Fakta & siffror. Stora Enso 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta & siffror. Stora Enso 2013"

Transkript

1 Fakta & siffror Stora Enso Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Divisioner 6 Karta 8 Styrelse och Group Leadership Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till aktieägare

2 Nyckeltal Nyckeltal MEUR * Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelseresultat** Rörelseresultat (IFRS) Resultat före skatt exkl engångsposter*** Resultat före skatt Periodens nettoresultat exkl engångsposter*** Periodens nettoresultat Investeringar i anläggningar Operativ ROCE, % 7,1 7,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,3 8,3 Skuldsättningsgrad 0,47 0,48 Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) Leveranser av wellpappförpackningar (milj m 2 ) Leveranser av träprodukter (1 000 m 3 ) Medelantal anställda Aktieinformation * Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter***, EUR 0,40 0,33 Resultat per aktie (EPS), EUR -0,07 0,61 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter***, EUR 1,12 1,07 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 1,16 1,28 Utdelning per aktie****, EUR 0,30 0,30 Eget kapital per aktie, EUR 6,61 7,32 Utdelning/resultat, exkl engångsposter***, % 75,0 90,9 Marknadsvärde 31 december, MEUR Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Enso har en årlig produktionskapacitet på 5,4 miljoner ton kemisk massa, 11,7 miljoner ton papper och kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 2,9 miljoner kubikmeter är vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Anställda per land 2013 Pappers- och kartongskapacitet per land 2014 Nettoomsättning och operativ rörelsemarginal Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,5 % Resultat och utdelning per aktie Finland 25 % Sverige 19 % Tyskland 8 % Polen 7 % Ryssland 4 % Övriga 16 % Kina 17 % Övriga länder 4 % Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,8 % Kapacitet av kemisk massa per land 2014* Finland 40 % Sverige 26 % Tyskland 13 % Kina 3 % Brasilien 2 % Övriga länder 16 % Finland 56 % Sverige 22 % Brasilia 11 % Uruguay 9 % Polen 2 % *Inklusive Stora Ensos andel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Koldioxidutsläpp* *Siffror för jämförelseperiod har omräknats efter antagandet av den omarbetade redovisningsstandarden IAS 19. **Operativ rörelseresultat utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar. Exkl engångsposter EUR 1,5 1,2 Miljoner ton kg/ton ***Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost redovisas vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie. ****Föreslagen utdelning. 0,9 0, ,3 0, Resultat per aktie Utdelning per aktie Styrelsens förslag till utdelning Kassamässigt resultat per aktie Miljoner ton kg/ton *Direkta och indirekta fossila koldioxidutsläpp från produktions anläggningar för massa, papper och kartong (inköpt el och värme). Normaliserade siffror redovisas enligt försäljningsproduktion per enhet. Vissa av siffrorna har omräknats från tidigare år på grund av förändringar i utgångsvärdet eller rapporteringsfel Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

3 Divisioner i korthet Division Division Affärsområdet Stora Enso är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av lösningar med förnybart papper för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet erbjuder funktionella produkter åt bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består bland annat av tidningspapper, bokpapper, superkalandrerat journalpapper, bestruket papper och kontorspapper. Produkterna används exempelvis till tidningar och bilagor, böcker, tidskrifter, broschyrer, anteckningsböcker, konstböcker och på kontor. Affärsområdet Stora Enso tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna byggoch inredningsbehov. Produkterna omfattar alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. I de vidareförädlade produkterna ingår bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Ett flertal olika sågade trävaror kompletterar sortimentet. har kunder inom både offentlig och privat sektor, exempelvis byggbolag, grossister och återförsäljare. Stora Enso erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. När det nya massabruket Montes del Plata i Uruguay tas i drift under 2014 kommer erbjudande att breddas ytterligare med bland annat blekt långfibersulfatmassa (NBSK) och blekt kortfibrig kraftmassa (BHKP) av björk och eukalyptus som används för en rad olika papperskvaliteter, förpackningskartong och mjukpapper samt fluffmassa för hygienprodukter och dissolvingmassa för textilindustrin. strävar efter att hitta nya, innovativa sätt att använda den värdefulla råvaran trä och samtidigt bedriva sina befintliga massa- och biproduktverksamheter så effektivt som möjligt utifrån kundernas behov. består av de fristående nordiska massabruken Enocell och Sunila i Finland samt Skutskär i Sverige och dessutom samriskföretagen Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay med tillhörande plantager. I ingår även plantager i Rio Grande do Sul i Brasilien, testplantager i Laos samt enheterna Pulp Competence Centre och Biorefinery i. Affärsområdets uppgift är att inspirera omvärlden att använda hållbart papper och att ha en tro på papprets makt i kommunikation, lärande och kreativt arbete. utvecklar ständigt sina produkter och tjänster med innovativa lösningar såsom lättviktigt papper som ger högre materialeffektivitet och mindre miljöpåverkan utan att för den skull kompromissa med tryckkvaliteten. har mer än 20 produktionsenheter i och verksamhet över hela världen. De huvudsakliga marknaderna är, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Stillahavsområdet. Alla produkter är förnybara och tillverkas av helt spårbar europeisk tall eller gran av hög kvalitet. I och med att kol binds i träprodukterna kan de minska klimatförändringarna på ett verkligen hållbart sätt. Division Stora Enso erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. s verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Produktutbudet för Consumer Board inrymmer alla viktiga kartongkategorier och slutanvändningsområden som till exempel vätskekartong, cigarettkartong, grafisk kartong samt allmän förpackningskartong för kosmetika och lyxprodukter, choklad och konfektyr samt läkemedel och livsmedel. Bland produkterna för Solutions finns wellpapp för konsument- och transportförpackningar, wellråvara, hylsor och hylskartong, papperssäckar samt säck- och kraftpapper. expanderar på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Pakistan för att möta den ökande efterfrågan på dessa marknader. ska bygga ett integrerat kartong- och massabruk i Guangxi i södra Kina. s produktionsanläggningar är belägna i Finland, Sverige, Spanien samt östra och centrala. Extern försäljning och operativ rörelseresultat* per segment Geografisk fördelning av extern försäljning och marknadsandelar Omsättning MEUR 40 % 5 % 17 % 30 % Övriga 8 %** Operativ rörelseresultat 578 MEUR *För beskrivning av operativ rörelseresultat, se sidan 2. **I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration. 6 % 13 % 13 % 55 % Övriga 13 %** Latinamerika Asien och Stillahavsområdet Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av verksamhetens natur. Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar, % Asien och Stillahavsområdet Nordafrika Mellanöstern Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar: 4 %, hela världen 2 %. Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av produktportföljens beskaffenhet. 4 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

4 Personal och produktionsanläggningar Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Företaget har medarbetare i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso fokuserar på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika genom fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial, konkurrenskraftiga papperslag samt hållbara byggnadslösningar. USA 186 anställda Wisconsin Rapids Huvuddelen av Stora Ensos försäljning, produktionskapacitet och personal finns i där koncernen är en ledande tillverkare av massa, papper och kartong. Öst- och Centraleuropa är viktiga områden i produktionen av wellpappförpackningar och träprodukter. Stora Enso har haft strukturella svårigheter i på grund av överkapacitet inom pappersproduktionen. Därför investerar koncernen selektivt i bruk som har potential att på sikt säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur och som använder förnybara material. Frankrike Nederländerna Tyskland 468 anställda 101 anställda anställda Corbehem Amsterdam Kabel Maxau Sachsen Uetersen Saint Seurin sur Edam l Isle Österrike Spanien 289 anställda Barcelona Tolosa Brasilien Latinamerika har blivit en hörnsten i Stora Ensos strategi med lågkostnadsmassa från trädplantager. I Brasilien äger Stora Enso samriskföretaget Veracel Celulose tillsammans med det brasilianska bolaget Fibria. Veracel Celulose producerar 1,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år och har hektar mark, varav hektar är planterad med eukalyptus. Stora Enso äger även Arapoti journalpappersbruk tillsammans med det chilenska företaget Arauco. I delstaten Rio Grande do Sul äger Stora Enso hektar mark, varav cirka hälften är planterad med eukalyptus. 326 anställda Arapoti Rio Grande do Sul Veracel 6 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Belgien 945 anställda Bad St. Leonhard Brand Sollenau Ybbs Sverige Finland Estland Lettland Tjeckien Ungern anställda anställda 632 anställda 263 anställda 728 anställda 117 anställda Imavere Näpi Launkalne Planá Zdírec Komárom Hylte Kvarnsveden Nymölla Skutskär Ala Gruvön Bäckefors Fors Forshaga Jönköping Mohed Skene Skoghall Vikingstad Anjala Uleåborg Varkaus Veitsiluoto Enocell Sunila Hartola Honkalahti Kitee Pälkäne Uimaharju Varkaus Heinola Imatra Ingerois Kristinestad Lahtis Lovisa Björneborg Tallinn Riga Litauen 235 anställda Alytus Kaunas Langerbrugge Krefeld Murow Łódz Mosina Ostrołęka Tychy anställda Impilahti Nebolchi Arzamas Balabanovo Lukhovitsy Kina anställda Dawang Suzhou Storbritannien 149 anställda Asien Uruguay Stora Ensos och Araucos samriskföretag Montes del Platas massabruk i Punta Pereira väntas inleda processen med driftstart i början av Det färdiga bruket kommer att ha en kapacitet på 1,3 miljoner ton massa per år. Personalen i Uruguay arbetar för samriskföretaget. Behovet av eukalyptusmassaved kommer i första hand att tillgodoses av Montes del Platas egna plantager på cirka hektar. Montes del Plata anställda Pfarrkirchen Bolton 572 anställda Ryssland Polen Den snabbt växande asiatiska pappers- och kartongmarknaden innebär en enorm efterfrågan på Stora Ensos produkter. I staden Beihai i Guangxi i södra Kina håller företaget på att bygga en konsumentkartongmaskin som beräknas vara driftklar i början av Efter att kartongbruket är färdigt kommer koncernen att bygga ett massabruk i anslutning till det. Den färdiga anläggningen ska omfatta en toppmodern kartongmaskin med en kapacitet på ton per år och en massakapacitet på ton per år samt tillhörande energianläggningar och övriga faciliteter. De nya kartong- och massabruken kommer att vara självförsörjande genom en integrerad virkesförsörjning från hektar av egna plantager. Koncernens övriga verksamhet i Kina omfattar Suzhou Bruk med en årskapacitet på ton bestruket finpapper, Dawang Bruk med en årskapacitet på ton obestruket journalpapper, två hylsfabriker samt majoritetsinnehavet i Inpac International, ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Dessutom har koncernen försöksplantager i Laos. I maj 2013 slutförde Stora Enso och det pakistanska Packages Ltd. processen med att etablera samriskföretaget Bulleh Shah (Private) Limited. Stora Ensos inledande aktieinnehav är 35 %. Samriskföretaget omfattar förpackningsverksamheten vid Kasur Bruk och en anläggning i Karachi. Dongguan Foshan Guangxi Hangzhou Qian an Laos 90 anställda Försöksplantage Indien 397 anställda Chennai Pakistan Kasur Karachi Stora Enso Fakta & siffror

5 Styrelse Group Leadership Team Gunnar Brock Juha Rantanen Matti Vuoria Elisabeth Fleuriot Hans Stråberg Jouko Karvinen Karl-Henrik Sundström Lars Häggström Mats Nordlander Marcus Wallenberg Mikael Mäkinen First Lastneme Hock Goh Anne Brunila Birgitta Kantola Juha Vanhainen Lauri Peltola Juan Carlos Bueno Per Lyrvall Jyrki Tammivuori Gunnar Brock Ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Rantanen Vice ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Anne Brunila Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född D.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Elisabeth Fleuriot Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Fransk medborgare. Innehar R-aktier i Hock Goh Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född Bachelor s degree (honours) in Mechanical Engineering. Singaporiansk medborgare. Innehar R-aktier i Birgitta Kantola Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., Econ.Dr.H.C. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Mikael Mäkinen Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Hans Stråberg Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Matti Vuoria Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., B.Sc. (Arts). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Marcus Wallenberg Styrelsemedlem sedan december Oberoende i förhållande till företaget.* Född B.Sc. (Foreign Service). Svensk medborgare. Innehar A-aktier och R-aktier i * Marcus Wallenberg (medlem i investeringskommittén i Foundation Asset Management) är inte oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Styrelsen har bedömt att Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till företaget trots sitt 15-åriga medlemskap i styrelsen. Oberoendet utvärderas i enlighet med rekommendation 15 i den finska corporate governance-koden. Rekommendationen finns att läsa i sin helhet på: Med en betydande aktieägare avses enligt rekommendationen en aktieägare som innehar minst 10 % av bolagets samtliga aktier eller det röstetal som aktierna medför, eller som har rätt eller skyldighet att förvärva ett motsvarande antal redan emitterade aktier. Jouko Karvinen Chief Executive Officer (CEO). Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Karl-Henrik Sundström Executive Vice President,, ställföreträdande CEO. Född B.Sc. (Business Studies). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso genom Alma Patria AB.* Jyrki Tammivuori Chief Financial Officer (tillförordnad t.o.m. 31 januari 2014). Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Juan Carlos Bueno Executive Vice President,. Född M.Sc. (Industrial Eng.). Colombiansk medborgare. Innehar inga aktier eller optioner i Lars Häggström Executive Vice President, Global People and Organisation. Född B.Sc. (HR Development and Labour Relations). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Per Lyrvall Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel, Country Senior Executive, Sweden. Född Juris kandidat. Svensk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Mats Nordlander Executive Vice President,. Född Dipl.Eng. Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Lauri Peltola Executive Vice President, Global Identity, Country Senior Executive, Finland. Född CCJ. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Vanhainen Executive Vice President, Programme Director**. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i *Närstående **Avser effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR. Ansvarar även för verksamheten inom Wood Supply i Finland och Sverige samt Energy, Logistics and Business Information Services. Hannu Kasurinen, Executive Vice President,, var medlem i Group Executive Team fram till företagets omorganisation den 1 juli Seppo Parvi har utsetts till Stora Ensos nya Chief Financial Officer fr.o.m. 1 februari Optioner/syntetiska optioner har emitterats varje år från 1999 till Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

6 Utdrag ur koncernens bokslut Koncernens resultaträkning Räkenskapsår Koncernens rapport över totalresultat Räkenskapsår MEUR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Förändring i lager av färdiga varor och produkter under tillverkning Förändring i nettovärdet på biologiska tillgångar Material och tjänster Frakter och försäljningskommissioner Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Räkenskapsårets nettoresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räkenskapsårets nettoresultat Resultat per aktie (EPS) Resultat per aktie (EPS), före och efter utspädning, EUR -0,07 0,61 MEUR Räkenskapsårets nettoresultat Övrigt totalresultat (OCI) Poster som inte omklassificeras till resultatet Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda planer Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras -1-5 Inkomstskatt hänförligt till poster som inte omklassificeras Poster som kan omklassificeras till resultatet Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras 15 1 Valutaomräkningsförändring, eget kapital Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -6-3 Säkring av nettoinvesteringar Valutarisk- och råvarusäkring Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Inkomstskatt hänförligt till poster som kan omklassificeras Totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

7 Koncernens rapport över finansiell ställning Per 31 december Koncernens rapport över kassaflödesanalys Räkenskapsår MEUR TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Goodwill O Övriga immateriella tillgångar O Materiella anläggningstillgångar O Biologiska tillgångar O Utsläppsrätter O Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O Tillgängligt för försäljning: räntebärande I Tillgängligt för försäljning: operativa O Långfristiga lånefordringar I Uppskjutna skattefordringar T Övriga långfristiga tillgångar O Omsättningstillgångar Varulager O Skattefordringar T Kortfristiga rörelsefordringar O Räntebärande fordringar I Kassa och banktillgodohavanden I Tillgångar, totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Fond för verkligt värde Ackumulerad omräkningsjustering Fond för fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Räkenskapsårets nettoresultat Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital, totalt Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O Övriga avsättningar O Uppskjutna skatteskulder T Långfristiga skulder I Övriga långfristiga rörelseskulder O Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder I Räntebärande skulder I Checkräkningskrediter I 12 5 Kortfristiga rörelseskulder O Skatteskulder T Eget kapital och skulder, totalt MEUR Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsårets nettoresultat Resultat från rapport över totalresultat Justering för och återföring av icke kassamässiga poster: Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Förändring i värdet på biologiska tillgångar Förändring i verklig värde på optioner och TRS 1-26 Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Resultat från försäljning av anläggningstillgångar och investeringar -6 5 Finansnetto Övriga justeringar Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Erhållen ränta Betald ränta Övriga finansiella poster, netto Betald inkomstskatt Förändring i rörelsekapital, netto efter förvärv och avyttringar Nettokassaflöde från rörelsen Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av andelar i dotterbolag och affärsverksamheter, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden Förvärv av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Förvärv av investeringar tillgängliga för försäljning -9 - Investeringar i anläggningar Investeringar i biologiska tillgångar Avyttring av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och återbetalning av kapital - 2 Avyttring av investeringar tillgängliga för försäljning 42 - Försäljning av anläggningstillgångar 23 6 Förändring i långfristiga fordringar, netto 96-5 Nettokassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Intäkter från nya långfristiga lån Återbetalning av långfristiga skulder Förändring i kortfristiga låneskulder Utbetald utdelning Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande, netto efter utdelning -7-3 Nettokassaflöde till/från finansieringsverksamhet Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden Omräkningsjustering Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets början Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut, netto Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut Checkräkningskrediter vid räkenskapsårets slut Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital, poster med beteckningen I ingår i räntebärande nettoskuld och poster med beteckningen T ingår i skatteskulder. Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

8 Revisionsberättelse Information till aktieägare Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma Vi har reviderat Stora Enso Oyj:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys, rapport över förändringar i eget kapital och noter till bokslutet samt moderbolagets resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande om koncernbokslutet Enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU. Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Övriga uttalanden Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till behandling av utdelningsbara medel beaktar bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna i moderbolagets styrelse samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Helsingfors, den 5 februari 2014 Deloitte & Touche Ab CGR-samfund Jukka Vattulainen CGR Det här är ett utdrag ur revisionsberättelsen i den engelskspråkiga publikationen Financial Report Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 23 april 2014 kl (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som vill delta och rösta vid bolagsstämman måste vara temporärt införda i Stora Enso Oyj:s aktieägarförteckning senast på avstämningsdagen den 9 april Instruktioner för anmälan om deltagande vid bolagsstämman lämnas i kallelsen till stämman som finns på bolagets webbplats Ordinarie bolagsstämma och utdelning april Avstämningsdag för bolagsstämma 23 april Ordinarie bolagsstämma 24 april Aktien handlas exklusive utdelning 28 april Avstämningsdag för utdelning 15 maj Betalning av utdelning Utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,30 EUR per aktie ska utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret som slutar den 31 december Utdelning avseende aktier registrerade hos Euroclear Sweden utbetalas i svenska kronor genom Euroclear Sweden AB. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Publiceringsdatum februari Bokslutskommuniké för februari Årsredovisning april Delårsrapport januari mars 21 juli Delårsrapport januari juni 22 oktober Delårsrapport januari september Distribution av finansiell information Stora Ensos årsredovisning består av fyra separata rapporter: Stora Enso Rethink 2013, Financial Report 2013, Corporate Governance Report 2013 och Global Responsibility Report Stora Enso Rethink 2013 publiceras på engelska, finska och svenska och distribueras till aktieägare som är registrerade hos Euroclear Finland eller Euroclear Sweden och som har beställt en kopia. Stora Enso Rethink 2013 kan även laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den finansiella rapporten Financial Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den officiella finansiella rapporten (på finska), en engelsk översättning av moderbolagets bokslut samt en lista över de viktigaste dotterbolagen publiceras på bolagets webbplats. Bolagsstyrningsrapporten Corporate Governance Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Rapporten finns även i en finsk översättning på bolagets webbplats. Rapporten för globalt ansvar, Global Responsibility Report, publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Delårsrapporter på engelska, finska och svenska publiceras även som nedladdningsbara pdf-filer på bolagets webbplats. Distributionslistor för finansiell information Finska och svenska aktieägare: Adressändringar uppdateras automatiskt i enlighet med folkbokföringen i Finland och Sverige. Vänligen anmäl tillägg till eller avlägsnande från distributionslistor via e-post till: via post till Stora Enso Oyj, Global Communications, Box 309, FI Helsingfors eller per telefon till nummer: Registrerade innehavare av amerikanska depåbevis ska kontakta DBTCA. Faktiska ägare av depåbevis ska kontakta sina respektive mäklare. Övriga intressenter: se uppgifter för finska och svenska aktieägare. Information till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) Stora Ensos program för återinvestering av utdelning och för direktköp administreras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Programmet syftar till att underlätta både för befintliga och nya innehavare av depåbevis att öka investeringen genom att återinvestera utdelning eller genom kapitaltillskott. Programmet vänder sig endast till personer bosatta i USA. Ytterligare information om Stora Ensos ADR-program finns på Kontaktinformation för innehavare av ADR Deutsche Bank Shareholder Services c/o American Stock Transfer & Trust Company Peck Slip Station P.O. Box 2050, New York, NY , USA Kostnadsfri telefon (endast inom USA): Kontakter Ulla Paajanen-Sainio SVP, Investor Relations Stora Enso Oyj Box 309, FI Helsingfors, Finland Tel , 14 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar STORA ENSO DELÅRSRAPPORT 21 juli 2015 kl. 13.00 EET Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar Q2/2015 (jämfört med Q2/2014)

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Q1/2015 (jämfört med Q1/2014) Omsättning: 2 491 MEUR (2 568), en minskning med 3,0 %. Omsättningen exklusive en

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Munksjö Oyj på NASDAQ Stockholm SOLE MANAGER VIKTIG INFORMATION Med Munksjö eller Bolaget avses i denna sammanfattning ( Sammanfattningen ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014

Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 Sanitec Oyj Delårsrapport januari juni 2014 "Rätt positionerade" Med badrumsporslinskollektionen "Traffic" introduceras Sanitecs prisbelönta Rimfree toalett i region Östeuropa. Sanitec Oyj Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012

Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s ÅRSREDOVISNING 2012 Julius Tallberg-Fastigheter Abp Finländarvägen 7, 02270 Esbo Tel. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s årsredovisning 2012

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer