Fakta & siffror. Stora Enso 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta & siffror. Stora Enso 2013"

Transkript

1 Fakta & siffror Stora Enso Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Divisioner 6 Karta 8 Styrelse och Group Leadership Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till aktieägare

2 Nyckeltal Nyckeltal MEUR * Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelseresultat** Rörelseresultat (IFRS) Resultat före skatt exkl engångsposter*** Resultat före skatt Periodens nettoresultat exkl engångsposter*** Periodens nettoresultat Investeringar i anläggningar Operativ ROCE, % 7,1 7,3 Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,3 8,3 Skuldsättningsgrad 0,47 0,48 Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) Leveranser av wellpappförpackningar (milj m 2 ) Leveranser av träprodukter (1 000 m 3 ) Medelantal anställda Aktieinformation * Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter***, EUR 0,40 0,33 Resultat per aktie (EPS), EUR -0,07 0,61 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter***, EUR 1,12 1,07 Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 1,16 1,28 Utdelning per aktie****, EUR 0,30 0,30 Eget kapital per aktie, EUR 6,61 7,32 Utdelning/resultat, exkl engångsposter***, % 75,0 90,9 Marknadsvärde 31 december, MEUR Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, förpackningar och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,5 miljarder euro. Stora Enso har en årlig produktionskapacitet på 5,4 miljoner ton kemisk massa, 11,7 miljoner ton papper och kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 2,9 miljoner kubikmeter är vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Anställda per land 2013 Pappers- och kartongskapacitet per land 2014 Nettoomsättning och operativ rörelsemarginal Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,5 % Resultat och utdelning per aktie Finland 25 % Sverige 19 % Tyskland 8 % Polen 7 % Ryssland 4 % Övriga 16 % Kina 17 % Övriga länder 4 % Nettoomsättning, MEUR Operativ rörelsemarginal 5,8 % Kapacitet av kemisk massa per land 2014* Finland 40 % Sverige 26 % Tyskland 13 % Kina 3 % Brasilien 2 % Övriga länder 16 % Finland 56 % Sverige 22 % Brasilia 11 % Uruguay 9 % Polen 2 % *Inklusive Stora Ensos andel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Koldioxidutsläpp* *Siffror för jämförelseperiod har omräknats efter antagandet av den omarbetade redovisningsstandarden IAS 19. **Operativ rörelseresultat utgörs av segmentens rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde samt Stora Ensos andel av rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden. I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar. Exkl engångsposter EUR 1,5 1,2 Miljoner ton kg/ton ***Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering samt vitesförelägganden. Varje engångspost redovisas vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie. ****Föreslagen utdelning. 0,9 0, ,3 0, Resultat per aktie Utdelning per aktie Styrelsens förslag till utdelning Kassamässigt resultat per aktie Miljoner ton kg/ton *Direkta och indirekta fossila koldioxidutsläpp från produktions anläggningar för massa, papper och kartong (inköpt el och värme). Normaliserade siffror redovisas enligt försäljningsproduktion per enhet. Vissa av siffrorna har omräknats från tidigare år på grund av förändringar i utgångsvärdet eller rapporteringsfel Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

3 Divisioner i korthet Division Division Affärsområdet Stora Enso är en ansvarsfull och internationellt framstående leverantör av lösningar med förnybart papper för tryckta medier och kontorsändamål. Affärsområdet erbjuder funktionella produkter åt bland annat förlag, detaljhandeln, tryckerier, grossister samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror. Utbudet består bland annat av tidningspapper, bokpapper, superkalandrerat journalpapper, bestruket papper och kontorspapper. Produkterna används exempelvis till tidningar och bilagor, böcker, tidskrifter, broschyrer, anteckningsböcker, konstböcker och på kontor. Affärsområdet Stora Enso tillhandahåller träbaserade produkter och innovativa lösningar för allmänna byggoch inredningsbehov. Produkterna omfattar alla områden inom stadsbyggnation, från bärande konstruktioner till inredningsdesign och miljöbyggande. I de vidareförädlade produkterna ingår bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Ett flertal olika sågade trävaror kompletterar sortimentet. har kunder inom både offentlig och privat sektor, exempelvis byggbolag, grossister och återförsäljare. Stora Enso erbjuder en rad olika massakvaliteter för att möta behoven hos pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Massa som är tillverkad av förnybara resurser på ett hållbart sätt är en utmärkt råvara och har många olika användningsområden. När det nya massabruket Montes del Plata i Uruguay tas i drift under 2014 kommer erbjudande att breddas ytterligare med bland annat blekt långfibersulfatmassa (NBSK) och blekt kortfibrig kraftmassa (BHKP) av björk och eukalyptus som används för en rad olika papperskvaliteter, förpackningskartong och mjukpapper samt fluffmassa för hygienprodukter och dissolvingmassa för textilindustrin. strävar efter att hitta nya, innovativa sätt att använda den värdefulla råvaran trä och samtidigt bedriva sina befintliga massa- och biproduktverksamheter så effektivt som möjligt utifrån kundernas behov. består av de fristående nordiska massabruken Enocell och Sunila i Finland samt Skutskär i Sverige och dessutom samriskföretagen Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay med tillhörande plantager. I ingår även plantager i Rio Grande do Sul i Brasilien, testplantager i Laos samt enheterna Pulp Competence Centre och Biorefinery i. Affärsområdets uppgift är att inspirera omvärlden att använda hållbart papper och att ha en tro på papprets makt i kommunikation, lärande och kreativt arbete. utvecklar ständigt sina produkter och tjänster med innovativa lösningar såsom lättviktigt papper som ger högre materialeffektivitet och mindre miljöpåverkan utan att för den skull kompromissa med tryckkvaliteten. har mer än 20 produktionsenheter i och verksamhet över hela världen. De huvudsakliga marknaderna är, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Stillahavsområdet. Alla produkter är förnybara och tillverkas av helt spårbar europeisk tall eller gran av hög kvalitet. I och med att kol binds i träprodukterna kan de minska klimatförändringarna på ett verkligen hållbart sätt. Division Stora Enso erbjuder fiberbaserade förpackningsmaterial och innovativa förpackningslösningar för konsumentvaror och industriförpackningar. s verksamhet täcker hela värdekedjan från massaproduktion samt material- och förpackningstillverkning till återvinning. Produktutbudet för Consumer Board inrymmer alla viktiga kartongkategorier och slutanvändningsområden som till exempel vätskekartong, cigarettkartong, grafisk kartong samt allmän förpackningskartong för kosmetika och lyxprodukter, choklad och konfektyr samt läkemedel och livsmedel. Bland produkterna för Solutions finns wellpapp för konsument- och transportförpackningar, wellråvara, hylsor och hylskartong, papperssäckar samt säck- och kraftpapper. expanderar på tillväxtmarknader som Kina, Indien och Pakistan för att möta den ökande efterfrågan på dessa marknader. ska bygga ett integrerat kartong- och massabruk i Guangxi i södra Kina. s produktionsanläggningar är belägna i Finland, Sverige, Spanien samt östra och centrala. Extern försäljning och operativ rörelseresultat* per segment Geografisk fördelning av extern försäljning och marknadsandelar Omsättning MEUR 40 % 5 % 17 % 30 % Övriga 8 %** Operativ rörelseresultat 578 MEUR *För beskrivning av operativ rörelseresultat, se sidan 2. **I segmentet Övriga ingår nordiska skogsinnehav i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden, Stora Ensos aktieinnehav i Pohjolan Voima, virkesförsörjning till de nordiska bruken samt koncerninterna tjänster och koncernadministration. 6 % 13 % 13 % 55 % Övriga 13 %** Latinamerika Asien och Stillahavsområdet Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av verksamhetens natur. Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar, % Asien och Stillahavsområdet Nordafrika Mellanöstern Geografisk fördelning (% av omsättningen) Marknadsandelar: 4 %, hela världen 2 %. Asien och Stillahavsområdet Övriga världen Geografisk fördelning (% av omsättningen) En generell marknadsandel kan inte presenteras på grund av produktportföljens beskaffenhet. 4 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

4 Personal och produktionsanläggningar Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Företaget har medarbetare i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso fokuserar på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika genom fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial, konkurrenskraftiga papperslag samt hållbara byggnadslösningar. USA 186 anställda Wisconsin Rapids Huvuddelen av Stora Ensos försäljning, produktionskapacitet och personal finns i där koncernen är en ledande tillverkare av massa, papper och kartong. Öst- och Centraleuropa är viktiga områden i produktionen av wellpappförpackningar och träprodukter. Stora Enso har haft strukturella svårigheter i på grund av överkapacitet inom pappersproduktionen. Därför investerar koncernen selektivt i bruk som har potential att på sikt säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur och som använder förnybara material. Frankrike Nederländerna Tyskland 468 anställda 101 anställda anställda Corbehem Amsterdam Kabel Maxau Sachsen Uetersen Saint Seurin sur Edam l Isle Österrike Spanien 289 anställda Barcelona Tolosa Brasilien Latinamerika har blivit en hörnsten i Stora Ensos strategi med lågkostnadsmassa från trädplantager. I Brasilien äger Stora Enso samriskföretaget Veracel Celulose tillsammans med det brasilianska bolaget Fibria. Veracel Celulose producerar 1,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år och har hektar mark, varav hektar är planterad med eukalyptus. Stora Enso äger även Arapoti journalpappersbruk tillsammans med det chilenska företaget Arauco. I delstaten Rio Grande do Sul äger Stora Enso hektar mark, varav cirka hälften är planterad med eukalyptus. 326 anställda Arapoti Rio Grande do Sul Veracel 6 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Belgien 945 anställda Bad St. Leonhard Brand Sollenau Ybbs Sverige Finland Estland Lettland Tjeckien Ungern anställda anställda 632 anställda 263 anställda 728 anställda 117 anställda Imavere Näpi Launkalne Planá Zdírec Komárom Hylte Kvarnsveden Nymölla Skutskär Ala Gruvön Bäckefors Fors Forshaga Jönköping Mohed Skene Skoghall Vikingstad Anjala Uleåborg Varkaus Veitsiluoto Enocell Sunila Hartola Honkalahti Kitee Pälkäne Uimaharju Varkaus Heinola Imatra Ingerois Kristinestad Lahtis Lovisa Björneborg Tallinn Riga Litauen 235 anställda Alytus Kaunas Langerbrugge Krefeld Murow Łódz Mosina Ostrołęka Tychy anställda Impilahti Nebolchi Arzamas Balabanovo Lukhovitsy Kina anställda Dawang Suzhou Storbritannien 149 anställda Asien Uruguay Stora Ensos och Araucos samriskföretag Montes del Platas massabruk i Punta Pereira väntas inleda processen med driftstart i början av Det färdiga bruket kommer att ha en kapacitet på 1,3 miljoner ton massa per år. Personalen i Uruguay arbetar för samriskföretaget. Behovet av eukalyptusmassaved kommer i första hand att tillgodoses av Montes del Platas egna plantager på cirka hektar. Montes del Plata anställda Pfarrkirchen Bolton 572 anställda Ryssland Polen Den snabbt växande asiatiska pappers- och kartongmarknaden innebär en enorm efterfrågan på Stora Ensos produkter. I staden Beihai i Guangxi i södra Kina håller företaget på att bygga en konsumentkartongmaskin som beräknas vara driftklar i början av Efter att kartongbruket är färdigt kommer koncernen att bygga ett massabruk i anslutning till det. Den färdiga anläggningen ska omfatta en toppmodern kartongmaskin med en kapacitet på ton per år och en massakapacitet på ton per år samt tillhörande energianläggningar och övriga faciliteter. De nya kartong- och massabruken kommer att vara självförsörjande genom en integrerad virkesförsörjning från hektar av egna plantager. Koncernens övriga verksamhet i Kina omfattar Suzhou Bruk med en årskapacitet på ton bestruket finpapper, Dawang Bruk med en årskapacitet på ton obestruket journalpapper, två hylsfabriker samt majoritetsinnehavet i Inpac International, ett förpackningsföretag med produktion i Kina och Indien samt serviceverksamhet i Korea. Dessutom har koncernen försöksplantager i Laos. I maj 2013 slutförde Stora Enso och det pakistanska Packages Ltd. processen med att etablera samriskföretaget Bulleh Shah (Private) Limited. Stora Ensos inledande aktieinnehav är 35 %. Samriskföretaget omfattar förpackningsverksamheten vid Kasur Bruk och en anläggning i Karachi. Dongguan Foshan Guangxi Hangzhou Qian an Laos 90 anställda Försöksplantage Indien 397 anställda Chennai Pakistan Kasur Karachi Stora Enso Fakta & siffror

5 Styrelse Group Leadership Team Gunnar Brock Juha Rantanen Matti Vuoria Elisabeth Fleuriot Hans Stråberg Jouko Karvinen Karl-Henrik Sundström Lars Häggström Mats Nordlander Marcus Wallenberg Mikael Mäkinen First Lastneme Hock Goh Anne Brunila Birgitta Kantola Juha Vanhainen Lauri Peltola Juan Carlos Bueno Per Lyrvall Jyrki Tammivuori Gunnar Brock Ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Rantanen Vice ordförande i Stora Ensos styrelse sedan mars Styrelsemedlem sedan mars Oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Anne Brunila Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född D.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Elisabeth Fleuriot Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Econ). Fransk medborgare. Innehar R-aktier i Hock Goh Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född Bachelor s degree (honours) in Mechanical Engineering. Singaporiansk medborgare. Innehar R-aktier i Birgitta Kantola Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., Econ.Dr.H.C. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Mikael Mäkinen Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Hans Stråberg Styrelsemedlem sedan april Oberoende aktieägare. Född M.Sc. (Eng). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso. Matti Vuoria Styrelsemedlem sedan mars Oberoende aktieägare. Född LL.M., B.Sc. (Arts). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Marcus Wallenberg Styrelsemedlem sedan december Oberoende i förhållande till företaget.* Född B.Sc. (Foreign Service). Svensk medborgare. Innehar A-aktier och R-aktier i * Marcus Wallenberg (medlem i investeringskommittén i Foundation Asset Management) är inte oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Styrelsen har bedömt att Marcus Wallenberg är oberoende i förhållande till företaget trots sitt 15-åriga medlemskap i styrelsen. Oberoendet utvärderas i enlighet med rekommendation 15 i den finska corporate governance-koden. Rekommendationen finns att läsa i sin helhet på: Med en betydande aktieägare avses enligt rekommendationen en aktieägare som innehar minst 10 % av bolagets samtliga aktier eller det röstetal som aktierna medför, eller som har rätt eller skyldighet att förvärva ett motsvarande antal redan emitterade aktier. Jouko Karvinen Chief Executive Officer (CEO). Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Karl-Henrik Sundström Executive Vice President,, ställföreträdande CEO. Född B.Sc. (Business Studies). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Stora Enso genom Alma Patria AB.* Jyrki Tammivuori Chief Financial Officer (tillförordnad t.o.m. 31 januari 2014). Född M.Sc. (Econ). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Juan Carlos Bueno Executive Vice President,. Född M.Sc. (Industrial Eng.). Colombiansk medborgare. Innehar inga aktier eller optioner i Lars Häggström Executive Vice President, Global People and Organisation. Född B.Sc. (HR Development and Labour Relations). Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Per Lyrvall Executive Vice President, Global Ethics and Compliance, General Counsel, Country Senior Executive, Sweden. Född Juris kandidat. Svensk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i Mats Nordlander Executive Vice President,. Född Dipl.Eng. Svensk medborgare. Innehar R-aktier i Lauri Peltola Executive Vice President, Global Identity, Country Senior Executive, Finland. Född CCJ. Finsk medborgare. Innehar R-aktier i Juha Vanhainen Executive Vice President, Programme Director**. Född M.Sc. (Eng). Finsk medborgare. Innehar R-aktier och (2007) optioner/syntetiska optioner i *Närstående **Avser effektiviserings- och strukturförenklingsprogrammet på 200 MEUR. Ansvarar även för verksamheten inom Wood Supply i Finland och Sverige samt Energy, Logistics and Business Information Services. Hannu Kasurinen, Executive Vice President,, var medlem i Group Executive Team fram till företagets omorganisation den 1 juli Seppo Parvi har utsetts till Stora Ensos nya Chief Financial Officer fr.o.m. 1 februari Optioner/syntetiska optioner har emitterats varje år från 1999 till Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

6 Utdrag ur koncernens bokslut Koncernens resultaträkning Räkenskapsår Koncernens rapport över totalresultat Räkenskapsår MEUR Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Förändring i lager av färdiga varor och produkter under tillverkning Förändring i nettovärdet på biologiska tillgångar Material och tjänster Frakter och försäljningskommissioner Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Räkenskapsårets nettoresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Räkenskapsårets nettoresultat Resultat per aktie (EPS) Resultat per aktie (EPS), före och efter utspädning, EUR -0,07 0,61 MEUR Räkenskapsårets nettoresultat Övrigt totalresultat (OCI) Poster som inte omklassificeras till resultatet Aktuariella vinster/förluster på förmånsbestämda planer Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som inte omklassificeras -1-5 Inkomstskatt hänförligt till poster som inte omklassificeras Poster som kan omklassificeras till resultatet Andel av övrigt totalresultat i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden som kan omklassificeras 15 1 Valutaomräkningsförändring, eget kapital Valutaomräkningsförändring, innehav utan bestämmande inflytande -6-3 Säkring av nettoinvesteringar Valutarisk- och råvarusäkring Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Inkomstskatt hänförligt till poster som kan omklassificeras Totalresultat Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

7 Koncernens rapport över finansiell ställning Per 31 december Koncernens rapport över kassaflödesanalys Räkenskapsår MEUR TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Goodwill O Övriga immateriella tillgångar O Materiella anläggningstillgångar O Biologiska tillgångar O Utsläppsrätter O Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden O Tillgängligt för försäljning: räntebärande I Tillgängligt för försäljning: operativa O Långfristiga lånefordringar I Uppskjutna skattefordringar T Övriga långfristiga tillgångar O Omsättningstillgångar Varulager O Skattefordringar T Kortfristiga rörelsefordringar O Räntebärande fordringar I Kassa och banktillgodohavanden I Tillgångar, totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Egna aktier Fond för verkligt värde Ackumulerad omräkningsjustering Fond för fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Räkenskapsårets nettoresultat Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital, totalt Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O Övriga avsättningar O Uppskjutna skatteskulder T Långfristiga skulder I Övriga långfristiga rörelseskulder O Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder I Räntebärande skulder I Checkräkningskrediter I 12 5 Kortfristiga rörelseskulder O Skatteskulder T Eget kapital och skulder, totalt MEUR Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsårets nettoresultat Resultat från rapport över totalresultat Justering för och återföring av icke kassamässiga poster: Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Förändring i värdet på biologiska tillgångar Förändring i verklig värde på optioner och TRS 1-26 Resultatandel i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Resultat från försäljning av anläggningstillgångar och investeringar -6 5 Finansnetto Övriga justeringar Utdelning från investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Erhållen ränta Betald ränta Övriga finansiella poster, netto Betald inkomstskatt Förändring i rörelsekapital, netto efter förvärv och avyttringar Nettokassaflöde från rörelsen Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av andelar i dotterbolag och affärsverksamheter, netto efter förvärvade kassa och banktillgodohavanden Förvärv av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden Förvärv av investeringar tillgängliga för försäljning -9 - Investeringar i anläggningar Investeringar i biologiska tillgångar Avyttring av andelar i investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden och återbetalning av kapital - 2 Avyttring av investeringar tillgängliga för försäljning 42 - Försäljning av anläggningstillgångar 23 6 Förändring i långfristiga fordringar, netto 96-5 Nettokassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Intäkter från nya långfristiga lån Återbetalning av långfristiga skulder Förändring i kortfristiga låneskulder Utbetald utdelning Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande, netto efter utdelning -7-3 Nettokassaflöde till/från finansieringsverksamhet Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden Omräkningsjustering Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets början Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut, netto Kassa och banktillgodohavanden vid räkenskapsårets slut Checkräkningskrediter vid räkenskapsårets slut Poster med beteckningen O ingår i operativt kapital, poster med beteckningen I ingår i räntebärande nettoskuld och poster med beteckningen T ingår i skatteskulder. Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Det här är ett utdrag ur koncernens reviderade bokslut som finns i den separata engelskspråkiga publikationen Financial Report Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

8 Revisionsberättelse Information till aktieägare Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma Vi har reviderat Stora Enso Oyj:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys, rapport över förändringar i eget kapital och noter till bokslutet samt moderbolagets resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU och för att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande om koncernbokslutet Enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU. Uttalande om bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Övriga uttalanden Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till behandling av utdelningsbara medel beaktar bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna i moderbolagets styrelse samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden. Helsingfors, den 5 februari 2014 Deloitte & Touche Ab CGR-samfund Jukka Vattulainen CGR Det här är ett utdrag ur revisionsberättelsen i den engelskspråkiga publikationen Financial Report Ordinarie bolagsstämma Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 23 april 2014 kl (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors, Finland. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat och som vill delta och rösta vid bolagsstämman måste vara temporärt införda i Stora Enso Oyj:s aktieägarförteckning senast på avstämningsdagen den 9 april Instruktioner för anmälan om deltagande vid bolagsstämman lämnas i kallelsen till stämman som finns på bolagets webbplats Ordinarie bolagsstämma och utdelning april Avstämningsdag för bolagsstämma 23 april Ordinarie bolagsstämma 24 april Aktien handlas exklusive utdelning 28 april Avstämningsdag för utdelning 15 maj Betalning av utdelning Utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,30 EUR per aktie ska utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret som slutar den 31 december Utdelning avseende aktier registrerade hos Euroclear Sweden utbetalas i svenska kronor genom Euroclear Sweden AB. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Publiceringsdatum februari Bokslutskommuniké för februari Årsredovisning april Delårsrapport januari mars 21 juli Delårsrapport januari juni 22 oktober Delårsrapport januari september Distribution av finansiell information Stora Ensos årsredovisning består av fyra separata rapporter: Stora Enso Rethink 2013, Financial Report 2013, Corporate Governance Report 2013 och Global Responsibility Report Stora Enso Rethink 2013 publiceras på engelska, finska och svenska och distribueras till aktieägare som är registrerade hos Euroclear Finland eller Euroclear Sweden och som har beställt en kopia. Stora Enso Rethink 2013 kan även laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den finansiella rapporten Financial Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Den officiella finansiella rapporten (på finska), en engelsk översättning av moderbolagets bokslut samt en lista över de viktigaste dotterbolagen publiceras på bolagets webbplats. Bolagsstyrningsrapporten Corporate Governance Report 2013 publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Rapporten finns även i en finsk översättning på bolagets webbplats. Rapporten för globalt ansvar, Global Responsibility Report, publiceras på engelska och kan laddas ner som pdf-fil från bolagets webbplats. Delårsrapporter på engelska, finska och svenska publiceras även som nedladdningsbara pdf-filer på bolagets webbplats. Distributionslistor för finansiell information Finska och svenska aktieägare: Adressändringar uppdateras automatiskt i enlighet med folkbokföringen i Finland och Sverige. Vänligen anmäl tillägg till eller avlägsnande från distributionslistor via e-post till: via post till Stora Enso Oyj, Global Communications, Box 309, FI Helsingfors eller per telefon till nummer: Registrerade innehavare av amerikanska depåbevis ska kontakta DBTCA. Faktiska ägare av depåbevis ska kontakta sina respektive mäklare. Övriga intressenter: se uppgifter för finska och svenska aktieägare. Information till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) Stora Ensos program för återinvestering av utdelning och för direktköp administreras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Programmet syftar till att underlätta både för befintliga och nya innehavare av depåbevis att öka investeringen genom att återinvestera utdelning eller genom kapitaltillskott. Programmet vänder sig endast till personer bosatta i USA. Ytterligare information om Stora Ensos ADR-program finns på Kontaktinformation för innehavare av ADR Deutsche Bank Shareholder Services c/o American Stock Transfer & Trust Company Peck Slip Station P.O. Box 2050, New York, NY , USA Kostnadsfri telefon (endast inom USA): Kontakter Ulla Paajanen-Sainio SVP, Investor Relations Stora Enso Oyj Box 309, FI Helsingfors, Finland Tel , 14 Stora Enso Fakta & siffror 2013 Stora Enso Fakta & siffror

Fakta & siffror. Stora Enso 2012

Fakta & siffror. Stora Enso 2012 Fakta & siffror Stora Enso 2012 2 Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Affärsområden 6 Karta 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till

Läs mer

Fakta & siffror. Stora Enso 2011

Fakta & siffror. Stora Enso 2011 Fakta & siffror Stora Enso 2011 2 Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Affärsområden 6 Karta 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till

Läs mer

Fakta & siffror. Stora Enso i korthet 2010

Fakta & siffror. Stora Enso i korthet 2010 Fakta & siffror Stora Enso i korthet 2010 2 Information till aktieägare 3 Karta 5 Stora Enso i sammandrag 6 Affärsområden 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Uträkning av nyckeltal 11 Nyckeltal 12 Utdrag

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fakta & siffror. Stora Enso 2010

Fakta & siffror. Stora Enso 2010 Fakta & siffror Stora Enso 010 Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Affärsområden 6 Karta 8 Styrelse och Group Executive Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Språk Hörlurar Välj ditt språk: English Svenska Suomi Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

kl EET. Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den 23 april 2014.

kl EET. Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den 23 april 2014. Börsmeddelande 2014-02-05 kl 12.59 EET Kallelse till årsstämma i STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-02-05 kl. 12.59 EET Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fakta & siffror. Stora Enso 2013

Fakta & siffror. Stora Enso 2013 Fakta & siffror Stora Enso 2013 2 Nyckeltal 3 Stora Enso i sammandrag 4 Divisioner 6 Karta 8 Styrelse och Group Leadership Team 10 Utdrag ur koncernens bokslut 14 Revisionsberättelse 15 Information till

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet Deloitte & Touche Ab Porkalagatan 24 PB 122 FI-00181 Helsingfors Finland Tel: +358 20 755 500 Fax: +358 20 755 501 FO-nummer: 0989771-5 Hemort: Helsingfors www.deloitte.fi REVISIONSBERÄTTELSE (Detta dokument

Läs mer

Delårsrapport. Stora Enso i korthet

Delårsrapport. Stora Enso i korthet Delårsrapport J A N U A R I J U N I 2 0 0 5 Stora Enso i korthet Q2 Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas

Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa fortsätter att försvagas Börsmeddelande 2012-07-20 kl 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2012-07-20 kl 13.00 EET Stora Enso januari juni 2012 Kvartalets resultat som väntat, marknader för pappers- och träprodukter i Europa

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

2009-04-23 kl 06.00 GMT

2009-04-23 kl 06.00 GMT Börsmeddelande 2009-04-23 kl 06.00 GMT Kanalkajen 1 00160 Helsingfors Box 309 FI-00101 Helsingfors, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso januari mars 2009 STORA ENSO

Läs mer