Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav."

Transkript

1 Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att 2013 års regler av ADR/RID får tillämpas till och med den 30 juni Nedan följer en sammanfattning av ändringarna som skett gentemot de befintliga bestämmelserna. Undantag för transport av lampor Ett undantag för lampor som innehåller farligt gods har införts ( ) Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna i ADR/RID förutsatt att de inte innehåller radioaktiva ämnen och inte innehåller kvicksilver i mängder som överstiger de som anges i särbestämmelse 366 i kapitel 3.3: a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för transport till en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Anmärkning: Inkluderar även transporter som efterföljs efter det att privatpersoner avlämnat lamport på en uppsamlingsplats b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala mängden farligt gods per förpackning inte överstiger 30 g, förutsatt att lamporna är tillverkade enligt ett kvalitetsledningssystem och packas enligt vissa krav c) Begagnade, skadade eller defekta lampor innehållande högst 1 g farligt gods vardera och högst 30 g farligt gods per kolli när de transporteras från en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara förpackade i kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O förutsatt att de är förpackade så att splittereffekter förorsakade av att lampan går sönder förblir inneslutet i kollit. Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Ändrad definition på engångsbehållare av gas I kapitel 1.2 som återger definitioner har det bland annat skett ett förtydligande, med volymgränser, vad gäller engångsbehållare för gas. Detta definieras som: Ej påfyllningsbar behållare som har en vattenvolym på högst 1000 ml för behållare av metall och högst 500 ml för behållare av syntetiskt material eller glas, och som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara utrustad med en utloppsventil.

2 Nytt undantag införs för transport av maskiner En ny lättnad införs i (c) för bränsle som finns i tankar i mobila maskiner vilka transporteras som last och där bränslet är avsett för dessas framdrivning eller drift av särskild utrustning. Om maskiner lastas (exempelvis på trailer) och är säkrade mot fall så finns det nu undantag som innebär att särbestämmelse 363 inte behöver tillämpas för maskiner som t.ex. används för anläggningsarbete eller jord- eller skogsbruk. Undantaget till mobila maskiner (arbetsmaskiner) enligt direktiv 97/68/EG eller i den konsoliderade resolutionen om tillverkning av fordon (R.E.3). Undantaget gäller drivmedel i maskinernas tankar som är kopplade till förbränningsmotor för drift av maskin eller utrustning. Förtydligande när det gäller undantag för verksamheter där syftet inte är att transportera farligt gods När det gäller undantag för transporter som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet så, förtydligas detta till att även innefatta IBC-behållare och storförpackningar, men observera att det fortfarande är begränsat till mängder om högst 450 liter per kolli samt totalt inte mer än vad som tillåts i ( värdeberäknad mängd ). Undantag för transport av elektriska lagrings- eller produktionssystem Undantaget i ADR-S, utökas och kommer att gälla för alla olika typer av elektriska lagringssystem. Det innebär att undantagen gäller litiumbatterier, kondensatorer, metallhydridlagringssystem och bränsleceller: - som är inbyggda i transportmedel med vilka transport utförs, och som är till för deras framdrivning eller drift av dess utrustning - Litiumbatterier som för driftens skull ingår i en utrustning, vilken används under transporten eller är avsedd för användning under transporten (t.ex. bärbar dator) Lättnader för miljöfarliga ämnen Det införs lättnader för transport av miljöfarliga ämnen (UN3077 och UN3082). Dessa undantas från bestämmelserna i ADR-S om de är förpackade så att de uppfyller de allmänna förpackningskraven och där enkelförpackningar eller innerförpackningar högst innehåller 5 liter/kilogram

3 Övergångstider för litiumbatterier I kapitel 1.6 införs övergångsbestämmelser ( ) för litiumbatterier som är testade enligt tidigare versioner av testhandboken (delavsnitt 38.3). Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar bestämmelserna i delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring 1 eller annan efterföljande revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för typprovningen, får transporteras även i fortsättningen om inte annat anges i ADR/ADR-S. Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda. Övergångstider rörande märkning av kollin och kondensatorer Som en följd av att det införs nya märkningskrav på kollin och overpack (storleken definieras tydligare) samt att kondensatorer ska märkas på utsidan så införs det nya övergångsbestämmelser ( ). Etiketter får användas till 2017 medan tidigare krav på storlek för OVERPACK och BÄRGNING får tillämpas till Beträffande märkning av kondensatorer så får de som tillverkats innan den 1 januari 2014 (elektrokemiska) respektive 1 januari 2016 (assymetriska) fortsatt användas utan att de är märkta med Wh. Observera! Övergångstider för ändringar i skriftliga instruktioner De skriftliga instruktionerna ändras marginellt. Sista sidan ändras då man tar bort hänvisningen till EN471 när det gäller varningsvästen samt att man tar bort skyddsglasögon och istället anger ögonskydd. Skriftliga instruktioner enligt ADR 2013 får användas till och med den 30 juni Övergångstider för gasflaskor för adsorberade gaser Som en följd av att det införs särskilda bestämmelser för adsorberade gaser, med en därtill ny packinstruktion (P208) så införs också övergångsbestämmelser ( ). Gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari 2016 i enlighet med och med en specifikation godkänd av behöriga myndigheter i de länder där de transporteras och används, men inte i enlighet med ISO 11513:2011 eller ISO :2010 vilket krävs i , förpackningsinstruktion P208 (1), får användas för transport av adsorberade gaser under förutsättning att de allmänna förpackningsbestämmelserna i är uppfyllda. Radioaktiva ämnen Det finns en hel del ändringar i samtliga regelverk på grund av antagandet av IAEA: s Safety Standard Serie SSR-6. Dessa ändringar kommer vi presentera i separat dokument.

4 Införande av adsorberad gas Samtliga transportregelverk inför 2015 adsorberad gas som en egen grupp eller indelning i klass 2. Därför sker en hel del ändringar på ett flertal ställen i regelverket. Bland annat får den en egen indelning i ADR ( ) 9. Adsorberad gas: Gas som när den är förpackad för transport har adsorberats i ett fast poröst material vilket ger ett inre tryck på mindre än 101,3 kpa vid 20 C och mindre än 300 kpa vid 50 C. Som en följd av detta införs ett antal nya klassificeringskoder och det tillförs ett antal nya UN-nr och benämningar. Klassificeringskod UN-nr Benämning på ämnet eller föremålet 9A 3511 ADSORBERAD GAS, N.O.S. 9O 3513 ADSORBERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. 9F 3510 ADSORBERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 9T 3512 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. 9TF 3514 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 9TC 3516 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TO 3515 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. 9TFC 3517 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TOC 3518 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. Förpackningsgrupper tas bort för föremål Förpackningsgrupperna tas bort för samtliga föremål som tilldelats en egen benämning (t.ex. litiumbatterier, krockkuddemoduler etc.).

5 Nya och ändrade UN nummer och benämningar Det har tillkommit och ändrats en del vad gäller UN-nummer och officiella transportbenämningar, nedan anges en sammanfattning över dessa ändringar: Som tidigare nämnts så har det tillkommit benämningar för adsorberade gaser. Totalt är det sjutton (17) nya typer för har införts varav nio (9) är så kallade N.O.S.- benämningar och resten är specifikt benämnda. Den officiella transportbenämningen för gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler och bältesförsträckare (UN 0503 och UN 3268) har strukits och ersatts med Säkerhetsutrustning, pyroteknisk för UN 0503, och Säkerhetsutrustning för UN Dessutom ändras särbestämmelserna som visar på att benämning även innefattar säkerhetsutrustning i luftfartyg eller fartyg, dock inte för livräddningsutrustning som klassas som UN2990 eller UN3072. Blå asbest " och "Brun Asbest" respektive Vit asbest " har ersatts med ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofyllit, krokidolit)" för UN 2212, och ASBEST, KRYSOTIL" för UN UN 3508, KONDENSATOR, ASSYMETRISK (med en energilagringskapacitet större än 0,3 Wh) har tillkommit och den befintliga transportbenämningen "kondensator" för UN 3499 har reviderats till KONDENSATOR, ELEKTROKEMISKT DUB- BELSKIKT. UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI har tillkommit och avser Uranhexafluorid med mindre än 0,1 kg per kolli, icke klyvbart eller klyvbart-undantaget". Detta ämne är tillordnat ordnas klass 8, PG I, se även särbestämmelse 369. UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA är en ny benämning för tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar eller delar av förpackningar som är tömda men som fortfarande innehåller rester av farliga ämnen. Dessa har tidigare inte nämnts särskilt i ADR och RID utan har antingen transporterats enligt eller , eller så har de inom Sverige transporterats enligt del 16. Mer detaljerade bestämmelser anges i packinstruktioner och särbestämmelse 663.

6 Transport av brandsläckare Särbestämmelserna 225 och 594, samt förpackningsinstruktioner ändras och det införs ett förtydligande om vilka typer av brandsläckare som får transporteras som UN Dessutom anges att om tryckkärl transporteras separat för användning i brandsläckare så måste de uppfylla kraven i ADR-S, kapitel 6.2. Släckarna ska tillverkas, provas, godkännas och märkas enligt bestämmelserna som tillämpas i tillverkningslandet (dvs. de bestämmelser som används i tillverkningslandet eller i användarlandet). Undantaget utökas undantaget till att gälla för stora brandsläckare som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P03 och PP91. Observera att släckare ska vara tillverkade och fyllda i enligt bestämmelser som tillämpas i tillverkningslandet. Diverse ändringar i särbestämmelser Nedan ges en sammanställning av vissa särbestämmelser som ändras i ADR Det ska tilläggas att fler särbestämmelser ändras och flera av de andra ändringarna behandlas i andra stycken i detta dokument. 367 Är en ny särbestämmelse som kan tillämpas om man t.ex. samemballerar Färg och Färgrelaterat material. Det är då tillåtet för avsändaren att endast använda benämningen " related material" som transportbenämning på deklarationen och på kollmärkningen. 369 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3507 Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli som anger att ämnet tillordnats klass 8 och vissa bestämmelser måste uppfyllas trots att det benämns som undantaget kolli. 371 Ny särbestämmelse som gäller för UN 3164, föremål som är pneumatiskt eller hydrauliskt trycksatta. Bestämmelsen är speciellt framtagen för en ny typ av konfettikastare och som innehåller en gaspatron istället för pyroteknik. I särbestämmelsen anges bland annat krav på konstruktion och tester som den ska ha klarat. 372 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3508 Kondensator, asymmetrisk. Särbestämmelsen anges vissa konstruktionsvillkor som gäller för dessa artiklar samt transport och märkningskrav. 373 Är en ny särbestämmelse för så kallade neutronstrålningsdetektorer. Dessa detektorer ska nu transporteras under bortriflourid (UN 1008) och enligt de villkor som gäller i denna särbestämmelse. 662 Införs lättnader för gasflaskor som inte uppfyller kraven i ADR-S, kapitel 6.2 men som endast används i fartyg eller luftfartyg.

7 663 En särbestämmelse som införs och som visar på vilka ämnen som INTE får transporteras enligt det nya UN-numret 3509 då rester som finns kvar i uttjänta, tömda, ej rengjorda förpackningar. Det anges också att det ska finnas rutiner för sorteringsmetoder på lastningsplatsen. Förpackningsinstruktioner Ett antal förändringar införs i förpackningsinstruktionerna och flera av dem är kopplade till andra ändringar som nämns i detta dokument, t.ex. brandsläckare eller litiumbatterier. I förpackningsinstruktionerna P200 och P203 införs ändringar rörande intervall för återkommande kontroller. Enligt P203 så anges nu att intervallet för slutna icke UNgodkända kryokärl så får intervallet inte överstiga 10 år. Ny packinstruktion (P 208) införs för adsorberade gaser. Nya förpackningsinstruktioner införs för UN 3375 (p505 och IBC02). Med de nya instruktionerna gäller behörig myndighets godkännande endast för IBC-behållare av stål (31A) och annan metall (31N). Ny packinstruktion (P805) införs för UN Märkning och etikettering Storleken spelar roll Det införs krav på att märkningen av overpack och bärgningsemballage, med beteckningen OVERPACK respektive BÄRGNING ska ha en storlek på minst 12 mm höga bokstäver. OBS! De nya kraven på mått på märkning som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2016 När det gäller märkning för limited quantity, miljöfarliga ämnen samt varnings- och hanteringsetiketter så förtydligas ska dessa vara proportionerligt mot de krav som återges i ADR. Det införs nya figurer som visar exakta mått (se exempel nedan). Även för storetiketter införs det detaljerade måttbestämmelser. OBS! De nya kraven på mått på etiketter, märken och storetiketter som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2017

8 Uppgifter i godsdeklarationen vid transport av UN 3509 För uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av farligt gods ska den officiella transportbenämningen kompletteras med uttrycket (MED RESTER AV [ ]) följt av den eller de klasser och sekundärfaror som motsvarar resternas faror i klassvis ordning. Dessutom omfattas man inte av kravet om att ange mängden. Exempel: Uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 4.1 som förpackas tillsammans med uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 3, med sekundärfaran 6.1, ska anges på följande sätt i godsdeklarationen: UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA (MED RESTER AV 3, 4.1, 6.1), 9. Ändringar på krav om märkning vid risk för kvävning Det införs ändringar enligt vad som tidigare angetts i multilateralt avtal M260 vad gäller märkning av fordon och containrar där det finns risk för kvävning. Märkning krävs endast när det finns en risk för kvävning. Diverse ändringar på krav på förpackningar Det införs ett antal ändringar rörande krav på förpackningar, det som främst kan nämnas är att volymgränsen på 450 liter för förpackningar endast kommer att gälla enkelförpackningar (ej sammansatta förpackningar).dessutom införs och revideras det ett antal hänvisningar till standarder som är tillämpliga för tryckkärl. Beteckning införs för bärgningsstorförpackningar Bärgningsemballage införs nu också för storförpackningar. Även dessa betecknas med tilläggsbokstaven T i typgodkännandemärkningen. u n 50AT/Y/05/01/B/PQRS 2500/1000

9 Nya krav för IBC-behållare Precis som för annan märkning inför det detaljerade storlekskrav på märkning för stapling De nya märkningskraven är gällande från den 1 januari 2017, men märkning som tillämpats fram till dess får fortsätta att gälla även efter detta datum Nya krav vid rekonditionering av förpackningar samt vid reparationer och återkommande kontroll av IBC-behållare För att säkerställa att alla förpackningar och IBC-behållare uppfyller bestämmelserna i i ADR-S ska de tillverkas, rekonditioneras, renoveras, repareras och provas enligt ett kvalitetssystem som behörig myndighet har godtagit. Renovering och reparation avser IBCbehållare. Enligt remissutgåvan har MSB föreslagit att ett godtagbart kvalitetssystem minst ska innefatta: a) beskrivning av organisationsstruktur och ansvar, b) instruktioner som ska användas för kontroll och provning, kvalitetskontroll och arbetsrutiner, c) kvalitetsredovisningar (exempelvis kontrollrapporter), provnings- och kalibreringsdata och intyg, d) utbildningsprogram för berörd personal. Dessutom införs i ADR-S ett kapitel som behandlar återkommande kontroll av IBC-behållare. Kraven om kontroll finns reglerat i ADR, kapitel 6.5 men metoder och krav på genomförande har tidigare varit reglerat i ett beslut från Räddningsverket. Nu införs detta som ett separat kapitel i ADR-S. Bestämmelserna återger bland annat krav på utbildning av den som genomför kontroll. Rökförbud gäller även elektriska cigaretter Förbud mot rökning utvidgas till att även omfatta elektroniska cigaretter och liknande anordningar. Förtydligande att datumet för kontroll på brandsläckare inte får ha passerats Det förtydligas i kapitel att datumet för återkommande kontroll av de brandsläckare som ska finnas på fordonet inte får ha passerats.

10 Transport av litiumbatterier Det införs en hel del ändringar rörande transport av litiumbatterier. Bland annat införs nya förpackningsinstruktioner (P908, P909, LP903 och LP904). Förpackningsinstruktionerna P908 och LP904 anger hur skadade och defekta litiumbatterier ska förpackas för att kunna transporteras. P909 återger bestämmelser för hur använda (begagnade) litiumbatterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. LP903 är en ny instruktion som anger hur stora litiumbatterier får transporteras i storförpackningar. Särbestämmelse 376, 377 och 636 Den nya SP 376 anger bestämmelser för batterier som är skadade eller defekta så att de inte längre överensstämmer med den typ som har provats enligt tillämpliga bestämmelser i testhandboken, del III, delavsnitt Dessa batterier ska förpackas enligt de nya förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får extra farliga batterier inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som anges av MSB. Med extra farliga batterier avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. SP 377 anger bestämmelser för hur använda (begagnade) batterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. De ska förpackas enligt den nya förpackningsinstruktionen P909. Förpackningsinstruktionerna P903a och P903b tas bort. SP 636(b), som gäller för transport av använda batterier för transport till mellanliggande bearbetningsanläggningar för bortskaffande eller återvinning, revideras. Detta beror på de nya bestämmelserna som har införts i SP 377.

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (49) Datum Diarienr 2014-05-28 2014-231 (ADR-S) 2014-232 (RID-S) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan) 49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Ert datum Er

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan) samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm:

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm: 537/2013 5 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - -

Läs mer

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 2007-01-01 ADR/ADR-S del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning 8.1.1 Transportenheter

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

FARLIGT GODS. Farligt gods

FARLIGT GODS. Farligt gods FARLIGT GODS Farligt gods 227 Vad är farligt gods Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysiska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00

LED. ljusskyltar. standardskyltar ADR. info@kelo.se 0431-41 50 00 LED standardskyltar ljusskyltar ADR info@kelo.se 0431-41 50 00 Allmänt Allmänt Historia Grunden till KELO lades redan 1978. Från att ha verkat på en yta av 6m², har utvecklingen bara gått framåt till dagens

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape

3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet. Nicklas Knape. Cupola AB. Nicklas Knape 3 oktober 2012 Grundläggande brandsäkerhet Nicklas Knape Cupola AB Nicklas Knape Helhetslösningar brandskydd Kursinnehåll Brand och dess uppkomst Brandfarliga varor Klassindelning av brandfarliga varor,

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten:

Packa Provet Rätt. Varför är det viktigt att Packa provet rätt? Kontakt Folkhälsomyndigheten: 1(10) Packa Provet Rätt Transport av prover för kemisk eller mikrobiologisk analys är förenat med vissa risker. Internationella och nationella bestämmelser reglerar vad man får lov att skicka samt hur

Läs mer

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529 530 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar 4.1.1 Allmänna bestämmelser för

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Anmälningsnummer: Framtaget den: 07-06-2005/ KLN Produktanvändning: Ytdesinfektion med korrosionsinhibitor. Leverantör: Opus Health

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter.

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2001:4 GASFLASKOR

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2001:4 GASFLASKOR ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2001:4 GASFLASKOR 5 GASFLASKOR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd vid tillämpningen av föreskrifterna 5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387

Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 Returinstruktion för Langes TOC-test Gäller endast för LCK 385, 386 och 387 OBS! Avvikelser från denna instruktion kommer att debiteras med en avgift. Avgiftens minsta belopp är 2000 SEK och högsta belopp

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng 1139 1140 2011-01-01 ADR-S Bilaga S 10 Transporthandlingar, övergångsbestämmelser, märkning, godkännande av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. FORMEL Aerosolförpackad Skyddskräm för händer Artikelnummer 1-5005 Producent/Importör Företag ÖBERGS INDUSTRIER AB Adress

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Transport av problemavfall

Transport av problemavfall Ekokems direktiv 9/05 Transport av problemavfall Säkert på väg Transport av farliga ämnen regleras för den enskildes och allmänhetens säkerhet. Av problemavfallet tillhör största delen ämnen, som ur transportsynpunkt

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods

Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods Bilaga 9 Olika typer av emballage för kemikalier och farligt gods B9.1 Allmänt En mängd olika sorters typgodkända förpackningar används vid emballering och befraktning av kemikalier och farligt gods (Ref.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Lastsäkringskrav enligt ADR

Lastsäkringskrav enligt ADR Lastsäkringskrav enligt ADR Nils Andersson, MariTerm AB Max 15 cm? Utdrag från ADR 2013: Avsnitt 7.5.7.1: Lastsäkring enligt ADR Transport av farligt gods Kollin, som innehåller farliga ämnen och oförpackade

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:XX SJÖFART Föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Föreskrifter och allmänna råd om transport

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06

Artikelregister. Unifaun Online 2013-11-06 Artikelregister Unifaun Online 2013-11-06 2 Innehåll 1 Artikelregister... 3 1.1 Vad är artikelregister?... 3 1.2 Skapa artikelregister... 3 1.3 Utskriftsfavorit... 3 1.4 Registrering av sändning... 4 1.5

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3

Säkerhetsdatablad. 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w% 202-859-9 229-912-9 203-919-7 205-483-3 Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2005/ JP Produktanvändning: Grundrengöringsmedel och polishborttagare Leverantör: Tana-Chemie GmbH Ingelheimstrasse

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER MSS 500 PRIMER S HARDENER Sida 1 Utfärdat: 29/07/2003 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: MSS 500 PRIMER S HARDENER Användning / beskr. af produktet: Vätska.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Lithofix Thin L20 - Komponent A 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 21-12-2009/ LFJ Distributör: Lithomex ApS Produktanvändning: Byggnadsindustri Håndværkervej 10 5550 Langeskov Danmark

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

En vägledning för exportörer av begagnade varor

En vägledning för exportörer av begagnade varor information fakta EN VÄGLEDNING FÖREXPORTÖRER AV BEGAGNADE PRODUKTER DECEMBER 2010 En vägledning för exportörer av begagnade varor Den här guiden innehåller information som kan vara bra att känna till

Läs mer

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31

se Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationsc entralen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn: Powerclean Artikelnummer: 1400401 Användningsområde: Rengöring Leverantör: PingAB/Arcticlea n Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Multioil Sida 1(6) Säkerhetsdatablad EG Nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER MultOil Utfärdad: 2003-06-02 Reviderat: 2013-09-11 Version: 11 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR ECLIPSE Sida 1 Utfärdat: 14/05/2008 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: ECLIPSE Produktkod: 5884 Användning / beskr. av prod: Diesel fuel additive Namnet på

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen

Har du koll? Farliga ämnen. och farligt gods. Faktafördjupning. Farliga ämnen Har du koll? Farliga ämnen och farligt gods Farliga ämnen Alla använder vi och kommer i kontakt med kemikalier. Många gånger vet vi inte hur farliga de är och vad som kan hända om vi inte är försiktiga

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent

SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent SÄKERHETSDATABLAD Activa Sportrent 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Sportrent Användning: Specialmedel för borttagning av handbollsklister på idrottsgolv. Artikelnummer:

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence

SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006. Silence Datum: 2008-10-07 SÄKERHETSDATABLAD Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006 Silence 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Typ Leverantör Ombud i Sverige Internet

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR HB30 ONE SHOT Sida 1 Utfärdat: 29/01/2009 Revisionsnr: 2 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Namnet på företag: HB30 ONE SHOT Advanced Engineering Ltd Guardian House Stroudley

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer