Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS"

Transkript

1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1

2 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning. Läsaren bör inte vidta åtgärder utifrån information i detta eempel, utan att även inhämta professionellt stöd. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB accepterar därför inget ansvar för konsekvenser av att någon person agerar eller underlåter att agera till följd av innehållet i detta eempel, för beslut som fattas baserat på eemplet eller för några former av följdverkningar som detta kan leda till. 2

3 Inledning Denna skrift visar ett eempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern (-koncernen). Eemplet innefattar inte en årsredovisning för moderföretaget. upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS, sådana de antagits av EU. IFRS 1, Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, är därför inte tillämplig. Denna skrift baseras på kraven i IFRS standarder och tolkningar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. I eemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom eempelföretaget inte är ett finansiellt företag. Eemplet belyser inte heller sådan information som inte formellt krävs i en årsredovisningshandling men som ofta publiceras i årsredovisningen, t e rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport. Kommentarer från PwC har lagts in i rutor med blå kant i avsikt att närmare förklara reglerna för presentationen inom ett antal utmanande områden. Kommentarer lämnas beträffande resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden, sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och finansiell riskhantering. Avsnitt där presentationen i väsentlig utsträckning har förändrats sedan 2012 har markerats med grå bakgrund. För 2013 utgörs de mest väsentliga förändringarna av tillämpning av den uppdaterade IAS 19, ändringarna i IAS 1 beträffande presentation av övrigt totalresultat, ändringar i IFRS 7 beträffande kvittning och den nya IFRS 13 om upplysningar om verkligt värde. Vi har försökt skapa en realistisk koncernredovisning för ett företag. Av naturliga skäl ingår då upplysningar som för många andra företag kan betraktas som oväsentliga. Att bestämma vilka upplysningar som krävs, är en bedömning som varje företag måste göra. Upplysningar som är oväsentliga behöver naturligtvis inte lämnas. Vissa transaktionsslag har inte inkluderats, eftersom de inte är relevanta för eempel-koncernens verksamhet. Eempel på upplysningar om några sådana transaktionsslag återfinns i bilaga III. Kommande IFRS-krav anges i huvuddrag i bilaga IV. De eempel på tilläggsupplysningar som finns i denna skrift ska inte betraktas som den enda acceptabla presentationsformen. Företagsledningen för det företag som upprättar koncernredovisningen ansvarar för form och innehåll i företagets finansiella rapporter. Andra presentationsformer än de som föreslås i denna skrift kan vara lämpliga, förutsatt att de inkluderar de specifika tilläggsupplysningar som krävs enligt IFRS. Detta eempel på koncernredovisning är inget substitut för att läsa själva standarderna och tolkningarna eller för en professionell bedömning av rimligheten i presentationen. Det täcker inte alla tänkbara tilläggsupplysningar som krävs enligt IFRS. Ytterligare specifik information kan vara nödvändig för att säkerställa en rättvisande presentation enligt IFRS. Vi rekommenderar att råd inhämtas från vår skrift IFRS Disclosure Checklist

4 Förkortningar IFRS1p37 7p22 SIC-15p5 TU RFR BFN = International Financial Reporting Standard [nummer], punkt nummer = International Accounting Standard [nummer], punkt nummer = Standing Interpretations Committee [nummer], punkt nummer = Tilläggsupplysning uppmuntras. Upplysning uppmuntras men krävs inte utan utgör best practice = Normer från Rådet för finansiell rapportering = Normer från Bokföringsnämnden 4

5 Innehållsförteckning Sida -koncernen eempel på koncernredovisning Koncernens resultaträkning 7 Koncernens rapport över totalresultat 8 Koncernens balansräkning 15 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 19 Koncernens rapport över kassaflöden 22 Noter till koncernredovisningen: 1 Allmän information 25 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper: Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisning Segmentrapportering Omräkning av utländsk valuta Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som innehas för försäljning Finansiella tillgångar Kvittning av finansiella instrument Nedskrivning av finansiella tillgångar Derivatinstrument och säkringsåtgärder Varulager Kundfordringar Likvida medel Aktiekapital Leverantörsskulder Upplåning Låneutgifter Sammansatta finansiella instrument Aktuell och uppskjuten inkomstskatt Ersättningar till anställda Aktierelaterade ersättningar Avsättningar Intäktsredovisning Ränteintäkter Utdelningsintäkter Leasing Utdelningar Eceptionella poster 42 3 Finansiell riskhantering Finansiella riskfaktorer Hantering av kapital Beräkning av verkligt värde Kvittning av finansiella tillgångar och skulder 53 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 60 5 Segmentinformation 62 6 Eceptionella poster 65 7 Övriga intäkter 66 8 Andra vinster/förluster netto 66 9 Kostnader fördelade på kostnadsslag 66 10a Ersättningar till anställda, m.m b Ersättningar till revisorerna Finansiella intäkter och kostnader Innehav i intresseföretag 68 5

6 13 Inkomstskatt Resultat per aktie Valutakursdifferenser netto Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 76 18a Finansiella instrument per kategori 79 18b De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet Finansiella tillgångar som kan säljas Derivatinstrument Kundfordringar och andra fordringar83 22 Varulager Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital Aktierelaterade ersättningar Balanserad vinst Reserver Leverantörsskulder och andra skulder Upplåning Uppskjuten inkomstskatt Pensionsförpliktelser Utdelning per aktie Övriga avsättningar Kassaflöde från rörelsen Eventualförpliktelser Åtaganden Rörelseförvärv Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande Närstående Händelser efter rapportperiodens slut Byte av redovisningsprincip 120 Bilagor Bilaga I Förvaltningsberättelse - Ledningens kommentarer 122 Bilaga II Alternativa presentationsformer Koncernens rapport över kassaflöden direkt metod 125 Koncernens rapport över totalresultat en enda rapport 126 Bilaga III Områden som inte förekommer i koncernredovisningen för Biologiska tillgångar 128 Entreprenadavtal 132 Tillgångar för olje- och gasprospektering 134 Leasingavtal: leasegivarens redovisning 137 Statliga stöd 139 Joint ventures 140 Intäktsredovisning: avtal med flera delar (multiple element arrangements) 141 Lojalitetsprogram 142 Säljoptioner 143 Omräkning av utländsk valuta avyttring eller delavyttring av en utlandsverksamhet 144 Aktierelaterade ersättningar förändringar och indragningar 145 Bilaga IV Nya standarder och ändringar 146 Bilaga V IFRS 9 Finansiella instrument 150 Bilaga VI IFRS 10, 11 och

7 Koncernens resultaträkning (tkr) 1 1p10(b), 81(b) Räkenskapsåret 1p113,1p38 Not omräknat 2 Kvarvarande verksamheter: 1p82(a) Intäkter 5 1p99, 1p103 Kostnader för sålda varor p103 Bruttovinst 1p99, 1p103 Försäljningskostnader - - 1p99, 1p103 Administrationskostnader - - 1p99, 1p103 Övriga intäkter 7 1p85 Andra vinster/förluster netto 8-1p85 Rörelseresultat 3 9, 10a, 10b, 15 1p85 Finansiella intäkter 11 1p82(b) Finansiella kostnader p85 Finansiella poster netto p82(c) Resultatandel i intresseföretag 12 1p85 Resultat före skatt 1p82(d), 12p77 Inkomstskatt p85 Årets resultat från kvarvarande verksamheter IFRS5p33(a) Avvecklade verksamheter: Årets resultat från avvecklade verksamheter 25 1p81A(a) Årets resultat Resultat hänförligt till: 1p81B(a)(ii) Moderföretagets aktieägare 1p81B(a)(i), 27p27 Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) Resultat per aktie före utspädning 33p66 Resultat från kvarvarande verksamheter 14,, 33p68 Resultat från avvecklade verksamheter 2,, 33p66 Årets resultat,, Resultat per aktie efter utspädning 33p66 Resultat från kvarvarande verksamheter 14,, 33p68 Resultat från avvecklade verksamheter 4,, 33p66 Årets resultat,, Noterna på sidorna 25 till 121 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 1 Denna resultaträkning är funktionsindelad (se kommentarerna till resultaträkningen punkt 12 och 13). 2 Företag som tidigare redovisat pensioner med den så kallade korridormetoden, ska fr o m 2013 redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. Denna förändring utgör ett byte av redovisningsprincip som ska tillämpas med retroaktiv verkan. Omräknade belopp för jämförelseperioden ska då presenteras. 3 IAS 1 föreskriver inte att begreppet rörelseresultat och bruttoresultat ska finnas i resultaträkningen. Det finns dock inget förbud mot att presentera sådana delsummor eller liknande poster. 4 Upplysning om resultat per aktie för avvecklade verksamheter kan lämnas i not i stället för i resultaträkningen 7

8 Koncernens rapport över totalresultat (tkr) Räkenskapsåret Not omräknat 1 Årets resultat Övrigt totalresultat: 1p82A Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 16p39) Vinster vid omvärdering av byggnader och mark 29 19p93B Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 28, 33 - Poster som senare kan återföras i resultaträkningen IFRS7p20(a)(ii) Värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas 29 7, 29, IFRS3p59 Återföring av omvärdering av tidigare innehav i ABC Group p85 Effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen 2 28, 32 - IFRS7p23(c) Kassaflödessäkringar 29-1p85 Säkring av nettoinvestering 29-21p52(b) Valutakursdifferenser 29-1p82A Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag 29 - Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 13 1p81A(c) Summa totalresultat för året Hänförligt till: 1p81B(b)(ii) Moderföretagets aktieägare 1p81B(b)(i) Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för året Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från Kvarvarande verksamheter IFRS5p33(d) Avvecklade verksamheter 25 Posterna i rapporten ovan redovisas netto efter skatt. Upplysning lämnas i not 13 om den skatt som hänför sig till varje komponent i övrigt totalresultat. Noterna på sidorna 25 till 121 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 1 Företag som tidigare redovisat pensioner med den så kallade korridormetoden, ska fr o m 2013 redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. Denna förändring utgör ett byte av redovisningsprincip som ska tillämpas med retroaktiv verkan. Omräknade belopp för jämförelseperioden ska då presenteras. 2 Effekten på uppskjuten skatt av förändringar i den svenska skattesatsen visas i vägledande syfte. 8

9 Kommentarer resultaträkning och rapport över totalresultat Nedanstående kommentar förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, och andra krav som kan påverka resultaträkningen/rapporten över totalresultat. 1p81 1. Företagen kan välja att presentera rapport över resultat och övrigt totalresultat på ett av följande sätt: (a) Ett företag får redovisa en enda rapport över resultat och övrigt totalresultat, med resultat och övrigt totalresultat redovisat i två avsnitt. Avsnitten ska redovisas tillsammans, där resultatavsnittet presenteras först, direkt åtföljt av avsnittet övrigt totalresultat. (b) Ett företag får redovisa resultatavsnittet i en separat rapport över resultat. I det fallet ska den separata rapporten över resultatet omedelbart föregå rapporten som visar totalresultat, vilken ska inledas med resultat.: Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två alternativ är att i alternativ (a) visas periodens resultat som en delsumma, snarare än som nedersta raden, och att rapporten fortsätter ner till summa totalresultat för perioden. 1p81A 2. Rapporten över resultat och övrigt totalresultat ska innehålla: (a) Resultat (b) summa övrigt totalresultat (c) totalresultat för perioden, utgörande summan av (a) och (b). 1p83 3. Upplysning ska lämnas om följande poster som fördelning av periodens resultat: IFRS 5p33(d) (a) Periodens resultat hänförligt till: (i) innehav utan bestämmande inflytande, och (ii) moderföretagets ägare (b) Summa totalresultat för perioden hänförligt till: (i) innehav utan bestämmande inflytande, och (ii) moderföretagets ägare (c) Resultat hänförliga till moderföretagets ägare från: (i) kvarvarande verksamhet, och (ii) avvecklade verksamheter. 1p82 4. Resultatavsnittet eller resultaträkningen ska, som ett minimum, innehålla följande poster: (a) Intäkter (b) finansieringskostnader (c) andel av resultat i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden (d) Skattekostnad (e) ett samlat belopp för summan av avvecklade verksamheter. 1p82A 5. I avsnittet övrigt totalresultat ska slag av poster redovisas klassificerade efter posternas karaktär (inklusive intresseföretags och joint ventures andel av det övriga totalresultatet beräknad med tillämpning av kapitalandelsmetoden) och grupperade som de poster som, enligt andra IFRS. (a) inte därefter kommer att omklassificeras till resultat, och (b) därefter kommer att omklassificeras till resultat när specifika villkor är uppfyllda. 9

10 1p85 6 Ytterligare resultatposter, rubriker och delsummor ska redovisas i rapporten över totalresultat och i den separata resultaträkningen (om sådan lämnas) när detta är relevant för förståelsen av företagets finansiella resultat. 7. Ytterligare underrubriker ska användas med omsorg. Den synbara fleibiliteten i IAS 1 kan endast användas för att öka användarnas förståelse av de belopp som stämmer överens med tillämpat regelverk. Den kan inte användas för att avleda uppmärksamheten från de belopp som presenteras i enlighet med regelverket. Nedan anges grundläggande principer som företag ska tillämpa när ytterligare poster, underrubriker, delsummor eller alternativa resultatbegrepp används: (a) Belopp som är framtagna enligt tillämpat regelverk ska ges en åtminstone lika framträdande plats som belopp som inte är enligt regelverket. (b) Ytterligare poster, delsummor och kolumner får användas, men bara om de inte avleder uppmärksamheten från belopp som är enligt regelverket genom att införa vinklingar eller göra resultaträkningen överlastad. (c) Varje tillkommande post eller kolumn ska innehålla alla intäkter eller kostnader som hänför sig till denna. (d) Varje tillkommande post eller kolumn ska endast innehålla intäkter eller kostnader som är företagets egna. (e) Poster kan avskiljas (eempelvis genom användning av kolumner eller delsummor) när de skiljer sig åt med avseende på karaktär eller funktion från andra poster i resultaträkningen. (f) Det är normalt inte tillåtet att blanda klassificeringar av kostnader per kostnadsslag respektive funktion där dessa kostnadskategorier överlappar varandra. (g) De termer som används för tillkommande poster och delsummor ska definieras om de inte är termer som används i IFRS. (h) Tillkommande poster, kolumner och delsummor ska bara presenteras när de används internt för att styra verksamheten. (i) Olika presentationer är acceptabla var för sig, men den sammantagna effekten av dessa presentationer måste också beaktas, så att resultaträkningens övergripande budskap inte blir förvrängt eller rörigt. (j) Presentationssättet ska i allt väsentligt vara konsekvent från år till år. (k) Presentationssättet ska vara förenligt med nationella regler. 8. EBIT (earnings before interest and ta, dvs resultat före finansiella poster och skatt) kan vara en acceptabel underrubrik i resultaträkningen. Denna post skiljer vanligen mellan resultatet före skatt från den löpande verksamheten respektive från finansieringsverksamheten. 9. I motsats till detta kan en delsumma för EBITDA (earnings before interest, ta, depreciation and amortisation, dvs resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar) endast tas med när företaget presenterar sina kostnader per kostnadsslag och då under förutsättning av delsumman inte förringar de belopp som stämmer överens med tillämpat regelverk, varken genom att antyda att EBITDA är den "verkliga" vinsten eller genom att göra resultaträkningen så överlastad att läsaren inte enkelt kan utläsa företagets resultat enligt tillämpat regelverk. När ett företag presenterar sina kostnader per funktion, kan det inte visa avskrivningar som en separat post inom rörelseresultatet, eftersom avskrivningar är ett kostnadsslag, inte en funktion i verksamheten. I detta fall kan upplysning om EBITDA endast lämnas i fotnot, i noterna eller i förvaltningsberättelsen. 10

11 1p97 Väsentliga intäkts- och kostnadsposter 10. När intäkts- eller kostnadsposter är väsentliga ska separat upplysning om deras karaktär och belopp lämnas, endera i resultaträkningen eller i noterna. För s del lämnas dessa upplysningar i not 6. Det förekommer att företag lämnar sådan information i resultaträkningen i form av tilläggsinformation eller kolumner. Ytterligare kommentarer finns i PwC:s IFRS Manual of Accounting. 1p85, IAS 1 har inget specifikt namn på de poster om vilka upplysning ska lämnas separat. Då ett företag lämnar upplysning om en separat kategori "eceptionella", "väsentliga" eller "ovanliga" poster, antingen i resultaträkningen eller i noterna, ska noten om redovisningsprinciper innehålla en definition av det valda uttrycket. Presentation och definition av dessa poster ska tillämpas konsekvent från år till år. Kostnadernas fördelning på kostnadsslag eller funktion 12. Då ett företag klassificerar sina kostnader per kostnadsslag, måste det säkerställa att varje kostnadsslag innefattar alla poster som kan hänföras dit. Väsentliga omstruktureringskostnader får eempelvis innefatta avgångsvederlag (ersättningar till anställda), nedskrivning av varulager (förändringar i varulager) och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Det är normalt inte acceptabelt att visa omstruktureringskostnader som en separat post när företaget presenterar sina kostnader fördelat på kostnadsslag, om det finns en överlappning med andra poster. 13. Företag som klassificerar sina kostnader per funktion måste ta med väsentliga poster i den funktion till vilken de hör. I ett sådant fall kan upplysning om väsentliga poster lämnas i fotnot eller i not till de finansiella rapporterna. 1(BC56) 1p86 Rörelseresultat 14. Ett företag kan välja att ta med en delsumma avseende resultat från den löpande verksamheten. Detta är tillåtet men ledningen måste försäkra sig om att det belopp som anges är representativt för verksamheter som normalt skulle betraktas som löpande. Poster som klart och tydligt är av rörelsenatur (eempelvis nedskrivningar av varulager, samt kostnader för omstrukturering och omlokalisering) kan inte ekluderas bara för de förekommer sällan eller är ovanliga till sitt belopp. Inte heller kan kostnader ekluderas på grund av de inte medför kassaflöden (eempelvis avskrivningar). Som en allmän regel är rörelseresultatet delsumman efter "övriga kostnader" - dvs eklusive finansiella poster och andel av resultat från innehav som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Under vissa omständigheter kan det emellertid vara motiverat att andel av resultat från innehav som redovisas enligt kapitalandelsmetoden ingår i rörelseresultatet (se punkt 16 nedan). Omflyttning av poster 15. Poster och beskrivningen av posterna ska flyttas i de fall där detta är nödvändigt för att förklara beståndsdelarna i resultatet. Emellertid styrs företagen av kravet på en "rättvisande bild" och ska inte göra några ändringar om det inte finns en välgrundad anledning att göra detta. 16. Andelen av resultat i intresseföretag redovisas normalt efter finansiella kostnader, vilket visar att resultatandelen i intresseföretag snarare härrör från en investering än utgör en del av koncernens huvudsakliga verksamhet. Om intresseföretag (eller joint ventures) emellertid utgör en integrerad del av koncernen verksamhet och strategi, kan det vara lämpligt att visa finansiella kostnader efter andelen av resultat från intresseföretag och joint ventures. I sådana fall är det möjligt att lägga till en delsumma "resultat före finansiella poster eller att inkludera resultatandelen från intresseföretag och joint ventures i rörelseresultatet (om detta resultatbegrepp används). Det är däremot inte möjligt att inkludera resultatandelar från intresseföretag och joint ventures i posten Intäkter (och därmed i bruttovinsten). 11

12 17. Finansiella intäkter får inte kvittas mot finansiella kostnader. De kan ingå i "övriga intäkter" eller visas separat i resultaträkningen. När finansiella intäkter är ett intäktsslag av underordnad betydelse, kan de presenteras omedelbart före finansiella kostnader och ingå i en delsumma för "finansiella poster netto" i resultaträkningen. När intjänandet av ränteintäkter är en av företagets huvudsakliga rörelsegrenar, presenteras de som "intäkter". 1p82(e) IFRS5 p33(a),(b) 33p66 33p67A 33p73 33p67 33p68 33p69,41,43 33p4 Avvecklade verksamheter 18. Som anges i punkt 2(e) ovan, ska företagen i sin rapport över totalresultat (eller separat resultaträkning) visa ett enda belopp som utgör summan av (i) resultat efter skatt av avvecklade verksamheter och (ii) det resultat efter skatt som redovisats vid värderingen till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader eller vid avyttringen av de tillgångar eller den avyttringsgrupp (de avyttringsgrupper) som utgör den avvecklade verksamheten. Punkt 33 i IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, kräver också en uppställning med en uppdelning av detta belopp. Uppställningen kan redovisas i noterna eller i själva rapporten över totalresultat (separat resultaträkning). Om den ingår i rapporten över totalresultat ska den presenteras i ett avsnitt som tydligt anges avser avvecklade verksamheter, det vill säga skild från kvarvarande verksamheter. Uppställningen krävs inte för avyttringsgrupper som utgörs av nyförvärvade dotterföretag som redan vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att anses som att de innehas för försäljning. Resultat per aktie 19. IAS 33 Resultat per aktie kräver att ett företag i rapporten över totalresultat ska ange resultat per aktie före och efter utspädning för det resultat från kvarvarande verksamhet som är hänförligt till modeföretagets aktieägare och för det totala resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare för perioden, för varje slag av stamaktier. Resultat per aktie före och efter utspädning ska redovisas med samma vikt för samtliga perioder som omfattas av redovisningen. 20. Om ett företag presenterar en separat resultaträkning ska resultat per aktie före och efter utspädning redovisas i slutet av denna rapport. 21. Uppgift om resultat per aktie beräknat på alternativa resultatbegrepp kan lämnas om det bedöms nödvändigt. Sådana uppgifter kan dock endast lämnas i not. 22. Om resultat per aktie efter utspädning redovisas för minst en period ska det anges för alla redovisade perioder, även om det sammanfaller med resultat per aktie före utspädning. Om resultat per aktie före och efter utspädning är samma, kan den dubbla redovisningen göras på en rad i rapporten över totalresultat. 23. Ett företag som redovisar en avvecklad verksamhet ska lämna upplysning om resultat per aktie före och efter utspädning för den avvecklade verksamheten antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna. 24. Resultat per aktie före och efter utspädning redovisas även när beloppen är negativa (dvs förlust per aktie). Potentiella stamaktier ger emellertid endast upphov till en utspädningseffekt i det fall en konvertering medför en högre förlust per aktie. Om förlusten minskar finns ingen utspädningseffekt. 25. När ett företag upprättar både koncernredovisning och separata finansiella rapporter i enlighet med IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter behöver de upplysningar som krävs enligt IAS 33 endast redovisas i koncernredovisningen. Ett företag som väljer att lämna upplysning om resultat per aktie i företagets separata finansiella rapporter ska redovisa sådan information endast i rapporten över totalresultat. 12

13 1p7 Komponenter i övrigt totalresultat 26. Komponenterna i övrigt totalresultat består av intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultatet i enlighet med vad som krävs eller tillåts i andra IFRS. De innefattar förändringar i omvärderingsreserv avseende materiella anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar, aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer, vinster och förluster som uppkommer vi omräkning av en utlandsverksamhets finansiella rapporter, vinster och förluster vid omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas, samt den effektiva delen av vinster och förluster på säkringsinstrument i en kassaflödessäkring. 1p90, Ett företag kan redovisa komponenter i övrigt totalresultat antingen efter avdrag för hänförliga skatteeffekter eller före hänförliga skatteeffekter. Om ett företag väljer att redovisa komponenterna efter avdrag för skatt lämnas upplysning om det inkomstskattebelopp som är hänförligt till varje komponent i övrigt totalresultat, inklusive omklassificeringsjusteringar, i noterna. 1p92, Ett företag ska lämna separat upplysning om varje omklassificeringsjustering som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna. 1p7, Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden efter att tidigare ha redovisats i övrigt totalresultat i den aktuella eller tidigare perioder. De uppkommer eempelvis vid avyttring av en utlandsverksamhet, vid borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar som kan säljas och när en säkrad prognostiserad transaktion påverkar resultatet. 1p82A 1p107 1p45 1p I IAS 1 har införts ändringar som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 juli 2012 eller senare. Ändringarna kräver att poster i övrigt totalresultat ska fördelas på två grupper, beroende på posternas karaktär. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen när vissa förutsättningar föreligger, eller om de inte kan omklassificeras. Ändringarna kräver också att företag som redovisar posterna i övrigt totalresultat före hänförliga skatteeffekter och den totala skatteeffekten som en separat post, ska fördela skatteeffekten på de ovan nämnda grupperna. 31. Utdelningar som redovisats som värdeöverföringar till ägare under perioden och hänförligt belopp per aktie, ska redovisas antingen i rapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna. Utdelningar kan inte redovisas i rapporten över totalresultat eller i resultaträkningen. Konsekvens 32. Uppställningen och klassificeringen av posterna i de finansiella rapporterna ska behållas från en period till nästa såvida inte: (a) Det är uppenbart, efter en betydande förändring av verksamhetens karaktär eller en översyn av företagets finansiella rapporter, att en annan utformning eller klassificering skulle vara mer lämplig med avseende på kriterierna för val och tillämpning av redovisningsprinciper i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel; eller (b) IFRS kräver en ändring av utformningen. Väsentlighet och sammanslagningar 33. Varje väsentlig kategori av likartade poster ska redovisas separat i de finansiella rapporterna. Poster av olikartad karaktär eller funktion ska redovisas separat såvida de inte är oväsentliga. 13

14 1p32 1p34(a) 1p34(b) 1p35 Kvittning 34. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader ska inte kvittas såvida detta inte krävs eller är tillåtet enligt en IFRS. Följande är eempel på intäkter och kostnader som ska kvittas eller där kvittning tillåts: (a) Vinster och förluster vid avyttring av anläggningstillgångar, inklusive placeringar och rörelsetillgångar, redovisas genom att från erhållna intäkter dra tillgångens redovisade värde och därtill hänförliga försäljningskostnader. (b) Utgifter hänförliga till en avsättning som redovisas enligt IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och som ersätts enligt avtal med tredje part (eempelvis en leverantörsgaranti), kan nettoredovisas mot den hänförliga ersättningen. (c) Vinster och förluster som härrör från en grupp likartade transaktioner (eempelvis valutakursvinster och valutakursförluster eller vinster och förluster på finansiella instrument som innehas för handel) nettoredovisas. Sådana vinster och förluster redovisas emellertid var för sig om de är väsentliga. Sammanfattning 35. De upplysningskrav som rör komponenterna i övrigt totalresultat kan sammanfattas som följer: Post Varje komponent som redovisats i övrigt totalresultat under perioden, klassificerad efter karaktär Omklassificeringsjusteringar hänförliga till komponenter i övrigt totalresultat, under perioden Skatt hänförlig till varje komponent i övrigt totalresultat, inklusive omklassificeringsjusteringar Avstämning för varje komponent i eget kapital, separat utvisande Resultat Varje post i övrigt totalresultat Transaktioner med ägare För varje komponent i eget kapital, en analys av övrigt totalresultat per post Referens IAS 1 p 82(g) IAS 1 p 92 IAS 1 p 90 IAS 1 p106(d) IAS 1 p 106A Krav enligt standarden Rapport över totalresultat Rapport över totalresultat eller noterna Rapport över totalresultat eller noterna Rapport över förändringar i eget kapital Redovisning i Rapport över totalresultat Not 29 Not 13 Rapport över Not 29 förändringar i eget kapital eller noterna Rapport över förändringar i eget kapital 14

15 Koncernens balansräkning (tkr) 1p10(a),1p38, 1p113 per 31 december per 1 januari 1 Not omräknat TILLGÅNGAR 1p60, 1p66 Anläggningstillgångar 1p54(a) Materiella anläggningstillgångar 16 1p54(c) Immateriella tillgångar 17 1p54(e),28p38 Innehav i intresseföretag 12 1p54(o), 1p56 Uppskjutna skattefordringar 32 1p54(d), IFRS7p8(d) 1p54(d), IFRS7p8(a) 1p54(h), IFRS7p8(c) Finansiella tillgångar som kan säljas 19 Derivatinstrument 20 Kundfordringar och andra fordringar 21 1p60, 1p66 Omsättningstillgångar 1p54(g) Varulager 22 1p54(h), Kundfordringar och andra fordringar 2 21 IFRS7p8(c) 1p54(d), Finansiella tillgångar som kan säljas 19 IFRS7p8(d) 1p54(d), Derivatinstrument 20 IFRS7p8(a) 1p54(d), Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 23 IFRS7p8(a) via resultaträkningen 1p54(i), Likvida medel 24 IFRS7p8 IFRS5p38, Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för 25 1p54(p) försäljning Summa tillgångar 2012 omräknat 1 Företag som tidigare redovisat pensioner med den så kallade korridormetoden, ska fr o m 2013 redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat. Denna förändring utgör ett byte av redovisningsprincip som ska tillämpas med retroaktiv verkan. Enligt IAS 1 p 40A-40D (Årliga förbättringar ) ska en tredje balansräkning per jämförelseårets början presenteras om ett företag tillämpar en redovisningsprincip retroaktivt och den retroaktiva omräkningen har en väsentlig inverkan på balansräkningen vid jämförelseperiodens ingång. 2 Dessa poster kan endera presenteras så som anges här och med en specifikation i not, eller i enlighet med Årsredovisningslagens uppställningsform för balansräkningen. 15

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER per 31 december Not omräknat per 1 januari 2012 omräknat 1p54(r) Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare 1p78(e), Aktiekapital 26 1p54(r) 1p78(e), Övrigt tillskjutet kapital 26 1p55 1p78(e), Reserver 29 1p55 1p78(e), Balanserad vinst 28 1p55 1p54(q) Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder 1p60, 1p69 Långfristiga skulder 1p54(m), Upplåning 31 IFRS7p8 (f),(g) 1p54(m), Derivatinstrument 20 IFRS7p8(e) 1p54(o), Uppskjutna skatteskulder 32 1p56 1p78(d) Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 33 1p54(l), Övriga avsättningar 35 78(d) 1p60, 69 Kortfristiga skulder 1p54(k), Leverantörsskulder och andra skulder 1 30 IFRS7p8(f) 1p54(n) Aktuella skatteskulder 1p54(m), Upplåning 31 IFRS7p8(f) 1p54(m), Derivatinstrument 20 IFRS7p8(e) 1p54(l) Övriga avsättningar 35 IFRS5p38, Skulder i avyttringsgrupp som innehas för 25 1p54(p) försäljning Summa skulder Summa eget kapital och skulder 10p17 Noterna på sidorna 25 till 121 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 1 Dessa poster kan endera presenteras så som anges här och med en specifikation i not, eller i enlighet med Årsredovisningslagens uppställningsform för balansräkningen. 16

17 Kommentarer balansräkning Nedanstående kommentarer förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, som kan påverka balansräkningen/rapporten över finansiell ställning. 1p10 1. IAS 1 benämner balansräkningen rapport över finansiell ställning. Detta är emellertid inte en obligatorisk benämning och har valt att behålla den mer välkända benämningen balansräkning. 1p54,55 2. Punkt 54 i IAS 1 anger vilka poster som krävs, som ett minimum, i balansräkningen. Ytterligare poster, rubriker och delsummor ska redovisas i balansräkningen när det är behövs för förståelsen av företagets finansiella ställning. 1p77,78 3. Ett företag ska, antingen i balansräkningen eller i noterna, göra en underindelning av de redovisade posterna på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets verksamhet. Detaljnivån i underindelningarna beror på kraven i IFRS och berörda belopps storlek, karaktär och funktion. Gränsdragning mellan omsättnings- och anläggningstillgångar samt mellan kortfristiga och långfristiga skulder 1p60 4. Ett företag ska klassificera omsättnings- och anläggningstillgångar samt kortfristiga och långfristiga skulder separat i balansräkningen, förutom när en klassificering som bygger på likviditet ger information som är tillförlitlig och mer relevant. När detta undantag tillämpas ska företaget ta upp alla tillgångar och skulder i allt väsentligt i likviditetsordning. 1p61 5. Oavsett vilken presentationsmetod som används ska företaget, för varje post i balansräkningen som innehåller både belopp som väntas bli återvunna eller reglerade (a) inte mer än tolv månader efter rapportperioden och (b) mer än tolv månader efter rapportperioden, upplysa om det belopp som väntas bli återvunnet eller reglerat efter mer än tolv månader. 1p Omsättningstillgångar innefattar tillgångar (såsom varulager och kundfordringar) som säljs, förbrukas eller realiseras som en del av den normala verksamhetscykeln, även när de inte förväntas bli realiserade inom tolv månader efter rapportperioden. Vissa kortfristiga skulder, såsom leverantörsskulder och vissa upplupna personalkostnader och andra rörelsekostnader, är en del av det rörelsekapital som används i företagets normala verksamhetscykel. Sådana rörelserelaterade poster klassificeras som kortfristiga skulder, även om de förfaller till betalning efter mer än tolv månader efter rapportperioden. 1p68 7. Ett företags verksamhetscykel är den tid som förflyter från det att företaget anskaffar tillgångar för bearbetning till dess att företaget erhåller likvida medel för dem. När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar antas den uppgå till tolv månader. Konsekvens 1p45 8. Uppställningen och klassificeringen av posterna i balansräkningen ska behållas från en period till nästa, såvida inte: (a) Det är uppenbart, efter en betydande förändring av verksamhetens karaktär eller en översyn av företagets finansiella rapporter, att en annan utformning eller klassificering skulle vara mer lämplig med avseende på kriterierna för val och tillämpning av redovisningsprinciper i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ; eller (b) En IFRS kräver en ändring av utformningen. Väsentlighet och sammanslagningar 1p29 9. Varje väsentlig kategori av likartade poster ska redovisas separat i de finansiella rapporterna. Poster av olikartad karaktär eller funktion ska redovisas separat såvida de inte är oväsentliga. 17

18 Fordringar och skulder avseende aktuell och uppskjuten skatt 1p54, Fordringar och skulder avseende aktuell och uppskjuten skatt redovisas separat från varandra och från andra tillgångar och skulder. När balansräkningen indelas i omsättnings- och anläggningstillgångar samt kort- och långfristiga skulder, ska uppskjutna skattefordringar redovisas som anläggningstillgångar och uppskjutna skatteskulder som långfristiga skulder. Kvittning 1p Ett företag får inte kvitta tillgångar och skulder såvida detta inte krävs eller är tillåtet enligt en IFRS. Värdering av tillgångar netto efter avdrag för värdereglering eempelvis för inkurans i varulager eller reservering för osäkra fordringar - utgör inte kvittning. Tre balansräkningar krävs i vissa situationer 1p Om ett företag har tillämpat en redovisningsprincip retroaktivt, omräknat poster retroaktivt eller omklassificerat poster i sina finansiella rapporter ska det redovisa en tredje balansräkning, nämligen per den tidigaste jämförelseperiodens början. I de fall då retroaktiva principändringar eller omräknade poster inte haft någon effekt på den tidigaste jämförelseperioden, anser vi att det är tillräckligt att företaget upplyser om detta förhållande. 18

19 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr) 1p109(c), 108, 109,113 Not 1p106(b) Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Reserver 1 Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2012 Effekt av byte av redovisningsprincip för redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner Justerad ingående balans per 1 januari p106(d)(i) Årets resultat 1p106(d)(ii) Övrigt totalresultat för året p106(a) Summa totalresultat IFRS2p50 Värde på anställdas tjänstgöring 28 Uppskjuten skatt avseende optionsprogram 28 Betalningar av emitterade aktier 26 1p106(d)(iii) Utdelning p106(d)(iii) Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital Utgående balans per 31 december Olika reserver kan redovisas sammanslaget i poster reserver i rapporten över förändringar i eget kapital om de har likartad karaktär och kan anses som komponenter i eget kapital. Om de olika reserverna inte visas separat i rapporten över förändringar i eget kapital, ska en analys presenteras i not. 2 Företaget kan (a) visa varje post i övrigt totalresultat separat i ovanstående rapport, eller (b) visa övrigt totalresultat som en post (som ovan) och samtidigt i en not visa en analys av varje post i övrigt totalresultat för varje komponent i eget kapital. IFRS GAAP AB har lämnat upplysningen i not

20 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr) 1p109(c), 108, 109,113 Not Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Aktiekapital Reserver 1 Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari p106(d)(i) Årets resultat 1p106(d)(ii) Övrigt totalresultat för året p106(a) Summa totalresultat IFRS2p50 Värde på anställdas tjänstgöring 28 Uppskjuten skatt avseende optionsprogram 28 Betalningar av emitterade aktier 26 Återköp av egna aktier Nyemission av stamaktier vid rörelseförvärv Konvertibla skuldebrev eget kapital-del p106(d)(iii) Utdelning p106(d)(iii) Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv Förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande i XYZ Group Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande i Red Limited Summa transaktioner med aktieägare, redovisade i eget kapital Utgående balans per 31 december Noterna på sidorna 25 till 121 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning 1 Olika reserver kan redovisas sammanslaget i poster reserver i rapporten över förändringar i eget kapital om de har likartad karaktär och kan anses som komponenter i eget kapital. Om de olika reserverna inte visas separat i rapporten över förändringar i eget kapital, ska en analys presenteras i not. 20

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 november 2014. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 november DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Juli-sept Juli-sept Förändring Förändring Omsättning, TSEK 301

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075. Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015

Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075. Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Sefyr Värme AB (publ) Org nr 556829-0075 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 Inledning Denna rapport för Sefyr Värme AB (publ) och dess dotterföretag, gemensamt ("verksamheten" eller "koncernen")

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 28 augusti 2015. Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 28 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. April-juni April-juni Förändring Förändring

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer