Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå"

Transkript

1 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå Räddningstjänsten Mattias Hagelin Magnus Lilja

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte/Problemställning/formulering Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Känslighets- och Osäkerhetsanalys:...6 Inhämtning och arbete med data Statistik Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Fördelning av ämnen per vägavsnitt Diskussion Referenser Bilagor...18 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 2

3 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå 1 Inledning På våra vägar transporteras varje dag stora mängder av ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Ett samlingsbegrepp för dessa ämnen och produkter är farligt gods. Av den inrikes lastbilstrafik som sker i Sverige i dag utgör farligt gods transporterna knappt 1,5 % 1 av dessa. Tittar man på motsvarande siffror för transportarbetet, dvs. hur långt och vilken godsmängd som transporteras, stiger andelen farligt gods till nästan 6 % 1. Någon total statistik på hur mycket och vad det farliga godset består av har inte funnits tidigare specifikt för Skellefteå kommun. Vad enskilda större företag har för farligt gods transporter samt Räddningsverkets översiktliga farligt godsstatistik 2 har fram tills idag utgjort planeringsgrunden för räddningstjänsten. Med stöd av initiativtagaren Vägverket Region Norr har Räddningstjänsten i Skellefteå i samarbete med NTF Västerbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) kunnat genomföra trafikräkning av farligt godsfordon. 1.1 Syfte/Problemställning/formulering Föreliggande rapport har till syfte att ge svar på följande frågor: Vilka ämnen och produkter består transporterna med farligt gods av? Hur många är transporterna? På vilka vägar sker transporterna? Genom svaren på dessa frågor kan räddningstjänsten antingen verifiera att beredskapen för en eventuell olycka med farligt gods motsvarar hotbilden eller konstatera att nytt räddningsmaterial behövs, andra moment behöver övas etc. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 3

4 1.2 Avgränsningar Av praktiska skäl och resursskäl har inte alla vägar i kommunen ingått i undersökningen. De platser som granskats är de största genomfartsvägarna och knutpunkterna enligt bilden nedan (se även bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Kartbild 1. Trafikräkningspunkt A utgörs av korsningen E4 Östra leden, trafikräkningspunkt B av korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95), trafikräkningspunkt C av viadukten E4 N Järnvägsgatan (väg 95) trafikräkningspunkt D av viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95). 2 Metod För att samla in data som sedan har sammanställts till statistik har trafikräkning genomförts manuellt på fyra platser samtidigt i kommunen (se kartbild 1 ovan). Trafikräkningen har pågått dygnet runt vecka med start natten till måndag 12:e juni kl med avslut söndag 18:e juni kl NTF har på uppdrag av Vägverket Region Norr engagerat flera frivilliga organisationer och även en idrottsförening i arbetet med trafikräkningen. Föreningarna vars medlemmar deltog i arbetet var PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund), KFUM Basket, RTP (Riksförbundet för trafik- och polioskadade), FAK (Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund) samt Skellefteå Rullstols IF. Valet av metod har skett på inrådan av Vägverket Region Norr som har genomfört och har planer på att genomföra fler likadana projekt i andra kommuner. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 4

5 2.1 Tillvägagångssätt För varje fordon med farligt gods som passerade fylldes en blankett i (se bilaga 2 Blankett: Trafikräkning farligt gods ). På blanketten angavs uppgifter om: 1. fordonets last - farlighetsnummer 3 samt UN-nummer 3 som var angivet på de orangea farligt godsskyltarna. I de fall skylten var orange men utan siffror angavs ett kryss. Dessa skyltar innebär att fordonet transporterar farligt gods i form av styckegods över begränsad mängd 2. skyltarnas placering - Fram, bak eller på sidan av fordonet 3. fordonets identitet - fordonets registreringsnummer 4. färdväg - på en översiktlig kartbild över trafikräkningspunkten ritades färdvägen för det aktuella fordonet, d v s från vilken riktning transporten kom ifrån och vilken riktning den fortsatte mot. 5. transportens storlek - dragfordon med eller utan släp 6. när - datum och tidpunkt för iakttagelsen 7. företag - eventuellt företag knutet till transporten 8. övriga anteckningar - anteckningar om sådant som ansågs väsentligt för bedömningen av den insamlade datan, t ex smutsiga skyltar, fler än två ämnen, körde mot rött ljus, e t c De personer som räknat transporterna har gjort det i skift om 4 timmar (i något fall 6 timmar). Trafikräknarna har jobbat ensamma eller i par. Till sin hjälp har de haft kikare och möjlighet att sätta sig i ett fordon. (Deras placering framgår av bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Varje dag har de ifyllda blanketterna samlats in av personal från räddningstjänsten. Efter veckan med insamling av data har denna manuellt förts över från blanketterna till programmet Ms Excel Med hjälp av funktionen Pivottabell (Pivottabeller är interaktiva tabeller som kan sammanfatta stora datamängder) i programmet har statistiken sedan bearbetats. I samband med överföringen till databasen i Excel har vissa kompletteringar/justeringar gjorts. Dessa påverkar inte statistiken kvalitativt, men gör resultatet mera enhetligt. I fält på blanketten som saknat uppgift eller varit ifylld på sådant sätt att uppgiften inte varit möjlig att tolka har begreppet Ingen uppgift använts i databasen. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 5

6 2.2 Känslighets- och Osäkerhetsanalys: Inhämtning och arbete med data De data av vilken denna rapports resultat grundas på, utgörs av iakttagelser gjorda på fyra platser samtidigt under en veckas tid. Eftersom samtliga resultat bygger på just dessa observationer och noteringar, så är de aktuella personernas förmåga att utföra denna uppgift den största felkällan. Direkt avgörande är att transporter med farligt gods överhuvudtaget observerats och att observationen registrerats på avsedd blankett. Anledningar till att observationer uteblivit kan vara flera, exempelvis: Personen har för en stund lämnat sin plats Ett flertal transporter passerar med tätt mellanrum Uppmärksamheten har riktats åt ett annat håll. Till de uteblivna observationerna kan även möjligheten att ifyllda blanketter inte lämnats till räddningstjänsten räknas. En annan faktor till känslighet är observatörernas förmåga att på rätt sätt fylla i blanketterna. Förmågan visar sig i form av felaktig eller utelämnad information i form av UN-nummer, transportväg etc. I vissa fall har det varit möjligt att identifiera felen och revidera dessa, vilket också gjorts. Ytterligare en faktor är skyltningen av transporterna. Enligt polismyndigheten i Västerbotten förekommer både felaktigt skyltade transporter och transporter där skyltning utelämnats vilket direkt påverkar resultaten i rapporten. Det kan även vara så att en identifiering av UN-nummer försvårats på grund av smutsiga skyltar. I jämförelse med övriga osäkerheter ses felskyltning och smutsiga skyltar som ringa. Styckegodstransporter utgör ett ganska stort antal av de totala transporterna. De transporter där det krävts sidoskyltar har noterats och det har varit möjligt att föra in dessa i statistiken. Det är dock så att de flesta styckegodstransporter inte har sidoskyltar och vilka ämnen som faktiskt transporterats inte går att utläsa i rapporten. I arbetet med blanketterna har en del uppenbara fel noterats. Det kan gälla UNnummer som inte finns eller att samma transport som iakttagits på mer än en trafikräkningsplats inom en kortare tidsrymd har olika UN-nummer noterade. Uppenbara fel har i mesta möjliga mån reviderats på blanketterna innan statistiksammanställningen. När det gäller UN-nummer har en bedömning gjorts utifrån bland annat liknande UN-nummer och vilka ämnen det aktuella företaget brukar transportera. Eftersom revideringen bygger på begränsad information är det möjligt att indata fortfarande är fel trots revidering. Det är även möjligt att det uppstått fel vid överföringen till dator eller vid arbetet med de inkomna uppgifterna. Efter att ha jämfört de reviderade och ej reviderade uppgifterna har det dock visat sig att skillnaden har liten betydelse för slutresultatet. De resultat som presenterats i rapporten skall inte ses som någon sammanställning över transporter av farligt gods inom Skellefteå. På grund av att observationerna endast har utförts på fyra platser har transporter både kommit och avgått på vägar där 6 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx

7 inga observationer utförts. Exempelvis finns inga noteringar över transporter som kommit E4 från söder med leverans till verksamheter söder om observationsplats C. Slutsats: Det resultat som presenteras i rapporten är av typen minsta antal. För att få en uppfattning av hur bra de resultat som samlats i rapporten stämmer överens med kända värden har en jämförelse mellan avtransporter från Boliden Mineral AB:s anläggning i Skelleftehamn, Rönnskärsverken och noterade transporter vid observationsplatserna gjorts. Jämförelsen finns presenterad nedan. Avgång Söder Avgång Norr Boliden Svaveldioxid 8 5 Observerad Svaveldioxid 5 9 Boliden Svavelsyra Observerad Svavelsyra För att kunna skilja de transporter som kommer från Rönnskärsverken från andra transporter av de aktuella ämnena har angivelsen av transportföretaget använts. Som nämnts ovan är det möjligt att fler transporter passerat, men de resultat som presenteras i rapporten stämmer ganska väl med dem som rapporterats från Rönnskärsverken. Anledningen till att fler transporter än det angivna antalet transporter har noterats av Svaveldioxid i norrgående riktning kan förklaras med att samma företag kan köra transporter åt andra svaveldioxid producenter. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 7

8 3 Statistik Flest transporter iakttogs under veckan vid korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) där totalt 368 transporter noterades. Vid viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningsplats C) noterades 183, vid viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (trafikräkningsplats D) noterades 123 samt vid korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (trafikräkningsplats B) endast 33 transporter. Flera av ovanstående transporter har iakttagits vid mer än en trafikräkningsplats. 3.1 Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser För att skapa en förståelse över hur frekvensen av farligt gods transporter varierar över tid har fördelning över veckodagar och över dygnet tagits fram. Grovt räknat kan man konstatera att aktiviteten när det gäller transporterna är störst under veckans fyra första dagar för att sedan minska under fredagen till att vara lägst under lördagen innan den återigen börjar stiga under söndagen. Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats Trafikräkningsplats A Antal transporter per plats Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Diagram Transporter fördelade på veckodag och plats (som nämnts ovan utfördes ingen räkning på plats B efter klockan 1200 på söndagen). När det gäller fördelningen av transporterna över dygnet kan man konstatera att de flesta transporterna sker mellan kl och kl Detta gäller samtliga bevakade platser med undantag av trafikräkningsplats D där farligt godstrafiken är intensivast mellan kl och kl Föga överraskande är det minst aktivitet mellan kl och kl Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 8

9 Farligt godstransporter fördelade över dygnet per plats Antal transporter per plats Trafikräkningsplats A Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Klockslag Diagram Transporter fördelade över dygn och plats. En redovisning av antalet transporter på de olika platserna över tiden i tabellform återfinns i bilaga 3 Farligt godstransporter fördelade över tid. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 9

10 3.2 Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Nedan visas fördelningen av de vanligast observerade transporterna efter farlighetsklass. För att göra diagrammet lättare att tyda har endast transporter som iakttagits en gång per dag eller mera presenterats. I bilaga 4 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats redovisas samtliga förekommande farlighetsklasser. 16 4% 17 5% 15 4% 48 13% Plats A 76 20% 12 36% Plats B 13 40% 33 Mycket brandfarlig vätska* 80 Frätande eller svagt frätande ämne* - Styckegods* 34 9% 73 19% 8 24% 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp* 30 Brandfarlig vätska* 38 10% Plats C 60 16% Plats D 22 Djupkyld gas* 268 Giftig, frätande gas* 23 Brandfarlig gas* 34 19% 38 21% 18 13% - Övriga farlighetsnr 10 5% 11 6% 12 7% 19 10% 24 13% 35 19% 13 9% 18 13% 23 16% 72 49% Diagram 4.2. Fördelning av farlighetsklasser som passerat en gång per dygn eller oftare. Observera att en och samma transport kan bestå av flera olika ämnen med skilda farlighetsklasser. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 10

11 För trafikräkningsplats A, B och C kan utläsas att den mest frekvent förekommande transporten innehåller mycket brandfarlig vätska. På plats A och C utgör de 1/5 av transporterna och på plats B 2/5. När det gäller trafikräkningsplats D innehåller den vanligaste farligt godstransporten frätande eller svagt frätande ämnen, dessa utgör hela 41 % av transporterna. Samma typ av innehåll är det näst vanligast förekommande på plats A. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 11

12 3.3 Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats I nedanstående diagram visas de vanligast förekommande ämnena i farligt godstransporterna. Medtagna som enskilda ämnen är endast de ämnen som har noterats en gång per dygn eller mera. Samtliga ämnen och hur många gånger de iakttagits återfinns i tabellform i bilaga 5 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats. Plats A Plats B 1203 Bensin 80 20% 64 17% - Styckegods 7 2% 13 40% 12 36% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra 10 3% 14 4% 15 4% 59 32% 25 7% 30 8% Plats C 32 8% 37 20% 40 11% 9 6% 60 16% 29 20% 8 24% Plats D 42 30% 1824 Natriumhydroxidlösning 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 1079 Svaveldioxid 1978 Propan 1951 Argon kyld flytande 2014 Väteperoxid vattenlösning 1951 Argon kyld flytande 3266 Frätande basisk oorganisk yvätska, n.o.s. - Övriga ämnen 7 4% 9 5% 12 7% 24 13% % 7% 15 10% 16 11% 23 16% Diagram 4.4. Fördelning av olika ämnen som passerat en gång per dygn eller oftare. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning. (Att lägga märke till är att en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför är antalet ämnen fler än antalet transporter.) Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 12

13 Ur diagrammet går att utläsa att det mest frekvent förekommande ämnet är bensin tillsammans med transporter med styckgods. Nästan lika stor andel som bensin utgörs av svavelsyra. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 13

14 3.4 Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Trafikräkningspunkt A Antal ankommande fg-transporter Antal avgående fg-transporter Trafikräkningspunkt B Trafikräkningspunkt C Trafikräkningspunkt D Kartbild 2. Översiktskarta som visar antalet observerade farligt godstransporter under vecka 24, Den övre siffran är antalet till trafikräkningsplatsen ankomna fordon och den undre motsvarande för avgående trafik. Av de i projektet studerade vägarna kan konstateras att flest farligt godstransporter går på E4:an. Det vägavsnitt på E4:an som har flest transporter är det som ligger norr om korsningen E4 Östra leden (Trafikräkningsplats A) med totalt 335 registreringar under veckan. Söder om samma korsning på E4:an noterades 213 transporter. Anledningen till den stora ökningen längs E4:an i korsningen är anslutningen av Östra leden där hela 122 iakttagelser av farligt godstransporter gjordes. Bara något fler transporter räknades på E4:an norr och söder om viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningspunkt C), 152 respektive 168 transporter. På Sundgrundsleden observerades totalt 103 farligt godstransporter under veckan. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 14

15 3.5 Fördelning av ämnen per vägavsnitt Här redovisas de vägavsnitt som haft de flesta farligt godstransporterna. De redovisade värdena är antalet iakttagelser av olika ämnen under veckan, d v s en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför kan antalet iakttagelser vara fler än antalet transporter. Genom centralaste delen av Skellefteå (trafikräkningsplats C) utgörs det vanligaste farliga godset av 3257 Vätska med förhöjd temperatur (UN-nr och ämne), 24 %. På andra plats, och inte långt efter kommer 1203 Bensin som svarar för 18 % av iakttagelserna. Efter styckegods som den tredje vanligaste iakttagelsen kommer den mycket brandfarliga gasen 1978 Propan. Av alla ämnen utgör propan 8 respektive 7 % sett på trafiken norr om respektive söder om trafikräkningsplatsen. Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats C. Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 24% n.o.s Bensin 27 18% Styckegods 19 13% 1978 Propan 12 8% 1951 Argon kyld flytande 9 6% Övriga ämnen 49 32% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 syd (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 21% n.o.s Bensin 31 18% Styckegods 23 14% 1978 Propan 12 7% Övriga ämnen 66 39% Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats C. En jämförelse mellan vägavsnittet söder om korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) och vägavsnittet norr om trafikräkningsplats C visar god samstämmighet vad gäller ämnena 1951 Argon, 1978 Propan och 3257 Vätska som transporteras vid förhöjd temperatur. När det gäller 1203 Bensin och Styckegodstransporter sker en ökning från 27 till 44 respektive 19 till 32 iakttagelser. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 15

16 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats A. På E4:an vid trafikräkningsplats A är inte ämnesfördelningen lika samstämmig på norra och södra sidan av densamma som den är vid trafikräkningsplats C. Detta på grund av de många farligt godstransporterna som ansluter från Östra leden. Det vägavsnitt som har flest transporter av de studerade är E4:an norr om trafikräkningsplats A. På denna del gjordes 60st iakttagelser av 1203 Bensin eller 17%, 51st av Styckegods eller 15 %, 38st av 3257 Vätska med förhöjd temperatur eller 11 % av totala antalet iakttagelser. Färdväg (oberoende riktning): E4 Syd (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin 44 20% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 38 17% n.o.s. Styckegods 32 15% 1951 Argon kyld flytande 10 5% 1978 Propan 10 5% Övriga ämnen 85 39% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin % Styckegods % 3257 Vätska, förhöjd temperatur, % n.o.s Natriumhydroxidlösning 29 8 % 1830 Svavelsyra 29 8 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 21 6 % 1079 Svaveldioxid 15 4 % Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats A. Östra leden vid korsningen med E4:an och Sundgrundsleden skiljer sig väsentligt från övriga undersökta vägar. Här är det nämligen inte 1203 Bensin som iakttagits flest gånger utan det frätande ämnet 1830 Svavelsyra. 24st eller 19 % respektive 25st eller 23 % av totala antalet har iakttagits. På Östra leden är dessutom det frätande ämnet 1824 Natriumhydroxidlösning som iakttagits 23gånger eller 18 %, vanligare än både Styckegods (19st eller 15 %) och 1203 Bensin (18st eller14 %). Därefter kommer den giftiga och frätande gasen 1079 Svaveldioxid (11st eller 9 %). Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 16

17 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Östra leden vid trafikräkningsplats A. På Sundgrundsleden är näst vanligaste förekommande farligt godstransport Styckegods med 16st eller 15 % av totala antalet iakttagelser. Därefter kommer 1079 Svaveldioxid samt 1202 Dieselolja/eldningsolja med 12st eller 11 % respektive 9st eller 8 % av iakttagelserna. Färdväg (oberoende riktning): Östra leden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % 1824 Natriumhydroxidlösning % Styckegods % 1203 Bensin % 1079 Svaveldioxid 11 9 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 10 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Färdväg (oberoende riktning): Sundgrundsleden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % Styckegods % 1079 Svaveldioxid % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 9 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Sundgrundsleden vid trafikräkningsplats A. För statistik på samtliga undersökta vägsträckor se bilaga 6 Registrerade ämnen per vägavsnitt. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 17

18 4 Diskussion Om man endast ser till det observerade antalet farligt godstransporter, utan påverkan av vilket ämne eller farlighetsgrupp den innehåller, och hur dessa har observerats på de olika platserna enligt kartbild 2 (sid 14) kan man utläsa att transportantal som borde vara lika faktiskt inte är det. Om exempelvis avgångar söderut på E4 från trafikräkningsplats A jämförs med ankommande från norr på E4 vid trafikräkningsplats C studeras så skiljer sig antalet med 31 transporter. Detta visar på att resultaten från denna rapport inte visar någon helhetsbild över farligt gods transporterna. Det är endast en presentation av de transporter som passerat trafikräkningspunkterna. Skillnaden i antalet transporter kan förklaras med att leveransen skett till en plats norr om trafikräkningspunkt C eller att en annan väg valts. Vidare är det noterbart att det vid trafikräkningspunkt C har noterats bara något fler transporter efter E4 än vad det gjorts efter Östra leden från räkningsplats A och över Sundgrundsbron från räkningsplats D. Enligt resultaten i rapporten så är de ovan nämnda vägavsnitten de som trafikeras mest frekvent av farligt gods transporter. Dessa resultat stämmer överens med de riskanalyser som är gjorda över Skellefteå och den övningsverksamhet som bedrivs hos räddningstjänsten. Det som däremot är svårare att ta ställning till är de ämnen som endast observerats ett fåtal gånger och hur dessa ska behandlas i ett planeringsskede. Det är också möjligt att dessa observationer beror på fel skyltning eller en felaktig anteckning. 5 Referenser 1 Thörn, Lennart. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet SIKA Statistik Vägtrafik 2006:21. SCB. 2 Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, P Räddningsverket. 3 SRVFS 2006:7. Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng(adr-s). Key Hedström, Statens räddningsverk 6 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Blankett: Trafikräkning farligt gods Farligt godstransporter fördelade över tid Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per vägavsnitt Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 18

19 Bilaga 1 Sid 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Trafikräkningsplats A Brandstation Räkningspunkt D: (Korsningen E4 Östra leden) Anländer från: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden Avgår mot: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden ì= Placering av trafikräknare.

20 Trafikräkningsplats B Bilaga 1 Sid 2 Räkningspunkt B: (Viadukten Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder Avgår mot: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder ì= Placering av trafikräknare.

21 Trafikräkningsplats C Bilaga 1 Sid 3 Räkningspunkt C: (Viadukten Centrumleden (E4) N Järnvägsgatan (väg 95)) Anländer från: N Järnvägsgatan Väster Norrböle E4 norr E4 söder Norra Järnvägsgatan Öster Avgår mot: N Järnvägsgatan Väster E4 norr Norrböle E4 söder ì= Placering av trafikräknare.

22 Trafikräkningsplats D Bilaga 1 Sid 4 Räkningspunkt D: (Viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden Avgår mot: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden ì= Placering av trafikräknare.

23 Bilaga 2 sid 1

24 Bilaga 2 sid 2

25 Bilaga 3 Sid 1 Farligt godstransporter fördelade över tid Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats: Veckodag: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ingen uppgift 1 1 Totalt Farligt godstransporter fördelade över dygnet: Tidsintervall: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Ingen uppgift 6 6 Totalt

26 Bilaga 4 Sid 1 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Farlighetsnummer: Farobeskrivning: A* B* C* D* * 80 Frätande eller svagt frätande ämne 76 (20%) 10 (5%) 72 (50%) 33 Mycket brandfarlig vätska 73 (19%) 13 (39%) 38 (21%) 5 (3%) Styckegods Styckegods 60 (16%) 3 (9%) 24 (13%) 23 (16%) 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 38 (10%) 35 (19%) 1 (1%) 30 Brandfarlig vätska 34 (9%) 8 (24%) 11 (6%) 13 (9%) 22 Djupkyld gas 17 (5%) 19 (10%) 23 Brandfarlig gas 15 (4%) 2 (6%) 12 (7%) 5 (3%) 268 Giftig, frätande gas 16 (4%) 18 (13%) 90 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 6 (2%) 1 (3%) 5 (3%) 58 Oxiderande frätande ämne 7 (2%) 5 (3%) 225 Oxiderande gas 5 (1%) 3 (2%) 50 Oxiderande ämne 4 (1%) 2 (6%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 59 spontan häftig reaktion 3 (1%) 2 (1%) 20 Gas 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 32 Brandfarlig vätska 1 (0,3%) 1 (3%) 1 (1%) Brandfarligt, självreaktivt eller 40 självupphettande fast ämne 1 (0,3%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 60 spontan häftig reaktion 1 (0,3%) 1 (1%) 88 Frätande eller svagt frätande ämne 1 (1%) 98 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 1 (0,3%) 26 Giftig gas 1 (3%) 223 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 1 (3%) 65 Giftigt oxiderande ämne 1 (0,3%) 29 Giftig gas 1 (1%) 336 Mycket brandfarlig, giftig vätska 1 (0,3%) Brandfarlig giftig vätska, reagerar med 362 vatten så att brandfarlig gas bildas 1 (0,3%) 539 Brandfarlig organisk peroxid 1 (0,3%) 856 Frätande, oxiderande, giftigt ämne 1 (0,3%) 73 Mycket giftigt ämne 1 (0,3%) Ingen uppgift Ingen uppgift 11 (3%) 1 (3%) 17 (9%) Totalt 377 (100%) 33 (100%) 183 (100%) 144 (100%)

27 Bilaga 5 Sid 1 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 1203 Bensin Styckegods Styckegods Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra Dieselolja, eldningsolja, gasolja Natriumhydroxidlösning Propan Svaveldioxid Argon kyld flytande Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s Miljöfarliga ämnen, n.o.s Väteperoxid vattenlösning Koldioxid, kyld, flytande Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s Kväve, kyld, flytande Syre (oxygen), kyld flytande Hartslösning Ammoniumnitrat flytande Helium komprimerad Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel Brandfarlig vätska n.o.s Hypokloritlösning Etylacetat Isobutylacetat Kolväten flytande, n.o.s Ammoniak, Vattenfri Fenolsulfonsyra flytande Fosforsyralösning Diflouretan (Köldmedium 152a) Alkylsulfonsyra flytande Lim Dietyltriamin Fotogen Klor Dimetyleter Salpetersyra Salpetersyra röd rykande Väte, kyld, flytande Diklorflourmetan (Köldmedium R 21) Maneb eller beredning av maneb Ftalsyraanhydrid Isopropenylbensen Ammoniumnitrat Metylbuten Metylbromid Sulfaminsyra Buten 1

28 Bilaga 5 Sid 2 UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 3119 Organisk peroxid Typ F, flytande, temperaturkontrollerad Diflourmetan (Köldmedium R32) Aminer eller polyaminer, fasta frätande, n.o.s Tetrametylammoniumhydroxid lösning Frätande sur organisk vätska, n.o.s Natriumhydroxid fast Organisk arsenikförening, flytande, n.o.s Vanadinförening, n.o.s Giftig oorganisk vätska, n.o.s Metanol Komprimerad gas, giftig, oxiderande, n.o.s Järnklorid, vattenfri Naftalen 1 Ingen uppgift Totalt

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00 LED standardskyltar ljusskyltar ADR info@kelo.se 0431-41 50 00 Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO lades redan 1978. Från att ha verkat på en yta av 6m², har utvecklingen bara gått framåt till dagens

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Farliga ämnen Alla använder vi och kommer i kontakt med kemikalier. Många gånger vet vi inte hur farliga de är och vad som kan hända om vi inte är försiktiga

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter

Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter Dispenstransporter Tunga, breda och långa transporter 2 Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen

Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier. Öppet system enligt avtal 16-25. Krav enligt dricksvattenförordningen Rör och presskopplingar transporterade medier Dricksvatten, frostskydds- och korrosionsskyddsmedel, värmebärande medier Systemnamn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rörmaterial

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN 2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN Sammanfattning Mora kommun planerar att uppföra en ny brandstation i Hånåkni, mellan Mäxvägen och Europaväg 45. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor

Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Dnr UFV 2010/1666 Riktlinjer för hantering av brandfarliga varor Uppsala universitet Fastställd av miljökemist Annika Edlund 2010-10-05 Innehållsförteckning Hantering av brandfarliga varor 3 Ansvar 3 Definitioner

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Möjligheter att kartlägga flöden av farligt gods i Sverige en förstudie PM 2015:3

Möjligheter att kartlägga flöden av farligt gods i Sverige en förstudie PM 2015:3 Möjligheter att kartlägga flöden av farligt gods i Sverige en förstudie PM 2015:3 Möjligheter att kartlägga flöden av farligt gods i Sverige en förstudie PM 2015:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping Göteborg 2010-04-28 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Motormännens Sverige vägatlas. Skala 1:250 000 / 1:400 000. Sevärdheter Stadskartor Säkerhetsklassade vägar Register & avståndstabeller

Motormännens Sverige vägatlas. Skala 1:250 000 / 1:400 000. Sevärdheter Stadskartor Säkerhetsklassade vägar Register & avståndstabeller 2012 Motormännens Sverige vägatlas Skala 1:250 000 / 1:400 000 Sevärdheter Stadskartor Säkerhetsklassade vägar Register & avståndstabeller ISBN 978-91-1-304079-0 Norstedts, Stockholm Kartografi och produktion

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lång odelbar last (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 26 augusti 2010. Ändringar införda t.o.m TSFS 2012:108. TSFS 2010:142 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund.

Upprättad 2010-08-13 reviderad 2013-07-16. Lars Westerfors. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Outokumpu Avesta Enlig Lag (1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Upprättad 2010-08-13 reviderad

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual)

Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 7.9 (utdrag från manual) Trafikmätning Få information om antalet motorfordon, cyklister och/eller gångtrafikanter vid önskade mätpunkter

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg

Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg Plan för räddningsinsats Allmänna delen avseende Boliden Mineral i Garpenberg Enligt Lagen(1999:381)om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga Kemikalieolyckor Reviderad 20150812

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) Blankett A Miljöskyddsfunktionen 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Organisations-/Personnummer

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen

Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen Gunnar Ohlén Niklas Larsson Räddningstjänst vid olyckor med frätande ämnen Niklas Larsson Gunnar Ohlén Niklas Larsson, f. 1958, arbetar sedan 2001 på CRS i Skövde som ämnessamordnare för området farliga

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

24-27 september 2009 MÄSSTIDER

24-27 september 2009 MÄSSTIDER 24-27 september 2009 MÄSSTIDER In- & Utflyttning Öppettider Godstransporter Beställningar bör vara oss tillhanda senast: Fredag 21 augusti Vi reserverar oss för slutförsäljning. Beställningar Beställningar

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

SOMMARLÄGER. Fråga 1: SOMMARLÄGER

SOMMARLÄGER. Fråga 1: SOMMARLÄGER SOMMARLÄGER Zeds kommun anordnar ett sommarläger under fem dagar. Det är 46 barn (26 flickor och 20 pojkar) som har anmält sig till sommarlägret och 8 vuxna (4 män och 4 kvinnor) som deltar frivilligt

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863

2007:1. Kundmätning 2007. En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 2007:1 Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Kundmätning 2007 En mätning av spontana kundmöten i telefon-

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se

Inlämningsuppgift 2: Bilaga 2 Att söka resa via mobil.sj.se. Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se Bilaga 2: Att söka en resa via mobil.sj.se SJ:s mobilanpassade hemsida på internet mobil.sj.se Det första som är man noterar är att om man via sin mobil går till www.sj.se så blir man inte omdirigerade

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt

SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt SÄKERHET OCH RISK Räddningstjänst Risker Övrigt Säkerhet och risk Räddningstjänst Räddningstjänstens riskanalys Riskinventering finns från 1991. Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Giftermål och skilsmässor

Giftermål och skilsmässor Giftermål och skilsmässor Under 2010 ökade både giftermålen och skilsmässorna med cirka sex procent jämfört med 2009. 50 730 par lovade varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes. De

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

INLEDANDE RISKANALYS Startboxen, Nytt HQ NCC Solna stad Datum. 2015-05-18 Status

INLEDANDE RISKANALYS Startboxen, Nytt HQ NCC Solna stad Datum. 2015-05-18 Status Dokumenttyp INLEDANDE RISKANALYS Startboxen, Nytt HQ NCC Solna stad Datum 2015-05-18 Status Slutgiltig handling Handläggare Rosie Kvål Tel: 08-588 188 84 E-post: rosie.kval@brandskyddslaget.se Internkontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2015:237 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer