Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav."

Transkript

1 Från och med den 1 januari 2015 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att 2013 års regler av ADR/RID får tillämpas till och med den 30 juni Nedan följer en sammanfattning av ändringarna som skett gentemot de befintliga bestämmelserna. Undantag för transport av lampor Ett undantag för lampor som innehåller farligt gods har införts ( ) Följande lampor omfattas inte av bestämmelserna i ADR/RID förutsatt att de inte innehåller radioaktiva ämnen och inte innehåller kvicksilver i mängder som överstiger de som anges i särbestämmelse 366 i kapitel 3.3: a) Lampor som samlas in direkt från privatpersoner och hushåll för transport till en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Anmärkning: Inkluderar även transporter som efterföljs efter det att privatpersoner avlämnat lamport på en uppsamlingsplats b) Lampor som innehåller högst 1 g farligt gods och är förpackade så att den totala mängden farligt gods per förpackning inte överstiger 30 g, förutsatt att lamporna är tillverkade enligt ett kvalitetsledningssystem och packas enligt vissa krav c) Begagnade, skadade eller defekta lampor innehållande högst 1 g farligt gods vardera och högst 30 g farligt gods per kolli när de transporteras från en uppsamlingsplats eller återvinningsanläggning. Lamporna ska vara förpackade i kraftiga ytterförpackningar som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. d) Lampor som innehåller gaser i grupperna A och O förutsatt att de är förpackade så att splittereffekter förorsakade av att lampan går sönder förblir inneslutet i kollit. Anmärkning: För lampor som innehåller radioaktiva ämnen finns särskilda krav. Ändrad definition på engångsbehållare av gas I kapitel 1.2 som återger definitioner har det bland annat skett ett förtydligande, med volymgränser, vad gäller engångsbehållare för gas. Detta definieras som: Ej påfyllningsbar behållare som har en vattenvolym på högst 1000 ml för behållare av metall och högst 500 ml för behållare av syntetiskt material eller glas, och som innehåller en gas eller gasblandning under tryck. Den kan vara utrustad med en utloppsventil.

2 Nytt undantag införs för transport av maskiner En ny lättnad införs i (c) för bränsle som finns i tankar i mobila maskiner vilka transporteras som last och där bränslet är avsett för dessas framdrivning eller drift av särskild utrustning. Om maskiner lastas (exempelvis på trailer) och är säkrade mot fall så finns det nu undantag som innebär att särbestämmelse 363 inte behöver tillämpas för maskiner som t.ex. används för anläggningsarbete eller jord- eller skogsbruk. Undantaget till mobila maskiner (arbetsmaskiner) enligt direktiv 97/68/EG eller i den konsoliderade resolutionen om tillverkning av fordon (R.E.3). Undantaget gäller drivmedel i maskinernas tankar som är kopplade till förbränningsmotor för drift av maskin eller utrustning. Förtydligande när det gäller undantag för verksamheter där syftet inte är att transportera farligt gods När det gäller undantag för transporter som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet så, förtydligas detta till att även innefatta IBC-behållare och storförpackningar, men observera att det fortfarande är begränsat till mängder om högst 450 liter per kolli samt totalt inte mer än vad som tillåts i ( värdeberäknad mängd ). Undantag för transport av elektriska lagrings- eller produktionssystem Undantaget i ADR-S, utökas och kommer att gälla för alla olika typer av elektriska lagringssystem. Det innebär att undantagen gäller litiumbatterier, kondensatorer, metallhydridlagringssystem och bränsleceller: - som är inbyggda i transportmedel med vilka transport utförs, och som är till för deras framdrivning eller drift av dess utrustning - Litiumbatterier som för driftens skull ingår i en utrustning, vilken används under transporten eller är avsedd för användning under transporten (t.ex. bärbar dator) Lättnader för miljöfarliga ämnen Det införs lättnader för transport av miljöfarliga ämnen (UN3077 och UN3082). Dessa undantas från bestämmelserna i ADR-S om de är förpackade så att de uppfyller de allmänna förpackningskraven och där enkelförpackningar eller innerförpackningar högst innehåller 5 liter/kilogram

3 Övergångstider för litiumbatterier I kapitel 1.6 införs övergångsbestämmelser ( ) för litiumbatterier som är testade enligt tidigare versioner av testhandboken (delavsnitt 38.3). Litiumceller och litiumbatterier tillverkade enligt en typ som motsvarar bestämmelserna i delavsnitt 38.3 i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, ändring 1 eller annan efterföljande revidering och ändring tillämplig vid tidpunkten för typprovningen, får transporteras även i fortsättningen om inte annat anges i ADR/ADR-S. Litiumceller och litiumbatterier tillverkade före den 1 juli 2003 och som uppfyller bestämmelserna i testhandboken, tredje omarbetade utgåvan, får transporteras även i fortsättningen om alla övriga tillämpliga bestämmelser är uppfyllda. Övergångstider rörande märkning av kollin och kondensatorer Som en följd av att det införs nya märkningskrav på kollin och overpack (storleken definieras tydligare) samt att kondensatorer ska märkas på utsidan så införs det nya övergångsbestämmelser ( ). Etiketter får användas till 2017 medan tidigare krav på storlek för OVERPACK och BÄRGNING får tillämpas till Beträffande märkning av kondensatorer så får de som tillverkats innan den 1 januari 2014 (elektrokemiska) respektive 1 januari 2016 (assymetriska) fortsatt användas utan att de är märkta med Wh. Observera! Övergångstider för ändringar i skriftliga instruktioner De skriftliga instruktionerna ändras marginellt. Sista sidan ändras då man tar bort hänvisningen till EN471 när det gäller varningsvästen samt att man tar bort skyddsglasögon och istället anger ögonskydd. Skriftliga instruktioner enligt ADR 2013 får användas till och med den 30 juni Övergångstider för gasflaskor för adsorberade gaser Som en följd av att det införs särskilda bestämmelser för adsorberade gaser, med en därtill ny packinstruktion (P208) så införs också övergångsbestämmelser ( ). Gasflaskor som är tillverkade före den 1 januari 2016 i enlighet med och med en specifikation godkänd av behöriga myndigheter i de länder där de transporteras och används, men inte i enlighet med ISO 11513:2011 eller ISO :2010 vilket krävs i , förpackningsinstruktion P208 (1), får användas för transport av adsorberade gaser under förutsättning att de allmänna förpackningsbestämmelserna i är uppfyllda. Radioaktiva ämnen Det finns en hel del ändringar i samtliga regelverk på grund av antagandet av IAEA: s Safety Standard Serie SSR-6. Dessa ändringar kommer vi presentera i separat dokument.

4 Införande av adsorberad gas Samtliga transportregelverk inför 2015 adsorberad gas som en egen grupp eller indelning i klass 2. Därför sker en hel del ändringar på ett flertal ställen i regelverket. Bland annat får den en egen indelning i ADR ( ) 9. Adsorberad gas: Gas som när den är förpackad för transport har adsorberats i ett fast poröst material vilket ger ett inre tryck på mindre än 101,3 kpa vid 20 C och mindre än 300 kpa vid 50 C. Som en följd av detta införs ett antal nya klassificeringskoder och det tillförs ett antal nya UN-nr och benämningar. Klassificeringskod UN-nr Benämning på ämnet eller föremålet 9A 3511 ADSORBERAD GAS, N.O.S. 9O 3513 ADSORBERAD GAS, OXIDERANDE, N.O.S. 9F 3510 ADSORBERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. 9T 3512 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, N.O.S. 9TF 3514 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. 9TC 3516 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TO 3515 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, N.O.S. 9TFC 3517 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, FRÄTANDE, N.O.S. 9TOC 3518 ADSORBERAD GAS, GIFTIG, OXIDERANDE, FRÄTANDE, N.O.S. Förpackningsgrupper tas bort för föremål Förpackningsgrupperna tas bort för samtliga föremål som tilldelats en egen benämning (t.ex. litiumbatterier, krockkuddemoduler etc.).

5 Nya och ändrade UN nummer och benämningar Det har tillkommit och ändrats en del vad gäller UN-nummer och officiella transportbenämningar, nedan anges en sammanfattning över dessa ändringar: Som tidigare nämnts så har det tillkommit benämningar för adsorberade gaser. Totalt är det sjutton (17) nya typer för har införts varav nio (9) är så kallade N.O.S.- benämningar och resten är specifikt benämnda. Den officiella transportbenämningen för gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler och bältesförsträckare (UN 0503 och UN 3268) har strukits och ersatts med Säkerhetsutrustning, pyroteknisk för UN 0503, och Säkerhetsutrustning för UN Dessutom ändras särbestämmelserna som visar på att benämning även innefattar säkerhetsutrustning i luftfartyg eller fartyg, dock inte för livräddningsutrustning som klassas som UN2990 eller UN3072. Blå asbest " och "Brun Asbest" respektive Vit asbest " har ersatts med ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofyllit, krokidolit)" för UN 2212, och ASBEST, KRYSOTIL" för UN UN 3508, KONDENSATOR, ASSYMETRISK (med en energilagringskapacitet större än 0,3 Wh) har tillkommit och den befintliga transportbenämningen "kondensator" för UN 3499 har reviderats till KONDENSATOR, ELEKTROKEMISKT DUB- BELSKIKT. UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT ÄMNE, UNDANTAGET KOLLI har tillkommit och avser Uranhexafluorid med mindre än 0,1 kg per kolli, icke klyvbart eller klyvbart-undantaget". Detta ämne är tillordnat ordnas klass 8, PG I, se även särbestämmelse 369. UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA är en ny benämning för tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar eller delar av förpackningar som är tömda men som fortfarande innehåller rester av farliga ämnen. Dessa har tidigare inte nämnts särskilt i ADR och RID utan har antingen transporterats enligt eller , eller så har de inom Sverige transporterats enligt del 16. Mer detaljerade bestämmelser anges i packinstruktioner och särbestämmelse 663.

6 Transport av brandsläckare Särbestämmelserna 225 och 594, samt förpackningsinstruktioner ändras och det införs ett förtydligande om vilka typer av brandsläckare som får transporteras som UN Dessutom anges att om tryckkärl transporteras separat för användning i brandsläckare så måste de uppfylla kraven i ADR-S, kapitel 6.2. Släckarna ska tillverkas, provas, godkännas och märkas enligt bestämmelserna som tillämpas i tillverkningslandet (dvs. de bestämmelser som används i tillverkningslandet eller i användarlandet). Undantaget utökas undantaget till att gälla för stora brandsläckare som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P03 och PP91. Observera att släckare ska vara tillverkade och fyllda i enligt bestämmelser som tillämpas i tillverkningslandet. Diverse ändringar i särbestämmelser Nedan ges en sammanställning av vissa särbestämmelser som ändras i ADR Det ska tilläggas att fler särbestämmelser ändras och flera av de andra ändringarna behandlas i andra stycken i detta dokument. 367 Är en ny särbestämmelse som kan tillämpas om man t.ex. samemballerar Färg och Färgrelaterat material. Det är då tillåtet för avsändaren att endast använda benämningen " related material" som transportbenämning på deklarationen och på kollmärkningen. 369 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3507 Uranhexafluorid, radioaktivt ämne, undantaget kolli som anger att ämnet tillordnats klass 8 och vissa bestämmelser måste uppfyllas trots att det benämns som undantaget kolli. 371 Ny särbestämmelse som gäller för UN 3164, föremål som är pneumatiskt eller hydrauliskt trycksatta. Bestämmelsen är speciellt framtagen för en ny typ av konfettikastare och som innehåller en gaspatron istället för pyroteknik. I särbestämmelsen anges bland annat krav på konstruktion och tester som den ska ha klarat. 372 Ny särbestämmelse för den nya benämningen UN 3508 Kondensator, asymmetrisk. Särbestämmelsen anges vissa konstruktionsvillkor som gäller för dessa artiklar samt transport och märkningskrav. 373 Är en ny särbestämmelse för så kallade neutronstrålningsdetektorer. Dessa detektorer ska nu transporteras under bortriflourid (UN 1008) och enligt de villkor som gäller i denna särbestämmelse. 662 Införs lättnader för gasflaskor som inte uppfyller kraven i ADR-S, kapitel 6.2 men som endast används i fartyg eller luftfartyg.

7 663 En särbestämmelse som införs och som visar på vilka ämnen som INTE får transporteras enligt det nya UN-numret 3509 då rester som finns kvar i uttjänta, tömda, ej rengjorda förpackningar. Det anges också att det ska finnas rutiner för sorteringsmetoder på lastningsplatsen. Förpackningsinstruktioner Ett antal förändringar införs i förpackningsinstruktionerna och flera av dem är kopplade till andra ändringar som nämns i detta dokument, t.ex. brandsläckare eller litiumbatterier. I förpackningsinstruktionerna P200 och P203 införs ändringar rörande intervall för återkommande kontroller. Enligt P203 så anges nu att intervallet för slutna icke UNgodkända kryokärl så får intervallet inte överstiga 10 år. Ny packinstruktion (P 208) införs för adsorberade gaser. Nya förpackningsinstruktioner införs för UN 3375 (p505 och IBC02). Med de nya instruktionerna gäller behörig myndighets godkännande endast för IBC-behållare av stål (31A) och annan metall (31N). Ny packinstruktion (P805) införs för UN Märkning och etikettering Storleken spelar roll Det införs krav på att märkningen av overpack och bärgningsemballage, med beteckningen OVERPACK respektive BÄRGNING ska ha en storlek på minst 12 mm höga bokstäver. OBS! De nya kraven på mått på märkning som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2016 När det gäller märkning för limited quantity, miljöfarliga ämnen samt varnings- och hanteringsetiketter så förtydligas ska dessa vara proportionerligt mot de krav som återges i ADR. Det införs nya figurer som visar exakta mått (se exempel nedan). Även för storetiketter införs det detaljerade måttbestämmelser. OBS! De nya kraven på mått på etiketter, märken och storetiketter som anges ovan är tvingande fr.o.m. den 1 januari 2017

8 Uppgifter i godsdeklarationen vid transport av UN 3509 För uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av farligt gods ska den officiella transportbenämningen kompletteras med uttrycket (MED RESTER AV [ ]) följt av den eller de klasser och sekundärfaror som motsvarar resternas faror i klassvis ordning. Dessutom omfattas man inte av kravet om att ange mängden. Exempel: Uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 4.1 som förpackas tillsammans med uttjänta förpackningar som är tömda men inte rengjorda med rester av klass 3, med sekundärfaran 6.1, ska anges på följande sätt i godsdeklarationen: UN 3509 FÖRPACKNINGAR, UTTJÄNTA, TÖMDA, EJ RENGJORDA (MED RESTER AV 3, 4.1, 6.1), 9. Ändringar på krav om märkning vid risk för kvävning Det införs ändringar enligt vad som tidigare angetts i multilateralt avtal M260 vad gäller märkning av fordon och containrar där det finns risk för kvävning. Märkning krävs endast när det finns en risk för kvävning. Diverse ändringar på krav på förpackningar Det införs ett antal ändringar rörande krav på förpackningar, det som främst kan nämnas är att volymgränsen på 450 liter för förpackningar endast kommer att gälla enkelförpackningar (ej sammansatta förpackningar).dessutom införs och revideras det ett antal hänvisningar till standarder som är tillämpliga för tryckkärl. Beteckning införs för bärgningsstorförpackningar Bärgningsemballage införs nu också för storförpackningar. Även dessa betecknas med tilläggsbokstaven T i typgodkännandemärkningen. u n 50AT/Y/05/01/B/PQRS 2500/1000

9 Nya krav för IBC-behållare Precis som för annan märkning inför det detaljerade storlekskrav på märkning för stapling De nya märkningskraven är gällande från den 1 januari 2017, men märkning som tillämpats fram till dess får fortsätta att gälla även efter detta datum Nya krav vid rekonditionering av förpackningar samt vid reparationer och återkommande kontroll av IBC-behållare För att säkerställa att alla förpackningar och IBC-behållare uppfyller bestämmelserna i i ADR-S ska de tillverkas, rekonditioneras, renoveras, repareras och provas enligt ett kvalitetssystem som behörig myndighet har godtagit. Renovering och reparation avser IBCbehållare. Enligt remissutgåvan har MSB föreslagit att ett godtagbart kvalitetssystem minst ska innefatta: a) beskrivning av organisationsstruktur och ansvar, b) instruktioner som ska användas för kontroll och provning, kvalitetskontroll och arbetsrutiner, c) kvalitetsredovisningar (exempelvis kontrollrapporter), provnings- och kalibreringsdata och intyg, d) utbildningsprogram för berörd personal. Dessutom införs i ADR-S ett kapitel som behandlar återkommande kontroll av IBC-behållare. Kraven om kontroll finns reglerat i ADR, kapitel 6.5 men metoder och krav på genomförande har tidigare varit reglerat i ett beslut från Räddningsverket. Nu införs detta som ett separat kapitel i ADR-S. Bestämmelserna återger bland annat krav på utbildning av den som genomför kontroll. Rökförbud gäller även elektriska cigaretter Förbud mot rökning utvidgas till att även omfatta elektroniska cigaretter och liknande anordningar. Förtydligande att datumet för kontroll på brandsläckare inte får ha passerats Det förtydligas i kapitel att datumet för återkommande kontroll av de brandsläckare som ska finnas på fordonet inte får ha passerats.

10 Transport av litiumbatterier Det införs en hel del ändringar rörande transport av litiumbatterier. Bland annat införs nya förpackningsinstruktioner (P908, P909, LP903 och LP904). Förpackningsinstruktionerna P908 och LP904 anger hur skadade och defekta litiumbatterier ska förpackas för att kunna transporteras. P909 återger bestämmelser för hur använda (begagnade) litiumbatterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. LP903 är en ny instruktion som anger hur stora litiumbatterier får transporteras i storförpackningar. Särbestämmelse 376, 377 och 636 Den nya SP 376 anger bestämmelser för batterier som är skadade eller defekta så att de inte längre överensstämmer med den typ som har provats enligt tillämpliga bestämmelser i testhandboken, del III, delavsnitt Dessa batterier ska förpackas enligt de nya förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får extra farliga batterier inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som anges av MSB. Med extra farliga batterier avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. SP 377 anger bestämmelser för hur använda (begagnade) batterier ska transporteras för bortskaffande eller återvinning. De ska förpackas enligt den nya förpackningsinstruktionen P909. Förpackningsinstruktionerna P903a och P903b tas bort. SP 636(b), som gäller för transport av använda batterier för transport till mellanliggande bearbetningsanläggningar för bortskaffande eller återvinning, revideras. Detta beror på de nya bestämmelserna som har införts i SP 377.

Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015

Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015 1 (16) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 2015-06-30 Nyheter av betydelse i ADR-S och RID-S 2015 Från 1 januari 2015 gäller ADR-S 2015 och RID-S 2015 för transport av farligt gods på

Läs mer

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015)

NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) NYHETER IATA-DGR, 56:e UTGÅVAN (2015) Då det från och med den 1 januari 2015 även kommer en ny utgåva av ICAO-TI så kommer den 56:e upplagan av IATA-DGR att innehålla alla de ändringar som beslutats inom

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (49) Datum Diarienr 2014-05-28 2014-231 (ADR-S) 2014-232 (RID-S) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7)

Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) samhällsskydd och beredskap PM 1 (6) Enheten för farliga ämnen, Farligt gods 0771 240 240 Ändringar i ADR och RID 2015 rörande radioaktiva ämnen (klass 7) Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter.

Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. Undantag 71 Undantag Bestämmelserna för transport av farligt gods innehåller undantag för vissa transporter. LäSTIps Läs mer om undantag i avsnitt 1.1.3 ADR-S och RID-S Undantag som har samband med hur

Läs mer

NYHETER IMDG-koden 2017

NYHETER IMDG-koden 2017 Från och med den 1 januari 2017 får IMDG-koden, amendment 38-16 att börja tillämpas. Precis som vid tidigare utgåvor så är det först den 1 januari 2018 som dessa reviderade bestämmelser blir tvingande

Läs mer

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011:

MSBFS Remissutgåva. Förordningen senast ändrad 2011: Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S); Med stöd av 15 förordningen (2006:311)

Läs mer

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd

NYHETER ADR/RID Del 1 Allmänna bestämmelser. Bränsle i tankar på transporterade fordon. Ändringar i tabellen för värdeberäknad mängd Från och med den 1 januari 2017 finns det nya reviderade bestämmelser för landtransport av farligt gods (ADR/RID). Precis som tidigare så finns det en övergångstid på sex (6) månader, vilket innebär att

Läs mer

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan

FAKTABLAD Undantag. Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23. WSP Natlikan FAKTABLAD Undantag Lättnader och undantag från reglerna Transport av farligt gods 2013-04-23 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 15 september 2017 Föreskrifter

Läs mer

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier

LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier LEH Transportinstruktioner för Litiumbatterier Litiumbatterier (Li Ion) måste hanteras som farligt gods (ADR)när man transporterar dem. Det innebär merarbete med Godsdeklaration. Vid service eller reparationer

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 2015-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring 10.0 Tillämpningsområde

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Tanktransportdagen 2015

Tanktransportdagen 2015 Tanktransportdagen 2015 Björn Antonsson MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Tel vxl 0771 240 240 registrator@msb.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S

Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S 20120207/MO Transport av farligt gods enligt ADR-S och bilaga S Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR och RID 2013

Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR och RID 2013 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nyheter ADR och RID 1 (36) Enheten för farliga ämnen, farligt gods Telefon 0771-240 240 Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR och RID 2013

Läs mer

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g

Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Kommande a ndringar i fo reskrifterna fo r transport av farligt gods pa va g Inledning Regelverk ADR 2013 (MSBFS 2012:6) trädde i kraft 1 januari 2013. Flera aktörer inom transportledet påverkas mer eller

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (18:e utgåvan) 49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Ert datum Er

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med -S avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

Rättelser till Finlands författningssamling

Rättelser till Finlands författningssamling Till Finlands författningssamling nr 537/2013 (Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg) På sidan 3, i raderna 15 och

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Nya regler för transport av farligt gods

Nya regler för transport av farligt gods Nya regler för transport av farligt gods Den nya utgåvan av ADR-S (MSBFS 2015:1) träder i kraft 1 januari 2015. Efter en övergångstid till 30 juni 2015 ska reglerna i den nya utgåvan tillämpas. Glöm inte

Läs mer

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan)

Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna (17:e utgåvan) samhällsskydd och beredskap 1 (10) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö josefine.gullo@msb.se Sammanställning av dokument för ändringar i FN-rekommendationerna

Läs mer

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck)

Datum 2013-06-12. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) Konsekvensutredning 1 (11) Datum 2013-06-12 Handläggare Caroline Petrini Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för helikopter, allmänflyg och fritidsbåtar Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Josefine Gullö Camilla Oscarsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2010:114 Utkom från trycket den 16 mars 2010 beslutade den

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer

Ämnen eller föremål Förpackningsgrupp eller klassificeringskod/-grupp eller UN-nummer 2 4 687/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C 5.5.3 Särskilda bestämmelser för kollin, fordon och containrar innehållande ämnen som medför risk för kvävning när dessa används för kylning eller

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:7) om transport av

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1

Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt i ADR-S1 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Riktlinjer för att fylla i certifikat om godkännande av fordon enligt 9.1.3 i ADR-S1 De numrerade rutorna i certifikatet om godkännande av fordon som transporterar farligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 537/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen påväg

Läs mer

Nyheter ADR/RID fördjupning

Nyheter ADR/RID fördjupning Nyheter ADR/RID fördjupning Kombitrafik (1.1.4.4) endast RID Hela delavsnittet 1.1.4.4 om kombitransport har ändrats då alla bestämmelser om kombitrafik placerats på ett och samma ställe. Det har införts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 juli 2013 538/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 1083 1085 1084 2011-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 17 april 2003 Nr 313 INNEHÅLL Nr Sidan 313 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport

Läs mer

Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som gods som är förpackat för detaljhandelsförsäljning,

Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som gods som är förpackat för detaljhandelsförsäljning, Fördjupning Privatpersoner som transporterar farligt gods (1.1.3.1, 1.1.3.3) Bestämmelserna i ADR-S/RID-S gäller inte vid en transport av farligt gods som en privatperson genomför under förutsättning att

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 709 710 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1

Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Innehållsförteckning Sid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)...1 Bilaga A 1 Allmänna bestämmelser...5 1.1 Giltighetsområde

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för säker hantering av farliga ämnen Tanktransportdagarna 7 april 2017 MSB:s informationsseminarium 5 april 2017 Nyheter i ADR/RID 2017 Multilaterala avtal Nyheter i ADR/RID 2017 Magnus Nygren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 2 utfärdad 2015 04 28 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

BILAGA 1.2.1 Definitioner Anmält organ av typ A Anmält organ av typ B Besiktningsorgan TFÄ- besiktningsorgan organ för periodiska TFÄ-besiktningar

BILAGA 1.2.1 Definitioner Anmält organ av typ A Anmält organ av typ B Besiktningsorgan TFÄ- besiktningsorgan organ för periodiska TFÄ-besiktningar 1019/2011 3 BILAGA 1.2.1 Definitioner Anmält organ av typ A, se Besiktningsorgan. Anmält organ av typ B, se Besiktningsorgan. Besiktningsorgan: En organisation som vidtar åtgärder som förutsätts för påvisande

Läs mer

FÖRBJUDEN i TNT Air Network

FÖRBJUDEN i TNT Air Network Översikt av transport av Section II Litium Batterier UN nummer / förpacknins instruktion Batterikapacitet / Litiuminnehåll per batteryi Max nettovikt eller mängd Dokumentaton Text som krävs på fraktsedel/

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2015/2016

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2015/2016 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2015/2016 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2015/2016 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING. Grundkurs (inklusive web) Repetitionsutbildning

KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING. Grundkurs (inklusive web) Repetitionsutbildning KURSPLAN ADR FÖRARUTBILDNING Kursplan - 1 (7) 1. INLEDNING Denna kursplan omfattar ADR, repetitionsutbildning och är tillämpbar för sådana förarkurser som regleras genom Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel

Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel Distansutbildning för transport av farligt gods i mindre mängder Utbildningsmaterial för dem som har kunskapsbevis för användning av växtskyddsmedel Ovarsamhet med farligt gods kan få allvarliga konsekvenser

Läs mer

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C

Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Nr 313 783 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BILAGOR A, B OCH C Bilaga A Allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål Del 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet

Läs mer

BILAGA A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT BESTÄMMELSER OM FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL

BILAGA A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT BESTÄMMELSER OM FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL 3 BILAGA A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SAMT BESTÄMMELSER OM FARLIGA ÄMNEN OCH FÖREMÅL 1.2.1 Definitioner Anmält organ av typ A, se Besiktningsorgan. Anmält organ av typ B, se Besiktningsorgan. Besiktningsorgan:

Läs mer

Bo Zetterström Jan Nilsson

Bo Zetterström Jan Nilsson Bo Zetterström Jan Nilsson Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för farliga ämnen registrator@msb.se Allmänt om RID/ADR Nyheter i ADR 2013, tank Nya ADR-intyg Multilaterala avtal Fordonskrav,

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 2015-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt gods

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 september 2013 687/2013 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen

Läs mer

Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på järnväg;

Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på järnväg; Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Rättelser till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:2) om transport av farligt gods på

Läs mer

Kompletterande ändringar till RID-S antagna vid senaste RID-mötet den 20-22 maj 2014.

Kompletterande ändringar till RID-S antagna vid senaste RID-mötet den 20-22 maj 2014. Kompletterande ändringar till RID-S antagna vid senaste RID-mötet den 20-22 maj 2014. Nedan visas en preliminär översättning av de senast antagna ändringarna till RID samt en beskrivning av konsekvenserna.

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 713 2013-01-01 ADR/ADR-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

Diarienr 2011-5331 Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande

Diarienr 2011-5331 Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (12) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Brita Skärdin 010-240 54 95 brita.skardin@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 3 utfärdad 2017 07 01 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23

14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 14.12.2004 Europeiska unionens officiella tidning L 367/23 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/112/EG av den 13 december 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:631 Utkom från trycket den 24 november 2015 beslutade den

Läs mer

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012.

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2012:5 Utkom från trycket

Läs mer

Dokumentsammanställning

Dokumentsammanställning I [Skriv här] 2017-10-05 2017-09948 Dokumentsammanställning 8 th session of the RID Committee of Experts standing working group, Utrecht 20 24 November 2017 (RID) 1. Fastställande av dagordning 2. Närvaro

Läs mer

Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR-S och RID-S 2009

Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR-S och RID-S 2009 Sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR-S och RID-S 2009 Nedan följer ett urval av de nyheter och förändringar som finns i 2009 utgåvor av ADR-S och RID-S. Sammanställningen nedan är inte att betrakta

Läs mer

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM

SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM SÅ HÄR LÄMNAR DU SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INSTRUKTION FÖR LEVERANS AV SMÅKEMIKALIER TILL EKOKEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. 1. ALLMÄNT 3 2. TRANSPORT, LAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER 3 3. DEFINITIONER AV

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv.

1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2012-10-31 Instruktion för retursändning av köldmediecylindrar 1. Alla cylindrar som inte har en krage måste vara försedda med en skyddshuv. 2. Alla cylindrar ska vara försedda med en köldmedieflagga där

Läs mer

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Lag (2006:263) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Inledande bestämmelser 1 [3171] Syftet med denna

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.

4)-(3&/4, ,%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(* ,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF. 4 04 4")-(3&/4," ","%&.*/ */45*565*0/&/ '½3 0%0/50-0(*,PQJFSBU EFMWJT GSÌO 4BIMHSFOTLBT VOJWFSTJUFUTTKVLIVT BWGBMMTHVJEF +PIBOOB,OBQF.JMKÚTUSBUFH Kontorspapper och tidningar Strimlat papper får inte ligga

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Bilaga A. Del 1. Allmänna bestämmelser

Bilaga A. Del 1. Allmänna bestämmelser Bilaga A Del 1 Allmänna bestämmelser 5 6 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 1 Kapitel 1.1 1.1.1 Struktur Giltighetsområde och tillämplighet Bilaga A och B av ADR/ADR-S utgörs av nio delar. Bilaga A består av del

Läs mer

Bilaga B. Del 8. Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8. Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 1081 1082 2011-01-01 ADR/ADR-S Del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Föreskrifter om ändring i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2002:1) om transport av

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1. Del 1. Allmänna bestämmelser

Bilaga 1. Del 1. Allmänna bestämmelser Bilaga 1 Del 1 Allmänna bestämmelser 2015-01-01 RID/RID-S Del 1 Kapitel 1.1 1.1.1 Struktur Giltighetsområde och tillämpning RID/RID-S består av sju delar, med varje del indelad i kapitel och varje kapitel

Läs mer

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation

Bilaga B. Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation Bilaga B Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation 2007-01-01 ADR/ADR-S del 8 Kapitel 8.1 Allmänna bestämmelser för transportenheter och fordonsutrustning 8.1.1 Transportenheter

Läs mer

SWEDEBOX PLASTKÄRL FÖR FARLIGT AVFALL OCH FARLIGT GODS

SWEDEBOX PLASTKÄRL FÖR FARLIGT AVFALL OCH FARLIGT GODS SWEDEBOX PLASTKÄRL FÖR FARLIGT AVFALL OCH FARLIGT GODS - Plastkärl från halvpallstorlek till volym över tusen liter! Swedebox passar för många olika ändamål. Används i stor utsträckning för insamling av

Läs mer

Del 5. Bestämmelser för avsändning

Del 5. Bestämmelser för avsändning Del 5 Bestämmelser för avsändning 711 712 2011-01-01 RID/RID-S Del 5 Kapitel 5.1 Allmänna bestämmelser 5.1.1 Tillämpning och allmänna bestämmelser Denna del innehåller bestämmelser för avsändning av farligt

Läs mer

Riktlinjer för mottagning av farligt gods

Riktlinjer för mottagning av farligt gods UFV 2012/1631 Riktlinjer för mottagning av farligt gods Vid Uppsala universitets godsmottagningar Fastställd av Annika Edlund, säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg Innehållsförteckning

Läs mer

1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs

1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs 538/2013 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - - -

Läs mer

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015.

TSFS 2015:73. 1 kap. beslutade den 24 november 2015. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2015:73 Utkom från trycket

Läs mer

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm:

Anm: 1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs Anm: 537/2013 5 Bilaga Kapitel 1.1 Giltighetsområde och tillämplighet 1.1.1 Struktur 1.1.2 Giltighetsområde 1.1.3 Undantag 1.1.4 Andra bestämmelsers tillämplighet 1.1.5 Tillämpning av standarder - - - - - -

Läs mer

Information om strålkällor

Information om strålkällor Information om strålkällor Information om strålkällor Inom ett flertal verksamheter används joniserande strålning i olika syften. Joniserande strålning kan avges från radioaktiva ämnen i form av öppna

Läs mer

2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS

2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2016-2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EG. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EG. av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den 4.9.2009 KOM(2009) 446 slutlig 2009/0123 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV / /EG av den [ ] om enhetliga förfaranden för

Läs mer

Etiketter för transport av Farligt Gods

Etiketter för transport av Farligt Gods Etiketter för transport av Farligt Gods Om våra etiketter Zetterqvist Tryckeri har tryckt och levererat etiketter för märkning av Farligt Gods i mer än 20 år. Vi lagerhåller alla etiketter och leverans

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer