Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar"

Transkript

1 Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529

2 530

3 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Anm Vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7, gäller allmänna bestämmelser i detta avsnitt endast om detta är angivet i (klass 6.2), (klass 7) och i de tillämpliga förpackningsinstruktionerna i (P201 och LP02 för klass 2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2) Farligt gods ska förpackas i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, av god kvalitet. De ska vara tillräckligt hållfasta så att de motstår de stötar och belastningar som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning mellan transportenheter och mellan transportenheter och lagerlokaler samt förflyttning från pall eller overpack för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, ska vara tillverkade och förslutna så att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportförhållanden, särskilt inte på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck (t.ex. framkallade av höjdskillnader). Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar ska vara förslutna enligt tillverkarens anvisningar. Under transporten får inga farliga rester häfta vid utsidan av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga fall både nya, återanvända, rekonditionerade och renoverade förpackningar, nya, återanvända, reparerade och renoverade IBC-behållare samt nya, återanvända eller renoverade storförpackningar De delar av en förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som har direkt kontakt med farligt gods: a) får inte angripas eller påtagligt försvagas av det farliga godset, b) får inte ge upphov till någon farlig effekt, t.ex. katalysera en reaktion eller reagera med det farliga godset, och c) får inte tillåta permeation av farligt gods som kan utgöra fara under normala transportförhållanden. De ska om så behövs ha lämplig innerbeklädnad eller invändig behandling. Anm Beträffande kemisk kompatibilitet hos plastförpackningar, inklusive IBCbehållare, av polyeten, se Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska alla förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar, men med undantag av innerförpackningar, motsvara en typ som med godkänt resultat provats enligt tillämpliga bestämmelser i 6.1.5, 6.3.2, eller Förpackningar, som inte behöver genomgå provning, är angivna i När förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, fylls med vätskor, ska ett ofyllt utrymme lämnas för att säkerställa att vätskans utvidgning, på grund av temperaturer som kan uppträda under transport, inte framkallar vare sig läckage av 531

4 ADR/ADR-S Del vätska eller bestående deformation av förpackningen. Om inga särskilda bestämmelser finns, får inte förpackningar vara fullständigt fyllda med vätska vid en temperatur av 55 ºC. I en IBC-behållare ska dock finnas tillräckligt ofyllt utrymme för att säkerställa att högst 98 % av dess vattenvolym är fylld vid en medeltemperatur av 50 C. Om inget annat anges för klassen ska fyllnadsgraden vid en fyllningstemperatur av 15 C uppgå till högst: antingen (a) Ämnets kokpunkt (begynnelsekokpunkt) C < < < < Fyllnadsgrad i procent av förpackningens volym eller (b) Fyllnadsgrad = α(50 t F ) % av förpackningens rymd. I denna formel avser α medelkoefficienten för vätskans volymsutvidgning mellan 15 C och 50 C, dvs. för en största temperaturstegring av 35 C. α beräknas enligt formeln: d15 - d α = 35 d där d 15 och d 50 är vätskans relativa densitet 1) vid 15 C respektive 50 C och t F vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället För flygtransport ska förpackningar avsedda att innehålla vätskor även kunna motstå en tryckskillnad utan att läcka enligt vad som anges i de internationella regelverken för flygtransport Innerförpackningar ska förpackas i en ytterförpackning så att de under normala transportförhållanden inte kan gå sönder eller punkteras, eller innehållet läcka ut i ytterförpackningen. Innerförpackningar som innehåller vätskor ska förpackas så att deras förslutningar är riktade uppåt och placeras i ytterförpackningar i överensstämmelse med den i beskrivna orienteringsmärkningen. Bräckliga innerförpackningar eller sådana som lätt kan punkteras, såsom kärl av glas, porslin eller stengods, vissa plastmaterial m.m., ska bäddas in i ytterförpackningen med lämpliga stötdämpande material. Läcker innehållet ut får inte de skyddande egenskaperna hos det stötdämpande materialet eller ytterförpackningen försämras nämnvärt När ytterförpackningen i en sammansatt förpackning eller en storförpackning genomgått godkända prov med olika slag av innerförpackningar får även olika sådana innerförpackningar samemballeras i ytterförpackningen eller storförpackningen. Dessutom är följande förändringar av innerförpackningarna tillåtna utan ytterligare provningar av kollit, så länge likvärdiga prestanda bibehålls: (a) Innerförpackningar med likadana eller mindre dimensioner får användas under förutsättning att: 1) Uttrycket relativ densitet (d) betraktas som synonymt med densitet och används genomgående i texten. 532

5 ADR/ADR-S Del 4 (i) innerförpackningarna motsvarar karaktären hos de provade innerförpackningarna (exempelvis formen: runda, rektangulära), (ii) materialet i innerförpackningarna (glas, plast, metall etc.) uppvisar samma eller högre hållfasthet mot stötar och staplingskrafter, jämfört med den ursprungligen provade innerförpackningen, (iii) innerförpackningarna har likadana eller mindre öppningar och förslutningen är utformad på liknande sätt (t.ex. skruvlock, friktionslock), (iv) ytterligare stötdämpande material används i tillräcklig mängd för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning hos innerförpackningarna, och (v) innerförpackningarna är orienterade på samma sätt i ytterförpackningen som i det provade kollit. (b) Färre provade innerförpackningar eller andra typer av innerförpackningar enligt (a) får användas, förutsatt att tillräckligt med stötdämpande material tillsätts för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning av innerförpackningarna Farligt gods får inte förpackas tillsammans med vare sig annat farligt gods eller annat gods i samma ytterförpackning eller storförpackning, om de kan reagera farligt med varandra och orsaka: (a) förbränning eller avsevärd värmeutveckling, (b) utveckling av brandfarliga, kvävande, oxiderande eller giftiga gaser, (c) uppkomst av frätande ämnen, eller (d) uppkomst av instabila ämnen. Anm Angående särskilda bestämmelser för samemballering, se Förslutningar till förpackningar innehållande fuktade eller utspädda ämnen ska vara sådana att halten vätska (vatten, lösningsmedel eller medel för att okänsliggöra) inte sjunker under de föreskrivna gränsvärdena under transport Om två eller flera förslutningssystem är placerade i serie i en IBC-behållare ska systemet närmast det transporterade ämnet förslutas först Om gas avges från innehållet i ett kolli (genom temperaturstegring eller av andra orsaker) och det därigenom kan uppstå ett övertryck, får förpackningen eller IBCbehållaren förses med en avluftningsanordning, förutsatt att den avgivna gasen inte orsakar fara, på grund av t.ex. sin giftighet, brandfarlighet eller den utsläppta mängden. En avluftningsanordning ska finnas om det kan bildas ett farligt övertryck på grund av ämnenas normala sönderfall. Avluftningsanordningen ska vara utformad så att den med förpackningen eller IBC-behållaren i det läge den avses ha under transporten och under normala transportförhållanden hindrar att innehållet läcker ut eller att främmande ämnen tränger in. Anm Avluftning av kolli är inte tillåten vid flygtransport. 533

6 ADR/ADR-S Del Vätskor får endast fyllas i innerförpackningar, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden Nya, renoverade eller återanvända förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, eller rekonditionerade förpackningar, reparerade eller regelbundet underhållna IBC-behållare ska kunna klara tillämpliga provningar som föreskrivs i 6.1.5, 6.3.2, eller Innan den fylls och lämnas till transport ska varje förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, granskas för att konstatera att den är fri från korrosion, förorening eller annan skada, och varje IBCbehållare kontrolleras med avseende på avsedd funktion hos driftutrustningen. En förpackning, som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen, får inte längre användas, eller ska rekonditioneras så att den kan klara typprovningarna. En IBC-behållare som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen får inte längre användas, eller ska repareras eller underhållas så att den kan klara typprovningarna Vätskor får endast fyllas i förpackningar, inklusive IBC-behållare, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden. Förpackningar och IBC-behållare, på vilka provtrycket vid vätsketryckprovningen enligt (d) respektive är angivet i märkningen, får fyllas endast med en vätska vars ångtryck: (a) är sådant att det totala övertrycket i förpackningen eller IBC-behållaren (dvs. ämnets ångtryck plus partialtrycket av luft eller andra inerta gaser, minus 100 kpa) vid 55 C, uppmätt på basis av en högsta fyllnadsgrad enligt och en fyllningstemperatur av 15 C, inte överstiger 2/3 av det i märkningen angivna provtrycket, (b) vid 50 C är mindre än 4/7 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa, eller (c) vid 55 C är mindre än 2/3 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa. IBC-behållare som är avsedda för transport av vätskor får inte användas för transport av vätskor med ett ångtryck över 110 kpa (1,1 bar) vid 50 C eller 130 kpa (1,3 bar) vid 55 C. Exempel på provtryck, som ska anges på förpackningar, inklusive IBC-behållare, och som har beräknats enligt (c): UN-nr Ämnesnamn Klass Förpackningsgrupp V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Lägsta provtryck enligt (c) (kpa) Lägsta provtryck som ska anges på förpackningen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-dekan 3 III 1,4 2,1-97, Diklormetan 6.1 III Dietyleter 3 I Anm 1 För rena vätskor kan ångtrycket vid 55 C (V p55 ) ofta erhållas ur tabeller, som publicerats i vetenskaplig litteratur. 534

7 ADR/ADR-S Del 4 Anm 2 Anm 3 De i tabellen angivna minimiprovtrycken avser endast tillämpning av uppgifterna i (c), vilket innebär att det angivna provtrycket ska vara högre än 1,5 gånger ångtrycket vid 55 C minus 100 kpa. Om t.ex. provtrycket för n-dekan bestäms enligt (a) kan minimiprovtrycket bli lägre. För dietyleter uppgår det enligt föreskrivna minimiprovtrycket till 250 kpa Tömda förpackningar, inklusive tömda IBC-behållare och tömda storförpackningar, som har innehållit farligt gods, omfattas av samma bestämmelser som fyllda förpackningar, såvida inte åtgärder vidtagits för att eliminera alla faror Alla förpackningar enligt kapitel 6.1, som ska användas för vätskor, ska med godkänt resultat genomgå lämplig täthetsprovning och vara i stånd att uppfylla de i angivna provningskraven: (a) före första användning för transport, (b) efter renovering eller rekonditionering av förpackningar innan de återanvänds för transport, För denna provning är det inte nödvändigt att förse förpackningen med dess förslutningar. Innerkärlet till en integrerad förpackning får provas utan ytterförpackning, förutsatt att provningsresultaten inte påverkas. Provningen krävs inte för: - innerförpackningar till sammansatta förpackningar eller storförpackningar, - innerkärl till integrerade förpackningar (glas, porslin eller stengods), som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii), - förpackningar av tunnplåt, som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii) Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för fasta ämnen, som kan bli flytande vid de temperaturer som troligen uppträder under transporten, ska kvarhålla ett sådant ämne även i flytande tillstånd Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för pulverformiga eller granulerade ämnen ska vara dammtäta eller försedda med en innerbeklädnad Om inget annat fastställts av behörig myndighet, uppgår den tillåtna användningstiden för fat och dunkar av plast, IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast för transport av farligt gods till fem år, räknat från tillverkningsdatum, utom då en kortare användningstid föreskrivs på grund av det transporterade ämnets egenskaper Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som är märkta enligt 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men är godkända i en stat som inte är fördragspart till ADR, får också användas för transport enligt ADR/ADR-S. 535

8 ADR/ADR-S Del Explosiva ämnen och föremål, självreaktiva ämnen och organiska peroxider Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska de förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som används för gods i klass 1, självreaktiva ämnen i klass 4.1 eller organiska peroxider i klass 5.2 uppfylla bestämmelserna för den mellersta farlighetsgruppen (förpackningsgrupp II) Användning av bärgningsförpackningar Skadade, defekta, läckande eller ej föreskriftsmässiga kollin eller farligt gods som har spillts eller läckt ut får transporteras i bärgningsförpackningar enligt Användning av en förpackning med större dimensioner av lämpligt slag och med lämpliga provningskrav är härvid möjlig, under förutsättning att bestämmelserna i och är uppfyllda Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra alltför stora rörelser av de skadade eller läckande kollina inne i bärgningsförpackningen. Om bärgningsförpackningen innehåller vätskor ska en tillräcklig mängd inert absorberande material tillsättas för att eliminera förekomsten av utläckt vätska Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förebygga farlig tryckökning Verifiering av den kemiska kompatibiliteten hos förpackningar, inklusive IBCbehållare, av plast genom utbyte av fyllningsämnena med modellvätskor Tillämpningsområde För förpackningar av polyeten enligt och för IBC-behållare av polyeten enligt får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena inordnade under modellvätskor verifieras genom att de i fastställda metoderna följs och förteckningen i tillämpas, förutsatt att konstruktionstypen klarat typprovningen med dessa modellvätskor enligt eller under beaktande av och uppfyllt förutsättningarna i Om utbyte av fyllningsämnet enligt detta avsnitt inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten provas genom typprovning enligt eller laboratorieprovning enligt för förpackningar, respektive enligt eller för IBC-behållare. Anm Oberoende av bestämmelserna i detta avsnitt avgörs användbarheten av förpackningar, inklusive IBC-behållare, för ett bestämt fyllningsämne av inskränkningarna i kapitel 3.2, tabell A, och förpackningsinstruktionerna i kapitel Förutsättningar Fyllningsämnets relativa densitet får inte överstiga den som använts vid bestämning av fallhöjd enligt eller för den med godkänt resultat utförda fallprovningen och vid bestämning av vikten enligt eller, om så krävs enligt , för den med godkänt resultat utförda staplingsprovningen med modellvätskorna. Fyllningsämnets ångtryck vid 50 C eller 55 C får inte överstiga det som använts vid bestämning av trycket enligt eller för den med godkänt resultat utförda vätsketryckprovningen med modellvätskorna. I det fall att fyllningsämnet är utbytt med en kombination av modellvätskor, får respektive värden hos fyllningsämnet inte överstiga de minimivärden hos modellvätskorna, som framgår av använda fallhöjder, staplingsvikter och invändiga provtryck. 536

9 ADR/ADR-S Del 4 Exempel: UN 1736 bensoylklorid är utbytt med kombinationen av modellvätskor blandning av kolväten och. Bensoylklorid har ett ångtryck vid 50 C på 0,34 kpa och en relativ densitet på ca 1,2 kg/l. Ofta utförs typprovningen av fat och dunkar vid den lägsta erforderliga provningsnivån. I praktiken utförs staplingsprovningen på respektive förpackningsslag med belastning som motsvarar relativ densitet 1,0 för blandningen av kolväten och relativ densitet 1,2 för en (se definition av modellvätskor i 6.1.6). Följaktligen kan i ett sådant fall den kemiska kompatibiliteten mot bensoylklorid hos den på så sätt provade förpackningstypen inte betraktas som verifierad, eftersom provningsnivån för den aktuella förpackningstypen med modellvätskan blandning av kolväten inte är tillräckligt hög. (Eftersom i de flesta fall det använda provtrycket i vätsketryckprovningen uppgår till minst 100 kpa, täcks ångtrycket hos bensoylklorid i tillräcklig utsträckning av en sådan provningsnivå enligt ) Alla beståndsdelar av ett fyllningsämne, som kan vara en lösning, blandning eller beredning, såsom vätmedel i rengörings- eller desinfektionsmedel, ska tas med i utbytesförfarandet, oavsett om de är farliga eller ofarliga komponenter Utbytesförfarande Följande steg ska följas när fyllningsämnen ska bytas ut mot angivna ämnen eller grupper av ämnen enligt förteckningen i (se även flödesschemat i figur ). (a) Klassificera fyllningsämnet enligt metoder och kriterier i del 2 (bestämning av UN-nummer och förpackningsgrupp). (b) Om det återfinns där, sök UN-numret i kolumn 1 i tabellen i (c) Om det finns mer än en benämning för detta UN-nummer, välj den rad som överensstämmer med uppgifterna om förpackningsgrupp, koncentration, flampunkt, närvaro av ofarliga beståndsdelar osv., enligt från den i kolumn 2a, 2b och 4 givna informationen för UN-numret i fråga. Om detta inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras enligt eller för förpackningar, respektive eller för IBC-behållare (för vattenhaltiga lösningar, se dock ). (d) Om det enligt stycke (a) bestämda UN-numret och förpackningsgruppen hos fyllningsämnet inte förekommer i utbytesförteckningen, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras för förpackningar enligt eller och för IBC-behållare enligt eller (e) Om kolumn 5 i den aktuella raden innehåller texten regel för samlingsbenämningar ska det vidare förfarandet ske enligt denna regel, beskriven i (f) Den kemiska kompatibiliteten hos fyllningsämnet betraktas som verifierad, om de i och nämnda bestämmelserna har iakttagits, fyllningsämnet är utbytt med en modellvätska eller en kombination av modellvätskor i kolumn 5, och förpackningen är typgodkänd för dessa modellvätskor. 537

10 ADR/ADR-S Del Klassificering av ämnet enligt del 2 i syfte att bestämma UN-nummer och förpackningsgrupp Finns UN-nummer och förpackningsgrupp i utbytesförteckningen? nej Ytterligare provning krävs (se ) Är ämnet eller ämnesgruppen namngiven i utbytesförteckningen? nej ja ja Är en modellvätska eller kombination av sådana angiven i utbytesförteckningen? nej ja Kemisk kompatibilitet betraktas som verifierad, om typprovningen med angivna modellvätskor av förpackningen/ibcbehållaren gett godkänt resultat, detta gäller i förekommande fall även för vattenhaltiga lösningar av ämnet Fortsättning i regeln för samlingsbenämningar Figur : Flödesschema för utbyte av fyllningsämnen med modellvätskor Vattenhaltiga lösningar Vattenhaltiga lösningar av ämnen eller ämnesgrupper, som enligt är utbytbara med en eller flera modellvätskor, kan likaså utbytas med ifrågavarande modellvätskor om följande villkor är iakttagna: (a) den vattenhaltiga lösningen kan enligt kriterierna i tillordnas samma UNnummer som det i utbytesförteckningen angivna ämnet, och (b) den vattenhaltiga lösningen finns inte särskilt angiven på någon annan plats i utbytesförteckningen i , och (c) det sker ingen kemisk reaktion mellan det farliga ämnet och lösningsmedlet vatten. Exempel: Vattenhaltiga lösningar av UN 1120 tert-butanol: - Rent tert-butanol är tillordnad modellvätskan ättiksyra i utbytesförteckningen. - Vattenhaltiga lösningar av tert-butanol kan enligt klassificeras under benämningen UN 1120 BUTANOLER, eftersom egenskaperna hos vattenhaltiga lösningar av tert-butanol inte skiljer sig från dem hos det farliga ämnet beträffande klass, fysikaliskt tillstånd eller förpackningsgrupp. Därutöver framgår inget särskilt av uppgifterna under benämningen UN 1120 BUTANOLER om att de endast gäller för det rena eller tekniskt rena ämnet, dessutom är vattenhaltiga lösningar av detta ämne inte särskilt förtecknade i kapitel 3.2, tabell A eller i utbytesförteckningen. 538

11 ADR/ADR-S Del 4 - UN 1120 BUTANOLER reagerar under normala transportförhållanden inte med vatten. Följaktligen kan en vattenhaltig lösning av UN 1120 tert-butanol utbytas med modellvätskan ättiksyra Regel för samlingsbenämningar Vid utbyte av fyllningsämnen, för vilket texten regel för samlingsbenämningar är angiven i kolumn 5, ska följande steg och villkor iakttas (se även flödesschema i figur ): (a) Genomför utbytesförfarandet för varje enskild farlig beståndsdel i lösningen, blandningen eller beredningen enligt under beaktande av förutsättningarna i Vid generiska benämningar kan därvid sådana beståndsdelar utelämnas, där det är känt att de inte har skadlig inverkan på HDpolyeten (t.ex. fasta pigment i UN 1263 FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL). (b) En lösning, blandning eller beredning kan inte utbytas med någon modellvätska, om (i) UN-nummer och förpackningsgrupp för en eller flera av de farliga beståndsdelarna inte finns i utbytesförteckningen, eller (ii) texten regel för samlingsbenämningar är angiven för en eller flera av de farliga beståndsdelarna i kolumn 5 i utbytesförteckningen, eller (iii) (med undantag av UN 2059 NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG) klassificeringskoden för en eller flera av de farliga beståndsdelarna avviker från den för lösningen, blandningen eller beredningen. (c) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, och alla farliga beståndsdelar är utbytbara med samma modellvätska respektive samma kombination av modellvätskor i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad, om hänsyn tagits till och (d) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, men olika modellvätskor är angivna i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad endast för de nedan angivna kombinationerna av modellvätskor, om hänsyn tagits till och : (i) vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, (ii) vatten/, (iii) vatten/ättiksyra, (iv) vatten/blandning av kolväten, 539

12 ADR/ADR-S Del (v) vatten/n-butylacetat med n-. (e) Inom ramen för denna regel betraktas den kemiska kompatibiliteten för andra kombinationer av modellvätskor än de som nämns i (d) liksom för de i (b) nämnda fallen som ej verifierad. Den kemiska kompatibiliteten ska då verifieras på annat sätt (se (d)). Exempel 1: Blandning av UN 1940 TIOGLYKOLSYRA (50 %) och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1940 TIOGLYKOLSYRA är utbytbar med modellvätskan ättiksyra och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD med modellvätskan n-butylacetat/nbutylacetat mättad. Enligt (d) är detta ingen tillåten kombination av modellvätskor. Den kemiska kompatibiliteten mot blandningen ska därför verifieras på annat sätt. Exempel 2: Blandning av UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT (50 %) och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT är utbytbar med modellvätskan och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE med modellvätskan vatten. Enligt (d) är detta en av de tillåtna kombinationerna av modellvätskor. Följaktligen betraktas den kemiska kompatibiliteten mot denna blandning som verifierad, om förpackningen är typgodkänd för modellvätskorna och vatten. 540

13 ADR/ADR-S Del 4 Enskilda och samlingsbenämningar, lösningar, blandningar och beredningar med texten regel för samlingsbenämningar i utbytesförteckningen. Finns benämningar på alla beståndsdelar i lösningen, blandningen eller beredningen upptagna i utbytesförteckningen? nej ja Har alla beståndsdelar samma klassificeringskod som lösningen, blandningen eller beredningen? nej ja Är alla beståndsdelar utbytbara med samma modellvätska resp kombination av modellvätskor? nej Är alla beståndsdelar var för sig eller i kombination utbytbara med någon av nedanstående kombinationer av modellvätskor? nej Ytterligare provning krävs (se ) ja ja Verifiering av kemisk kompatibilitet betraktas som giltig, om typprovningen av förpackningen/ibc-behållaren godkänts med angivna modellvätskor Tillåtna kombinationer av modellvätskor: vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, vatten/, vatten/ättiksyra, vatten/blandning av kolväten, vatten/n-butylacetat n-. Figur : Flödesschema för Regel för samlingsbenämningar. 541

14 ADR/ADR-S Del Utbytesförteckning I följande tabell (utbytesförteckning) är de farliga ämnena ordnade efter sina UNnummer. I regel behandlar varje rad ett ämne, respektive en enskild eller samlingsbenämning, som omfattas av ett visst UN-nummer. Dock kan flera på varandra följande rader användas för samma UN-nummer, om ämnen, som hör till ett och samma UN-nummer, har olika ämnesnamn (t.ex. enskilda isomerer av en ämnesgrupp), olika kemiska eller fysikaliska egenskaper eller olika transportbestämmelser. I så fall anges den enskilda benämningen eller samlingsbenämningen inom förpackningsgruppen sist i denna radföljd. Kolumnerna 1-4 i tabell , som har en liknande struktur som tabell A i kapitel 3.2, används för att identifiera ämnet för ändamålet med detta avsnitt. Den sista kolumnen betecknar modellvätskor med vilka ämnet kan utbytas. Förklarande anmärkningar för varje kolumn: Kolumn 1 UN-nummer Denna kolumn innehåller UN-numret - för det farliga ämnet, om ett eget särskilt UN-nummer har tillordnats ämnet, eller - för gruppbenämningen, till vilken inte namngivna ämnen har tillordnats enligt kriterierna i del 2 ( beslutsträden ). Kolumn 2a Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Denna kolumn innehåller benämningen på ämnet respektive enskilda benämningar som kan täcka olika isomerer, eller samlingsbenämningar. Den angivna benämningen kan avvika från den officiella transportbenämningen. Kolumn 2b Beskrivning Denna kolumn innehåller en beskrivande text för att förklara användningsområdet för benämningen i de fall där klassificeringen, transportvillkoren och/eller den kemiska kompatibiliteten för ämnet är olika. Kolumn 3a Klass Denna kolumn innehåller numret på klassen, vars definition omfattar det farliga ämnet. Detta nummer på klassen tillordnas enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 3b Klassificeringskod Denna kolumn innehåller klassificeringskoden för det farliga ämnet, enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 4 Förpackningsgrupp Denna kolumn innehåller numret på förpackningsgruppen (I, II eller III), som är tillordnad det farliga ämnet enligt metoderna och kriterierna i del 2. Vissa föremål och ämnen har inte inplacerats i någon förpackningsgrupp. 542

15 ADR/ADR-S Del 4 Kolumn 5 Modellvätska Denna kolumn innehåller antingen en modellvätska eller en kombination av modellvätskor, med vilka ämnet kan utbytas, eller så visar den på regeln för samlingsbenämningar enligt Tabell : Utbytesförteckning UN-nr Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Beskrivning Klass Klassificeringskod Förpackningsgrupp Modellvätska (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1090 Aceton 3 F1 II Blandning av kolväten Anm Endast tillämplig då det har visats att ämnets permeation från det avsedda kollit har en godtagbar nivå Akrylnitril, stabiliserad 3 FT1 I N-butylacetat/med n Amylacetater Rena isomerer och isomerblandning 1105 Pentanoler Rena isomerer och isomerblandning 1106 Amylaminer Rena isomerer och isomerblandning 1109 Amylformiater Rena isomerer och isomerblandning 1120 Butanoler Rena isomerer och isomerblandning 1123 Butylacetater Rena isomerer och isomerblandning 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III N-butylacetat/med n- 3 FC II/III Blandning av kolväten och 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III Ättiksyra 3 F1 II/III N-butylacetat/med n n-butylamin 3 FC II Blandning av kolväten och 1128 n-butylformiat 3 F1 II N-butylacetat/med n Butyraldehyd 3 F1 II Blandning av kolväten 1133 Lim Med brandfarlig vätska 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar 1139 Täcklösning Inkl ytbehandling eller beläggning som 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat 1145 Cyklohexan 3 F1 II Blandning av kolväten 1146 Cyklopentan 3 F1 II Blandning av kolväten 1153 Etylenglykoldietyleter 3 F1 III N-butylacetat/med n- och blandning av kolväten 543

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 1107 1108 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 9 Kapitel 9.1 Giltighetsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon 9.1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden ISBN 978-91-7930-559-8 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 11 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post:

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS

KAPITEL 1.3 UTBILDNING AV PERSONER SOM ÄR DELAKTIGA VID TRANSPORT AV FARLIG GODS 4 688/2013 1.2.1 Definitioner BILAGA Innehvre v tnkcontiner eller UN-tnk 5 : Företg i vrs nmn tnkcontinern eller UN-tnken registrerts. Innehvre kn också vr ägre v tnkcontiner eller UNtnk. KAPITEL 1.3 UTBILDNING

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala

Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Markyta Brunnsområde (3 brunnar) Plats för utläckage Omättad zon Mättad zon Volymen V c H u R b R u Riskanalys av områden där järnvägstrafik

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

VOC-handledning april 2009

VOC-handledning april 2009 VOC-handledning april 2009 rev januari och februari 2010 VOC-handledning Miljösamverkan Västra Götaland april 2009 reviderad januari 2010 (avser endast en mindre justering av avsnittet Hälsopåverkan,

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 29 november 1999 Nr 1058 1059 INNEHÅLL Nr Sidan 1058 Social- och hälsovådsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer