Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav."

Transkript

1 Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att 2013 års regler av ADR/RID får tillämpas till och med den 30 juni Nedan följer en sammanfattning av ändringarna som skett gentemot de befintliga bestämmelserna. Undantag för transport av lampor Ett undantag för lampor som innehåller farligt gods har införts ( ) Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna i ADR/RID förutsatt att de inte innehåller radioaktiva ämnen och inte innehåller kvicksilver i mängder som överstiger de som anges i särbestämmelse 366 i kapitel 3.3: a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för transport till en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Anmärkning: Inkluderar även transporter som efterföljs efter det att privatpersoner avlämnat lamport på en uppsamlingsplats b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala mängden farligt gods per förpackning inte överstiger 30 g, förutsatt att lamporna är tillverkade enligt ett kvalitetsledningssystem och packas enligt vissa krav c) Begagnade, skadade eller defekta lampor innehållande högst 1 g farligt gods vardera och högst 30 g farligt gods per kolli när de transporteras från en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara förpackade i kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O förutsatt att de är förpackade så att splittereffekter förorsakade av att lampan går sönder förblir inneslutet i kollit. Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Ändrad definition på engångsbehållare av gas I kapitel 1.2 som återger definitioner har det bland annat skett ett förtydligande, med volymgränser, vad gäller engångsbehållare för gas. Detta definieras som: Ej påfyllningsbar behållare som har en vattenvolym på högst 1000 ml för behållare av metall och högst 500 ml för behållare av syntetiskt material eller glas, och som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara utrustad med en utloppsventil.

2 Nytt undantag införs för transport av maskiner En ny lättnad införs i (c) för bränsle som finns i tankar i mobila maskiner vilka transporteras som last och där bränslet är avsett för dessas framdrivning eller drift av särskild utrustning. Om maskiner lastas (exempelvis på trailer) och är säkrade mot fall så finns det nu undantag som innebär att särbestämmelse 363 inte behöver tillämpas för maskiner som t.ex. används för anläggningsarbete eller jord- eller skogsbruk. Undantaget till mobila maskiner (arbetsmaskiner) enligt direktiv 97/68/EG eller i den konsoliderade resolutionen om tillverkning av fordon (R.E.3). Undantaget gäller drivmedel i maskinernas tankar som är kopplade till förbränningsmotor för drift av maskin eller utrustning. Förtydligande när det gäller undantag för verksamheter där syftet inte är att transportera farligt gods När det gäller undantag för transporter som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet så, förtydligas detta till att även innefatta IBC-behållare och storförpackningar, men observera att det fortfarande är begränsat till mängder om högst 450 liter per kolli samt totalt inte mer än vad som tillåts i ( värdeberäknad mängd ). Undantag för transport av elektriska lagrings- eller produktionssystem Undantaget i ADR-S, utökas och kommer att gälla för alla olika typer av elektriska lagringssystem. Det innebär att undantagen gäller litiumbatterier, kondensatorer, metallhydridlagringssystem och bränsleceller: - som är inbyggda i transportmedel med vilka transport utförs, och som är till för deras framdrivning eller drift av dess utrustning - Litiumbatterier som för driftens skull ingår i en utrustning, vilken används under transporten eller är avsedd för användning under transporten (t.ex. bärbar dator) Lättnader för miljöfarliga ämnen Det införs lättnader för transport av miljöfarliga ämnen (UN3077 och UN3082). Dessa undantas från bestämmelserna i ADR-S om de är förpackade så att de uppfyller de allmänna förpackningskraven och där enkelförpackningar eller innerförpackningar högst innehåller 5 liter/kilogram

3 Övergångstider för litiumbatterier I kapitel 1.6 införs övergångsbestämmelser ( ) för litiumbatterier som är testade enligt tidigare versioner av testhandboken (delavsnitt 38.3). Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar bestämmelserna i delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring 1 eller annan efterföljande revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för typprovningen, får transporteras även i fortsättningen om inte annat anges i ADR/ADR-S. Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda. Övergångstider rörande märkning av kollin och kondensatorer Som en följd av att det införs nya märkningskrav på kollin och overpack (storleken definieras tydligare) samt att kondensatorer ska märkas på utsidan så införs det nya övergångsbestämmelser ( ). Etiketter får användas till 2017 medan tidigare krav på storlek för OVERPACK och BÄRGNING får tillämpas till Beträffande märkning av kondensatorer så får de som tillverkats innan den 1 januari 2014 (elektrokemiska) respektive 1 januari 2016 (assymetriska) fortsatt användas utan att de är märkta med Wh. Observera! Övergångstider för ändringar i skriftliga instruktioner De skriftliga instruktionerna ändras marginellt. Sista sidan ändras då man tar bort hänvisningen till EN471 när det gäller varningsvästen samt att man tar bort skyddsglasögon och istället anger ögonskydd. Skriftliga instruktioner enligt ADR 2013 får användas till och med den 30 juni Övergångstider för gasflaskor för adsorberade gaser Som en följd av att det införs särskilda bestämmelser för adsorberade gaser, med en därtill ny packinstruktion (P208) så införs också övergångsbestämmelser ( ). Gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari 2016 i enlighet med och med en specifikation godkänd av behöriga myndigheter i de länder där de transporteras och används, men inte i enlighet med ISO 11513:2011 eller ISO :2010 vilket krävs i , förpackningsinstruktion P208 (1), får användas för transport av adsorberade gaser under förutsättning att de allmänna förpackningsbestämmelserna i är uppfyllda. Radioaktiva ämnen Det finns en hel del ändringar i samtliga regelverk på grund av antagandet av IAEA: s Safety Standard Serie SSR-6. Dessa ändringar kommer vi presentera i separat dokument.

4 Införande av adsorberad gas Samtliga transportregelverk inför 2015 adsorberad gas som en egen grupp eller indelning i klass 2. Därför sker en hel del ändringar på ett flertal ställen i regelverket. Bland annat får den en egen indelning i ADR ( ) 9. Adsorberad gas: Gas som när den är förpackad för transport har adsorberats i ett fast poröst material vilket ger ett inre tryck på mindre än 101,3 kpa vid 20 C och mindre än 300 kpa vid 50 C. Som en följd av detta införs ett antal nya klassificeringskoder och det tillförs ett antal nya UN-nr och benämningar. Klassificeringskod UN-nr Benämning på ämnet eller föremålet 9A 3511 ADSORBERAD GAS, N.O.S. 9O 3513 ADSORBERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. 9F 3510 ADSORBERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 9T 3512 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. 9TF 3514 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 9TC 3516 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TO 3515 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. 9TFC 3517 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TOC 3518 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. Förpackningsgrupper tas bort för föremål Förpackningsgrupperna tas bort för samtliga föremål som tilldelats en egen benämning (t.ex. litiumbatterier, krockkuddemoduler etc.).

5 Nya och ändrade UN nummer och benämningar Det har tillkommit och ändrats en del vad gäller UN-nummer och officiella transportbenämningar, nedan anges en sammanfattning över dessa ändringar: Som tidigare nämnts så har det tillkommit benämningar för adsorberade gaser. Totalt är det sjutton (17) nya typer för har införts varav nio (9) är så kallade N.O.S.- benämningar och resten är specifikt benämnda. Den officiella transportbenämningen för gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler och bältesförsträckare (UN 0503 och UN 3268) har strukits och ersatts med Säkerhetsutrustning, pyroteknisk för UN 0503, och Säkerhetsutrustning för UN Dessutom ändras särbestämmelserna som visar på att benämning även innefattar säkerhetsutrustning i luftfartyg eller fartyg, dock inte för livräddningsutrustning som klassas som UN2990 eller UN3072. Blå asbest " och "Brun Asbest" respektive Vit asbest " har ersatts med ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofyllit, krokidolit)" för UN 2212, och ASBEST, KRYSOTIL" för UN UN 3508, KONDENSATOR, ASSYMETRISK (med en energilagringskapacitet större än 0,3 Wh) har tillkommit och den befintliga transportbenämningen "kondensator" för UN 3499 har reviderats till KONDENSATOR, ELEKTROKEMISKT DUB- BELSKIKT. UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI har tillkommit och avser Uranhexafluorid med mindre än 0,1 kg per kolli, icke klyvbart eller klyvbart-undantaget". Detta ämne är tillordnat ordnas klass 8, PG I, se även särbestämmelse 369. UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA är en ny benämning för tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar eller delar av förpackningar som är tömda men som fortfarande innehåller rester av farliga ämnen. Dessa har tidigare inte nämnts särskilt i ADR och RID utan har antingen transporterats enligt eller , eller så har de inom Sverige transporterats enligt del 16. Mer detaljerade bestämmelser anges i packinstruktioner och särbestämmelse 663.

6 Transport av brandsläckare Särbestämmelserna 225 och 594, samt förpackningsinstruktioner ändras och det införs ett förtydligande om vilka typer av brandsläckare som får transporteras som UN Dessutom anges att om tryckkärl transporteras separat för användning i brandsläckare så måste de uppfylla kraven i ADR-S, kapitel 6.2. Släckarna ska tillverkas, provas, godkännas och märkas enligt bestämmelserna som tillämpas i tillverkningslandet (dvs. de bestämmelser som används i tillverkningslandet eller i användarlandet). Undantaget utökas undantaget till att gälla för stora brandsläckare som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P03 och PP91. Observera att släckare ska vara tillverkade och fyllda i enligt bestämmelser som tillämpas i tillverkningslandet. Diverse ändringar i särbestämmelser Nedan ges en sammanställning av vissa särbestämmelser som ändras i ADR Det ska tilläggas att fler särbestämmelser ändras och flera av de andra ändringarna behandlas i andra stycken i detta dokument. 367 Är en ny särbestämmelse som kan tillämpas om man t.ex. samemballerar Färg och Färgrelaterat material. Det är då tillåtet för avsändaren att endast använda benämningen " related material" som transportbenämning på deklarationen och på kollmärkningen. 369 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3507 Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli som anger att ämnet tillordnats klass 8 och vissa bestämmelser måste uppfyllas trots att det benämns som undantaget kolli. 371 Ny särbestämmelse som gäller för UN 3164, föremål som är pneumatiskt eller hydrauliskt trycksatta. Bestämmelsen är speciellt framtagen för en ny typ av konfettikastare och som innehåller en gaspatron istället för pyroteknik. I särbestämmelsen anges bland annat krav på konstruktion och tester som den ska ha klarat. 372 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3508 Kondensator, asymmetrisk. Särbestämmelsen anges vissa konstruktionsvillkor som gäller för dessa artiklar samt transport och märkningskrav. 373 Är en ny särbestämmelse för så kallade neutronstrålningsdetektorer. Dessa detektorer ska nu transporteras under bortriflourid (UN 1008) och enligt de villkor som gäller i denna särbestämmelse. 662 Införs lättnader för gasflaskor som inte uppfyller kraven i ADR-S, kapitel 6.2 men som endast används i fartyg eller luftfartyg.

7 663 En särbestämmelse som införs och som visar på vilka ämnen som INTE får transporteras enligt det nya UN-numret 3509 då rester som finns kvar i uttjänta, tömda, ej rengjorda förpackningar. Det anges också att det ska finnas rutiner för sorteringsmetoder på lastningsplatsen. Förpackningsinstruktioner Ett antal förändringar införs i förpackningsinstruktionerna och flera av dem är kopplade till andra ändringar som nämns i detta dokument, t.ex. brandsläckare eller litiumbatterier. I förpackningsinstruktionerna P200 och P203 införs ändringar rörande intervall för återkommande kontroller. Enligt P203 så anges nu att intervallet för slutna icke UNgodkända kryokärl så får intervallet inte överstiga 10 år. Ny packinstruktion (P 208) införs för adsorberade gaser. Nya förpackningsinstruktioner införs för UN 3375 (p505 och IBC02). Med de nya instruktionerna gäller behörig myndighets godkännande endast för IBC-behållare av stål (31A) och annan metall (31N). Ny packinstruktion (P805) införs för UN Märkning och etikettering Storleken spelar roll Det införs krav på att märkningen av overpack och bärgningsemballage, med beteckningen OVERPACK respektive BÄRGNING ska ha en storlek på minst 12 mm höga bokstäver. OBS! De nya kraven på mått på märkning som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2016 När det gäller märkning för limited quantity, miljöfarliga ämnen samt varnings- och hanteringsetiketter så förtydligas ska dessa vara proportionerligt mot de krav som återges i ADR. Det införs nya figurer som visar exakta mått (se exempel nedan). Även för storetiketter införs det detaljerade måttbestämmelser. OBS! De nya kraven på mått på etiketter, märken och storetiketter som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2017

8 Uppgifter i godsdeklarationen vid transport av UN 3509 För uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av farligt gods ska den officiella transportbenämningen kompletteras med uttrycket (MED RESTER AV [ ]) följt av den eller de klasser och sekundärfaror som motsvarar resternas faror i klassvis ordning. Dessutom omfattas man inte av kravet om att ange mängden. Exempel: Uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 4.1 som förpackas tillsammans med uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 3, med sekundärfaran 6.1, ska anges på följande sätt i godsdeklarationen: UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA (MED RESTER AV 3, 4.1, 6.1), 9. Ändringar på krav om märkning vid risk för kvävning Det införs ändringar enligt vad som tidigare angetts i multilateralt avtal M260 vad gäller märkning av fordon och containrar där det finns risk för kvävning. Märkning krävs endast när det finns en risk för kvävning. Diverse ändringar på krav på förpackningar Det införs ett antal ändringar rörande krav på förpackningar, det som främst kan nämnas är att volymgränsen på 450 liter för förpackningar endast kommer att gälla enkelförpackningar (ej sammansatta förpackningar).dessutom införs och revideras det ett antal hänvisningar till standarder som är tillämpliga för tryckkärl. Beteckning införs för bärgningsstorförpackningar Bärgningsemballage införs nu också för storförpackningar. Även dessa betecknas med tilläggsbokstaven T i typgodkännandemärkningen. u n 50AT/Y/05/01/B/PQRS 2500/1000

9 Nya krav för IBC-behållare Precis som för annan märkning inför det detaljerade storlekskrav på märkning för stapling De nya märkningskraven är gällande från den 1 januari 2017, men märkning som tillämpats fram till dess får fortsätta att gälla även efter detta datum Nya krav vid rekonditionering av förpackningar samt vid reparationer och återkommande kontroll av IBC-behållare För att säkerställa att alla förpackningar och IBC-behållare uppfyller bestämmelserna i i ADR-S ska de tillverkas, rekonditioneras, renoveras, repareras och provas enligt ett kvalitetssystem som behörig myndighet har godtagit. Renovering och reparation avser IBCbehållare. Enligt remissutgåvan har MSB föreslagit att ett godtagbart kvalitetssystem minst ska innefatta: a) beskrivning av organisationsstruktur och ansvar, b) instruktioner som ska användas för kontroll och provning, kvalitetskontroll och arbetsrutiner, c) kvalitetsredovisningar (exempelvis kontrollrapporter), provnings- och kalibreringsdata och intyg, d) utbildningsprogram för berörd personal. Dessutom införs i ADR-S ett kapitel som behandlar återkommande kontroll av IBC-behållare. Kraven om kontroll finns reglerat i ADR, kapitel 6.5 men metoder och krav på genomförande har tidigare varit reglerat i ett beslut från Räddningsverket. Nu införs detta som ett separat kapitel i ADR-S. Bestämmelserna återger bland annat krav på utbildning av den som genomför kontroll. Rökförbud gäller även elektriska cigaretter Förbud mot rökning utvidgas till att även omfatta elektroniska cigaretter och liknande anordningar. Förtydligande att datumet för kontroll på brandsläckare inte får ha passerats Det förtydligas i kapitel att datumet för återkommande kontroll av de brandsläckare som ska finnas på fordonet inte får ha passerats.

10 Transport av litiumbatterier Det införs en hel del ändringar rörande transport av litiumbatterier. Bland annat införs nya förpackningsinstruktioner (P908, P909, LP903 och LP904). Förpackningsinstruktionerna P908 och LP904 anger hur skadade och defekta litiumbatterier ska förpackas för att kunna transporteras. P909 återger bestämmelser för hur använda (begagnade) litiumbatterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. LP903 är en ny instruktion som anger hur stora litiumbatterier får transporteras i storförpackningar. Särbestämmelse 376, 377 och 636 Den nya SP 376 anger bestämmelser för batterier som är skadade eller defekta så att de inte längre överensstämmer med den typ som har provats enligt tillämpliga bestämmelser i testhandboken, del III, delavsnitt Dessa batterier ska förpackas enligt de nya förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får extra farliga batterier inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som anges av MSB. Med extra farliga batterier avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. SP 377 anger bestämmelser för hur använda (begagnade) batterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. De ska förpackas enligt den nya förpackningsinstruktionen P909. Förpackningsinstruktionerna P903a och P903b tas bort. SP 636(b), som gäller för transport av använda batterier för transport till mellanliggande bearbetningsanläggningar för bortskaffande eller återvinning, revideras. Detta beror på de nya bestämmelserna som har införts i SP 377.

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar

Del 4. Bestämmelser för förpackningar och tankar Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar 529 530 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 4 Kapitel 4.1 Användning av förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar 4.1.1 Allmänna bestämmelser för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Målsättning... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3 Avgränsning... 2 1.4 Metodval... 2 1.5 Beskrivning på hur undersökningen genomförts... 3 2 Rederi och fartyg...

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:6 TRYCKKÄRL 1 TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Läs mer

TSFS 2009:131 SJÖFART

TSFS 2009:131 SJÖFART SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) (konsoliderad elektronisk utgåva) Innehåll 1 kap. Allmänna

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Del 9. Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon 1107 1108 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 9 Kapitel 9.1 Giltighetsområde, definitioner och bestämmelser för godkännande av fordon 9.1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter

Facit. Tryckning 1:1. Instuderingsuppgifter Facit Instuderingsuppgifter 1 Transport allmänt 1. 85 % 2. Fördelar: Nackdelar: Dörr-till-dörr Höga kostnader under tiden transporten utförs Få omlastningar Vägnätet har sina begränsningar, om än få Låga

Läs mer