Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!"

Transkript

1 2013 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem!

2 Lantmännen gör skillnad! Ibland kommer frågan upp om det går att förena rollen som nyttjare och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt utan nyttjande inget ägande. För att göra skillnad är ett affärsmässigt, närvarande och nytänkande Lantmännen Lantbruk prioritet ett, men vi är också ägare till en betydande industriverksamhet. I den här foldern vill vi beskriva vår ägarmodell och den nytta du som medlem och ägare i Lantmännen har av lantbruksverksamheten och av att äga en industriverksamhet. Jag hoppas du ska läsa och kanske bli ännu mer intresserad av det spännande företag som vi gemensamt äger Lantmännen! Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar och maximera avkastningen på ägarnas kapital. Grunden för vår ägarmodell är en effektiv lantbruksverksamhet, och genom att gemensamt äga en lönsam industriverksamhet kan vi via ett högre förädlingsvärde slussa vinster tillbaka till oss lantbrukare. Resultatet från industriverksamheten kan också användas för att utveckla nya affärsmöjligheter och till forskning, som är till nytta både för oss lantbrukare och för Lantmännen. Den industriverksamhet, med bagerier, kvarnar och maskiner som vi gemensamt äger både i Sverige och internationellt, har byggts upp under många år. Vi har idag alla möjligheter att fortsätta utveckla Lantmännen till en lönsam och framgångsrik koncern. Enligt vår utdelningspolicy är målet att Lantmännen över tid ska generera en jämn och stabil utdelning. Målsättningen är att i form av återbäring och efterlikvid dela ut hela rörelseresultatet i de insatsgrundande lantbruksnära verksamheterna och att av det resterande resultat efter skatt från industrirörelsen, dela ut cirka 40 procent i insatsutdelning och insatsemission. För 2012 betyder det en utdelning på ägandet på cirka 8,4 procent, och till det kommer utdelning på din handel med 1,3 procent. Som du vet finns också möjligheten att handla med dina emissionsinsatser. Ett bra exempel på ökad ägarnytta! Lantmännen har en stabil bas med bra verksamheter, men både omvärlden och våra egna krav innebär att vi måste öka innovationstakten och vara beredda på snabba förändringar. Strategiska frågor är bland annat internationalisering, ägande och styrning, finansiering och hur vår portfölj ska se ut i framtiden för att vi ska nå en bättre lönsamhet. För det är helt klart Lantmännen ska göra skillnad både idag och i framtiden! För styrelsen i Lantmännen Bengt-Olov Gunnarson Ordförande 1 Att äga Lantmännen

3 Många skäl att vara medlem Lantmännen är en ekonomisk förening vars mål är att skapa de bästa förutsättningarna för dig och din verksamhet. Här får du veta mer om vad ett medlemskap innebär. Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet. Föreningens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och att maximera avkastningen på medlemmarnas insatta kapital. Nyttjare och ägare Som medlem är du både nyttjare och ägare av Lantmännen. I nyttjanderollen är du såväl kund som leverantör du köper dina förnödenheter av och säljer dina råvaror till Lantmännen. I ägarrollen är du både ägare av ditt eget insatskapital i föreningen och av industriverksamheten. Som ägare får du på olika sätt ta del av föreningens överskott. Många skäl att vara medlem Du kan aktivt delta i föreningen och rösta på distriktsstämman Du är delägare till en industriverksamhet Du tar del av föreningens vinst Du får delta i ditt distrikts olika aktiviteter Du får tidningen Grodden Du är med och påverkar Lantmännen är en ekonomisk förening som regleras av Föreningslagen och föreningens stadgar och varje medlem har en röst. Det betyder att alla medlemmar har samma möjligheter att påverka. Vår ägarmodell Ägarna, det vill säga medlemmarna i föreningen, ska enligt föreningens stadgar bedriva lantbruk eller livsmedelsproduktion. Ägarna har möjlighet att vid olika ägarmöten och distriktsstämmor uttrycka sina åsikter till styrelse och ledning. Distriktsstyrelse Revisorer Medlemmar Distriktsstämma Föreningsstämma Styrelse Valberedning Valberedning Förtroenderåd Vd/affärsledning Så blir du medlem i Lantmännen För att bli medlem i Lantmännen måste du ha ett kundnummer och skicka din medlemsansökan till avdelningen för Ägarrelationer. Kontakta närmaste Lantmännenkontor eller ladda ner en ansökan från vår hemsida Där kan du också läsa om Lantmännens verksamhet och ta del av vad som händer i ditt distrikt. Att äga Lantmännen 2

4 Vi skapar ekonomiskt värde Värde För att säkra värdeskapandet i Lantmännen är det främst fyra områden vi fokuserar på. Nya marknader Samarbeten och delägarskap Innovation och hållbar affärsutveckling Utveckla kostnadsledarskap Tid Vår omvärld ställer stora krav på oss för att utvecklas och för att nå framgång. En viktig fråga är hur vi långsiktigt kan säkra värdeskapandet i Lantmännen. För att nå våra mål på en marknad med begränsad tillväxt är det i första hand fyra områden vi fokuserar på. Kostnadsledarskap Att nå ett kostnadsledarskap i Lantmännens verksamheter handlar om att hela tiden ha fokus på kontinuerliga effektiviseringar och besparingar, men det handlar också om att minska det bundna rörelsekapitalet. Innovation och hållbar affärsutveckling Innovation innebär att vi utvecklar nya koncept som skapar mervärde för kunder och konsumenter, men också att vi förbättrar och moderniserar vårt arbetssätt. När vi går mot en framtid där resurserna blir allt knappare handlar det om att se möjligheterna i hållbar affärsutveckling att identifiera nya affärsmöjligheter i kombination med ökad resurseffektivitet. Två spännande exempel är N-sensor och övergången till en biobränslepanna på Reppe. Med N-sensor kan vi anpassa gödslingen till varje del av fältet och för Reppe handlar det om att minska utsläppen av fossil koldioxid med 95 procent. Samarbeten och delägarskap Lantmännen har idag en portfölj som består av ett stort antal affärer med bred verksamhet. På en marknad med allt snabbare strukturomvandlingar är det en utmaning att skapa tillväxt inom alla områden. Att utveckla allianser och partnerskap är därför en viktig del av vår framtida strategi. Ett bra exempel på både internationalisering och allianser är den stora affär som vi genomförde genom att sälja, men ändå behålla ett stort inflytande i, Kronfågel. Ett annat exempel är avtalet mellan Lantmännen Agroetanol och AGA Gas om att uppföra en koldioxidfabrik som ska ta tillvara och rena koldioxid. Nya marknader Lantmännen har i dag en begränsad tillväxt på våra huvudmarknader. För att utveckla våra affärer behöver vi identifiera och etablera oss på nya marknader både geografiskt och genom att nå nya eller bredare kundgrupper. Spännande exempel här är Aspen som löpande identifierar nya kunder och områden för sina produkter och Unibake som har god tillväxt i USA och Ryssland. 3 Att äga Lantmännen

5 Var skapas resultatet? Industriverksamheten skapar mervärde Lantmännen har en lantbruksverksamhet och en omfattande handels- och industriverksamhet med bland annat maskiner, kvarnar och bagerier. Lantmännens resultat genereras till största delen inom handels- och industriverksamheten. Här kan man tydligt se fördelarna för Lantmännens ägare av att integrera framåt i värdekedjan och ha en lönsam industriverksamhet. Som ägare får man på så sätt del av en högre marginal längre fram i värdekedjan istället för att enbart vara underleverantör. Resultatet fördelas sedan till Lantmännens medlemmar. Lantmännen Lantbruks svenska verksamhet Spannmål, foder, gödsel, växtskydd, plast m.m. Lantmännens handelsoch industriverksamhet Bagerier, kvarnar, etanolfabrik, maskiner m.m. Rörelseresultat 2012 Rörelseresultat MSEK 585MSEK 4

6 Hur fördelas resultatet? Nyttjande och ägande Nyttjare Medlem Ägare 100 % av rörelseresultatet Ägarstyrning 40 % av resultatet efter skatt Lantmännen lantbruksnära verksamhet Lantmännen industri och handel Som medlem i Lantmännen får man del av koncernens vinst genom utdelning. Sedan 2001 har Lantmännen delat ut 3,2 miljarder SEK till medlemmarna. Utdelningspolicy Principerna för utdelning läggs fast i den utdelningspolicy som styrelsen beslutar om. Hur fördelas resultatet? Målet är att Lantmännen över tid ska generera en jämn och stabil utdelning till sina ägare. Utdelningen ska i huvudsak baseras på koncernens resultat efter skatt genererad av den löpande verksamheten, det vill säga exklusive engångsposter. Målsättningen är att i form av återbäring och efterlikvid dela ut hela rörelseresultatet i Utdelning de senaste fem åren MSEK Återbäring, efterlikvid Insatsutdelning Insatsemission Totalt de insatsgrundande lantbruksnära verksamheterna och att av det resterande resultatet efter skatt från industrirörelsen, dela ut cirka 40 procent i insatsutdelning och insatsemission. Återbäring och efterlikvid betalas i förhållande till lantbrukarnas affärer med föreningen. Den beräknas i procent av insatsgrundande handel med Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin var återbäring och efterlikvid 1,25 procent på insatsgrundande handel med Lantbruk och återbäringen 0,5 procent på handeln med Maskin. Insatsutdelningen eller ränta på insats kapitalet lämnas i förhållande till hur mycket inbetalda och emitterade insatser medlemmen har var insatsutdelningen 5 procent. Insatsemissioner innebär att en del av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarnas individuellt ägda insatskapital var insatsemissionen 80 MSEK. Insatsemissionerna fördelas idag till 75 procent på inbetalda och emitterade insatser och till 25 procent på medlemmens insatsgrundande omsättning med Lantmännen. 5 Att äga Lantmännen

7 Ditt insatskapital Inbetalt och emitterat Lantmännens medlemmar bidrar med riskkapital genom sina insatser i föreningen. Vid utgången av 2012 uppgick insatskapitalet till MSEK motsvarande 16 procent av Lantmännens totala egna kapital. Insatskapitalet fördelar sig med 753 MSEK i inbetalda insatser och MSEK som emitterade insatser. Insatserna ger möjlighet till insatsutdelning och framtida insats emissioner. Emissionsinsatser En okänd tillgång? Insatsemissionen är en del av Lantmännens resultatfördelning. Andra sätt man som ägare får del i vinsten på är återbäring och efterlikvid, insatsutdelning eller i dagligt tal insatsränta som betalas på dina inbetalda och emitterade insatser. Insatsemissionen innebär att en del av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till individuellt ägt insatskapital, emissionsinsats. Totalt finns MSEK i emissionsinsatser i Lantmännen medel som du som enskild medlem äger och har möjlighet att handla med. Emissionsinsatserna har samma rätt till insatsutdelning, insatsränta, och nya emissionsinsatser som de inbetalda insatserna. Insatsemissionen fördelas idag med 75 procent på medlemmarnas inbetalda och emitterade insatskapital och 25 procent på den insatsgrundande handeln med Lantmännen. Utdelning och nya emissionsinsatser 2012 var insatsemissionen 80 MSEK och insatsutdelningen 87 MSEK eller 5 procent. Sammantaget ger detta en utdelning på emitterade och inbetalda insatser på cirka 8 procent. Motsvarande för 2011 var 12,3 procent, för ,9 procent och för ,7 procent. Diagrammet nedan är ett exempel som visar utvecklingen om en medlem deltagit i handeln vid varje handelsperiod, 38 tillfällen, från starten fram till föreningsstämman 2013 och vid varje tillfälle köpt emissionsinsats för SEK. Värdeutveckling emissionshandel SEK Stämma 2009 Betalat Stämma 2010 Stämma 2011 Värde idag Stämma 2012 Stämma 2013 Att äga Lantmännen 6

8 Emissionsinsatser Möjlighet att köpa eller sälja Sedan 2009 finns möjligheten att handla med emissionsinsatser mellan medlemmar. Genom handeln kan den som säljer omvandla emissionsinsatser till reda pengar, medan den som köper får en större del av framtida insatsutdelningar och kommande insatsemissioner. Handeln ska stärka ägandet i Lantmännen. Varför handel med emissionsinsatser? Genom att handla med emissionskapital kan den som vill sälja göra emissionsinsatsen likvid, medan den som vill köpa får del i framtida insatsutdelningar, och får också delta i kommande insatsemissioner. Varför ska jag köpa emissionsinsatser? Den som väljer att köpa emissionsinsatser får ytterligare möjlighet att få del av den framtida avkastningen och del i Lantmännens värdetillväxt. Varför ska jag sälja mina emissionsinsatser? Den som säljer sina emissionsinsatser värderar att ha kontanta medel högre än att ha dem placerade hos Lantmännen. Kanske står man inför en speciell investering och bedömer att man har mer nytta av att få likvida medel. Den som däremot lämnar medlemskapet i Lantmännen får ut både sina inbetalda insatser och emitterade insatser till nominellt värde. Genom att sälja sina emissionsinsatser finns möjligheten att få emissionskapitalet tidigare utbetalt och kanske också till en högre kurs. Handel och pris Handel med emissionsinsatser sker ungefär en gång i månaden. Minsta handelspost är SEK. Köpare och säljare postar, faxar eller anmäler sina bud via internet till Nordea som ansvarar för handeln med Lantmännens emissionsinsatser. Prissättningen är beroende av utbud, efterfrågan och andra underliggande faktorer som kan påverka marknadspriset. Lantmännens framtida resultatutveckling är i grunden avgörande för hur hög insatsräntan blir och hur stora emissioner Lantmännen kan komma att göra i framtiden. Vid varje handelstillfälle kommer alla affärer att genomföras till ett gemensamt transaktionspris. Ingen kommer att köpa dyrare eller sälja billigare än det pris man lagt i sin order, och alla order kommer inte att leda till affär. Var kan jag få mer information? Om man vill se kursen vid tidigare handelsperioder finns de publicerade i Grodden och på lantmannen.se/ omlantmannen under Ägare & medlem. Här hittar du också ytterligare information om handeln med emissionsinsatser och orderblanketter. Läs mer på eller kontakta avdelningen för Ägarrelationer, Att äga Lantmännen

9 Utdelningen Vad betyder den för mig? På föregående sidor har du kunnat läsa om utdelningen och hur den fördelas. Här ser du ett exempel på vad det kan betyda för en genomsnittlig lantbruksföretagare. Exempel på utfall 2012 SEK Leveranser av spannmål m.m Inköp Lantbruk Inköp Maskin Total handel Insatskonto & emissionskonto Efterlikvid och återbäring (1,25 % av handel med Lantbruk och 0,5 % med Maskin) Insatsutdelning (5 % av insatserna) Insatsemission, totalt 80 MSEK * Summa Utdelning på ägandet (insatsutdelning och emission) 8,4 % Utdelning på nyttjandet (efterlikvid,återbäring och insatsemission) 1,3 % Årsbeskedet skickas ut direkt efter årsskiftet till alla medlemmar som haft någon förändring på kontona. Det är en sammanfattning av det gångna året. Den insatsgrundande omsättningen under året redovisas och dessutom de utdelningar medlemmen fått under året. Dessutom görs en beräkning av räntor på sparmedels- och kapitalkonto. Dessa uppgifter redovisas på en kontrolluppgift till Skatteverket. Medlemsbeskedet. Snarast efter föreningens stämma görs en beräkning av återbäring, efterlikvid, utdelning på insatserna och insats emission. Underlaget är de uppgifter som fanns i Årsbeskedet förutom beloppet för insatsemissionen där stämmodagen gäller. Resultatet av beräkningen skickas ut till medlemmarna i Medlemsbeskedet. Första sidan är en sammanställning och den andra är specifikation på hur efterlikvid och återbäring beräknats på olika varugrupper. Dessutom finns uppgifter om hur mycket som finns i inbetalda och emitterade insatser, insatsskyldighet m.m. * Fördelas med 25 procent på den insatsgrundande omsättningen och 75 procent på inbetalda och emitterade insatser Att äga Lantmännen 8

10 Uppskatta din utdelning För att tydligt visa hur din utdelning och dina insatser påverkas av Lantmännens resultat, och vilken finansiell utväxling du kan få över tid har vi tagit fram en räknesnurra. 1. Eget insatskapital, SEK Fyll i dina inbetalda insatser. Se medlemseller årsbeskedet! Är du inte medlem eller ny medlem anger du 0 SEK. 2. Eget emissionskapital, SEK Fyll i dina emitterade insatser. Se medlemseller årsbeskedet! Är du inte medlem eller ny medlem anger du 0 SEK. 3. Uppskattad genomsnittlig omsättning, SEK Ange en uppskattning av din årliga omsättning med Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och Swecon. Genom att variera beloppen ser du i resultatet hur det påverkar utdelningar. 4. Efterlikvid och återbäring i procent Ange din bedömning av Lantmännens genomsnittliga återbäring och efterlikvid uttryckt i procent av omsättningen. 5. Insatsutdelning i procent Ange din bedömning av Lantmännens insatsutdelning (ränta på insatserna). Den har varit lika för inbetalda och emitterade insatser. De senaste åren har insatsutdelning varit 5 procent. 6. Emissionsbelopp MSEK Emission av insatser innebär att delar av det kollektiva egna kapitalet överförs till individuellt kapital, emissionsinsatser. Räknesnurran hittar du på under Ägare & medlem/medlemskap 9 Att äga Lantmännen

11 Lantmännens unika värden Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av svenska lantbrukare, har fler än anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Hållbar affärsutveckling för framtiden Vi går mot en framtid där resurserna blir allt knappare, något vi möter med bland annat hållbar affärsutveckling. Med det menar vi att identifiera nya affärsmöjligheter i kombination med ökad resurseffektivitet, för att skapa en långsiktig, hållbar lönsamhet. Lantmännen har en unik position att vara framgångsrika i ett hållbarhetshänseende vår styrka är framförallt vår närvaro och vårt ansvarstagande i hela kedjan från jord till bord, och vi ser stora möjligheter att dra ekonomiska vinster av detta arbete. Nya affärsmöjligheter Förutom utdelning kan resultatet också användas för att utveckla nya affärsmöjligheter för lantbruket eller till forskning och utveckling för att stärka konkurrenskraften. Investeringar Affärskoncept FoU Exempelvis: Viking Malt Doggy Unibake Cerealia Reppe Etanolfabriken Kvarnen i Vejle Terminshandel Torkavtal och depåavtal Friskvårdsservice inom Lantmännen Maskin Reservdelar på nätet, dygnet runt hos Lantmännen Maskin Lantmännen satsar cirka 300 MSEK på FoU varje år i den affärsdrivande verksamheten och bidrar årligen med 15 MSEK till Lantmännens Forskningsstiftelse. Exempel på FoU-projekt: Foder Biologiskt växtskydd Utveckling av spannmål DON Agrodrank N-sensor Livsmedel och hälsa Biobaserad energi Maskin Energi Våra varumärken är en viktig del i vårt erbjudande och vår företagskultur, och de utvecklas ständigt så att de stödjer våra affärer. Livsmedel Lantbruk Att äga Lantmännen 10

12 Vill du veta mer om Lantmännen? Lantmännen 2013 Produktion: Wildeco. Du hittar alltid mer information i vår Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning, i våra delårs rapporter och tidningen Grodden. Kontakta gärna distriktsstyrelsen i din region för mer information, och du kan även läsa mer om oss och våra stadgar på vår hemsida Telefon

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Med kunden i fokus

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2014 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Vd kommenterar året Resultatet för Lantmännen har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt. Många av våra

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2014 Lantmännens Årsrapport Vd kommenterar året Resultatet för Lantmännen har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt. Många av våra affärer har tagit ytterligare

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2013 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Välkommen till Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2013! Om Lantmännen 2 Lantmännen

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2015 Lantmännens Årsrapport Lantmännen 2015 Innehåll Om Lantmännen Lantmännen 2015 2 Lantmännens årsöverblick 4 Årets händelser i korthet 2015 6 Ordförande har ordet

Läs mer

Lantmännens Årsrapport

Lantmännens Årsrapport 213 Lantmännens Årsrapport Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Välkommen till Lantmännens Årsrapport 213! Årsrapporten är en sammanfattning av Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Lantmännens Årsöversikt

Lantmännens Årsöversikt Lantmännens Årsöversikt Lantmännens Uppdrag Lantmännens övergripande uppdrag är att utnyttja den samlade kraften i organisationen för att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar samt maximera avkastningen

Läs mer

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen KSLA, 12 oktober, 2016 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2012 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Lantmännen tar ansvar från jord till bord Om oss Lantmännen i siffror 2 Våra divisioner 4 Ordförande har ordet 6 Vd har ordet 8 Årets händelser

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Lantmännen tar ansvar från jord till bord Om oss Här får du bland annat information om koncernen samt hur styrelseordförande och vd ser på året som

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer?

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Bakgrund Välfärdsutredningen har lämnat ett förslag på hur vinsterna i företag som drivs inom vård, skola och omsorg ska begränsas. Förslaget innebär att

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

Lantmännens Årsrapport

Lantmännens Årsrapport 2012 Lantmännens Årsrapport Lantmännen tar ansvar från jord till bord Innehåll Ordförande har ordet 2 Vd har ordet 4 Lantmännen i siffror 6 Våra divisioner i korthet 8 Medarbetare Inspirerande kultur 10

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN

JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN BORÅS WÄFVERI AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 JOTEX E-HANDEL ÖKADE TILL 8% AV FÖRSÄLJ- NINGEN - FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR KRENHOLM GRUPPEN 1. KONCERNEN I SAMMANDRAG OMSÄTTNING OCH RESULTAT januari

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Gunilla. Kooperationen. ser värdet med. Lathund till medlemsbeskedet SIDAN 8 Nöjda toner på årets stämma SIDAN 14 17. Så fungerar nya Nötfor på gård

Gunilla. Kooperationen. ser värdet med. Lathund till medlemsbeskedet SIDAN 8 Nöjda toner på årets stämma SIDAN 14 17. Så fungerar nya Nötfor på gård LEDAREN SID 2 Positiv utveckling i alla divisioner EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 3 JUNI 2016 Lathund till medlemsbeskedet SIDAN 8 Nöjda toner på årets stämma SIDAN 14

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund och syfte med samarbetet Såväl McDonald s som LRF/SNP är angelägna om en ökad svensk nötköttsproduktion

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer