Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420"

Transkript

1 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning Grundkarta Fastigheten Bålsta 50:2 är i gällande detaljplan 205 Bålsta 1:132 m.fl. planlagd för handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen. Syfte med den här detaljplanen är att det ändras till Bostäder, kontor, handel (förvaring) och småindustri som inte stör omgivningen. Planens huvuddrag är att möjliggöra ägarens önskemål att omvandla kontorslokaler inom befintlig byggnad till lägenheter samt behålla verksamheterna som idag bedrivs på fastigheten som inte stör omgivningen. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB Genomförandet av detaljplanen bedöms vara förenligt med en ur allmän synvinkel lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

2 2(9) PLANDATA Planområdet ligger i norra Bålsta vid Enköpingsvägen ca 150 m norr om korsning med Åsleden. Planområdets areal är ca 2000 m 2. Läge Markägoförhållanden TIDIGARE STÄLLNINGS- TAGANDEN Översiktliga planer Riksintressen Program Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Fastigheten ägs av Bålsta Fastighets AB. Planområdet ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av Kommunfullmäktige och vann laga kraft En intention i den fördjupade översiktsplanen är att förtäta i de centrala delarna av Bålsta. Planområdet ligger i anslutning till ett bostadsområde, det har bra tillgång till kollektivtrafik och är inom gång/cykel- avstånd från gamla Bålsta. Förslaget till detaljplan bedöms stämma överrens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattas inte av några riksintressen (närmast belägna riksintresse är Mälarbanan, drygt 100 m sydväst om planområdet, som utgör riksintresse för kommunikation - järnväg). Planområdet bedöms inte påverka några riksintressen. Detaljplanen är av begränsad omfattning och har inte föregåtts av program med programsamråd. Fastighet inom planområdet omfattas av en gällande detaljplan DPL 205 Bålsta 1:132 m.fl. som antogs av kommunfullmäktige och som vann laga kraft Planens genomförandetid gick ut

3 3(9) Fastigheten Bålsta 50:2 är i gällande detaljplanen DPL 205 planlagd för handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen. Strandskydd Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken. Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 Plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonsekvensbeskrivning skickades till länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr KS2013/34 nr Behovsbedömningen slogs fast genom ett delegationsbeslut Delegationsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsens, se Dnr KS2013/34 nr Samråd har tagits med länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande från , Dnr KS2013/34 nr Förslaget till beslut är att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med följande motivering: Detaljplanen berör inte något natura område Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens första eller tredje bilaga. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens fjärde bilaga. Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 kap 34 plan- och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I slutet på planbeskrivningen under avsnittet miljökonsekvenser beskrivs vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. Kommunala beslut i övrigt Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen , KS 61. Eftersom beslutet togs efter så handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (2010:900).

4 4(9) FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Större delen av planområdet omfattas av en asfalterad yta med parkeringen. Vegetation finns i form av en grön remsa utmed fastighets östra gräns samt mellan parkeringen och Enköpingsvägen. Se ortofoto nedan. Ortofoto över planområdet (markerad med en streckad linje) och dess närmaste omgivning. Geotekniska förhållanden Inga geotekniska undersökningar bedöms vara nödvändiga i samband med framtagandet av planändringen. Risk för skred/höga vattenstånd Det bedöms inte föreligga någon risk för vare sig skred eller högt översvämning vid höga vattenståndet inom planområdet. Förorenad mark Marken inom planområdet bedöms inte innehålla några föroreningar. Radon Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde avseende markradon på grund av markförhållandena. Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft i en bostad och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m³.

5 5(9) Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelseområden Bostäder Inom planområdet finns inga bostäder. Bostadsområde väster om planområdet präglas av friliggande enfamiljshus i en respektive två våningar. Denna detaljplan medger omvandling av befintliga kontorslokaler till lägenheter (bostadsändamål). Arbetsplatser, övrig bebyggelse Arbetsplatser finns inom befintliga lokaler i bottenvåning. Med ändrad användning (från kontorslokaler till lägenheter) kommer antalet arbetsplatser att minskas. Utöver bostadsändamål medger denna detaljplan kontor, handel, affärslokaler, förvaring på bottenvåning av byggnaden och småindustri som inte stör omgivningen. Kommersiell och offentlig service Kommersiell service finns redan i form av affärslokaler i bottenvåning (bl.a. Bålsta Zoo, Auto Experten). Vidare utveckling av kommersiell service inom planområdet medges. Planområdet ligger också inom gångavstånd till gamla Bålsta centrum där det finns en del av kommersiell service. Tillgången till offentlig service är också god inom gamla Bålsta centrum via Enköpingsvägen och Stockholmsvägen. Tillgänglighet Befintlig byggnad är tillgänglig utomhus genom en asfalterad parkeringsyta/entréyta. Tillgänglighetskraven ska uppfyllas. Byggnadskultur och gestaltning Planområdet är bebyggt med en L formad kontorsbyggnad som har sin korta del mot Enköpingsvägen och sin långa del utmed fastighetens norra gräns. Byggnadens korta del mot Enköpingsvägen har en våning och längre del har två våningar. Byggnadens gestaltning och storlek stämmer överens med gällande detaljplanen. Kontorsbyggnad har sadeltak täckt med tegelpannor och putsad fasad färgad i aprikoston. Kontorslokaler i bottenvåning har stora skyltfönster medan lokaler på första våningen har vanliga fönster. Angränsande bebyggelse Kontorsbyggnader på fastigheterna Bålsta 50:2 och Bålsta 50:1>1 utgör en helhet. De har liknande gestaltning, storlek, antal av våningar, typ av tak, fasadfärg samt samma infart/utfart från Enköpingsvägen och parkeringsplatser precis utanför.

6 6(9) Norr om planområdet på fastigheten Bålsta 1:131 ligger Bålsta Snickerifabrik AB. Fabrikens kontorsbyggnad ligger parallellt med Enköpingsvägen på samma avstånd från Enköpingsvägen som huvudbyggnaden på fastigheten Bålsta 50:2. Bakom kontorsbyggnaden ligger komplementbyggnader samt spånsilon som är högre än alla andra byggnader i omnejd. Skyddsrum Friytor Området ingår inte i någon skyddsrumsort. Lek och rekreation På fastigheten finns inga lekplatser. Närmaste lekplatsen ligger bredvid skolan ca 200 m norr om planområdet. Naturmiljö På fastigheten Bålsta 50:2 finns nästan inga oberörda gröna ytor förutom en grön remsa utmed fastighets östra gräns och en ca 2 m bred grönyta mellan Enköpingsvägen och parkeringen. Gator och trafik Gatunät Fastighet inom planområdet är ansluten till Enköpingsvägen. Ingen ny gata planeras inom planområdet. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelväg ligger utanför planområdet, på andra sidan Enköpingsvägen. Kollektivtrafik Bålsta järnvägstation ligger ca 1800 m sydost om planområdet. Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- som regionaltåg till och från Stockholm samt tåg västerut mot Enköping, Västerås och Göteborg. Vid järnvägstationen finns busshållplatser för samtliga busslinjer som trafikerar Bålsta. Busshållplatser i båda riktningarna ligger ca 200 m norr om planområdet på ömse sidor Enköpingsvägen, vid korsningen med Gransätervägen. Parkering, varumottag och utfarter En stor del av fastigheten Bålsta 50:2 omfattas av en asfalterad yta med parkeringsplatser både framför och bakom byggnaden. Inom planområdet finns inga trottoarer eller andra ytor avsedda endast för fotgängarna. Boendeparkering ska ske inom fastigheten (på markytan eller inom garaget). Samutnyttjande med grannfastigheter är möjligt. Håbo kommuns riktlinjer för hur parkeringsbehovet ska tillgodoses ska följas. Infart/utfart från Enköpingsvägen ligger på gränsen mellan fastigheter Bålsta 50:2 och 50:1>1 och används av båda. Planen medger möjlighet för dess utbredning. Barnkonventionen Planområdet bedöms inte påverka de mänskliga rättigheterna för barn. I närområdet finns skolor för alla åldrar. Grundskola ligger ca 300 m norr om planområdet och gymnasieskola ca 1800 m söder om planområdet, i Bålsta centrum. Närmaste förskola ligger ca 350 m från planområdet vid Åsleden.

7 7(9) Störningar Buller Såväl bil- som tågtrafik innebär bullerstörningar. Planområdet är bullerutsatt framför allt från Enköpingsvägen men också från Bålsta Snickeriet AB som ligger på angränsande fastigheten Bålsta 1:131. Bullerutredningen som utfördes år 2003 i samband med ägarens önskemål att omvandla kontorslokaler till lägenheter (Bullerutredning, Ingemansson Technology AB, 2003) är inte aktuell längre. Bålsta Snickeriet AB har flyttat sin verksamhet ut från anläggning och hastigheten längs Enköpingsvägen har reducerats till 40 km/h. I samband med omvandling av kontorslokaler till lägenheten bör en ny bullerutredning utföras och bullerdämpande åtgärder vidtas. Riksdagen har angivit riktvärden för buller från vägar och järnvägar som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten Genom planområdet går dagvattenledning. Parkeringsytan utanför huset är försedd med dagvattenbrunnar. Hantering av dagvatten ska följa Håbo kommuns dagvattenpolicy. Värme Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för fjärrvärmeförsörjning. Vid behov rekommenderas användning av förnybara energikällor som tillskott till traditionell uppvärmning eller till och med som huvudenergikälla för uppvärmningssystem. Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bland annat att: 1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 3. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet system ska ackumulatortank installeras. El Eon svarar för elförsörjningen av området. Byggnaden inom planområdet är ansluten till befintligt elnät. Eventuellt nytt behov av förstärkning ska utredas i samband med bygglovprövning.

8 8(9) Tele och data I Håbo kommun kan man få bredband genom ADSL, kabel-tv, fiber eller 3g/4g. Fiber ledning sträcker sig längs järnvägen utanför planområdet. Kabel-TV ledning ligger också utanför planområdet, på andra sidan Enköpingsvägen. Planområdet har möjlighet att ansluta sig till både fiber och kabel- TV. Avfall Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige. Avfall ska hanteras och sorteras inom soputrymmet för hushållssopor och återvinningsmaterial. Det ska dimensioneras för den sopmängd som verksamheten medför. Matavfall måste sorteras utifrån typ av hushållsavfall i en separat fraktion enligt avfallsföreskrifter. Andra typer av avfall som kan förekomma ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. För hantering av andra typer av avfall finns olika lösningar, t.ex. underjordsbehållare utomhus (nedgrävda behållare) eller kärl som förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar avfallshantering. Närmaste återvinningsstationer är: vid Shell bensinstation (ca 480 m norr om planområdet), vid Fagerdalsvägen (ca 380 m sydost om planområdet), vid gamla järnvägstationen i gamla Bålsta (ca 500 m söder om planområdet). Trygghet och säkerhet Miljökonsekvenser GENOMFÖRANDE Organisatoriska åtgärder Förutom trafikbuller omgivningen bedöms inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan gällande hälsa och säkerhet inom planområdet. Planförfarande Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900). Tidplan Preliminär tidplan för detaljplan enligt följande: Samråd Juni 2014 Antagande September/oktober 2014 Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. Avtal Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren (Bålsta Fastighets AB) har upprättats. I avtalet fastställs fördelningen av ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplan.

9 9(9) Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Ansvarsfördelning angående befintliga infrastrukturen förblir detsamma som idag. Kommunen är huvudman för de underjordiska ledningarna som går över fastigheten i delen som är planlagd som prickad, ej byggbar tomtmark tillgänglig för underjordiska ledningar (beteckning u ). Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planen. Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men bekostas av fastighetsägare. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar. Konsekvenser av organisatoriska åtgärder Tekniska åtgärder Konsekvenser av tekniska åtgärder Tekniska utredningar En ny bullerutredning/bullermätning ska genomföras i samband med bygglovprövning. Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå utanför fönstren. Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån i boningsrum inte ska överstiga 30 dba och att maximal ljudnivå inte ska överstiga 45 dba inomhus nattetid. För boningsrum mot Enköpingsvägen ska fasadens isolering mot trafikbuller uppgå till lägst 64 dba. Kravet avser total ljudisolering, inklusive inverkan av fönster, friskluftsventiler och väggen i övrigt. Fastighetsrättsliga frågor Marken inom planområdet ägs av Bålsta Fastighets AB. Inga fastighetsbildningsåtgärder krävs med anledning av denna planändring. Fastigheten är belastad med ledningsrätt för kommunala VA-ledningar, samt ett servitut för väg för angränsande fastighet Bålsta 50:1. MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun: Bålsta i maj Håbo kommun Cristin Ulvsbäck Lindh Planchef Domagoj Lovas Planarkitekt Anne-Marie Engman Mark och exploateringsingenjör

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer