REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll"

Transkript

1 Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP status och militära former 3 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort 4 6. Antagning 5 7. Disciplinära åtgärder 6 8. Avskiljande 7 9. Tillgodoräknande Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utrustning och litteratur Fysisk träning Arbetstid, ledighet och närvaro Medinflytande Individutveckling Kursbeskrivning Examination Examen Utvärdering Rapportering Rapportering vid tillbud och olyckshändelse Studerandeinformation Samordning Utveckling 19

2 Sida 2(19) 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att, mot bakgrund av FHS ansvar för OP, reglera uppgifter och ansvar avseende planering, genomförande, utvärdering och utveckling av programmet. Bestämmelserna gäller för all grundläggande officersutbildning som omfattas av FHS programansvar. Målgrupp är främst de vid FHS och Försvarsmakten (FM) skolor som planerar och sammanhåller utbildning samt för studerande vid utbildningar enligt ovan. Därutöver är ämnesansvariga vid FHS och huvudlärare (motsv.) vid FM skolor berörda då underlaget reglerar verksamhet som berör ämnesansvar. Dessa bestämmelser ska beaktas av kursansvarig vid planering, genomförande och utvärdering av i programmet ingående kurser. Bestämmelserna reglerar (informerar) annars endast vid behov uppgifter och ansvar kopplat till ämnesansvar. Andra beslutsdokument kompletterar dessa bestämmelser. Exempel på sådana dokument är bestämmelser för antagning, anvisningar för utvärdering samt FM bestämmelser för OP avseende verksamhet utanför programtid, utrustning, förmåner mm. Högkvarteret (HKV) har delegerat till Militärhögskolan Karlberg (MHS K) att reglera och besluta om samordning som inte omfattas av programansvaret. 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser Förordning för Försvarshögskolan. Utbildningsdepartementet SFS 2007:1164 Högskolelagen. Riksdagen SFS 1992:1434 Högskoleförordningen. Regeringen/Utbildningsdepartementet SFS 1993:100 1 Lokal examensordning för Försvarshögskolan Ö485/2012 Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Ö498/2012 Officersförordningen. Försvarsdepartementet SFS 2007:1268 Förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. Försvarsdepartementet SFS 1995:239 Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1994:1811 Förordningen om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1995:241 Överenskommelse avseende Officerspogrammets genomförande vid Militärhögskolan Karlberg XX Överenskommelse grundutbildning av officerare vid FHS XX Handbok verksamhetsförlagd utbildning HPers. HKV : Förordningen ska beaktas om dess bestämmelser inte motsäger övriga styrdokument.

3 Sida 3(19) FM VU Försvarshögskolans antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, , FHS Ö246/2011 Instruktion för utbildning vid FHS, Ö1324/2009 FHS arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier FHS arbetsordning för antagningsnämnd Utbildningsplaner för OP 3. Programansvarets innebörd Programansvar för OP innebär ett övergripande ansvar för att utbildningen når övergripande mål, uppfyller yrkesmässiga krav och följer högskolemässig praxis avseende genomförande. FHS svarar därmed både för att samordna pågående och kommande utbildning såväl som att utveckla programmen. Konkret innebär det att FHS ansvarar för utbildnings- och kursplaner för programmen. Kursplanearbetet är främst en ämnesfråga men övergripande ansvar att kurserna sammantaget uppfyller examensmålet har programansvarig. Utvärdering av programmen genomförs enligt FHS anvisningar och är underlag för både kort- och långsiktig utveckling. En del i programansvaret omfattar uppföljning och utveckling av de studerande. Här avses såväl uppföljning och rapportering av den studerandes studieprestationer som uppföljning av lämplighet för officersyrket. Ansvar och omfattning av uppföljning och utveckling framgår av punkten 17 i detta dokument. De flesta uppgifter som är kopplade till programansvaret innebär en aktiv samverkan inom FHS med ämnesansvariga samt med de FM skolor som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Denna samordning sker bland annat genom regelbundna programsamordningsmöten med syfte och deltagare enligt punkt 25 och 26 i detta dokument. Den studerande är inskriven vid Försvarshögskolan. FHS programansvar för OP omfattar inte ansvar för den studerandes arbetsmiljö, säkerhet eller ersättningar. Dessa områden hanteras av Försvarsmakten enligt FM bestämmelser. 4. Studerande vid OP status och militära former Som student och officersaspirant, kadett lyder man under två myndigheter, Försvarshögskolan och Försvarsmakten, med olika regelverk. Studerande vid OP är enligt officersförordningens 2 officersaspiranter. Enligt i samma förordning anges att officersaspiranterna har samma rätt till

4 Sida 4(19) förmåner som tillkommer de som genomgår grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809). Dessa förmåner framgår av förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. 2 Vissa delar ska dock inte tillämpas när det gäller officersaspiranter 3. Förmåner enligt ovan handläggs av FM. Som en del av den 3-åriga grundläggande officersutbildningen, inför den framtida yrkesutövningen, sker kompletterande militär utbildning för att vidmakthålla/utveckla den militära förmågan inom vissa områden samt fysisk träning/förmåga. Klädsel (uniform enligt UniR FM) samt övriga formella militära bestämmelser regleras genom kursansvarig skolas försorg. 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort Terminsindelning Vårterminen börjar måndag vecka 6 och slutar fredag vecka 26. Höstterminen börjar måndag vecka 35 och slutar fredag vecka 5. Särskild verksamhet utanför programutbildning som inträffar under ordinarie terminstid kan innebära att terminsstart eller terminsslut flyttas. Beslut om detta fattas av FHS i samråd med FM. Antalet veckor tillgängliga för programutbildning, totalt veckor per termin, skall dock ligga fast. Inriktningar och var utbildningen genomförs OP genomförs som en sammanhängande utbildning omfattande sex terminer, totalt 180 högskolepoäng. Utbildningen vid OP genomförs i huvudsak inom ämnena Krigsvetenskap, Militärteknik, Ledarskap under påfrestande förhållanden och Fysiskt stridsvärde. Vissa profiler läser även andra ämnen. Därutöver genomförs även språkutbildning och egen fysisk träning. Utbildningen genomförs vid FHS Karlberg och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid FM fack- och funktionsskolor enligt nedan. 2 Förmåner som avses är dagpenning, resor, boende, hälso- och sjukvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd och begravningshjälp. 3 Gäller utbildningspremie och statlig riskgaranti.

5 Sida 5(19) OP VFU-inriktning T 1 T 2 T 3 T 4 Markstrid Fältarbeten Luftvärn Indirekt bekämpning CBRN Nautik Amfibie Säkerhetstjänst Militärteknik Försörjning Ledningssystem STRIL Pilot (VFU) FHS FHS FHS MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS Pilotutbildningen genomförs som uppdragsutbildning inom ramen för Krigsvetenskaplig profil. T 5 (VFU) MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS T 6 FHS FM skolor MSS SSS LSS FMTS SkyddC FM UndsäkC ArtSS LvSS FarbS LedS LogS Markstridsskolan Sjöstridsskolan Luftstridsskolan Försvarsmaktens tekniska skola Skyddscentrum Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Artilleriets stridsskola Luftvärnets stridsskola Fältarbetsskolan Ledningsskolan Logistikskolan Kvarn Karlskrona Uppsala/Linköping Halmstad Umeå Uppsala och Halmstad Boden Halmstad Eksjö Enköping Skövde Amfutb sker till stor del på Berga Hkp-utbildning genomförs i Tyskland Delar och moment av utbildning under VFU kan genomföras på annan plats än där skolorna är lokaliserade. 6. Antagning Beslut om antagning till Officersprogrammet fattas av Försvarshögskolans rektor. Antagning till Officersprogrammet regleras i Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan. Besked om antagning (såväl positivt som negativt) delges respektive sökanden genom FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) försorg snarast efter beslut.

6 Sida 6(19) Listor på antagna studenter utsänds till kursgivande skolor genom FHS försorg. Efter beslut om antagning skrivs studenten in vid FHS, senast i samband med programstart, och blir samtidigt organiserad som militär personal vid MHS K. 7. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter, enligt 10 kap. 1 HF, vid förseelser under verksamhet som helt eller till övervägande del styrs av utbildningsplan och kursplaner. Åtgärder vidtas mot studenter som: 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier som avses i 1 kap. 4 diskrimineringslagen (2008:567). Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 skall skyndsamt anmälas till rektor. Rektor skall låta utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över anmälningen. Rektor skall därefter, i förekommande fall efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet skall 1. lämnas utan vidare åtgärd, 2. föranleda varning av rektor, eller 3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. Ärendet bereds av den rektor förordnar, normalt högskolans jurist och, om denne inte är tillgänglig, förvaltningschefen eller den som förvaltningschefen utser. I Handläggningsordning för disciplinärenden och Arbetsordning för Disciplinnämnden framgår närmare vad som gäller angående disciplinärenden vid Försvarshögskolan. Disciplinära åtgärder kan även vidtas av FM, 4 vid förseelser under verksamhet som inte styrs av utbildningsplan och kursplaner, dock inte samtidigt som disciplinära åtgärder enl. 10 kap högskoleförordningen vidtas. Kollegium genomförda i FM regi kan vara ett rådgivande för disciplinnämnd beredning och beslut i ett disciplinärende. 4 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

7 Sida 7(19) 8. Avskiljande Bestämmelserna om avskiljande finns i 4 kap. 6-7 HL och förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. En student får avskiljas från utbildning inom universitet eller högskolan om studenten 1. lider av psykisk störning, 2. missbrukar alkohol eller narkotika eller 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något av ovan nämnd förhållande, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor vid berörd högskola eller den som rektor har utsett. HAN är en egen myndighet. Om en student önskar avsluta utbildningen i förtid ska anmälan lämnas tjänstevägen till FHS med kopia till MHS K. Då studenten slutar av egen vilja, lämnas fördjupat underlag till FHS omfattande bedömd orsak till avgång samt eventuella förslag på åtgärder för att minska avgångarna. 9. Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har en student som gått en grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid en annan högskola. Studenten har även rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller verksamhet om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av ett sådant slag och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Bestämmelser om tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap 6-8 (SFS 1993:100). Prövning om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas ska göras vid den högskola där tillgodoräknandet önskas. Ansvarig examinator ansvarar för prövningen. FHS FUS handlägger ärenden för studenter vid de militära programmen och utbildningarna.

8 Sida 8(19) För att tillgodoräknandet ska kunna prövas måste den sökande kunna dokumentera tidigare utbildning eller verksamhet som åberopas och bifoga detta till ansökan. Den kompletta ansökan ska innehålla: Fullständigt ifylld ansökningsblankett, blankett finns på FHS hemsida. Studieintyg ur LADOK i original eller vidimerad kopia över åberopade meriter Kursplan inklusive litteraturlista för tidigare genomgången utbildning I förekommande fall även annan dokumentation Ansökan om tillgodoräknande ska normalt behandlas inom en månad från det att fullständig ansökan inkommit. Om särskilda skäl föreligger kan handläggningen ta upp till tre månader. FUS skickar ut beslut till den sökande med kopia till berörda parter. Ansökan om tillgodoräknande kan ske av studerande som är antagen och skickas till den i blanketten angivna adressen. Överklagande av beslut görs till FHS Forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN). FM beslutar om alternativ verksamhet för studerande som fått utbildning tillgodoräknad och inte behöver genomföra (del av) kurs. 10. Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Anmälan om studieuppehåll ska inlämnas av studerande till FHS FUS. Om särskilda skäl finns kan FHS medge att studierna återupptas efter studieuppehållet. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehållet kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. 5 Beslut om att få fortsätta studierna efter studieuppehåll fattas av FHS FUS och delges den studerande. FUS orienterar LH/G om beslutet. För att byte av profil eller VFU-placering skall beviljas måste det finnas plats på profilen eller sökt VFU-placering enligt FM tilldelade platser, dessutom ska den sökande vara behörig samt ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Begäran om byte av profil eller VFU-placering ska inlämnas av studerande till FHS (LH/G). Beslut om byte av profil eller VFU-placering fattas av FHS LH/G och delges den studerande. Berörda VFU-skola och FUS orienteras. 5 Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (1999:1).

9 Sida 9(19) 11. Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utbildningen vid OP ska genomföras i enlighet med HL bestämmelser om utbildning på grundnivå (HL 1. kap 8 enligt nedan) samt generella och specifika pedagogiska ingångsvärden enligt respektive programs utbildningsplan. 8 Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga at självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.(lag 2006:173) Försvarsmaktens värdegrund Officeren är en representant för Statsmakten vilket ställer särskilda krav på ett etiskt och moraliskt förhållningssätt utgående från internationell rätt, svensk lagstiftning och de krav som formulerats i Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen vid OP ska präglas av FM värdegrund och fortlöpande värdegrundsarbete. De tre ledorden: Öppenhet, Resultat och Ansvar ska känneteckna förhållningssättet till varandra och till uppgiften. 6 Under utbildningen vid OP ska tid avsättas till diskussion och reflektion kring FM värdegrund inom ramen för all kursverksamhet. Övrig inriktning avseende värdegrund framgår av respektive programs utbildningsplan samt FM anvisningar. 7 6 Ur boken Här och nu en liten bok om den fortsatta vägen framåt, ÖB, (2006), Försvarsmakten, Stockholm. 7 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten. HKV , 09100:74168.

10 Sida 10(19) 12. Utrustning och litteratur Utrustning Generell utrustning för de studerande vid OP regleras av FM genom riktlinjer/bestämmelser som utges i särskild ordning. Specifik utrustning vid genomförande av VFU regleras vid FM skolor. Litteratur FHS handling Inriktning för bruk av kurslitteratur vid officersprogrammet beskriver hur handläggning av kurslitteratur skall ske. FHS princip för bruk av litteraturfrågan vid OP är att de studerande får låna all kurslitteratur, men att den ska återlämnas. Anna Lindh-biblioteket (ALB) samordnar inköp samt in och utlämning av kurslitteratur. Hantering av kurslitteraturen till VFU sker utan inblandning av ALB. VFU-skolorna hantera inköp och distribution av förlagsutgiven litteratur och utlämning samt eventuellt återlämning av litteraturen utifrån sina egna förutsättningar, ALB kan lämna stöd. För kurslitteraturbeställningar används 13. Fysisk träning Studenten ska ges möjlighet att träna enligt de riktlinjer som gäller för anställda i Försvarsmakten (FM fysiska standard, FM FysS). FM FysS skall inplaneras i schemat. 14. Arbetstid, ledighet och närvaro Student vid OP är inte arbetstidsreglerad. Inriktningen är att 40 timmar studietid per vecka i genomsnitt inte bör överskridas (undantag stabsövningar och fältövningar). Därutöver tillkommer tid för egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med studietid avses tid som regleras i schema såsom t.ex. föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm. Kursansvarig ska i kursplan och kursbeskrivning reglera krav på närvaro under kursens olika moment. FM kan ställa krav på deltagande i utbildning och verksamhet utanför programmet.

11 Sida 11(19) 15. Medinflytande Allmänt Kadetternas inflytande över sin utbildning och sin studiesituation bidrar till att skapa en utbildning som håller hög kvalitet. Ett starkt medinflytande är därför av stor betydelse för FHS. Kadetternas inflytande har som huvudsaklig syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid OP. Utbildningens kvalitetsarbete är en gemensam sak mellan kadetter och lärare/handledare. Det är därför viktigt att kadetternas medverkan och inflytelsearbete uppmuntras och aktivt understöds, kadetterna ska beredas möjligheter att delta i beredning av utbildningsrelaterade ärenden. En väl fungerande kommunikation i frågor som rör utbildningen och kadetternas situation eftersträvas och är av avgörande betydelse för ett faktiskt medinflytande. Tillämpning Studentkåren beslutar om vilka av högskolans organ som studeranderepresentanter deltar vid. Riktlinjerna är att de studerande vid FHS ska erbjudas plats i alla beredande och beslutande organ med den/de studerandekategori/er som berörs av organet. Det är studentkåren som utser och entledigar studeranderepresentanter till dessa organ. Under VFU så sker en anpassning till FM medinflytandeorganisation. Detta innebär att det utses en förtroendeman vid varje fack och funktionsskola. Förtroendemannen är den som aktivt deltar i medinflytandearbete vid den skolan. För att undvika en alltför hög arbetsbelastning så kan kadetterna även utse fler förtroendemän eller representanter i respektive ämne med mera. De kadetter som utses till förtroendemän fungerar även som studentkårens kontaktpersoner på varje VFU-skola. För att tillvara den erfarenhet som kadetterna som genomför VFU besitter om officersprogrammet kan kadetter även under VFU:n komma att inbjudas till möten som genomförs vid FHS Stockholm. För att kunna delta i sammanträden med olika högskoleorgan ska utsedd studentrepresentant, då det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att genomgå obligatoriska kursmoment vid annan tidpunkt eller på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

12 Sida 12(19) 16. Individutveckling Inledning Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som är involverad i utbildningen. Individutvecklingen av studenten innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. C kadettbataljonen svarar för att personal ur FM och FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. Under HFU skedet samordnar C kdbat efter samråd med programansvarig (C LH/G) det praktiska genomförandet av individutveckling. Sammanhållande mot studenten/kadetten är plutoncheferna vid kdbat. Under VFU skedet samordnar respektive VFU-samordnare efter samråd med C kdbat och programansvarig det praktiska genomförandet. Den praktiska samordningen av individutveckling under perioden sker framförallt under LH/G programsamordningsmöte. Mål och syfte Målet med individutveckling är att varje studerande skall ges förutsättningar till individuell utveckling kopplat mot en anställning i FM. Syftet med individutveckling är att på bästa sätt: förbereda den studerande för officersyrket utveckla den studerandes självkännedom, yrkesetik och kåranda följa upp och handleda den studerande utifrån uppnådda studieresultat vid OP följa upp och handleda den studerande utifrån de krav som ställs i FHS examensbeskrivning Övergripande RIL genomförande Inledningsvis skapas en målbild utifrån vad en duglig officer är. Utgångspunkt tas härvidlag ur FM kvalifikationskatalog och den tänkta befattningen efter examen. Den studerande skall sedan bryta ner denna målbild och skapa en egen individuell. Därefter genereras en personlig utvecklingsplan och ett personligt kontrakt tillsammans med plutonschefen och den egna basgruppen. En gång per termin genomför den studerande utvecklat bedömningssystem (UBS). I detta sammanhang sker även reflektion och ständig uppdatering av personlig utvecklingsplan, portfolio samt FM FysS mål kopplade mot anställningsbarhet. Värdegrund och framgångsfaktorer En viktig premiss inom individutveckling är den studerandes förhållningssätt till professionens värdegrund. I syfte att personal vid FHS och FM skall kunna diskutera sakligt kring den studerandes förmåga att handla i enlighet med

13 Sida 13(19) värdegrunden skall nedanstående framgångsfaktorer användas. Dessa är direkt spårbara mot de uppförandekoder som återfinns i FM Strategiskt styrdokument (HKV , :68065). Framgångsfaktorerna ligger till grund för att uppmuntra, utveckla och värdera kadettens framsteg under utbildningen. De bör även i tillämpliga delar återspeglas i kursplaner inom OP. Framförallt gäller detta i samband med genomförande av överlämning och övergångssamtal mellan terminer. Framgångsfaktorer 1. Leva efter värdegrunden Den studerande skall verka och ha mod att i alla situationer agera utifrån värdegrunden 2. Ta ansvar för handlingar och konsekvenser Den studerande skall vara lojal, ta ansvar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar. 3. Se mångfald som en tillgång och ej missbruka sin maktställning Den studerande skall aktivt använda sin kompetens för att lösa utmaningar samt ta avstånd från diskriminering, trakasserier, brottslighet eller övergrepp i alla former. Maktställning skall ej missbrukas i yrkesrollen eller i andra relationer. 4. Vara en lagspelare som stimulerar andra till goda framsteg samt skapar trygghet Den studerande skall internt och externt, med ett utvecklat ledarskap som grund, verka för öppenhet och ärlighet i syfte att göra oss bättre, stakare och effektivare. 5. Agera med ett högt säkerhetsmedvetande Den studerande skall ha ett högt säkerhetsmedvetande utan att för den skull hämmas så att uppdrag ej kan fullföljas. 6. Värna sin fysiska och mentala hälsa Den studerande skall värna om sin fysiska hälsa och därmed säkerheten i uppdraget. Individutvecklingens delprocesser Det finns tangeringspunkter mellan de olika processerna enligt nedan. Inom ramen för programmets genomförande är det därför viktigt att personal vid FHS och FM har ett fungerande samarbete. Inför, under och efter genomförd kurs skall berörd

14 Sida 14(19) personal träffas för att samverka kring upplägg, examinationsformer, den studerandes prestationer m.m. Ansvarig är den kursansvarige. 1. Studievägledning och studieresultat Här återfinns all verksamhet som sker inom ramen för respektive ämne och sammanhålls av kursansvarig vid FHS. 2. Yrkesvägledning och anställningsbarhet Sker inom ramen för FM anställningsprocess och sammanhålls av kompanichef vid kadettbataljonen 3. Vidmakthållande av militär förmåga Här återfinns exempelvis färdighetsträning i syfte att erhålla tillräcklig verksamhetssäkerhet vid de praktiska övningar och verksamhet som genomförs inom och utom programmet. En annan viktig aspekt är fysisk träning kopplad mot utbildningens krav och den studerandes anställningsbarhet. Genomförandet sammanhålls av kompanichef vid kdbat och respektive VFU- samordnare. 4. Personlighetsutveckling Utgår från individens livsåskådning och självinsikter. Personligheten är starkt kopplad mot ledarförmågan och varje chefs ledarskap domineras av en ledarstil som är grundad i personligheten. Personligheten är en syntes av den studerandes livserfarenhet m.m. Metoder FM (kdbat) är ansvarig för att ge relevant utbildning i de metoder som används inom individutveckling av kadetter, utbildningsansvaret omfattar även FHS personal för de metoder som kräver en aktiv roll av FHS lärare. Metoder som kräver aktiv roll från FHS lärare/handledare markeras med (X) i tabellen nedan. Sammanställning av metoder för individutveckling/handledning inom OP Metod FHS delaktig Individutvecklingssamtal Feedback X Personlig utvecklingsplan och personligt kontrakt Utvecklat bedömningssystem (UBS) Plutons/avdelningens tid (Grupp handledning, seminarier mm) Utvecklande ledarskap (UL) X Portfolio X Ledarskap och självkännedom (LOS) X Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) Handledning praktiska moment Veileder (VL)

15 Sida 15(19) 17. Kursbeskrivning Skola som ansvarar för genomförande av kurs ska upprätta kursbeskrivning som beskriver hur kurs genomförs. Kursbeskrivningen ska bygga på fastställd kursplan, som är det juridiska dokumentet, och ska vara en mer detaljerad beskrivning av kursen där information om mål, förkunskaper, genomförandetider samt bestämmelser för examination framgår för kadetter. Kursgivande skola ansvarar för form och innehåll av kursbeskrivning men den ska minst beskriva/innehålla: Kursensbenämning och mål Hur kursen genomförs i stort samt schema Hur kursen examineras samt gällande betygskala Litteraturlista För att säkerställa att helheten beaktas och att studerande och andra aktörer (ex kadettbataljonen) ges möjlighet att kunna lämna synpunkter på genomförandet ska samtliga kursbeskrivningar för kurser inom OP utöver kursansvarig undertecknas av representant för LH/G alt VFU-samordnare och studeranderepresentant. Kursbeskrivning ska finnas som utkast 8 veckor före kursstart och fastställas 5 veckor före kursstart. Underskrift av personal enligt nedan ska framgå av kursbeskrivningens första sida. Uppgift FHS Karlberg VFU-skola Anm Fastställer Enligt ämnesansvarig avd. Enligt ämnesansvarig avd. För temabeskrivning ansvarig för temat. Tecknar samråd Ur LH/G och Kdbat VFU-samordnare För temabeskrivning kursansvarig för ingående kurser. Haft del Studrepresentant Studrepresentant 18. Examination 8 Enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 2, se underbilaga 1 8 Ämnesvisa kompletteringar och tillämpningsbestämmelser av bestämmelserna i detta kapitel kan utges av respektive ämnesansvarig vid FHS.

16 Sida 16(19) 19. Examen Programavslutning Avslutningsceremoni (examen) genomförs eso. I samband med avslutningen redovisar studerande och lärare erfarenheter från utbildningen för FHS, HKV och FM skolor. Examensbevis och utbildningsintyg Utbildnings-/examensbevis och kursbevis upprättas vid FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) och utfärdas på begäran från studerande. FHS/LH utfärdar därutöver intyg om genomgången utbildning för godkända studerande vid programslut för OP. Intyget utdelas i samband med examensceremoni. 20. Utvärdering FHS lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra och förbättra sin utbildning. En viktig del i detta är utvärdering av genomförd utbildning. Utvärderingen skall i första hand ses som ett utvecklingsinstrument men skall även bidra till granskning huruvida utbildningen svarar mot i kurs- och utbildningsplaner uppsatta mål. Utvärderingsprocessen av utbildningen skall vara systematisk, långsiktig och hållbar. Resultat av genomförda utvärderingar skall kunna jämföras över tiden. Kursutvärdering 9 Alla kurser inom OP skall genomföra kursvärdering och kursutvärdering. Kursansvarig insänder resultatet från kursutvärdering till I övrigt enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 1, se underbilaga 1. 9 Då utbildningen genomförs i teman genomförs utvärdering när temat är klart i likhet med kursutvärdering.

17 Sida 17(19) Programutvärdering Vid OP genomförs utvärdering efter termin 3, efter VFU termin 5 samt en utvärdering av hela programmet i samband med examen av såväl de studerande (enskilt och i grupp) som av lärare. Utvärderingarna ligger till grund för förbättringar och förändringar i den kommande utbildningen. Syftet med programutvärdering är att: Stimulera till en ständig utveckling och förbättring av utbildningen. Ge underlag för framtida, övergripande avvägningsfrågor inom program. Ge underlag för att ytterligare utveckla sammanhanget mellan kurser i program. Ge underlag såväl till FHS som till Försvarsmakten inför framtida verksamhetsplanering. Programvärderingen skall genomföras senast sista veckan aktuell termin. Frågeunderlag och bestämmelser för programutvärdering tas fram genom FHS försorg i samråd med ämnes-/kursansvariga. Programvärderingen innehåller följande delar: Allmän del med generella frågor (ansv. FHS LH/G) Övergripande utbildningsmål för OP vid utvärdering av hela programmet i samband med examen (ansv. FHS LH/G) Inför genomförandet av programutvärdering efter VFU ger FHS LH/G ut anvisningar årsvis senast fyra veckor före utvärderingens genomförande. Respektive skola utarbetar en sammanställning med förslag till förbättringsåtgärder. För att utvärderingsresultat ska kunna påverka kommande kursupplägg etc. ska sammanställningen med förslag till förbättringsåtgärder tillsändas programansvarig (FHS LH/G). FHS svarar för att förslag till åtgärdsplan upprättas efter genomförd utvärdering. Av planen ska ansvar och tidsförhållanden framgå. Åtgärdsplan tas fram i samverkan med ämnesansvariga och Försvarsmaktens skolor. Resultat av utvärdering och åtgärdsplan redovisas för HKV som orientering och för eventuellt beslut samt är ett viktigt underlag för produktion och utveckling av programmen. I samband med examen genomför de studerande och programansvarig föredragning av programutvärdering och uppnådda resultat. Programvärdering 2-3 år efter genomförd examen genomförs enligt senare direktiv.

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011

Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 1(17) Handbok Verksamhetsförlagd utbildning för Officersprogrammet 2011 Innehåll Handbokens syfte och innehåll... 1 VFU övergripande bakgrund och syfte... 2 Styrning av VFU... 3 VFU innehåll, omfattning

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsorder Militärteknik 2016

Utbildningsorder Militärteknik 2016 MVI/MTA Datum 2015-09-28 Utbildningsorder för militärteknik 2016_Utkast.doc Sida 1 (6) Senast uppdaterad 150928 av Jens Lindh Utbildningsorder Militärteknik 2016 Innehåll: Uppgifter... 2 Kursansvarig med

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(16) Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr. o m: antagning till utbildningar med start vårterminen 2016 Fastställd av Försvarshögskolans

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG

ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG UTKAST 2011-08-15 ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE OFFICERSPROGRAMMETS GENOMFÖRANDE VID MILITÄRHÖGSKOLAN KARLBERG 1. Bakgrund Syftet med denna överenskommelse är att reglera ansvar, samarbets- och ledningsförhållanden

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande

Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Handläggningsordning 1 (8) Handläggningsordning vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling riktad mot studerande Innehåll 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 2 3.

Läs mer

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng

Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Gäller fr.o.m. höstterminen 2007 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng pééåá~ä=bçìå~íáçå~ä=qé~åüéê=mêçöê~ããéi=vm=üáöüéê=éçìå~íáçå=åêéçáíë= hìêëåáî W=^î~åÅÉê~Ç=åáî = péåçåç=åóåäék=

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer