Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå"

Transkript

1 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå Räddningstjänsten Mattias Hagelin Magnus Lilja

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte/Problemställning/formulering Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Känslighets- och Osäkerhetsanalys:...6 Inhämtning och arbete med data Statistik Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Fördelning av ämnen per vägavsnitt Diskussion Referenser Bilagor...18 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 2

3 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå 1 Inledning På våra vägar transporteras varje dag stora mängder av ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Ett samlingsbegrepp för dessa ämnen och produkter är farligt gods. Av den inrikes lastbilstrafik som sker i Sverige i dag utgör farligt gods transporterna knappt 1,5 % 1 av dessa. Tittar man på motsvarande siffror för transportarbetet, dvs. hur långt och vilken godsmängd som transporteras, stiger andelen farligt gods till nästan 6 % 1. Någon total statistik på hur mycket och vad det farliga godset består av har inte funnits tidigare specifikt för Skellefteå kommun. Vad enskilda större företag har för farligt gods transporter samt Räddningsverkets översiktliga farligt godsstatistik 2 har fram tills idag utgjort planeringsgrunden för räddningstjänsten. Med stöd av initiativtagaren Vägverket Region Norr har Räddningstjänsten i Skellefteå i samarbete med NTF Västerbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) kunnat genomföra trafikräkning av farligt godsfordon. 1.1 Syfte/Problemställning/formulering Föreliggande rapport har till syfte att ge svar på följande frågor: Vilka ämnen och produkter består transporterna med farligt gods av? Hur många är transporterna? På vilka vägar sker transporterna? Genom svaren på dessa frågor kan räddningstjänsten antingen verifiera att beredskapen för en eventuell olycka med farligt gods motsvarar hotbilden eller konstatera att nytt räddningsmaterial behövs, andra moment behöver övas etc. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 3

4 1.2 Avgränsningar Av praktiska skäl och resursskäl har inte alla vägar i kommunen ingått i undersökningen. De platser som granskats är de största genomfartsvägarna och knutpunkterna enligt bilden nedan (se även bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Kartbild 1. Trafikräkningspunkt A utgörs av korsningen E4 Östra leden, trafikräkningspunkt B av korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95), trafikräkningspunkt C av viadukten E4 N Järnvägsgatan (väg 95) trafikräkningspunkt D av viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95). 2 Metod För att samla in data som sedan har sammanställts till statistik har trafikräkning genomförts manuellt på fyra platser samtidigt i kommunen (se kartbild 1 ovan). Trafikräkningen har pågått dygnet runt vecka med start natten till måndag 12:e juni kl med avslut söndag 18:e juni kl NTF har på uppdrag av Vägverket Region Norr engagerat flera frivilliga organisationer och även en idrottsförening i arbetet med trafikräkningen. Föreningarna vars medlemmar deltog i arbetet var PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund), KFUM Basket, RTP (Riksförbundet för trafik- och polioskadade), FAK (Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund) samt Skellefteå Rullstols IF. Valet av metod har skett på inrådan av Vägverket Region Norr som har genomfört och har planer på att genomföra fler likadana projekt i andra kommuner. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 4

5 2.1 Tillvägagångssätt För varje fordon med farligt gods som passerade fylldes en blankett i (se bilaga 2 Blankett: Trafikräkning farligt gods ). På blanketten angavs uppgifter om: 1. fordonets last - farlighetsnummer 3 samt UN-nummer 3 som var angivet på de orangea farligt godsskyltarna. I de fall skylten var orange men utan siffror angavs ett kryss. Dessa skyltar innebär att fordonet transporterar farligt gods i form av styckegods över begränsad mängd 2. skyltarnas placering - Fram, bak eller på sidan av fordonet 3. fordonets identitet - fordonets registreringsnummer 4. färdväg - på en översiktlig kartbild över trafikräkningspunkten ritades färdvägen för det aktuella fordonet, d v s från vilken riktning transporten kom ifrån och vilken riktning den fortsatte mot. 5. transportens storlek - dragfordon med eller utan släp 6. när - datum och tidpunkt för iakttagelsen 7. företag - eventuellt företag knutet till transporten 8. övriga anteckningar - anteckningar om sådant som ansågs väsentligt för bedömningen av den insamlade datan, t ex smutsiga skyltar, fler än två ämnen, körde mot rött ljus, e t c De personer som räknat transporterna har gjort det i skift om 4 timmar (i något fall 6 timmar). Trafikräknarna har jobbat ensamma eller i par. Till sin hjälp har de haft kikare och möjlighet att sätta sig i ett fordon. (Deras placering framgår av bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Varje dag har de ifyllda blanketterna samlats in av personal från räddningstjänsten. Efter veckan med insamling av data har denna manuellt förts över från blanketterna till programmet Ms Excel Med hjälp av funktionen Pivottabell (Pivottabeller är interaktiva tabeller som kan sammanfatta stora datamängder) i programmet har statistiken sedan bearbetats. I samband med överföringen till databasen i Excel har vissa kompletteringar/justeringar gjorts. Dessa påverkar inte statistiken kvalitativt, men gör resultatet mera enhetligt. I fält på blanketten som saknat uppgift eller varit ifylld på sådant sätt att uppgiften inte varit möjlig att tolka har begreppet Ingen uppgift använts i databasen. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 5

6 2.2 Känslighets- och Osäkerhetsanalys: Inhämtning och arbete med data De data av vilken denna rapports resultat grundas på, utgörs av iakttagelser gjorda på fyra platser samtidigt under en veckas tid. Eftersom samtliga resultat bygger på just dessa observationer och noteringar, så är de aktuella personernas förmåga att utföra denna uppgift den största felkällan. Direkt avgörande är att transporter med farligt gods överhuvudtaget observerats och att observationen registrerats på avsedd blankett. Anledningar till att observationer uteblivit kan vara flera, exempelvis: Personen har för en stund lämnat sin plats Ett flertal transporter passerar med tätt mellanrum Uppmärksamheten har riktats åt ett annat håll. Till de uteblivna observationerna kan även möjligheten att ifyllda blanketter inte lämnats till räddningstjänsten räknas. En annan faktor till känslighet är observatörernas förmåga att på rätt sätt fylla i blanketterna. Förmågan visar sig i form av felaktig eller utelämnad information i form av UN-nummer, transportväg etc. I vissa fall har det varit möjligt att identifiera felen och revidera dessa, vilket också gjorts. Ytterligare en faktor är skyltningen av transporterna. Enligt polismyndigheten i Västerbotten förekommer både felaktigt skyltade transporter och transporter där skyltning utelämnats vilket direkt påverkar resultaten i rapporten. Det kan även vara så att en identifiering av UN-nummer försvårats på grund av smutsiga skyltar. I jämförelse med övriga osäkerheter ses felskyltning och smutsiga skyltar som ringa. Styckegodstransporter utgör ett ganska stort antal av de totala transporterna. De transporter där det krävts sidoskyltar har noterats och det har varit möjligt att föra in dessa i statistiken. Det är dock så att de flesta styckegodstransporter inte har sidoskyltar och vilka ämnen som faktiskt transporterats inte går att utläsa i rapporten. I arbetet med blanketterna har en del uppenbara fel noterats. Det kan gälla UNnummer som inte finns eller att samma transport som iakttagits på mer än en trafikräkningsplats inom en kortare tidsrymd har olika UN-nummer noterade. Uppenbara fel har i mesta möjliga mån reviderats på blanketterna innan statistiksammanställningen. När det gäller UN-nummer har en bedömning gjorts utifrån bland annat liknande UN-nummer och vilka ämnen det aktuella företaget brukar transportera. Eftersom revideringen bygger på begränsad information är det möjligt att indata fortfarande är fel trots revidering. Det är även möjligt att det uppstått fel vid överföringen till dator eller vid arbetet med de inkomna uppgifterna. Efter att ha jämfört de reviderade och ej reviderade uppgifterna har det dock visat sig att skillnaden har liten betydelse för slutresultatet. De resultat som presenterats i rapporten skall inte ses som någon sammanställning över transporter av farligt gods inom Skellefteå. På grund av att observationerna endast har utförts på fyra platser har transporter både kommit och avgått på vägar där 6 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx

7 inga observationer utförts. Exempelvis finns inga noteringar över transporter som kommit E4 från söder med leverans till verksamheter söder om observationsplats C. Slutsats: Det resultat som presenteras i rapporten är av typen minsta antal. För att få en uppfattning av hur bra de resultat som samlats i rapporten stämmer överens med kända värden har en jämförelse mellan avtransporter från Boliden Mineral AB:s anläggning i Skelleftehamn, Rönnskärsverken och noterade transporter vid observationsplatserna gjorts. Jämförelsen finns presenterad nedan. Avgång Söder Avgång Norr Boliden Svaveldioxid 8 5 Observerad Svaveldioxid 5 9 Boliden Svavelsyra Observerad Svavelsyra För att kunna skilja de transporter som kommer från Rönnskärsverken från andra transporter av de aktuella ämnena har angivelsen av transportföretaget använts. Som nämnts ovan är det möjligt att fler transporter passerat, men de resultat som presenteras i rapporten stämmer ganska väl med dem som rapporterats från Rönnskärsverken. Anledningen till att fler transporter än det angivna antalet transporter har noterats av Svaveldioxid i norrgående riktning kan förklaras med att samma företag kan köra transporter åt andra svaveldioxid producenter. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 7

8 3 Statistik Flest transporter iakttogs under veckan vid korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) där totalt 368 transporter noterades. Vid viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningsplats C) noterades 183, vid viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (trafikräkningsplats D) noterades 123 samt vid korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (trafikräkningsplats B) endast 33 transporter. Flera av ovanstående transporter har iakttagits vid mer än en trafikräkningsplats. 3.1 Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser För att skapa en förståelse över hur frekvensen av farligt gods transporter varierar över tid har fördelning över veckodagar och över dygnet tagits fram. Grovt räknat kan man konstatera att aktiviteten när det gäller transporterna är störst under veckans fyra första dagar för att sedan minska under fredagen till att vara lägst under lördagen innan den återigen börjar stiga under söndagen. Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats Trafikräkningsplats A Antal transporter per plats Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Diagram Transporter fördelade på veckodag och plats (som nämnts ovan utfördes ingen räkning på plats B efter klockan 1200 på söndagen). När det gäller fördelningen av transporterna över dygnet kan man konstatera att de flesta transporterna sker mellan kl och kl Detta gäller samtliga bevakade platser med undantag av trafikräkningsplats D där farligt godstrafiken är intensivast mellan kl och kl Föga överraskande är det minst aktivitet mellan kl och kl Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 8

9 Farligt godstransporter fördelade över dygnet per plats Antal transporter per plats Trafikräkningsplats A Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Klockslag Diagram Transporter fördelade över dygn och plats. En redovisning av antalet transporter på de olika platserna över tiden i tabellform återfinns i bilaga 3 Farligt godstransporter fördelade över tid. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 9

10 3.2 Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Nedan visas fördelningen av de vanligast observerade transporterna efter farlighetsklass. För att göra diagrammet lättare att tyda har endast transporter som iakttagits en gång per dag eller mera presenterats. I bilaga 4 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats redovisas samtliga förekommande farlighetsklasser. 16 4% 17 5% 15 4% 48 13% Plats A 76 20% 12 36% Plats B 13 40% 33 Mycket brandfarlig vätska* 80 Frätande eller svagt frätande ämne* - Styckegods* 34 9% 73 19% 8 24% 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp* 30 Brandfarlig vätska* 38 10% Plats C 60 16% Plats D 22 Djupkyld gas* 268 Giftig, frätande gas* 23 Brandfarlig gas* 34 19% 38 21% 18 13% - Övriga farlighetsnr 10 5% 11 6% 12 7% 19 10% 24 13% 35 19% 13 9% 18 13% 23 16% 72 49% Diagram 4.2. Fördelning av farlighetsklasser som passerat en gång per dygn eller oftare. Observera att en och samma transport kan bestå av flera olika ämnen med skilda farlighetsklasser. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 10

11 För trafikräkningsplats A, B och C kan utläsas att den mest frekvent förekommande transporten innehåller mycket brandfarlig vätska. På plats A och C utgör de 1/5 av transporterna och på plats B 2/5. När det gäller trafikräkningsplats D innehåller den vanligaste farligt godstransporten frätande eller svagt frätande ämnen, dessa utgör hela 41 % av transporterna. Samma typ av innehåll är det näst vanligast förekommande på plats A. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 11

12 3.3 Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats I nedanstående diagram visas de vanligast förekommande ämnena i farligt godstransporterna. Medtagna som enskilda ämnen är endast de ämnen som har noterats en gång per dygn eller mera. Samtliga ämnen och hur många gånger de iakttagits återfinns i tabellform i bilaga 5 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats. Plats A Plats B 1203 Bensin 80 20% 64 17% - Styckegods 7 2% 13 40% 12 36% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra 10 3% 14 4% 15 4% 59 32% 25 7% 30 8% Plats C 32 8% 37 20% 40 11% 9 6% 60 16% 29 20% 8 24% Plats D 42 30% 1824 Natriumhydroxidlösning 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 1079 Svaveldioxid 1978 Propan 1951 Argon kyld flytande 2014 Väteperoxid vattenlösning 1951 Argon kyld flytande 3266 Frätande basisk oorganisk yvätska, n.o.s. - Övriga ämnen 7 4% 9 5% 12 7% 24 13% % 7% 15 10% 16 11% 23 16% Diagram 4.4. Fördelning av olika ämnen som passerat en gång per dygn eller oftare. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning. (Att lägga märke till är att en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför är antalet ämnen fler än antalet transporter.) Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 12

13 Ur diagrammet går att utläsa att det mest frekvent förekommande ämnet är bensin tillsammans med transporter med styckgods. Nästan lika stor andel som bensin utgörs av svavelsyra. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 13

14 3.4 Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Trafikräkningspunkt A Antal ankommande fg-transporter Antal avgående fg-transporter Trafikräkningspunkt B Trafikräkningspunkt C Trafikräkningspunkt D Kartbild 2. Översiktskarta som visar antalet observerade farligt godstransporter under vecka 24, Den övre siffran är antalet till trafikräkningsplatsen ankomna fordon och den undre motsvarande för avgående trafik. Av de i projektet studerade vägarna kan konstateras att flest farligt godstransporter går på E4:an. Det vägavsnitt på E4:an som har flest transporter är det som ligger norr om korsningen E4 Östra leden (Trafikräkningsplats A) med totalt 335 registreringar under veckan. Söder om samma korsning på E4:an noterades 213 transporter. Anledningen till den stora ökningen längs E4:an i korsningen är anslutningen av Östra leden där hela 122 iakttagelser av farligt godstransporter gjordes. Bara något fler transporter räknades på E4:an norr och söder om viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningspunkt C), 152 respektive 168 transporter. På Sundgrundsleden observerades totalt 103 farligt godstransporter under veckan. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 14

15 3.5 Fördelning av ämnen per vägavsnitt Här redovisas de vägavsnitt som haft de flesta farligt godstransporterna. De redovisade värdena är antalet iakttagelser av olika ämnen under veckan, d v s en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför kan antalet iakttagelser vara fler än antalet transporter. Genom centralaste delen av Skellefteå (trafikräkningsplats C) utgörs det vanligaste farliga godset av 3257 Vätska med förhöjd temperatur (UN-nr och ämne), 24 %. På andra plats, och inte långt efter kommer 1203 Bensin som svarar för 18 % av iakttagelserna. Efter styckegods som den tredje vanligaste iakttagelsen kommer den mycket brandfarliga gasen 1978 Propan. Av alla ämnen utgör propan 8 respektive 7 % sett på trafiken norr om respektive söder om trafikräkningsplatsen. Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats C. Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 24% n.o.s Bensin 27 18% Styckegods 19 13% 1978 Propan 12 8% 1951 Argon kyld flytande 9 6% Övriga ämnen 49 32% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 syd (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 21% n.o.s Bensin 31 18% Styckegods 23 14% 1978 Propan 12 7% Övriga ämnen 66 39% Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats C. En jämförelse mellan vägavsnittet söder om korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) och vägavsnittet norr om trafikräkningsplats C visar god samstämmighet vad gäller ämnena 1951 Argon, 1978 Propan och 3257 Vätska som transporteras vid förhöjd temperatur. När det gäller 1203 Bensin och Styckegodstransporter sker en ökning från 27 till 44 respektive 19 till 32 iakttagelser. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 15

16 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats A. På E4:an vid trafikräkningsplats A är inte ämnesfördelningen lika samstämmig på norra och södra sidan av densamma som den är vid trafikräkningsplats C. Detta på grund av de många farligt godstransporterna som ansluter från Östra leden. Det vägavsnitt som har flest transporter av de studerade är E4:an norr om trafikräkningsplats A. På denna del gjordes 60st iakttagelser av 1203 Bensin eller 17%, 51st av Styckegods eller 15 %, 38st av 3257 Vätska med förhöjd temperatur eller 11 % av totala antalet iakttagelser. Färdväg (oberoende riktning): E4 Syd (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin 44 20% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 38 17% n.o.s. Styckegods 32 15% 1951 Argon kyld flytande 10 5% 1978 Propan 10 5% Övriga ämnen 85 39% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin % Styckegods % 3257 Vätska, förhöjd temperatur, % n.o.s Natriumhydroxidlösning 29 8 % 1830 Svavelsyra 29 8 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 21 6 % 1079 Svaveldioxid 15 4 % Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats A. Östra leden vid korsningen med E4:an och Sundgrundsleden skiljer sig väsentligt från övriga undersökta vägar. Här är det nämligen inte 1203 Bensin som iakttagits flest gånger utan det frätande ämnet 1830 Svavelsyra. 24st eller 19 % respektive 25st eller 23 % av totala antalet har iakttagits. På Östra leden är dessutom det frätande ämnet 1824 Natriumhydroxidlösning som iakttagits 23gånger eller 18 %, vanligare än både Styckegods (19st eller 15 %) och 1203 Bensin (18st eller14 %). Därefter kommer den giftiga och frätande gasen 1079 Svaveldioxid (11st eller 9 %). Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 16

17 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Östra leden vid trafikräkningsplats A. På Sundgrundsleden är näst vanligaste förekommande farligt godstransport Styckegods med 16st eller 15 % av totala antalet iakttagelser. Därefter kommer 1079 Svaveldioxid samt 1202 Dieselolja/eldningsolja med 12st eller 11 % respektive 9st eller 8 % av iakttagelserna. Färdväg (oberoende riktning): Östra leden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % 1824 Natriumhydroxidlösning % Styckegods % 1203 Bensin % 1079 Svaveldioxid 11 9 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 10 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Färdväg (oberoende riktning): Sundgrundsleden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % Styckegods % 1079 Svaveldioxid % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 9 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Sundgrundsleden vid trafikräkningsplats A. För statistik på samtliga undersökta vägsträckor se bilaga 6 Registrerade ämnen per vägavsnitt. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 17

18 4 Diskussion Om man endast ser till det observerade antalet farligt godstransporter, utan påverkan av vilket ämne eller farlighetsgrupp den innehåller, och hur dessa har observerats på de olika platserna enligt kartbild 2 (sid 14) kan man utläsa att transportantal som borde vara lika faktiskt inte är det. Om exempelvis avgångar söderut på E4 från trafikräkningsplats A jämförs med ankommande från norr på E4 vid trafikräkningsplats C studeras så skiljer sig antalet med 31 transporter. Detta visar på att resultaten från denna rapport inte visar någon helhetsbild över farligt gods transporterna. Det är endast en presentation av de transporter som passerat trafikräkningspunkterna. Skillnaden i antalet transporter kan förklaras med att leveransen skett till en plats norr om trafikräkningspunkt C eller att en annan väg valts. Vidare är det noterbart att det vid trafikräkningspunkt C har noterats bara något fler transporter efter E4 än vad det gjorts efter Östra leden från räkningsplats A och över Sundgrundsbron från räkningsplats D. Enligt resultaten i rapporten så är de ovan nämnda vägavsnitten de som trafikeras mest frekvent av farligt gods transporter. Dessa resultat stämmer överens med de riskanalyser som är gjorda över Skellefteå och den övningsverksamhet som bedrivs hos räddningstjänsten. Det som däremot är svårare att ta ställning till är de ämnen som endast observerats ett fåtal gånger och hur dessa ska behandlas i ett planeringsskede. Det är också möjligt att dessa observationer beror på fel skyltning eller en felaktig anteckning. 5 Referenser 1 Thörn, Lennart. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet SIKA Statistik Vägtrafik 2006:21. SCB. 2 Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, P Räddningsverket. 3 SRVFS 2006:7. Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng(adr-s). Key Hedström, Statens räddningsverk 6 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Blankett: Trafikräkning farligt gods Farligt godstransporter fördelade över tid Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per vägavsnitt Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 18

19 Bilaga 1 Sid 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Trafikräkningsplats A Brandstation Räkningspunkt D: (Korsningen E4 Östra leden) Anländer från: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden Avgår mot: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden ì= Placering av trafikräknare.

20 Trafikräkningsplats B Bilaga 1 Sid 2 Räkningspunkt B: (Viadukten Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder Avgår mot: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder ì= Placering av trafikräknare.

21 Trafikräkningsplats C Bilaga 1 Sid 3 Räkningspunkt C: (Viadukten Centrumleden (E4) N Järnvägsgatan (väg 95)) Anländer från: N Järnvägsgatan Väster Norrböle E4 norr E4 söder Norra Järnvägsgatan Öster Avgår mot: N Järnvägsgatan Väster E4 norr Norrböle E4 söder ì= Placering av trafikräknare.

22 Trafikräkningsplats D Bilaga 1 Sid 4 Räkningspunkt D: (Viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden Avgår mot: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden ì= Placering av trafikräknare.

23 Bilaga 2 sid 1

24 Bilaga 2 sid 2

25 Bilaga 3 Sid 1 Farligt godstransporter fördelade över tid Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats: Veckodag: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ingen uppgift 1 1 Totalt Farligt godstransporter fördelade över dygnet: Tidsintervall: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Ingen uppgift 6 6 Totalt

26 Bilaga 4 Sid 1 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Farlighetsnummer: Farobeskrivning: A* B* C* D* * 80 Frätande eller svagt frätande ämne 76 (20%) 10 (5%) 72 (50%) 33 Mycket brandfarlig vätska 73 (19%) 13 (39%) 38 (21%) 5 (3%) Styckegods Styckegods 60 (16%) 3 (9%) 24 (13%) 23 (16%) 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 38 (10%) 35 (19%) 1 (1%) 30 Brandfarlig vätska 34 (9%) 8 (24%) 11 (6%) 13 (9%) 22 Djupkyld gas 17 (5%) 19 (10%) 23 Brandfarlig gas 15 (4%) 2 (6%) 12 (7%) 5 (3%) 268 Giftig, frätande gas 16 (4%) 18 (13%) 90 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 6 (2%) 1 (3%) 5 (3%) 58 Oxiderande frätande ämne 7 (2%) 5 (3%) 225 Oxiderande gas 5 (1%) 3 (2%) 50 Oxiderande ämne 4 (1%) 2 (6%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 59 spontan häftig reaktion 3 (1%) 2 (1%) 20 Gas 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 32 Brandfarlig vätska 1 (0,3%) 1 (3%) 1 (1%) Brandfarligt, självreaktivt eller 40 självupphettande fast ämne 1 (0,3%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 60 spontan häftig reaktion 1 (0,3%) 1 (1%) 88 Frätande eller svagt frätande ämne 1 (1%) 98 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 1 (0,3%) 26 Giftig gas 1 (3%) 223 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 1 (3%) 65 Giftigt oxiderande ämne 1 (0,3%) 29 Giftig gas 1 (1%) 336 Mycket brandfarlig, giftig vätska 1 (0,3%) Brandfarlig giftig vätska, reagerar med 362 vatten så att brandfarlig gas bildas 1 (0,3%) 539 Brandfarlig organisk peroxid 1 (0,3%) 856 Frätande, oxiderande, giftigt ämne 1 (0,3%) 73 Mycket giftigt ämne 1 (0,3%) Ingen uppgift Ingen uppgift 11 (3%) 1 (3%) 17 (9%) Totalt 377 (100%) 33 (100%) 183 (100%) 144 (100%)

27 Bilaga 5 Sid 1 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 1203 Bensin Styckegods Styckegods Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra Dieselolja, eldningsolja, gasolja Natriumhydroxidlösning Propan Svaveldioxid Argon kyld flytande Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s Miljöfarliga ämnen, n.o.s Väteperoxid vattenlösning Koldioxid, kyld, flytande Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s Kväve, kyld, flytande Syre (oxygen), kyld flytande Hartslösning Ammoniumnitrat flytande Helium komprimerad Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel Brandfarlig vätska n.o.s Hypokloritlösning Etylacetat Isobutylacetat Kolväten flytande, n.o.s Ammoniak, Vattenfri Fenolsulfonsyra flytande Fosforsyralösning Diflouretan (Köldmedium 152a) Alkylsulfonsyra flytande Lim Dietyltriamin Fotogen Klor Dimetyleter Salpetersyra Salpetersyra röd rykande Väte, kyld, flytande Diklorflourmetan (Köldmedium R 21) Maneb eller beredning av maneb Ftalsyraanhydrid Isopropenylbensen Ammoniumnitrat Metylbuten Metylbromid Sulfaminsyra Buten 1

28 Bilaga 5 Sid 2 UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 3119 Organisk peroxid Typ F, flytande, temperaturkontrollerad Diflourmetan (Köldmedium R32) Aminer eller polyaminer, fasta frätande, n.o.s Tetrametylammoniumhydroxid lösning Frätande sur organisk vätska, n.o.s Natriumhydroxid fast Organisk arsenikförening, flytande, n.o.s Vanadinförening, n.o.s Giftig oorganisk vätska, n.o.s Metanol Komprimerad gas, giftig, oxiderande, n.o.s Järnklorid, vattenfri Naftalen 1 Ingen uppgift Totalt

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24

RAPPORT. Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga. Analys & Strategi 2011-11-24 RAPPORT Logistikutredning Södermalm Teknisk bilaga 2011-11-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2013 KVANTITATIV

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE. Undersökning 2004

GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE. Undersökning 2004 GODSTRANSPORTER I RIKSGRÄNS- SNITTET MELLAN NORGE OCH SVERIGE Undersökning 2004 GO-samarbetet ska öka GO-regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska vidareutveckla GO-regionen som etablerings-

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

SAMTRA - samordning av godstransporter:

SAMTRA - samordning av godstransporter: SAMTRA - samordning av godstransporter: Undersökning av möjligheter och hinder för samordnad varudistribution i centrala Uppsala David Ljungberg Girma Gebresenbet Henrietta Eriksson Publ nr 2002:45, ISSN

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002

Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 VTI notat 3 2004 VTI notat 3-2004 Jämförelse av data insamlat i trafiksäkerhetsundersökningen TSU92- åren 2001 och 2002 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd

SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys: Svenska Röda Korsets anhörigstöd i Danderyd SROI-analys och rapport framtagen av: Marie Barck, Marie Kristina Barck, Christer Käck och Charlotte Pagré Svenska Röda Korset Svenska SROI-nätverket

Läs mer

Etapp II Ver. 1.0 98-10-05

Etapp II Ver. 1.0 98-10-05 Dokumenthistoria Projekt: Registrering och övervakning av biltransporter med farligt gods - Tillämpningsstudie mellan Göteborg-Oslo Etapp II Dokument: Delrapport nr. 1 Titel: - Status: 1.0 Författare:

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten LOV, logistik och transportarbete Principer och simuleringar för hemtjänsten Dokumenttitel: LOV, logistik och transportarbete Skapat av: Per Schillander Omslagsbild: Per Schillander. (Samtidigt närvaro

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Markyta Brunnsområde (3 brunnar) Plats för utläckage Omättad zon Mättad zon Volymen V c H u R b R u Riskanalys av områden där järnvägstrafik

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer