Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning Verksamhetsplan Årsmöte 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013"

Transkript

1 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3

2 Innehållsförteckning Sid Kallelse och Föredragningslista 3 Verksamhetsberättelse Finansieringsanalys och Investeringar 8 Resultat- och balansräkningar 9-13 Noter Revisionsberättelse 22 Befattningshavare och personal Verksamhetsplan och Budget Avgifter och Budget Motioner och insända medlemsförslag 32 Styrelsens Proposition Valberedningens förslag 36 2

3 Kallelse till årsmöte Klubbens medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 23 april 2013, kl på Quality Hotel Nacka Värmdövägen 84 (Sickla) Styrelsen för Wermdö Golf & Country Club Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Fråga om mötet har behörigen utlysts 5. Fastställande av föredragningslista 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden skall justera årsmötesprotokollet 7. Information - aktuella frågor 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11. Verksamhetsplan och budget 2013 samt fastställande av avgifter 12. Motioner 13 Styrelsens proposition 14. Val av klubbordförande 15. Val av övriga ledamöter i styrelsen 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Val av ledamöter i valberedningen 18. Övriga frågor 19. Mötets avslutande 3

4 Förvaltningsberättelse 2012 Verksamhetsöversikt År 2012 var klubbens 46: e verksamhetsår och det blev ett efter väderomständigheterna bra år med flera uppnådda mål. Banan öppnade för spel på ordinarie greener den 25 april. Spelaktiviteten från medlemmar ökade något mot föregående år samtidigt som antalet gäster minskade främst på grund av det ogynnsamma vädret med mycket nederbörd och få soltimmar. Det ekonomiska resultatet blev bra med högre företagsintäkter än budgeterat och med ett kostnadsläge under kontroll. Den fortsatt låga räntenivån i kombination med en lägre än förväntad utnyttjandegrad av checkkrediten påverkade också positivt. Skuld till bank minskade med tkr till tkr. Redan från säsongsstart höll vår golfbana och i synnerhet våra greener en mycket hög standard. Inför säsongen färdigställdes röd tee hål 9 och 11. Under hösten och efter godkännande av Länsantikvarien kunde arbetet påbörjas med att bygga ett nytt rött grästee på hål 7. Därefter påbörjades en renovering av vit/gula utslag på hål 3 och 4. Vid fyra tillfällen under året hålpipluftades och dressades fairway på hål 7 och 17. Insatserna kommer att fortsätta under 2013 och därefter görs en utvärdering av gjorda insatser. Därutöver har extra insatser genomförts för förbättrad finish för våra bunkrar och gångvägar. Under året införskaffades en spruttruck, en ruffklippare och en bunkerkratta. Under våren renoverades poolområdet med ett nytt staket, sten- och markläggning samt en ny utedusch. Samtidigt lät vi måla om den nya delen av klubbhusfasaden och starterhuset vid första tee. Under hösten fattades beslut om att bygga ut den nedre delen av restaurangaltanen mot poolen. Även en ny VA-pump installerades. Dialogen med Värmdö kommun om ny detaljplan för Torpamarken har under året fortsatt och den 27 juni meddelades att ny detaljplan hade vunnit laga kraft. Ett förrättningsarbete påbörjades med Lantmäteriet under hösten och avstyckningsprocessen förväntas bli klar våren Under hösten genomfördes en medlemsenkät som ca 400 medlemmar valde att delta i. Enkäten visade på hög trivsel och att medlemmarna är nöjda med banan, servicenivån och utbudet av klubbaktiviteter. Efterfrågan på speltider från medlemmar ökade något under högsäsong. Vi fortsatte med 10 minuters starttidsintervaller och en heltimmastid som först kunde bokas samma dag och per telefon eller på plats. Under högsäsong infördes ytterligare en på-plats-tid för att bereda möjligheter till spontangolf. Utnyttjandegraden för dessa tider var låg och i augusti togs den bort och gjordes förbokningsbar. Under året såg vi samtidigt en uppgång för bokningar via Internet. Antalet besökande golfgäster minskade under året till främst för ordinarie greenfee och företag samtidigt som nivån på spel med medlem var i stort oförändrad. I syfte att fortsätta kunna konkurrera om företagsarrangemang förlades tre företagsgolfer till andra dagar än tisdagar och torsdagar. Samtidigt nyttjades inte sjutton möjliga tisdagar och torsdagar. Antalet tävlingar reducerades till en större tävling per månad. Några tävlingar spelades på vardagar. Detta för att tillgodose medlemmars önskemål om förbättrade möjligheter till socialgolf under helgdagar. Juniorkommitténs mycket förtjänstfulla arbete fortsatte under Både bland pojkar och flickor finns flera duktiga spelare med stor utvecklingspotential. WGCC deltog inte med något elitlag. Även övriga kommittéer har under året bedrivit ett mycket gott arbete för vilket medlemmarna tydligt visat sin uppskattning genom ett aktivt deltagande i erbjudna aktiviteter. En särskild Countrydag genomfördes i juli med olika inslag runt och i klubbhuset. 4

5 De under fjolåret introducerade månatliga nyhetsbreven via e-post och på hemsidan har utgivits regelbundet under året. Den 3 september stod WGCC värd för golftävlingen Operakällaren Trophy till förmån för Unicef. Ett drygt trettiotal medlemmar hade slutit upp som funktionärer. Flera svenska Europa Tour spelare, såväl kvinnliga som manliga deltog i tävlingen och WGCC fick mycket beröm för arrangemang och golfbana. Intäkter, kostnader och resultat Det redovisade resultatet för 2012 uppgick för koncernen (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) till 771 tkr. Resultatet är 571 tkr bättre än budget, främst till följd av fortsatt god kostnadskontroll, högre intäkter från företagssamarbete samt lägre räntekostnader. Resultatet för WGCC uppgick till 265 tkr och för WGAB till 506 tkr. Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter (not 2) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Inträdes- och överlåtelseavgifterna (not 2) ökade till 293 tkr genom att fler andelar omsattes. Inträdesavgiften sänktes under året till Gästintäkter (not 2) uppgick till tkr, vilket är 248 tkr högre än budget främst till följd av ett fortsatt bra marknadsarbete. Företagsintäkterna är 378 tkr högre och greenfee-intäkterna 130 tkr lägre än budget. Hyresintäkterna och övriga intäkter uppgick till tkr vilket är 236 tkr bättre än budget främst genom högre inträdes- och överlåtelseavgifter samt högre bidrags- och sponsorstöd till juniorverksamheten. Personalkostnaderna (not 3) uppgick till tkr, (f å tkr). I jämförelse med budget är kostnaderna 42 tkr lägre, främst genom lägre avgifter för säsongsanställd personal. Kostnaderna för banunderhåll (not 4) uppgick till tkr vilket är i nivå med budget. Under året färdigställdes röd tee hål 9 och 11 samt påbörjades en renovering av röd tee hål 7 samt vit/gul tee hål 3 och 4. Fastighetskostnaderna (not 5) uppgick till tkr vilket är 46 tkr lägre än budget. Reparations- och underhållskostnaderna blev 750 tkr vilket är 240 tkr högre än budget. Häri ingår ny stenbeläggning och staket för poolområdet, byte av VA-pump, målning av kanslifasad samt starterhus, nytt staket vid drivingrange samt ny utbyggnad av restaurangaltan. Kostnader för uppvärmning, el och vatten blev 668 tkr vilket är 137 tkr lägre än budget främst genom lägre elkostnader. Främmande tjänster (not 6) uppgick till 144 tkr vilket är i nivå med budget. Föreningskostnaderna (not 7) uppgick till 896 tkr vilket är 46 tkr högre än budget men i nivå med föregående år. Föreningskostnaderna består i huvudsak av kommittéverksamhet, förbundsavgifter och pro kostnader. Kommittéernas nettokostnad uppgick till 62 tkr, ca 57 % lägre än budget. 5

6 Övriga kostnader (not 8 och 9) uppgick till 967 tkr, vilket är 67 tkr högre än budget främst genom högre kostnader för hyra av banmaskiner samt inköp av nya entréfåtöljer och nya klubbhandukar Avskrivningarna uppgick till tkr (f å tkr). Finansnettot uppgick till -438 tkr (f å -545) tkr eller 112 tkr bättre än budget främst genom en fortsatt låg räntenivå samtidigt som nyttjandegraden av checkkrediten var lägre än förväntat. Investeringar Årets investeringar uppgick till 458 tkr. Projekt Torpamarken Årets kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har uppgått till 18 tkr varav 15 tkr avser den pågående Lantmäteriförrättningen och som har upphandlats till fast pris 60 tkr. Hela beloppet har redovisats som investering. Totala kostnader för arbete med ny detaljplan för Torpamarken har per den 31 december 2012 uppgått till 134 tkr varav 116 tkr avser Övrigt likviditetspåverkande I samband med köp av ny fairwayklippare 2011 till priset 390 tkr överenskoms om betalning i två rater varav 200 tkr betalades vid leverans och resterande 190 tkr betalades februari Hela köpeskillingen redovisades som investering 2011 och 190 tkr är kassapåverkande Finansiering Se finansieringsanalysen på sid 8. Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till tkr. Vid årets slut hade skuld till bank minskat med tkr till tkr. 6

7 Kommittéernas nettokostnader 2012, tkr (exkl. Bankommittén, Fastighetskommittén och Marknadskommittén) Kostnader Intäkter Netto Budget Bridgekommittén Country/Jaktkommittén Damkommittén Informationskommittén Regel- och Handicapkommittén Junior o Idrottskommittén Tävlings- & Klubbkommittén Veterankommittén Summa Kommittéernas kostnader blev 85 tkr, ca 20 % höge än föregående år. Kommittéintäkterna (start- och deltagaravgifter, sponsring mm) ökade med 131 tkr. Nettokostnaderna blev ca 43 % lägre än föregående år. 7

8 Finansieringsanalys 2012 Ingående likvida medel 35 Årets resultat; exkl avskrivningar mm Investeringar -458 Försäljning maskiner 0 Ökning av kortfristiga fordringar -218 Minskning av kortfristiga skulder Medlemstillskott 23 Utgående likvida medel 12 Investeringar 2012 Utfall Budget Banmaskiner Greenklippare TORO GR 3250 m tillbehör 270 Spruttruck TORO MP Bunkerkratta TORO Sand Pro Summa Bevattningsanläggning Bevattnings- och träskpump Summa 0 90 Byggnadsinventarier Renovering Restaurangkök, del av kostnad (påbörjas och slutförs 2013) Summa Projekt Torpamarken Värmdö Kommun Planarbete Lantmäteriet 2012, avstyckning samt anslutning GA 15 Summa 18 0 SUMMA INVESTERINGAR

9 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Gästavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Banunderhållskostnader Fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga externa kostnader 8, Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 12, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

10 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner & Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis i lager (inlösta) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Skattefordran Momsfordran/skuld netto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 Wermdö Golf & Country Club Org nr Koncernbalansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundna reserver Andelskapital Övrigt bundet kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Skulder Reverslån medlemmar Övriga medlemslån Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Viveca Ödners Minnesfond Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 11

12 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens resultaträkning Not Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Inträdesavgifter Övriga verksamhetsintäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Övriga externa kostnader 6, 8, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 2 Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Moderföreningens balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Lager mm Andelsbevis Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 1 Medlemsfordringar Viveca Ödners Minnesfond Diverse kortfristiga fordringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 Wermdö Golf & Country Club Org nr Moderföreningens balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Andelskapital Övrigt bundet kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Långfristiga skulder Reverslån medlemmar Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 11 0 Viveca Ödners Minnesfond Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB inga inga 13

14 Wermdö Golf & Country Club Org nr Noter, gemensamma för moderförening och koncern Not 1; Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samtliga siffror i tkr där inte annat anges. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen. Banmaskiner Inventarier kansli Inventarier klubblokaler Klädskåp omklädningsrum Övriga inventarier Inventarier shop Bryggor Inventarier ladan Inventarier paviljong Inventarier Caféet 9:an Byggnadsinventarier Golfbilar Bevattningsanläggning Anslutning kommunalt vatten Byggnader Markanläggning Mark 5 år 3 år 5 år 10 år 5 år 10 år 10 år 5 år 5 år 5 år 10 år 5 år 10 år 20 år 66 år 66 år skrivs ej av Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. 14

15 Wermdö Golf & Country Club Org nr Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal. Not 2; Intäkternas fördelning Koncernen Moderföreningen Medlems- och spelrättsavgifter Spelrättsavgifter Medlemsavgifter Gästavgifter Greenfee Företagsgolf Företagsavtal Annonser & reklam Tävlingsintäkter Tävlingsintäkter Sponsoring & Donation Sponsoring & Donation Övriga intäkter Övriga intäkter Försäljning andelar Inträdesavgifter Överlåtelseavgifter andelar Hyror Lokalhyror Övriga hyresintäkter Andra rörelseintäkter Avyttring banmaskiner TOTALT

16 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 3; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet årsanställda, fördelat Koncernen Moderföreningen på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 2,5 2,5 0 0 Män Totalt 10,5 10,5 0 0 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktör (varav styrelse 0 kr) Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse 0 kr och VD kr) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Moderföreningen Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Fördelade personalkostnader Koncernen Moderföreningen Löner, bana och fastighet Löner, kansli och reception Bilersättningar Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt Pensions- & försäkringspremier Förändring semesterlöneskuld Utbildning och övriga personalkostnader Totalt

17 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 4; Banunderhåll Koncernen Moderföreningen Frö/träd/växter Gödsel mm Dressand Jord och mull Banutrustning Reparation o underhåll bevattning Reparation o underhåll vägar/broar Div kostnader banmaskiner Bevattning och underhåll banan Övriga kostnader Totalt Not 5; Fastighetskostnader Koncernen Moderföreningen Vatten och avlopp Värme El Renhållning och sophämtning Reparation och underhåll Restaurang Klubbhus Lada Tjänstebostäder Pool Bryggor Övrigt Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Totalt Not 6; Främmande tjänster Koncernen Moderföreningen Datakostnader Bevakningstjänster Konsultkostnader Övrigt Totalt

18 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 7; Föreningskostnader Koncernen Moderföreningen Möten och sammankomster Styrelse o kommittéer Övriga Utbildning, kurser, läger Tävlingspriser Tävlingskostnader Träningskostnader Deltagaravgifter tävlingar Förbundsavgift SGF o SGDF Pro-kostnader Övrigt Totalt Not 8; Övriga externa kostnader Koncernen Moderföreningen Städning Hyra maskiner o inventarier Förbrukningsmateriel Kontorsmateriel Telefon, porto Fordon, resor, transporter Reklam, PR Försäkringspremier Revisionskostnader Övr kostnader Totalt Not 9; Interna tjänster Administrativa tjänster Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen (moms) Lokalhyra Intäkt i dotterbolaget Kostnad i Moderföreningen Kostnad i koncernen

19 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 10; Förändring av eget kapital Andels- Bundna Balans. Årets kapital reserver vinst resultat Totalt Koncernen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Moderföreningen Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Uppsagda Företagsbevis Kapitaltillskott Årets resultat Eget kapital Specifikation Andelskapital Nominellt belopp Antal Andelskapital Anm. Seniorandelsbevis (i dödsbo) för inlösen enligt beslut Företagsbevis Andelskapital Totalt: Not 11; Ställda säkerheter Koncernen Moderföreningen För checkkredit fastighetsinteckningar

20 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 12; Byggnader och mark Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Koncernmässigt övervärde Taxeringsvärdet 2012 uppgår totalt till tkr varav byggnader tkr och mark tkr. Not 13; Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderföreningen Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ack anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 14; Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat andel % andel % aktier värde Moderföreningen Wermdö Golf AB Summa Wermdö Golf AB, org nr med säte i Värmdö 20

21 Wermdö Golf & Country Club Org nr Not 15; Lån Koncernen Moderföreningen Räntebärande skulder Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta) Reverslån medlemmar Särskilda medlemsbevis Lån - Ungdomskvot Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter Koncernen Moderföreningen Upplupna kostn och förutbet int Upplupna personalkostnader Övriga poster Summa Förutbet kostn och upplupna int Interimsfordringar (förutbetalda försäkringar mm) Summa Värmdö Bengt Möller Ordförande Fredrik Bergström Conny Edlundh Anne Ekblad Anders Keller Anne-Charlotte Lilienberg Peter Norberg Göran Palmér Vår revisionsberättelse har avgivits Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Klubbrevisor 21

22 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Wermdö Golf & Country Club, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört revision av årsredovisningen för Wermdö Golf & Country Club för år Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Wermdö Golf & Country Club för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 8 mars 2013 Marine Gesien Auktoriserad revisor Gunnar Schmidt Föreningsrevisor 22

23 Befattningshavare och personal Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och kontaktansvar: Bengt Möller ordförande Valberedningen Fredrik Bergström vice ordf Marknadskommittén Conny Edlundh Junior- och Idrottskommittén Anne Ekblad Tävlingskommittén Anders Keller Avtalsfrågor Ann-Charlotte Lilienberg Damkommittén Peter Norberg Medlems- och ägarfrågor Göran Palmér Banutvecklingskommittén Jens Ullström VD/Adj. Övriga kommittéer Styrelsen har under 2012 haft 9 protokollförda sammanträden i WGCC och i WGAB. Revisorer Marine Gesien Gunnar Schmidt Camilla Ral Ingvarsson Lillemor Sundt Rolf Wassing Kommittéordföranden Göran Palmér Kenneth Gollne delat ansvar Anne-Charlotte Lilienberg Conny Edlundh Kajsa Barford-Schmidt Fredrik Bergström Nils Bergkvist Anne Ekblad Fredrik Wahlberg Wiveka Burgaz ordinarie, auktoriserad revisor ordinarie klubbrevisor suppleant, auktoriserad revisor suppleant klubbrevisor Valberedningen Banutvecklingskommittén Bridgekommittén Damkommittén Informationskommittén Junior o Idrottskommittén Klubbkommittén Marknadskommittén Regel- och handicapkommittén Tävlingskommittén Veterankommittén Jaktsektionen 23

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer