Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning Verksamhetsplan Årsmöte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014"

Transkript

1 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3

2 Innehållsförteckning Sid Kallelse och Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse Finansieringsanalys och Investeringar 7 Resultat- och balansräkningar 8-12 Noter Revisionsberättelse 21 Befattningshavare och personal Verksamhetsplan och Budget Avgifter och Budget Valberedningens förslag 32 2

3 Kallelse till årsmöte Klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 8 april 2014, kl på Quality Hotel Nacka Värmdövägen 84 (Sickla) Styrelsen för Wermdö Golf & Country Club Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställande av föredragningslista 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet 7. Information - aktuella frågor 8. Styrelsens förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Verksamhetsplan och budget 2014 samt fastställande av avgifter 12. Val av klubbordförande 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 15. Val av ledamöter i valberedningen 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande 3

4 Förvaltningsberättelse 2013 Verksamhetsöversikt År 2013 var klubbens 47: e verksamhetsår och det blev ett bra år med flera uppnådda verksamhetsmål. Golfbanan öppnade med spel mot ordinarie greener den 8 maj. Spelaktiviteten för medlemmar var på en fortsatt hög nivå samtidigt som antalet gäster ökade något, främst som spel med medlem. Det ekonomiska resultatet blev bra med högre företagsintäkter än budgeterat och med ett kostnadsläge under kontroll. Den fortsatt låga räntenivån i kombination med en lägre än förväntad utnyttjandegrad av checkkrediten påverkade också positivt. Skuld till bank minskade med 750 tkr till tkr. Under hösten tecknades ett nytt 2-årigt kreditavtal. Några av golfbanans greener bar skador efter en lång och snörik vinter. Arbetet med att sätta golfbanan i god kvalité försvårades sedan av en kall och torr vår. Sommaren bjöd på bra väder med värme och sol vilket även fortsatte långt in på hösten. Inför säsongsstarten färdigställdes vit/gul tee hål 3 och 4 samt röd tee hål 7. Ett nytt åskskydd byggdes vid tee hål 15. Orange tee infördes under våren. Stora insatser gjordes för att begränsa svampintrång i flera av våra greener. Det mest aggressiva angreppet skedde på green hål 5 och under hösten fick delar av greenen torvas om. Därutöver har extra insatser genomförts för förbättrad finish för våra bunkrar och gångvägar. En ny träskpump köptes in. Under årets första månader genomfördes en omfattande ombyggnad av restaurangköket med nya ytskikt, el, vvs och ventilation. Arbetet genomfördes av Värmdö Bygg och med hjälp av egen personal. Hela ombyggnaden kunde slutföras under offererat pris. Under sommaren renoverades tennisbanan med nya ytskikt. Arbetet genomfördes med ett ekonomiskt bidrag från några klubbmedlemmar. Därutöver målades delar av klubbhusfasaden samt räckena runt restaurangaltanen. Inför säsongen införskaffades nya möbler till klubbhusentrén samt nya blåa klubbhanddukar. Under hösten påbörjades ett större arbete med att kantstensätta grusvägarna runt klubbhuset samt ny bevattning. Under sommaren slutfördes förrättningen för Torpamarken och klubben äger nu två tomter för bostadsändamål. Under året genomfördes 43 andelsöverlåtelser. Trots en god efterfrågan på medlemskap fortsatte antalet andelar i lager att växa med 3 till totalt 10 stycken. Under hösten genomfördes en medlemsenkät som ca 395 medlemmar valde att delta i. Enkäten visade på hög trivsel och att medlemmarna är nöjda med banan, servicenivån och utbudet av klubbaktiviteter. Efterfrågan på speltider från medlemmar var fortsatt hög. Vi fortsatte med 10 minuters starttidsintervaller och en heltimmastid som först kunde bokas samma dag och per telefon eller på plats. Under året såg vi samtidigt en uppgång för bokningar via Internet. I syfte att fortsätta kunna konkurrera om företagsarrangemang förlades tre företagsgolfer till andra dagar än tisdagar och torsdagar. Samtidigt nyttjades inte sjutton möjliga tisdagar och torsdagar. Företagsgolftävlingar spelades huvudsakligen under hösten. Antalet tävlingar reducerades till en större tävling per månad. Några tävlingar spelades på vardagar. Detta för att tillgodose medlemmars önskemål om förbättrade möjligheter till social golf under helgdagar. Antalet tävlingsdeltagare ökade något under året. 4

5 Juniorkommitténs mycket förtjänstfulla arbete fortsatte under Bland både pojkar och flickor finns flera duktiga spelare med stor utvecklingspotential. WGCC deltog med ett herrelitlag som redan första året kunde vinna division 2. Även övriga kommittéer har under året bedrivit ett mycket gott arbete för vilket medlemmarna tydligt visat sin uppskattning genom ett aktivt deltagande i erbjudna aktiviteter. En ny hemsida wermdogolf.se introducerades under våren och har bl a blivit uppmärksammad externt och fått betyg som 9:e bästa bland golfklubbar i Sverige. Den 3 september stod WGCC värd för välgörenhetsgolftävlingen Operakällaren Trophy till förmån för Unicef. Intäkter, kostnader och resultat Det redovisade resultatet för 2013 uppgick för koncernen (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) till tkr. Resultatet är tkr bättre än budget, främst till följd av fortsatt god kostnadskontroll, lägre fastighetskostnader, högre intäkter från företagssamarbete samt lägre räntekostnader. Resultatet för WGCC uppgick till 98 tkr och för WGAB till 1274 tkr. Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter (not 2) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Inträdes- och överlåtelseavgifterna (not 2) blev 171 tkr vilket är något högre än budget främst genom att fler andelar såldes av klubben. Gästintäkter (not 2) uppgick till tkr, vilket är 520 tkr högre än budget främst till följd av ett fortsatt bra marknadsarbete samt fler besökande gäster till medlemmar. än budget. Företagsintäkterna (not 2) är 544 tkr högre än budget och greenfeeintäkterna 24 tkr lägre Hyresintäkterna och övriga intäkter uppgick till tkr vilket är något lägre än budget men i nivå med utfall Personalkostnaderna (not 3) uppgick till tkr, (f å tkr) viket är i nivå med budget. Kostnaderna för säsongsanställd personal blev något lägre än budget och pensionskostnaderna 2013 blev högre än budget. Under året upptäcktes att för låga pensionsinbetalningar för tjänstemän gjorts åren 2006 och I beräkningen dessa år har hänsyn tagits till för låga inrapporterade och således felaktiga lönenivåer. En rättelse genomfördes under hösten och justeringen om 362 tkr är likviditetspåverkande år Som en följd av ovan justering har resultaräkningen för år 2012 korrigerats med 149 tkr och resterande del 213 tkr har minskat koncernens egna kapital. En uppräkning fick även göras för del av 2013 vilket förklarar årets pensionskostnadsökning. Kostnaderna för banunderhåll (not 4) uppgick till tkr vilket är 167 tkr högre än budget främst genom högre bevattningskostnader men också högre skötselkostnader för våra greener. Fastighetskostnaderna (not 5) uppgick till tkr vilket är 435 tkr lägre än budget. Reparations- och underhållskostnaderna blev 331 tkr vilket är 169 tkr lägre än budget. Här ingår målning av klubbhusfasaden, reparation av uppvärmningssystemet samt kantstenssättning och 5

6 utsättning av nya spridare för del av klubbhusområdet. Kostnaderna för det löpande underhållsarbetet minskade. Kostnader för uppvärmning, el och vatten blev 114 tkr lägre än budget främst till följd av lägre elkostnader. Främmande tjänster (not 6) uppgick till 135 tkr som är 15 tkr lägre än budget främst genom lägre konsult- och advokatkostnader. Föreningskostnaderna (not 7) uppgick till 919 tkr vilket är 81 tkr lägre än budget men i nivå med utfall föregående år. Föreningskostnaderna består i huvudsak av kommittéverksamhet, förbundsavgifter och pro kostnader. Kommittéernas nettokostnad uppgick till 98 tkr. Övriga kostnader (not 8 och 9) uppgick till 790 tkr, vilket är 160 tkr lägre än budget främst genom lägre kostnader för städ och inköp av förbrukningsmaterial/inventarier. Avskrivningarna uppgick till tkr (f å tkr). Finansnettot uppgick till 319 tkr (f å 438) tkr eller 81 tkr lägre än budget främst genom en fortsatt låg räntenivå samtidigt som nyttjandegraden av checkkrediten var lägre än förväntat. Investeringar Årets investeringar uppgick till 1491 tkr. Projekt Torpamarken Totala kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har under året uppgått till 45 tkr varav 45 tkr redovisas som investering. Finansiering Se finansieringsanalysen på sidan 7 Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr. Vid årets slut hade skuld till bank minskat med 750 tkr till 9814 tkr Kommittéernas nettokostnader 2013, tkr (exkl. Bankommittén, Fastighetskommittén och Marknadskommittén) Kostnader Intäkter Netto Budget Bridgekommittén Country/Jaktkommittén Damkommittén Informationskommittén Regel- och Handicapkommittén Junior o Idrottskommittén Tävlings- & Klubbkommittén Veterankommittén Summa Kommittéernas kostnader blev 74 tkr, ca 14 % lägre än föregående år. Kommittéintäkterna (start- och deltagaravgifter, sponsring mm) minskade med 110 tkr. Nettokostnaderna blev ca 58 % högre än föregående år. 6

7 Finansieringsanalys 2013 Ingående likvida medel 12 Årets resultat; exkl avskrivningar mm Investeringar Försäljning maskiner 0 Ökning av kortfristiga fordringar -209 Minskning av kortfristiga skulder -961 Medlemstillskott 12 Utgående likvida medel 15 Investeringar 2013 Utfall Budget Inventarier Kansli Webbhallen, 2* Dator reception 6 Summa 6 0 Bevattningsanläggning Bevattnings- och träskpump 40 Summa Byggnader Ombyggnad av Restaurangkök Summa Projekt Torpamarken Lantmäteriet 2013, avstyckning samt anslutning GA 45 Summa 45 0 SUMMA INVESTERINGAR

8 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Gästavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Banunderhållskostnader Fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga externa kostnader 8, Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 12, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 5 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner & Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis i lager (inlösta) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Skattefordran Momsfordran/skuld netto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundna reserver Andelskapital Övrigt bundet kapital Fria reserver Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristigt banklån Kortfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga medlemslån Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Viveca Ödners Minnesfond Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 10

11 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Inträdesavgifter Övriga verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader 6, 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Moderföreningens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 4 Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Diverse kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Andelskapital Övrigt bundet kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Viveca Ödners Minnesfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB inga inga 12

13 Wermdö Golf & Country Club Org nr Wermdö Golf & Country Club Org nr Noter, gemensamma för moderförening och koncern Noter, 1; Redovisnings- gemensamma och för värderingsprinciper moderförening och koncern Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Not 1; Redovisnings- och värderingsprinciper allmänna råd. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Samtliga siffror i tkr där inte annat anges. allmänna råd. Koncernredovisning Samtliga I koncernredovisningen siffror i tkr där inte ingår annat dotterföretag anges. där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna. Koncernredovisning I Koncernens koncernredovisningen bokslut är upprättat ingår dotterföretag enligt förvärvsmetoden, där moderföreningen vilket innebär direkt att innehar dotterbolagets 100 % av rösterna. eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets verkliga värden, eliminerats i sin helhet. eget I koncernens kapital vid eget förvärvet, kapital fastställt ingår härigenom som skillnaden endast den mellan del tillgångarnas av dotterbolagets och skuldernas eget kapital verkliga som tillkommit värden, efter eliminerats förvärvet. i sin helhet. I Internvinster koncernens inom eget koncernen kapital ingår elimineras härigenom i sin endast helhet. den del av dotterbolagets eget kapital som Fordringar tillkommit efter förvärvet. Internvinster Fordringar upptas inom till koncernen det belopp, elimineras som efter i sin individuell helhet. bedömning beräknas bli betalt. Fordringar Varulager Fordringar Varulagret värderas upptas till till det anskaffningsvärde. belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Materiella anläggningstillgångar Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Utgifter Materiella för anläggningstillgångar förbättringar av tillgångars skrivs prestanda, av systematiskt utöver över ursprunglig tillgångens nivå, bedömda ökar tillgångens redovisade nyttjandeperiod. värde. När Utgifter tillgångarnas för reparation avskrivningsbara och underhåll belopp redovisas fastställts, som kostnader. beaktas i Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda förekommande fall tillgångens restvärde. nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande Banmaskiner avskrivningstider tillämpas för koncernen. 5 år Inventarier kansli 3 år Inventarier Banmaskiner klubblokaler 5 år Inventarier Klädskåp omklädningsrum kansli 103 år Inventarier Övriga inventarier klubblokaler 5 år Klädskåp Inventarier omklädningsrum shop 10 år Övriga Bryggorinventarier 105 år Inventarier shop ladan 105 år Bryggor Inventarier paviljong 105 år Inventarier ladan Caféet 9:an 5 år Inventarier Byggnadsinventarier paviljong 105 år Inventarier Golfbilar Caféet 9:an 5 år Byggnadsinventarier Bevattningsanläggning 10 år Golfbilar Anslutning kommunalt vatten 205 år Bevattningsanläggning Byggnader år Anslutning Markanläggning kommunalt vatten år Byggnader Mark skrivs 66 ej av år Markanläggning 66 år Mark skrivs ej av Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. Personalkostnader - retroaktiva pensionskostnader Under 2013 upptäcktes att för låga pensionsbetalningar för tjänstemän gjorts åren 2006 och Personalkostnader En rättelse genomfördes - retroaktiva under hösten. pensionskostnader Som följd av rättelsen har personalkostnader i resultaträkningen 2013 för upptäcktes år 2012 korrigerats att för låga med pensionsbetalningar 149 tkr. I balansräkningen för tjänstemän har upplupna gjorts åren personalkostnader 2006 och Under En för 2012 rättelse ökat genomfördes med 362 tkr under och koncernens hösten. Som egna en följd kapital av 2012 rättelsen har har minskat personalkostnader med 362 tkr. i resultaträkningen för år 2012 korrigerats med 149 tkr. I balansräkningen har upplupna personalkostnader 13 för 2012 ökat med 362 tkr och koncernens egna kapital 2012 har minskat med 362 tkr.

14 Wermdö Golf & Country Club Org nr Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Not 2; Intäkternas fördelning Koncernen Moderföreningen Medlems- och spelrättsavgifter Spelrättsavgifter Medlemsavgifter Gästavgifter Greenfee Företagsgolf Företagsavtal Annonser & reklam Tävlingsintäkter Tävlingsintäkter Sponsoring & Donation Sponsoring & Donation Övriga intäkter Övriga intäkter Försäljning andelar Inträdesavgifter Överlåtelseavgifter andelar Hyror Lokalhyror Övriga hyresintäkter Andra rörelseintäkter Avyttring banmaskiner TOTALT

15 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 3; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, fördelat Koncernen Moderföreningen på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 2,5 2,5 0 0 Män Totalt 10,5 10,5 0 0 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktör (varav styrelse 0 kr) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr och VD kr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Moderföreningen Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Fördelade personalkostnader Koncernen Moderföreningen Löner, bana och fastighet Löner, kansli och reception Bilersättningar Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt Pensions- & försäkringspremier Förändring semesterlöneskuld Utbildning och övriga personalkostnader Totalt

16 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 4; Banunderhåll Koncernen Moderföreningen Frö/träd/växter Gödsel mm Dressand Jord och mull Banutrustning Reparation o underhåll bevattning Reparation o underhåll vägar/broar Div kostnader banmaskiner Bevattning och underhåll banan Övriga kostnader Totalt Not 5; Fastighetskostnader Koncernen Moderföreningen Vatten och avlopp Värme El Renhållning och sophämtning Reparation och underhåll Restaurang Klubbhus Lada Tjänstebostäder Pool Tennis Bryggor Övrigt Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Totalt Not 6; Främmande tjänster Koncernen Moderföreningen Datakostnader Bevakningstjänster Konsultkostnader Övrigt Totalt

17 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 7; Föreningskostnader Koncernen Moderföreningen Möten och sammankomster Styrelse o kommittéer Övriga Utbildning, kurser, läger Tävlingspriser Tävlingskostnader Träningskostnader Deltagaravgifter tävlingar Förbundsavgift SGF o SGDF Pro-kostnader Övrigt Totalt Not 8; Övriga externa kostnader Koncernen Moderföreningen Städning Hyra maskiner o inventarier Förbrukningsmateriel Kontorsmateriel Telefon, porto Fordon, resor, transporter Reklam, PR Försäkringspremier Revisionskostnader Övr kostnader Totalt Not 9; Interna tjänster Administrativa tjänster Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen (moms) Lokalhyra Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen

18 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 10; Förändring av eget kapital Andels- Bundna Balans. Årets kapital reserver vinst resultat Totalt Koncernen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Moderföreningen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Specifikation Andelskapital Nominellt belopp Antal Andelskapital Anm. Seniorandelsbevis (i dödsbo) för inlösen enligt beslut Företagsbevis Andelskapital Totalt: Not 11; Ställda säkerheter Koncernen Moderföreningen För checkkredit fastighetsinteckningar

19 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 12; Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernmässigt övervärde Taxeringsvärdet 2013 uppgår totalt till tkr varav byggnader tkr och mark tkr. Not 13; Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14; Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat andel % andel % aktier värde Moderföreningen Wermdö Golf AB Summa Wermdö Golf AB, org nr med säte i Värmdö 19

20 Wermdö Golf & Country Club Org nr Wermdö Golf & Country Club Org Not nr 15; Lån Koncernen Moderföreningen Räntebärande skulder Not Långfristiga 15; Lån Långfristigt banklån Koncernen Moderföreningen Kortfristiga Räntebärande skulder Checkräkningskredit Långfristiga Långfristigt banklån Kortfristiga Summa räntebärande skulder Checkräkningskredit Övriga Summa långfristiga räntebärande skulder skulder längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Reverslån Övriga långfristiga medlemmar skulder Särskilda medlemsbevis längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Lån - Ungdomskvot Reverslån medlemmar Särskilda medlemsbevis Lån - Ungdomskvot Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Koncernen Moderföreningen Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Koncernen Moderföreningen 0 0 Övriga poster Summa Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Förutbet Övriga poster kostn och upplupna int Interimsfordringar Summa (förutbetalda försäkringar mm) Summa Förutbet kostn och upplupna int Interimsfordringar (förutbetalda försäkringar mm) Summa Värmdö Värmdö Bengt Möller Ordförande Bengt Möller Ordförande Anne Ekblad Fredrik Bergström Fredrik Bergström Inger Johansson Anne Ekblad Anders Keller Inger Johansson Örjan Kjellström Anders Keller Anne-Charlotte Lilienberg Örjan Kjellström Göran Palmér Anne-Charlotte Lilienberg Göran Palmér Vår revisionsberättelse har avgivits Vår revisionsberättelse har avgivits Marine Gesien Auktoriserad revisor Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor 20

21 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Wermdö Golf & Country Club, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört revision av årsredovisningen för Wermdö Golf & Country Club för år Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Wermdö Golf & Country Club för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 10 mars 2014 Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Föreningsrevisor 21

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Verksamhetsplan 2015. Årsmöte 2015. Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla)

Wermdö Golf & Country Club. Verksamhetsplan 2015. Årsmöte 2015. Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2011 Verksamhetsplan 2012 Årsmöte 2012 Tisdagen den 3 april 2012, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Mjölkeröds Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer