Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för"

Transkript

1 Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av Förlagsandelar 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar 12 Beskrivning av Förlagsandelarna 13 Handel på andrahandsmarknaden 15 Allmänna villkor 16 Lantmännens verksamhet, organisation och marknad 20 Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan 29 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag 39 Investeringar, förvärv och avyttringar 44 Effekter av övergång till IFRS-redovisning 46 Tendenser och framtidsutsikter 47 Skattefrågor i Sverige 48 Legala frågor och kompletterande information 50 Koncernstruktur 51 Stadgar för Lantmännen ek för 52 Adresser 61 Finansiell information under 2009 Kvartalsrapport första kvartalet april Kvartalsrapport andra kvartalet juli Kvartalsrapport tredje kvartalet november Kalendarium för förlagsandelarna Teckningsperiod 29 april 13 maj 2009 Besked om tilldelning 22 maj 2009 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Förlagsandelarna varken har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater, i Kanada eller till personer med hemvist i Australien, Japan eller Nya Zeeland. Emissionen av förlagsandelar riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller emissionen kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av förlagsandelar i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. Detta prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Lantmännens aktuella syn på framtida händelser och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för prospektet och Lantmännen gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Lantmännen anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig och uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling skiljer sig från framtidsinriktade uttalanden. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland avseende storleken på marknader där Lantmännen är verksamma. Till den del som informationen har hämtats från utomstående källor ansvarar Lantmännen endast för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Lantmännen anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Lantmännen känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare till Lantmännen i samband med emissionen av förlagsandelar och ansvarar inte gentemot någon annan än Lantmännen med avseende på det skydd som ges till Nordeas kunder eller för rådgivning i samband med emissionen. Nordea har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen i detta prospekt och frånsäger sig allt ansvar med anledning av prospektet. Styrelsen för Föreningen ansvarar för innehållet i detta prospekt i den omfattning som följer av svensk rätt. Styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Med undantag för vad som framgår av de revisionsberättelser som är införlivade genom hänvisning, eller annars uttryckligen anges, har ingen information i prospektet reviderats eller översiktligt granskats av Lantmännens revisorer.

3 Definitioner Emittenten eller Föreningen Lantmännen ek för ( ), moderföretag i Koncernen. Euroclear Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Föreningslagen Förlagsandel Förlagsinsats Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Förlagsandel, utgiven av Föreningen i enlighet med 5 kap. Föreningslagen, 14 i Föreningens stadgar och med de villkor som framgår av allmänna villkor, som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument SEK, vilket utgör respektive Förlagsandels nominella belopp. Lantmännen eller Koncernen Lantmännen ek för med samtliga dotterbolag. Medlem Nordea Referensränta Juridisk eller fysisk person som är medlem i Föreningen, medlem i lokalförening eller medlem i Kalmar Lantmän Ekonomisk förening. Nordea Bank AB (publ). Ränta som fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår och motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Om inte annat anges används i prospektet beteckningen SEK för svenska kronor och MSEK för miljoner svenska kronor. 1

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i Lantmännens förlagsandelar skall baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättning av sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet. Bakgrund och motiv till emissionen av förlagsandelar Under en följd av år har det inom Lantmännenkoncernen förts en intensiv diskussion om ägandet i Lantmännen ek för (i det följande benämnt Föreningen och tillsammans med samtliga Föreningens dotterföretag, Koncernen eller Lantmännen ). I samband med detta har även frågan om Lantmännens framtida kapitalförsörjning behandlats. Detta har skett mot bakgrund av de ökade krav på finansiella resurser som ställs för att upprätthålla en fortsatt tillväxt i Lantmännen. Med syfte att bredda kapitalbasen och samtidigt stärka både Medlemmarnas 1 ägarroll och de anställdas engagemang i Lantmännens resultatutveckling har styrelsen för Föreningen beslutat att genomföra en emission av förlagsandelar till ett värde av maximalt 500 MSEK. Beskrivning av verksamheten Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Vid utgången av år 2008 hade Koncernen närmare medarbetare och omsättningen uppgick under räkenskapsåret 2008 till cirka 43 miljarder SEK. Lantmännen ägs av cirka svenska lantbrukare. Åkermarken och dess möjligheter är utgångspunkten för Lantmännens verksamhet. Koncernen är verksam i alla delar av värdekedjan, från jord till bord. Koncernen består av moderföretaget, Lantmännen ek för, samt ett stort antal dotterföretag som är organiserade i följande åtta affärsområden: Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Svalöf Weibull är en av norra Europas ledande aktörer inom utveckling, förädling och marknadsföring av utsäde avseende spannmål, oljeväxter och vallväxter. Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap, tröskor och entreprenadmaskiner. Lantmännen Maskin, med verksamhet i Skandinavien, är inriktat mot lantbruk. Swecon, som säljer Volvos anläggningsmaskiner, har även dotterbolag i Tyskland och de baltiska länderna. Lantmännen Energi samlar, inom affärsenheterna Biodriv medel, Fasta biobränslen och värme samt Maskin och miljö, Lant männens verksamhet inom energisektorn. Verksamheten omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. 1 Med det definierade begreppet Medlem avses juridisk eller fysisk person som är medlem i Föreningen, medlem i lokalförening eller medlem i Kalmar Lantmän Ekonomisk förening. 2 Lantmännen Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför mjöl, mjölmixer, frukostprodukter, pasta och måltidskoncept till dagligvaruhandeln, bagerier, livsmedelsindustrier och storhushåll i norra Europa. Starka konsumentvarumärken är AXA, Kungsörnen, Start, Gooh!, GoGreen, AMO och Regal. Lantmännen Unibake är en av Europas största tillverkare av frysta brödprodukter. Huvudmarknaderna utgörs av Sverige och Danmark men verksamhet bedrivs i ytterligare ett 20-tal länder. Lantmännen Kronfågel är Nordens största producent av färska, frysta och förädlade kycklingprodukter, med starka marknadspositioner i Danmark och Sverige. Produkterna marknadsförs under varumärkena Kronfågel, Danpo, Ivars och Stinas. Lantmännen Invest omfattar flera olika verksamheter, som direkt eller indirekt kan relateras till åkermarken och dess nyttjande. Här återfinns bl.a. Lantmännen Bygglant, Lantmännen Doggy, Lantmännen Reppe och Lantmännen Krafft. Utöver de ovan beskrivna affärsområdena är Lantmännen också ägare till ett antal intressebolag. Bland dessa återfinns HaGe Kiel, som är Tysklands tredje största företag för lantbruksförnödenheter, Scandinavian Farmers, med inriktning på lantbruksförnödenheter och spannmål i Baltikum, Viking Malt, som producerar malt i Sverige, Finland och Litauen samt VK Mühlen, ett börsnoterat tyskt företag med kvarnverksamhet i främst Tyskland och Polen. Uppdrag Lantmännen ska bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar och maximera avkastningen på deras kapital i Föreningen. Affärsidé och vision Lantmännens affärsidé är formulerad på följande sätt: Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännens vision är formulerad enligt följande: Vi gör det bästa av vår jord och ger alla möjligheter till ett sundare liv! Finansiella mål Lantmännens målsättning är att uppnå en avkastning på eget kapital efter skatt på 10 procent vilket i dagsläget motsvarar ett resultat efter finansnetto på cirka MSEK per räkenskapsår. Avkastningskravet varierar mellan affärsområden och bolag och bygger på affärsmässiga värderingar. Lantmännen

5 Lantbruk har ett lägre avkastningskrav till följd av dess grundläggande uppdrag att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar. Strategi Lantmännens strategi, som utgår från Lantmännens uppdrag, syftar till att öka den samlade lönsamheten och konkurrenskraften. Strategin är indelad i åtta delstrategier som kortfattat kan beskrivas enligt följande: 1. Skapa affärsmöjligheter för Lantmännens ägare. 2. Fokus på kärnaffärerna. 3. Ökad kostnads- och kapitaleffektivitet genom kontinuerligt förbättringsarbete. 4. Utveckla starka varumärken. 5. Utveckla produktportföljen genom aktivt forskningsoch utvecklingsarbete. 6. Förbättra samarbetet med våra kunder. 7. Hållbar utveckling. 8. Medarbetare och organisation. Medlemmar och kapitalinsats Lantmännen hade vid utgången av 2008 närmare direktanslutna medlemmar. Inkluderas även medlemmar i Kalmar Lantmän och lokalföreningar, uppgick det totala antalet till cirka Den enskilde medlemmens insatsskyldighet baseras på omsättningen med Föreningen. Den största medlemmen, Kalmar Lantmän Ekonomisk förening, svarade vid samma tidpunkt för drygt 1 procent av det totala insatskapitalet. Varje medlem har dock bara en röst oberoende av storleken på medlemmens insatskapital. Styrelsens sammansättning, ledande befattningshavare, revisorer och rådgivare Styrelsen för Lantmännen består av Thomas Bodén (ordförande), Bengt-Olov Gunnarson (vice ordförande), Elisabet Annell, Paul Bergqvist, Birgitta Carlander, Nils Lundberg, Thomas Magnusson, Hans Wallemyr, Björn Wallin, Tommy Brunsärn, Gert Gustavsson, Görgen Kier och Per Strömberg. Koncernledningen består av Per Strömberg (VD), Anna Elgh (varuflödesdirektör), Clas Eriksson (vice VD, affärsområdeschef Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner samt ansvarig för Strategi och Affärsutveckling), Jan Klarskow Henriksen (affärsområdeschef Lantmännen Kronfågel), Magnus Johansson (affärsområdeschef Lantmännen Cerealia), Monika Lekander (affärsområdeschef Svalöf Weibull), Per Olof Nyman (ekonomi- och finansdirektör), Bent Pultz Larsen (affärsområdeschef Lantmännen Unibake), Arne Rantzow (affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk), Anette Rosengren (kommunikationsdirektör), Reinhold Svensson (affärsområdeschef Lantmännen Invest), Joakim Säll (affärsområdeschef Lantmännen Energi), Elisabeth Wallin Mononen (HR-direktör), Lena Weman (chefsjurist). Koncernens revisorer är Ernst & Young AB. Finansiell rådgivare vid upprättande av detta prospekt har varit Nordea Bank AB och juridisk rådgivare Roschier Advokatbyrå AB. Finansiell utveckling i sammandrag Den finansiella information som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald historisk finansiell information. Denna information återfinns tillsammans med definitioner och nyckeltal under avsnittet Koncernens finansiella utveckling i sammandrag. Beskrivning av förlagsandelarna Enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar kan en ekonomisk förening i stadgarna föreskriva att kapital får tillskjutas genom särskilda insatser (s.k. förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än den ekonomiska föreningens medlemmar. Förlagsinsatser utgör en särskild form av kapitalinsatser och räknas till föreningens bundna kapital. De intar en mellanställning mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet och är bundna under minst fem år. De förlagsandelar (d.v.s. de andelsrätter som är kopplade till förlagsinsatserna) som Föreningen avser att ge ut har en bestämd löptid på fem år och sju månader. De förfaller till betalning med nominellt belopp den 30 december Återbetalning av det nominella beloppet förutsätter att Föreningens egna kapital (exklusive reservfond och uppskrivningsfond) enligt den senast fastställda balansräkningen uppgår till ett belopp som minst motsvarar samtliga per inlösendagen utestående förlagsinsatser. I annat fall sker återbetalning av vardera förlagsinsats med ett belopp motsvarande vad som av Föreningens egna kapital (exklusive reservfond och uppskrivningsfond) belöper på förlagsinsatsen i förhållande till samtliga förlagsinsatser. Innehavarna av förlagsandelar Nyckeltal Nettoomsättning Resultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % Investeringar i anläggningstillgångar Avkastning på eget kapital, % Avkastning på operativt kapital, % Medelantal anställda i koncernen Totalt antal medlemmar Siffrorna avser respektive räkenskapsår eller utgången av respektive räkenskapsår. Belopp avser MSEK. 3

6 äger inte rätt till återbetalning av resterande belopp vid senare tillfälle. Föreningens balansräkning per den 31 december 2008 uppvisade ett eget kapital om MSEK. Förlagsandelarna berättigar till en årlig utdelning för den som är innehavare av förlagsandel på dagen för ordinarie föreningsstämma i Föreningen (fr.o.m. föreningsstämman 2010) eller, när det gäller den sista utdelningen, för den som är innehavare av förlagsandel på femte bankdagen före inlösendagen den 30 december Utdelningen är beroende både av Lantmännens resultat och av det allmänna ränteläget. Utdelningen bestäms utifrån summan av en resultatkomponent, vilken beräknas utifrån Lantmännens avkastning på eget kapital enligt tabellen nedan, och basräntan, som är den genomsnittliga Riksbankens Referensränta för den period utdelningen avser. De allmänna villkoren föreskriver en årlig lägsta utdelning om 3 procent. I samtliga fall gäller emellertid att utdelningen inte får ske i strid med god affärssed och inte heller överstiga fritt eget kapital i Lantmännen som enligt den senast fastställda balansräkningen för Föreningen och enligt koncernbalansräkningen är tillgängligt för ändamålet. Avkastning Resultat- Aktuell på eget komponent Basränta Utdelning kapital (%) (%) (%) (%) 20 14,75 2,00 16, ,00 2,00 16, ,25 2,00 15, ,50 2,00 14, ,75 2,00 13, ,00 2,00 13, ,25 2,00 12, ,50 2,00 11, ,75 2,00 10, ,00 2,00 10, ,25 2,00 9,25 9 6,50 2,00 8,50 8 5,75 2,00 7,75 7 5,00 2,00 7,00 6 4,00 2,00 6,00 5 3,00 2,00 5,00 4 2,00 2,00 4,00 3 1,00 2,00 3,00 <3 0,00 2,00 3,00 Utbetalning av utdelning sker senast två veckor efter ordinarie föreningsstämma. För det fall (och till den del) Föreningen saknar tillräckligt fritt eget kapital för full utdelning på förlagsandelarna visst år skjuts utdelningen till nästkommande år då föreningsstämman återigen har att pröva om utdelning kan göras (fram till och med den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter inlösendagen den 30 december 2014). Utdelning på förlagsandelar sker med företräde framför såväl efterlikvid och återbäring som utdelning på medlemsinsatskapitalet och övriga ändamål, vartill angivna medel får användas. Föreningens balansräkning per den 31 december 2008 uppvisade ett fritt eget kapital om MSEK. 4 Effekter av övergång till IFRS-redovisning Lantmännen har beslutat att byta redovisningsprinciper i koncernredovisningen fr.o.m. år 2010, och då gå över till redovisning enligt IFRS, International Financial Reporting Standards. De totala effekterna av övergången till IFRS utreds fortfarande, men styrelsens bedömning är att om IFRS hade tillämpats för räkenskapsåret 2008 skulle avkastningen på eget kapital ha blivit något högre än vad som redovisats. Villkor för teckning i sammandrag Rätt att teckna förlagsandelar tillkommer medlemmar, medlemmar i Kalmar Lantmän Ekonomisk förening och i anslutna lokalföreningar, ägare till fåmansbolag som är medlem i Lantmännen, närstående, medlemmar avgångna 2006 eller senare, tillsvidareanställda i Koncernen i Sverige och i ett antal europeiska länder, styrelseledamöter i Föreningen och i andra styrelser i Koncernen samt dessutom Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Emission sker till nominellt belopp vilket innebär att försäljningspriset är SEK per förlagsandel. Teckningsperiod: 29 april-13 maj Offentliggörande av teckningsresultat: Omkring den 10 juni Förlagsandelarna kommer att registreras i Euroclears Sweden AB (tidigare VPC) kontobaserade system för värdepapper, vilket innebär att några fysiska värdepapper inte kommer att finnas. Handel på andrahandsmarknaden Förlagsandelarna är fritt överlåtbara. Lantmännen kan på sikt komma att ansöka om upptagande av förlagsandelarna till handel på NASDAQ OMX Nordic eller annan marknads plats i syfte att bereda investerare utökad möjlighet att handla i förlagsandelar. Det är emellertid inte säkert att sådan ansökan kommer att göras och det finns ingen garanti för att en ansökan om upptagande av förlagsandelarna till handel beviljas. Fram till dess förlagsandelarna upptas till handel på en reglerad marknad avser Lantmännen att erbjuda förmedling av köp- och säljorder via Nordea. Sådan handel kommer att erbjudas vid cirka åtta tillfällen per kalenderår fram till och med inlösendagen. Första handelstillfälle beräknas äga rum under tredje kvartalet Nordea har inte åtagit sig att handla i förlagsandelarna (genom att agera s.k. market maker) eller på något sätt stötta likviditeten i handeln i förlagsandelar. Nordea lämnar ingen garanti för att likviditeten kommer att vara god. Riskfaktorer Investeringar i förlagsandelar är förenade med risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan även framdeles komma att påverka Lantmännens verksamhet liksom värdet på förlagsandelarna. Lantmännen är exponerad mot olika verksamhetsrelaterade risker såsom råvarupriser, energipriser, miljö- och hälsorelaterade risker, legala och politiska risker och risker relaterade till själva företagsformen och förändringar i redovisningsregler. Lantmännen är också exponerad för finansiella risker, främst likviditets- och finansieringsrisker, ränterisker och valutarisker. Därutöver finns det risker förknippade med instrumentet förlagsandelar såsom att såväl utdelningen på förlagsandelarna som marknadsvärdet på dessa kan variera, att innehavarna av förlagsandelar riskerar att inte erhålla full återbetalning av förlagsinsatserna, att likviditeten i förlagsandelarna kan vara starkt begränsad samt att innehavarna har en efterställd rätt till betalning. En investerare bör beakta de olika risker som finns beskrivna under avsnittet Riskfaktorer på sidorna 5-9.

7 Riskfaktorer Investeringar i värdepapper är förenade med risktagande och olika faktorer påverkar värdet på Lantmännens Förlagsandelar samt möjligheten att handla i dessa. Innan en investerare beslutar sig för att investera i Lantmännens Förlagsandelar bör denne därför beakta de riskfaktorer som beskrivs nedan och all övrig information i detta prospekt, liksom de dokument som införlivats via hänvisning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Ett prospekt skall enligt gällande lagar och regelverk alltid innehålla en detaljerad beskrivning av riskfaktorer. Nedan beskrivs utan inbördes rangordning några av de riskfaktorer och förhållanden som bedöms ha väsentlig betydelse för Lantmännens framtida utveckling. Beskrivningen nedan är inte fullständig utan även andra risker, bland annat sådana som inte är kända för Lantmännen eller som Lantmännen inte uppfattar som väsentliga i nuläget, kan få väsentlig inverkan på Lantmännens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Marknads- och verksamhetsrelaterade risker Marknaden i allmänhet Lantmännen agerar på marknader som i de flesta fall är mogna, vilket innebär att efterfrågan är relativt stabil samtidigt som priskonkurrensen är stark inom flertalet produktkategorier. Även om Lantmännen som koncern saknar direkta konkurrenter agerar man i sin roll som en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk på vitt skilda marknader och konkurrerar därmed med olika aktörer på respektive marknad. Efterfrågan på vissa av Lantmännens produkter har historiskt påverkats av marknadstrender av olika slag. Inga garantier kan lämnas för att de aktuella marknadstrender som Lantmännen bedömer som viktigast för efterfrågan på Lantmännens produkter kommer att fortsätta. Inte heller kan några garantier lämnas för att det inte i framtiden uppstår trender som påverkar efterfrågan på Lantmännens produkter negativt. Exponering mot råvarupriser Råvarupriser på spannmål påverkar direkt eller indirekt flera av Koncernens verksamheter. Resultatet i Koncernen är beroende av att ökade kostnader kompenseras av höjda priser på Koncernens produkter. Råvarupriser varierar över tiden med utbud och efterfrågan på de internationella råvarumarknaderna. Lantmännen är särskilt känslig för fluktuationer i priset på råvarorna spannmål, soja och raps. Stigande priser på dessa råvaror innebär ökade kostnader, och om dessa inte kan tas ut mot kund leder det till lägre resultat. Inom Lantmännen påverkar ändrade råvarupriser särskilt Lantmännen Lantbruks verksamheter, Lantmännen Cerealias kvarnverksamhet samt Lantmännen Agroetanols etanoltillverkning. Prissäkring av råvaror sker såväl direkt i avtal mot leverantörer som genom finansiell prissäkring på börser som CME i Chicago (tidigare Chicago Board of Trade) och Euronext (tidigare Matif) i Paris samt mot olika banker. Flera råvaror prissätts antingen i USD eller EUR. Prissäkring görs via valutaderivat i enlighet med Koncernens finanspolicy. Det kan dock inte garanteras att Koncernens prissäkringsåtgärder kommer att ha avsedd effekt. Osäkerheten avseende priset på etanol utgör en betydande riskfaktor som skulle kunna ändra förutsättningarna för svensk produktion av drivmedelsetanol och ytterst riskera att göra Lantmännens produktion olönsam. Exponering mot energipriser Lantmännen förbrukar stora mängder energi i sin verksamhet, främst el och gas uppgick Koncernens totala elförbrukning till 560 GWh och förbrukningen av gas till motsvarande 150 GWh. Genom sin energiintensiva verksamhet är Lantmännen utsatt för risker förknippade med prisförändringar på energi. För att undvika att förändrade energipriser får ett alltför snabbt genomslag på Koncernens operativa resultat, har Lantmännen som policy att i samband med att budgetdirektiven lämnas löpande prissäkra procent av den planerade förbrukningen under det kommande året, procent nästkommande år och 0-50 procent året därpå. Däremot kan inte prissäkringarna skydda Lantmännen mot långsiktiga uppgångar i energipriser och, till den del inte dessa kan föras vidare mot kunderna, riskerar prisökningar att negativt påverka Koncernens resultat och kassaflöde. Kundrelaterade risker Koncernens fem omsättningsmässigt största kunder svarade för mindre än 6 miljarder SEK eller mindre än 15 procent av Koncernens totala omsättning under Även om Koncernen har en god kundspridning kan det komma att påverka Koncernens omsättning och resultat negativt om en eller flera av Koncernens större kunder skulle byta leverantör. Miljö- och hälsorelaterade risker Lantmännens verksamhet och produkter förutsätter användning av kemikalier och material som kan vara miljöfarliga, vilket skulle kunna leda till att Lantmännen åläggs ansvar. Den verksamhet som Lantmännen bedriver är föremål för miljö- och arbetsskyddsregler. Kostnaderna för att följa dessa bestämmelser och betalningsansvar vid regelöverträdelser eller krav på efterbehandling av historiska föroreningar skulle kunna inverka väsentligt negativt på Koncernens resultat och finansiella ställning. 5

8 Lantmännen omfattas av många olika miljö-, hälso- och andra skyddsregler i form av lagstiftning och myndighetsföreskrifter i de olika jurisdiktioner i vilka Lantmännen har och/eller har haft produktionsanläggningar och egendom. Dessa reglerar bland annat framställning, lagring, användning, efterbehandling, utsläpp, hantering och transport av farliga ämnen samt arbetsmiljö. Enligt dessa bestämmelser är Lantmännens verksamhet till viss del tillståndspliktig men Lantmännen bedömer att Koncernen har erforderliga tillstånd. Om Lantmännen bryter mot, eller inte lyckas nå upp till de krav som gäller i någon av dessa bestämmelser eller tillstånd, eller inte lyckas utverka erforderliga tillstånd, kan Lantmännen komma att bötfällas eller bli föremål för andra sanktioner. Miljölagstiftningen är komplex, ändras ofta och har tenderat att med tiden bli allt striktare. Det finns ingen garanti för att miljölagstiftningen inte kommer att ändras eller bli striktare i framtiden på ett sätt som skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Förekomst eller utbrott av smitta, såsom fågelinfluensa eller salmonella, kan minska marknadens efterfrågan på Lantmännens produkter väsentligt och leda till lägre priser, vilket utgör en risk för framförallt Lantmännen Kronfågel och inom Lantmännen Lantbruk. Oavsiktlig spridning av genetiskt modifierade produkter som blandas med tillåtna utsädesprodukter kan leda till betydande skadestånd, vilket utgör en risk framförallt för Svalöf Weibull. Produktansvar och skador på egendom Lantmännens verksamhet är utsatt för skaderisker på egendom och produkter. Tillverkningsprocesserna inom Lantmännen följer en rad kontroller för att i möjligaste mån säkerställa att Lantmännens produkter är tillförlitliga och inte behäftade med fel som kan orsaka skada för kunden. Det finns ändå en risk att fel i produkterna passerar kontrollerna eller att kontrollerna är bristfälligt konstruerade. Det finns även en risk för att förhållanden utanför Lantmännens kontroll kan orsaka problem. Ansvaret vid sådana störningar beror av omständigheterna i det enskilda fallet men kan hamna hos Lantmännen som i sådant fall kan åläggas kostnader för skadestånd. Lantmännen eftersträvar att ha fullgott försäkringsskydd för sådana eventuella kostnader. De risker som försäkras placeras i stora svenska och internationella direktförsäkringsbolag eller i eget Captive-bolag med återförsäkring på den internationella återförsäkringsmarknaden. Det finns dock inga absoluta garantier för att det försäkringsskydd som finns kommer att vara tillräckligt för att täcka alla eventuella kostnader för skador på Lantmännens egendom eller till täckande av krav som kan komma att framföras mot Lantmännen. Legala och politiska risker Koncernens verksamhet är föremål för reglering och tillsyn. Framtida förändringar av svenska lagar, förordningar och andra regler liksom förändringar av regelverket inom EU kan komma att påverka Koncernens verksamhet, resultat och ekonomiska ställning. För enskilda marknader och verksamheter kan väsentliga ändringar i förutsättningarna ske, som införande/borttagande av eller höjning/sänkning av tullar och skatter och andra politiska beslut. Ändrade tullregler utgör en betydande riskfaktor som skulle kunna ändra förutsättningarna för svensk produktion av drivmedelsetanol. På kort sikt finns en risk att EU-kommissionen godkänner en svensk regeringsansökan från oktober 2008 om att ändra skatte- och tullvillkoren så att etanol avsett för låginblandning i bensin kan importeras från i första hand Brasilien till så låga priser att Lantmännens etanolproduktion inte kan konkurrera på den inhemska marknaden. Möjligheterna att exportera den producerade etanolen till övriga EU gör dock att Lantmännen bedömer att de negativa ekonomiska konsekvenserna härav skulle bli begränsade. Vidare gäller att regeringen, medveten om problemet, tillsatt en utredning för att studera alternativ för att fortsatt säkra stabila förutsättningar för svensk etanolproduktion. I ett medellångt perspektiv väntas internationella handelsförhandlingar inom WTO leda till en successiv minskning av EU:s gemensamma tullskydd för etanol. Detta kan komma att kompenseras av att en stigande global efterfrågan leder till en parallell höjning av världsmarknadspriserna. Förändringar i redovisningsregler Lantmännen har beslutat att byta redovisningsprinciper i koncernredovisningen fr.o.m. år 2010, och då gå över till redovisning enligt IFRS, International Financial Reporting Standards. De totala effekterna av övergången till IFRS utreds fortfarande, såväl resultat- som balansräkning kommer att påverkas. Effekterna kan bli såväl positiva som negativa på Koncernens avkastning på eget kapital. Immateriella rättigheter och väsentliga avtal Lantmännen arbetar aktivt för att skydda sina varumärken och firmanamn i de länder där Lantmännen är verksamt. Det finns dock inga garantier för att de åtgärder som Lantmännen vidtagit är tillräckliga. Lantmännens produkter är i regel inte patenterade. Detta innebär en risk för att konkurrenter på marknaden mer eller mindre framgångsrikt kopierar Lantmännens produkter. Enligt Lantmännens uppfattning förekommer inget intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Inga garantier kan dock lämnas för att Lantmännen inte framgent, exempelvis till följd av lansering av produkter eller i samband med etablering på nya geografiska marknader, eventuellt skulle kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Utöver de låneavtal som nämns under avsnittet Finansiella risker nedan har Lantmännen tecknat ett antal avtal, såväl med leverantörer som med kunder. Här kan särskilt nämnas avtal med leverantörer avseende insatsvaror till växtodling, maskintillverkare, leverantörer av livsmedelsråvaror, leverantörer av transporttjänster m.m. Bland viktigare kundavtal kan särskilt nämnas avtal med dagligvaruhandeln. Alla avtal är upprättade på normala kommersiella villkor. Skulle något eller några av dessa avtal upphöra kan verksamheten påverkas negativt. 6

9 Risker hänförliga till företagsformen Lantmännen ek för är en ekonomisk förening. Det individuellt ägda egna kapitalet utgörs i Föreningen av inbetalt och emitterat insatskapital. Detta uppgick den 31 december 2008 till totalt MSEK. Det totala egna kapitalet i Koncernen var vid samma tidpunkt MSEK. Insatskapitalet är inte lika hårt bundet i Föreningen som aktiekapitalet i ett aktiebolag utan utbetalas till medlemmen om denne upphör med sin verksamhet eller av annan anledning utträder ur Föreningen. Jämfört med ett publikt aktiebolag kan det vara svårare för en ekonomisk förening att erhålla nytt eget kapital från ägarna bl.a. eftersom ägarkretsen begränsas av kravet på affärsrelation och att en ekonomisk förening inte som ett aktiebolag kan genomföra en nyemission. Finansiella risker Koncernen är utsatt för finansiella risker som kan medföra fluktuationer i Koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. Lantmännen är också exponerat för likviditets- och finansieringsrisker liksom för kredit- och motpartsrisker. Lantmännens finansiella risker regleras och behandlas i finanspolicyn vilken fastställs årligen eller vid behov av Lantmännens styrelse. Policyn beskriver förutsättningar och regelverk för Koncernens och affärsområdenas riskpolicies, där bland annat ansvarsfördelning, riskmandat/risklimiter, rapporteringsrutiner avseende risker och resultat inklusive riskmätnings- och värderingsmetoder ingår. Finansfunktionen övervakar och kontrollerar kontinuerligt Koncernens finansiella risker. Riskerna följs upp bland annat genom månadsvisa möten med Koncernens riskkommitté. Vid behov sammankallas riskkommittén mellan ordinarie sammanträden. Likviditets- och finansieringsrisk Med likviditets- och finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån och krediter ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Under 2008 visade ökade priser och stora prissvängningar inom spannmål, foder, gödsel, el, gas och etanol tydligt på behovet av en hög och väl fungerande betalningsberedskap. Lantmännens målsättning är att det ska finnas likviditet eller kreditfaciliteter i sådan utsträckning att risken för att finansiering saknas eller är oförmånlig vid en viss tidpunkt minimeras, samt att en hög betalningsberedskap säkerställs. Den 31 december 2008 var Lantmännens samlade betalningsberedskap 747 MSEK. Den genomsnittliga återstående kreditbindningstiden uppgick vid denna tidpunkt till 3,9 år. Lantmännen har en kreditfacilitet från fem banker med ett kreditutrymme om MSEK. Lantmännen har i kreditavtalet lämnat bindande finansiella löften (s.k. financial covenants) som innebär att Lantmännens soliditet alltid ska vara mer än 25 procent samt att Koncernens räntetäckningsgrad (EBITDA/finansnetto) ska uppgå till minst 3,5 ggr. Om Lantmännen skulle bryta mot detta har bankerna rätt att säga upp krediterna i förtid, varvid Lantmännens likviditetssituation skulle riskera att allvarligt försvagas. Den 31 december 2008 uppgick soliditeten till 33 procent och räntetäckningsgraden till 6,2 ggr, räknat på helåret Lantmännen har även förbundit sig att maximalt lånefinansiera (exklusive medlemsinlåning) cirka MSEK utanför lånefaciliteten, exklusive bland annat upplåning av Lantmännen Finans AB. Lantmännens verksamhet finansieras även genom insatskapital från medlemmarna och genom inlåning från medlemmarna. Vid utträde ur Föreningen erhåller den före detta medlemmen sin andel av insatskapitalet samt sina inlånade medel. Vid ett större medlemsbortfall, eller om medlemmarna av andra orsaker väljer att i större omfattning minska sin inlåning, skulle Koncernens likviditet påverkas negativt. Likviditeten skulle också kunna påverkas negativt av andra orsaker såsom ett underskott i kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket i kombination med bristande förmåga att få ny finansiering, ytterst skulle kunna leda till en oförmåga att i tid betala utdelning på eller förfallande kapitalbelopp avseende förlagsinsatser. Ränterisk Den räntebärande upplåningen medför att Koncernen exponeras för ränterisk. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på Koncernens resultat och kassaflöden till följd av förändringar i marknadsräntan. I vilken utsträckning och hur snabbt en ränteförändring får genomslag i resultatet beror på vald räntebindningsstrategi. Räntestrategin är viktig för Lantmännen. I huvudsak upptas lån med kort räntebindning men däremot med lång kapitalbindning. Genom säkring via ränteswappar kan önskad räntebindning och önskvärt skydd av den totala räntekostnaden uppnås. Kombinationen av lån med kort räntebindning och ränteswappar möjliggör stor flexibilitet när det gäller att uppnå och vidmakthålla önskad räntebindningstid. Lantmännens genomsnittliga räntebindningstid uppgick till cirka sex månader per den 31 december Även om skyddet mot kortsiktiga förändringar i räntan f.n. är gott så kommer bestående räntehöjningar förr eller senare att få ett genomslag på Lantmännens räntenetto. Valutarisk Valutakursrisk syftar på risken att effekten av förändringar i valutakurserna påverkar Koncernens resultat och finansiella ställning negativt. Koncernens valutarisker hanteras centralt och beslut tas löpande om eventuella valutasäkringar i enlighet med finanspolicyn. Målet för Koncernens valutariskhantering är att minimera den kortsiktiga effekten av valutakursförändringarnas negativa inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Det kan emellertid inte garanteras att Koncernens valutasäkringar ger ett fullgott skydd mot dessa risker. Transaktionsexponering Stora delar av Lantmännens kommersiella betalningsflöde utgörs av utländska valutor vilket gör Koncernen utsatt för en så kallad transaktionsexponering. Affärsområdenas 7

10 försäljning och inköp i utländsk valuta kurssäkras vid den tidpunkt valutarisken uppkommer eller mot prognos av kommersiella flöden. Kurssäkringen tenderar att jämna ut effekterna av svängningar i valutakurser men skyddar inte mot större och mer bestående förändringar i valutakurserna som därmed kan påverka Lantmännens resultat och finansiella ställning negativt. Under räkenskapsåret 2008 gjorde Lantmännen inköp och försäljningar i totalt femton olika valutor, dock huvudsakligen i euro, amerikanska dollar samt brittiska pund. De valutaderivat som används inom Koncernen är valutaterminer med en genomsnittlig löptid av cirka sex månader. Risker förenade med Förlagsandelarna Efterställd rätt till betalning Förlagsinsatserna utgör särskilda kapitalinsatser. De räknas till Föreningens bundna egna kapital, men intar i realiteten en mellanställning mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet. Förlagsinsatserna är bundna i Föreningen under hela löptiden och skulle i händelse av Föreningens upplösning medföra rätt till betalning framför medlemsinsatserna, men efter alla borgenärers (såsom t.ex. Lantmännens långivare) fordringar. En innehavare av Förlagsandel saknar vissa rättigheter mot Föreningen som vanligen tillkommer borgenärer. Förlagsandelarna kan t.ex. inte sägas upp till omedelbar betalning i händelse av en försämring i Föreningens finansiella situation under löptiden. En innehavare av förlagsandel torde dock ha rätt att framställa krav på betalning av beslutad utdelning på respektive förfallodag och återbetalning av Förlagsinsats på inlösendagen med belopp som är tillgängligt för utdelning respektive återbetalning (se nedan). Innehavaren torde då också i händelse av dröjsmål med sådan betalning ha rätt till dröjsmålsränta enligt vad som följer av villkoren för Förlagsandelarna. Utdelningen kan variera eller helt utebli Den årliga utdelning som innehavare av en Förlagsandel är berättigad till enligt villkoren för Förlagsandelarna (det s.k. utdelningsbeloppet ) är beroende av Lantmännens avkastning på eget kapital och Riksbankens Referensränta. Avkastningen på eget kapital kan variera över tiden, vilket gör att utdelningen kan variera i storlek från år till år. Även Riksbankens Referensränta kan variera över tiden. Villkoren föreskriver dock att utdelningen som lägst skall uppgå till 3 procent per år. I samtliga fall gäller emellertid, till följd av tvingande regler i Föreningslagen, att utdelningen på Förlagsandelarna och övriga eventuellt utestående förlagsandelar inte får ske i strid med god affärssed och inte heller överstiga den del av fritt eget kapital i Lantmännen som enligt den senast fastställda koncernbalansräkningen och balansräkningen för Föreningen är tillgängligt för ändamålet. För det fall det saknas tillräckligt fritt eget kapital för visst räkenskapsår kan utdelningen således komma att understiga det utdelningsbelopp som förlagsandelsinnehavarna annars skulle vara berättigade till. Villkoren för Förlagsandelarna föreskriver emellertid att utdelningen, till den del den inte har kunnat beslutas, skjuts till nästkommande år då föreningsstämman återigen har att pröva om utdelning kan göras, s.k. ackumulerad utdelning. Föreningens balansräkning per den 31 december 2008 uppvisade ett fritt eget kapital om MSEK. Det kan inte garanteras att det i framtiden kommer att finnas tillräckligt mycket fritt eget kapital för att ge full utdelning på Förlagsandelarna, varför utdelningen för ett eller flera år kan komma att understiga den beräknade avkastningen eller utebli helt. Utdelning på Förlagsandelarna förutsätter vidare att den ordinarie föreningsstämman i Föreningen fattar beslut om utdelning. Även om villkoren för Förlagsandelarna föreskriver att styrelsen skall föreslå för föreningsstämman att besluta om utdelning av hela utdelningsbeloppet (förutsatt tillräckligt fritt eget kapital finns tillgängligt för ändamålet) kan Föreningen inte lämna några garantier för att sådant beslut fattas. Av Föreningens stadgar och 10 kap. 2 Föreningslagen följer emellertid att Förlagsandelarna har företrädesrätt till årlig utdelning framför medlemmarnas rätt till medlemsåterbäring i form av vinstutdelning. Återbetalning Förlagsinsatserna förfaller till återbetalning med nominellt belopp på inlösendagen. En förutsättning för full återbetalning av Förlagsinsatserna är, enligt 5 kap. 8 Föreningslagen, att Föreningen har tillräckligt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen (exklusive reservfond och uppskrivningsfond) till täckande av Förlagsinsatserna och samtliga övriga förlagsinsatser som eventuellt är utestående på inlösendagen. I annat fall sker återbetalning av vardera Förlagsinsats med ett belopp motsvarande vad som av Föreningens egna kapital (exklusive reservfond och uppskrivningsfond) belöper på Förlagsinsatsen i förhållande till samtliga förlagsinsatser. Det belopp som härigenom inte återbetalats kan inte krävas vid ett senare tillfälle. Föreningens balansräkning per den 31 december 2008 uppvisade ett eget kapital om MSEK. Samtliga förlagsinsatser som Föreningen ger ut kommer att inräknas i Föreningens egna kapital. En avgående medlem i Föreningen har inte rätt att få ut någon del av sin medlemsinsats för det fall en återbetalning av medlemsinsatsen skulle resultera i att full täckning saknas för samtliga förlagsinsatser. Vidare kan konstateras att en sådan brist i det egna kapitalet att täckning saknas för full återbetalning av Förlagsinsatserna inte kan inträffa med mindre än att allt fritt eget kapital i Föreningen är förbrukat och Föreningens tillgångar per dagen för den fastställda balansräkningen inte täcker någon del av medlemsinsatserna. Legala risker Förlagsandelarna emitteras i enlighet med Föreningslagen vid utgivningstillfället. Det finns inte någon rättspraxis att tillgå avseende förlagsandelar och det kan därför inte uteslutas att en rättslig prövning av frågor rörande Förlagsandelarna skulle få ett annat utfall än förväntat. Vidare kan det inte uteslutas att förändringar av Föreningslagen, introduktion av nya lagar eller andra lagändringar eller ändringar i rättstillämpningen efter utgivningstillfället kan komma att påverka Förlagsandelarna. 8

11 Värderingsförändringar i Förlagsandelarna Avsikten är att Förlagsandelarna ska kunna omsättas på en andrahandsmarknad (se avsnittet Handel på andrahandsmarknaden ) vilket innebär att Förlagsandelarna kommer att åsättas ett marknadsvärde som kan variera över tiden. Faktorer som påverkar marknadsvärdet inkluderar bland annat, likviditet i instrumentet, Koncernens kreditvärdighet och storleken av Föreningens egna kapital samt förväntad utdelning på Förlagsandelarna. Andrahandsmarknad och likviditet Det finns ingen garanti för att andrahandsmarknaden för Förlagsandelar kommer att utvecklas och upprätthållas eller att marknaden kommer att vara likvid. Det finns därför en risk att innehavare inte kan sälja sina Förlagsandelar vid önskad tidpunkt eller till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan således ha en negativ inverkan på marknadsvärdet på Förlagsandelarna. Koncernens finansiella ställning Om Koncernens finansiella ställning försämras ökar risken att Koncernen inte kan lämna utdelning på Förlagsandelarna eller återbetala Förlagsinsatserna. Den därmed ökade kreditrisken skulle kunna medföra att marknadens riskpremie ökar, vilket skulle påverka värdet på Förlagsandelarna negativt. Riskbedömning och analys Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Förlagsandelar utgivna av Föreningen. Varje investerare bör i synnerhet ha: Tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av Förlagsandelar, av fördelarna och nackdelarna med en investering i Förlagsandelar och av den information som lämnas i, eller hänvisas till i prospektet; Tillgång till, och kunskap om, lämpliga värderingsmetoder för att göra en värdering av Förlagsandelar och den påverkan en investering i Förlagsandelar kan innebära för en investerares övriga investeringsportfölj; Tillräckliga finansiella tillgångar och likviditet för att hantera de risker som en investering i Förlagsandelar medför, inkluderande ränte- och valutarisker; Möjligheten att värdera (ensam eller med en finansiell rådgivare) tänkbara scenarier, exempelvis avseende omvärldsutveckling, makroekonomi och ränteutveckling, som kan påverka investeringen i Förlagsandelar och investerarens möjligheter att hantera de risker som en investering i Förlagsandelar kan medföra. Förändring i förväntad avkastning Om marknaden förväntar sig att den årliga utdelningen på Förlagsandelar blir lägre än den tidigare förväntat sig, kan värdet på Förlagsandelarna på andrahandsmarknaden komma att minska. 9

12 Inbjudan till teckning av Förlagsandelar För att underlätta fortsatt expansion i Koncernen samtidigt som främst Medlemmar och anställda ges möjlighet till del i Koncernens värdetillväxt beslöt styrelsen för Lantmännen den 19 februari 2009 att genomföra en emission av Förlagsandelar. Beslutet är i linje med de intentioner som uttalades vid föreningsstämman i maj 2008 om att utvärdera och implementera nya modeller och instrument för att utveckla ägandet i Koncernen. Emissionen riktar sig till Medlemmar, anställda i Sverige och i delar av Europa samt vissa övriga personer som anges i avsnittet Villkor och anvisningar på sid. 12. Styrelsen för Lantmännen har beslutat att ge ut Förlagsandelar till ett värde av högst 500 MSEK, vilket vid fulltecknande innebär att Lantmännen tillförs cirka 496 MSEK. 3 Förlagsandelarna utbjuds till nominellt belopp, d.v.s SEK vardera. Minsta teckningspost är en Förlagsandel. Förlagsandelarna löper på fem år och sju månader och förfaller den 30 december Förlagsandelarna är fritt överlåtbara. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, till teckning i Lantmännens förlagsandelar. Stockholm den 2 april 2009 Lantmännen ek för Styrelsen 3 Emissionskostnaden beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. 10

13 Bakgrund och motiv Inom Lantmännen har det under en följd av år förts en intensiv diskussion om former för ägandet av Lantmännen. Många Medlemmar har varit engagerade i studiecirkeln Att äga Lantmännen som senare följdes upp av Ägarforum. Den senare processen avslutades formellt vid föreningsstämman Styrelsen presenterade på föreningsstämman en rad tankar och förslag på hur och vad man vill göra för att möta förväntningarna från Ägarforum och utveckla Lantmännen. Som framtida ägarmodell presenterades: Lantmännen ska utveckla sin nuvarande ägarmodell för att möta framtidens krav på riskkapitalförsörjning, ökat individuellt ägande och del i framtida värdetillväxt. Styrelsen uppdrar till företagsledningen att i ett första steg ta fram ett förslag på förlagsinsatser och emissionsinsatser som båda ska ha en handelsplats. Ekonomiska och övriga konsekvenser angående förlagsinsatser och emissionsinsatser ska vara tydligt beskrivna för Medlemmar, anställda och företaget. Företagsledningen skall också i ett andra steg undersöka övriga instrument, till exempel aktier. I de diskussioner som förts har även behandlats frågan om Lantmännens framtida kapitalförsörjning. Detta har skett mot bakgrund av de ökade krav på finansiella resurser som ställs för att upprätthålla en fortsatt tillväxt i Lantmännen samtidigt som medlemsantalet successivt minskar med åtföljande risk för minskning av insatskapitalet. Här har även de begränsade möjligheter till kapitaltillskott som den juridiska formen ekonomisk förening innebär varit av betydelse. Det har då framkommit ett starkt stöd för tanken att bredda kapitalbasen genom att ge ut förlagsandelar, ett instrument som är unikt för ekonomiska föreningar. Idén har då varit att utnyttja de möjligheter som ges i lagstiftningen att koppla avkastningen på instrumentet till Lantmännens ekonomiska utveckling för att därigenom erbjuda en alternativ placering. Det har också varit angeläget att i första hand rikta erbjudandet till Medlemmar och anställda för att på så vis stärka Medlemmarnas ägarroll och bidra till de anställdas engagemang i Lantmännens resultatutveckling. Möjliggörande av clearing av förlagsandelar i Euroclears (tidigare VPC) kontobaserade system har också bidragit till Lantmännens beslut att ge ut förlagsandelar. Mot bakgrund av detta har styrelsen för Lantmännen beslutat att genomföra en emission av förlagsandelar om maximalt 500 MSEK. Förutsatt att det finns en efterfrågan på instrumentet kan Lantmännen komma att genomföra flera emissioner av förlagsandelar framgent. Sådana ytterligare emissioner kommer då att genomföras på villkor som innebär att de förlagsandelar som emitteras under detta prospekt har prioritet till utdelning i förhållande till senare emitterade förlagsandelar. Styrelsen för Föreningen är ansvarig för innehållet i detta prospekt i den omfattning som följer av svensk rätt. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 2 april 2009 Lantmännen ek för Styrelsen 11

14 Villkor och anvisningar Rätt till teckning Rätt att teckna Förlagsandelar tillkommer personer som per dagen för detta prospekt tillhör någon av följande kategorier: Medlemmar i Föreningen inklusive medlemmar i Kalmar Lantmän Ekonomisk förening och i anslutna lokalföreningar Närstående (make/maka, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar samt sambor) till medlemmar i Föreningen och till ägare till fåmansbolag som är medlem i Föreningen Ägare till fåmansbolag som är medlem i Föreningen, i Kalmar Lantmän Ekonomisk förening eller i ansluten lokalförening Före detta medlemmar i Föreningen (avgångna under 2006 eller senare) Tillsvidareanställda i Koncernen i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland, Tyskland, Belgien, England och Polen Styrelseledamöter i Föreningen och ledamöter i andra styrelser i Koncernen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Såvitt Föreningen känner till har inte någon person per dagen för detta prospekt förbundit sig att investera i Förlagsandelarna. Försäljningspris Förlagsandelarna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar SEK per Förlagsandel. Teckningsperiod Förlagsandelarna kommer att kunna tecknas under perioden 29 april-13 maj Teckning Anmälningssedlar skall vara Nordea tillhanda senast klockan den 13 maj 2009, vilket är den sista tidpunkten för teckning av andelarna. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen för att kunna vara Nordea tillhanda senast den 13 maj Anmälningssedeln skall skickas till; Nordea Bank AB (publ) Svarspost Stockholm Anmälan, som måste avse hela Förlagsandelar i multiplar om SEK, är bindande och endast en anmälan per köpare kommer att beaktas. Den som anmäler sig för köp av Förlagsandelar måste ha ett VP-konto eller en värdepappersdepå hos valfri svensk förvaltare till vilket Förlagsandelarna kan levereras efter fullgjord betalning. Köpare som saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto eller depå innan anmälan lämnas in. Observera att det kan ta viss tid att öppna ett VP-konto eller depå samt att alla förvaltare ej tillåter onoterade värdepapper i depå. Kontroller bör ske med respektive förvaltare så att Förlagsandelar i depån godkänns. VP-kontot måste vara ett disponibelt VP-konto vilket innebär att det ej får vara ett pantsatt VP-konto eller omläggningskonto (så kallat VKI-konto). Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Tilldelning och överteckning Beslut om tilldelning av Förlagsandelar fattas, efter det att an mälningsperioden löpt ut, av Föreningens styrelse, i samråd med Nordea. Vid överteckning kommer styrelsen att prioritera en spridning av innehavet innebärande att i första hand större order reduceras. Preliminärt teckningsresultat i Lantmännens emission av Förlagsandelar kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande från Lantmännen. Slutgiltigt tecknings resultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 10 juni 2009 samt på Lantmännens hemsida Rätt att ställa in emissionen Om den totala teckningsvolymen skulle understiga 100 MSEK eller om marknadsförutsättningarna skulle materiellt förändras och/eller om andra för Lantmännen viktiga förhållanden skulle ändras, förbehåller sig styrelsen rätten att dra tillbaka erbjudandet och ställa in emissionen. Besked om tilldelning När tilldelningen av Förlagsandelar är fastställd utsänds avräkningsnotor per post till dem som erhållit tilldelning. Det beräknas ske omkring den 22 maj Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats Förlagsandelar. Betalning Full betalning för tilldelade Förlagsandelar skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter att avräkningsnotan ställts ut. Den som önskar att betalning skall ske genom debitering av bankkonto i Nordea skall ange bankkontonumret på anmälningssedeln. Observera att tecknaren och innehavaren av bankkontot måste vara samma person. Om inget bankkonto i Nordea är angivet skall till avräkningsnotan bifogade plusgiro-inbetalningskort användas. OCR-numret på detta inbetalningskort måste användas vid betalning. Erhållande av betalda Förlagsandelar Förlagsandelarna är anslutna till Euroclears (tidigare VPC) kontobaserade värdepapperssystem varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Sedan full betalning av Förlagsandelarna har erlagts kommer Förlagsandelarna att registreras på köparens VP-konto eller depå. Efter registreringen av Förlagsandelarna kommer en VP-avi att sändas ut av Euroclear som anger det nominella beloppet av Förlagsandelar som har bokförts på VP-kontot. Om depå har angivits på anmälningssedeln kommer Förlagsandelarna att överföras till depån och avisering ske enligt respektive förvaltares rutiner. Frågor avseende erbjudandet och teckning av Förlagsandelar kan ställas till eller på telefon

15 Beskrivning av Förlagsandelarna Allmänt om förlagsandelar och förlagsinsatser Enligt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar kan en ekonomisk förening i stadgarna föreskriva att kapital får tillskjutas genom särskilda insatser, s.k. förlagsinsatser, och att sådana insatser får tillskjutas även av andra än den ekonomiska föreningens medlemmar. Förlagsinsatser från andra än medlemmar får dock tillskjutas med högst ett så stort belopp att summan av sådana insatser efter tillskottet uppgår till högst summan av andra då inbetalda samt genom insatsemission tillgodoförda insatser än förlagsinsatser. Förlagsinsatserna är bundna i föreningen under minst fem år. Förlagsinsatser utgör en särskild form av kapitalinsats och räknas till föreningens bundna kapital. De intar en mellanställning mellan medlemskapitalet och det lånade kapitalet. Den avkastning som är kopplad till förlagsandelarna (d.v.s. de andelsrätter som är kopplade till förlagsinsatserna) är att betrakta som utdelning och inte som ränta, vilket innebär att föreningen måste ha fritt eget kapital tillgängligt för utdelning. Beslut om utdelning fattas av föreningens ordinarie föreningsstämma. Återbetalning av förlagsinsatser på inlösendagen förutsätter vidare, enligt 5 kap. 8 Föreningslagen, att föreningen har tillräckligt eget kapital (exklusive reservfond och uppskrivningsfond) enligt föreningens senast fastställda balansräkning till täckande av samtliga förlagsinsatser som då är utestående. För varje förlagsandel skall föreningen utfärda ett förlagsandelsbevis som innehåller villkoren för förlagsandelen. I stadgarna kan det emellertid bestämmas att föreningen får registrera förlagsandelar hos en central värdepappersförvarare enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i stället för att utfärda förlagsandelsbevis. Av 4 kap. 5 i nämnda lag följer att förlagsandelsbevis inte får utfärdas för förlagsandelar som har registrerats enligt den lagen. En förlagsandelsinnehavare har vissa rättigheter, men har givits en relativt svag ställning i inflytandefrågor. En förlagsandelsinnehavare har t.ex. inte rätt att bli kallad till föreningsstämma, inte rösträtt på föreningsstämma och har inte heller rätt till styrelserepresentation. Däremot har en innehavare av förlagsandelar rätt att klandra vissa föreningsstämmobeslut. Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott sedan föreningens långivare och andra borgenärer har fått betalt, har innehavarna av förlagsandelar rätt att så långt överskottet räcker få förlagsandelarna inlösta med ett belopp motsvarande insatsernas storlek, innan utbetalning sker för andra ändamål såsom återbetalning av medlemsinsatser. Om överskottet inte är tillräckligt för full återbetalning av samtliga förlagsinsatser, skall överskottet fördelas på förlagsinsatserna i förhållande till deras storlek. En förlagsandelsinnehavare saknar vissa rättigheter mot föreningen som vanligen tillkommer borgenärer. Om föreningens ekonomiska situation försämras så att det föreligger en risk för bristande återbetalning av förlagsinsatserna kan förlagsandelen inte sägas upp till förtida inlösen. En förlagsandelsinnehavare torde dock äga rätt att framställa krav på betalning av beslutad utdelning på respektive förfallodag och återbetalning av förlagsinsats på den avtalade inlösendagen med belopp som är tillgängligt för utdelning respektive återbetalning (se vidare avsnittet Risker förenade med Förlagsandelarna Efterställd rätt till betalning på sidan 8 ovan). Lantmännens Förlagsandelar De Förlagsandelar som emitteras av Föreningen med villkor som beskrivs i detta prospekt löper på fem år och sju månader och förfaller till betalning med nominellt belopp den 30 december Den som är innehavare till Förlagsandel vid ordinarie föreningsstämma (fr.o.m. den ordinarie föreningsstämman 2010) är berättigad till utdelning. Utdelningsbeloppet beräknas som summan av en basränta och en komponent som varierar med Lantmännens ekonomiska resultat, en resultatkomponent. Basräntan är en ränta som bestäms utifrån Riksbankens Referensränta och beräknas som ett genomsnitt av Referensräntan under den period som utdelningen avser ( Basräntan ). Resultatkomponenten beräknas utifrån Koncernens redovisade avkastning på det egna kapitalet, enligt ett förhållande som beskrivs i tabellen nedan ( Resultatkomponenten ). Vid en avkastning på det egna kapitalet om 20 procent eller däröver blir Resultatkomponenten 14,75 procent. Vid lägre avkastningsnivåer justeras Resultatkomponenten ned, som lägst till 0,0 procent vid en avkastning under 3 procent. Avkastning Resultat- Aktuell på eget komponent Basränta Utdelning kapital (%) (%) (%) (%) 20 14,75 2,00 16, ,00 2,00 16, ,25 2,00 15, ,50 2,00 14, ,75 2,00 13, ,00 2,00 13, ,25 2,00 12, ,50 2,00 11, ,75 2,00 10, ,00 2,00 10, ,25 2,00 9,25 9 6,50 2,00 8,50 8 5,75 2,00 7,75 7 5,00 2,00 7,00 6 4,00 2,00 6,00 5 3,00 2,00 5,00 4 2,00 2,00 4,00 3 1,00 2,00 3,00 <3 0,00 2,00 3,00 Avkastning på eget kapital beräknas som det fastställda nettoresultatet för året, där ingående återbäring och efterlikvid har återlagts och ingen belastning har skett för avkastning på förlagsinsatser och övriga insatser, dividerat med det genomsnittliga egna kapitalet, inklusive inbetalda insatser och emissionsinsatser men exklusive förlagsinsatser. 13

16 Utdelningsbeloppet beräknas genom att multiplicera summan av Resultatkomponenten och Basräntan med Förlagsandelarnas nominella belopp. Principen är att ju bättre resultat desto högre Resultatkomponent och därmed utdelning. Ett exempel, baserat på tabellen ovan: Om Basräntan antas vara 2,0 procent och avkastningen på eget kapital 10 procent, är innehavarna av Förlagsandelar berättigade till en utdelning om 9,25 procent av det nominella beloppet. Notera dock att även om Resultatkomponenten är helt bestämd utifrån avkastningen på eget kapital så varierar Basräntan över tiden och kan såväl överstiga som understiga den nivå som används som exempel i tabellen. Villkoren föreskriver dock att utdelningen för varje år skall uppgå till minst 3 procent, oavsett om Resultatkomponenten och Basräntan för året skulle resultera i en lägre utdelning. I samtliga fall gäller emellertid att utdelningen är begränsad av hur mycket fritt eget kapital som är tillgängligt för ändamålet (se vidare avsnittet Risker förenade med Förlagsandelarna Utdelningen kan variera eller helt utebli på sidan 8 ovan). Föreningens balansräkning per den 31 december 2008 uppvisade ett fritt eget kapital om MSEK. Utdelningen beräknas av Föreningen i enlighet med villkoren för Förlagsandelarna och underställs därefter ordinarie föreningsstämma för beslut. Beslutet om utdelning fattas med enkel majoritet. Utbetalning av utdelning sker till den som var innehavare av Förlagsandel på dagen för ordinarie föreningsstämma eller, när det gäller den sista utdelningen, till den som var innehavare av Förlagsandel på inlösendagen. Första utdelningen beräknas ske inom två veckor efter den ordinarie föreningsstämman 2010 och avser perioden från dagen för utgivandet av Förlagsandelarna till och med den 31 december 2009 (d.v.s. det årliga utdelningsbeloppet reduceras utifrån den inledande periodens längd i förhållande till ett helt kalenderår). Därefter beräknas utdelning ske årligen inom två veckor efter ordinarie föreningsstämma. Den sista utdelningen lämnas inom två veckor från den ordinarie föreningsstämman 2015 (till var och en som var innehavare av Förlagsandel på inlösendagen den 30 december 2014). För det fall (och till den del) Föreningen saknar tillräckligt fritt eget kapital för full utdelning på Förlagsandelarna visst år skjuts utdelningen till nästkommande år då föreningsstämman återigen har att pröva om utdelning kan göras, s.k. ackumulerad utdelning (fram till och med den ordinarie föreningsstämma som följer närmast efter inlösendagen den 30 december 2014). Utdelning på Förlagsandelar sker med företräde framför såväl efterlikvid och återbäring som utdelning på medlemsinsatskapitalet och övriga ändamål, vartill angivna medel får användas. Utifrån de Referensräntor som förevarit och med den avkastning som Lantmännen presterat under de senaste tre åren skulle, rent hypotetiskt, följande utdelning ha uppnåtts på förlagsandelarna avseende åren 2006 t o m 2008: Avkastning på Resultateget kapital komponent Basränta Utdelning % 5,00 % 4,25 % 9,25 % % 5,00 % 3,25 % 8,25 % % 2,00 % 2,00 % 4,00 % Det bör noteras att en fiktiv historisk avkastning beräknad utifrån historiska data inte utgör någon garanti för framtida avkastning på Förlagsandelarna. Som framgår av avsnittet Effekter av övergång till IFRS-redovisning betraktas Förlagsinsatser, enligt av Lantmännen nu tillämpade redovisningsprinciper, som bundet eget kapital och avkastningen följaktligen som utdelning i både Koncernen och Föreningen. Enligt en bedömning utifrån nuvarande IFRS-regler skall Förlagsinsatserna redovisas som skuld och avkastningen redovisas som räntekostnad i Koncernen. I Föreningen redovisas Förlagsinsatserna även fortsättningsvis som eget kapital och avkastningen som utdelning, d.v.s. på samma sätt som enligt nu gällande lagstiftning och tillämpliga redovisningsprinciper. Oavsett gällande redovisningsregler kommer, vid beräkning av avkastning på eget kapital som underlag för årets utdelning på Förlagsandelarna, Förlagsinsatser enligt villkoren för Förlagsandelarna inte att betraktas som eget kapital. Utdelning på förlagsinsatser kommer heller inte att belasta resultatet vid beräkning av avkastning på eget kapital. Denna beräkningsmetod kommer att tillämpas redan från Förlagsandelarna kommer att registreras på person i Euroclears (tidigare VPC) kontobaserade system för värdepapper vilket innebär att några fysiska värdepapper inte kommer att finnas. 14

17 Handel på andrahandsmarknaden Lantmännens Förlagsandelar är till sin natur fritt överlåtbara. Lantmännen kan komma att på sikt ansöka om upptagande av handel på NASDAQ OMX Nordic eller annan marknadsplats i syfte att bereda investerare möjlighet att handla i instrumentet. I avvaktan på att en dylik möjlighet till kontinuerlig handel upprättas kommer Lantmännen att erbjuda förmedling av köp- och säljorder via Nordea. Sådan handel via Nordea kommer att erbjudas vid cirka åtta tillfällen per kalenderår, med start under tredje kvartalet Handeln kommer att ske enligt de handelsregler som Nordea fastställt för handel med Lantmännens Förlagsandelar. För att kunna delta i handeln måste investeraren ha servicekonto hos Nordea eller ingå ett handelsavtal med Nordea. En investerare kommer enbart att kunna delta i handeln med en köp- eller säljorder per handelsomgång. Baserat på de limiter som angivits i de köp- och säljorder som inkommit under orderperioden fastställer Nordea under handelsdagen ett transaktionspris. Detta transaktionspris kommer att gälla för samtliga affärer som genomförs på handelsdagen. Handelsreglerna kommer att finnas tillgängliga på Lantmännens webbplats, De går också att beställa från Lantmännen via telefon. Information om omsatt volym och transaktionspris publiceras på Lantmännens webbplats senast dagen efter handelsdagen. På denna webbplats publiceras även historik över volym och kurser liksom information om kommande handelsdagar. Det finns ingen garanti för att andrahandsmarknaden kommer att utvecklas och upprätthållas eller att marknaden kommer att vara likvid. 15

18 Allmänna villkor Följande allmänna villkor skall gälla för förlagsandelar som Lantmännen ek för, organisationsnummer , ( Föreningen ) emitterar på kapitalmarknaden, serie 2009/1, ISIN: SE Det sammanlagda nominella beloppet för förlagsandelarna kommer att fastställas på dagen för utgivandet av förlagsandelarna. 1. Definitioner Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa allmänna villkor följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avkastning på eget kapital : Årets resultat enligt den av den ordinarie föreningsstämman fastställda koncernresultaträkningen för räkenskapsåret (där ingående återbäring och efterlikvid har återlagts och ingen belastning har skett för avkastning på förlagsinsatser och övriga insatser) dividerat med det genomsnittliga egna kapitalet under räkenskapsåret (inklusive inbetalda insatser och emissionsinsatser men exklusive förlagsinsatser). Kvoten uttrycks i procent avrundad till närmaste heltal. Genomsnittligt eget kapital beräknas på ingående balans och utgående balans varje månad som ingår i den redovisade perioden, det vill säga tretton tillfällen för helår. Avstämningsdag : den Bankdag, fastställd i enlighet med punkt 5.1 då avstämning görs av Förlagsandelsinnehavare som skall äga rätt till inlösen av Förlagsinsats samt utbetalning av Utdelningsbelopp enligt dessa allmänna villkor. Bankdag : dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning inte är likställd med allmän helgdag i Sverige. Banken : Nordea Bank AB (publ). Basränta : Riksbankens referensränta beräknad som ett genomsnitt för den period utdelningen avser (första perioden löper från dagen för utgivandet av Förlagsandelarna till och med den 31 december 2009 och därefter vardera kalenderår till och med den 30 december 2014). Referensräntan fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår och motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Euroclear : Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Föreningslagen : lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Förlagsandel : förlagsandel, utgiven av Föreningen i enlighet med 5 kap. Föreningslagen, 14 i Föreningens stadgar och med de villkor som framgår av dessa allmänna villkor, som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Förlagsandelsinnehavare : den som är antecknad på VP-konto som innehavare av Förlagsandel eller som berättigad att i annat fall ta emot betalning enligt en Förlagsandel. Förlagsinsats : SEK, vilket utgör respektive Förlagsandels nominella belopp. Kontoförande Institut : bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Förlagsandelsinnehavare öppnat VPkonto avseende Förlagsandel. Inlösendag : 30 december Resultatkomponenten : såsom definieras i punkten 4.3. SEK : svenska kronor. Utdelningsbelopp : det utdelningsbelopp på Förlagsandelarna som beräknas i enlighet med punkt 4. Utdelningsförfallodag : vardera dag som årligen infaller 14 dagar efter Föreningens ordinarie föreningsstämma under åren 2010 till och med VP-konto : konto där respektive Förlagsandelsinnehavares innehav av Förlagsandelar är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 2. Registrering av Förlagsandelar 2.1 Förlagsandelarna skall för Förlagsandelsinnehavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 2.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Förlagsandel skall riktas till Kontoförande Institut. 2.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelser i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en Förlagsandel skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. 16

19 3. Betalningsförbindelse och status 3.1 Föreningen förbinder sig härmed att återbetala respektive Förlagsinsats på Inlösendagen samt utbetala Utdelningsbelopp på respektive Utdelningsförfallodag i enlighet med dessa allmänna villkor och med de begränsningar som följer av Föreningslagen. 3.2 Samtliga Förlagsandelar har inbördes lika rätt i alla avseenden. 3.3 Förlagsandelsinnehavarnas rätt att erhålla återbetalning av Förlagsinsats och betalning av Utdelningsbelopp i händelse av Föreningens konkurs eller likvidation är i förmånsrättshänseende efterställd Föreningens samtliga borgenärer, men har en prioriterad ställning i förhållande till Föreningens medlemsinsatser såsom följer av Föreningslagen och Föreningens stadgar. 4. Rätt till utdelning 4.1 Med respektive Förlagsandel följer, med de begränsningar som följer av Föreningslagen och förutsatt att erforderliga stämmobeslut fattas, en rätt till årlig utdelning på vardera Utdelningsförfallodag med ett belopp motsvarande vad som av Utdelningsbeloppet belöper på vardera Förlagsandel. 4.2 Utdelningsbeloppet för respektive år skall beräknas och bestämmas av Föreningen i enlighet med dessa allmänna villkor och fastställas på Föreningens ordinarie föreningsstämma fr.o.m. den ordinarie föreningsstämman 2010 till och med den ordinarie föreningsstämman Föreningens styrelse skall föreslå för varje sådan ordinarie föreningsstämma att besluta om utdelning av Utdelningsbeloppet eller så stor del av Utdelningsbeloppet som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande enligt 10 kap. Föreningslagen. 4.3 Utdelningsbeloppet för respektive år utgörs av det högre av (i) ett belopp motsvarande summan av samtliga Förlagsinsatser multiplicerad med summan av Resultatkomponenten och Basräntan och (ii) ett belopp motsvarande summan av samtliga Förlagsinsatser multiplicerad med 3 procentenheter, dock gäller att Utdelningsbeloppet för den första Utdelningsförfallodagen skall multipliceras med kvoten av det antal dagar som löper från dagen för utgivandet av Förlagsandelarna till och med den 31 december 2009 dividerat med 365. Resultatkomponenten för beräkning av Utdelningsbeloppet per respektive Utdelningsförfallodag är beroende av Föreningens Avkastning på eget kapital för närmast föregående räkenskapsår och fastställs i enlighet med nedanstående tabell: Avkastning Resultatpå eget komponent kapital (%) (%) 20 14, , , , , , , , , , ,25 9 6,50 8 5,75 7 5,00 6 4,00 5 3,00 4 2,00 3 1,00 <3 0, I enlighet med 14 i Föreningens stadgar medför varje Förlagsandel företrädesrätt till Utdelningsbeloppet från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt lag minst måste föras dit. Företrädesrätten gäller framför såväl efterlikvid och återbäring (oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller ej) som insatsutdelning och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Förlagsandelarna skall under löptiden ha företrädesrätt till utdelning (innefattande även ackumulerad utdelning enligt punkt 4.5) framför förlagsandelar som utgivits av Föreningen efter dagen för utgivandet av Förlagsandelarna. 4.5 Föreningens stadgar föreskriver att föreningsstämman årligen skall besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt Föreningslagen förslår därtill, utdelning skall lämnas på Förlagsandelarna upp till det fulla Utdelningsbeloppet. Om tillgängliga medel inte är tillräckliga för att besluta om utbetalning av hela Utdelningsbeloppet på en Utdelningsförfallodag skall den resterande delen av Utdelningsbeloppet läggas till Utdelningsbeloppet för nästföljande Utdelningsförfallodag (s.k. ackumulerad utdelning ). 17

20 5. Betalningar 5.1 Inlösen av Förlagsinsats skall ske genom återbetalning av Förlagsinsatsen på Inlösendagen, och utbetalning av Utdelningsbelopp (eller del därav) skall ske på respektive Utdelningsförfallodag, till den som var registrerad Förlagsandelsinnehavare på: (i) femte Bankdagen före Inlösendagen, beträffande inlösen av respektive Förlagsinsats; (ii) dagen för närmast föregående ordinarie föreningsstämma, beträffande betalning av Utdelningsbelopp på Utdelningsförfallodag som infaller år 2010 till och med år 2014; och (iii) femte Bankdagen före Inlösendagen, beträffande betalning av Utdelningsbelopp på den Utdelningsförfallodag som infaller år Om praxis ändras på den svenska kapitalmarknaden kan sådan avstämning, efter meddelande till Förlagsandelsinnehavarna, komma att ske på annan Bankdag. 5.2 Samtliga betalningar skall ske i SEK. 5.3 Har Förlagsandelsinnehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Förlagsinsats och/eller Utdelningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom Euroclears (tidigare VPC) försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder Euroclear beloppet sistnämnda dag till Förlagsandelsinnehavaren under dennes hos Euroclear på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag för betalning av Utdelningsbelopp på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet på närmast föregående Bankdag. Infaller förfallodag för återbetalning av Förlagsinsats på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet på närmast efterföljande Bankdag. 5.4 Skulle Euroclear på grund av dröjsmål från Föreningens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av Euroclear så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Förlagsandelsinnehavare. 5.5 Om Föreningen inte kan fullgöra betalningsförpliktelse genom Euroclear enligt ovan på grund av hinder för Euroclear som avses i punkt 13.1, skall Föreningen ha rätt att skjuta upp betalningsförpliktelsen till dess hindret har upphört. Dröjsmålsränta skall därvid inte utgå. 5.6 Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Föreningen och Euroclear likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Föreningen respektive Euroclear hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsam. 6. Dröjsmålsränta Vid betalningsdröjsmål avseende inlösen av respektive Förlagsinsats eller utbetalning av beslutad utdelning av Utdelningsbelopp (eller del därav) utgår dröjsmålsränta, med de begränsningar som följer av Föreningslagen, på det förfallna beloppet fr.o.m. respektive förfallo dag till och med den dag då betalning erläggs efter den räntesats som motsvarar Riksbankens referensränta under den tid dröjsmålet varar, med tillägg av fem procentenheter. 7. Preskription 7.1 Rätten till inlösen av Förlagsinsats preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till Utdelningsbeloppet preskriberas tre år efter respektive förfallodag. De medel som avsatts för betalning som preskriberats tillkommer Föreningen. 7.2 Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Förlagsinsats och tre år beträffande Utdelningsbelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av Preskriptionslagens bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 8. Meddelanden till Förlagsandelsinnehavarna Meddelanden skall tillställas Förlagsandelsinnehavare under dennes hos Euroclear registrerade adress. 9. Villkorsändring 9.1 Föreningen och Banken äger rätt att, med bindande verkan för Föreningen och samtliga Förlagandelsinnehavare, avtala om ändring av dessa allmänna villkor under förutsättning att sådan ändring är i enlighet med Föreningslagen och Föreningens stadgar samt att en sådan ändring inte inskränker Föreningens förpliktelse att erlägga betalning eller på annat sätt enligt Bankens bedömning kan inverka negativt på Förlagsandelsinnehavarnas intressen i väsentligt hänseende. 9.2 Ändring av dessa allmänna villkor skall av Föreningen snarast meddelas till Förlagsandelsinnehavare i enlighet med punkt Sekretess Föreningen förbehåller sig rätt att på begäran erhålla följande uppgifter från Euroclear om varje konto som ingår i avstämningsregistret: (i) Förlagsandelsinnehavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress; och (ii) det antal Förlagsandelar som innehas av respektive Förlagsandelsinnehavare. 18

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för

Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för Prospekt avseende teckning av förlagsandelar i Lantmännen ek för Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av Förlagsandelar 10 Bakgrund och motiv 11 Villkor och anvisningar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! 2013 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Lantmännen gör skillnad! Ibland kommer frågan upp om det går att förena rollen som nyttjare och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Hövding genomför företrädesemission

Hövding genomför företrädesemission Hövding Sverige AB T + (46) 40 23 68 68 Bergsgatan 33, 214 22 Malmö Org nr. 556708-0303 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Prospekt avseende teckning av Förlagsandelar i Lantmännen ek för 2014

Prospekt avseende teckning av Förlagsandelar i Lantmännen ek för 2014 Prospekt avseende teckning av Förlagsandelar i Lantmännen ek för 2014 Viktig information till investerare Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning av Lantmännen ek för:s ( Emittenten

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Lantmännen ek för. Program för Medium Term Notes. 6 november 2015. Ledarbank: Swedbank AB (publ) Emissionsinstitut:

Lantmännen ek för. Program för Medium Term Notes. 6 november 2015. Ledarbank: Swedbank AB (publ) Emissionsinstitut: Lantmännen ek för Program för Medium Term Notes 6 november 2015 Ledarbank: Swedbank AB (publ) Emissionsinstitut: Swedbank AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) och

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Med kunden i fokus

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR HSB VIND UMEÅ EKONOMISK FÖRENING 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är HSB Vind Umeå ekonomisk förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå, Umeå kommun. 2 ÄNDAMÅL Föreningens

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer