REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll"

Transkript

1 Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP status och militära former 3 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort 4 6. Antagning 5 7. Disciplinära åtgärder 6 8. Avskiljande 7 9. Tillgodoräknande Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utrustning och litteratur Fysisk träning Arbetstid, ledighet och närvaro Medinflytande Individutveckling Kursbeskrivning Examination Examen Utvärdering Rapportering Rapportering vid tillbud och olyckshändelse Studerandeinformation Samordning Utveckling 19

2 Sida 2(19) 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att, mot bakgrund av FHS ansvar för OP, reglera uppgifter och ansvar avseende planering, genomförande, utvärdering och utveckling av programmet. Bestämmelserna gäller för all grundläggande officersutbildning som omfattas av FHS programansvar. Målgrupp är främst de vid FHS och Försvarsmakten (FM) skolor som planerar och sammanhåller utbildning samt för studerande vid utbildningar enligt ovan. Därutöver är ämnesansvariga vid FHS och huvudlärare (motsv.) vid FM skolor berörda då underlaget reglerar verksamhet som berör ämnesansvar. Dessa bestämmelser ska beaktas av kursansvarig vid planering, genomförande och utvärdering av i programmet ingående kurser. Bestämmelserna reglerar (informerar) annars endast vid behov uppgifter och ansvar kopplat till ämnesansvar. Andra beslutsdokument kompletterar dessa bestämmelser. Exempel på sådana dokument är bestämmelser för antagning, anvisningar för utvärdering samt FM bestämmelser för OP avseende verksamhet utanför programtid, utrustning, förmåner mm. Högkvarteret (HKV) har delegerat till Militärhögskolan Karlberg (MHS K) att reglera och besluta om samordning som inte omfattas av programansvaret. 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser Förordning för Försvarshögskolan. Utbildningsdepartementet SFS 2007:1164 Högskolelagen. Riksdagen SFS 1992:1434 Högskoleförordningen. Regeringen/Utbildningsdepartementet SFS 1993:100 1 Lokal examensordning för Försvarshögskolan Ö485/2012 Riktlinjer för anstånd med studiestart och studieuppehåll Ö498/2012 Officersförordningen. Försvarsdepartementet SFS 2007:1268 Förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. Försvarsdepartementet SFS 1995:239 Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1994:1811 Förordningen om disciplinansvar inom totalförsvaret, mm. Försvarsdepartementet SFS 1995:241 Överenskommelse avseende Officerspogrammets genomförande vid Militärhögskolan Karlberg XX Överenskommelse grundutbildning av officerare vid FHS XX Handbok verksamhetsförlagd utbildning HPers. HKV : Förordningen ska beaktas om dess bestämmelser inte motsäger övriga styrdokument.

3 Sida 3(19) FM VU Försvarshögskolans antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, , FHS Ö246/2011 Instruktion för utbildning vid FHS, Ö1324/2009 FHS arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier FHS arbetsordning för antagningsnämnd Utbildningsplaner för OP 3. Programansvarets innebörd Programansvar för OP innebär ett övergripande ansvar för att utbildningen når övergripande mål, uppfyller yrkesmässiga krav och följer högskolemässig praxis avseende genomförande. FHS svarar därmed både för att samordna pågående och kommande utbildning såväl som att utveckla programmen. Konkret innebär det att FHS ansvarar för utbildnings- och kursplaner för programmen. Kursplanearbetet är främst en ämnesfråga men övergripande ansvar att kurserna sammantaget uppfyller examensmålet har programansvarig. Utvärdering av programmen genomförs enligt FHS anvisningar och är underlag för både kort- och långsiktig utveckling. En del i programansvaret omfattar uppföljning och utveckling av de studerande. Här avses såväl uppföljning och rapportering av den studerandes studieprestationer som uppföljning av lämplighet för officersyrket. Ansvar och omfattning av uppföljning och utveckling framgår av punkten 17 i detta dokument. De flesta uppgifter som är kopplade till programansvaret innebär en aktiv samverkan inom FHS med ämnesansvariga samt med de FM skolor som genomför verksamhetsförlagd utbildning. Denna samordning sker bland annat genom regelbundna programsamordningsmöten med syfte och deltagare enligt punkt 25 och 26 i detta dokument. Den studerande är inskriven vid Försvarshögskolan. FHS programansvar för OP omfattar inte ansvar för den studerandes arbetsmiljö, säkerhet eller ersättningar. Dessa områden hanteras av Försvarsmakten enligt FM bestämmelser. 4. Studerande vid OP status och militära former Som student och officersaspirant, kadett lyder man under två myndigheter, Försvarshögskolan och Försvarsmakten, med olika regelverk. Studerande vid OP är enligt officersförordningens 2 officersaspiranter. Enligt i samma förordning anges att officersaspiranterna har samma rätt till

4 Sida 4(19) förmåner som tillkommer de som genomgår grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809). Dessa förmåner framgår av förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga. 2 Vissa delar ska dock inte tillämpas när det gäller officersaspiranter 3. Förmåner enligt ovan handläggs av FM. Som en del av den 3-åriga grundläggande officersutbildningen, inför den framtida yrkesutövningen, sker kompletterande militär utbildning för att vidmakthålla/utveckla den militära förmågan inom vissa områden samt fysisk träning/förmåga. Klädsel (uniform enligt UniR FM) samt övriga formella militära bestämmelser regleras genom kursansvarig skolas försorg. 5. Årsplan och utbildningens genomförande i stort Terminsindelning Vårterminen börjar måndag vecka 6 och slutar fredag vecka 26. Höstterminen börjar måndag vecka 35 och slutar fredag vecka 5. Särskild verksamhet utanför programutbildning som inträffar under ordinarie terminstid kan innebära att terminsstart eller terminsslut flyttas. Beslut om detta fattas av FHS i samråd med FM. Antalet veckor tillgängliga för programutbildning, totalt veckor per termin, skall dock ligga fast. Inriktningar och var utbildningen genomförs OP genomförs som en sammanhängande utbildning omfattande sex terminer, totalt 180 högskolepoäng. Utbildningen vid OP genomförs i huvudsak inom ämnena Krigsvetenskap, Militärteknik, Ledarskap under påfrestande förhållanden och Fysiskt stridsvärde. Vissa profiler läser även andra ämnen. Därutöver genomförs även språkutbildning och egen fysisk träning. Utbildningen genomförs vid FHS Karlberg och som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid FM fack- och funktionsskolor enligt nedan. 2 Förmåner som avses är dagpenning, resor, boende, hälso- och sjukvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd och begravningshjälp. 3 Gäller utbildningspremie och statlig riskgaranti.

5 Sida 5(19) OP VFU-inriktning T 1 T 2 T 3 T 4 Markstrid Fältarbeten Luftvärn Indirekt bekämpning CBRN Nautik Amfibie Säkerhetstjänst Militärteknik Försörjning Ledningssystem STRIL Pilot (VFU) FHS FHS FHS MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS Pilotutbildningen genomförs som uppdragsutbildning inom ramen för Krigsvetenskaplig profil. T 5 (VFU) MSS FarbS LvSS ArtSS SkyddC SSS SSS UndsäkC FMTS LogS LedS LSS LSS T 6 FHS FM skolor MSS SSS LSS FMTS SkyddC FM UndsäkC ArtSS LvSS FarbS LedS LogS Markstridsskolan Sjöstridsskolan Luftstridsskolan Försvarsmaktens tekniska skola Skyddscentrum Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum Artilleriets stridsskola Luftvärnets stridsskola Fältarbetsskolan Ledningsskolan Logistikskolan Kvarn Karlskrona Uppsala/Linköping Halmstad Umeå Uppsala och Halmstad Boden Halmstad Eksjö Enköping Skövde Amfutb sker till stor del på Berga Hkp-utbildning genomförs i Tyskland Delar och moment av utbildning under VFU kan genomföras på annan plats än där skolorna är lokaliserade. 6. Antagning Beslut om antagning till Officersprogrammet fattas av Försvarshögskolans rektor. Antagning till Officersprogrammet regleras i Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan. Besked om antagning (såväl positivt som negativt) delges respektive sökanden genom FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) försorg snarast efter beslut.

6 Sida 6(19) Listor på antagna studenter utsänds till kursgivande skolor genom FHS försorg. Efter beslut om antagning skrivs studenten in vid FHS, senast i samband med programstart, och blir samtidigt organiserad som militär personal vid MHS K. 7. Disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter, enligt 10 kap. 1 HF, vid förseelser under verksamhet som helt eller till övervägande del styrs av utbildningsplan och kursplaner. Åtgärder vidtas mot studenter som: 1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas, 2. stör eller hindrar undervisning prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom högskolan, 3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier som avses i 1 kap. 4 diskrimineringslagen (2008:567). Grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 skall skyndsamt anmälas till rektor. Rektor skall låta utreda ärendet och ge studenten tillfälle att yttra sig över anmälningen. Rektor skall därefter, i förekommande fall efter samråd med den lagfarna ledamoten, avgöra om omständigheterna är sådana att ärendet skall 1. lämnas utan vidare åtgärd, 2. föranleda varning av rektor, eller 3. hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. Ärendet bereds av den rektor förordnar, normalt högskolans jurist och, om denne inte är tillgänglig, förvaltningschefen eller den som förvaltningschefen utser. I Handläggningsordning för disciplinärenden och Arbetsordning för Disciplinnämnden framgår närmare vad som gäller angående disciplinärenden vid Försvarshögskolan. Disciplinära åtgärder kan även vidtas av FM, 4 vid förseelser under verksamhet som inte styrs av utbildningsplan och kursplaner, dock inte samtidigt som disciplinära åtgärder enl. 10 kap högskoleförordningen vidtas. Kollegium genomförda i FM regi kan vara ett rådgivande för disciplinnämnd beredning och beslut i ett disciplinärende. 4 Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

7 Sida 7(19) 8. Avskiljande Bestämmelserna om avskiljande finns i 4 kap. 6-7 HL och förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. En student får avskiljas från utbildning inom universitet eller högskolan om studenten 1. lider av psykisk störning, 2. missbrukar alkohol eller narkotika eller 3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något av ovan nämnd förhållande, bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Nämnden tar upp sådana frågor endast efter skriftlig anmälan från rektor vid berörd högskola eller den som rektor har utsett. HAN är en egen myndighet. Om en student önskar avsluta utbildningen i förtid ska anmälan lämnas tjänstevägen till FHS med kopia till MHS K. Då studenten slutar av egen vilja, lämnas fördjupat underlag till FHS omfattande bedömd orsak till avgång samt eventuella förslag på åtgärder för att minska avgångarna. 9. Tillgodoräknande Enligt Högskoleförordningen har en student som gått en grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande utbildning vid en annan högskola. Studenten har även rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning eller verksamhet om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av ett sådant slag och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Bestämmelser om tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap 6-8 (SFS 1993:100). Prövning om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas ska göras vid den högskola där tillgodoräknandet önskas. Ansvarig examinator ansvarar för prövningen. FHS FUS handlägger ärenden för studenter vid de militära programmen och utbildningarna.

8 Sida 8(19) För att tillgodoräknandet ska kunna prövas måste den sökande kunna dokumentera tidigare utbildning eller verksamhet som åberopas och bifoga detta till ansökan. Den kompletta ansökan ska innehålla: Fullständigt ifylld ansökningsblankett, blankett finns på FHS hemsida. Studieintyg ur LADOK i original eller vidimerad kopia över åberopade meriter Kursplan inklusive litteraturlista för tidigare genomgången utbildning I förekommande fall även annan dokumentation Ansökan om tillgodoräknande ska normalt behandlas inom en månad från det att fullständig ansökan inkommit. Om särskilda skäl föreligger kan handläggningen ta upp till tre månader. FUS skickar ut beslut till den sökande med kopia till berörda parter. Ansökan om tillgodoräknande kan ske av studerande som är antagen och skickas till den i blanketten angivna adressen. Överklagande av beslut görs till FHS Forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN). FM beslutar om alternativ verksamhet för studerande som fått utbildning tillgodoräknad och inte behöver genomföra (del av) kurs. 10. Studieuppehåll och byte av profil eller VFU-placering Anmälan om studieuppehåll ska inlämnas av studerande till FHS FUS. Om särskilda skäl finns kan FHS medge att studierna återupptas efter studieuppehållet. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehållet kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn eller studentfackliga uppdrag. 5 Beslut om att få fortsätta studierna efter studieuppehåll fattas av FHS FUS och delges den studerande. FUS orienterar LH/G om beslutet. För att byte av profil eller VFU-placering skall beviljas måste det finnas plats på profilen eller sökt VFU-placering enligt FM tilldelade platser, dessutom ska den sökande vara behörig samt ha studieresultat som svarar mot den underliggande terminens studier. Begäran om byte av profil eller VFU-placering ska inlämnas av studerande till FHS (LH/G). Beslut om byte av profil eller VFU-placering fattas av FHS LH/G och delges den studerande. Berörda VFU-skola och FUS orienteras. 5 Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (1999:1).

9 Sida 9(19) 11. Pedagogiska ingångsvärden samt FM värdegrund Utbildningen vid OP ska genomföras i enlighet med HL bestämmelser om utbildning på grundnivå (HL 1. kap 8 enligt nedan) samt generella och specifika pedagogiska ingångsvärden enligt respektive programs utbildningsplan. 8 Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga at självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.(lag 2006:173) Försvarsmaktens värdegrund Officeren är en representant för Statsmakten vilket ställer särskilda krav på ett etiskt och moraliskt förhållningssätt utgående från internationell rätt, svensk lagstiftning och de krav som formulerats i Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen vid OP ska präglas av FM värdegrund och fortlöpande värdegrundsarbete. De tre ledorden: Öppenhet, Resultat och Ansvar ska känneteckna förhållningssättet till varandra och till uppgiften. 6 Under utbildningen vid OP ska tid avsättas till diskussion och reflektion kring FM värdegrund inom ramen för all kursverksamhet. Övrig inriktning avseende värdegrund framgår av respektive programs utbildningsplan samt FM anvisningar. 7 6 Ur boken Här och nu en liten bok om den fortsatta vägen framåt, ÖB, (2006), Försvarsmakten, Stockholm. 7 Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten. HKV , 09100:74168.

10 Sida 10(19) 12. Utrustning och litteratur Utrustning Generell utrustning för de studerande vid OP regleras av FM genom riktlinjer/bestämmelser som utges i särskild ordning. Specifik utrustning vid genomförande av VFU regleras vid FM skolor. Litteratur FHS handling Inriktning för bruk av kurslitteratur vid officersprogrammet beskriver hur handläggning av kurslitteratur skall ske. FHS princip för bruk av litteraturfrågan vid OP är att de studerande får låna all kurslitteratur, men att den ska återlämnas. Anna Lindh-biblioteket (ALB) samordnar inköp samt in och utlämning av kurslitteratur. Hantering av kurslitteraturen till VFU sker utan inblandning av ALB. VFU-skolorna hantera inköp och distribution av förlagsutgiven litteratur och utlämning samt eventuellt återlämning av litteraturen utifrån sina egna förutsättningar, ALB kan lämna stöd. För kurslitteraturbeställningar används 13. Fysisk träning Studenten ska ges möjlighet att träna enligt de riktlinjer som gäller för anställda i Försvarsmakten (FM fysiska standard, FM FysS). FM FysS skall inplaneras i schemat. 14. Arbetstid, ledighet och närvaro Student vid OP är inte arbetstidsreglerad. Inriktningen är att 40 timmar studietid per vecka i genomsnitt inte bör överskridas (undantag stabsövningar och fältövningar). Därutöver tillkommer tid för egna förberedelser och särskilda uppgifter. Med studietid avses tid som regleras i schema såsom t.ex. föreläsningar, seminarier, egna litteraturstudier, grupparbeten, reflektion mm. Kursansvarig ska i kursplan och kursbeskrivning reglera krav på närvaro under kursens olika moment. FM kan ställa krav på deltagande i utbildning och verksamhet utanför programmet.

11 Sida 11(19) 15. Medinflytande Allmänt Kadetternas inflytande över sin utbildning och sin studiesituation bidrar till att skapa en utbildning som håller hög kvalitet. Ett starkt medinflytande är därför av stor betydelse för FHS. Kadetternas inflytande har som huvudsaklig syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid OP. Utbildningens kvalitetsarbete är en gemensam sak mellan kadetter och lärare/handledare. Det är därför viktigt att kadetternas medverkan och inflytelsearbete uppmuntras och aktivt understöds, kadetterna ska beredas möjligheter att delta i beredning av utbildningsrelaterade ärenden. En väl fungerande kommunikation i frågor som rör utbildningen och kadetternas situation eftersträvas och är av avgörande betydelse för ett faktiskt medinflytande. Tillämpning Studentkåren beslutar om vilka av högskolans organ som studeranderepresentanter deltar vid. Riktlinjerna är att de studerande vid FHS ska erbjudas plats i alla beredande och beslutande organ med den/de studerandekategori/er som berörs av organet. Det är studentkåren som utser och entledigar studeranderepresentanter till dessa organ. Under VFU så sker en anpassning till FM medinflytandeorganisation. Detta innebär att det utses en förtroendeman vid varje fack och funktionsskola. Förtroendemannen är den som aktivt deltar i medinflytandearbete vid den skolan. För att undvika en alltför hög arbetsbelastning så kan kadetterna även utse fler förtroendemän eller representanter i respektive ämne med mera. De kadetter som utses till förtroendemän fungerar även som studentkårens kontaktpersoner på varje VFU-skola. För att tillvara den erfarenhet som kadetterna som genomför VFU besitter om officersprogrammet kan kadetter även under VFU:n komma att inbjudas till möten som genomförs vid FHS Stockholm. För att kunna delta i sammanträden med olika högskoleorgan ska utsedd studentrepresentant, då det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att genomgå obligatoriska kursmoment vid annan tidpunkt eller på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

12 Sida 12(19) 16. Individutveckling Inledning Individutveckling är en gemensam angelägenhet för all personal som är involverad i utbildningen. Individutvecklingen av studenten innebär aktiviteter och förhållningssätt både inom och utom den programbundna utbildningen. C kadettbataljonen svarar för att personal ur FM och FHS får erforderlig utbildning för att lösa uppgifter enligt ovan. Under HFU skedet samordnar C kdbat efter samråd med programansvarig (C LH/G) det praktiska genomförandet av individutveckling. Sammanhållande mot studenten/kadetten är plutoncheferna vid kdbat. Under VFU skedet samordnar respektive VFU-samordnare efter samråd med C kdbat och programansvarig det praktiska genomförandet. Den praktiska samordningen av individutveckling under perioden sker framförallt under LH/G programsamordningsmöte. Mål och syfte Målet med individutveckling är att varje studerande skall ges förutsättningar till individuell utveckling kopplat mot en anställning i FM. Syftet med individutveckling är att på bästa sätt: förbereda den studerande för officersyrket utveckla den studerandes självkännedom, yrkesetik och kåranda följa upp och handleda den studerande utifrån uppnådda studieresultat vid OP följa upp och handleda den studerande utifrån de krav som ställs i FHS examensbeskrivning Övergripande RIL genomförande Inledningsvis skapas en målbild utifrån vad en duglig officer är. Utgångspunkt tas härvidlag ur FM kvalifikationskatalog och den tänkta befattningen efter examen. Den studerande skall sedan bryta ner denna målbild och skapa en egen individuell. Därefter genereras en personlig utvecklingsplan och ett personligt kontrakt tillsammans med plutonschefen och den egna basgruppen. En gång per termin genomför den studerande utvecklat bedömningssystem (UBS). I detta sammanhang sker även reflektion och ständig uppdatering av personlig utvecklingsplan, portfolio samt FM FysS mål kopplade mot anställningsbarhet. Värdegrund och framgångsfaktorer En viktig premiss inom individutveckling är den studerandes förhållningssätt till professionens värdegrund. I syfte att personal vid FHS och FM skall kunna diskutera sakligt kring den studerandes förmåga att handla i enlighet med

13 Sida 13(19) värdegrunden skall nedanstående framgångsfaktorer användas. Dessa är direkt spårbara mot de uppförandekoder som återfinns i FM Strategiskt styrdokument (HKV , :68065). Framgångsfaktorerna ligger till grund för att uppmuntra, utveckla och värdera kadettens framsteg under utbildningen. De bör även i tillämpliga delar återspeglas i kursplaner inom OP. Framförallt gäller detta i samband med genomförande av överlämning och övergångssamtal mellan terminer. Framgångsfaktorer 1. Leva efter värdegrunden Den studerande skall verka och ha mod att i alla situationer agera utifrån värdegrunden 2. Ta ansvar för handlingar och konsekvenser Den studerande skall vara lojal, ta ansvar, hushålla med resurser och ta tillvara lärdomar. 3. Se mångfald som en tillgång och ej missbruka sin maktställning Den studerande skall aktivt använda sin kompetens för att lösa utmaningar samt ta avstånd från diskriminering, trakasserier, brottslighet eller övergrepp i alla former. Maktställning skall ej missbrukas i yrkesrollen eller i andra relationer. 4. Vara en lagspelare som stimulerar andra till goda framsteg samt skapar trygghet Den studerande skall internt och externt, med ett utvecklat ledarskap som grund, verka för öppenhet och ärlighet i syfte att göra oss bättre, stakare och effektivare. 5. Agera med ett högt säkerhetsmedvetande Den studerande skall ha ett högt säkerhetsmedvetande utan att för den skull hämmas så att uppdrag ej kan fullföljas. 6. Värna sin fysiska och mentala hälsa Den studerande skall värna om sin fysiska hälsa och därmed säkerheten i uppdraget. Individutvecklingens delprocesser Det finns tangeringspunkter mellan de olika processerna enligt nedan. Inom ramen för programmets genomförande är det därför viktigt att personal vid FHS och FM har ett fungerande samarbete. Inför, under och efter genomförd kurs skall berörd

14 Sida 14(19) personal träffas för att samverka kring upplägg, examinationsformer, den studerandes prestationer m.m. Ansvarig är den kursansvarige. 1. Studievägledning och studieresultat Här återfinns all verksamhet som sker inom ramen för respektive ämne och sammanhålls av kursansvarig vid FHS. 2. Yrkesvägledning och anställningsbarhet Sker inom ramen för FM anställningsprocess och sammanhålls av kompanichef vid kadettbataljonen 3. Vidmakthållande av militär förmåga Här återfinns exempelvis färdighetsträning i syfte att erhålla tillräcklig verksamhetssäkerhet vid de praktiska övningar och verksamhet som genomförs inom och utom programmet. En annan viktig aspekt är fysisk träning kopplad mot utbildningens krav och den studerandes anställningsbarhet. Genomförandet sammanhålls av kompanichef vid kdbat och respektive VFU- samordnare. 4. Personlighetsutveckling Utgår från individens livsåskådning och självinsikter. Personligheten är starkt kopplad mot ledarförmågan och varje chefs ledarskap domineras av en ledarstil som är grundad i personligheten. Personligheten är en syntes av den studerandes livserfarenhet m.m. Metoder FM (kdbat) är ansvarig för att ge relevant utbildning i de metoder som används inom individutveckling av kadetter, utbildningsansvaret omfattar även FHS personal för de metoder som kräver en aktiv roll av FHS lärare. Metoder som kräver aktiv roll från FHS lärare/handledare markeras med (X) i tabellen nedan. Sammanställning av metoder för individutveckling/handledning inom OP Metod FHS delaktig Individutvecklingssamtal Feedback X Personlig utvecklingsplan och personligt kontrakt Utvecklat bedömningssystem (UBS) Plutons/avdelningens tid (Grupp handledning, seminarier mm) Utvecklande ledarskap (UL) X Portfolio X Ledarskap och självkännedom (LOS) X Försvarsmaktens fysiska standard (FM FysS) Handledning praktiska moment Veileder (VL)

15 Sida 15(19) 17. Kursbeskrivning Skola som ansvarar för genomförande av kurs ska upprätta kursbeskrivning som beskriver hur kurs genomförs. Kursbeskrivningen ska bygga på fastställd kursplan, som är det juridiska dokumentet, och ska vara en mer detaljerad beskrivning av kursen där information om mål, förkunskaper, genomförandetider samt bestämmelser för examination framgår för kadetter. Kursgivande skola ansvarar för form och innehåll av kursbeskrivning men den ska minst beskriva/innehålla: Kursensbenämning och mål Hur kursen genomförs i stort samt schema Hur kursen examineras samt gällande betygskala Litteraturlista För att säkerställa att helheten beaktas och att studerande och andra aktörer (ex kadettbataljonen) ges möjlighet att kunna lämna synpunkter på genomförandet ska samtliga kursbeskrivningar för kurser inom OP utöver kursansvarig undertecknas av representant för LH/G alt VFU-samordnare och studeranderepresentant. Kursbeskrivning ska finnas som utkast 8 veckor före kursstart och fastställas 5 veckor före kursstart. Underskrift av personal enligt nedan ska framgå av kursbeskrivningens första sida. Uppgift FHS Karlberg VFU-skola Anm Fastställer Enligt ämnesansvarig avd. Enligt ämnesansvarig avd. För temabeskrivning ansvarig för temat. Tecknar samråd Ur LH/G och Kdbat VFU-samordnare För temabeskrivning kursansvarig för ingående kurser. Haft del Studrepresentant Studrepresentant 18. Examination 8 Enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 2, se underbilaga 1 8 Ämnesvisa kompletteringar och tillämpningsbestämmelser av bestämmelserna i detta kapitel kan utges av respektive ämnesansvarig vid FHS.

16 Sida 16(19) 19. Examen Programavslutning Avslutningsceremoni (examen) genomförs eso. I samband med avslutningen redovisar studerande och lärare erfarenheter från utbildningen för FHS, HKV och FM skolor. Examensbevis och utbildningsintyg Utbildnings-/examensbevis och kursbevis upprättas vid FHS Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen (FUS) och utfärdas på begäran från studerande. FHS/LH utfärdar därutöver intyg om genomgången utbildning för godkända studerande vid programslut för OP. Intyget utdelas i samband med examensceremoni. 20. Utvärdering FHS lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra och förbättra sin utbildning. En viktig del i detta är utvärdering av genomförd utbildning. Utvärderingen skall i första hand ses som ett utvecklingsinstrument men skall även bidra till granskning huruvida utbildningen svarar mot i kurs- och utbildningsplaner uppsatta mål. Utvärderingsprocessen av utbildningen skall vara systematisk, långsiktig och hållbar. Resultat av genomförda utvärderingar skall kunna jämföras över tiden. Kursutvärdering 9 Alla kurser inom OP skall genomföra kursvärdering och kursutvärdering. Kursansvarig insänder resultatet från kursutvärdering till I övrigt enligt Instruktion för utbildning vid FHS bilaga 1, se underbilaga 1. 9 Då utbildningen genomförs i teman genomförs utvärdering när temat är klart i likhet med kursutvärdering.

17 Sida 17(19) Programutvärdering Vid OP genomförs utvärdering efter termin 3, efter VFU termin 5 samt en utvärdering av hela programmet i samband med examen av såväl de studerande (enskilt och i grupp) som av lärare. Utvärderingarna ligger till grund för förbättringar och förändringar i den kommande utbildningen. Syftet med programutvärdering är att: Stimulera till en ständig utveckling och förbättring av utbildningen. Ge underlag för framtida, övergripande avvägningsfrågor inom program. Ge underlag för att ytterligare utveckla sammanhanget mellan kurser i program. Ge underlag såväl till FHS som till Försvarsmakten inför framtida verksamhetsplanering. Programvärderingen skall genomföras senast sista veckan aktuell termin. Frågeunderlag och bestämmelser för programutvärdering tas fram genom FHS försorg i samråd med ämnes-/kursansvariga. Programvärderingen innehåller följande delar: Allmän del med generella frågor (ansv. FHS LH/G) Övergripande utbildningsmål för OP vid utvärdering av hela programmet i samband med examen (ansv. FHS LH/G) Inför genomförandet av programutvärdering efter VFU ger FHS LH/G ut anvisningar årsvis senast fyra veckor före utvärderingens genomförande. Respektive skola utarbetar en sammanställning med förslag till förbättringsåtgärder. För att utvärderingsresultat ska kunna påverka kommande kursupplägg etc. ska sammanställningen med förslag till förbättringsåtgärder tillsändas programansvarig (FHS LH/G). FHS svarar för att förslag till åtgärdsplan upprättas efter genomförd utvärdering. Av planen ska ansvar och tidsförhållanden framgå. Åtgärdsplan tas fram i samverkan med ämnesansvariga och Försvarsmaktens skolor. Resultat av utvärdering och åtgärdsplan redovisas för HKV som orientering och för eventuellt beslut samt är ett viktigt underlag för produktion och utveckling av programmen. I samband med examen genomför de studerande och programansvarig föredragning av programutvärdering och uppnådda resultat. Programvärdering 2-3 år efter genomförd examen genomförs enligt senare direktiv.

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning

Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Riktlinjer för Kriminalvårdens klientutbildning Kriminalvårdens riktlinjer 2007:4 Förord Kriminalvårdens klientutbildning ska motsvara de utbildningsformer för vuxna som finns ute i samhället. Detta innebär

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer