REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll"

Transkript

1 Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP status och militära former 3 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort 4 6. Antagning 5 7. Disciplinära åtgärder 6 8. Avskiljande 7 9. Tillgodoräknande Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utrustning och litteratur Fysisk träning Arbetstid, ledighet och närvaro Medinflytande Individutveckling Kursbeskrivning Examination Examen Utvärdering Rapportering Rapportering vid tillbud och olyckshändelse Studerandeinformation Samordning Utveckling 19

2 Sida 2(19) 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att, mot bakgrund av FHS ansvar för OP, reglera uppgifter och ansvar avseende planering, genomförande, utvärdering och utveckling av programmet. Bestämmelserna gäller för all grundläggande officersutbildning som omfattas av FHS programansvar. Målgrupp är främst de vid FHS och Försvarsmakten (FM) skolor som planerar och sammanhåller utbildning samt för studerande vid utbildningar enligt ovan. Därutöver är ämnesansvariga vid FHS och huvudlärare (motsv.) vid FM skolor berörda då underlaget reglerar verksamhet som berör ämnesansvar. Dessa bestämmelser ska beaktas av kursansvarig vid planering, genomförande och utvärdering av i programmet ingående kurser. Bestämmelserna reglerar (informerar) annars endast vid behov uppgifter och ansvar kopplat till ämnesansvar. Andra beslutsdokument kompletterar dessa bestämmelser. Exempel på sådana dokument är bestämmelser för antagning, anvisningar för utvärdering samt FM bestämmelser för OP avseende verksamhet utanför programtid, utrustning, förmåner mm. Högkvarteret (HKV) har delegerat till Militärhögskolan Karlberg (MHS K) att reglera och besluta om samordning som inte omfattas av programansvaret. 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser Förordning för Försvarshögskolan. Utbildningsdepartementet SFS 2007:1164 Högskolelagen. Riksdagen SFS 1992:1434 Högskoleförordningen. Regeringen/Utbildningsdepartementet SFS 1993:100 1 Lokal examensordning för Försvarshögskolan Ö485/2012 Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Ö498/2012 Officersförordningen. Försvarsdepartementet SFS 2007:1268 Förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. Försvarsdepartementet SFS 1995:239 Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1994:1811 Förordningen om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1995:241 Överenskommelse avseende Officerspogrammets genomförande vid Militärhögskolan Karlberg XX Överenskommelse grundutbildning av officerare vid FHS XX Handbok verksamhetsförlagd utbildning HPers. HKV : Förordningen ska beaktas om dess bestämmelser inte motsäger övriga styrdokument.

3 Sida 3(19) FM VU Försvarshögskolans antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, , FHS Ö246/2011 Instruktion för utbildning vid FHS, Ö1324/2009 FHS arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier FHS arbetsordning för antagningsnämnd Utbildningsplaner för OP 3. Programansvarets innebörd Programansvar för OP innebär ett övergripande ansvar för att utbildningen når övergripande mål, uppfyller yrkesmässiga krav och följer högskolemässig praxis avseende genomförande. FHS svarar därmed både för att samordna pågående och kommande utbildning såväl som att utveckla programmen. Konkret innebär det att FHS ansvarar för utbildnings- och kursplaner för programmen. Kursplanearbetet är främst en ämnesfråga men övergripande ansvar att kurserna sammantaget uppfyller examensmålet har programansvarig. Utvärdering av programmen genomförs enligt FHS anvisningar och är underlag för både kort- och långsiktig utveckling. En del i programansvaret omfattar uppföljning och utveckling av de studerande. Här avses såväl uppföljning och rapportering av den studerandes studieprestationer som uppföljning av lämplighet för officersyrket. Ansvar och omfattning av uppföljning och utveckling framgår av punkten 17 i detta dokument. De flesta uppgifter som är kopplade till programansvaret innebär en aktiv samverkan inom FHS med ämnesansvariga samt med de FM skolor som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Denna samordning sker bland annat genom regelbundna programsamordningsmöten med syfte och deltagare enligt punkt 25 och 26 i detta dokument. Den studerande är inskriven vid Försvarshögskolan. FHS programansvar för OP omfattar inte ansvar för den studerandes arbetsmiljö, säkerhet eller ersättningar. Dessa områden hanteras av Försvarsmakten enligt FM bestämmelser. 4. Studerande vid OP status och militära former Som student och officersaspirant, kadett lyder man under två myndigheter, Försvarshögskolan och Försvarsmakten, med olika regelverk. Studerande vid OP är enligt officersförordningens 2 officersaspiranter. Enligt i samma förordning anges att officersaspiranterna har samma rätt till

4 Sida 4(19) förmåner som tillkommer de som genomgår grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809). Dessa förmåner framgår av förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. 2 Vissa delar ska dock inte tillämpas när det gäller officersaspiranter 3. Förmåner enligt ovan handläggs av FM. Som en del av den 3-åriga grundläggande officersutbildningen, inför den framtida yrkesutövningen, sker kompletterande militär utbildning för att vidmakthålla/utveckla den militära förmågan inom vissa områden samt fysisk träning/förmåga. Klädsel (uniform enligt UniR FM) samt övriga formella militära bestämmelser regleras genom kursansvarig skolas försorg. 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort Terminsindelning Vårterminen börjar måndag vecka 6 och slutar fredag vecka 26. Höstterminen börjar måndag vecka 35 och slutar fredag vecka 5. Särskild verksamhet utanför programutbildning som inträffar under ordinarie terminstid kan innebära att terminsstart eller terminsslut flyttas. Beslut om detta fattas av FHS i samråd med FM. Antalet veckor tillgängliga för programutbildning, totalt veckor per termin, skall dock ligga fast. Inriktningar och var utbildningen genomförs OP genomförs som en sammanhängande utbildning omfattande sex terminer, totalt 180 högskolepoäng. Utbildningen vid OP genomförs i huvudsak inom ämnena Krigsvetenskap, Militärteknik, Ledarskap under påfrestande förhållanden och Fysiskt stridsvärde. Vissa profiler läser även andra ämnen. Därutöver genomförs även språkutbildning och egen fysisk träning. Utbildningen genomförs vid FHS Karlberg och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid FM fack- och funktionsskolor enligt nedan. 2 Förmåner som avses är dagpenning, resor, boende, hälso- och sjukvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd och begravningshjälp. 3 Gäller utbildningspremie och statlig riskgaranti.

5 Sida 5(19) OP VFU-inriktning T 1 T 2 T 3 T 4 Markstrid Fältarbeten Luftvärn Indirekt bekämpning CBRN Nautik Amfibie Säkerhetstjänst Militärteknik Försörjning Ledningssystem STRIL Pilot (VFU) FHS FHS FHS MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS Pilotutbildningen genomförs som uppdragsutbildning inom ramen för Krigsvetenskaplig profil. T 5 (VFU) MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS T 6 FHS FM skolor MSS SSS LSS FMTS SkyddC FM UndsäkC ArtSS LvSS FarbS LedS LogS Markstridsskolan Sjöstridsskolan Luftstridsskolan Försvarsmaktens tekniska skola Skyddscentrum Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Artilleriets stridsskola Luftvärnets stridsskola Fältarbetsskolan Ledningsskolan Logistikskolan Kvarn Karlskrona Uppsala/Linköping Halmstad Umeå Uppsala och Halmstad Boden Halmstad Eksjö Enköping Skövde Amfutb sker till stor del på Berga Hkp-utbildning genomförs i Tyskland Delar och moment av utbildning under VFU kan genomföras på annan plats än där skolorna är lokaliserade. 6. Antagning Beslut om antagning till Officersprogrammet fattas av Försvarshögskolans rektor. Antagning till Officersprogrammet regleras i Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan. Besked om antagning (såväl positivt som negativt) delges respektive sökanden genom FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) försorg snarast efter beslut.

6 Sida 6(19) Listor på antagna studenter utsänds till kursgivande skolor genom FHS försorg. Efter beslut om antagning skrivs studenten in vid FHS, senast i samband med programstart, och blir samtidigt organiserad som militär personal vid MHS K. 7. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter, enligt 10 kap. 1 HF, vid förseelser under verksamhet som helt eller till övervägande del styrs av utbildningsplan och kursplaner. Åtgärder vidtas mot studenter som: 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier som avses i 1 kap. 4 diskrimineringslagen (2008:567). Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 skall skyndsamt anmälas till rektor. Rektor skall låta utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över anmälningen. Rektor skall därefter, i förekommande fall efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet skall 1. lämnas utan vidare åtgärd, 2. föranleda varning av rektor, eller 3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. Ärendet bereds av den rektor förordnar, normalt högskolans jurist och, om denne inte är tillgänglig, förvaltningschefen eller den som förvaltningschefen utser. I Handläggningsordning för disciplinärenden och Arbetsordning för Disciplinnämnden framgår närmare vad som gäller angående disciplinärenden vid Försvarshögskolan. Disciplinära åtgärder kan även vidtas av FM, 4 vid förseelser under verksamhet som inte styrs av utbildningsplan och kursplaner, dock inte samtidigt som disciplinära åtgärder enl. 10 kap högskoleförordningen vidtas. Kollegium genomförda i FM regi kan vara ett rådgivande för disciplinnämnd beredning och beslut i ett disciplinärende. 4 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

7 Sida 7(19) 8. Avskiljande Bestämmelserna om avskiljande finns i 4 kap. 6-7 HL och förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. En student får avskiljas från utbildning inom universitet eller högskolan om studenten 1. lider av psykisk störning, 2. missbrukar alkohol eller narkotika eller 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något av ovan nämnd förhållande, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor vid berörd högskola eller den som rektor har utsett. HAN är en egen myndighet. Om en student önskar avsluta utbildningen i förtid ska anmälan lämnas tjänstevägen till FHS med kopia till MHS K. Då studenten slutar av egen vilja, lämnas fördjupat underlag till FHS omfattande bedömd orsak till avgång samt eventuella förslag på åtgärder för att minska avgångarna. 9. Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har en student som gått en grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid en annan högskola. Studenten har även rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller verksamhet om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av ett sådant slag och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Bestämmelser om tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap 6-8 (SFS 1993:100). Prövning om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas ska göras vid den högskola där tillgodoräknandet önskas. Ansvarig examinator ansvarar för prövningen. FHS FUS handlägger ärenden för studenter vid de militära programmen och utbildningarna.

8 Sida 8(19) För att tillgodoräknandet ska kunna prövas måste den sökande kunna dokumentera tidigare utbildning eller verksamhet som åberopas och bifoga detta till ansökan. Den kompletta ansökan ska innehålla: Fullständigt ifylld ansökningsblankett, blankett finns på FHS hemsida. Studieintyg ur LADOK i original eller vidimerad kopia över åberopade meriter Kursplan inklusive litteraturlista för tidigare genomgången utbildning I förekommande fall även annan dokumentation Ansökan om tillgodoräknande ska normalt behandlas inom en månad från det att fullständig ansökan inkommit. Om särskilda skäl föreligger kan handläggningen ta upp till tre månader. FUS skickar ut beslut till den sökande med kopia till berörda parter. Ansökan om tillgodoräknande kan ske av studerande som är antagen och skickas till den i blanketten angivna adressen. Överklagande av beslut görs till FHS Forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN). FM beslutar om alternativ verksamhet för studerande som fått utbildning tillgodoräknad och inte behöver genomföra (del av) kurs. 10. Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Anmälan om studieuppehåll ska inlämnas av studerande till FHS FUS. Om särskilda skäl finns kan FHS medge att studierna återupptas efter studieuppehållet. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehållet kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. 5 Beslut om att få fortsätta studierna efter studieuppehåll fattas av FHS FUS och delges den studerande. FUS orienterar LH/G om beslutet. För att byte av profil eller VFU-placering skall beviljas måste det finnas plats på profilen eller sökt VFU-placering enligt FM tilldelade platser, dessutom ska den sökande vara behörig samt ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Begäran om byte av profil eller VFU-placering ska inlämnas av studerande till FHS (LH/G). Beslut om byte av profil eller VFU-placering fattas av FHS LH/G och delges den studerande. Berörda VFU-skola och FUS orienteras. 5 Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (1999:1).

9 Sida 9(19) 11. Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utbildningen vid OP ska genomföras i enlighet med HL bestämmelser om utbildning på grundnivå (HL 1. kap 8 enligt nedan) samt generella och specifika pedagogiska ingångsvärden enligt respektive programs utbildningsplan. 8 Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga at självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.(lag 2006:173) Försvarsmaktens värdegrund Officeren är en representant för Statsmakten vilket ställer särskilda krav på ett etiskt och moraliskt förhållningssätt utgående från internationell rätt, svensk lagstiftning och de krav som formulerats i Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen vid OP ska präglas av FM värdegrund och fortlöpande värdegrundsarbete. De tre ledorden: Öppenhet, Resultat och Ansvar ska känneteckna förhållningssättet till varandra och till uppgiften. 6 Under utbildningen vid OP ska tid avsättas till diskussion och reflektion kring FM värdegrund inom ramen för all kursverksamhet. Övrig inriktning avseende värdegrund framgår av respektive programs utbildningsplan samt FM anvisningar. 7 6 Ur boken Här och nu en liten bok om den fortsatta vägen framåt, ÖB, (2006), Försvarsmakten, Stockholm. 7 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten. HKV , 09100:74168.

10 Sida 10(19) 12. Utrustning och litteratur Utrustning Generell utrustning för de studerande vid OP regleras av FM genom riktlinjer/bestämmelser som utges i särskild ordning. Specifik utrustning vid genomförande av VFU regleras vid FM skolor. Litteratur FHS handling Inriktning för bruk av kurslitteratur vid officersprogrammet beskriver hur handläggning av kurslitteratur skall ske. FHS princip för bruk av litteraturfrågan vid OP är att de studerande får låna all kurslitteratur, men att den ska återlämnas. Anna Lindh-biblioteket (ALB) samordnar inköp samt in och utlämning av kurslitteratur. Hantering av kurslitteraturen till VFU sker utan inblandning av ALB. VFU-skolorna hantera inköp och distribution av förlagsutgiven litteratur och utlämning samt eventuellt återlämning av litteraturen utifrån sina egna förutsättningar, ALB kan lämna stöd. För kurslitteraturbeställningar används 13. Fysisk träning Studenten ska ges möjlighet att träna enligt de riktlinjer som gäller för anställda i Försvarsmakten (FM fysiska standard, FM FysS). FM FysS skall inplaneras i schemat. 14. Arbetstid, ledighet och närvaro Student vid OP är inte arbetstidsreglerad. Inriktningen är att 40 timmar studietid per vecka i genomsnitt inte bör överskridas (undantag stabsövningar och fältövningar). Därutöver tillkommer tid för egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med studietid avses tid som regleras i schema såsom t.ex. föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm. Kursansvarig ska i kursplan och kursbeskrivning reglera krav på närvaro under kursens olika moment. FM kan ställa krav på deltagande i utbildning och verksamhet utanför programmet.

11 Sida 11(19) 15. Medinflytande Allmänt Kadetternas inflytande över sin utbildning och sin studiesituation bidrar till att skapa en utbildning som håller hög kvalitet. Ett starkt medinflytande är därför av stor betydelse för FHS. Kadetternas inflytande har som huvudsaklig syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid OP. Utbildningens kvalitetsarbete är en gemensam sak mellan kadetter och lärare/handledare. Det är därför viktigt att kadetternas medverkan och inflytelsearbete uppmuntras och aktivt understöds, kadetterna ska beredas möjligheter att delta i beredning av utbildningsrelaterade ärenden. En väl fungerande kommunikation i frågor som rör utbildningen och kadetternas situation eftersträvas och är av avgörande betydelse för ett faktiskt medinflytande. Tillämpning Studentkåren beslutar om vilka av högskolans organ som studeranderepresentanter deltar vid. Riktlinjerna är att de studerande vid FHS ska erbjudas plats i alla beredande och beslutande organ med den/de studerandekategori/er som berörs av organet. Det är studentkåren som utser och entledigar studeranderepresentanter till dessa organ. Under VFU så sker en anpassning till FM medinflytandeorganisation. Detta innebär att det utses en förtroendeman vid varje fack och funktionsskola. Förtroendemannen är den som aktivt deltar i medinflytandearbete vid den skolan. För att undvika en alltför hög arbetsbelastning så kan kadetterna även utse fler förtroendemän eller representanter i respektive ämne med mera. De kadetter som utses till förtroendemän fungerar även som studentkårens kontaktpersoner på varje VFU-skola. För att tillvara den erfarenhet som kadetterna som genomför VFU besitter om officersprogrammet kan kadetter även under VFU:n komma att inbjudas till möten som genomförs vid FHS Stockholm. För att kunna delta i sammanträden med olika högskoleorgan ska utsedd studentrepresentant, då det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att genomgå obligatoriska kursmoment vid annan tidpunkt eller på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

12 Sida 12(19) 16. Individutveckling Inledning Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som är involverad i utbildningen. Individutvecklingen av studenten innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. C kadettbataljonen svarar för att personal ur FM och FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. Under HFU skedet samordnar C kdbat efter samråd med programansvarig (C LH/G) det praktiska genomförandet av individutveckling. Sammanhållande mot studenten/kadetten är plutoncheferna vid kdbat. Under VFU skedet samordnar respektive VFU-samordnare efter samråd med C kdbat och programansvarig det praktiska genomförandet. Den praktiska samordningen av individutveckling under perioden sker framförallt under LH/G programsamordningsmöte. Mål och syfte Målet med individutveckling är att varje studerande skall ges förutsättningar till individuell utveckling kopplat mot en anställning i FM. Syftet med individutveckling är att på bästa sätt: förbereda den studerande för officersyrket utveckla den studerandes självkännedom, yrkesetik och kåranda följa upp och handleda den studerande utifrån uppnådda studieresultat vid OP följa upp och handleda den studerande utifrån de krav som ställs i FHS examensbeskrivning Övergripande RIL genomförande Inledningsvis skapas en målbild utifrån vad en duglig officer är. Utgångspunkt tas härvidlag ur FM kvalifikationskatalog och den tänkta befattningen efter examen. Den studerande skall sedan bryta ner denna målbild och skapa en egen individuell. Därefter genereras en personlig utvecklingsplan och ett personligt kontrakt tillsammans med plutonschefen och den egna basgruppen. En gång per termin genomför den studerande utvecklat bedömningssystem (UBS). I detta sammanhang sker även reflektion och ständig uppdatering av personlig utvecklingsplan, portfolio samt FM FysS mål kopplade mot anställningsbarhet. Värdegrund och framgångsfaktorer En viktig premiss inom individutveckling är den studerandes förhållningssätt till professionens värdegrund. I syfte att personal vid FHS och FM skall kunna diskutera sakligt kring den studerandes förmåga att handla i enlighet med

13 Sida 13(19) värdegrunden skall nedanstående framgångsfaktorer användas. Dessa är direkt spårbara mot de uppförandekoder som återfinns i FM Strategiskt styrdokument (HKV , :68065). Framgångsfaktorerna ligger till grund för att uppmuntra, utveckla och värdera kadettens framsteg under utbildningen. De bör även i tillämpliga delar återspeglas i kursplaner inom OP. Framförallt gäller detta i samband med genomförande av överlämning och övergångssamtal mellan terminer. Framgångsfaktorer 1. Leva efter värdegrunden Den studerande skall verka och ha mod att i alla situationer agera utifrån värdegrunden 2. Ta ansvar för handlingar och konsekvenser Den studerande skall vara lojal, ta ansvar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar. 3. Se mångfald som en tillgång och ej missbruka sin maktställning Den studerande skall aktivt använda sin kompetens för att lösa utmaningar samt ta avstånd från diskriminering, trakasserier, brottslighet eller övergrepp i alla former. Maktställning skall ej missbrukas i yrkesrollen eller i andra relationer. 4. Vara en lagspelare som stimulerar andra till goda framsteg samt skapar trygghet Den studerande skall internt och externt, med ett utvecklat ledarskap som grund, verka för öppenhet och ärlighet i syfte att göra oss bättre, stakare och effektivare. 5. Agera med ett högt säkerhetsmedvetande Den studerande skall ha ett högt säkerhetsmedvetande utan att för den skull hämmas så att uppdrag ej kan fullföljas. 6. Värna sin fysiska och mentala hälsa Den studerande skall värna om sin fysiska hälsa och därmed säkerheten i uppdraget. Individutvecklingens delprocesser Det finns tangeringspunkter mellan de olika processerna enligt nedan. Inom ramen för programmets genomförande är det därför viktigt att personal vid FHS och FM har ett fungerande samarbete. Inför, under och efter genomförd kurs skall berörd

14 Sida 14(19) personal träffas för att samverka kring upplägg, examinationsformer, den studerandes prestationer m.m. Ansvarig är den kursansvarige. 1. Studievägledning och studieresultat Här återfinns all verksamhet som sker inom ramen för respektive ämne och sammanhålls av kursansvarig vid FHS. 2. Yrkesvägledning och anställningsbarhet Sker inom ramen för FM anställningsprocess och sammanhålls av kompanichef vid kadettbataljonen 3. Vidmakthållande av militär förmåga Här återfinns exempelvis färdighetsträning i syfte att erhålla tillräcklig verksamhetssäkerhet vid de praktiska övningar och verksamhet som genomförs inom och utom programmet. En annan viktig aspekt är fysisk träning kopplad mot utbildningens krav och den studerandes anställningsbarhet. Genomförandet sammanhålls av kompanichef vid kdbat och respektive VFU- samordnare. 4. Personlighetsutveckling Utgår från individens livsåskådning och självinsikter. Personligheten är starkt kopplad mot ledarförmågan och varje chefs ledarskap domineras av en ledarstil som är grundad i personligheten. Personligheten är en syntes av den studerandes livserfarenhet m.m. Metoder FM (kdbat) är ansvarig för att ge relevant utbildning i de metoder som används inom individutveckling av kadetter, utbildningsansvaret omfattar även FHS personal för de metoder som kräver en aktiv roll av FHS lärare. Metoder som kräver aktiv roll från FHS lärare/handledare markeras med (X) i tabellen nedan. Sammanställning av metoder för individutveckling/handledning inom OP Metod FHS delaktig Individutvecklingssamtal Feedback X Personlig utvecklingsplan och personligt kontrakt Utvecklat bedömningssystem (UBS) Plutons/avdelningens tid (Grupp handledning, seminarier mm) Utvecklande ledarskap (UL) X Portfolio X Ledarskap och självkännedom (LOS) X Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) Handledning praktiska moment Veileder (VL)

15 Sida 15(19) 17. Kursbeskrivning Skola som ansvarar för genomförande av kurs ska upprätta kursbeskrivning som beskriver hur kurs genomförs. Kursbeskrivningen ska bygga på fastställd kursplan, som är det juridiska dokumentet, och ska vara en mer detaljerad beskrivning av kursen där information om mål, förkunskaper, genomförandetider samt bestämmelser för examination framgår för kadetter. Kursgivande skola ansvarar för form och innehåll av kursbeskrivning men den ska minst beskriva/innehålla: Kursensbenämning och mål Hur kursen genomförs i stort samt schema Hur kursen examineras samt gällande betygskala Litteraturlista För att säkerställa att helheten beaktas och att studerande och andra aktörer (ex kadettbataljonen) ges möjlighet att kunna lämna synpunkter på genomförandet ska samtliga kursbeskrivningar för kurser inom OP utöver kursansvarig undertecknas av representant för LH/G alt VFU-samordnare och studeranderepresentant. Kursbeskrivning ska finnas som utkast 8 veckor före kursstart och fastställas 5 veckor före kursstart. Underskrift av personal enligt nedan ska framgå av kursbeskrivningens första sida. Uppgift FHS Karlberg VFU-skola Anm Fastställer Enligt ämnesansvarig avd. Enligt ämnesansvarig avd. För temabeskrivning ansvarig för temat. Tecknar samråd Ur LH/G och Kdbat VFU-samordnare För temabeskrivning kursansvarig för ingående kurser. Haft del Studrepresentant Studrepresentant 18. Examination 8 Enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 2, se underbilaga 1 8 Ämnesvisa kompletteringar och tillämpningsbestämmelser av bestämmelserna i detta kapitel kan utges av respektive ämnesansvarig vid FHS.

16 Sida 16(19) 19. Examen Programavslutning Avslutningsceremoni (examen) genomförs eso. I samband med avslutningen redovisar studerande och lärare erfarenheter från utbildningen för FHS, HKV och FM skolor. Examensbevis och utbildningsintyg Utbildnings-/examensbevis och kursbevis upprättas vid FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) och utfärdas på begäran från studerande. FHS/LH utfärdar därutöver intyg om genomgången utbildning för godkända studerande vid programslut för OP. Intyget utdelas i samband med examensceremoni. 20. Utvärdering FHS lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra och förbättra sin utbildning. En viktig del i detta är utvärdering av genomförd utbildning. Utvärderingen skall i första hand ses som ett utvecklingsinstrument men skall även bidra till granskning huruvida utbildningen svarar mot i kurs- och utbildningsplaner uppsatta mål. Utvärderingsprocessen av utbildningen skall vara systematisk, långsiktig och hållbar. Resultat av genomförda utvärderingar skall kunna jämföras över tiden. Kursutvärdering 9 Alla kurser inom OP skall genomföra kursvärdering och kursutvärdering. Kursansvarig insänder resultatet från kursutvärdering till I övrigt enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 1, se underbilaga 1. 9 Då utbildningen genomförs i teman genomförs utvärdering när temat är klart i likhet med kursutvärdering.

17 Sida 17(19) Programutvärdering Vid OP genomförs utvärdering efter termin 3, efter VFU termin 5 samt en utvärdering av hela programmet i samband med examen av såväl de studerande (enskilt och i grupp) som av lärare. Utvärderingarna ligger till grund för förbättringar och förändringar i den kommande utbildningen. Syftet med programutvärdering är att: Stimulera till en ständig utveckling och förbättring av utbildningen. Ge underlag för framtida, övergripande avvägningsfrågor inom program. Ge underlag för att ytterligare utveckla sammanhanget mellan kurser i program. Ge underlag såväl till FHS som till Försvarsmakten inför framtida verksamhetsplanering. Programvärderingen skall genomföras senast sista veckan aktuell termin. Frågeunderlag och bestämmelser för programutvärdering tas fram genom FHS försorg i samråd med ämnes-/kursansvariga. Programvärderingen innehåller följande delar: Allmän del med generella frågor (ansv. FHS LH/G) Övergripande utbildningsmål för OP vid utvärdering av hela programmet i samband med examen (ansv. FHS LH/G) Inför genomförandet av programutvärdering efter VFU ger FHS LH/G ut anvisningar årsvis senast fyra veckor före utvärderingens genomförande. Respektive skola utarbetar en sammanställning med förslag till förbättringsåtgärder. För att utvärderingsresultat ska kunna påverka kommande kursupplägg etc. ska sammanställningen med förslag till förbättringsåtgärder tillsändas programansvarig (FHS LH/G). FHS svarar för att förslag till åtgärdsplan upprättas efter genomförd utvärdering. Av planen ska ansvar och tidsförhållanden framgå. Åtgärdsplan tas fram i samverkan med ämnesansvariga och Försvarsmaktens skolor. Resultat av utvärdering och åtgärdsplan redovisas för HKV som orientering och för eventuellt beslut samt är ett viktigt underlag för produktion och utveckling av programmen. I samband med examen genomför de studerande och programansvarig föredragning av programutvärdering och uppnådda resultat. Programvärdering 2-3 år efter genomförd examen genomförs enligt senare direktiv.

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS INDIVIDUELL UTVECKLING Vart befinner jag mig just nu? När skall jag vara där? Vad vill jag uppnå? Är det realistiskt? Vilka delmål bör jag ha? Vad krävs av mig för att nå målet? Vilka hinder kan jag se?

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare Sida 1(7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Utbchef, VFU-samordnare Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LH/G, Kristofer Nygren 0709539297

Läs mer

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet Sida 1(16) Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet Innehåll Handbokens syfte och innehåll... 1 VFU övergripande bakgrund och syfte... 2 Styrning av VFU... 3 VFU innehåll, omfattning

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning Ö 408/2016 1 (8) Riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 1. Giltighet

Läs mer

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 1(17) Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 Innehåll Handbokens syfte och innehåll... 1 VFU övergripande bakgrund och syfte... 2 Styrning av VFU... 3 VFU innehåll, omfattning

Läs mer

1. Giltighet Fastställd av C MVI 2015-10-13. Denna version av arbetsordning för ämnesrådet i krigsvetenskap upphäver tidigare versioner.

1. Giltighet Fastställd av C MVI 2015-10-13. Denna version av arbetsordning för ämnesrådet i krigsvetenskap upphäver tidigare versioner. Arbetsordning 1 (4) Datum Bilaga 1 2015-10-13 Ö 481/2015 Arbetsordning för ämnesrådet i krigsvetenskap 1. Giltighet Fastställd av C MVI 2015-10-13. Denna version av arbetsordning för ämnesrådet i krigsvetenskap

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna

Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Studieadministrativa bestämmelser för studenter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-08-01 Revidering: 2012-10-22, 2013-11-06 Dnr: DUC 2012/1169/10 Gäller fr.o.m. 2013-11-06 Ersätter: Studieadministrativa

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledarprogrammet Studie- och yrkesvägledarprogrammet Education in Study and Career Guidance Omfattning: 180 högskolepoäng Programkod: LYSYV Nivå: Grund Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student:

Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: HÖGSKOLAN I BORÅS INFORMATION till student 1 (5) 2008-04-23 Förfarandet och bedömningen i disciplinärenden information till Dig som är student: DISCIPLINÄRENDE FÖRSEELSE Vad menas med disciplinärende?

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Program for developing entrepreneurial skills

Program for developing entrepreneurial skills UMEÅ UNIVERSITET USBE UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLEEXAMEN Företagarprogrammet Program for developing entrepreneurial skills 1. Basdata Omfattning: 120 högskolepoäng Examen: Examensbenämningen är ännu ej fastställd

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2017-2018 Dnr:: 62/2012 Antagningsordningen fastställd av Högskolenämnden 2012-09-12 och reviderad

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2013/631 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Administrativt

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan 1 (7) Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan Detta dokument utgör Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning och fastställdes av rektor 2012-10-09. Reviderad 2015-05-19 att gälla

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (7) Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Samhällsvetenskapliga fakulteten/pedagogiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: Helen.Andersson@pedag.umu.se ann-louise.backtorp@pedag.umu.se www.umu.se Dnr 512-2923-07

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4111-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Utbildningsorder Militärteknik 2016

Utbildningsorder Militärteknik 2016 MVI/MTA Datum 2015-09-28 Utbildningsorder för militärteknik 2016_Utkast.doc Sida 1 (6) Senast uppdaterad 150928 av Jens Lindh Utbildningsorder Militärteknik 2016 Innehåll: Uppgifter... 2 Kursansvarig med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp

Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp Högskoleprogrammet i Naturguidning, 120 hp University Programme in Nature Guiding, 120 Credits Högskolepoäng: 120 hp Programkod: NGNAT Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Datum för

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Utbildningsplan 1 (8) 20-06-09 Programmets benämning Officersprogrammet med Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod: 1OPK5 Gäller från:

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Huvudprocess - Grundutbildning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process Input 1 Styrande

Läs mer

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis.

Utbildningsplan 1 (5) Datum Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology emphasis. Utbildningsplan 1 (5) Programmets/ Utbildningens benämning Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T). Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme with a Military-Technology

Läs mer

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan 1 (7) Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan Detta dokument utgör Försvarshögskolans riktlinjer för uppdragsutbildning och fastställdes av rektor 2012-10-09. Reviderad 2016-09-27 att gälla

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-4112-08 Datum 2012-05-31

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning 1. BESTÄMMELSER 2 1.1 Nationella bestämmelser 2 1.1.1 Tillgodoräknande av utbildning

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap.

Beslut av GruF Text om dubblett utgår Ändrad förordningstext i HF 6 och 12 kap. 1(5) Lokal examensordning vid Högskolan Väst Versioner av lokal examensordning, del A Fastställd av UN 2011-05-20, reviderad senast 2016-12-15 Dnr 2016/429 A 21 Datum Version Beskrivning Status 2007-06-29

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2016-10-13 Dnr SU FV-2.5.1-2623-16 Emma Svennerstam Universitetsjurist Avdelningen för planering och ledningsstöd Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet 1. Regler För att

Läs mer

Humanistiskt samhällsprogram

Humanistiskt samhällsprogram UMEÅ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten UTBILDNINGSPLAN Humanistiskt samhällsprogram Arts and Social Sciences Programme 1. Basdata Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet

Läs mer

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret Fastställd av KU-nämnden ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Textil Gäller från läsåret 2010-11. Fastställd av KU-nämnden 2009-10-28 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning på grundnivå skall, i enlighet med de

Läs mer

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll 1 (5) Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Giltighet och ändringar Fastställd av Försvarshögskolans vicerektor på uppdrag av rektor den 28 juni 2012. Reviderad 2015-05-19 samt 2016-11-01

Läs mer

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd

Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Teknisk naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-759-10 Datum 2012-05-02 Sid 1 (6) Magisterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd Master of Science Programme

Läs mer

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter

Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-04-07 Dnr HS 2015/253 Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter Härmed fastställs "Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS

ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS UTKAST 2011-08-15 ÖVERENSKOMMELSE GRUNDUTBILDNING AV OFFICERARE VID FHS Mellan Försvarshögskolan (FHS), 202100-4730, Bo 278 05, 115 93 Stockholm och Försvarsmakten (FM), 202100-4615, 107 85 Stockholm,

Läs mer

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen

Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen DNR: Handläggningsordning för disciplinära åtgärder enligt 10 kap. högskoleförordningen Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Erika Tegström Beslutsdatum: Giltighetstid: Sammanfattning: Handläggningsordning

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (7) Officersprogrammet 08-11 med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Bilaga Datum FHS beteckning /2010: 2

Bilaga Datum FHS beteckning /2010: 2 Sida 1(5) Nedanstående förslag till ny handläggningsordning för ärenden gällande diskriminering och kränkande särbehandling av studenter har remitterats i organisationen. FoUN är en av remissinstanserna.

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ INFORMATION OM REGLER FÖR TILLGODORÄKNANDEN INOM UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Upprättat 2013-06-11 Dnr ORU 1.2.1-2423/2013 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Ansökan och handläggning... 1 3. Vad

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer