolag som äger aktier i det egna bolaget påverkar ägarandelen Av aktiebolagslagen (2005:551) framgår att aktiebolag kan anskaffa egna aktier. Det förekommer att bolag exempelvis använder likvidöverskott till att anskaffa egna aktier. Till exempel har Telia, som är ett delägt statligt bolag, utnyttjat denna möjlighet. När kapitalandelsmetoden används måste staten i dessa fall även ta hänsyn till indirekt ägande som uppkommer av bolagets innehav av egna aktier. Om staten exempelvis äger 40 procent av ett bolag och bolaget har köpt upp 10 procent av sina egna aktier har staten även ett indirekt ägande på ytterligare 4 procent (40 procent av bolagets egna aktier). Myndighetens totala innehav i bolaget blir då 44 procent. Vid en värdering ska alltså andelen beräknas och redovisas till 44 procent av bolagets egna kapital. 3.3 Moderföretag behöver i vissa fall inte upprätta koncernredovisning Årsredovisningslagen ändrades 2009 så att mindre koncerner inte längre behövde upprätta en koncernredovisning. Därutöver gjordes ett förtydligande i årsredovis- 14 andelar i hel- och delägda företag

15 att beräkna resultat-och kapitalandelar i företag ningslagen 2010, så att en koncernredovisning inte heller behöver upprättas om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. ESV anser att om er myndighet innehar andelar i ett moderföretag som inte behöver upprätta en koncernredovisning så behöver ni normalt inte ta hänsyn till moderföretagets dotterföretag när ni värderar hel- och delägda företag. Om lagstiftaren har bedömt att en koncernredovisning inte behöver upprättas för att få en rättvisande redovisning av moderföretaget så torde det i de flesta fall inte heller vara väsentligt att inkludera sådana dotterföretag i myndighetens redovisning. I dessa fall kommer alltså andelen av ett hel- eller delägt företag endast att utgå från moderföretagets årsredovisning. Det kan dock vara lämpligt att lämna information om att moderföretaget äger dotterföretag i årsredovisningen. Därutöver kan information behöva lämnas om väsentliga händelser i dessa dotterföretag. 3.4 Redovisa alltid marknadsvärdet på börsnoterade företag När ett företag är börsnoterat finns ett marknadsvärde på statens andel av aktierna. Myndigheten har alltid i sådana fall en skyldighet att lämna information om börsvärdet per den 31 december i en not enligt ESV:s föreskrifter till 7 kap. 1 FÅB. Se kapitel 8 Att lämna tilläggsupplysningar om hel- och delägda företag i årsredovisningen. I undantagsfall kan börsvärdet vara lägre än värdet enligt kapitalandelsmetoden, vilket har varit fallet för aktiebolaget SAS. I dessa fall bör myndigheten inte skriva ned värdet på företaget utan företaget redovisas fortfarande till värdet enligt kapitalandelsmetoden. Om börsvärdet understiger det bokförda värdet bör det däremot kommenteras i årsredovisningen. En nedskrivning av värdet på företaget kan dock bli aktuellt om ni fått information om en väsentlig förlust som har realiserats fram till den tidpunkt som ni lämnat årsredovisning eller delårsrapport. 3.5 När behöver nytt kapital tillföras till statliga företag och vad händer vid en negativ resultatandel? Om en myndighet tillför ytterligare kapital till ett hel- eller delägt företag ska det finansieras från anslag, om regeringen inte har beslutat annorlunda. Det tillförda kapitalet kommer att öka det redovisade värdet på posten Aktier och andelar i heloch delägda företag. Det finns olika skäl till att ägarna tillför ytterligare kapital till ett företag. Ett skäl kan vara att verksamheten i företaget behöver kapital för att investera i verksamheten. Ett annat skäl kan vara att verksamheten ska kunna fortsätta som tidigare. Om det upparbetade resultatet i ett företag är negativt kan det innebära att det egna kapitalet är lägre än aktiekapitalet (det kapital som staten har tillfört). Det kan då finnas skäl för ägarna att överväga att tillskjuta mer kapital. Men om andelar i hel- och delägda företag 15

16 att beräkna resultat-och kapitalandelar i företag ett företags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet efter att en så kallad kontrollbalansräkning har upprättats, måste ägarna tillskjuta mer kapital alternativt att låta bolaget gå i likvidation. En styrelse är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning om ett företags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Upparbetade vinster och förluster från tidigare år finns redovisade under posten Resultatandelar i hel- och delägda företag. Om ett företag förbrukat sitt aktiekapital och det är aktuellt att staten ska tillskjuta kapital, bör ni inte redovisa en negativ resultatandel utan istället minska statskapitalet med den negativa resultatandelen. I avsnitt 5.2 Redovisa ursprungliga investeringar till anskaffningsvärde finns ett exempel som visar hur omföringar av negativ resultatandel bokförs i myndigheten. Tillgångsposten Andelar i ett hel- eller delägt företag kan inte ha ett negativt värde i balansräkningen. Om det finns ett avtal eller motsvarande som innebär att staten har en förpliktelse att tillföra kapital bör myndigheten istället redovisa en skuld eller en avsättning. 16 andelar i hel- och delägda företag

17 att använda statliga inrapporteringskoder och baskontoplanen 4 Att använda statliga inrapporteringskoder och baskontoplanen I de bokföringsexempel som finns i handledningen har vi angett konton enligt den statliga baskontoplanen och S-koderna för att beskriva bokföringen. I följande kapitel beskriver vi de statliga inrapporteringskoderna (S-koder) som är aktuella för redovisning av andelar i hel- och delägda företag. Därefter visar vi baskontoplanens konton och hur de kopplar till S-koderna. 4.1 Statliga inrapporteringskoder Syftet med de statliga inrapporteringskoderna S-koderna, som publiceras på esv.se är att samla in myndigheternas ekonomiska information i en enhetlig struktur i statsredovisningssystemet. Genom S-koderna kan bland annat statens resursförbrukning och ekonomiska ställning inom staten sammanställas och beskrivas. S-koderna är obligatoriska att använda. Det är däremot inte den statliga baskontoplanen, vilket betyder att myndigheterna har möjlighet att anpassa sin kontoplan efter den egna verksamheten. För balansposten Andelar i hel- och delägda företag ska ni rapportera in uppgifterna om onoterade och noterade 3 företag enligt nedanstående s-kodsstruktur: S1310 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag) S1311 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets anskaffningsutgifter S1312 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets utdelningar S1313 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets försäljning S1315 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag) S1316 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets anskaffningsutgifter S1317 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets utdelningar S1318 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets försäljning S-koderna är uppdelade med fyra koder vardera för onoterade och noterade bolag. Koderna ska fånga upp information om myndighetens andelar i företa, såsom den ingående balansen från föregående år, årets anskaffningar, årets utdelningar respektive årets försäljningar. 3 Noterade aktier omfattar sådana aktier vars pris noteras på en erkänd fondbörs eller annan form av andrahandsmarknad och onoterade aktier omfattar sådana aktier som inte är noterade. andelar i hel- och delägda företag 17

18 att använda statliga inrapporteringskoderoch baskontoplanen Under rubriken Myndighetskapital i balansräkningen finns posten Resultatandelar i hel- och delägda företag som ska inrapporteras på S-kod Kapitaltillskott som har finansierats från anslag som redovisas under statskapital i balansräkningen ska inrapporteras på S-kod 2012 Statskapital utan avkastningskrav. Årets andel av företagets resultat ska ni rapportera på S-kod 1310 Andelar i hel- och delägda företag om det är ett onoterat bolag och S-kod 1315 om det är ett noterat bolag. I resultaträkningen ska årets resultatandel inrapporteras på S-kod 8711 Resultat från andelar i hel- och delägda företag. Däremot bör en justering av kapitalandelen inte påverka årets resultatandel, utan redovisas direkt på S-kod 2040 Resultatandelar i hel- och delägda företag, se kapitel 7 Övriga händelser som påverkar myndighetens redovisning. 4.2 Baskontoplanen kopplar till S-koder I ESV:s baskontoplan för statliga myndigheter har vi föreslagit konton för att redovisa andelar i hel- eller delägda företag. Det kan därutöver vara lämpligt i vissa fall att i bokföringen också skilja på det som i en koncernredovisning skulle ha benämnts dotter- respektive intresseföretag, eftersom det enligt aktiebolagslagen har betydelse för vilket ansvar staten har som ägare. En uppdelning kan ni då göra på de företag där staten har ett bestämmande inflytande (när statens ägarandel överstiger 50 procent) och ett väsentligt statligt inflytande (när statens ägarandel uppgår till högst 50 och lägst 20 procent). Om det finns ett sådant behov kan ni alltså underindela nedanstående konton. I sammanställningen nedan visas konton och kopplingen till S-koderna. För de här kontona och S-koderna finns det en överensstämmelse mellan benämning och nummer för konton och S-koder, förutom för S-kod S8711 som heter Resultatandelar i hel- och delägda företag. I kontoplanen har vi förslagit en särredovisning av resultatet för hel- respektive delägda företag. 18 andelar i hel- och delägda företag

19 att använda statliga inrapporteringskoderoch baskontoplanen Balansräkning Konto S-kod Benämning i kontoplan Finansiella anläggningstillgångar 1310 S1310 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), ackumulerat värde 1311 S1311 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets anskaffningsutgifter 1312 S1312 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets utdelning 1313 S1313 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), årets försäljning 1314 S1310 Andelar i hel- och delägda företag (onoterade bolag), justeringar 1315 S1315 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), ackumulerat värde 1316 S1316 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets anskaffningsutgifter 1317 S1317 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets utdelning 1318 S1318 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), årets försäljning 1319 S1315 Andelar i hel- och delägda företag (noterade bolag), justeringar Myndighetskapital 2040 S2040 Resultatandelar i hel- och delägda företag Resultaträkning Konto S-kod Benämning i kontoplan 8711 S8711 Resultat från andelar i helägda företag 8721 S8711 Resultat från andelar i delägda företag andelar i hel- och delägda företag 19

20 20 andelar i hel- och delägda företag

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Redovisning av fusion

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Redovisning av fusion Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av fusion Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Civilrätt och skatterätt... 2 Internationell normgivning... 2 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:2)...

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer