Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar"

Transkript

1 Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529

2 530

3 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar Anm Vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7, gäller allmänna bestämmelser i detta avsnitt endast om detta är angivet i (klass 6.2), (klass 7) och i de tillämpliga förpackningsinstruktionerna i (P201 och LP02 för klass 2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2) Farligt gods ska förpackas i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, av god kvalitet. De ska vara tillräckligt hållfasta så att de motstår de stötar och belastningar som kan uppträda under normala transportförhållanden, inklusive omlastning mellan transportenheter och mellan transportenheter och lagerlokaler samt förflyttning från pall eller overpack för efterföljande manuell eller mekanisk hantering. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, ska vara tillverkade och förslutna så att transportfärdiga kollin inte läcker vid normala transportförhållanden, särskilt inte på grund av vibrationer, temperaturväxlingar eller ändringar i fuktighet eller tryck (t.ex. framkallade av höjdskillnader). Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar ska vara förslutna enligt tillverkarens anvisningar. Under transporten får inga farliga rester häfta vid utsidan av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga fall både nya, återanvända, rekonditionerade och renoverade förpackningar, nya, återanvända, reparerade och renoverade IBC-behållare samt nya, återanvända eller renoverade storförpackningar De delar av en förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som har direkt kontakt med farligt gods: a) får inte angripas eller påtagligt försvagas av det farliga godset, b) får inte ge upphov till någon farlig effekt, t.ex. katalysera en reaktion eller reagera med det farliga godset, och c) får inte tillåta permeation av farligt gods som kan utgöra fara under normala transportförhållanden. De ska om så behövs ha lämplig innerbeklädnad eller invändig behandling. Anm Beträffande kemisk kompatibilitet hos plastförpackningar, inklusive IBCbehållare, av polyeten, se Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska alla förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar, men med undantag av innerförpackningar, motsvara en typ som med godkänt resultat provats enligt tillämpliga bestämmelser i 6.1.5, 6.3.2, eller Förpackningar, som inte behöver genomgå provning, är angivna i När förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, fylls med vätskor, ska ett ofyllt utrymme lämnas för att säkerställa att vätskans utvidgning, på grund av temperaturer som kan uppträda under transport, inte framkallar vare sig läckage av 531

4 ADR/ADR-S Del vätska eller bestående deformation av förpackningen. Om inga särskilda bestämmelser finns, får inte förpackningar vara fullständigt fyllda med vätska vid en temperatur av 55 ºC. I en IBC-behållare ska dock finnas tillräckligt ofyllt utrymme för att säkerställa att högst 98 % av dess vattenvolym är fylld vid en medeltemperatur av 50 C. Om inget annat anges för klassen ska fyllnadsgraden vid en fyllningstemperatur av 15 C uppgå till högst: antingen (a) Ämnets kokpunkt (begynnelsekokpunkt) C < < < < Fyllnadsgrad i procent av förpackningens volym eller (b) Fyllnadsgrad = α(50 t F ) % av förpackningens rymd. I denna formel avser α medelkoefficienten för vätskans volymsutvidgning mellan 15 C och 50 C, dvs. för en största temperaturstegring av 35 C. α beräknas enligt formeln: d15 - d α = 35 d där d 15 och d 50 är vätskans relativa densitet 1) vid 15 C respektive 50 C och t F vätskans medeltemperatur vid fyllningstillfället För flygtransport ska förpackningar avsedda att innehålla vätskor även kunna motstå en tryckskillnad utan att läcka enligt vad som anges i de internationella regelverken för flygtransport Innerförpackningar ska förpackas i en ytterförpackning så att de under normala transportförhållanden inte kan gå sönder eller punkteras, eller innehållet läcka ut i ytterförpackningen. Innerförpackningar som innehåller vätskor ska förpackas så att deras förslutningar är riktade uppåt och placeras i ytterförpackningar i överensstämmelse med den i beskrivna orienteringsmärkningen. Bräckliga innerförpackningar eller sådana som lätt kan punkteras, såsom kärl av glas, porslin eller stengods, vissa plastmaterial m.m., ska bäddas in i ytterförpackningen med lämpliga stötdämpande material. Läcker innehållet ut får inte de skyddande egenskaperna hos det stötdämpande materialet eller ytterförpackningen försämras nämnvärt När ytterförpackningen i en sammansatt förpackning eller en storförpackning genomgått godkända prov med olika slag av innerförpackningar får även olika sådana innerförpackningar samemballeras i ytterförpackningen eller storförpackningen. Dessutom är följande förändringar av innerförpackningarna tillåtna utan ytterligare provningar av kollit, så länge likvärdiga prestanda bibehålls: (a) Innerförpackningar med likadana eller mindre dimensioner får användas under förutsättning att: 1) Uttrycket relativ densitet (d) betraktas som synonymt med densitet och används genomgående i texten. 532

5 ADR/ADR-S Del 4 (i) innerförpackningarna motsvarar karaktären hos de provade innerförpackningarna (exempelvis formen: runda, rektangulära), (ii) materialet i innerförpackningarna (glas, plast, metall etc.) uppvisar samma eller högre hållfasthet mot stötar och staplingskrafter, jämfört med den ursprungligen provade innerförpackningen, (iii) innerförpackningarna har likadana eller mindre öppningar och förslutningen är utformad på liknande sätt (t.ex. skruvlock, friktionslock), (iv) ytterligare stötdämpande material används i tillräcklig mängd för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning hos innerförpackningarna, och (v) innerförpackningarna är orienterade på samma sätt i ytterförpackningen som i det provade kollit. (b) Färre provade innerförpackningar eller andra typer av innerförpackningar enligt (a) får användas, förutsatt att tillräckligt med stötdämpande material tillsätts för att fylla ut hålrum och förhindra nämnvärd förskjutning av innerförpackningarna Farligt gods får inte förpackas tillsammans med vare sig annat farligt gods eller annat gods i samma ytterförpackning eller storförpackning, om de kan reagera farligt med varandra och orsaka: (a) förbränning eller avsevärd värmeutveckling, (b) utveckling av brandfarliga, kvävande, oxiderande eller giftiga gaser, (c) uppkomst av frätande ämnen, eller (d) uppkomst av instabila ämnen. Anm Angående särskilda bestämmelser för samemballering, se Förslutningar till förpackningar innehållande fuktade eller utspädda ämnen ska vara sådana att halten vätska (vatten, lösningsmedel eller medel för att okänsliggöra) inte sjunker under de föreskrivna gränsvärdena under transport Om två eller flera förslutningssystem är placerade i serie i en IBC-behållare ska systemet närmast det transporterade ämnet förslutas först Om gas avges från innehållet i ett kolli (genom temperaturstegring eller av andra orsaker) och det därigenom kan uppstå ett övertryck, får förpackningen eller IBCbehållaren förses med en avluftningsanordning, förutsatt att den avgivna gasen inte orsakar fara, på grund av t.ex. sin giftighet, brandfarlighet eller den utsläppta mängden. En avluftningsanordning ska finnas om det kan bildas ett farligt övertryck på grund av ämnenas normala sönderfall. Avluftningsanordningen ska vara utformad så att den med förpackningen eller IBC-behållaren i det läge den avses ha under transporten och under normala transportförhållanden hindrar att innehållet läcker ut eller att främmande ämnen tränger in. Anm Avluftning av kolli är inte tillåten vid flygtransport. 533

6 ADR/ADR-S Del Vätskor får endast fyllas i innerförpackningar, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden Nya, renoverade eller återanvända förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, eller rekonditionerade förpackningar, reparerade eller regelbundet underhållna IBC-behållare ska kunna klara tillämpliga provningar som föreskrivs i 6.1.5, 6.3.2, eller Innan den fylls och lämnas till transport ska varje förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, granskas för att konstatera att den är fri från korrosion, förorening eller annan skada, och varje IBCbehållare kontrolleras med avseende på avsedd funktion hos driftutrustningen. En förpackning, som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen, får inte längre användas, eller ska rekonditioneras så att den kan klara typprovningarna. En IBC-behållare som visar tecken på nedsatt hållfasthet i jämförelse med den godkända typen får inte längre användas, eller ska repareras eller underhållas så att den kan klara typprovningarna Vätskor får endast fyllas i förpackningar, inklusive IBC-behållare, som har tillräcklig hållfasthet mot det invändiga tryck som kan uppstå under normala transportförhållanden. Förpackningar och IBC-behållare, på vilka provtrycket vid vätsketryckprovningen enligt (d) respektive är angivet i märkningen, får fyllas endast med en vätska vars ångtryck: (a) är sådant att det totala övertrycket i förpackningen eller IBC-behållaren (dvs. ämnets ångtryck plus partialtrycket av luft eller andra inerta gaser, minus 100 kpa) vid 55 C, uppmätt på basis av en högsta fyllnadsgrad enligt och en fyllningstemperatur av 15 C, inte överstiger 2/3 av det i märkningen angivna provtrycket, (b) vid 50 C är mindre än 4/7 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa, eller (c) vid 55 C är mindre än 2/3 av summan av det i märkningen angivna provtrycket och 100 kpa. IBC-behållare som är avsedda för transport av vätskor får inte användas för transport av vätskor med ett ångtryck över 110 kpa (1,1 bar) vid 50 C eller 130 kpa (1,3 bar) vid 55 C. Exempel på provtryck, som ska anges på förpackningar, inklusive IBC-behållare, och som har beräknats enligt (c): UN-nr Ämnesnamn Klass Förpackningsgrupp V p55 (kpa) V p55 1,5 (kpa) (V p55 1,5) minus 100 (kpa) Lägsta provtryck enligt (c) (kpa) Lägsta provtryck som ska anges på förpackningen (kpa) 2056 Tetrahydrofuran 3 II n-dekan 3 III 1,4 2,1-97, Diklormetan 6.1 III Dietyleter 3 I Anm 1 För rena vätskor kan ångtrycket vid 55 C (V p55 ) ofta erhållas ur tabeller, som publicerats i vetenskaplig litteratur. 534

7 ADR/ADR-S Del 4 Anm 2 Anm 3 De i tabellen angivna minimiprovtrycken avser endast tillämpning av uppgifterna i (c), vilket innebär att det angivna provtrycket ska vara högre än 1,5 gånger ångtrycket vid 55 C minus 100 kpa. Om t.ex. provtrycket för n-dekan bestäms enligt (a) kan minimiprovtrycket bli lägre. För dietyleter uppgår det enligt föreskrivna minimiprovtrycket till 250 kpa Tömda förpackningar, inklusive tömda IBC-behållare och tömda storförpackningar, som har innehållit farligt gods, omfattas av samma bestämmelser som fyllda förpackningar, såvida inte åtgärder vidtagits för att eliminera alla faror Alla förpackningar enligt kapitel 6.1, som ska användas för vätskor, ska med godkänt resultat genomgå lämplig täthetsprovning och vara i stånd att uppfylla de i angivna provningskraven: (a) före första användning för transport, (b) efter renovering eller rekonditionering av förpackningar innan de återanvänds för transport, För denna provning är det inte nödvändigt att förse förpackningen med dess förslutningar. Innerkärlet till en integrerad förpackning får provas utan ytterförpackning, förutsatt att provningsresultaten inte påverkas. Provningen krävs inte för: - innerförpackningar till sammansatta förpackningar eller storförpackningar, - innerkärl till integrerade förpackningar (glas, porslin eller stengods), som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii), - förpackningar av tunnplåt, som är märkta med symbolen RID/ADR enligt (a) (ii) Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för fasta ämnen, som kan bli flytande vid de temperaturer som troligen uppträder under transporten, ska kvarhålla ett sådant ämne även i flytande tillstånd Förpackningar, inklusive IBC-behållare, för pulverformiga eller granulerade ämnen ska vara dammtäta eller försedda med en innerbeklädnad Om inget annat fastställts av behörig myndighet, uppgår den tillåtna användningstiden för fat och dunkar av plast, IBC-behållare av styv plast och integrerade IBC-behållare med innerbehållare av plast för transport av farligt gods till fem år, räknat från tillverkningsdatum, utom då en kortare användningstid föreskrivs på grund av det transporterade ämnets egenskaper Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, som är märkta enligt 6.1.3, , , 6.3.1, eller 6.6.3, men är godkända i en stat som inte är fördragspart till ADR, får också användas för transport enligt ADR/ADR-S. 535

8 ADR/ADR-S Del Explosiva ämnen och föremål, självreaktiva ämnen och organiska peroxider Om inget annat föreskrivs i ADR/ADR-S ska de förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som används för gods i klass 1, självreaktiva ämnen i klass 4.1 eller organiska peroxider i klass 5.2 uppfylla bestämmelserna för den mellersta farlighetsgruppen (förpackningsgrupp II) Användning av bärgningsförpackningar Skadade, defekta, läckande eller ej föreskriftsmässiga kollin eller farligt gods som har spillts eller läckt ut får transporteras i bärgningsförpackningar enligt Användning av en förpackning med större dimensioner av lämpligt slag och med lämpliga provningskrav är härvid möjlig, under förutsättning att bestämmelserna i och är uppfyllda Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra alltför stora rörelser av de skadade eller läckande kollina inne i bärgningsförpackningen. Om bärgningsförpackningen innehåller vätskor ska en tillräcklig mängd inert absorberande material tillsättas för att eliminera förekomsten av utläckt vätska Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förebygga farlig tryckökning Verifiering av den kemiska kompatibiliteten hos förpackningar, inklusive IBCbehållare, av plast genom utbyte av fyllningsämnena med modellvätskor Tillämpningsområde För förpackningar av polyeten enligt och för IBC-behållare av polyeten enligt får den kemiska kompatibiliteten mot fyllningsämnena inordnade under modellvätskor verifieras genom att de i fastställda metoderna följs och förteckningen i tillämpas, förutsatt att konstruktionstypen klarat typprovningen med dessa modellvätskor enligt eller under beaktande av och uppfyllt förutsättningarna i Om utbyte av fyllningsämnet enligt detta avsnitt inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten provas genom typprovning enligt eller laboratorieprovning enligt för förpackningar, respektive enligt eller för IBC-behållare. Anm Oberoende av bestämmelserna i detta avsnitt avgörs användbarheten av förpackningar, inklusive IBC-behållare, för ett bestämt fyllningsämne av inskränkningarna i kapitel 3.2, tabell A, och förpackningsinstruktionerna i kapitel Förutsättningar Fyllningsämnets relativa densitet får inte överstiga den som använts vid bestämning av fallhöjd enligt eller för den med godkänt resultat utförda fallprovningen och vid bestämning av vikten enligt eller, om så krävs enligt , för den med godkänt resultat utförda staplingsprovningen med modellvätskorna. Fyllningsämnets ångtryck vid 50 C eller 55 C får inte överstiga det som använts vid bestämning av trycket enligt eller för den med godkänt resultat utförda vätsketryckprovningen med modellvätskorna. I det fall att fyllningsämnet är utbytt med en kombination av modellvätskor, får respektive värden hos fyllningsämnet inte överstiga de minimivärden hos modellvätskorna, som framgår av använda fallhöjder, staplingsvikter och invändiga provtryck. 536

9 ADR/ADR-S Del 4 Exempel: UN 1736 bensoylklorid är utbytt med kombinationen av modellvätskor blandning av kolväten och. Bensoylklorid har ett ångtryck vid 50 C på 0,34 kpa och en relativ densitet på ca 1,2 kg/l. Ofta utförs typprovningen av fat och dunkar vid den lägsta erforderliga provningsnivån. I praktiken utförs staplingsprovningen på respektive förpackningsslag med belastning som motsvarar relativ densitet 1,0 för blandningen av kolväten och relativ densitet 1,2 för en (se definition av modellvätskor i 6.1.6). Följaktligen kan i ett sådant fall den kemiska kompatibiliteten mot bensoylklorid hos den på så sätt provade förpackningstypen inte betraktas som verifierad, eftersom provningsnivån för den aktuella förpackningstypen med modellvätskan blandning av kolväten inte är tillräckligt hög. (Eftersom i de flesta fall det använda provtrycket i vätsketryckprovningen uppgår till minst 100 kpa, täcks ångtrycket hos bensoylklorid i tillräcklig utsträckning av en sådan provningsnivå enligt ) Alla beståndsdelar av ett fyllningsämne, som kan vara en lösning, blandning eller beredning, såsom vätmedel i rengörings- eller desinfektionsmedel, ska tas med i utbytesförfarandet, oavsett om de är farliga eller ofarliga komponenter Utbytesförfarande Följande steg ska följas när fyllningsämnen ska bytas ut mot angivna ämnen eller grupper av ämnen enligt förteckningen i (se även flödesschemat i figur ). (a) Klassificera fyllningsämnet enligt metoder och kriterier i del 2 (bestämning av UN-nummer och förpackningsgrupp). (b) Om det återfinns där, sök UN-numret i kolumn 1 i tabellen i (c) Om det finns mer än en benämning för detta UN-nummer, välj den rad som överensstämmer med uppgifterna om förpackningsgrupp, koncentration, flampunkt, närvaro av ofarliga beståndsdelar osv., enligt från den i kolumn 2a, 2b och 4 givna informationen för UN-numret i fråga. Om detta inte är möjligt, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras enligt eller för förpackningar, respektive eller för IBC-behållare (för vattenhaltiga lösningar, se dock ). (d) Om det enligt stycke (a) bestämda UN-numret och förpackningsgruppen hos fyllningsämnet inte förekommer i utbytesförteckningen, ska den kemiska kompatibiliteten verifieras för förpackningar enligt eller och för IBC-behållare enligt eller (e) Om kolumn 5 i den aktuella raden innehåller texten regel för samlingsbenämningar ska det vidare förfarandet ske enligt denna regel, beskriven i (f) Den kemiska kompatibiliteten hos fyllningsämnet betraktas som verifierad, om de i och nämnda bestämmelserna har iakttagits, fyllningsämnet är utbytt med en modellvätska eller en kombination av modellvätskor i kolumn 5, och förpackningen är typgodkänd för dessa modellvätskor. 537

10 ADR/ADR-S Del Klassificering av ämnet enligt del 2 i syfte att bestämma UN-nummer och förpackningsgrupp Finns UN-nummer och förpackningsgrupp i utbytesförteckningen? nej Ytterligare provning krävs (se ) Är ämnet eller ämnesgruppen namngiven i utbytesförteckningen? nej ja ja Är en modellvätska eller kombination av sådana angiven i utbytesförteckningen? nej ja Kemisk kompatibilitet betraktas som verifierad, om typprovningen med angivna modellvätskor av förpackningen/ibcbehållaren gett godkänt resultat, detta gäller i förekommande fall även för vattenhaltiga lösningar av ämnet Fortsättning i regeln för samlingsbenämningar Figur : Flödesschema för utbyte av fyllningsämnen med modellvätskor Vattenhaltiga lösningar Vattenhaltiga lösningar av ämnen eller ämnesgrupper, som enligt är utbytbara med en eller flera modellvätskor, kan likaså utbytas med ifrågavarande modellvätskor om följande villkor är iakttagna: (a) den vattenhaltiga lösningen kan enligt kriterierna i tillordnas samma UNnummer som det i utbytesförteckningen angivna ämnet, och (b) den vattenhaltiga lösningen finns inte särskilt angiven på någon annan plats i utbytesförteckningen i , och (c) det sker ingen kemisk reaktion mellan det farliga ämnet och lösningsmedlet vatten. Exempel: Vattenhaltiga lösningar av UN 1120 tert-butanol: - Rent tert-butanol är tillordnad modellvätskan ättiksyra i utbytesförteckningen. - Vattenhaltiga lösningar av tert-butanol kan enligt klassificeras under benämningen UN 1120 BUTANOLER, eftersom egenskaperna hos vattenhaltiga lösningar av tert-butanol inte skiljer sig från dem hos det farliga ämnet beträffande klass, fysikaliskt tillstånd eller förpackningsgrupp. Därutöver framgår inget särskilt av uppgifterna under benämningen UN 1120 BUTANOLER om att de endast gäller för det rena eller tekniskt rena ämnet, dessutom är vattenhaltiga lösningar av detta ämne inte särskilt förtecknade i kapitel 3.2, tabell A eller i utbytesförteckningen. 538

11 ADR/ADR-S Del 4 - UN 1120 BUTANOLER reagerar under normala transportförhållanden inte med vatten. Följaktligen kan en vattenhaltig lösning av UN 1120 tert-butanol utbytas med modellvätskan ättiksyra Regel för samlingsbenämningar Vid utbyte av fyllningsämnen, för vilket texten regel för samlingsbenämningar är angiven i kolumn 5, ska följande steg och villkor iakttas (se även flödesschema i figur ): (a) Genomför utbytesförfarandet för varje enskild farlig beståndsdel i lösningen, blandningen eller beredningen enligt under beaktande av förutsättningarna i Vid generiska benämningar kan därvid sådana beståndsdelar utelämnas, där det är känt att de inte har skadlig inverkan på HDpolyeten (t.ex. fasta pigment i UN 1263 FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL). (b) En lösning, blandning eller beredning kan inte utbytas med någon modellvätska, om (i) UN-nummer och förpackningsgrupp för en eller flera av de farliga beståndsdelarna inte finns i utbytesförteckningen, eller (ii) texten regel för samlingsbenämningar är angiven för en eller flera av de farliga beståndsdelarna i kolumn 5 i utbytesförteckningen, eller (iii) (med undantag av UN 2059 NITROCELLULOSALÖSNING, BRANDFARLIG) klassificeringskoden för en eller flera av de farliga beståndsdelarna avviker från den för lösningen, blandningen eller beredningen. (c) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, och alla farliga beståndsdelar är utbytbara med samma modellvätska respektive samma kombination av modellvätskor i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad, om hänsyn tagits till och (d) Om alla farliga beståndsdelar är angivna i utbytesförteckningen och deras klassificeringskoder är samma som för lösningen, blandningen eller beredningen, men olika modellvätskor är angivna i kolumn 5, så betraktas den kemiska kompatibiliteten hos lösningen, blandningen eller beredningen som verifierad endast för de nedan angivna kombinationerna av modellvätskor, om hänsyn tagits till och : (i) vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, (ii) vatten/, (iii) vatten/ättiksyra, (iv) vatten/blandning av kolväten, 539

12 ADR/ADR-S Del (v) vatten/n-butylacetat med n-. (e) Inom ramen för denna regel betraktas den kemiska kompatibiliteten för andra kombinationer av modellvätskor än de som nämns i (d) liksom för de i (b) nämnda fallen som ej verifierad. Den kemiska kompatibiliteten ska då verifieras på annat sätt (se (d)). Exempel 1: Blandning av UN 1940 TIOGLYKOLSYRA (50 %) och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1940 TIOGLYKOLSYRA är utbytbar med modellvätskan ättiksyra och UN 2531 METAKRYLSYRA, STABILISERAD med modellvätskan n-butylacetat/nbutylacetat mättad. Enligt (d) är detta ingen tillåten kombination av modellvätskor. Den kemiska kompatibiliteten mot blandningen ska därför verifieras på annat sätt. Exempel 2: Blandning av UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT (50 %) och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE (50 %), blandningens klassificering: UN 3265 FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. - Såväl beståndsdelarnas UN-nummer som blandningens UN-nummer är angivna i utbytesförteckningen. - Såväl de båda beståndsdelarna som blandningen har samma klassificeringskod, C3. - UN 1793 ISOPROPYLSYRAFOSFAT är utbytbar med modellvätskan och UN 1803 FENOLSULFONSYRA, FLYTANDE med modellvätskan vatten. Enligt (d) är detta en av de tillåtna kombinationerna av modellvätskor. Följaktligen betraktas den kemiska kompatibiliteten mot denna blandning som verifierad, om förpackningen är typgodkänd för modellvätskorna och vatten. 540

13 ADR/ADR-S Del 4 Enskilda och samlingsbenämningar, lösningar, blandningar och beredningar med texten regel för samlingsbenämningar i utbytesförteckningen. Finns benämningar på alla beståndsdelar i lösningen, blandningen eller beredningen upptagna i utbytesförteckningen? nej ja Har alla beståndsdelar samma klassificeringskod som lösningen, blandningen eller beredningen? nej ja Är alla beståndsdelar utbytbara med samma modellvätska resp kombination av modellvätskor? nej Är alla beståndsdelar var för sig eller i kombination utbytbara med någon av nedanstående kombinationer av modellvätskor? nej Ytterligare provning krävs (se ) ja ja Verifiering av kemisk kompatibilitet betraktas som giltig, om typprovningen av förpackningen/ibc-behållaren godkänts med angivna modellvätskor Tillåtna kombinationer av modellvätskor: vatten/salpetersyra (55 %), med undantag av oorganiska syror med klassificeringskod C1, som är utbytbara med modellvätskan vatten, vatten/, vatten/ättiksyra, vatten/blandning av kolväten, vatten/n-butylacetat n-. Figur : Flödesschema för Regel för samlingsbenämningar. 541

14 ADR/ADR-S Del Utbytesförteckning I följande tabell (utbytesförteckning) är de farliga ämnena ordnade efter sina UNnummer. I regel behandlar varje rad ett ämne, respektive en enskild eller samlingsbenämning, som omfattas av ett visst UN-nummer. Dock kan flera på varandra följande rader användas för samma UN-nummer, om ämnen, som hör till ett och samma UN-nummer, har olika ämnesnamn (t.ex. enskilda isomerer av en ämnesgrupp), olika kemiska eller fysikaliska egenskaper eller olika transportbestämmelser. I så fall anges den enskilda benämningen eller samlingsbenämningen inom förpackningsgruppen sist i denna radföljd. Kolumnerna 1-4 i tabell , som har en liknande struktur som tabell A i kapitel 3.2, används för att identifiera ämnet för ändamålet med detta avsnitt. Den sista kolumnen betecknar modellvätskor med vilka ämnet kan utbytas. Förklarande anmärkningar för varje kolumn: Kolumn 1 UN-nummer Denna kolumn innehåller UN-numret - för det farliga ämnet, om ett eget särskilt UN-nummer har tillordnats ämnet, eller - för gruppbenämningen, till vilken inte namngivna ämnen har tillordnats enligt kriterierna i del 2 ( beslutsträden ). Kolumn 2a Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Denna kolumn innehåller benämningen på ämnet respektive enskilda benämningar som kan täcka olika isomerer, eller samlingsbenämningar. Den angivna benämningen kan avvika från den officiella transportbenämningen. Kolumn 2b Beskrivning Denna kolumn innehåller en beskrivande text för att förklara användningsområdet för benämningen i de fall där klassificeringen, transportvillkoren och/eller den kemiska kompatibiliteten för ämnet är olika. Kolumn 3a Klass Denna kolumn innehåller numret på klassen, vars definition omfattar det farliga ämnet. Detta nummer på klassen tillordnas enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 3b Klassificeringskod Denna kolumn innehåller klassificeringskoden för det farliga ämnet, enligt metoderna och kriterierna i del 2. Kolumn 4 Förpackningsgrupp Denna kolumn innehåller numret på förpackningsgruppen (I, II eller III), som är tillordnad det farliga ämnet enligt metoderna och kriterierna i del 2. Vissa föremål och ämnen har inte inplacerats i någon förpackningsgrupp. 542

15 ADR/ADR-S Del 4 Kolumn 5 Modellvätska Denna kolumn innehåller antingen en modellvätska eller en kombination av modellvätskor, med vilka ämnet kan utbytas, eller så visar den på regeln för samlingsbenämningar enligt Tabell : Utbytesförteckning UN-nr Officiell transportbenämning eller teknisk benämning Beskrivning Klass Klassificeringskod Förpackningsgrupp Modellvätska (1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 1090 Aceton 3 F1 II Blandning av kolväten Anm Endast tillämplig då det har visats att ämnets permeation från det avsedda kollit har en godtagbar nivå Akrylnitril, stabiliserad 3 FT1 I N-butylacetat/med n Amylacetater Rena isomerer och isomerblandning 1105 Pentanoler Rena isomerer och isomerblandning 1106 Amylaminer Rena isomerer och isomerblandning 1109 Amylformiater Rena isomerer och isomerblandning 1120 Butanoler Rena isomerer och isomerblandning 1123 Butylacetater Rena isomerer och isomerblandning 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III N-butylacetat/med n- 3 FC II/III Blandning av kolväten och 3 F1 III N-butylacetat/med n- 3 F1 II/III Ättiksyra 3 F1 II/III N-butylacetat/med n n-butylamin 3 FC II Blandning av kolväten och 1128 n-butylformiat 3 F1 II N-butylacetat/med n Butyraldehyd 3 F1 II Blandning av kolväten 1133 Lim Med brandfarlig vätska 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar 1139 Täcklösning Inkl ytbehandling eller beläggning som 3 F1 I/II/III Regel för samlingsbenämningar används i industriellt eller annat syfte, såsom underredsbehandling av fordon, beklädnad i fat 1145 Cyklohexan 3 F1 II Blandning av kolväten 1146 Cyklopentan 3 F1 II Blandning av kolväten 1153 Etylenglykoldietyleter 3 F1 III N-butylacetat/med n- och blandning av kolväten 543

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå

Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå 2006-09-05 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå Räddningstjänsten Mattias Hagelin Magnus Lilja Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Syfte/Problemställning/formulering...3 1.2 Avgränsningar...4

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus

Var förberedd med Lutz. Med säkerhet i fokus Var förberedd med Lutz Med säkerhet i fokus L u t z P u m p s e t L u t z - P u m p s e t Med säkerhet i fokus Lutz Pumpset En snabb lösning för många applikationer Anpassade Pu 2 Redan färdigmonterad

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng 1139 1140 2011-01-01 ADR-S Bilaga S 10 Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Del 6. Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar

Del 6. Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar 765 766 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 6 Kapitel 6.1 6.1.1 Allmänt Bestämmelser

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande.

Säkerhetsdatablad. AdeKema Ammoniak. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. 2. Farliga egenskaper DSD/DPD-klassificering C Frätande. 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 25-01-2008/ IRE Produktanvändning: Används till tvätt före ommålning av ytor med linoljefärg eller gammaldags lackfärg. 2. Farliga egenskaper

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG

Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 enligt 91/155 EEG Säkerhetsdatablad Sida: 1/4 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Ämne/preparat: Handelsnamn: Bolag/företag: 4101 NEODISHER FA Chemische Fabrik DR: WEIGERT (GmbH & Co.) Mühlenhagen 85 D-20539

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2015:237 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

BILAGA. Bilaga. till förslaget till RÅDETS BESLUT

BILAGA. Bilaga. till förslaget till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.1.214 COM(214) 652 final ANNEX 1 BILAGA Bilaga till förslaget till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas vid den åttonde partskonferensen

Läs mer

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00 LED standardskyltar ljusskyltar ADR info@kelo.se 0431-41 50 00 Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO lades redan 1978. Från att ha verkat på en yta av 6m², har utvecklingen bara gått framåt till dagens

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR ECLIPSE Sida 1 Utfärdat: 14/05/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: ECLIPSE Produktkod: 5884 Användning / beskr. av prod: Diesel fuel additive Namnet på

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn: Powerclean Artikelnummer: 1400401 Användningsområde: Rengöring Leverantör: PingAB/Arcticlea n Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (19-187B): A3316, A3332 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan) samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer.

Säkerhetsdatablad. Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Övriga produktbeteckningar: Användningsområde: Leverantör: Aspen 2-Stroke Oil Tvåtaktsolja för inblandning i bränsle till luftkylda motorer. LantmännenAspen

Läs mer

Seveso-direktivets anpassning till CLP

Seveso-direktivets anpassning till CLP Seveso-direktivets anpassning till CLP Sevesokonferensen, Stockholm 19 maj 2010 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Tel: 010-240 43 44

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR HB30 ONE SHOT Sida 1 Utfärdat: 29/01/2009 Revisionsnr: 2 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Namnet på företag: HB30 ONE SHOT Advanced Engineering Ltd Guardian House Stroudley

Läs mer

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sidan 1 / 6 SDB-nr : 75753 V005.1 Reviderat den: 08.01.2013 Utskriftsdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB

SÄKERHETSDATABLAD. Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lensona Produkter AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Silikonspray i

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER MSS 500 PRIMER S HARDENER Sida 1 Utfärdat: 29/07/2003 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MSS 500 PRIMER S HARDENER Användning / beskr. af produktet: Vätska.

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9399 WH known as TEROSTAT MS 9399 WEISS KK Sidan 1 / 6 SDB-nr : 281034 V002.3 Reviderat den: 06.03.2013 Utskriftsdatum: 28.11.2013 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel

UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1. Läkemedel UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2013 TEORETISKT PROV nr 1 Provdatum: torsdagen den 15 november Provtid: 120 minuter Hjälpmedel: Räknare, tabell- och formelsamling. Redovisning görs på svarsblanketten som

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan) 49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Ert datum Er

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (49) Datum Diarienr 2014-05-28 2014-231 (ADR-S) 2014-232 (RID-S) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: SH KYLARGLYKOL Användningsområde: Frostskyddsmedel Leverantör: Swed Handling AB Box 21, Spårgatan 9 601 02 NORRKÖPING

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

PETROLEUMKEMI Råolja

PETROLEUMKEMI Råolja Råolja 1 Vad händer med råoljan? PETROLEUMKEMI 2 TRANSFORMATOROLJA Additiv till olika användningsområden Additiv typ Metalldetergenter Motorolja @ Automatiska transmissionsoljor Askfria dispergenter @

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence Datum: 2008-10-07 SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006 Silence 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Typ Leverantör Ombud i Sverige Internet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Framtaget den: 07-06-2005/ KLN Produktanvändning: Ytdesinfektion med korrosionsinhibitor. Leverantör: Opus Health

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods B9.1 Allmänt En mängd olika sorters typgodkända förpackningar används vid emballering och befraktning av kemikalier och farligt gods (Ref.

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Trump Extra

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg. Trump Extra SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg Trump Extra Kod 114200E Version 1 Revisionsdatum 22 februari 2010 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sportrent Användning: Specialmedel för borttagning av handbollsklister på idrottsgolv. Artikelnummer:

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Propplösare.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5

Säkerhetsdatablad. AdeKema Master A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Anmälningsnummer: 411301-5 Distributör: Utarbetad den: 2011-01-01/ IRE AdeKema Chemicals (S) Grönkullen Produktanvändning: Alkalikoncentrat

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Perio SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Hur håller molekyler ihop?

Hur håller molekyler ihop? ur håller molekyler ihop? I förra modulen mötte du kemiska föreningar som bestod mest av kolatomer och väteatomer, kolväten, som inte alls vill blanda sig med vatten. Kolväten beskrev vi som opolära molekyler

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer