Fakta & siffror. Stora Enso 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta & siffror. Stora Enso 2013"

Transkript

1 Fakta & siffror Stora Enso Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Divisioner 6 Karta 8 Styrelse och Group Leadership Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till aktieägare

2 Nyckeltal Nyckeltal MEUR * Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelseresultat** Rörelseresultat (IFRS) Resultat före skatt exkl engångsposter*** Resultat före skatt Periodens nettoresultat exkl engångsposter*** Periodens nettoresultat Investeringar i anläggningar Operativ ROCE, % 7,1 7,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,3 8,3 Skuldsättningsgrad 0,47 0,48 Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) Leveranser av wellpappförpackningar (milj m 2 ) Leveranser av träprodukter (1 000 m 3 ) Medelantal anställda Aktieinformation * Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter***, EUR 0,40 0,33 Resultat per aktie (EPS), EUR -0,07 0,61 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter***, EUR 1,12 1,07 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 1,16 1,28 Utdelning per aktie****, EUR 0,30 0,30 Eget kapital per aktie, EUR 6,61 7,32 Utdelning/resultat, exkl engångsposter***, % 75,0 90,9 Marknadsvärde 31 december, MEUR Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Enso har en årlig produktionskapacitet på 5,4 miljoner ton kemisk massa, 11,7 miljoner ton papper och kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 2,9 miljoner kubikmeter är vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Anställda per land 2013 Pappers- och kartongskapacitet per land 2014 Nettoomsättning och operativ rörelsemarginal Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,5 % Resultat och utdelning per aktie Finland 25 % Sverige 19 % Tyskland 8 % Polen 7 % Ryssland 4 % Övriga 16 % Kina 17 % Övriga länder 4 % Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,8 % Kapacitet av kemisk massa per land 2014* Finland 40 % Sverige 26 % Tyskland 13 % Kina 3 % Brasilien 2 % Övriga länder 16 % Finland 56 % Sverige 22 % Brasilia 11 % Uruguay 9 % Polen 2 % *Inklusive Stora Ensos andel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Koldioxidutsläpp* *Siffror för jämförelseperiod har omräknats efter antagandet av den omarbetade redovisningsstandarden IAS 19. **Operativ rörelseresultat utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar. Exkl engångsposter EUR 1,5 1,2 Miljoner ton kg/ton ***Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost redovisas vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie. ****Föreslagen utdelning. 0,9 0, ,3 0, Resultat per aktie Utdelning per aktie Styrelsens förslag till utdelning Kassamässigt resultat per aktie Miljoner ton kg/ton *Direkta och indirekta fossila koldioxidutsläpp från produktions anläggningar för massa, papper och kartong (inköpt el och värme). Normaliserade siffror redovisas enligt försäljningsproduktion per enhet. Vissa av siffrorna har omräknats från tidigare år på grund av förändringar i utgångsvärdet eller rapporteringsfel Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

3 Divisioner i korthet Division Division Affärsområdet Stora Enso är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av lösningar med förnybart papper för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet erbjuder funktionella produkter åt bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består bland annat av tidningspapper, bokpapper, superkalandrerat journalpapper, bestruket papper och kontorspapper. Produkterna används exempelvis till tidningar och bilagor, böcker, tidskrifter, broschyrer, anteckningsböcker, konstböcker och på kontor. Affärsområdet Stora Enso tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna byggoch inredningsbehov. Produkterna omfattar alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. I de vidareförädlade produkterna ingår bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Ett flertal olika sågade trävaror kompletterar sortimentet. har kunder inom både offentlig och privat sektor, exempelvis byggbolag, grossister och återförsäljare. Stora Enso erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. När det nya massabruket Montes del Plata i Uruguay tas i drift under 2014 kommer erbjudande att breddas ytterligare med bland annat blekt långfibersulfatmassa (NBSK) och blekt kortfibrig kraftmassa (BHKP) av björk och eukalyptus som används för en rad olika papperskvaliteter, förpackningskartong och mjukpapper samt fluffmassa för hygienprodukter och dissolvingmassa för textilindustrin. strävar efter att hitta nya, innovativa sätt att använda den värdefulla råvaran trä och samtidigt bedriva sina befintliga massa- och biproduktverksamheter så effektivt som möjligt utifrån kundernas behov. består av de fristående nordiska massabruken Enocell och Sunila i Finland samt Skutskär i Sverige och dessutom samriskföretagen Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay med tillhörande plantager. I ingår även plantager i Rio Grande do Sul i Brasilien, testplantager i Laos samt enheterna Pulp Competence Centre och Biorefinery i. Affärsområdets uppgift är att inspirera omvärlden att använda hållbart papper och att ha en tro på papprets makt i kommunikation, lärande och kreativt arbete. utvecklar ständigt sina produkter och tjänster med innovativa lösningar såsom lättviktigt papper som ger högre materialeffektivitet och mindre miljöpåverkan utan att för den skull kompromissa med tryckkvaliteten. har mer än 20 produktionsenheter i och verksamhet över hela världen. De huvudsakliga marknaderna är, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Stillahavsområdet. Alla produkter är förnybara och tillverkas av helt spårbar europeisk tall eller gran av hög kvalitet. I och med att kol binds i träprodukterna kan de minska klimatförändringarna på ett verkligen hållbart sätt. Division Stora Enso erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. s verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Produktutbudet för Consumer Board inrymmer alla viktiga kartongkategorier och slutanvändningsområden som till exempel vätskekartong, cigarettkartong, grafisk kartong samt allmän förpackningskartong för kosmetika och lyxprodukter, choklad och konfektyr samt läkemedel och livsmedel. Bland produkterna för Solutions finns wellpapp för konsument- och transportförpackningar, wellråvara, hylsor och hylskartong, papperssäckar samt säck- och kraftpapper. expanderar på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Pakistan för att möta den ökande efterfrågan på dessa marknader. ska bygga ett integrerat kartong- och massabruk i Guangxi i södra Kina. s produktionsanläggningar är belägna i Finland, Sverige, Spanien samt östra och centrala. Extern försäljning och operativ rörelseresultat* per segment Geografisk fördelning av extern försäljning och marknadsandelar Omsättning MEUR 40 % 5 % 17 % 30 % Övriga 8 %** Operativ rörelseresultat 578 MEUR *För beskrivning av operativ rörelseresultat, se sidan 2. **I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration. 6 % 13 % 13 % 55 % Övriga 13 %** Latinamerika Asien och Stillahavsområdet Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av verksamhetens natur. Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar, % Asien och Stillahavsområdet Nordafrika Mellanöstern Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar: 4 %, hela världen 2 %. Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av produktportföljens beskaffenhet. 4 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

4 Personal och produktionsanläggningar Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Företaget har medarbetare i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso fokuserar på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika genom fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial, konkurrenskraftiga papperslag samt hållbara byggnadslösningar. USA 186 anställda Wisconsin Rapids Huvuddelen av Stora Ensos försäljning, produktionskapacitet och personal finns i där koncernen är en ledande tillverkare av massa, papper och kartong. Öst- och Centraleuropa är viktiga områden i produktionen av wellpappförpackningar och träprodukter. Stora Enso har haft strukturella svårigheter i på grund av överkapacitet inom pappersproduktionen. Därför investerar koncernen selektivt i bruk som har potential att på sikt säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur och som använder förnybara material. Frankrike Nederländerna Tyskland 468 anställda 101 anställda anställda Corbehem Amsterdam Kabel Maxau Sachsen Uetersen Saint Seurin sur Edam l Isle Österrike Spanien 289 anställda Barcelona Tolosa Brasilien Latinamerika har blivit en hörnsten i Stora Ensos strategi med lågkostnadsmassa från trädplantager. I Brasilien äger Stora Enso samriskföretaget Veracel Celulose tillsammans med det brasilianska bolaget Fibria. Veracel Celulose producerar 1,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år och har hektar mark, varav hektar är planterad med eukalyptus. Stora Enso äger även Arapoti journalpappersbruk tillsammans med det chilenska företaget Arauco. I delstaten Rio Grande do Sul äger Stora Enso hektar mark, varav cirka hälften är planterad med eukalyptus. 326 anställda Arapoti Rio Grande do Sul Veracel 6 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Belgien 945 anställda Bad St. Leonhard Brand Sollenau Ybbs Sverige Finland Estland Lettland Tjeckien Ungern anställda anställda 632 anställda 263 anställda 728 anställda 117 anställda Imavere Näpi Launkalne Planá Zdírec Komárom Hylte Kvarnsveden Nymölla Skutskär Ala Gruvön Bäckefors Fors Forshaga Jönköping Mohed Skene Skoghall Vikingstad Anjala Uleåborg Varkaus Veitsiluoto Enocell Sunila Hartola Honkalahti Kitee Pälkäne Uimaharju Varkaus Heinola Imatra Ingerois Kristinestad Lahtis Lovisa Björneborg Tallinn Riga Litauen 235 anställda Alytus Kaunas Langerbrugge Krefeld Murow Łódz Mosina Ostrołęka Tychy anställda Impilahti Nebolchi Arzamas Balabanovo Lukhovitsy Kina anställda Dawang Suzhou Storbritannien 149 anställda Asien Uruguay Stora Ensos och Araucos samriskföretag Montes del Platas massabruk i Punta Pereira väntas inleda processen med driftstart i början av Det färdiga bruket kommer att ha en kapacitet på 1,3 miljoner ton massa per år. Personalen i Uruguay arbetar för samriskföretaget. Behovet av eukalyptusmassaved kommer i första hand att tillgodoses av Montes del Platas egna plantager på cirka hektar. Montes del Plata anställda Pfarrkirchen Bolton 572 anställda Ryssland Polen Den snabbt växande asiatiska pappers- och kartongmarknaden innebär en enorm efterfrågan på Stora Ensos produkter. I staden Beihai i Guangxi i södra Kina håller företaget på att bygga en konsumentkartongmaskin som beräknas vara driftklar i början av Efter att kartongbruket är färdigt kommer koncernen att bygga ett massabruk i anslutning till det. Den färdiga anläggningen ska omfatta en toppmodern kartongmaskin med en kapacitet på ton per år och en massakapacitet på ton per år samt tillhörande energianläggningar och övriga faciliteter. De nya kartong- och massabruken kommer att vara självförsörjande genom en integrerad virkesförsörjning från hektar av egna plantager. Koncernens övriga verksamhet i Kina omfattar Suzhou Bruk med en årskapacitet på ton bestruket finpapper, Dawang Bruk med en årskapacitet på ton obestruket journalpapper, två hylsfabriker samt majoritetsinnehavet i Inpac International, ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Dessutom har koncernen försöksplantager i Laos. I maj 2013 slutförde Stora Enso och det pakistanska Packages Ltd. processen med att etablera samriskföretaget Bulleh Shah (Private) Limited. Stora Ensos inledande aktieinnehav är 35 %. Samriskföretaget omfattar förpackningsverksamheten vid Kasur Bruk och en anläggning i Karachi. Dongguan Foshan Guangxi Hangzhou Qian an Laos 90 anställda Försöksplantage Indien 397 anställda Chennai Pakistan Kasur Karachi Stora Enso Fakta & siffror

5 Styrelse Group Leadership Team Gunnar Brock Juha Rantanen Matti Vuoria Elisabeth Fleuriot Hans Stråberg Jouko Karvinen Karl-Henrik Sundström Lars Häggström Mats Nordlander Marcus Wallenberg Mikael Mäkinen First Lastneme Hock Goh Anne Brunila Birgitta Kantola Juha Vanhainen Lauri Peltola Juan Carlos Bueno Per Lyrvall Jyrki Tammivuori Gunnar Brock Ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Rantanen Vice ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Anne Brunila Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född D.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Elisabeth Fleuriot Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Fransk medborgare. Innehar R-aktier i Hock Goh Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född Bachelor s degree (honours) in Mechanical Engineering. Singaporiansk medborgare. Innehar R-aktier i Birgitta Kantola Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., Econ.Dr.H.C. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Mikael Mäkinen Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Hans Stråberg Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Matti Vuoria Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., B.Sc. (Arts). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Marcus Wallenberg Styrelsemedlem sedan december Oberoende i förhållande till företaget.* Född B.Sc. (Foreign Service). Svensk medborgare. Innehar A-aktier och R-aktier i * Marcus Wallenberg (medlem i investeringskommittén i Foundation Asset Management) är inte oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Styrelsen har bedömt att Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till företaget trots sitt 15-åriga medlemskap i styrelsen. Oberoendet utvärderas i enlighet med rekommendation 15 i den finska corporate governance-koden. Rekommendationen finns att läsa i sin helhet på: Med en betydande aktieägare avses enligt rekommendationen en aktieägare som innehar minst 10 % av bolagets samtliga aktier eller det röstetal som aktierna medför, eller som har rätt eller skyldighet att förvärva ett motsvarande antal redan emitterade aktier. Jouko Karvinen Chief Executive Officer (CEO). Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Karl-Henrik Sundström Executive Vice President,, ställföreträdande CEO. Född B.Sc. (Business Studies). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso genom Alma Patria AB.* Jyrki Tammivuori Chief Financial Officer (tillförordnad t.o.m. 31 januari 2014). Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Juan Carlos Bueno Executive Vice President,. Född M.Sc. (Industrial Eng.). Colombiansk medborgare. Innehar inga aktier eller optioner i Lars Häggström Executive Vice President, Global People and Organisation. Född B.Sc. (HR Development and Labour Relations). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Per Lyrvall Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel, Country Senior Executive, Sweden. Född Juris kandidat. Svensk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Mats Nordlander Executive Vice President,. Född Dipl.Eng. Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Lauri Peltola Executive Vice President, Global Identity, Country Senior Executive, Finland. Född CCJ. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Vanhainen Executive Vice President, Programme Director**. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i *Närstående **Avser effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR. Ansvarar även för verksamheten inom Wood Supply i Finland och Sverige samt Energy, Logistics and Business Information Services. Hannu Kasurinen, Executive Vice President,, var medlem i Group Executive Team fram till företagets omorganisation den 1 juli Seppo Parvi har utsetts till Stora Ensos nya Chief Financial Officer fr.o.m. 1 februari Optioner/syntetiska optioner har emitterats varje år från 1999 till Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

6 Utdrag ur koncernens bokslut Koncernens resultaträkning Räkenskapsår Koncernens rapport över totalresultat Räkenskapsår MEUR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Förändring i lager av färdiga varor och produkter under tillverkning Förändring i nettovärdet på biologiska tillgångar Material och tjänster Frakter och försäljningskommissioner Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Räkenskapsårets nettoresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räkenskapsårets nettoresultat Resultat per aktie (EPS) Resultat per aktie (EPS), före och efter utspädning, EUR -0,07 0,61 MEUR Räkenskapsårets nettoresultat Övrigt totalresultat (OCI) Poster som inte omklassificeras till resultatet Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda planer Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras -1-5 Inkomstskatt hänförligt till poster som inte omklassificeras Poster som kan omklassificeras till resultatet Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras 15 1 Valutaomräkningsförändring, eget kapital Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -6-3 Säkring av nettoinvesteringar Valutarisk- och råvarusäkring Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Inkomstskatt hänförligt till poster som kan omklassificeras Totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

7 Koncernens rapport över finansiell ställning Per 31 december Koncernens rapport över kassaflödesanalys Räkenskapsår MEUR TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Goodwill O Övriga immateriella tillgångar O Materiella anläggningstillgångar O Biologiska tillgångar O Utsläppsrätter O Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O Tillgängligt för försäljning: räntebärande I Tillgängligt för försäljning: operativa O Långfristiga lånefordringar I Uppskjutna skattefordringar T Övriga långfristiga tillgångar O Omsättningstillgångar Varulager O Skattefordringar T Kortfristiga rörelsefordringar O Räntebärande fordringar I Kassa och banktillgodohavanden I Tillgångar, totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Fond för verkligt värde Ackumulerad omräkningsjustering Fond för fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Räkenskapsårets nettoresultat Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital, totalt Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O Övriga avsättningar O Uppskjutna skatteskulder T Långfristiga skulder I Övriga långfristiga rörelseskulder O Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder I Räntebärande skulder I Checkräkningskrediter I 12 5 Kortfristiga rörelseskulder O Skatteskulder T Eget kapital och skulder, totalt MEUR Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsårets nettoresultat Resultat från rapport över totalresultat Justering för och återföring av icke kassamässiga poster: Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Förändring i värdet på biologiska tillgångar Förändring i verklig värde på optioner och TRS 1-26 Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Resultat från försäljning av anläggningstillgångar och investeringar -6 5 Finansnetto Övriga justeringar Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Erhållen ränta Betald ränta Övriga finansiella poster, netto Betald inkomstskatt Förändring i rörelsekapital, netto efter förvärv och avyttringar Nettokassaflöde från rörelsen Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av andelar i dotterbolag och affärsverksamheter, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden Förvärv av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Förvärv av investeringar tillgängliga för försäljning -9 - Investeringar i anläggningar Investeringar i biologiska tillgångar Avyttring av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och återbetalning av kapital - 2 Avyttring av investeringar tillgängliga för försäljning 42 - Försäljning av anläggningstillgångar 23 6 Förändring i långfristiga fordringar, netto 96-5 Nettokassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Intäkter från nya långfristiga lån Återbetalning av långfristiga skulder Förändring i kortfristiga låneskulder Utbetald utdelning Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande, netto efter utdelning -7-3 Nettokassaflöde till/från finansieringsverksamhet Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden Omräkningsjustering Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets början Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut, netto Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut Checkräkningskrediter vid räkenskapsårets slut Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital, poster med beteckningen I ingår i räntebärande nettoskuld och poster med beteckningen T ingår i skatteskulder. Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

8 Revisionsberättelse Information till aktieägare Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma Vi har reviderat Stora Enso Oyj:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys, rapport över förändringar i eget kapital och noter till bokslutet samt moderbolagets resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande om koncernbokslutet Enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU. Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Övriga uttalanden Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till behandling av utdelningsbara medel beaktar bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna i moderbolagets styrelse samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Helsingfors, den 5 februari 2014 Deloitte & Touche Ab CGR-samfund Jukka Vattulainen CGR Det här är ett utdrag ur revisionsberättelsen i den engelskspråkiga publikationen Financial Report Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 23 april 2014 kl (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som vill delta och rösta vid bolagsstämman måste vara temporärt införda i Stora Enso Oyj:s aktieägarförteckning senast på avstämningsdagen den 9 april Instruktioner för anmälan om deltagande vid bolagsstämman lämnas i kallelsen till stämman som finns på bolagets webbplats Ordinarie bolagsstämma och utdelning april Avstämningsdag för bolagsstämma 23 april Ordinarie bolagsstämma 24 april Aktien handlas exklusive utdelning 28 april Avstämningsdag för utdelning 15 maj Betalning av utdelning Utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,30 EUR per aktie ska utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret som slutar den 31 december Utdelning avseende aktier registrerade hos Euroclear Sweden utbetalas i svenska kronor genom Euroclear Sweden AB. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Publiceringsdatum februari Bokslutskommuniké för februari Årsredovisning april Delårsrapport januari mars 21 juli Delårsrapport januari juni 22 oktober Delårsrapport januari september Distribution av finansiell information Stora Ensos årsredovisning består av fyra separata rapporter: Stora Enso Rethink 2013, Financial Report 2013, Corporate Governance Report 2013 och Global Responsibility Report Stora Enso Rethink 2013 publiceras på engelska, finska och svenska och distribueras till aktieägare som är registrerade hos Euroclear Finland eller Euroclear Sweden och som har beställt en kopia. Stora Enso Rethink 2013 kan även laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den finansiella rapporten Financial Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den officiella finansiella rapporten (på finska), en engelsk översättning av moderbolagets bokslut samt en lista över de viktigaste dotterbolagen publiceras på bolagets webbplats. Bolagsstyrningsrapporten Corporate Governance Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Rapporten finns även i en finsk översättning på bolagets webbplats. Rapporten för globalt ansvar, Global Responsibility Report, publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Delårsrapporter på engelska, finska och svenska publiceras även som nedladdningsbara pdf-filer på bolagets webbplats. Distributionslistor för finansiell information Finska och svenska aktieägare: Adressändringar uppdateras automatiskt i enlighet med folkbokföringen i Finland och Sverige. Vänligen anmäl tillägg till eller avlägsnande från distributionslistor via e-post till: via post till Stora Enso Oyj, Global Communications, Box 309, FI Helsingfors eller per telefon till nummer: Registrerade innehavare av amerikanska depåbevis ska kontakta DBTCA. Faktiska ägare av depåbevis ska kontakta sina respektive mäklare. Övriga intressenter: se uppgifter för finska och svenska aktieägare. Information till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) Stora Ensos program för återinvestering av utdelning och för direktköp administreras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Programmet syftar till att underlätta både för befintliga och nya innehavare av depåbevis att öka investeringen genom att återinvestera utdelning eller genom kapitaltillskott. Programmet vänder sig endast till personer bosatta i USA. Ytterligare information om Stora Ensos ADR-program finns på Kontaktinformation för innehavare av ADR Deutsche Bank Shareholder Services c/o American Stock Transfer & Trust Company Peck Slip Station P.O. Box 2050, New York, NY , USA Kostnadsfri telefon (endast inom USA): Kontakter Ulla Paajanen-Sainio SVP, Investor Relations Stora Enso Oyj Box 309, FI Helsingfors, Finland Tel , 14 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

Fakta & siffror. Stora Enso 2012

Fakta & siffror. Stora Enso 2012 Fakta & siffror Stora Enso 2012 2 Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Affärsområden 6 Karta 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till

Läs mer

Fakta & siffror. Stora Enso i korthet 2010

Fakta & siffror. Stora Enso i korthet 2010 Fakta & siffror Stora Enso i korthet 2010 2 Information till aktieägare 3 Karta 5 Stora Enso i sammandrag 6 Affärsområden 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Uträkning av nyckeltal 11 Nyckeltal 12 Utdrag

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas Börsmeddelande 2012-07-20 kl 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-07-20 kl 13.00 EET Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

2012-10-23 kl. 13.00 EET

2012-10-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2012-10-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-10-23 kl. 13.00 EET Stora Enso januari september 2012 Stabilt resultat i svagt Europa, förberedda inför framtiden Operativ rörelsevinst

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars

Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Lernia Delårsrapport 1 januari 31 mars Nettoomsättningen minskade med 32 procent till 380 (556) mkr för första kvartalet jämfört med samma period föregående år Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Q1/2015 (jämfört med Q1/2014) Omsättning: 2 491 MEUR (2 568), en minskning med 3,0 %. Omsättningen exklusive en

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

delårsrapport första kvartalet

delårsrapport första kvartalet delårsrapport första kvartalet januari mars 2009 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar STORA ENSO DELÅRSRAPPORT 21 juli 2015 kl. 13.00 EET Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar Q2/2015 (jämfört med Q2/2014)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 På omslaget: Uppsändning av raketen Cryofenix från Esrange Foto: Anders Åberg, SSC 2 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Januari mars 2015 i sammandrag 2015 2014 Nettoomsättning

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer