Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning Verksamhetsplan Årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014"

Transkript

1 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3

2 Innehållsförteckning Sid Kallelse och Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse Finansieringsanalys och Investeringar 7 Resultat- och balansräkningar 8-12 Noter Revisionsberättelse 21 Befattningshavare och personal Verksamhetsplan och Budget Avgifter och Budget Valberedningens förslag 32 2

3 Kallelse till årsmöte Klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 8 april 2014, kl på Quality Hotel Nacka Värmdövägen 84 (Sickla) Styrelsen för Wermdö Golf & Country Club Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställande av föredragningslista 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet 7. Information - aktuella frågor 8. Styrelsens förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Verksamhetsplan och budget 2014 samt fastställande av avgifter 12. Val av klubbordförande 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter 15. Val av ledamöter i valberedningen 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande 3

4 Förvaltningsberättelse 2013 Verksamhetsöversikt År 2013 var klubbens 47: e verksamhetsår och det blev ett bra år med flera uppnådda verksamhetsmål. Golfbanan öppnade med spel mot ordinarie greener den 8 maj. Spelaktiviteten för medlemmar var på en fortsatt hög nivå samtidigt som antalet gäster ökade något, främst som spel med medlem. Det ekonomiska resultatet blev bra med högre företagsintäkter än budgeterat och med ett kostnadsläge under kontroll. Den fortsatt låga räntenivån i kombination med en lägre än förväntad utnyttjandegrad av checkkrediten påverkade också positivt. Skuld till bank minskade med 750 tkr till tkr. Under hösten tecknades ett nytt 2-årigt kreditavtal. Några av golfbanans greener bar skador efter en lång och snörik vinter. Arbetet med att sätta golfbanan i god kvalité försvårades sedan av en kall och torr vår. Sommaren bjöd på bra väder med värme och sol vilket även fortsatte långt in på hösten. Inför säsongsstarten färdigställdes vit/gul tee hål 3 och 4 samt röd tee hål 7. Ett nytt åskskydd byggdes vid tee hål 15. Orange tee infördes under våren. Stora insatser gjordes för att begränsa svampintrång i flera av våra greener. Det mest aggressiva angreppet skedde på green hål 5 och under hösten fick delar av greenen torvas om. Därutöver har extra insatser genomförts för förbättrad finish för våra bunkrar och gångvägar. En ny träskpump köptes in. Under årets första månader genomfördes en omfattande ombyggnad av restaurangköket med nya ytskikt, el, vvs och ventilation. Arbetet genomfördes av Värmdö Bygg och med hjälp av egen personal. Hela ombyggnaden kunde slutföras under offererat pris. Under sommaren renoverades tennisbanan med nya ytskikt. Arbetet genomfördes med ett ekonomiskt bidrag från några klubbmedlemmar. Därutöver målades delar av klubbhusfasaden samt räckena runt restaurangaltanen. Inför säsongen införskaffades nya möbler till klubbhusentrén samt nya blåa klubbhanddukar. Under hösten påbörjades ett större arbete med att kantstensätta grusvägarna runt klubbhuset samt ny bevattning. Under sommaren slutfördes förrättningen för Torpamarken och klubben äger nu två tomter för bostadsändamål. Under året genomfördes 43 andelsöverlåtelser. Trots en god efterfrågan på medlemskap fortsatte antalet andelar i lager att växa med 3 till totalt 10 stycken. Under hösten genomfördes en medlemsenkät som ca 395 medlemmar valde att delta i. Enkäten visade på hög trivsel och att medlemmarna är nöjda med banan, servicenivån och utbudet av klubbaktiviteter. Efterfrågan på speltider från medlemmar var fortsatt hög. Vi fortsatte med 10 minuters starttidsintervaller och en heltimmastid som först kunde bokas samma dag och per telefon eller på plats. Under året såg vi samtidigt en uppgång för bokningar via Internet. I syfte att fortsätta kunna konkurrera om företagsarrangemang förlades tre företagsgolfer till andra dagar än tisdagar och torsdagar. Samtidigt nyttjades inte sjutton möjliga tisdagar och torsdagar. Företagsgolftävlingar spelades huvudsakligen under hösten. Antalet tävlingar reducerades till en större tävling per månad. Några tävlingar spelades på vardagar. Detta för att tillgodose medlemmars önskemål om förbättrade möjligheter till social golf under helgdagar. Antalet tävlingsdeltagare ökade något under året. 4

5 Juniorkommitténs mycket förtjänstfulla arbete fortsatte under Bland både pojkar och flickor finns flera duktiga spelare med stor utvecklingspotential. WGCC deltog med ett herrelitlag som redan första året kunde vinna division 2. Även övriga kommittéer har under året bedrivit ett mycket gott arbete för vilket medlemmarna tydligt visat sin uppskattning genom ett aktivt deltagande i erbjudna aktiviteter. En ny hemsida wermdogolf.se introducerades under våren och har bl a blivit uppmärksammad externt och fått betyg som 9:e bästa bland golfklubbar i Sverige. Den 3 september stod WGCC värd för välgörenhetsgolftävlingen Operakällaren Trophy till förmån för Unicef. Intäkter, kostnader och resultat Det redovisade resultatet för 2013 uppgick för koncernen (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) till tkr. Resultatet är tkr bättre än budget, främst till följd av fortsatt god kostnadskontroll, lägre fastighetskostnader, högre intäkter från företagssamarbete samt lägre räntekostnader. Resultatet för WGCC uppgick till 98 tkr och för WGAB till 1274 tkr. Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter (not 2) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Inträdes- och överlåtelseavgifterna (not 2) blev 171 tkr vilket är något högre än budget främst genom att fler andelar såldes av klubben. Gästintäkter (not 2) uppgick till tkr, vilket är 520 tkr högre än budget främst till följd av ett fortsatt bra marknadsarbete samt fler besökande gäster till medlemmar. än budget. Företagsintäkterna (not 2) är 544 tkr högre än budget och greenfeeintäkterna 24 tkr lägre Hyresintäkterna och övriga intäkter uppgick till tkr vilket är något lägre än budget men i nivå med utfall Personalkostnaderna (not 3) uppgick till tkr, (f å tkr) viket är i nivå med budget. Kostnaderna för säsongsanställd personal blev något lägre än budget och pensionskostnaderna 2013 blev högre än budget. Under året upptäcktes att för låga pensionsinbetalningar för tjänstemän gjorts åren 2006 och I beräkningen dessa år har hänsyn tagits till för låga inrapporterade och således felaktiga lönenivåer. En rättelse genomfördes under hösten och justeringen om 362 tkr är likviditetspåverkande år Som en följd av ovan justering har resultaräkningen för år 2012 korrigerats med 149 tkr och resterande del 213 tkr har minskat koncernens egna kapital. En uppräkning fick även göras för del av 2013 vilket förklarar årets pensionskostnadsökning. Kostnaderna för banunderhåll (not 4) uppgick till tkr vilket är 167 tkr högre än budget främst genom högre bevattningskostnader men också högre skötselkostnader för våra greener. Fastighetskostnaderna (not 5) uppgick till tkr vilket är 435 tkr lägre än budget. Reparations- och underhållskostnaderna blev 331 tkr vilket är 169 tkr lägre än budget. Här ingår målning av klubbhusfasaden, reparation av uppvärmningssystemet samt kantstenssättning och 5

6 utsättning av nya spridare för del av klubbhusområdet. Kostnaderna för det löpande underhållsarbetet minskade. Kostnader för uppvärmning, el och vatten blev 114 tkr lägre än budget främst till följd av lägre elkostnader. Främmande tjänster (not 6) uppgick till 135 tkr som är 15 tkr lägre än budget främst genom lägre konsult- och advokatkostnader. Föreningskostnaderna (not 7) uppgick till 919 tkr vilket är 81 tkr lägre än budget men i nivå med utfall föregående år. Föreningskostnaderna består i huvudsak av kommittéverksamhet, förbundsavgifter och pro kostnader. Kommittéernas nettokostnad uppgick till 98 tkr. Övriga kostnader (not 8 och 9) uppgick till 790 tkr, vilket är 160 tkr lägre än budget främst genom lägre kostnader för städ och inköp av förbrukningsmaterial/inventarier. Avskrivningarna uppgick till tkr (f å tkr). Finansnettot uppgick till 319 tkr (f å 438) tkr eller 81 tkr lägre än budget främst genom en fortsatt låg räntenivå samtidigt som nyttjandegraden av checkkrediten var lägre än förväntat. Investeringar Årets investeringar uppgick till 1491 tkr. Projekt Torpamarken Totala kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har under året uppgått till 45 tkr varav 45 tkr redovisas som investering. Finansiering Se finansieringsanalysen på sidan 7 Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr. Vid årets slut hade skuld till bank minskat med 750 tkr till 9814 tkr Kommittéernas nettokostnader 2013, tkr (exkl. Bankommittén, Fastighetskommittén och Marknadskommittén) Kostnader Intäkter Netto Budget Bridgekommittén Country/Jaktkommittén Damkommittén Informationskommittén Regel- och Handicapkommittén Junior o Idrottskommittén Tävlings- & Klubbkommittén Veterankommittén Summa Kommittéernas kostnader blev 74 tkr, ca 14 % lägre än föregående år. Kommittéintäkterna (start- och deltagaravgifter, sponsring mm) minskade med 110 tkr. Nettokostnaderna blev ca 58 % högre än föregående år. 6

7 Finansieringsanalys 2013 Ingående likvida medel 12 Årets resultat; exkl avskrivningar mm Investeringar Försäljning maskiner 0 Ökning av kortfristiga fordringar -209 Minskning av kortfristiga skulder -961 Medlemstillskott 12 Utgående likvida medel 15 Investeringar 2013 Utfall Budget Inventarier Kansli Webbhallen, 2* Dator reception 6 Summa 6 0 Bevattningsanläggning Bevattnings- och träskpump 40 Summa Byggnader Ombyggnad av Restaurangkök Summa Projekt Torpamarken Lantmäteriet 2013, avstyckning samt anslutning GA 45 Summa 45 0 SUMMA INVESTERINGAR

8 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Gästavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Banunderhållskostnader Fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga externa kostnader 8, Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 12, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 5 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner & Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis i lager (inlösta) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Skattefordran Momsfordran/skuld netto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundna reserver Andelskapital Övrigt bundet kapital Fria reserver Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristigt banklån Kortfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga medlemslån Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Viveca Ödners Minnesfond Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 10

11 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Inträdesavgifter Övriga verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader 6, 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Moderföreningens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 4 Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Diverse kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Andelskapital Övrigt bundet kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Viveca Ödners Minnesfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB inga inga 12

13 Wermdö Golf & Country Club Org nr Wermdö Golf & Country Club Org nr Noter, gemensamma för moderförening och koncern Noter, 1; Redovisnings- gemensamma och för värderingsprinciper moderförening och koncern Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Not 1; Redovisnings- och värderingsprinciper allmänna råd. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Samtliga siffror i tkr där inte annat anges. allmänna råd. Koncernredovisning Samtliga I koncernredovisningen siffror i tkr där inte ingår annat dotterföretag anges. där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna. Koncernredovisning I Koncernens koncernredovisningen bokslut är upprättat ingår dotterföretag enligt förvärvsmetoden, där moderföreningen vilket innebär direkt att innehar dotterbolagets 100 % av rösterna. eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets verkliga värden, eliminerats i sin helhet. eget I koncernens kapital vid eget förvärvet, kapital fastställt ingår härigenom som skillnaden endast den mellan del tillgångarnas av dotterbolagets och skuldernas eget kapital verkliga som tillkommit värden, efter eliminerats förvärvet. i sin helhet. I Internvinster koncernens inom eget koncernen kapital ingår elimineras härigenom i sin endast helhet. den del av dotterbolagets eget kapital som Fordringar tillkommit efter förvärvet. Internvinster Fordringar upptas inom till koncernen det belopp, elimineras som efter i sin individuell helhet. bedömning beräknas bli betalt. Fordringar Varulager Fordringar Varulagret värderas upptas till till det anskaffningsvärde. belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Materiella anläggningstillgångar Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Utgifter Materiella för anläggningstillgångar förbättringar av tillgångars skrivs prestanda, av systematiskt utöver över ursprunglig tillgångens nivå, bedömda ökar tillgångens redovisade nyttjandeperiod. värde. När Utgifter tillgångarnas för reparation avskrivningsbara och underhåll belopp redovisas fastställts, som kostnader. beaktas i Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda förekommande fall tillgångens restvärde. nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande Banmaskiner avskrivningstider tillämpas för koncernen. 5 år Inventarier kansli 3 år Inventarier Banmaskiner klubblokaler 5 år Inventarier Klädskåp omklädningsrum kansli 103 år Inventarier Övriga inventarier klubblokaler 5 år Klädskåp Inventarier omklädningsrum shop 10 år Övriga Bryggorinventarier 105 år Inventarier shop ladan 105 år Bryggor Inventarier paviljong 105 år Inventarier ladan Caféet 9:an 5 år Inventarier Byggnadsinventarier paviljong 105 år Inventarier Golfbilar Caféet 9:an 5 år Byggnadsinventarier Bevattningsanläggning 10 år Golfbilar Anslutning kommunalt vatten 205 år Bevattningsanläggning Byggnader år Anslutning Markanläggning kommunalt vatten år Byggnader Mark skrivs 66 ej av år Markanläggning 66 år Mark skrivs ej av Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. Personalkostnader - retroaktiva pensionskostnader Under 2013 upptäcktes att för låga pensionsbetalningar för tjänstemän gjorts åren 2006 och Personalkostnader En rättelse genomfördes - retroaktiva under hösten. pensionskostnader Som följd av rättelsen har personalkostnader i resultaträkningen 2013 för upptäcktes år 2012 korrigerats att för låga med pensionsbetalningar 149 tkr. I balansräkningen för tjänstemän har upplupna gjorts åren personalkostnader 2006 och Under En för 2012 rättelse ökat genomfördes med 362 tkr under och koncernens hösten. Som egna en följd kapital av 2012 rättelsen har har minskat personalkostnader med 362 tkr. i resultaträkningen för år 2012 korrigerats med 149 tkr. I balansräkningen har upplupna personalkostnader 13 för 2012 ökat med 362 tkr och koncernens egna kapital 2012 har minskat med 362 tkr.

14 Wermdö Golf & Country Club Org nr Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Not 2; Intäkternas fördelning Koncernen Moderföreningen Medlems- och spelrättsavgifter Spelrättsavgifter Medlemsavgifter Gästavgifter Greenfee Företagsgolf Företagsavtal Annonser & reklam Tävlingsintäkter Tävlingsintäkter Sponsoring & Donation Sponsoring & Donation Övriga intäkter Övriga intäkter Försäljning andelar Inträdesavgifter Överlåtelseavgifter andelar Hyror Lokalhyror Övriga hyresintäkter Andra rörelseintäkter Avyttring banmaskiner TOTALT

15 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 3; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, fördelat Koncernen Moderföreningen på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 2,5 2,5 0 0 Män Totalt 10,5 10,5 0 0 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktör (varav styrelse 0 kr) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr och VD kr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Moderföreningen Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Fördelade personalkostnader Koncernen Moderföreningen Löner, bana och fastighet Löner, kansli och reception Bilersättningar Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt Pensions- & försäkringspremier Förändring semesterlöneskuld Utbildning och övriga personalkostnader Totalt

16 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 4; Banunderhåll Koncernen Moderföreningen Frö/träd/växter Gödsel mm Dressand Jord och mull Banutrustning Reparation o underhåll bevattning Reparation o underhåll vägar/broar Div kostnader banmaskiner Bevattning och underhåll banan Övriga kostnader Totalt Not 5; Fastighetskostnader Koncernen Moderföreningen Vatten och avlopp Värme El Renhållning och sophämtning Reparation och underhåll Restaurang Klubbhus Lada Tjänstebostäder Pool Tennis Bryggor Övrigt Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Totalt Not 6; Främmande tjänster Koncernen Moderföreningen Datakostnader Bevakningstjänster Konsultkostnader Övrigt Totalt

17 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 7; Föreningskostnader Koncernen Moderföreningen Möten och sammankomster Styrelse o kommittéer Övriga Utbildning, kurser, läger Tävlingspriser Tävlingskostnader Träningskostnader Deltagaravgifter tävlingar Förbundsavgift SGF o SGDF Pro-kostnader Övrigt Totalt Not 8; Övriga externa kostnader Koncernen Moderföreningen Städning Hyra maskiner o inventarier Förbrukningsmateriel Kontorsmateriel Telefon, porto Fordon, resor, transporter Reklam, PR Försäkringspremier Revisionskostnader Övr kostnader Totalt Not 9; Interna tjänster Administrativa tjänster Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen (moms) Lokalhyra Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen

18 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 10; Förändring av eget kapital Andels- Bundna Balans. Årets kapital reserver vinst resultat Totalt Koncernen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Moderföreningen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Specifikation Andelskapital Nominellt belopp Antal Andelskapital Anm. Seniorandelsbevis (i dödsbo) för inlösen enligt beslut Företagsbevis Andelskapital Totalt: Not 11; Ställda säkerheter Koncernen Moderföreningen För checkkredit fastighetsinteckningar

19 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 12; Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernmässigt övervärde Taxeringsvärdet 2013 uppgår totalt till tkr varav byggnader tkr och mark tkr. Not 13; Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14; Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat andel % andel % aktier värde Moderföreningen Wermdö Golf AB Summa Wermdö Golf AB, org nr med säte i Värmdö 19

20 Wermdö Golf & Country Club Org nr Wermdö Golf & Country Club Org Not nr 15; Lån Koncernen Moderföreningen Räntebärande skulder Not Långfristiga 15; Lån Långfristigt banklån Koncernen Moderföreningen Kortfristiga Räntebärande skulder Checkräkningskredit Långfristiga Långfristigt banklån Kortfristiga Summa räntebärande skulder Checkräkningskredit Övriga Summa långfristiga räntebärande skulder skulder längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Reverslån Övriga långfristiga medlemmar skulder Särskilda medlemsbevis längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Lån - Ungdomskvot Reverslån medlemmar Särskilda medlemsbevis Lån - Ungdomskvot Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Koncernen Moderföreningen Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Koncernen Moderföreningen 0 0 Övriga poster Summa Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Förutbet Övriga poster kostn och upplupna int Interimsfordringar Summa (förutbetalda försäkringar mm) Summa Förutbet kostn och upplupna int Interimsfordringar (förutbetalda försäkringar mm) Summa Värmdö Värmdö Bengt Möller Ordförande Bengt Möller Ordförande Anne Ekblad Fredrik Bergström Fredrik Bergström Inger Johansson Anne Ekblad Anders Keller Inger Johansson Örjan Kjellström Anders Keller Anne-Charlotte Lilienberg Örjan Kjellström Göran Palmér Anne-Charlotte Lilienberg Göran Palmér Vår revisionsberättelse har avgivits Vår revisionsberättelse har avgivits Marine Gesien Auktoriserad revisor Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor 20

21 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Wermdö Golf & Country Club, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört revision av årsredovisningen för Wermdö Golf & Country Club för år Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Wermdö Golf & Country Club för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 10 mars 2014 Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Föreningsrevisor 21

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer