Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå"

Transkript

1 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå Räddningstjänsten Mattias Hagelin Magnus Lilja

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte/Problemställning/formulering Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Känslighets- och Osäkerhetsanalys:...6 Inhämtning och arbete med data Statistik Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Fördelning av ämnen per vägavsnitt Diskussion Referenser Bilagor...18 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 2

3 Trafikräkning av farligt godstransporter i Skellefteå 1 Inledning På våra vägar transporteras varje dag stora mängder av ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. Ett samlingsbegrepp för dessa ämnen och produkter är farligt gods. Av den inrikes lastbilstrafik som sker i Sverige i dag utgör farligt gods transporterna knappt 1,5 % 1 av dessa. Tittar man på motsvarande siffror för transportarbetet, dvs. hur långt och vilken godsmängd som transporteras, stiger andelen farligt gods till nästan 6 % 1. Någon total statistik på hur mycket och vad det farliga godset består av har inte funnits tidigare specifikt för Skellefteå kommun. Vad enskilda större företag har för farligt gods transporter samt Räddningsverkets översiktliga farligt godsstatistik 2 har fram tills idag utgjort planeringsgrunden för räddningstjänsten. Med stöd av initiativtagaren Vägverket Region Norr har Räddningstjänsten i Skellefteå i samarbete med NTF Västerbotten (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) kunnat genomföra trafikräkning av farligt godsfordon. 1.1 Syfte/Problemställning/formulering Föreliggande rapport har till syfte att ge svar på följande frågor: Vilka ämnen och produkter består transporterna med farligt gods av? Hur många är transporterna? På vilka vägar sker transporterna? Genom svaren på dessa frågor kan räddningstjänsten antingen verifiera att beredskapen för en eventuell olycka med farligt gods motsvarar hotbilden eller konstatera att nytt räddningsmaterial behövs, andra moment behöver övas etc. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 3

4 1.2 Avgränsningar Av praktiska skäl och resursskäl har inte alla vägar i kommunen ingått i undersökningen. De platser som granskats är de största genomfartsvägarna och knutpunkterna enligt bilden nedan (se även bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Kartbild 1. Trafikräkningspunkt A utgörs av korsningen E4 Östra leden, trafikräkningspunkt B av korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95), trafikräkningspunkt C av viadukten E4 N Järnvägsgatan (väg 95) trafikräkningspunkt D av viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95). 2 Metod För att samla in data som sedan har sammanställts till statistik har trafikräkning genomförts manuellt på fyra platser samtidigt i kommunen (se kartbild 1 ovan). Trafikräkningen har pågått dygnet runt vecka med start natten till måndag 12:e juni kl med avslut söndag 18:e juni kl NTF har på uppdrag av Vägverket Region Norr engagerat flera frivilliga organisationer och även en idrottsförening i arbetet med trafikräkningen. Föreningarna vars medlemmar deltog i arbetet var PRO (Pensionärernas Riksorganisation), SPF (Sveriges Pensionärsförbund), KFUM Basket, RTP (Riksförbundet för trafik- och polioskadade), FAK (Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund) samt Skellefteå Rullstols IF. Valet av metod har skett på inrådan av Vägverket Region Norr som har genomfört och har planer på att genomföra fler likadana projekt i andra kommuner. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 4

5 2.1 Tillvägagångssätt För varje fordon med farligt gods som passerade fylldes en blankett i (se bilaga 2 Blankett: Trafikräkning farligt gods ). På blanketten angavs uppgifter om: 1. fordonets last - farlighetsnummer 3 samt UN-nummer 3 som var angivet på de orangea farligt godsskyltarna. I de fall skylten var orange men utan siffror angavs ett kryss. Dessa skyltar innebär att fordonet transporterar farligt gods i form av styckegods över begränsad mängd 2. skyltarnas placering - Fram, bak eller på sidan av fordonet 3. fordonets identitet - fordonets registreringsnummer 4. färdväg - på en översiktlig kartbild över trafikräkningspunkten ritades färdvägen för det aktuella fordonet, d v s från vilken riktning transporten kom ifrån och vilken riktning den fortsatte mot. 5. transportens storlek - dragfordon med eller utan släp 6. när - datum och tidpunkt för iakttagelsen 7. företag - eventuellt företag knutet till transporten 8. övriga anteckningar - anteckningar om sådant som ansågs väsentligt för bedömningen av den insamlade datan, t ex smutsiga skyltar, fler än två ämnen, körde mot rött ljus, e t c De personer som räknat transporterna har gjort det i skift om 4 timmar (i något fall 6 timmar). Trafikräknarna har jobbat ensamma eller i par. Till sin hjälp har de haft kikare och möjlighet att sätta sig i ett fordon. (Deras placering framgår av bilaga 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser ). Varje dag har de ifyllda blanketterna samlats in av personal från räddningstjänsten. Efter veckan med insamling av data har denna manuellt förts över från blanketterna till programmet Ms Excel Med hjälp av funktionen Pivottabell (Pivottabeller är interaktiva tabeller som kan sammanfatta stora datamängder) i programmet har statistiken sedan bearbetats. I samband med överföringen till databasen i Excel har vissa kompletteringar/justeringar gjorts. Dessa påverkar inte statistiken kvalitativt, men gör resultatet mera enhetligt. I fält på blanketten som saknat uppgift eller varit ifylld på sådant sätt att uppgiften inte varit möjlig att tolka har begreppet Ingen uppgift använts i databasen. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 5

6 2.2 Känslighets- och Osäkerhetsanalys: Inhämtning och arbete med data De data av vilken denna rapports resultat grundas på, utgörs av iakttagelser gjorda på fyra platser samtidigt under en veckas tid. Eftersom samtliga resultat bygger på just dessa observationer och noteringar, så är de aktuella personernas förmåga att utföra denna uppgift den största felkällan. Direkt avgörande är att transporter med farligt gods överhuvudtaget observerats och att observationen registrerats på avsedd blankett. Anledningar till att observationer uteblivit kan vara flera, exempelvis: Personen har för en stund lämnat sin plats Ett flertal transporter passerar med tätt mellanrum Uppmärksamheten har riktats åt ett annat håll. Till de uteblivna observationerna kan även möjligheten att ifyllda blanketter inte lämnats till räddningstjänsten räknas. En annan faktor till känslighet är observatörernas förmåga att på rätt sätt fylla i blanketterna. Förmågan visar sig i form av felaktig eller utelämnad information i form av UN-nummer, transportväg etc. I vissa fall har det varit möjligt att identifiera felen och revidera dessa, vilket också gjorts. Ytterligare en faktor är skyltningen av transporterna. Enligt polismyndigheten i Västerbotten förekommer både felaktigt skyltade transporter och transporter där skyltning utelämnats vilket direkt påverkar resultaten i rapporten. Det kan även vara så att en identifiering av UN-nummer försvårats på grund av smutsiga skyltar. I jämförelse med övriga osäkerheter ses felskyltning och smutsiga skyltar som ringa. Styckegodstransporter utgör ett ganska stort antal av de totala transporterna. De transporter där det krävts sidoskyltar har noterats och det har varit möjligt att föra in dessa i statistiken. Det är dock så att de flesta styckegodstransporter inte har sidoskyltar och vilka ämnen som faktiskt transporterats inte går att utläsa i rapporten. I arbetet med blanketterna har en del uppenbara fel noterats. Det kan gälla UNnummer som inte finns eller att samma transport som iakttagits på mer än en trafikräkningsplats inom en kortare tidsrymd har olika UN-nummer noterade. Uppenbara fel har i mesta möjliga mån reviderats på blanketterna innan statistiksammanställningen. När det gäller UN-nummer har en bedömning gjorts utifrån bland annat liknande UN-nummer och vilka ämnen det aktuella företaget brukar transportera. Eftersom revideringen bygger på begränsad information är det möjligt att indata fortfarande är fel trots revidering. Det är även möjligt att det uppstått fel vid överföringen till dator eller vid arbetet med de inkomna uppgifterna. Efter att ha jämfört de reviderade och ej reviderade uppgifterna har det dock visat sig att skillnaden har liten betydelse för slutresultatet. De resultat som presenterats i rapporten skall inte ses som någon sammanställning över transporter av farligt gods inom Skellefteå. På grund av att observationerna endast har utförts på fyra platser har transporter både kommit och avgått på vägar där 6 Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx

7 inga observationer utförts. Exempelvis finns inga noteringar över transporter som kommit E4 från söder med leverans till verksamheter söder om observationsplats C. Slutsats: Det resultat som presenteras i rapporten är av typen minsta antal. För att få en uppfattning av hur bra de resultat som samlats i rapporten stämmer överens med kända värden har en jämförelse mellan avtransporter från Boliden Mineral AB:s anläggning i Skelleftehamn, Rönnskärsverken och noterade transporter vid observationsplatserna gjorts. Jämförelsen finns presenterad nedan. Avgång Söder Avgång Norr Boliden Svaveldioxid 8 5 Observerad Svaveldioxid 5 9 Boliden Svavelsyra Observerad Svavelsyra För att kunna skilja de transporter som kommer från Rönnskärsverken från andra transporter av de aktuella ämnena har angivelsen av transportföretaget använts. Som nämnts ovan är det möjligt att fler transporter passerat, men de resultat som presenteras i rapporten stämmer ganska väl med dem som rapporterats från Rönnskärsverken. Anledningen till att fler transporter än det angivna antalet transporter har noterats av Svaveldioxid i norrgående riktning kan förklaras med att samma företag kan köra transporter åt andra svaveldioxid producenter. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 7

8 3 Statistik Flest transporter iakttogs under veckan vid korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) där totalt 368 transporter noterades. Vid viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningsplats C) noterades 183, vid viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (trafikräkningsplats D) noterades 123 samt vid korsningen Klockarbergsvägen Järnvägsleden (trafikräkningsplats B) endast 33 transporter. Flera av ovanstående transporter har iakttagits vid mer än en trafikräkningsplats. 3.1 Fördelning över tid samtliga trafikräkningsplatser För att skapa en förståelse över hur frekvensen av farligt gods transporter varierar över tid har fördelning över veckodagar och över dygnet tagits fram. Grovt räknat kan man konstatera att aktiviteten när det gäller transporterna är störst under veckans fyra första dagar för att sedan minska under fredagen till att vara lägst under lördagen innan den återigen börjar stiga under söndagen. Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats Trafikräkningsplats A Antal transporter per plats Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Diagram Transporter fördelade på veckodag och plats (som nämnts ovan utfördes ingen räkning på plats B efter klockan 1200 på söndagen). När det gäller fördelningen av transporterna över dygnet kan man konstatera att de flesta transporterna sker mellan kl och kl Detta gäller samtliga bevakade platser med undantag av trafikräkningsplats D där farligt godstrafiken är intensivast mellan kl och kl Föga överraskande är det minst aktivitet mellan kl och kl Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 8

9 Farligt godstransporter fördelade över dygnet per plats Antal transporter per plats Trafikräkningsplats A Trafikräkningsplats B Trafikräkningsplats C Trafikräkningsplats D Klockslag Diagram Transporter fördelade över dygn och plats. En redovisning av antalet transporter på de olika platserna över tiden i tabellform återfinns i bilaga 3 Farligt godstransporter fördelade över tid. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 9

10 3.2 Fördelning av farlighetsklasser per trafikräkningsplats Nedan visas fördelningen av de vanligast observerade transporterna efter farlighetsklass. För att göra diagrammet lättare att tyda har endast transporter som iakttagits en gång per dag eller mera presenterats. I bilaga 4 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats redovisas samtliga förekommande farlighetsklasser. 16 4% 17 5% 15 4% 48 13% Plats A 76 20% 12 36% Plats B 13 40% 33 Mycket brandfarlig vätska* 80 Frätande eller svagt frätande ämne* - Styckegods* 34 9% 73 19% 8 24% 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp* 30 Brandfarlig vätska* 38 10% Plats C 60 16% Plats D 22 Djupkyld gas* 268 Giftig, frätande gas* 23 Brandfarlig gas* 34 19% 38 21% 18 13% - Övriga farlighetsnr 10 5% 11 6% 12 7% 19 10% 24 13% 35 19% 13 9% 18 13% 23 16% 72 49% Diagram 4.2. Fördelning av farlighetsklasser som passerat en gång per dygn eller oftare. Observera att en och samma transport kan bestå av flera olika ämnen med skilda farlighetsklasser. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 10

11 För trafikräkningsplats A, B och C kan utläsas att den mest frekvent förekommande transporten innehåller mycket brandfarlig vätska. På plats A och C utgör de 1/5 av transporterna och på plats B 2/5. När det gäller trafikräkningsplats D innehåller den vanligaste farligt godstransporten frätande eller svagt frätande ämnen, dessa utgör hela 41 % av transporterna. Samma typ av innehåll är det näst vanligast förekommande på plats A. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 11

12 3.3 Fördelning av ämnen per trafikräkningsplats I nedanstående diagram visas de vanligast förekommande ämnena i farligt godstransporterna. Medtagna som enskilda ämnen är endast de ämnen som har noterats en gång per dygn eller mera. Samtliga ämnen och hur många gånger de iakttagits återfinns i tabellform i bilaga 5 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats. Plats A Plats B 1203 Bensin 80 20% 64 17% - Styckegods 7 2% 13 40% 12 36% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra 10 3% 14 4% 15 4% 59 32% 25 7% 30 8% Plats C 32 8% 37 20% 40 11% 9 6% 60 16% 29 20% 8 24% Plats D 42 30% 1824 Natriumhydroxidlösning 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 1079 Svaveldioxid 1978 Propan 1951 Argon kyld flytande 2014 Väteperoxid vattenlösning 1951 Argon kyld flytande 3266 Frätande basisk oorganisk yvätska, n.o.s. - Övriga ämnen 7 4% 9 5% 12 7% 24 13% % 7% 15 10% 16 11% 23 16% Diagram 4.4. Fördelning av olika ämnen som passerat en gång per dygn eller oftare. Angivna värden utgör antal iakttagelser under veckan samt procentuell fördelning. (Att lägga märke till är att en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför är antalet ämnen fler än antalet transporter.) Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 12

13 Ur diagrammet går att utläsa att det mest frekvent förekommande ämnet är bensin tillsammans med transporter med styckgods. Nästan lika stor andel som bensin utgörs av svavelsyra. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 13

14 3.4 Antal farligt godstransporter på samtliga studerade vägavsnitt Trafikräkningspunkt A Antal ankommande fg-transporter Antal avgående fg-transporter Trafikräkningspunkt B Trafikräkningspunkt C Trafikräkningspunkt D Kartbild 2. Översiktskarta som visar antalet observerade farligt godstransporter under vecka 24, Den övre siffran är antalet till trafikräkningsplatsen ankomna fordon och den undre motsvarande för avgående trafik. Av de i projektet studerade vägarna kan konstateras att flest farligt godstransporter går på E4:an. Det vägavsnitt på E4:an som har flest transporter är det som ligger norr om korsningen E4 Östra leden (Trafikräkningsplats A) med totalt 335 registreringar under veckan. Söder om samma korsning på E4:an noterades 213 transporter. Anledningen till den stora ökningen längs E4:an i korsningen är anslutningen av Östra leden där hela 122 iakttagelser av farligt godstransporter gjordes. Bara något fler transporter räknades på E4:an norr och söder om viadukten E4 N Järnvägsgatan (trafikräkningspunkt C), 152 respektive 168 transporter. På Sundgrundsleden observerades totalt 103 farligt godstransporter under veckan. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 14

15 3.5 Fördelning av ämnen per vägavsnitt Här redovisas de vägavsnitt som haft de flesta farligt godstransporterna. De redovisade värdena är antalet iakttagelser av olika ämnen under veckan, d v s en och samma transport har möjlighet att transportera flera ämnen. Därför kan antalet iakttagelser vara fler än antalet transporter. Genom centralaste delen av Skellefteå (trafikräkningsplats C) utgörs det vanligaste farliga godset av 3257 Vätska med förhöjd temperatur (UN-nr och ämne), 24 %. På andra plats, och inte långt efter kommer 1203 Bensin som svarar för 18 % av iakttagelserna. Efter styckegods som den tredje vanligaste iakttagelsen kommer den mycket brandfarliga gasen 1978 Propan. Av alla ämnen utgör propan 8 respektive 7 % sett på trafiken norr om respektive söder om trafikräkningsplatsen. Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats C. Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 24% n.o.s Bensin 27 18% Styckegods 19 13% 1978 Propan 12 8% 1951 Argon kyld flytande 9 6% Övriga ämnen 49 32% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 syd (plats C) UNnr: Antal iakttagelser av Ämne: olika ämnen: Andel i procent: 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 36 21% n.o.s Bensin 31 18% Styckegods 23 14% 1978 Propan 12 7% Övriga ämnen 66 39% Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats C. En jämförelse mellan vägavsnittet söder om korsningen E4 Östra leden (trafikräkningsplats A) och vägavsnittet norr om trafikräkningsplats C visar god samstämmighet vad gäller ämnena 1951 Argon, 1978 Propan och 3257 Vätska som transporteras vid förhöjd temperatur. När det gäller 1203 Bensin och Styckegodstransporter sker en ökning från 27 till 44 respektive 19 till 32 iakttagelser. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 15

16 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 söder om trafikräkningsplats A. På E4:an vid trafikräkningsplats A är inte ämnesfördelningen lika samstämmig på norra och södra sidan av densamma som den är vid trafikräkningsplats C. Detta på grund av de många farligt godstransporterna som ansluter från Östra leden. Det vägavsnitt som har flest transporter av de studerade är E4:an norr om trafikräkningsplats A. På denna del gjordes 60st iakttagelser av 1203 Bensin eller 17%, 51st av Styckegods eller 15 %, 38st av 3257 Vätska med förhöjd temperatur eller 11 % av totala antalet iakttagelser. Färdväg (oberoende riktning): E4 Syd (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin 44 20% 3257 Vätska, förhöjd temperatur, 38 17% n.o.s. Styckegods 32 15% 1951 Argon kyld flytande 10 5% 1978 Propan 10 5% Övriga ämnen 85 39% Totalt % Färdväg (oberoende riktning): E4 Norr (plats A) UNnr: Antal iakttagelser Andel i Ämne: av olika ämnen: procent: 1203 Bensin % Styckegods % 3257 Vätska, förhöjd temperatur, % n.o.s Natriumhydroxidlösning 29 8 % 1830 Svavelsyra 29 8 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, gasolja 21 6 % 1079 Svaveldioxid 15 4 % Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på E4 norr om trafikräkningsplats A. Östra leden vid korsningen med E4:an och Sundgrundsleden skiljer sig väsentligt från övriga undersökta vägar. Här är det nämligen inte 1203 Bensin som iakttagits flest gånger utan det frätande ämnet 1830 Svavelsyra. 24st eller 19 % respektive 25st eller 23 % av totala antalet har iakttagits. På Östra leden är dessutom det frätande ämnet 1824 Natriumhydroxidlösning som iakttagits 23gånger eller 18 %, vanligare än både Styckegods (19st eller 15 %) och 1203 Bensin (18st eller14 %). Därefter kommer den giftiga och frätande gasen 1079 Svaveldioxid (11st eller 9 %). Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 16

17 Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Östra leden vid trafikräkningsplats A. På Sundgrundsleden är näst vanligaste förekommande farligt godstransport Styckegods med 16st eller 15 % av totala antalet iakttagelser. Därefter kommer 1079 Svaveldioxid samt 1202 Dieselolja/eldningsolja med 12st eller 11 % respektive 9st eller 8 % av iakttagelserna. Färdväg (oberoende riktning): Östra leden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % 1824 Natriumhydroxidlösning % Styckegods % 1203 Bensin % 1079 Svaveldioxid 11 9 % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 10 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Färdväg (oberoende riktning): Sundgrundsleden UNnr: Antal iakttagelser Ämne: av olika ämnen: Andel i procent: 1830 Svavelsyra % Styckegods % 1079 Svaveldioxid % 1202 Dieselolja, eldningsolja, 9 8 % gasolja Övriga ämnen % Totalt % Tabell Vanligaste ämnena iakttagna på Sundgrundsleden vid trafikräkningsplats A. För statistik på samtliga undersökta vägsträckor se bilaga 6 Registrerade ämnen per vägavsnitt. Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 17

18 4 Diskussion Om man endast ser till det observerade antalet farligt godstransporter, utan påverkan av vilket ämne eller farlighetsgrupp den innehåller, och hur dessa har observerats på de olika platserna enligt kartbild 2 (sid 14) kan man utläsa att transportantal som borde vara lika faktiskt inte är det. Om exempelvis avgångar söderut på E4 från trafikräkningsplats A jämförs med ankommande från norr på E4 vid trafikräkningsplats C studeras så skiljer sig antalet med 31 transporter. Detta visar på att resultaten från denna rapport inte visar någon helhetsbild över farligt gods transporterna. Det är endast en presentation av de transporter som passerat trafikräkningspunkterna. Skillnaden i antalet transporter kan förklaras med att leveransen skett till en plats norr om trafikräkningspunkt C eller att en annan väg valts. Vidare är det noterbart att det vid trafikräkningspunkt C har noterats bara något fler transporter efter E4 än vad det gjorts efter Östra leden från räkningsplats A och över Sundgrundsbron från räkningsplats D. Enligt resultaten i rapporten så är de ovan nämnda vägavsnitten de som trafikeras mest frekvent av farligt gods transporter. Dessa resultat stämmer överens med de riskanalyser som är gjorda över Skellefteå och den övningsverksamhet som bedrivs hos räddningstjänsten. Det som däremot är svårare att ta ställning till är de ämnen som endast observerats ett fåtal gånger och hur dessa ska behandlas i ett planeringsskede. Det är också möjligt att dessa observationer beror på fel skyltning eller en felaktig anteckning. 5 Referenser 1 Thörn, Lennart. Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet SIKA Statistik Vägtrafik 2006:21. SCB. 2 Kartläggning av vägtransporter med farligt gods, P Räddningsverket. 3 SRVFS 2006:7. Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng(adr-s). Key Hedström, Statens räddningsverk 6 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Blankett: Trafikräkning farligt gods Farligt godstransporter fördelade över tid Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per trafikräkningsplats Registrerade ämnen per vägavsnitt Besöksadress: Nöppelbergsvägen 2 Tfn: vx 18

19 Bilaga 1 Sid 1 Detaljkartor över trafikräkningsplatser Trafikräkningsplats A Brandstation Räkningspunkt D: (Korsningen E4 Östra leden) Anländer från: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden Avgår mot: E4 söder Nöppelbergsvägen E4 norr Östra leden ì= Placering av trafikräknare.

20 Trafikräkningsplats B Bilaga 1 Sid 2 Räkningspunkt B: (Viadukten Klockarbergsvägen Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder Avgår mot: Järnvägsleden Väster Klockarbergsvägen Norr Järnvägsleden Öster Klockarbergsvägen Söder ì= Placering av trafikräknare.

21 Trafikräkningsplats C Bilaga 1 Sid 3 Räkningspunkt C: (Viadukten Centrumleden (E4) N Järnvägsgatan (väg 95)) Anländer från: N Järnvägsgatan Väster Norrböle E4 norr E4 söder Norra Järnvägsgatan Öster Avgår mot: N Järnvägsgatan Väster E4 norr Norrböle E4 söder ì= Placering av trafikräknare.

22 Trafikräkningsplats D Bilaga 1 Sid 4 Räkningspunkt D: (Viadukten Sundgrundsleden Järnvägsleden (väg 95)) Anländer från: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden Avgår mot: Järnvägsleden Väster Järnvägsleden Öster Sundgrundsleden ì= Placering av trafikräknare.

23 Bilaga 2 sid 1

24 Bilaga 2 sid 2

25 Bilaga 3 Sid 1 Farligt godstransporter fördelade över tid Farligt godstransporter fördelade på veckodag och plats: Veckodag: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ingen uppgift 1 1 Totalt Farligt godstransporter fördelade över dygnet: Tidsintervall: Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Trafikräk- Totalt ningsplats A ningsplats B ningsplats C ningsplats D Ingen uppgift 6 6 Totalt

26 Bilaga 4 Sid 1 Registrerade farlighetsklasser per trafikräkningsplats Farlighetsnummer: Farobeskrivning: A* B* C* D* * 80 Frätande eller svagt frätande ämne 76 (20%) 10 (5%) 72 (50%) 33 Mycket brandfarlig vätska 73 (19%) 13 (39%) 38 (21%) 5 (3%) Styckegods Styckegods 60 (16%) 3 (9%) 24 (13%) 23 (16%) 99 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 38 (10%) 35 (19%) 1 (1%) 30 Brandfarlig vätska 34 (9%) 8 (24%) 11 (6%) 13 (9%) 22 Djupkyld gas 17 (5%) 19 (10%) 23 Brandfarlig gas 15 (4%) 2 (6%) 12 (7%) 5 (3%) 268 Giftig, frätande gas 16 (4%) 18 (13%) 90 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 6 (2%) 1 (3%) 5 (3%) 58 Oxiderande frätande ämne 7 (2%) 5 (3%) 225 Oxiderande gas 5 (1%) 3 (2%) 50 Oxiderande ämne 4 (1%) 2 (6%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 59 spontan häftig reaktion 3 (1%) 2 (1%) 20 Gas 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 32 Brandfarlig vätska 1 (0,3%) 1 (3%) 1 (1%) Brandfarligt, självreaktivt eller 40 självupphettande fast ämne 1 (0,3%) 1 (1%) Oxiderande ämne som kan medföra 60 spontan häftig reaktion 1 (0,3%) 1 (1%) 88 Frätande eller svagt frätande ämne 1 (1%) 98 Miljöfarliga ämnen, Övriga ämnen 1 (0,3%) 26 Giftig gas 1 (3%) 223 Olika farliga ämnen vid förhöjd temp 1 (3%) 65 Giftigt oxiderande ämne 1 (0,3%) 29 Giftig gas 1 (1%) 336 Mycket brandfarlig, giftig vätska 1 (0,3%) Brandfarlig giftig vätska, reagerar med 362 vatten så att brandfarlig gas bildas 1 (0,3%) 539 Brandfarlig organisk peroxid 1 (0,3%) 856 Frätande, oxiderande, giftigt ämne 1 (0,3%) 73 Mycket giftigt ämne 1 (0,3%) Ingen uppgift Ingen uppgift 11 (3%) 1 (3%) 17 (9%) Totalt 377 (100%) 33 (100%) 183 (100%) 144 (100%)

27 Bilaga 5 Sid 1 Registrerade ämnen per trafikräkningsplats UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 1203 Bensin Styckegods Styckegods Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s Svavelsyra Dieselolja, eldningsolja, gasolja Natriumhydroxidlösning Propan Svaveldioxid Argon kyld flytande Frätande basisk oorganisk vätska, n.o.s Miljöfarliga ämnen, n.o.s Väteperoxid vattenlösning Koldioxid, kyld, flytande Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s Kväve, kyld, flytande Syre (oxygen), kyld flytande Hartslösning Ammoniumnitrat flytande Helium komprimerad Ammoniumnitrat, emulsion eller suspension eller gel Brandfarlig vätska n.o.s Hypokloritlösning Etylacetat Isobutylacetat Kolväten flytande, n.o.s Ammoniak, Vattenfri Fenolsulfonsyra flytande Fosforsyralösning Diflouretan (Köldmedium 152a) Alkylsulfonsyra flytande Lim Dietyltriamin Fotogen Klor Dimetyleter Salpetersyra Salpetersyra röd rykande Väte, kyld, flytande Diklorflourmetan (Köldmedium R 21) Maneb eller beredning av maneb Ftalsyraanhydrid Isopropenylbensen Ammoniumnitrat Metylbuten Metylbromid Sulfaminsyra Buten 1

28 Bilaga 5 Sid 2 UN-nr: Ämne: Trafikräkningsplats: A B C D 3119 Organisk peroxid Typ F, flytande, temperaturkontrollerad Diflourmetan (Köldmedium R32) Aminer eller polyaminer, fasta frätande, n.o.s Tetrametylammoniumhydroxid lösning Frätande sur organisk vätska, n.o.s Natriumhydroxid fast Organisk arsenikförening, flytande, n.o.s Vanadinförening, n.o.s Giftig oorganisk vätska, n.o.s Metanol Komprimerad gas, giftig, oxiderande, n.o.s Järnklorid, vattenfri Naftalen 1 Ingen uppgift Totalt

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER

TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå kommun SHBK Umeå brandsförsvar & Säkerhet TRAFIKRÄKNING FARLIGT GODS TRANSPORTER Umeå tätort 16-22 maj 2005 Vägverket Region Norr Umeå brandförsvar NTF 0 Ett stort tack till alla som medverkat före,

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg

Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka till Göteborg Olycksundersökning Kartläggning av trafikolyckor på E6 mellan Onsala - Fjärås Kungsbacka 2010-01-01 till 2010-09-20 Göteborg 2010-10-18 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser

Utrustning som skall medföras på transportenheten. Ytterligare utrustning som krävs för vissa klasser Explosiva ämnen och föremål 1 1.5 1.6 Explosiva ämnen och föremål 1.4 Brandfarliga gaser 2.1 Ej brandfarliga, ej giftiga gaser 2.2 Giftiga gaser 2.3 8. Flyktutrustning för varje medlem i. Till exempel

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering

Läs mer

Ostkustbanan förbi Hudiksvall

Ostkustbanan förbi Hudiksvall PM Farligt gods Ostkustbanan förbi Hudiksvall Farligt gods som går på järnväg förbi Hudiksvall och på stambanan -underlag för bedömning av åtgärder m.a.p. riskhänsyn i planprocessen- 2017-05-15 Rev 2018-05-22

Läs mer

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods

ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Ramböll AB Att: Erik Hedman ÅVS Helsingborg Risk: Nulägesanalys avseende vägtransport av farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska

Läs mer

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods B5.1 Allmänt I avsnitt 6.1 beskrivs kortfattat IMDG-kodens 9 farlighetsklasser för emballerat farligt gods som transporteras till sjöss. I kodens kapitel

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund ANSÖKAN Sida 1(6) Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): Ansökan avser: nytt tillstånd för hantering av brandfarliga

Läs mer

S K Y D D S I N F O R M A T I O N

S K Y D D S I N F O R M A T I O N SKYDDSINFORMATION om Karleby Storindustriområde 2014 Skyddsinformation till hemmen 2014 I detta meddelande berättar vi om företagen på Karleby Storindustriområde och deras verksamhet, om de risker som

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:1 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods

Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Veta vad man bör göra vid en misstänkt förgiftning eller om man själv eller någon annan fått kemikalier på sig eller i sig Det här kapitlet behandlar farliga

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Kartläggning av farligt godstransporter

Kartläggning av farligt godstransporter Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 Räddningsverkets kontaktperson: Camilla Oscarsson Innehållsförteckning 1. Inledning...5 Bakgrund...5 Syfte...5 2. Transporter på väg...6 Metod...6

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

! " # $ # % ' &% ( )

!  # $ # % ' &% ( ) ! " # $ # --. / 0 1 0 $ 20 3 20 3 " 6 7 9 : 32 ;

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling 1 (12) Skate- och aktivitetspark Rättvik Rättviks kommun Riskanalys Plannummer XXXX Samrådshandling 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.. OMRÅDEN... Vid Stationen.. Gamla tennisplanen.. På Helsingland...

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 2013-12-10 RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN TIMOTEJEN 19 & 28, STOCKHOLM - BILAGA 1 - FREKVENSBERÄKNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2005:352 Utkom från trycket den 31 maj

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Säker transport av gas

Säker transport av gas Säker transport av gas EIGA (European Industrial Gases Association) är ett gemensamt samarbetsorgan i säkerhetsfrågor för Europas gasbolag, skriften är baserat på EIGAs rekommendationer. Säker transport

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 m RAPPORT KVALITATIV RISKANALYS FÖR KV GRUNNAN MED AVSEENDE PÅ FARLIGT GODSTRANSPORTER PÅ E:4 2015-05-12 Uppdrag: 260277, Kvalitativ Riskanalys Grunnan Titel på rapport: Kvalitativ riskanalys Grunnan Status:

Läs mer

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen varning frätande. Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån

Läs mer

Misshandel per dag och tid på dygnet, åren 2002, 2004 och 2006

Misshandel per dag och tid på dygnet, åren 2002, 2004 och 2006 Rubrik 1(20) Misshandel per dag och tid på dygnet, åren 2002, 2004 och 2006 1 Rubrik 2(20) Sammanfattning...3 Inledning...3 Dold brottslighet...4 Misshandel under vissa dagar...4 Barn 0 6 år...6 Barn 7

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00 LED standardskyltar ljusskyltar ADR info@kelo.se 0431-41 50 00 Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO lades redan 1978. Från att ha verkat på en yta av 6m², har utvecklingen bara gått framåt till dagens

Läs mer

Riskberäkning avseende transport av petroleumprodukter på väg och järnväg

Riskberäkning avseende transport av petroleumprodukter på väg och järnväg VTI notat 67 2001 VTI notat 67-2001 Riskberäkning avseende transport av petroleumprodukter på väg och järnväg Loudden Upplands Väsby via Valhallavägen respektive Gävle (Fredrikskans) Rosersberg Författare

Läs mer

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se Insatsplaner kem. Vid Kiruna räddningstjänst har vi plockat fram insatsplaner för olika kemikalier som finns i kommunen eller fraktas genom kommunen. Syftet med dessa är att vi i inledningsskedet skall

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GODSTRANSPORTER. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GODSTRANSPORTER Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten

Molekyler och molekylmodeller. En modell av strukturen hos is, fruset vatten Molekyler och molekylmodeller En modell av strukturen hos is, fruset vatten Sammanställt av Franciska Sundholm 2007 Molekyler och molekylmodeller En gren av kemin beskriver strukturen hos olika föreningar

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86:Fö408. Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods. Bakgrund

Motion till riksdagen. 1985/86:Fö408. Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods. Bakgrund Motion till riksdagen 1985/86:Fö408 Karl-Erik Svartberg och Torgny Larsson (s) Landtransporter av farligt gods Bakgrund På vägar och gator runt hela vårt land transporteras dagligen mängder av farligt

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol, naturgas

Läs mer

Avsnitt 1 Farliga ämnen

Avsnitt 1 Farliga ämnen Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 miljöbalken (för en fullständig förteckning se avsnitt 1 och 2 i avdelning 4 i bilagan till förordningen (1998:899)

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN

KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN Rapport KVALITATIV RISKUTREDNING FÖR KV STRÖMSÖR OCH KV RENEN 2016-12-15 UPPDRAG: 274425 UPPDRAG 274425, Riskanalys Strömsör Titel på rapport: Kvalitativ riskutredning för Kv Strömsör och Kv Renen Status:

Läs mer

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar Author Fredrik Zachrisson Phone +46 10 505 47 41 Mobile + 46 (0)76-772 43 53 E-mail fredrik.zachrisson@afconsult.com Recipient Håbo Kommun Plan- och utvecklingsavdelningen Märit Olofsson Nääs 746 80 Bålsta

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Farligt avfall. Packning, märkning och transport

Farligt avfall. Packning, märkning och transport Farligt avfall Packning, märkning och transport Vad är farligt avfall? Farligt avfall definieras som: brandfarligt, explosivt, smittsamt, skadevållande, miljöfarligt eller andra motsvarande egenskaper

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik

732G60 - Statistiska Metoder. Trafikolyckor Statistik 732G60 - Statistiska Metoder Trafikolyckor Statistik Projektarbete Grupp 2 Linköpings Universitet VT2011 En framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken Albin Bernholtz, albbe876

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Tanktransportnäringen i Finland

Tanktransportnäringen i Finland Tanktransportnäringen i Finland Vägtransport av klass 3 Finlands Tankbilsförbund rf Robert Nyman 1 Intressebevakning inom farligt gods Media Räddningsväsendet & Polisen Arbetsskyddsmyndigheter Tankbilsbranschens

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Perstorp Industripark. Tankbilsolyckan 2003 Butyraldehyd

Perstorp Industripark. Tankbilsolyckan 2003 Butyraldehyd Perstorp Industripark Tankbilsolyckan 2003 Butyraldehyd Perstorp Industripark Verksamhet sedan 1881 Ca 20 fabriker (produktion) Perstorp Specialty Chemicals AB Formox AB Celanese Emulsions Norden AB Flowcrete

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Kemi Bas 1 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 40S01A KBAST och KBASX 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-10-27 Tid: 09:00-13:00 Hjälpmedel: papper, penna, radergummi, kalkylator

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Miljöriskanalys av transporter av farligt gods på väg och järnväg samt i farleden utanför hamnen

Miljöriskanalys av transporter av farligt gods på väg och järnväg samt i farleden utanför hamnen 2007-01-31 Underlag Miljökonsekvensbeskrivning Miljöriskanalys av transporter av farligt gods på väg och järnväg samt i farleden utanför hamnen Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden Stockholms

Läs mer

Kartläggning av farligt godstransporter

Kartläggning av farligt godstransporter Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 Räddningsverkets kontaktperson: Camilla Oscarsson Innehållsförteckning 1. Inledning...5 Bakgrund...5 Syfte...5 2. Transporter på väg...6 Metod...6

Läs mer

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Riktlinjer Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN

PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN COOP FASTIGHETER AB PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN - VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Falun 2015-04-23 PM TRAFIKUTREDNING E16 HANRÖLEDEN VÄG 293 LEKSANDSVÄGEN STIGAREGATAN I FALUN Datum 2015-04-23

Läs mer

Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun. Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods 2011-09-01

Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun. Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods 2011-09-01 Ödegården 1:9 m fl, Sotenäs kommun Riskbedömning med avseende på transport av farligt gods Beställare: Sotenäs kommun 456 80 Kungshamn Beställarens representant: Robin Sjöström Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07.

474 474 474 434 474 474 474 474 474 474 434 474 474 474 437 474 05.33 06.00 06.07 06.54 07.21 07.28 07.35 06.44 06.33 07.00 07.07 07. 432 440 474 Samlingstabell Hemmesta Giltighetstid 20 augusti 2007 och tills vidare. Observera! Linje 492 går lokalvägen mellan Gustavsberg. Noter c Utgår kl 07.23 från Värmdö marknad. f Fredag. n Endast

Läs mer

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna. 1. Syfte Denna rutin syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering. 2. Allmänt

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV

EXPERIMENTELLT PROV EXPERIMENTELLT PRV 2010-03-17 Provet omfattar 2 uppgifter som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. jälpmedel: Miniräknare. BS! EJ tabell- och formelsamling Börja redovisningen av varje

Läs mer

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen

Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen Förstudie Skellefteå Vägtransportsystemet inom Skelleftedalen Bergsbybron (väg 839) Öster om E4- genomfarten (Viktoriabron) finns två förbindelser över älven. Dessa är väg 839 över Bergsbybron respektive

Läs mer

Vem får gå, vem får vänta?

Vem får gå, vem får vänta? Vem får gå, vem får vänta? - En observation vid övergångsställen om bilisters benägenhet att lämna företräde påverkas av vem som ska gå över gatan. Linda Hallenberg RAP. 7 juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 1083 1085 1084 2011-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer