Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar"

Transkript

1 Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529

2 530

3 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Anm Vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7, gäller allmänna bestämmelser i detta avsnitt endast om detta är angivet i (klass 6.2), (klass 7) och i de tillämpliga förpackningsinstruktionerna i (P201 och LP02 för klass 2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2) Farligt gods ska förpackas i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, av god kvalitet. De ska vara tillräckligt hållfasta så att de motstår de stötar och belastningar som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning mellan transportenheter och mellan transportenheter och lagerlokaler samt förflyttning från pall eller overpack för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, ska vara tillverkade och förslutna så att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportförhållanden, särskilt inte på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck (t.ex. framkallade av höjdskillnader). Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar ska vara förslutna enligt tillverkarens anvisningar. Under transporten får inga farliga rester häfta vid utsidan av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga fall både nya, återanvända, rekonditionerade och renoverade förpackningar, nya, återanvända, reparerade och renoverade IBC-behållare samt nya, återanvända eller renoverade storförpackningar De delar av en förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som har direkt kontakt med farligt gods: a) får inte angripas eller påtagligt försvagas av det farliga godset, b) får inte ge upphov till någon farlig effekt, t.ex. katalysera en reaktion eller reagera med det farliga godset, och c) får inte tillåta permeation av farligt gods som kan utgöra fara under normala transportförhållanden. De ska om så behövs ha lämplig innerbeklädnad eller invändig behandling. Anm Beträffande kemisk kompatibilitet hos plastförpackningar, inklusive IBCbehållare, av polyeten, se Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska alla förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar, men med undantag av innerförpackningar, motsvara en typ som med godkänt resultat provats enligt tillämpliga bestämmelser i 6.1.5, 6.3.2, eller Förpackningar, som inte behöver genomgå provning, är angivna i När förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, fylls med vätskor, ska ett ofyllt utrymme lämnas för att säkerställa att vätskans utvidgning, på grund av temperaturer som kan uppträda under transport, inte framkallar vare sig läckage av 531

4 ADR/ADR-S Del vätska eller bestående deformation av förpackningen. Om inga särskilda bestämmelser finns, får inte förpackningar vara fullständigt fyllda med vätska vid en temperatur av 55 ºC. I en IBC-behållare ska dock finnas tillräckligt ofyllt utrymme för att säkerställa att högst 98 % av dess vattenvolym är fylld vid en medeltemperatur av 50 C. Om inget annat anges för klassen ska fyllnadsgraden vid en fyllningstemperatur av 15 C uppgå till högst: antingen (a) Ämnets kokpunkt (begynnelsekokpunkt) C < < < < Fyllnadsgrad i procent av förpackningens volym eller (b) Fyllnadsgrad = α(50 t F ) % av förpackningens rymd. I denna formel avser α medelkoefficienten för vätskans volymsutvidgning mellan 15 C och 50 C, dvs. för en största temperaturstegring av 35 C. α beräknas enligt formeln: d15 - d α = 35 d där d 15 och d 50 är vätskans relativa densitet 1) vid 15 C respektive 50 C och t F vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället För flygtransport ska förpackningar avsedda att innehålla vätskor även kunna motstå en tryckskillnad utan att läcka enligt vad som anges i de internationella regelverken för flygtransport Innerförpackningar ska förpackas i en ytterförpackning så att de under normala transportförhållanden inte kan gå sönder eller punkteras, eller innehållet läcka ut i ytterförpackningen. Innerförpackningar som innehåller vätskor ska förpackas så att deras förslutningar är riktade uppåt och placeras i ytterförpackningar i överensstämmelse med den i beskrivna orienteringsmärkningen. Bräckliga innerförpackningar eller sådana som lätt kan punkteras, såsom kärl av glas, porslin eller stengods, vissa plastmaterial m.m., ska bäddas in i ytterförpackningen med lämpliga stötdämpande material. Läcker innehållet ut får inte de skyddande egenskaperna hos det stötdämpande materialet eller ytterförpackningen försämras nämnvärt När ytterförpackningen i en sammansatt förpackning eller en storförpackning genomgått godkända prov med olika slag av innerförpackningar får även olika sådana innerförpackningar samemballeras i ytterförpackningen eller storförpackningen. Dessutom är följande förändringar av innerförpackningarna tillåtna utan ytterligare provningar av kollit, så länge likvärdiga prestanda bibehålls: (a) Innerförpackningar med likadana eller mindre dimensioner får användas under förutsättning att: 1) Uttrycket relativ densitet (d) betraktas som synonymt med densitet och används genomgående i texten. 532

5 ADR/ADR-S Del 4 (i) innerförpackningarna motsvarar karaktären hos de provade innerförpackningarna (exempelvis formen: runda, rektangulära), (ii) materialet i innerförpackningarna (glas, plast, metall etc.) uppvisar samma eller högre hållfasthet mot stötar och staplingskrafter, jämfört med den ursprungligen provade innerförpackningen, (iii) innerförpackningarna har likadana eller mindre öppningar och förslutningen är utformad på liknande sätt (t.ex. skruvlock, friktionslock), (iv) ytterligare stötdämpande material används i tillräcklig mängd för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning hos innerförpackningarna, och (v) innerförpackningarna är orienterade på samma sätt i ytterförpackningen som i det provade kollit. (b) Färre provade innerförpackningar eller andra typer av innerförpackningar enligt (a) får användas, förutsatt att tillräckligt med stötdämpande material tillsätts för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning av innerförpackningarna Farligt gods får inte förpackas tillsammans med vare sig annat farligt gods eller annat gods i samma ytterförpackning eller storförpackning, om de kan reagera farligt med varandra och orsaka: (a) förbränning eller avsevärd värmeutveckling, (b) utveckling av brandfarliga, kvävande, oxiderande eller giftiga gaser, (c) uppkomst av frätande ämnen, eller (d) uppkomst av instabila ämnen. Anm Angående särskilda bestämmelser för samemballering, se Förslutningar till förpackningar innehållande fuktade eller utspädda ämnen ska vara sådana att halten vätska (vatten, lösningsmedel eller medel för att okänsliggöra) inte sjunker under de föreskrivna gränsvärdena under transport Om två eller flera förslutningssystem är placerade i serie i en IBC-behållare ska systemet närmast det transporterade ämnet förslutas först Om gas avges från innehållet i ett kolli (genom temperaturstegring eller av andra orsaker) och det därigenom kan uppstå ett övertryck, får förpackningen eller IBCbehållaren förses med en avluftningsanordning, förutsatt att den avgivna gasen inte orsakar fara, på grund av t.ex. sin giftighet, brandfarlighet eller den utsläppta mängden. En avluftningsanordning ska finnas om det kan bildas ett farligt övertryck på grund av ämnenas normala sönderfall. Avluftningsanordningen ska vara utformad så att den med förpackningen eller IBC-behållaren i det läge den avses ha under transporten och under normala transportförhållanden hindrar att innehållet läcker ut eller att främmande ämnen tränger in. Anm Avluftning av kolli är inte tillåten vid flygtransport. 533

6 ADR/ADR-S Del Vätskor får endast fyllas i innerförpackningar, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden Nya, renoverade eller återanvända förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, eller rekonditionerade förpackningar, reparerade eller regelbundet underhållna IBC-behållare ska kunna klara tillämpliga provningar som föreskrivs i 6.1.5, 6.3.2, eller Innan den fylls och lämnas till transport ska varje förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, granskas för att konstatera att den är fri från korrosion, förorening eller annan skada, och varje IBCbehållare kontrolleras med avseende på avsedd funktion hos driftutrustningen. En förpackning, som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen, får inte längre användas, eller ska rekonditioneras så att den kan klara typprovningarna. En IBC-behållare som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen får inte längre användas, eller ska repareras eller underhållas så att den kan klara typprovningarna Vätskor får endast fyllas i förpackningar, inklusive IBC-behållare, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden. Förpackningar och IBC-behållare, på vilka provtrycket vid vätsketryckprovningen enligt (d) respektive är angivet i märkningen, får fyllas endast med en vätska vars ångtryck: (a) är sådant att det totala övertrycket i förpackningen eller IBC-behållaren (dvs. ämnets ångtryck plus partialtrycket av luft eller andra inerta gaser, minus 100 kpa) vid 55 C, uppmätt på basis av en högsta fyllnadsgrad enligt och en fyllningstemperatur av 15 C, inte överstiger 2/3 av det i märkningen angivna provtrycket, (b) vid 50 C är mindre än 4/7 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa, eller (c) vid 55 C är mindre än 2/3 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa. IBC-behållare som är avsedda för transport av vätskor får inte användas för transport av vätskor med ett ångtryck över 110 kpa (1,1 bar) vid 50 C eller 130 kpa (1,3 bar) vid 55 C. Exempel på provtryck, som ska anges på förpackningar, inklusive IBC-behållare, och som har beräknats enligt (c): UN-nr Ämnesnamn Klass Förpackningsgrupp V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Lägsta provtryck enligt (c) (kpa) Lägsta provtryck som ska anges på förpackningen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-dekan 3 III 1,4 2,1-97, Diklormetan 6.1 III Dietyleter 3 I Anm 1 För rena vätskor kan ångtrycket vid 55 C (V p55 ) ofta erhållas ur tabeller, som publicerats i vetenskaplig litteratur. 534

7 ADR/ADR-S Del 4 Anm 2 Anm 3 De i tabellen angivna minimiprovtrycken avser endast tillämpning av uppgifterna i (c), vilket innebär att det angivna provtrycket ska vara högre än 1,5 gånger ångtrycket vid 55 C minus 100 kpa. Om t.ex. provtrycket för n-dekan bestäms enligt (a) kan minimiprovtrycket bli lägre. För dietyleter uppgår det enligt föreskrivna minimiprovtrycket till 250 kpa Tömda förpackningar, inklusive tömda IBC-behållare och tömda storförpackningar, som har innehållit farligt gods, omfattas av samma bestämmelser som fyllda förpackningar, såvida inte åtgärder vidtagits för att eliminera alla faror Alla förpackningar enligt kapitel 6.1, som ska användas för vätskor, ska med godkänt resultat genomgå lämplig täthetsprovning och vara i stånd att uppfylla de i angivna provningskraven: (a) före första användning för transport, (b) efter renovering eller rekonditionering av förpackningar innan de återanvänds för transport, För denna provning är det inte nödvändigt att förse förpackningen med dess förslutningar. Innerkärlet till en integrerad förpackning får provas utan ytterförpackning, förutsatt att provningsresultaten inte påverkas. Provningen krävs inte för: - innerförpackningar till sammansatta förpackningar eller storförpackningar, - innerkärl till integrerade förpackningar (glas, porslin eller stengods), som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii), - förpackningar av tunnplåt, som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii) Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för fasta ämnen, som kan bli flytande vid de temperaturer som troligen uppträder under transporten, ska kvarhålla ett sådant ämne även i flytande tillstånd Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för pulverformiga eller granulerade ämnen ska vara dammtäta eller försedda med en innerbeklädnad Om inget annat fastställts av behörig myndighet, uppgår den tillåtna användningstiden för fat och dunkar av plast, IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast för transport av farligt gods till fem år, räknat från tillverkningsdatum, utom då en kortare användningstid föreskrivs på grund av det transporterade ämnets egenskaper Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som är märkta enligt 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men är godkända i en stat som inte är fördragspart till ADR, får också användas för transport enligt ADR/ADR-S. 535

8 ADR/ADR-S Del Explosiva ämnen och föremål, självreaktiva ämnen och organiska peroxider Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska de förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som används för gods i klass 1, självreaktiva ämnen i klass 4.1 eller organiska peroxider i klass 5.2 uppfylla bestämmelserna för den mellersta farlighetsgruppen (förpackningsgrupp II) Användning av bärgningsförpackningar Skadade, defekta, läckande eller ej föreskriftsmässiga kollin eller farligt gods som har spillts eller läckt ut får transporteras i bärgningsförpackningar enligt Användning av en förpackning med större dimensioner av lämpligt slag och med lämpliga provningskrav är härvid möjlig, under förutsättning att bestämmelserna i och är uppfyllda Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra alltför stora rörelser av de skadade eller läckande kollina inne i bärgningsförpackningen. Om bärgningsförpackningen innehåller vätskor ska en tillräcklig mängd inert absorberande material tillsättas för att eliminera förekomsten av utläckt vätska Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förebygga farlig tryckökning Verifiering av den kemiska kompatibiliteten hos förpackningar, inklusive IBCbehållare, av plast genom utbyte av fyllningsämnena med modellvätskor Tillämpningsområde För förpackningar av polyeten enligt och för IBC-behållare av polyeten enligt får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena inordnade under modellvätskor verifieras genom att de i fastställda metoderna följs och förteckningen i tillämpas, förutsatt att konstruktionstypen klarat typprovningen med dessa modellvätskor enligt eller under beaktande av och uppfyllt förutsättningarna i Om utbyte av fyllningsämnet enligt detta avsnitt inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten provas genom typprovning enligt eller laboratorieprovning enligt för förpackningar, respektive enligt eller för IBC-behållare. Anm Oberoende av bestämmelserna i detta avsnitt avgörs användbarheten av förpackningar, inklusive IBC-behållare, för ett bestämt fyllningsämne av inskränkningarna i kapitel 3.2, tabell A, och förpackningsinstruktionerna i kapitel Förutsättningar Fyllningsämnets relativa densitet får inte överstiga den som använts vid bestämning av fallhöjd enligt eller för den med godkänt resultat utförda fallprovningen och vid bestämning av vikten enligt eller, om så krävs enligt , för den med godkänt resultat utförda staplingsprovningen med modellvätskorna. Fyllningsämnets ångtryck vid 50 C eller 55 C får inte överstiga det som använts vid bestämning av trycket enligt eller för den med godkänt resultat utförda vätsketryckprovningen med modellvätskorna. I det fall att fyllningsämnet är utbytt med en kombination av modellvätskor, får respektive värden hos fyllningsämnet inte överstiga de minimivärden hos modellvätskorna, som framgår av använda fallhöjder, staplingsvikter och invändiga provtryck. 536

9 ADR/ADR-S Del 4 Exempel: UN 1736 bensoylklorid är utbytt med kombinationen av modellvätskor blandning av kolväten och. Bensoylklorid har ett ångtryck vid 50 C på 0,34 kpa och en relativ densitet på ca 1,2 kg/l. Ofta utförs typprovningen av fat och dunkar vid den lägsta erforderliga provningsnivån. I praktiken utförs staplingsprovningen på respektive förpackningsslag med belastning som motsvarar relativ densitet 1,0 för blandningen av kolväten och relativ densitet 1,2 för en (se definition av modellvätskor i 6.1.6). Följaktligen kan i ett sådant fall den kemiska kompatibiliteten mot bensoylklorid hos den på så sätt provade förpackningstypen inte betraktas som verifierad, eftersom provningsnivån för den aktuella förpackningstypen med modellvätskan blandning av kolväten inte är tillräckligt hög. (Eftersom i de flesta fall det använda provtrycket i vätsketryckprovningen uppgår till minst 100 kpa, täcks ångtrycket hos bensoylklorid i tillräcklig utsträckning av en sådan provningsnivå enligt ) Alla beståndsdelar av ett fyllningsämne, som kan vara en lösning, blandning eller beredning, såsom vätmedel i rengörings- eller desinfektionsmedel, ska tas med i utbytesförfarandet, oavsett om de är farliga eller ofarliga komponenter Utbytesförfarande Följande steg ska följas när fyllningsämnen ska bytas ut mot angivna ämnen eller grupper av ämnen enligt förteckningen i (se även flödesschemat i figur ). (a) Klassificera fyllningsämnet enligt metoder och kriterier i del 2 (bestämning av UN-nummer och förpackningsgrupp). (b) Om det återfinns där, sök UN-numret i kolumn 1 i tabellen i (c) Om det finns mer än en benämning för detta UN-nummer, välj den rad som överensstämmer med uppgifterna om förpackningsgrupp, koncentration, flampunkt, närvaro av ofarliga beståndsdelar osv., enligt från den i kolumn 2a, 2b och 4 givna informationen för UN-numret i fråga. Om detta inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras enligt eller för förpackningar, respektive eller för IBC-behållare (för vattenhaltiga lösningar, se dock ). (d) Om det enligt stycke (a) bestämda UN-numret och förpackningsgruppen hos fyllningsämnet inte förekommer i utbytesförteckningen, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras för förpackningar enligt eller och för IBC-behållare enligt eller (e) Om kolumn 5 i den aktuella raden innehåller texten regel för samlingsbenämningar ska det vidare förfarandet ske enligt denna regel, beskriven i (f) Den kemiska kompatibiliteten hos fyllningsämnet betraktas som verifierad, om de i och nämnda bestämmelserna har iakttagits, fyllningsämnet är utbytt med en modellvätska eller en kombination av modellvätskor i kolumn 5, och förpackningen är typgodkänd för dessa modellvätskor. 537

10 ADR/ADR-S Del Klassificering av ämnet enligt del 2 i syfte att bestämma UN-nummer och förpackningsgrupp Finns UN-nummer och förpackningsgrupp i utbytesförteckningen? nej Ytterligare provning krävs (se ) Är ämnet eller ämnesgruppen namngiven i utbytesförteckningen? nej ja ja Är en modellvätska eller kombination av sådana angiven i utbytesförteckningen? nej ja Kemisk kompatibilitet betraktas som verifierad, om typprovningen med angivna modellvätskor av förpackningen/ibcbehållaren gett godkänt resultat, detta gäller i förekommande fall även för vattenhaltiga lösningar av ämnet Fortsättning i regeln för samlingsbenämningar Figur : Flödesschema för utbyte av fyllningsämnen med modellvätskor Vattenhaltiga lösningar Vattenhaltiga lösningar av ämnen eller ämnesgrupper, som enligt är utbytbara med en eller flera modellvätskor, kan likaså utbytas med ifrågavarande modellvätskor om följande villkor är iakttagna: (a) den vattenhaltiga lösningen kan enligt kriterierna i tillordnas samma UNnummer som det i utbytesförteckningen angivna ämnet, och (b) den vattenhaltiga lösningen finns inte särskilt angiven på någon annan plats i utbytesförteckningen i , och (c) det sker ingen kemisk reaktion mellan det farliga ämnet och lösningsmedlet vatten. Exempel: Vattenhaltiga lösningar av UN 1120 tert-butanol: - Rent tert-butanol är tillordnad modellvätskan ättiksyra i utbytesförteckningen. - Vattenhaltiga lösningar av tert-butanol kan enligt klassificeras under benämningen UN 1120 BUTANOLER, eftersom egenskaperna hos vattenhaltiga lösningar av tert-butanol inte skiljer sig från dem hos det farliga ämnet beträffande klass, fysikaliskt tillstånd eller förpackningsgrupp. Därutöver framgår inget särskilt av uppgifterna under benämningen UN 1120 BUTANOLER om att de endast gäller för det rena eller tekniskt rena ämnet, dessutom är vattenhaltiga lösningar av detta ämne inte särskilt förtecknade i kapitel 3.2, tabell A eller i utbytesförteckningen. 538

11 ADR/ADR-S Del 4 - UN 1120 BUTANOLER reagerar under normala transportförhållanden inte med vatten. Följaktligen kan en vattenhaltig lösning av UN 1120 tert-butanol utbytas med modellvätskan ättiksyra Regel för samlingsbenämningar Vid utbyte av fyllningsämnen, för vilket texten regel för samlingsbenämningar är angiven i kolumn 5, ska följande steg och villkor iakttas (se även flödesschema i figur ): (a) Genomför utbytesförfarandet för varje enskild farlig beståndsdel i lösningen, blandningen eller beredningen enligt under beaktande av förutsättningarna i Vid generiska benämningar kan därvid sådana beståndsdelar utelämnas, där det är känt att de inte har skadlig inverkan på HDpolyeten (t.ex. fasta pigment i UN 1263 FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL). (b) En lösning, blandning eller beredning kan inte utbytas med någon modellvätska, om (i) UN-nummer och förpackningsgrupp för en eller flera av de farliga beståndsdelarna inte finns i utbytesförteckningen, eller (ii) texten regel för samlingsbenämningar är angiven för en eller flera av de farliga beståndsdelarna i kolumn 5 i utbytesförteckningen, eller (iii) (med undantag av UN 2059 NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG) klassificeringskoden för en eller flera av de farliga beståndsdelarna avviker från den för lösningen, blandningen eller beredningen. (c) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, och alla farliga beståndsdelar är utbytbara med samma modellvätska respektive samma kombination av modellvätskor i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad, om hänsyn tagits till och (d) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, men olika modellvätskor är angivna i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad endast för de nedan angivna kombinationerna av modellvätskor, om hänsyn tagits till och : (i) vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, (ii) vatten/, (iii) vatten/ättiksyra, (iv) vatten/blandning av kolväten, 539

12 ADR/ADR-S Del (v) vatten/n-butylacetat med n-. (e) Inom ramen för denna regel betraktas den kemiska kompatibiliteten för andra kombinationer av modellvätskor än de som nämns i (d) liksom för de i (b) nämnda fallen som ej verifierad. Den kemiska kompatibiliteten ska då verifieras på annat sätt (se (d)). Exempel 1: Blandning av UN 1940 TIOGLYKOLSYRA (50 %) och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1940 TIOGLYKOLSYRA är utbytbar med modellvätskan ättiksyra och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD med modellvätskan n-butylacetat/nbutylacetat mättad. Enligt (d) är detta ingen tillåten kombination av modellvätskor. Den kemiska kompatibiliteten mot blandningen ska därför verifieras på annat sätt. Exempel 2: Blandning av UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT (50 %) och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT är utbytbar med modellvätskan och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE med modellvätskan vatten. Enligt (d) är detta en av de tillåtna kombinationerna av modellvätskor. Följaktligen betraktas den kemiska kompatibiliteten mot denna blandning som verifierad, om förpackningen är typgodkänd för modellvätskorna och vatten. 540

13 ADR/ADR-S Del 4 Enskilda och samlingsbenämningar, lösningar, blandningar och beredningar med texten regel för samlingsbenämningar i utbytesförteckningen. Finns benämningar på alla beståndsdelar i lösningen, blandningen eller beredningen upptagna i utbytesförteckningen? nej ja Har alla beståndsdelar samma klassificeringskod som lösningen, blandningen eller beredningen? nej ja Är alla beståndsdelar utbytbara med samma modellvätska resp kombination av modellvätskor? nej Är alla beståndsdelar var för sig eller i kombination utbytbara med någon av nedanstående kombinationer av modellvätskor? nej Ytterligare provning krävs (se ) ja ja Verifiering av kemisk kompatibilitet betraktas som giltig, om typprovningen av förpackningen/ibc-behållaren godkänts med angivna modellvätskor Tillåtna kombinationer av modellvätskor: vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, vatten/, vatten/ättiksyra, vatten/blandning av kolväten, vatten/n-butylacetat n-. Figur : Flödesschema för Regel för samlingsbenämningar. 541

14 ADR/ADR-S Del Utbytesförteckning I följande tabell (utbytesförteckning) är de farliga ämnena ordnade efter sina UNnummer. I regel behandlar varje rad ett ämne, respektive en enskild eller samlingsbenämning, som omfattas av ett visst UN-nummer. Dock kan flera på varandra följande rader användas för samma UN-nummer, om ämnen, som hör till ett och samma UN-nummer, har olika ämnesnamn (t.ex. enskilda isomerer av en ämnesgrupp), olika kemiska eller fysikaliska egenskaper eller olika transportbestämmelser. I så fall anges den enskilda benämningen eller samlingsbenämningen inom förpackningsgruppen sist i denna radföljd. Kolumnerna 1-4 i tabell , som har en liknande struktur som tabell A i kapitel 3.2, används för att identifiera ämnet för ändamålet med detta avsnitt. Den sista kolumnen betecknar modellvätskor med vilka ämnet kan utbytas. Förklarande anmärkningar för varje kolumn: Kolumn 1 UN-nummer Denna kolumn innehåller UN-numret - för det farliga ämnet, om ett eget särskilt UN-nummer har tillordnats ämnet, eller - för gruppbenämningen, till vilken inte namngivna ämnen har tillordnats enligt kriterierna i del 2 ( beslutsträden ). Kolumn 2a Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Denna kolumn innehåller benämningen på ämnet respektive enskilda benämningar som kan täcka olika isomerer, eller samlingsbenämningar. Den angivna benämningen kan avvika från den officiella transportbenämningen. Kolumn 2b Beskrivning Denna kolumn innehåller en beskrivande text för att förklara användningsområdet för benämningen i de fall där klassificeringen, transportvillkoren och/eller den kemiska kompatibiliteten för ämnet är olika. Kolumn 3a Klass Denna kolumn innehåller numret på klassen, vars definition omfattar det farliga ämnet. Detta nummer på klassen tillordnas enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 3b Klassificeringskod Denna kolumn innehåller klassificeringskoden för det farliga ämnet, enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 4 Förpackningsgrupp Denna kolumn innehåller numret på förpackningsgruppen (I, II eller III), som är tillordnad det farliga ämnet enligt metoderna och kriterierna i del 2. Vissa föremål och ämnen har inte inplacerats i någon förpackningsgrupp. 542

15 ADR/ADR-S Del 4 Kolumn 5 Modellvätska Denna kolumn innehåller antingen en modellvätska eller en kombination av modellvätskor, med vilka ämnet kan utbytas, eller så visar den på regeln för samlingsbenämningar enligt Tabell : Utbytesförteckning UN-nr Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Beskrivning Klass Klassificeringskod Förpackningsgrupp Modellvätska (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1090 Aceton 3 F1 II Blandning av kolväten Anm Endast tillämplig då det har visats att ämnets permeation från det avsedda kollit har en godtagbar nivå Akrylnitril, stabiliserad 3 FT1 I N-butylacetat/med n Amylacetater Rena isomerer och isomerblandning 1105 Pentanoler Rena isomerer och isomerblandning 1106 Amylaminer Rena isomerer och isomerblandning 1109 Amylformiater Rena isomerer och isomerblandning 1120 Butanoler Rena isomerer och isomerblandning 1123 Butylacetater Rena isomerer och isomerblandning 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III N-butylacetat/med n- 3 FC II/III Blandning av kolväten och 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III Ättiksyra 3 F1 II/III N-butylacetat/med n n-butylamin 3 FC II Blandning av kolväten och 1128 n-butylformiat 3 F1 II N-butylacetat/med n Butyraldehyd 3 F1 II Blandning av kolväten 1133 Lim Med brandfarlig vätska 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar 1139 Täcklösning Inkl ytbehandling eller beläggning som 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat 1145 Cyklohexan 3 F1 II Blandning av kolväten 1146 Cyklopentan 3 F1 II Blandning av kolväten 1153 Etylenglykoldietyleter 3 F1 III N-butylacetat/med n- och blandning av kolväten 543

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2005:352 Utkom från trycket den 31 maj

Läs mer

Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på järnväg;

Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på järnväg; Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer 2 4 687/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C 5.5.3 Särskilda bestämmelser för kollin, fordon och containrar innehållande ämnen som medför risk för kvävning när dessa används för kylning eller

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 537/2013 (Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg) På sidan 3, i raderna 15 och

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

NYHETER IMDG-koden 2017

NYHETER IMDG-koden 2017 Från och med den 1 januari 2017 får IMDG-koden, amendment 38-16 att börja tillämpas. Precis som vid tidigare utgåvor så är det först den 1 januari 2018 som dessa reviderade bestämmelser blir tvingande

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / om

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ]

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor [ UPPHÄVD ] MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SIND-FS 1983:7) om märkning av explosiva varor Statens industriverks författningssamling Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning

Läs mer

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant Elastoseal EPDM Geomembran produkter Elastoseal T EPDM EPDM-duk i rullvara för prefabricering med värmekil till stora paneler. För prefabricerare och installatörer som tillverkar stora paneler. Elastoseal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6 Explosiva ämnen och föremål 1.4 Brandfarliga gaser 2.1 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2 Giftiga gaser 2.3 8. Flyktutrustning för varje medlem i. Till exempel

Läs mer

Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå

Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå 2006-09-05 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå Räddningstjänsten Mattias Hagelin Magnus Lilja Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Syfte/Problemställning/formulering...3 1.2 Avgränsningar...4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 september 2013 687/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen

Läs mer

Avsnitt 1 Farliga ämnen

Avsnitt 1 Farliga ämnen Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 miljöbalken (för en fullständig förteckning se avsnitt 1 och 2 i avdelning 4 i bilagan till förordningen (1998:899)

Läs mer

Mot kemiska hälsorisker

Mot kemiska hälsorisker kemskyddshandskar Mot kemiska hälsorisker Hantering av kemikalier kan medföra allvarliga hälsoskadliga effekter. Detta kan ske via upptag genom huden, som sedan via blodet orsakar skador på inre organ,

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INSTRUKTION FÖR LEVERANS AV SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. 1. ALLMÄNT 3 2. TRANSPORT, LAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER 3 3. DEFINITIONER AV

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 3 1 (5) GLYKOL 021 1 ALLMÄNT 3 1 (5) Grupp M 0758 GLYKOL 021 1 ALLMÄNT Glykol 021 är en frysskyddsvätska som består av etylenglykol försatt med korrosionsskyddsämnen och antiskumningsmedel. För att i största möjliga utsträckning reducera

Läs mer

BILAGA VII STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON1

BILAGA VII STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON1 L 396/316 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 BILAGA VII STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON1 I kolumn 1 i denna bilaga fastställs

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring

SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring Altech Full Flow rengöring Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Altech Full Flow rengöring SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar Lärare: Jimmy Pettersson Kol och kolföreningar Rent kol Grafit Den vanligaste formen av rent kol. Bindningar mellan de olika lagerna är svaga. Slits lätt som spetsen på blyertspennor som består av grafit.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1:1 PRODUKTBETECKNING Produktnamn 1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅD

Läs mer

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600

Farligt avfall. Vi står redo att hjälpa dig. Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Vi står redo att hjälpa dig Farligt avfall Kontakta kundservice Måndag - fredag kl. 8 16 Telefon +46 (0)31 70 10 600 Så sorterar, märker och emballerar du farligt avfall. Nordgroup Waste Management AB

Läs mer

ADR/ADR-S del 3 2009-01-01

ADR/ADR-S del 3 2009-01-01 sinstruktioner samemballering transport 0004 AMMONIUMPIKRAT, torrt eller fuktat med mindre än 10 vikt-% vatten 1 1.1D 1 LQ0 E0 P112(a) P112(b) P112(c) PP26 MP20 1 V3 0005 PATRONER FÖR VAPEN, med sprängladdning

Läs mer

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga

PROVTAGNINGSINSTRUKTION KOLVÄTEN I LUFT MED ADSORBENT, PUMPAD PROVTAGNING. Se provtagningstabell för lösningsmedel, bilaga PROVTAGNINGSINSTRUKTION 1(2) Dok beteckning: PIN 11:09 Utgåva nr: 4 Utfärdad av: BB 2 jan 2007 Bilagor: 7 Godkänd av/datum: Lab. chef Håkan Westberg 2007-01-03 Reviderad av: Krister Berg 2011-05-30 KOLVÄTEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

FBU, maj, Revinge. Thomas K Nilsson

FBU, maj, Revinge. Thomas K Nilsson FBU, 10-11 maj, Revinge Thomas K Nilsson thomask.nilsson@srv.se 046 23 36 40 Vad finns i flaskan? Vad finns i flaskan? Vad finns i flaskan? Vad finns i flaskan? Vad finns i flaskorna? Vad finns i flaskorna?

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1996:5) om hantering av livsmedel; (H 15:1) Utkom från trycket den 14 maj 2004 beslutade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Nordiskt Papper AB. Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR LIFT Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12, Spånga (Lunda)

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Brandavskiljande displayskåp serie SGS Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet Rätt förvaring av brandfarlig vätska och aerosoler i enlighet med kraven i SÄIFS 1996:2. Skapa med färg och ljus

Läs mer

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 (H 33) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland Sida : 1 / 5 Producent Ansvarig för utsläppandet Wetrok AB Steinackerstr. 62 Bergkällavägen 36 C 8302 Kloten Switzerland 19279 Sollentuna Sweden Tel. +41 43 255 51 51 +46 8 444 34 00 E-Mail: chemie@wetrok.ch

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd Från och med den 1 januari 2017 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348

SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348 SÄKERHETSDATABLAD NM Härdare 1348 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn NM Härdare 1348 Användningsområde Telefonnr. vid nödsituationer Producent Härdare för epoxiplast 0303 93610 (endast under

Läs mer

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Toilet Seat Cleaner 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från Användningsområde

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktblad nr 197 Ed: 2005-03-23 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-23 för 36298 Leverantör LabService AB Lärlingsvägen 7 857

Läs mer

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi

Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av farligt avfall till deponi Grundläggande karakterisering av avfall utförs av avfallsproducenten. Denna blankett gäller för farligt avfall. Om avfallet klassas som icke-farligt

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods B5.1 Allmänt I avsnitt 6.1 beskrivs kortfattat IMDG-kodens 9 farlighetsklasser för emballerat farligt gods som transporteras till sjöss. I kodens kapitel

Läs mer

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Blandningar Ämnesnamn Cas-nr EG-nr Halt Farokod Riskfraser

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Blandningar Ämnesnamn Cas-nr EG-nr Halt Farokod Riskfraser Datum: 2015-10-09 Sida: 1/5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Svavelsyra 96% Kemiskt namn eller beskrivning: Oorganisk syra Kemiskt formel: H 2 SO 4 CAS-nr./EG-nr.: 7664-93-9/231-639-5 Användningsområde:

Läs mer

Välj ditt skydd med omsorg

Välj ditt skydd med omsorg SSKOLAN Välj ditt skydd med omsorg ANDNINGSSKYDDSSKOLAN FRÅN 3M 21 INNEHÅLL Fyra regler..................................... 22 Föroreningar.................................... 23 Filterguide.......................................

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt gällande EU-direktiv

Säkerhetsdatablad enligt gällande EU-direktiv 1 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Beteckning Företag : : Rombacher Hütte 15 DE-44795 Bochum Telefon : 0234 / 57988-0 Rådgivning i nödsituationer : Giftinformationscentralen i Berlin

Läs mer

Del 6. Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar

Del 6. Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar 765 766 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 6 Kapitel 6.1 6.1.1 Allmänt Bestämmelser

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 709 710 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng 1139 1140 2011-01-01 ADR-S Bilaga S 10 Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 KESTOPUR 205 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 KESTOPUR 205 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter: /30 (T3970)

Läs mer

: TANET MULTITAN 10 X 1 L

: TANET MULTITAN 10 X 1 L AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61237 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 BONDERITE C-AK 62121 known as P3-almeco 21 Sidan 1 / 7 SDB-nr : 47661 V002.6 Reviderat den: 30.07.2013 Utskriftsdatum: 06.11.2013 AVSNITT 1:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Opticare Hartsborttagare 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Opticare Hartsborttagare 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 10-06-2009/ LT Distributör: Topcare DK A/S Produktanvändning: Till att avlägsna harts från alla typer av trägolv. Falkoner

Läs mer

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå kommun SHBK Umeå brandsförsvar & Säkerhet TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå tätort 16-22 maj 2005 Vägverket Region Norr Umeå brandförsvar NTF 0 Ett stort tack till alla som medverkat före,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING

SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING SÄKERHETSDATABLAD FÖRTUNNING 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Varunamn2 Varunr. Användningsområde Leverantör Kontaktperson FÖRTUNNING Lösningsmedel. 00191X035 Förtunning av färg och lack

Läs mer

Använder du rätt skyddshandskar?

Använder du rätt skyddshandskar? Använder du rätt skyddshandskar? Innehåll 3 Huden har en stor yta 4 Regler 5 Standarder för skyddshandskar mot kemikalier 6 Farosymboler och riskfraser 8 Att välja rätt kemikalieskyddshandske 9 Permeation,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Vulcol (version 99)

Säkerhetsdatablad Vulcol (version 99) Utskriftsdag 02-10-15 Blad nr 1004 Sid 1 av 7 1 Namnet på produkten och företaget 1.1 Handelsnamn Vulcol (version 99) 1.2 Användningsområden Elastomerlim 1.3 illverkare Habasit AG, Römerstrasse 1, CH-4153

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 005 9100 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel; (H 33) Utkom från trycket 12 september 2011 beslutade den 30 augusti

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD enligt EG-Regler 1907/2006 TRAVABON

VARUINFORMATIONSBLAD enligt EG-Regler 1907/2006 TRAVABON 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : LEVERANTÖR : Telefon : ++49-2151-38-1370 E-mail : E-postadress till sakkunnig person: usgq-krefeld@degussa.com Nödfall

Läs mer

Teknisk Information 15

Teknisk Information 15 06-04 sid 1(7) Hälso- och miljöinformation BPW ECO A&P spray 1 Namn på produkt och företag Produktnamn: BPW ECO A&P-spray Användningsområde: Smörjmedel Importör: Adress:/Tel:, 0431-45 88 00 Telefon vid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015

Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015 1 (16) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 2015-06-30 Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015 Från 1 januari 2015 gäller ADR-S 2015 och RID-S 2015 för transport av farligt gods på

Läs mer

Armaflex Specialrengöringsmedel för Armaflex lim VERSION: 2003-04-24 Reviderat den 2003-04-24, ersätter versionen av den 2002-08-12 SIDA: 1 (av 6)

Armaflex Specialrengöringsmedel för Armaflex lim VERSION: 2003-04-24 Reviderat den 2003-04-24, ersätter versionen av den 2002-08-12 SIDA: 1 (av 6) Reviderat den 2003-04-24, ersätter versionen av den 2002-08-12 SIDA: 1 (av 6) 1 NAMN PÅ ÄMNE / PREPARAT OCH FÖRETAG HANDELSBENÄMNING Armaflex specialrengöringsmedel för Armaflex lim 520, 520 FR, HT 625

Läs mer

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Användning : Fodertillsats. Leverantör : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Ansvarig avdelning : Environment

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

SÄKERHETSDATABLAD. Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Desinficering av händer. Inhemsk

Läs mer