Håll dig informerad. Besök Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS"

Transkript

1 Håll dig informerad. Besök Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

2 Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning. Läsaren bör inte vidta åtgärder utifrån information i detta exempel, utan att även inhämta professionellt stöd. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB accepterar därför inget ansvar för konsekvenser av att någon person agerar eller underlåter att agera till följd av innehållet i detta exempel, för beslut som fattas baserat på exemplet eller för några former av följdverkningar som detta kan leda till.

3 Inledning Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning, upprättad enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), för en fiktiv tillverknings-, grossist- och detaljhandelskoncern (-koncernen). Exemplet innefattar inte en årsredovisning för moderföretaget. upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS. IFRS 1, Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas, är därför inte tillämplig. Denna skrift baseras på kraven i IFRS standarder och tolkningar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2012 eller senare. I exemplet på koncernredovisning har också beaktats sådana krav, enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav som ställs på koncernredovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS. Krav från Finansinspektionen belyses emellertid inte, eftersom exempelföretaget inte är ett finansiellt företag. Exemplet belyser inte heller sådan information som inte formellt krävs i en årsredovisningshandling men som ofta publiceras i årsredovisningen, t ex rapport om intern kontroll och bolagsstyrningsrapport. Kommentarer från PwC har lagts in i rutor med blå kant i avsikt att närmare förklara reglerna för presentationen inom ett antal utmanande områden. Kommentarer lämnas beträffande resultaträkning, rapport över totalresultat, balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden, sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och finansiell riskhantering. Avsnitt där presentationen i väsentlig utsträckning har förändrats sedan 2011 har markerats med grå bakgrund. Vi har försökt skapa en realistisk koncernredovisning för ett företag. Av naturliga skäl ingår då upplysningar som för många andra företag kan betraktas som oväsentliga. Att bestämma vilka upplysningar som krävs, är en bedömning som varje företag måste göra. Upplysningar som är oväsentliga behöver naturligtvis inte lämnas. Vissa transaktionsslag har inte inkluderats, eftersom de inte är relevanta för exempel-koncernens verksamhet. Exempel på upplysningar om några sådana transaktionsslag återfinns i bilaga III. Kommande IFRS-krav anges i huvuddrag i bilaga IV. De exempel på tilläggsupplysningar som finns i denna skrift ska inte betraktas som den enda acceptabla presentationsformen. Företagsledningen för det företag som upprättar koncernredovisningen ansvarar för form och innehåll i företagets finansiella rapporter. Andra presentationsformer än de som föreslås i denna skrift kan vara lämpliga, förutsatt att de inkluderar de specifika tilläggsupplysningar som krävs enligt IFRS. Detta exempel på koncernredovisning är inget substitut för att läsa själva standarderna och tolkningarna eller för en professionell bedömning av rimligheten i presentationen. Det täcker inte alla tänkbara tilläggsupplysningar som krävs enligt IFRS. Ytterligare specifik information kan vara nödvändig för att säkerställa en rättvisande presentation enligt IFRS. Vi rekommenderar att råd inhämtas från vår skrift IFRS Disclosure Checklist

4 Förkortningar IFRS1p37 7p22 SIC-15p5 TU RFR BFN = International Financial Reporting Standard [nummer], punkt nummer = International Accounting Standards [nummer], punkt nummer = Standing Interpretations Committee [nummer], punkt nummer = Tilläggsupplysning uppmuntras. Upplysning uppmuntras men krävs inte utan utgör best practice = Normer från Rådet för finansiell rapportering = Normer från Bokföringsnämnden 2

5 Innehållsförteckning Sida -koncernen exempel på koncernredovisning Koncernens resultaträkning funktionsindelad 5 Koncernens rapport över totalresultat 6 Koncernens balansräkning 13 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 16 Koncernens rapport över kassaflöden 18 Noter till koncernredovisningen: 1 Allmän information 21 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper: Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisning Segmentrapportering Omräkning av utländsk valuta Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) som innehas för försäljning Finansiella tillgångar Kvittning av finansiella instrument Nedskrivning av finansiella tillgångar Derivatinstrument och säkringsåtgärder Varulager Kundfordringar Likvida medel Aktiekapital Leverantörsskulder Upplåning Låneutgifter Sammansatta finansiella instrument Aktuell och uppskjuten inkomstskatt Ersättningar till anställda Aktierelaterade ersättningar Avsättningar Intäktsredovisning Ränteintäkter Utdelningsintäkter Leasing Utdelningar Exceptionella poster 37 3 Finansiell riskhantering 40 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 52 5 Segmentinformation 54 6 Exceptionella poster 57 7 Övriga intäkter 57 8 Andra vinster/förluster netto 57 9 Kostnader fördelade på kostnadsslag 58 10a Ersättningar till anställda, m.m b Ersättningar till revisorerna Finansiella intäkter och kostnader Innehav i intresseföretag Inkomstskatt Resultat per aktie Valutakursdifferenser netto Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 65 3

6 18a Finansiella instrument per kategori 68 18b De finansiella tillgångarnas kreditkvalitet Finansiella tillgångar som kan säljas Derivatinstrument Kundfordringar och andra fordringar Varulager Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Likvida medel Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital Aktierelaterade ersättningar Balanserad vinst Reserver Leverantörsskulder och andra skulder Upplåning Uppskjuten inkomstskatt Pensionsförpliktelser Utdelning per aktie Övriga avsättningar Kassaflöde från rörelsen Eventualförpliktelser Åtaganden Rörelseförvärv Transaktioner innehavare utan bestämmande inflytande Närstående Händelser efter rapportperiodens slut Bilagor Bilaga I Förvaltningsberättelse - Ledningens kommentarer 102 Bilaga II Alternativa presentationsformer Koncernens rapport över kassaflöden direkt metod 105 Koncernens rapport över totalresultat en enda rapport 106 Bilaga III Områden som inte förekommer i koncernredovisningen för Biologiska tillgångar 108 Entreprenadavtal 111 Tillgångar för olje- och gasprospektering 113 Leasingavtal: leasegivarens redovisning 116 Statliga stöd 118 Joint ventures 119 Intäktsredovisning: avtal med flera delar (multiple element arrangements) 120 Lojalitetsprogram 121 Säljoptioner 122 Omräkning av utländsk valuta avyttring eller delavyttring av en utlandsverksamhet 123 Aktierelaterade ersättningar 124 Bilaga IV Nya standarder och ändringar 125 Bilaga V IAS 19 (omarbetad), Ersättningar till anställda 129 Bilaga VI IFRS 9 Finansiella instrument 138 Bilaga VII IFRS 10, 11 och Bilaga VIII IFRS 13 Fair value measurement 152 Bilaga IX IAS 1 (ändring), Resultaträkning och rapport över övrigt totalresultat 156 4

7 Koncernens resultaträkning (tkr) 1 1p10(b), 81(b) Räkenskapsåret 1p113,1p38 Not Kvarvarande verksamheter: 1p82(a) Intäkter p99, 1p103 Kostnader för sålda varor p103 Bruttovinst p99, 1p103 Försäljningskostnader p99, 1p103 Administrationskostnader p99, 1p103 Övriga intäkter p85 Andra vinster/förluster netto p85 Rörelseresultat 2 9,10a,10b, p85 Finansiella intäkter p82(b) Finansiella kostnader p85 Finansiella poster netto p82(c) Resultatandel i intresseföretag p85 Resultat före skatt p82(d), 12p77 Inkomstskatt p85 Årets resultat från kvarvarande verksamheter IFRS5p33(a) Avvecklade verksamheter: Årets resultat från avvecklade verksamheter p82(f) Årets resultat Resultat hänförligt till: 1p83(a)(ii) Moderföretagets aktieägare p83(a)(i), 27p27 Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) Resultat per aktie före utspädning 33p66 Resultat från kvarvarande verksamheter 14 1,31 0,76 33p68 Resultat från avvecklade verksamheter 2 0,01 0,01 33p66 Årets resultat 1,32 0,77 Resultat per aktie efter utspädning 33p66 Resultat från kvarvarande verksamheter 14 1,18 0,71 33p68 Resultat från avvecklade verksamheter 3 0,01 0,01 33p66 Årets resultat 1,19 0,72 Noterna på sidorna 21 till 101 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 1 Denna resultaträkning är funktionsindelad (se kommentarerna till resultaträkningen punkt 12 och 13). 2 IAS 1 föreskriver inte att begreppet rörelseresultat och bruttoresultat ska finnas i resultaträkningen. Det finns dock inget förbud mot att presentera sådana delsummor eller liknande poster. 3 Upplysning om resultat per aktie för avvecklade verksamheter kan lämnas i not i stället för i resultaträkningen 5

8 Koncernens rapport över totalresultat (tkr) Räkenskapsåret Not Årets resultat Övrigt totalresultat: 1p82(g) Vinster vid omvärdering av byggnader och mark IFRS7p20(a)(ii) Värdeförändring avseende finansiella tillgångar som kan säljas IFRS3p59, 1p82(g) Omvärdering av innehav i ABC Group (finansiella tillgångar som kan säljas) 850 IFRS3p59, 1p82(g) Återföring av omvärdering av tidigare innehav i ABC Group 7, 29, p82(h) Andel av övrigt totalresultat i intresseföretag p93B, 1p82(g) Aktuariell förlust på ersättningar efter avslutad anställning 28, p82(g) Effekt på uppskjuten skatt av förändring i den svenska skattesatsen 1 28, IFRS7p23(c) Kassaflödessäkringar p82(g) Säkring av nettoinvestering p82(g), 21p52(b) Valutakursdifferenser Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt p82(i) Summa totalresultat för året Hänförligt till: 1p83(b)(ii) Moderföretagets aktieägare p83(b)(i) Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för året Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från Kvarvarande verksamheter IFRS5p33(d) Avvecklade verksamheter Posterna i rapporten ovan redovisas netto efter skatt. Upplysning lämnas i not 13 om den skatt som hänför sig till varje komponent i övrigt totalresultat. Noterna på sidorna 21 till 101 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. 1 Den förändring av skattesatsen som anges i detta exempel på koncernredovisning överensstämmer inte med verklig förändring i Sverige. 6

9 Kommentarer resultaträkning och rapport över totalresultat Nedanstående kommentar förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, och andra krav som kan påverka resultaträkningen/rapporten över totalresultat. 1p81 1. Företagen kan välja att presentera alla intäkts- och kostnadsposter för en period: (a) i en enda rapport över totalresultat, eller (b) i två rapporter (vilket valts av ) bestående av: (i) en separat resultaträkning som innehåller komponenterna i resultatet, och (ii) en rapport över totalresultat som inleds med resultatet och som innehåller komponenterna i övrigt totalresultat Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två alternativ är att i alternativ (a) visas periodens resultat som en delsumma, snarare än som nedersta raden, och att rapporten fortsätter ner till summa totalresultat för perioden. 1p82 2. En enda rapport över totalresultatet ska, som ett minimum, innehålla följande poster: (a) intäkter (b) finansieringskostnader (c) andel av resultat i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden (d) Skattekostnad (e) ett enda belopp som utgör summan av: (i) resultatet efter skatt av avvecklade verksamheter, och (ii) det resultat efter skatt som redovisats vid värderingen till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader eller vid avyttringen av de tillgångar eller den avyttringsgrupp (de avyttringsgrupper) som utgör den avvecklade verksamheten. (f) Resultat (g) varje komponent i övrigt totalresultat klassificerad efter karaktär (h) andel av det övriga totalresultatet i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden (i) summa totalresultat 1p83 3. Upplysning ska lämnas om följande poster som fördelning av periodens resultat: IFRS 5p33(d) (a) Periodens resultat hänförligt till: (i) innehav utan bestämmande inflytande, och (ii) moderföretagets ägare (b) Summa totalresultat för perioden hänförligt till: (i) innehav utan bestämmande inflytande, och (ii) moderföretagets ägare (c) Resultat hänförliga till moderföretagets ägare från: (i) kvarvarande verksamhet, och (ii) avvecklade verksamheter. 1p84 4. Om ett företag presenterar en separat resultaträkning, ska denna innehålla: (a) Posterna (a-f) i punkt 2 ovan, och (b) Posten (a) i punkt 3 ovan. 1p12 5. När två rapporter presenteras ska rapporten över totalresultat följa omedelbart efter resultaträkningen. 7

10 1p85 6 Ytterligare resultatposter, rubriker och delsummor ska redovisas i rapporten över totalresultat och i den separata resultaträkningen (om sådan lämnas) när detta är relevant för förståelsen av företagets finansiella resultat. 7. Ytterligare underrubriker ska användas med omsorg. Den synbara flexibiliteten i IAS 1 kan endast användas för att öka användarnas förståelse av de belopp som stämmer överens med tillämpat regelverk. Den kan inte användas för att avleda uppmärksamheten från de belopp som presenteras i enlighet med regelverket. Nedan anges grundläggande principer som företag ska tillämpa när ytterligare poster, underrubriker, delsummor eller alternativa resultatbegrepp används: (a) Belopp som är framtagna enligt tillämpat regelverk ska ges en åtminstone lika framträdande plats som belopp som inte är enligt regelverket. (b) Ytterligare poster, delsummor och kolumner får användas, men bara om de inte avleder uppmärksamheten från belopp som är enligt regelverket genom att införa vinklingar eller göra resultaträkningen överlastad. (c) Varje tillkommande post eller kolumn ska innehålla alla intäkter eller kostnader som hänför sig till denna. (d) Varje tillkommande post eller kolumn ska endast innehålla intäkter eller kostnader som är företagets egna. (e) Poster kan avskiljas (exempelvis genom användning av kolumner eller delsummor) när de skiljer sig åt med avseende på karaktär eller funktion från andra poster i resultaträkningen. (f) Det är normalt inte tillåtet att blanda klassificeringar av kostnader per kostnadsslag respektive funktion där dessa kostnadskategorier överlappar varandra. (g) De termer som används för tillkommande poster och delsummor ska definieras om de inte är termer som används i IFRS. (h) Tillkommande poster, kolumner och delsummor ska bara presenteras när de används internt för att styra verksamheten. (i) Olika presentationer är acceptabla var för sig, men den sammantagna effekten av dessa presentationer måste också beaktas, så att resultaträkningens övergripande budskap inte blir förvrängt eller rörigt. (j) Presentationssättet ska i allt väsentligt vara konsekvent från år till år. (k) Presentationssättet ska vara förenligt med nationella regler. 8. EBIT (earnings before interest and tax, dvs resultat före finansiella poster och skatt) kan vara en acceptabel underrubrik i resultaträkningen. Denna post skiljer vanligen mellan resultatet före skatt från den löpande verksamheten respektive från finansieringsverksamheten. 9. I motsats till detta kan en delsumma för EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation, dvs resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar) endast tas med när företaget presenterar sina kostnader per kostnadsslag och då under förutsättning av delsumman inte förringar de belopp som stämmer överens med tillämpat regelverk, varken genom att antyda att EBITDA är den "verkliga" vinsten eller genom att göra resultaträkningen så överlastad att läsaren inte enkelt kan utläsa företagets resultat enligt tillämpat regelverk. När ett företag presenterar sina kostnader per funktion, kan det inte visa avskrivningar som en separat post inom rörelseresultatet, eftersom avskrivningar är ett kostnadsslag, inte en funktion i verksamheten. I detta fall kan upplysning om EBITDA endast lämnas i fotnot, i noterna eller i förvaltningsberättelsen. 8

11 1p97 Väsentliga intäkts- och kostnadsposter 10. När intäkts- eller kostnadsposter är väsentliga ska separat upplysning om deras karaktär och belopp lämnas, endera i resultaträkningen eller i noterna. För s del lämnas dessa upplysningar i not 6. Det förekommer att företag lämnar sådan information i resultaträkningen i form av tilläggsinformation eller kolumner. Ytterligare kommentarer finns i PwC:s IFRS Manual of Accounting. 1p85, IAS 1 har inget specifikt namn på de poster om vilka upplysning ska lämnas separat. Då ett företag lämnar upplysning om en separat kategori "exceptionella", "väsentliga" eller "ovanliga" poster, antingen i resultaträkningen eller i noterna, ska noten om redovisningsprinciper innehålla en definition av det valda uttrycket. Presentation och definition av dessa poster ska tillämpas konsekvent från år till år. Kostnadernas fördelning på kostnadsslag eller funktion 12. Då ett företag klassificerar sina kostnader per kostnadsslag, måste det säkerställa att varje kostnadsslag innefattar alla poster som kan hänföras dit. Väsentliga omstruktureringskostnader får exempelvis innefatta avgångsvederlag (ersättningar till anställda), nedskrivning av varulager (förändringar i varulager) och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Det är normalt inte acceptabelt att visa omstruktureringskostnader som en separat post när företaget presenterar sina kostnader fördelat på kostnadsslag, om det finns en överlappning med andra poster. 13. Företag som klassificerar sina kostnader per funktion måste ta med väsentliga poster i den funktion till vilken de hör. I ett sådant fall kan upplysning om väsentliga poster lämnas i fotnot eller i not till de finansiella rapporterna. 1(BC56) 1p86 Rörelseresultat 14. Ett företag kan välja att ta med en delsumma avseende resultat från den löpande verksamheten. Detta är tillåtet men ledningen måste försäkra sig om att det belopp som anges är representativt för verksamheter som normalt skulle betraktas som löpande. Poster som klart och tydligt är av rörelsenatur (exempelvis nedskrivningar av varulager, samt kostnader för omstrukturering och omlokalisering) kan inte exkluderas bara för de förekommer sällan eller är ovanliga till sitt belopp. Inte heller kan kostnader exkluderas på grund av de inte medför kassaflöden (exempelvis avskrivningar). Som en allmän regel är rörelseresultatet delsumman efter "övriga kostnader" - dvs exklusive finansiella poster och andel av resultat från innehav som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Under vissa omständigheter kan det emellertid vara motiverat att andel av resultat från innehav som redovisas enligt kapitalandelsmetoden ingår i rörelseresultatet (se punkt 16 nedan). Omflyttning av poster 15. Poster och beskrivningen av posterna ska flyttas i de fall där detta är nödvändigt för att förklara beståndsdelarna i resultatet. Emellertid styrs företagen av kravet på en "rättvisande bild" och ska inte göra några ändringar om det inte finns en välgrundad anledning att göra detta. 16. Andelen av resultat i intresseföretag redovisas normalt efter finansiella kostnader, vilket visar att resultatandelen i intresseföretag snarare härrör från en investering än utgör en del av koncernens huvudsakliga verksamhet. Om intresseföretag (eller joint ventures) emellertid utgör en integrerad del av koncernen verksamhet och strategi, kan det vara lämpligt att visa finansiella kostnader efter andelen av resultat från intresseföretag och joint ventures. I sådana fall är det möjligt att lägga till en delsumma "resultat före finansiella poster eller att inkludera resultatandelen från intresseföretag och joint ventures i rörelseresultatet (om detta resultatbegrepp används). Det är däremot inte möjligt att inkludera resultatandelar från intresseföretag och joint ventures i posten Intäkter (och därmed i bruttovinsten). 9

12 17. Finansiella intäkter får inte kvittas mot finansiella kostnader. De kan ingå i "övriga intäkter" eller visas separat i resultaträkningen. När finansiella intäkter är ett intäktsslag av underordnad betydelse, kan de presenteras omedelbart före finansiella kostnader och ingå i en delsumma för "finansiella poster netto" i resultaträkningen. När intjänandet av ränteintäkter är en av företagets huvudsakliga rörelsegrenar, presenteras de som "intäkter". 1p82(e) IFRS5 p33(a),(b) 33p66 33p67A 33p73 33p67 33p68 33p69,41,43 33p4 Avvecklade verksamheter 18. Som anges i punkt 2(e) ovan, ska företagen i sin rapport över totalresultat (eller separat resultaträkning) visa ett enda belopp som utgör summan av (i) resultat efter skatt av avvecklade verksamheter och (ii) det resultat efter skatt som redovisats vid värderingen till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader eller vid avyttringen av de tillgångar eller den avyttringsgrupp (de avyttringsgrupper) som utgör den avvecklade verksamheten. Punkt 33 i IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, kräver också en uppställning med en uppdelning av detta belopp. Uppställningen kan redovisas i noterna eller i själva rapporten över totalresultat (separat resultaträkning). Om den ingår i rapporten över totalresultat ska den presenteras i ett avsnitt som tydligt anges avser avvecklade verksamheter, det vill säga skild från kvarvarande verksamheter. Uppställningen krävs inte för avyttringsgrupper som utgörs av nyförvärvade dotterföretag som redan vid förvärvstidpunkten uppfyller villkoren för att anses som att de innehas för försäljning. Resultat per aktie 19. IAS 33 Resultat per aktie kräver att ett företag i rapporten över totalresultat ska ange resultat per aktie före och efter utspädning för det resultat från kvarvarande verksamhet som är hänförligt till modeföretagets aktieägare och för det totala resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare för perioden, för varje slag av stamaktier. Resultat per aktie före och efter utspädning ska redovisas med samma vikt för samtliga perioder som omfattas av redovisningen. 20. Om ett företag presenterar en separat resultaträkning ska resultat per aktie före och efter utspädning redovisas i slutet av denna rapport. 21. Uppgift om resultat per aktie beräknat på alternativa resultatbegrepp kan lämnas om det bedöms nödvändigt. Sådana uppgifter kan dock endast lämnas i not. 22. Om resultat per aktie efter utspädning redovisas för minst en period ska det anges för alla redovisade perioder, även om det sammanfaller med resultat per aktie före utspädning. Om resultat per aktie före och efter utspädning är samma, kan den dubbla redovisningen göras på en rad i rapporten över totalresultat. 23. Ett företag som redovisar en avvecklad verksamhet ska lämna upplysning om resultat per aktie före och efter utspädning för den avvecklade verksamheten antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna. 24. Resultat per aktie före och efter utspädning redovisas även när beloppen är negativa (dvs förlust per aktie). Potentiella stamaktier ger emellertid endast upphov till en utspädningseffekt i det fall en konvertering medför en högre förlust per aktie. Om förlusten minskar finns ingen utspädningseffekt. 25. När ett företag upprättar både koncernredovisning och separata finansiella rapporter i enlighet med IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter behöver de upplysningar som krävs enligt IAS 33 endast redovisas i koncernredovisningen. Ett företag som väljer att lämna upplysning om resultat per aktie i företagets separata finansiella rapporter ska redovisa sådan information endast i rapporten över totalresultat. 10

13 1p7 Komponenter i övrigt totalresultat 26. Komponenterna i övrigt totalresultat består av intäkts- och kostnadsposter (inklusive omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultatet i enlighet med vad som krävs eller tillåts i andra IFRS. De innefattar förändringar i omvärderingsreserv avseende materiella anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar, aktuariella vinster och förluster för förmånsbestämda planer, vinster och förluster som uppkommer vi omräkning av en utlandsverksamhets finansiella rapporter, vinster och förluster vid omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas, samt den effektiva delen av vinster och förluster på säkringsinstrument i en kassaflödessäkring. 1p90, Ett företag kan redovisa komponenter i övrigt totalresultat antingen efter avdrag för hänförliga skatteeffekter eller före hänförliga skatteeffekter. Om ett företag väljer att redovisa komponenterna efter avdrag för skatt lämnas upplysning om det inkomstskattebelopp som är hänförligt till varje komponent i övrigt totalresultat, inklusive omklassificeringsjusteringar, i noterna. 1p92, Ett företag ska lämna separat upplysning om varje omklassificeringsjustering som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, antingen i rapporten över totalresultat eller i noterna. 1p7, Omklassificeringsjusteringar är belopp som omklassificeras till resultatet i den aktuella perioden efter att tidigare ha redovisats i övrigt totalresultat i den aktuella eller tidigare perioder. De uppkommer exempelvis vid avyttring av en utlandsverksamhet, vid borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar som kan säljas och när en säkrad prognostiserad transaktion påverkar resultatet. 1p82A 1p107 1p45 1p I IAS 1 har införts ändringar som ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 juli 2012 eller senare. Ändringarna kräver att poster i övigt totalresultat ska fördelas på två grupper, beroende på posternas karaktär. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen när vissa förutsättningar föreligger, eller om de inte kan omklassificeras. Ändringarna kräver också att företag som redovisar posterna i övrigt totalresultat före hänförliga skatteeffekter och den totala skatteeffekten som en separat post, ska fördela skatteeffekten på de ovan nämnda grupperna. 31. Utdelningar som redovisats som värdeöverföringar till ägare under perioden och hänförligt belopp per aktie, ska redovisas antingen i rapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna. Utdelningar kan inte redovisas i rapporten över totalresultat eller i resultaträkningen. Konsekvens 32. Uppställningen och klassificeringen av posterna i de finansiella rapporterna ska behållas från en period till nästa såvida inte: (a) Det är uppenbart, efter en betydande förändring av verksamhetens karaktär eller en översyn av företagets finansiella rapporter, att en annan utformning eller klassificering skulle vara mer lämplig med avseende på kriterierna för val och tillämpning av redovisningsprinciper i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel; eller (b) IFRS kräver en ändring av utformningen. Väsentlighet och sammanslagningar 33. Varje väsentlig kategori av likartade poster ska redovisas separat i de finansiella rapporterna. Poster av olikartad karaktär eller funktion ska redovisas separat såvida de inte är oväsentliga. 11

14 1p32 1p34(a) 1p34(b) 1p35 Kvittning 34. Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader ska inte kvittas såvida detta inte krävs eller är tillåtet enligt en IFRS. Följande är exempel på intäkter och kostnader som ska kvittas eller där kvittning tillåts: (a) Vinster och förluster vid avyttring av anläggningstillgångar, inklusive placeringar och rörelsetillgångar, redovisas genom att från erhållna intäkter dra tillgångens redovisade värde och därtill hänförliga försäljningskostnader. (b) Utgifter hänförliga till en avsättning som redovisas enligt IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och som ersätts enligt avtal med tredje part (exempelvis en leverantörsgaranti), kan nettoredovisas mot den hänförliga ersättningen. (c) Vinster och förluster som härrör från en grupp likartade transaktioner (exempelvis valutakursvinster och valutakursförluster eller vinster och förluster på finansiella instrument som innehas för handel) nettoredovisas. Sådana vinster och förluster redovisas emellertid var för sig om de är väsentliga. Sammanfattning 35. De upplysningskrav som rör komponenterna i övrigt totalresultat kan sammanfattas som följer: Post Varje komponent som redovisats i övrigt totalresultat under perioden, klassificerad efter karaktär Omklassificeringsjusteringar hänförliga till komponenter i övrigt totalresultat, under perioden Skatt hänförlig till varje komponent i övrigt totalresultat, inklusive omklassificeringsjusteringar Avstämning för varje komponent i eget kapital, separat utvisande Resultat Varje post i övrigt totalresultat Transaktioner med ägare För varje komponent i eget kapital, en analys av övrigt totalresultat per post Referens IAS 1 p 82(g) IAS 1 p 92 IAS 1 p 90 IAS 1 p106(d) IAS 1 p 106A Krav enligt standarden Rapport över totalresultat Rapport över totalresultat eller noterna Rapport över totalresultat eller noterna Rapport över förändringar i eget kapital Redovisning i Rapport över totalresultat Not 29 Not 13 Rapport över Not 29 förändringar i eget kapital eller noterna Rapport över förändringar i eget kapital 12

15 Koncernens balansräkning (tkr) 1p10(a),1p38, 1p113 per 31 december Not TILLGÅNGAR 1p60, 1p66 Anläggningstillgångar 1p54(a) Materiella anläggningstillgångar p54(c) Immateriella tillgångar p54(e),28p38 Innehav i intresseföretag p54(o), 1p56 Uppskjutna skattefordringar p54(d), IFRS7p8(d) 1p54(d), IFRS7p8(a) 1p54(h), IFRS7p8(c) Finansiella tillgångar som kan säljas Derivatinstrument Kundfordringar och andra fordringar p60, 1p66 Omsättningstillgångar 1p54(g) Varulager p54(h), Kundfordringar och andra fordringar IFRS7p8(c) 1p54(d), Finansiella tillgångar som kan säljas IFRS7p8(d) 1p54(d), Derivatinstrument IFRS7p8(a) 1p54(d), Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen IFRS7p8(a) 1p54(i), Likvida medel IFRS7p IFRS5p38, Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning p54(j) Summa tillgångar Dessa poster kan endera presenteras så som anges här och med en specifikation i not, eller i enlighet med Årsredovisningslagens uppställningsform för balansräkningen. 13

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER per 31 december Not 1p54(r) Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare 1p78(e), Aktiekapital p54(r) 1p78(e), 1p55 Övrigt tillskjutet kapital p78(e), 1p55 Reserver p78(e), 1p55 Balanserad vinst p54(q) Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder 1p60, 1p69 Långfristiga skulder 1p54(m), Upplåning IFRS7p8(f-g) 1p54(m), Derivatinstrument IFRS7p8(e) 1p54(o), 1p56 Uppskjutna skatteskulder p78(d) Ersättningar till anställda efter avslutad anställning p54(l), 78(d) Övriga avsättningar p60, 69 Kortfristiga skulder 1p54(k), Leverantörsskulder och andra skulder IFRS7p8(f) 1p54(n) Aktuella skatteskulder p54(m), Upplåning IFRS7p8(f) 1p54(m), Derivatinstrument IFRS7p8(e) 1p54(l) Övriga avsättningar IFRS5p38, Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning p54(p) Summa skulder Summa eget kapital och skulder p17 Noterna på sidorna 21 till 101 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. Kommentarer balansräkning Nedanstående kommentarer förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, som kan påverka balansräkningen/rapporten över finansiell ställning. 1p10 1. IAS 1 benämner balansräkningen rapport över finansiell ställning. Detta är emellertid inte en obligatorisk benämning och har valt att behålla den mer välkända benämningen balansräkning. 1p54,55 2. Punkt 54 i IAS 1 anger vilka poster som krävs, som ett minimum, i balansräkningen. Ytterligare poster, rubriker och delsummor ska redovisas i balansräkningen när det är behövs för förståelsen av företagets finansiella ställning. 1p77,78 3. Ett företag ska, antingen i balansräkningen eller i noterna, göra en underindelning av de redovisade posterna på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets verksamhet. Detaljnivån i 1 Dessa poster kan endera presenteras så som anges här och med en specifikation i not, eller i enlighet med Årsredovisningslagens uppställningsform för balansräkningen. 14

17 underindelningarna beror på kraven i IFRS och berörda belopps storlek, karaktär och funktion. Gränsdragning mellan omsättnings- och anläggningstillgångar samt mellan kortfristiga och långfristiga skulder 1p60 4. Ett företag ska klassificera omsättnings- och anläggningstillgångar samt kortfristiga och långfristiga skulder separat i balansräkningen, förutom när en klassificering som bygger på likviditet ger information som är tillförlitlig och mer relevant. När detta undantag tillämpas ska företaget ta upp alla tillgångar och skulder i allt väsentligt i likviditetsordning. 1p61 5. Oavsett vilken presentationsmetod som används ska företaget, för varje post i balansräkningen som innehåller både belopp som väntas bli återvunna eller reglerade (a) inte mer än tolv månader efter rapportperioden och (b) mer än tolv månader efter rapportperioden, upplysa om det belopp som väntas bli återvunnet eller reglerat efter mer än tolv månader. 1p Omsättningstillgångar innefattar tillgångar (såsom varulager och kundfordringar) som säljs, förbrukas eller realiseras som en del av den normala verksamhetscykeln, även när de inte förväntas bli realiserade inom tolv månader efter rapportperioden. Vissa kortfristiga skulder, såsom leverantörsskulder och vissa upplupna personalkostnader och andra rörelsekostnader, är en del av det rörelsekapital som används i företagets normala verksamhetscykel. Sådana rörelserelaterade poster klassificeras som kortfristiga skulder, även om de förfaller till betalning efter mer än tolv månader efter rapportperioden. 1p68 7. Ett företags verksamhetscykel är den tid som förflyter från det att företaget anskaffar tillgångar för bearbetning till dess att företaget erhåller likvida medel för dem. När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar antas den uppgå till tolv månader. Konsekvens 1p45 8. Uppställningen och klassificeringen av posterna i balansräkningen ska behållas från en period till nästa, såvida inte: (a) Det är uppenbart, efter en betydande förändring av verksamhetens karaktär eller en översyn av företagets finansiella rapporter, att en annan utformning eller klassificering skulle vara mer lämplig med avseende på kriterierna för val och tillämpning av redovisningsprinciper i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel ; eller (b) En IFRS kräver en ändring av utformningen. Väsentlighet och sammanslagningar 1p29 9. Varje väsentlig kategori av likartade poster ska redovisas separat i de finansiella rapporterna. Poster av olikartad karaktär eller funktion ska redovisas separat såvida de inte är oväsentliga. Fordringar och skulder avseende aktuell och uppskjuten skatt 1p54, Fordringar och skulder avseende aktuell och uppskjuten skatt redovisas separat från varandra och från andra tillgångar och skulder. När balansräkningen indelas i omsättnings- och anläggningstillgångar samt kort- och långfristiga skulder, ska uppskjutna skattefordringar redovisas som anläggningstillgångar och uppskjutna skatteskulder som långfristiga skulder. Kvittning 1p Ett företag får inte kvitta tillgångar och skulder såvida detta inte krävs eller är tillåtet enligt en IFRS. Värdering av tillgångar netto efter avdrag för värdereglering exempelvis för inkurans i varulager eller reservering för osäkra fordringar - utgör inte kvittning. Tre balansräkningar krävs i vissa situationer 1p Om ett företag har tillämpat en redovisningsprincip retroaktivt, omräknat poster retroaktivt eller omklassificerat poster i sina finansiella rapporter ska det redovisa en tredje balansräkning, nämligen per den tidigaste jämförelseperiodens början. I de fall då retroaktiva principändringar eller omräknade poster inte haft någon effekt på den tidigaste jämförelseperioden, anser vi att det är tillräckligt att företaget upplyser om detta förhållande. 15

18 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr) Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 1p109(c), 108, 109,113 Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver 1 Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari p106(d)(i) Årets resultat p106(d)(ii) Övrigt totalresultat för året p106(a) Summa totalresultat IFRS2p50 Värde på anställdas tjänstgöring Uppskjuten skatt avseende optionsprogram Betalningar av emitterade aktier p106(d)(iii) Utdelning p106(d)(iii) Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari p106(d)(i) Årets resultat p106(d)(ii) Övrigt totalresultat för året p106(a) Summa totalresultat IFRS2p50 Värde på anställdas tjänstgöring Uppskjuten skatt avseende optionsprogram Betalningar av emitterade aktier Återköp av egna aktier Nyemission av stamaktier vid rörelseförvärv Konvertibla skuldebrev eget kapital-del p106(d)(iii) Utdelning p106(d)(iii) Summa tillskott från och värdeöverföringar till aktieägare, redovisade direkt i eget kapital Olika reserver kan redovisas sammanslaget i poster reserver i rapporten över förändringar i eget kapital om de har likartad karaktär och kan anses som komponenter i eget kapital. Om de olika reserverna inte visas separat i rapporten över förändringar i eget kapital, ska en analys presenteras i not. 2 Företaget kan (a) visa varje post i övrigt totalresultat separat i ovanstående rapport, eller (b) visa övrigt totalresultat som en post (som ovan) och samtidigt i en not visa en analys av varje post i övrigt totalresultat för varje komponent i eget kapital. IFRS GAAP AB har lämnat upplysningen i not

19 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr) Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 1p109(c), 108, 109,113 Not Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver 1 Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital 1p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) 1p106(d)(iii) Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv Förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande i XYZ Group Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande i Red Limited Summa transaktioner med aktieägare, redovisade i eget kapital Utgående balans per 31 december Noterna på sidorna 21 till 101 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Kommentarer - rapport över förändringar i eget kapital Nedanstående kommentarer förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, och andra aspekter som kan påverka rapporten över förändringar i eget kapital. 1p För företag som tillämpar IAS 27 (ändring) ska rapporten över förändringar i eget kapital innehålla: (a) Summa totalresultat för perioden, med separat angivelse av de sammanlagda belopp som är hänförliga till ägare till moderföretaget och till innehav utan bestämmande inflytande (b) För varje komponent i eget kapital, effekterna av retroaktiv tillämpning eller retroaktiv omräkning som redovisade i enlighet med IAS 8 (c) För varje komponent i eget kapital, en avstämning mellan redovisat värde i början respektive i slutet av perioden med varje förändring redovisad separat (i) resultatet (ii) övrigt totalresultat och (iii) transaktioner med ägare i deras egenskap av ägare, som separat visar tillskott från och utdelning till ägare och förändringar i ägarandelar i dotterföretag som inte leder till förlust av kontroll 2. Den analys av varje post i övrigt totalresultat som görs för varje komponent i eget kapital, kan visas endera i rapporten över förändringar i eget kapital eller i noterna. 1 Olika reserver kan redovisas sammanslaget i poster reserver i rapporten över förändringar i eget kapital om de har likartad karaktär och kan anses som komponenter i eget kapital. Om de olika reserverna inte visas separat i rapporten över förändringar i eget kapital, ska en analys presenteras i not. 17

20 Koncernens rapport över kassaflöden (tkr) 1p10(d), 7p10, 18(b), 1p38 Räkenskapsåret 1p113 Not Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från rörelsen p31 Betald ränta p35 Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten p21, 7p10 Kassaflöde från investeringsverksamheten 7p39 Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel p16(a) Köp av materiella anläggningstillgångar p16(b) Försäljning av materiella anläggningstillgångar p16(a) Köp av immateriella tillgångar p16(c) Köp av finansiella tillgångar som kan säljas Likvid från avyttring av tillgångar som kan säljas 151-7p16(e) Lån till intresseföretag p16(f) Erhållen återbetalning av lån till intresseföretag p31 Erhållen ränta p31 Erhållen utdelning Kassaflöde från investeringsverksamheten p21, 7p10 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7p17(a) Likvid från emission av stamaktier p17(b) Återköp av egna aktier p17(c) Likvid från emission av konvertibla skuldebrev p17(c) Likvid från emission av inlösbara preferensaktier Förändring av checkräkningskredit p17(c) Upptagna lån p17(d) Amortering av lån p31 Utdelning till Moderföretagets aktieägare p31 Utdelning till innehavare av inlösbara preferensaktier p42A Förvärv av andel i dotterföretag från innehav utan bestämmande inflytande p42A Försäljning av andel i dotterföretag till innehav utan bestämmande inflytande p31 Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel p28 Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel p28 Likvida medel vid årets slut Noterna på sidorna 21 till 101 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning. Kommentarer rapport över kassaflöden Nedanstående kommentarer förklarar några av de väsentligaste kraven i IAS 7 Rapport över kassaflöden. Att rapportera kassaflöden Kassaflöden från den löpande verksamheten 7p18 1. Kassaflöde från den löpande verksamheten rapporteras antingen i enlighet med: (a) den direkta metoden, varvid viktigare typer av in- respektive utbetalningar redovisas brutto, eller 18

Koncernredovisning 2014 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2014 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2014 Eempel enligt IFRS Koncernredovisning 2014 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Koncernredovisning 2015

Koncernredovisning 2015 Koncernredovisning 2015 Exempel enligt IFRS - IFRS Värdet AB 2015-11-19 Denna skrift visar ett exempel på en koncernredovisning för det fiktiva, noterade företaget IFRS Värdet AB. Det illustrerar vad som

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Redovisning av kassaflöden

Redovisning av kassaflöden R E K O M M E N D AT I O N 1 6. 2 Redovisning av kassaflöden September 2010 Innehåll Denna rekommendation anger hur redovisningen av kassaflöden ska upprättas. Rekommendationens bindande verkan Text markerad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 209 MSEK (251), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars

DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars STOCKHOLM 2013-04-19 DELÅRSRAPPORT 2013 januari - mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2013. Händelser under januari-mars Rörelseresultatet

Läs mer