Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning Verksamhetsplan Årsmöte 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013"

Transkript

1 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3

2 Innehållsförteckning Sid Kallelse och Föredragningslista 3 Verksamhetsberättelse Finansieringsanalys och Investeringar 8 Resultat- och balansräkningar 9-13 Noter Revisionsberättelse 22 Befattningshavare och personal Verksamhetsplan och Budget Avgifter och Budget Motioner och insända medlemsförslag 32 Styrelsens Proposition Valberedningens förslag 36 2

3 Kallelse till årsmöte Klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 23 april 2013, kl på Quality Hotel Nacka Värmdövägen 84 (Sickla) Styrelsen för Wermdö Golf & Country Club Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställande av föredragningslista 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet 7. Information - aktuella frågor 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Verksamhetsplan och budget 2013 samt fastställande av avgifter 12. Motioner 13 Styrelsens proposition 14. Val av klubbordförande 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av ledamöter i valberedningen 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande 3

4 Förvaltningsberättelse 2012 Verksamhetsöversikt År 2012 var klubbens 46: e verksamhetsår och det blev ett efter väderomständigheterna bra år med flera uppnådda mål. Banan öppnade för spel på ordinarie greener den 25 april. Spelaktiviteten från medlemmar ökade något mot föregående år samtidigt som antalet gäster minskade främst på grund av det ogynnsamma vädret med mycket nederbörd och få soltimmar. Det ekonomiska resultatet blev bra med högre företagsintäkter än budgeterat och med ett kostnadsläge under kontroll. Den fortsatt låga räntenivån i kombination med en lägre än förväntad utnyttjandegrad av checkkrediten påverkade också positivt. Skuld till bank minskade med tkr till tkr. Redan från säsongsstart höll vår golfbana och i synnerhet våra greener en mycket hög standard. Inför säsongen färdigställdes röd tee hål 9 och 11. Under hösten och efter godkännande av Länsantikvarien kunde arbetet påbörjas med att bygga ett nytt rött grästee på hål 7. Därefter påbörjades en renovering av vit/gula utslag på hål 3 och 4. Vid fyra tillfällen under året hålpipluftades och dressades fairway på hål 7 och 17. Insatserna kommer att fortsätta under 2013 och därefter görs en utvärdering av gjorda insatser. Därutöver har extra insatser genomförts för förbättrad finish för våra bunkrar och gångvägar. Under året införskaffades en spruttruck, en ruffklippare och en bunkerkratta. Under våren renoverades poolområdet med ett nytt staket, sten- och markläggning samt en ny utedusch. Samtidigt lät vi måla om den nya delen av klubbhusfasaden och starterhuset vid första tee. Under hösten fattades beslut om att bygga ut den nedre delen av restaurangaltanen mot poolen. Även en ny VA-pump installerades. Dialogen med Värmdö kommun om ny detaljplan för Torpamarken har under året fortsatt och den 27 juni meddelades att ny detaljplan hade vunnit laga kraft. Ett förrättningsarbete påbörjades med Lantmäteriet under hösten och avstyckningsprocessen förväntas bli klar våren Under hösten genomfördes en medlemsenkät som ca 400 medlemmar valde att delta i. Enkäten visade på hög trivsel och att medlemmarna är nöjda med banan, servicenivån och utbudet av klubbaktiviteter. Efterfrågan på speltider från medlemmar ökade något under högsäsong. Vi fortsatte med 10 minuters starttidsintervaller och en heltimmastid som först kunde bokas samma dag och per telefon eller på plats. Under högsäsong infördes ytterligare en på-plats-tid för att bereda möjligheter till spontangolf. Utnyttjandegraden för dessa tider var låg och i augusti togs den bort och gjordes förbokningsbar. Under året såg vi samtidigt en uppgång för bokningar via Internet. Antalet besökande golfgäster minskade under året till främst för ordinarie greenfee och företag samtidigt som nivån på spel med medlem var i stort oförändrad. I syfte att fortsätta kunna konkurrera om företagsarrangemang förlades tre företagsgolfer till andra dagar än tisdagar och torsdagar. Samtidigt nyttjades inte sjutton möjliga tisdagar och torsdagar. Antalet tävlingar reducerades till en större tävling per månad. Några tävlingar spelades på vardagar. Detta för att tillgodose medlemmars önskemål om förbättrade möjligheter till socialgolf under helgdagar. Juniorkommitténs mycket förtjänstfulla arbete fortsatte under Både bland pojkar och flickor finns flera duktiga spelare med stor utvecklingspotential. WGCC deltog inte med något elitlag. Även övriga kommittéer har under året bedrivit ett mycket gott arbete för vilket medlemmarna tydligt visat sin uppskattning genom ett aktivt deltagande i erbjudna aktiviteter. En särskild Countrydag genomfördes i juli med olika inslag runt och i klubbhuset. 4

5 De under fjolåret introducerade månatliga nyhetsbreven via e-post och på hemsidan har utgivits regelbundet under året. Den 3 september stod WGCC värd för golftävlingen Operakällaren Trophy till förmån för Unicef. Ett drygt trettiotal medlemmar hade slutit upp som funktionärer. Flera svenska Europa Tour spelare, såväl kvinnliga som manliga deltog i tävlingen och WGCC fick mycket beröm för arrangemang och golfbana. Intäkter, kostnader och resultat Det redovisade resultatet för 2012 uppgick för koncernen (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) till 771 tkr. Resultatet är 571 tkr bättre än budget, främst till följd av fortsatt god kostnadskontroll, högre intäkter från företagssamarbete samt lägre räntekostnader. Resultatet för WGCC uppgick till 265 tkr och för WGAB till 506 tkr. Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter (not 2) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Inträdes- och överlåtelseavgifterna (not 2) ökade till 293 tkr genom att fler andelar omsattes. Inträdesavgiften sänktes under året till Gästintäkter (not 2) uppgick till tkr, vilket är 248 tkr högre än budget främst till följd av ett fortsatt bra marknadsarbete. Företagsintäkterna är 378 tkr högre och greenfee-intäkterna 130 tkr lägre än budget. Hyresintäkterna och övriga intäkter uppgick till tkr vilket är 236 tkr bättre än budget främst genom högre inträdes- och överlåtelseavgifter samt högre bidrags- och sponsorstöd till juniorverksamheten. Personalkostnaderna (not 3) uppgick till tkr, (f å tkr). I jämförelse med budget är kostnaderna 42 tkr lägre, främst genom lägre avgifter för säsongsanställd personal. Kostnaderna för banunderhåll (not 4) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Under året färdigställdes röd tee hål 9 och 11 samt påbörjades en renovering av röd tee hål 7 samt vit/gul tee hål 3 och 4. Fastighetskostnaderna (not 5) uppgick till tkr vilket är 46 tkr lägre än budget. Reparations- och underhållskostnaderna blev 750 tkr vilket är 240 tkr högre än budget. Häri ingår ny stenbeläggning och staket för poolområdet, byte av VA-pump, målning av kanslifasad samt starterhus, nytt staket vid drivingrange samt ny utbyggnad av restaurangaltan. Kostnader för uppvärmning, el och vatten blev 668 tkr vilket är 137 tkr lägre än budget främst genom lägre elkostnader. Främmande tjänster (not 6) uppgick till 144 tkr vilket är i nivå med budget. Föreningskostnaderna (not 7) uppgick till 896 tkr vilket är 46 tkr högre än budget men i nivå med föregående år. Föreningskostnaderna består i huvudsak av kommittéverksamhet, förbundsavgifter och pro kostnader. Kommittéernas nettokostnad uppgick till 62 tkr, ca 57 % lägre än budget. 5

6 Övriga kostnader (not 8 och 9) uppgick till 967 tkr, vilket är 67 tkr högre än budget främst genom högre kostnader för hyra av banmaskiner samt inköp av nya entréfåtöljer och nya klubbhandukar Avskrivningarna uppgick till tkr (f å tkr). Finansnettot uppgick till -438 tkr (f å -545) tkr eller 112 tkr bättre än budget främst genom en fortsatt låg räntenivå samtidigt som nyttjandegraden av checkkrediten var lägre än förväntat. Investeringar Årets investeringar uppgick till 458 tkr. Projekt Torpamarken Årets kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har uppgått till 18 tkr varav 15 tkr avser den pågående Lantmäteriförrättningen och som har upphandlats till fast pris 60 tkr. Hela beloppet har redovisats som investering. Totala kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har per den 31 december 2012 uppgått till 134 tkr varav 116 tkr avser Övrigt likviditetspåverkande I samband med köp av ny fairwayklippare 2011 till priset 390 tkr överenskoms om betalning i två rater varav 200 tkr betalades vid leverans och resterande 190 tkr betalades februari Hela köpeskillingen redovisades som investering 2011 och 190 tkr är kassapåverkande Finansiering Se finansieringsanalysen på sid 8. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr. Vid årets slut hade skuld till bank minskat med tkr till tkr. 6

7 Kommittéernas nettokostnader 2012, tkr (exkl. Bankommittén, Fastighetskommittén och Marknadskommittén) Kostnader Intäkter Netto Budget Bridgekommittén Country/Jaktkommittén Damkommittén Informationskommittén Regel- och Handicapkommittén Junior o Idrottskommittén Tävlings- & Klubbkommittén Veterankommittén Summa Kommittéernas kostnader blev 85 tkr, ca 20 % höge än föregående år. Kommittéintäkterna (start- och deltagaravgifter, sponsring mm) ökade med 131 tkr. Nettokostnaderna blev ca 43 % lägre än föregående år. 7

8 Finansieringsanalys 2012 Ingående likvida medel 35 Årets resultat; exkl avskrivningar mm Investeringar -458 Försäljning maskiner 0 Ökning av kortfristiga fordringar -218 Minskning av kortfristiga skulder Medlemstillskott 23 Utgående likvida medel 12 Investeringar 2012 Utfall Budget Banmaskiner Greenklippare TORO GR 3250 m tillbehör 270 Spruttruck TORO MP Bunkerkratta TORO Sand Pro Summa Bevattningsanläggning Bevattnings- och träskpump Summa 0 90 Byggnadsinventarier Renovering Restaurangkök, del av kostnad (påbörjas och slutförs 2013) Summa Projekt Torpamarken Värmdö Kommun Planarbete Lantmäteriet 2012, avstyckning samt anslutning GA 15 Summa 18 0 SUMMA INVESTERINGAR

9 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Gästavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Banunderhållskostnader Fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga externa kostnader 8, Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 12, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

10 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner & Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis i lager (inlösta) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Skattefordran Momsfordran/skuld netto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundna reserver Andelskapital Övrigt bundet kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Reverslån medlemmar Övriga medlemslån Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Viveca Ödners Minnesfond Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 11

12 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Inträdesavgifter Övriga verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader 6, 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Moderföreningens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 1 Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Diverse kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Andelskapital Övrigt bundet kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 11 0 Viveca Ödners Minnesfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB inga inga 13

14 Wermdö Golf & Country Club Org nr Noter, gemensamma för moderförening och koncern Not 1; Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samtliga siffror i tkr där inte annat anges. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen. Banmaskiner Inventarier kansli Inventarier klubblokaler Klädskåp omklädningsrum Övriga inventarier Inventarier shop Bryggor Inventarier ladan Inventarier paviljong Inventarier Caféet 9:an Byggnadsinventarier Golfbilar Bevattningsanläggning Anslutning kommunalt vatten Byggnader Markanläggning Mark 5 år 3 år 5 år 10 år 5 år 10 år 10 år 5 år 5 år 5 år 10 år 5 år 10 år 20 år 66 år 66 år skrivs ej av Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. 14

15 Wermdö Golf & Country Club Org nr Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Not 2; Intäkternas fördelning Koncernen Moderföreningen Medlems- och spelrättsavgifter Spelrättsavgifter Medlemsavgifter Gästavgifter Greenfee Företagsgolf Företagsavtal Annonser & reklam Tävlingsintäkter Tävlingsintäkter Sponsoring & Donation Sponsoring & Donation Övriga intäkter Övriga intäkter Försäljning andelar Inträdesavgifter Överlåtelseavgifter andelar Hyror Lokalhyror Övriga hyresintäkter Andra rörelseintäkter Avyttring banmaskiner TOTALT

16 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 3; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, fördelat Koncernen Moderföreningen på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 2,5 2,5 0 0 Män Totalt 10,5 10,5 0 0 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktör (varav styrelse 0 kr) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr och VD kr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Moderföreningen Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Fördelade personalkostnader Koncernen Moderföreningen Löner, bana och fastighet Löner, kansli och reception Bilersättningar Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt Pensions- & försäkringspremier Förändring semesterlöneskuld Utbildning och övriga personalkostnader Totalt

17 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 4; Banunderhåll Koncernen Moderföreningen Frö/träd/växter Gödsel mm Dressand Jord och mull Banutrustning Reparation o underhåll bevattning Reparation o underhåll vägar/broar Div kostnader banmaskiner Bevattning och underhåll banan Övriga kostnader Totalt Not 5; Fastighetskostnader Koncernen Moderföreningen Vatten och avlopp Värme El Renhållning och sophämtning Reparation och underhåll Restaurang Klubbhus Lada Tjänstebostäder Pool Bryggor Övrigt Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Totalt Not 6; Främmande tjänster Koncernen Moderföreningen Datakostnader Bevakningstjänster Konsultkostnader Övrigt Totalt

18 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 7; Föreningskostnader Koncernen Moderföreningen Möten och sammankomster Styrelse o kommittéer Övriga Utbildning, kurser, läger Tävlingspriser Tävlingskostnader Träningskostnader Deltagaravgifter tävlingar Förbundsavgift SGF o SGDF Pro-kostnader Övrigt Totalt Not 8; Övriga externa kostnader Koncernen Moderföreningen Städning Hyra maskiner o inventarier Förbrukningsmateriel Kontorsmateriel Telefon, porto Fordon, resor, transporter Reklam, PR Försäkringspremier Revisionskostnader Övr kostnader Totalt Not 9; Interna tjänster Administrativa tjänster Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen (moms) Lokalhyra Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen

19 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 10; Förändring av eget kapital Andels- Bundna Balans. Årets kapital reserver vinst resultat Totalt Koncernen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Moderföreningen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Specifikation Andelskapital Nominellt belopp Antal Andelskapital Anm. Seniorandelsbevis (i dödsbo) för inlösen enligt beslut Företagsbevis Andelskapital Totalt: Not 11; Ställda säkerheter Koncernen Moderföreningen För checkkredit fastighetsinteckningar

20 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 12; Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernmässigt övervärde Taxeringsvärdet 2012 uppgår totalt till tkr varav byggnader tkr och mark tkr. Not 13; Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14; Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat andel % andel % aktier värde Moderföreningen Wermdö Golf AB Summa Wermdö Golf AB, org nr med säte i Värmdö 20

21 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 15; Lån Koncernen Moderföreningen Räntebärande skulder Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Reverslån medlemmar Särskilda medlemsbevis Lån - Ungdomskvot Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Koncernen Moderföreningen Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Övriga poster Summa Förutbet kostn och upplupna int Interimsfordringar (förutbetalda försäkringar mm) Summa Värmdö Bengt Möller Ordförande Fredrik Bergström Conny Edlundh Anne Ekblad Anders Keller Anne-Charlotte Lilienberg Peter Norberg Göran Palmér Vår revisionsberättelse har avgivits Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor 21

22 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Wermdö Golf & Country Club, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört revision av årsredovisningen för Wermdö Golf & Country Club för år Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Wermdö Golf & Country Club för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 8 mars 2013 Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Föreningsrevisor 22

23 Befattningshavare och personal Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och kontaktansvar: Bengt Möller ordförande Valberedningen Fredrik Bergström vice ordf Marknadskommittén Conny Edlundh Junior- och Idrottskommittén Anne Ekblad Tävlingskommittén Anders Keller Avtalsfrågor Ann-Charlotte Lilienberg Damkommittén Peter Norberg Medlems- och ägarfrågor Göran Palmér Banutvecklingskommittén Jens Ullström VD/Adj. Övriga kommittéer Styrelsen har under 2012 haft 9 protokollförda sammanträden i WGCC och i WGAB. Revisorer Marine Gesien Gunnar Schmidt Camilla Ral Ingvarsson Lillemor Sundt Rolf Wassing Kommittéordföranden Göran Palmér Kenneth Gollne delat ansvar Anne-Charlotte Lilienberg Conny Edlundh Kajsa Barford-Schmidt Fredrik Bergström Nils Bergkvist Anne Ekblad Fredrik Wahlberg Wiveka Burgaz ordinarie, auktoriserad revisor ordinarie klubbrevisor suppleant, auktoriserad revisor suppleant klubbrevisor Valberedningen Banutvecklingskommittén Bridgekommittén Damkommittén Informationskommittén Junior o Idrottskommittén Klubbkommittén Marknadskommittén Regel- och handicapkommittén Tävlingskommittén Veterankommittén Jaktsektionen 23

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto 10 000 per år Tappat 75 000 sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2011. Verksamhetsplan 2012. Årsmöte 2012 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2011 Verksamhetsplan 2012 Årsmöte 2012 Tisdagen den 3 april 2012, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Verksamhetsplan 2015. Årsmöte 2015. Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla)

Wermdö Golf & Country Club. Verksamhetsplan 2015. Årsmöte 2015. Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 2015, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer