Distansutbildning i Australien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distansutbildning i Australien"

Transkript

1 En studie av fyra skolor P E R N I L L A T H Å R L I N o c h M I K A E L E J E N D A L Examensarbete Stockholm, Sverige 2007

2 En studie av fyra skolor P E R N I L L A T H Å R L I N o c h M I K A E L E J E N D A L Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2007 Handledare på CSC var Nils Wennerstrand Examinator var Roger Wallis TRITA-CSC-E 2007:015 ISRN-KTH/CSC/E--07/015--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Rapporten syftar till att göra en genomlysning av fyra olika skolor. Hänsyn ges till såväl tekniska aspekter som själva undervisningens kvalité. Analysen presenterar synpunkter, förslag till eventuella förbättringar och framtida tekniska utvecklingar. Distansutbildningen i Australien tog sina första steg i början av förra seklet. Det har varit en nödvändighet att studera på distans för en stor andel av landets invånare. Australiens geografi och glest befolkade inland gör det omöjligt för isolerade barn att närvara i en traditionell skolmiljö. Det finns även andra orsaker till varför barn studerar på distans, exempelvis sjukdom, barn till resande familjer, barn boende utomlands och avsaknad av specifika kurser på den egna skolan. Landet måste kunna erbjuda likvärdig utbildning till alla sina invånare oavsett förutsättningar för eleven. Teknikerna för att bedriva distansutbildning har avlöst varandra. Utvecklingen har gått från brevkorrespondens, via radio och telefon. Idag bedrivs en stor andel av undervisningen via datorer, Internet och olika typer av multimedia. Den här rapporten behandlar fyra olika distansskolor som besöktes under en studieresa till Australien Två av skolorna tillhör organisationen School of the Air. Dessa är mindre skolor där majoriteten av eleverna bor på isolerade gårdar i inlandet. Undervisningen bedrivs genom hemskickade studiepaket och lektioner via telefon- och satellitkonferens. Skolorna arrangerar även olika läger, aktivitets dagar och andra fysiska sammankomster. Eleverna ges möjlighet att uppleva traditionella lektioner i skolsal och de umgås med vänner vilket är viktigt ur social synpunkt. De övriga två skolorna är betydligt större enheter som erbjuder mer individualiserad utbildning. Eleverna deltar antingen i heltidsstudier eller i enstaka kurser. Studiepaket skickas hem eller laddas ner från Internet. Lektioner genomförs via telefon- och webbkonferens. Det arrangeras inga fysiska sammankomster men eleverna uppmuntras att delta i olika Internetbaserade forum. Distansutbildningens kvalité i jämförelse med traditionell undervisning ifrågasätts ofta av allmänheten. Rapporten finner att dagens lärare har tillgång till teknik som möjliggör goda undervisningsmöjligheter för distans. Det kan dock förekomma tillkortakommanden vad gäller användarnas kunskaper i hur teknik ska användas för att medverka till kvalitativ undervisning. Ett närmare samarbete mellan skolornas tekniska personal och lärare förespråkas. Det har visat sig positivt att utbilda lärare speciellt för distansundervisning, då denna undervisningsform kräver mer lärarengagemang och andra metoder. Lärare måste lägga ner mer tid på förberedelser och bygga upp kurser utifrån elevernas situation och möjligheter till kommunikation. Med hänsyn till dessa aspekter är kvalitativ distansundervisning möjlig. Distansundervisningen kritiseras även för dess marginella fysiska sammankomster. Rapporten finner att fysiska sammankomster är viktiga men att de inte är nödvändiga på daglig basis.

4 Framtida utvecklingar inom områdena för Internet via satellit, VoIP samt tvåvägs video kommer att förbättra möjligheterna för distansutbildning. Tvåvägs video finns redan idag men är fortfarande för dyrt och omfattande. Ännu längre fram i framtiden skulle en tänkbar utveckling vara virtuell verklighet. Detta är endast en spekulation idag och inget som skolorna direkt efterfrågar.

5 Distance Education in Australia A study of four schools Abstract The purpose of this report is to take a closer look at how four schools operate. Focus will be given to technical means of communication and quality of education. The analyses explain suggested improvements and describe future developments. Distance education in Australia first started in the early 20th century. For a large number of the country s population is has been a necessity to educate themselves through distance learning. Due to Australia s geography and sparsely populated inland it has been impossible for the outback children to attend a regular school. Apart from living in rural and remote areas, there are other reasons for children to participate. Students who are hospitalized, children of traveling families or living overseas and children studying a single subject which is not offered at the own school may also attend. Equal opportunities must be provided to all students regardless of their individual situation. Methods for delivering distance education have evolved from traditional mail correspondence, through radio and telephone. Today, using computers, Internet and different kinds of multimedia applications provides a major part of the education. This report will focus around the four schools visited during a field study to Australia Two of these schools belong to the School of the Air organisation. These are smaller schools where the majority of the students live on isolated farms in the outback. Education is delivered through study units sent home by regular mail and classes held via telephone- and satellite conference. The schools also arrange camps, activity days and other sorts of gatherings where students meet in real life. They get to experience traditional classroom teaching and play games together. These activities are important to develop social skills and bond with fellow classmates and teachers. The other two schools are larger and offer more individualized education. Students may participate in fulltime schooling or merely study single subjects. Study units are sent home by mail or downloaded from the Internet. Classes are held via telephone- and web conference, no face-to-face gatherings are arranged. Instead, students are encouraged to interact with each other through different online communities. Concerns regarding the quality of distance education compared with traditional classroom teaching has been found somewhat exaggerated. Today teachers have the technical means to deliver high-quality education. However, some problems do exist with lack of knowledge in how to correctly use these programs and devices. To come to terms with these issues it is important for teachers to have a close collaboration with the

6 school s technical support unit. It has also been shown successful to educate teachers in the field of distance education. This is imperative as distance education requires special teaching skills and methods. Teachers must devote more time for preparations and appropriately construct the course based on students conditions and opportunities for communication. Courses need to be especially designed for distance education. With special attention to these issues good quality in education is possible. There are also concerns regarding the lack of physical gatherings in distance education. This report concludes that the needs of physical gatherings do exist but that there is no need for daily physical contact. Future developments in the area of satellite Internet delivery will enhance the quality of videoconferencing. Techniques for two-way audio/video already exist but are still too expensive. Two-way video will allow teachers to see their students. Also the possibility for VoIP and thereby the transmission of both audio and video over the Internet is under development. As most of the students in the Australian outback have Internet via satellite this inevitably brings delays to both audio and video. At the moment this is a challenge to overcome. Today audio is still transmitted via regular telephone lines. Even further ahead we might see virtual reality implementations as a possible development in distance education. However, this can only be a speculation today. The technology is available but far too expensive and extensive to set up for smaller educational institutions and not something that they particularly ask for today.

7 Parted but United Who-ar who-ar yak, yak, yak, We are the children of the great Outback. Dabba-dabba, Dabba-dabba, dair dair dair, Broken Hill, Broken Hill School of the Air! War Cry, School of the Air Broken Hill

8 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND SYFTE AVGRÄNSNINGAR METOD DEFINITIONER HISTORIA LÄRPLATTFORMAR ÖPPEN/SLUTEN KÄLLKOD KOSTNADER LÄRPLATTFORMEN JANISON LMS TOOLBOX KOMMUNIKATION UTVÄRDERING OCH BETYGSSÄTTNING SYSTEMKRAV OCH KOSTNADER KOMMUNIKATIONSSYSTEM POST WEBBKONFERENS VIDEOKONFERENS CHAT SATELLITKOMMUNIKATION OneTouch FÄLTSTUDIER I AUSTRALIEN DISTANCE EDUCATION CENTRE VICTORIA SCHOOL OF THE AIR BROKEN HILL THE VIRTUAL SCHOOLING SERVICE The Learning Place LONGREACH SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION ANALYS FYRA SKOLOR FYRA INRIKTNINGAR DISTANS OCH TRADITIONELL UTBILDNING DISTANSPEDAGOGIK Gemenskap TEKNIK HJÄLPARE ELLER STJÄLPARE LÄRPLATTFORMAR UTVECKLINGEN AV SATELLITKOMMUNIKATION REFLEKTIONER FÖR FRAMTIDEN LITTERATURLISTA INTERNET RAPPORTER OCH ARTIKLAR KONTAKTPERSONER I SVERIGE KONTAKTPERSONER I AUSTRALIEN... 38

9 BILAGA 1 - DEFINITIONER AV FÖRKORTNINGAR BILAGA 2 - EN JÄMFÖRELSE AV FYRA LÄRPLATTFORMAR BILAGA 3 - INTERNETUPPKOPPLING - KAPACITET... 42

10

11 1. Inledning 1.1 Bakgrund Orsaker till distansutbildning Australien är hela 17 gånger större än Sverige. Landet har en folkmängd av 20 miljoner människor och en area av kvadratkilometer. Sverige har en folkmängd av 9 miljoner och en area av kvadratkilometer. Australiens enorma inland är mycket glest befolkat. Enligt statistiken bor det endast 2,6 personer per kvadratkilometer. Det kan jämföras med 20 personer i Sverige. Tar man sedan hänsyn till det faktum att omkring 64 % av Australiens invånare bor i tätorter, längs kusterna, är det verkliga antalet boende per kvadratkilometer ännu lägre i inlandet. Det kan skilja flera tiotals mil mellan gårdar och samhällen. För barn boende i isolerade områden är därför undervisning på distans den enda möjligheten till utbildning. Ett väl fungerande och pålitligt system för kommunikation är av största betydelse. Landet måste kunna erbjuda likvärdig utbildning till alla sina invånare oavsett vilken del av landet dessa bor i. Faktum är att utbildning i sig har vuxit till landets fjärde största exportvara. Utöver avståndsmässiga problem finns det andra behov av distansutbildning. Barn i tätorter kan av olika skäl vara beroende av alternativ undervisning. Distansutbildning erbjuds till barn som är sjuka under längre perioder och därför inte har möjlighet att närvara i en traditionell skolmiljö. Det finns också elever som väljer att läsa separata kurser på distans som inte erbjuds vid deras egna skolor, barn till familjer på resande fot och barn boende utomlands. Kommunikationskanaler Kommunikation på distans löstes till en början med vanlig post. I mitten av 1900-talet gjorde radion entré. Radiokommunikation kom sedan att spela en betydande roll för den Australiensiska befolkningen. Radion gav isolerade familjer en direktkanal för kommunikation, något som de tidigare helt saknat. Det här var mycket viktigt för utbildning, medicinsk rådgivning och daglig kontakt med övriga boende i området. Under slutet av 1900-talet fortsatte den tekniska utvecklingen med IT. Datorer och Internet gav befolkningen en mängd nya möjligheter till kommunikation. Datorerna visade sig vara mer pålitliga. Radiosignaler kunde absorberas av terräng eller reflekteras av solstrålar. Dagens problem består av de begränsade möjligheterna att leverera bredband med tillräcklig bandbredd till de isolerade familjerna i Australiens outback. 1

12 1.2 Syfte Fokus för det här examensarbetet är de fyra skolor, i Australien, som besöktes under studieresan. Arbetet syftar till att göra en genomlysning av de system som skolorna använder. Hänsyn ges till såväl tekniska aspekter som själva undervisningens kvalité. I analysen presenteras synpunkter och förslag till eventuella förbättringar. Nyckelord: Distansutbildning, undervisning, pedagogik, teknik, kommunikation. 1.3 Avgränsningar Australien är av geografiskt naturliga skäl ett världsledande land inom området distansutbildning. Det är därför arbetet har fokuserats kring utvecklingen där. Den här rapporten bortser från vuxenutbildning på distans. Vuxna har lättare än barn att ta till sig information på egen hand. Barn behöver i större utsträckning handledning, direktkontakt, visuella hjälpmedel och lärarledd undervisning. Målgruppen för fältstudien har varit grundskolan och gymnasiet, barn i åldern 6-18 år. 1.4 Metod Kontakt med forskare inom området För att samla material till förundersökningen vände vi oss bland annat till Eva Fåhraeus, forskare och lärare vid IT-universitetet i Kista. Hon har skrivit doktorsavhandlingen A Triple Helix of Learning Processes. Fåhraeus har i sin avhandling gjort en studie av distansundervisning på gymnasienivå i Australien. Det var även via Fåhraeus vi fick kännedom om utbildningsinstansen AccessEd, som sedan besöktes under Australien resan. Leverantörer av utrustning Företag som levererar produkter, såväl hårdvara som program, för distansundervisning studerades. På detta sätt fick vi en god inblick i hur situationen ser ut idag, vad som planeras inför framtiden och vad som är möjligt att åstadkomma. Fältstudie En fältstudie genomfördes i Australien. Där besöktes fyra skolor som undervisar på distans. De skolor som valdes ut låg geografiskt utspridda och tillämpade olika kombinationer av teknik för kommunikation på distans. Vid skolbesöken intervjuades främst rektorer, lärare och teknisk personal. Det gavs även möjlighet att sitta med under lektioner, via telefon- och videokonferenser och tillfälle att prata med elever. 2

13 1.5 Definitioner I den här rapporten avses följande: Traditionell undervisning Undervisning där lärare och alla elever är närvarande i ett och samma klassrum. Distansundervisning Undervisning där lärare och elever befinner sig skilda från varandra i avseende av tid och/eller rum. Undervisning sker via olika kommunikationskanaler och kan bedrivas både synkront och asynkront. 3

14 4

15 2. Historia Undervisning på distans tog sin början i mitten av 1800-talet. Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA tillhörde de länder som banade väg för resten av världen. År 1840 undervisade Sir Isaac Pitman stenografi på distans från sitt hem i Bath, i södra England föddes korrespondensutbildningen i Australien. En bekymrad mor skrev ett brev till utbildningsministern och beklagade att hennes barn under regnperioden inte kunde ta sig till skolan. Familjen var bosatt i regnskogsområdet Otway, i södra Australien. Periodvis var alla småvägar oframkomliga och barnen gick miste om sin utbildning. Situationen löstes genom hemuppgifter till eleverna och handledning till modern. Hon kunde sedan, på egen hand, undervisa barnen i hemmet under regnperioden (Deakin University 2001). Till en början skedde all distansutbildning via traditionell post. Kommunikationen mellan lärare och elev kunde ta veckor, till och med månader. Under de drygt hundrafemtio år som passerat sedan dess har distansutbildningen genomgått två markanta förändringar. Radion Den första kom i form av radion. Det började år 1929 med pedalradion, där man var tvungen att trampa på en pedal för att skapa elektricitet. Pedalradion skapades av den australiensiske uppfinnaren Alfred Hermann Traeger. Den uppstod ursprungligen som ett projekt i samarbete med The Royal Flying Doctor Service (RFDS). Organisationen behövde ett medium för kommunikation med de isolerade gårdarna i Australiens inland. Eftersom elektricitet inte fanns att tillgå på de flesta gårdar uppfann Traeger en pedalgenerator. Traeger fortsatte samarbetet med RFDS och förbättrade sin radio var Adelaide Miethke ansvarig för RFDS i South Australia. Miethke, som själv var utbildad lärarinna, engagerade sig i utbildningsfrågan för de isolerade barnen. Hon insåg snabbt att Traegers radioapparater kunde utnyttjas till undervisning. Tidigare hade barnen antingen skickats iväg till internat eller genomfört korrespondensutbildningar. I det första fallet separerades de i tidig ålder från sin familj och i det andra fallet hade de ingen interaktion med vare sig sin lärare eller övriga elever startades den första radioskolan från RFDSs lokaler i Alice Springs, centrala Australien. Några år senare hade organisationen School of the Air (SOTA) etablerats (Australian Government 2006). Radion medförde en enorm förbättring av utbildningskvalitén samt för känslan av gemenskap. Kortvågsradion kom att användas flitigt ända fram till början av 2000-talet. På flera håll runt om i Australien fortsatte även samarbetade mellan distansskolorna och RFDS. RFDS försåg skolorna med utrustning och hjälpte även till att forsla skolmaterial mellan de isolerade barnen och deras lärare. Datorer och Internet I slutet av förra seklet skedde nästa stora förändring i samband med utvecklingen av datorer och Internet. Ny teknik öppnade upp en hel värld av möjligheter i form av nätbaserad interaktion, optiska lagringsmedia och mycket mer. I början av 2000-talet övergick de flesta distansskolorna från radioundervisning till kommunikation via telefon-, 1

16 video-, samt webbkonferenser. Den nya tekniken är mer pålitlig än radiosändningarna som kunde försämras eller försvinna helt vid dåligt väder, på grund av terräng eller på grund av solreflektion. För eleverna har digitaliseringen inneburit flera nya kanaler för att bygga upp känslan av samhörighet. De kan enkelt dela filer med sin lärare och klasskompisar, enkelt arbeta med grupparbeten, skicka direktmeddelanden, höra varandra bättre och se sin lärare. För de distansskolor (i Australiens inland) som sedan ett par år tillbaka ingår i olika satellitkommunikationsprojekt innebar den tekniska utvecklingen att många elever fick sin allra första kontakt med Internet. Detta skedde med ungefär tio till femton år efter det att traditionella skolor börjat erbjuda sina elever tillgång till datasalar med Internetuppkoppling. Idag utnyttjas Internet flitigt i distansutbildningar och skolorna utforskar hela tiden nya tekniska lösningar för fortsatt förbättring av undervisningsmöjligheterna. 2

17 3. Lärplattformar En lärplattform är ett datasystem som används vid olika former av nätutbildning. Den fungerar vid såväl traditionell campusundervisning som vid distansutbildning. Vid den traditionella undervisningen fungerar lärplattformen ofta som ett komplement till övrig undervisning medan den vid distansutbildning innehar en markant större och central roll. Lärplattformen är det medium genom vilket själva undervisningen bedrivs och administreras. Plattformen hjälper till att effektivisera och strukturera utbildningsaktiviteter. Till dess vanligaste funktioner hör: Bygga upp kurskataloger, kurshemsidor och virtuella klassrum. Presentera, distribuera och lagra kursmaterial. Erbjuda kommunikationsmöjligheter via chat, debattforum, e-post och i vissa fall med audio och video. Motivera och stimulera till lärande, bidra till gemenskap över distans. Administrera användarinformation, logga statistik och aktiviteter, hantera konton, arkivera kursmaterial och övrig information. Lärplattformen installeras på skolans server, men det finns även alternativ via webbhotell. För att systemet ska fungera krävs också en databas där all information kan lagras. De flesta system utnyttjar MySQL eller Microsoft SQL Server. Lärplattformen är en samordnande enhet och utnyttjas av ett stort antal användare. Den måste därför vara enkel, smidig och säker. Det finns idag en hel uppsjö av olika lärplattformar på marknaden. De grundläggande funktionerna är oftast lika. Skillnader förekommer i uppbyggnad, öppen eller sluten källkod, licenser och supportkostnader, kompatibilitet med andra system och krav på tekniskt kunnande hos användarna. Skolans val av lärplattform är av mindre betydelse. På grund av likheterna mellan systemen är det viktigare vad man väljer att göra med plattformen. 3.1 Öppen/Sluten källkod Som ett alternativ till de kommersiella produkterna, med sluten källkod, finns det kostnadsfria system med öppen källkod. Dessa system följer olika licenser varav GPL, Gnu General Public License, är ett av de vanligaste. Licensen betyder att programmen får användas, distribueras och förändras fritt. Användaren är inte heller knuten till en specifik leverantör. Eventuella förändringar måste också följa GPL. Generellt vidarebefordras förändringar till den ursprungliga upphovsmannen. Han bestämmer i sin tur om han vill inkapsla dessa i sin originalversion av programmet. På detta sätt befinner sig lärplattformen i ständig förändring. Möjligheten att anpassa systemet direkt till det egna behovet och därmed endast utnyttja funktioner som verkligen efterfrågas är en stor fördel. Problem kan uppstå om systemet blir alltför komplext och risken för tänkbara fel ökar. Kommersiella lärplattformar innebär en paketlösning och medföljande produktgaranti. De erbjuder i större utsträckning en helhet med individuell anpassning av systemet till 3

18 kundens önskemål samt kontinuerligt underhåll. Kommersiella lärplattformar tjänar största delen av sin vinst på köp- och licenskostnader medan plattformar med öppen källkod i vissa fall kan tjäna pengar på support. Exempel på kommersiella lärplattformar: Janison LMS Toolbox Blackboard Academic Suite Ping Pong Exempel på lärplattformar med öppen källkod: Moodle Caroline ClassFronter Vid diskussioner kring program med öppen källkod dyker ofta frågan om säkerhet upp. De kommersiella systemen hävdar att den öppna källkoden skulle vara en uppenbar invit för hackers. Till sitt försvar säger förespråkare för öppen källkod att problemet snarare är omvänt. Med den öppna källkoden finns det desto fler experter som hela tiden granskar och kan rätta till eventuella fel. Problemlösningen sker snabbare då fler intressenter samarbetar. Det talas om en aktiv kompetensdatabas av användare som ständigt kommer med nya lösningar. Det blir sådeles mindre utav en utmaning för hackers att sabotera. 3.2 Kostnader Kostnaderna (se Tabell 1) för att implementera en kommersiell lärplattform varierar från skola till skola. De beror i huvudsak på hur skolan väljer att bygga upp systemet. Supportkostnaderna kan på vissa håll hållas nere med hjälp av skolans egna tekniska personal. Licenskostnaderna är beroende av antalet aktiva konton. Varje elev som deltar i minst en distanskurs räknas som en aktiv användare, ett konto per elev. Skolan behöver förmodligen införskaffa ny hårdvara, exempelvis datorer, servrar och videokonferensutrustning. Initiala kostnader ersätts sedan med underhållskostnader. Med tanke på att kostnaderna varierar mycket från skola till skola är det svårt att ta fram något annat än en ungefärlig uppskattning för kostnader. Tabell 1 Kostnader för implementering av lärplattform. Tabellen får anses som en fingervisning och bygger på enkäter och analyser genomförda av Nätuniversitetet på 18 lärosäten runt om i Sverige (Nätuniversitetet 2004). Tabellen gäller som guidelinje vid ett genomsnittligt elevantal av 2000 elever. Drift och underhåll (SEK) Support (SEK) Licenser (SEK) Utveckling och investering (SEK) Summa (SEK) Snitt/Lärosäte Snitt/Helårselev

19 4. Lärplattformen Janison LMS Toolbox För en bättre inblick i hur en lärplattform kan se ut följer här en kortfattad genomgång av den Australiensiska produkten Janison LMS Toolbox. Lärplattformen används av Distance Education Centre Victoria, en av de fyra skolorna i fältstudien. I Bilaga 2 finns en översiktstabell av fyra olika lärplattformar, däribland Janison LMS Toolbox. Janison Solutions är ett australiensiskt företag som grundades Det är relativt litet med endast ett 20-tal anställda. Företagets kommersiella produkt, Janison Learning Management System (LMS) Toolbox, är en komplett lärplattform. Den innehåller funktioner för kommunikation och administration. Det finns även ett separat forum på Internet där användare, såväl elever som lärare, kan mötas vid sidan av studierna. Bland övriga användare av Janison LMS Toolbox återfinns NSW Department of Education, NSW Ambulance Service, Technical and Further Education South Australia och University of Gent i Belgien. 4.1 Kommunikation Chat Chatfunktionen är flexibel och innehåller ett flertal olika underfunktioner. Exempelvis kan deltagarna kommunicera via vanliga meddelandefönster (i likhet med MSN Messenger) eller i ett serietidningsformat (se bild 1, nästa sida). Vid det senare alternativet väljer alla varsin karaktär och kommentarer visas i form av pratbubblor. Varje kurs har ett flertal olika chatrum och det finns möjlighet att bjuda in elever från andra kurser. Chatten kan vara tidsbestämd och fungera som en online lektion. Läraren kan lägga in bilder, filer och länkar. Under en pågående chat kan eleverna skicka viskningar, privata direktmeddelanden, till varandra som andra inte kan se. Denna funktion kan läraren stänga av under en pågående lektion. Läraren har även möjlighet att när som helt ta full kontroll över en chat genom att exempelvis ta bort ofredande kommentarer och begära filtrering av godkänt innehåll. 5

20 Bild 1 Janison Chat (Comic mode). En variant av direktmeddelanden där alla deltagare väljer att förmedla sig via en seriefigur. Debattforum Debatter är asynkrona, trådade diskussioner som tar längre tid än en chat. Läraren lägger upp ämnen som eleverna diskuterar. Vid trådade diskussioner har debattörerna möjlighet att svara på specifika inlägg. Det medför att inläggen inte posteras i kronologisk ordning utan snarare i anslutning till det orginalinlägg de syftar till. Eleverna kan även skapa egna debatter sinsemellan. Kommentarer kan läsas och posteras utan att debattören är inloggad i systemet. Via e-post kan deltagare välja att bli informerade när nya inlägg lagts till debatten. Det är sedan möjligt att besvara inlägg direkt via kurshemsidan eller genom e-post. Bilder, länkar och filer kan inkluderas i inläggen. Alla debatter lagras. De kan vara publika eller privata. Blogg En blogg kan liknas vid en förenklad debatt där lärare och elever kan postera kortare inlägg i ett visst ämne. I en blogg posteras inlägg alltid i kronologisk ordning. Meddelanden Meddelanden fungerar som en anslagstavla och är användbart för att skicka upplysningar och påminnelser. Tillkännagivaren väljer vilka som ska beröras av meddelandet. Det går att skicka privata meddelanden, gruppmeddelanden, klassmeddelanden, skolmeddelanden 6

21 eller meddelanden till alla inom det berörda systemet. Tillkännagivaren väljer även hur meddelandet ska visas, på kurshemsidan, på mottagarens desktop eller som viktigt e-post meddelande. E-post I Toolbox finns en integrerad e-postfunktion som gör det enkelt för eleverna att kommunicera med sina lärare, men det är även vanligt att skolorna använder andra system. Videokommunikation Den senaste versionen av Janison LMS Toolbox är den första som har en inbyggd funktion för videokonferenser. David Rees på Janison Solutions säger att deras kunder inte förfrågat den kommunikationsmöjligheten tidigare. Kunderna har inte förfogat över tillräcklig bandbredd. Den situationen förändras nu. Allt fler har tillgång till högre bandbredd. Via streaming media kan deltagare delta i debatter, presentationer, konferenser och utnyttja gemensamt Whiteboard. 4.2 Utvärdering och betygssättning Statistik Alla kommunikationsfunktioner i Toolbox kan övervakas så att läraren i efterhand kan se statistik över hur ofta, när och på vilka kurshemsidor eleverna varit inloggade. Läraren kan med enkla funktioner begära grafer eller tabeller över elevernas deltagande och prestationer. Exempel på vad som loggas: Användaraktivitet, antal inloggningar i systemet och på olika kurser Kursstatus Testresultat Deltagande i kursmoment (t.ex. närvaro vid nätbaserade lektioner) Deltagande i gruppaktiviteter (t.ex. inlägg i debatter, chat och blogg) Prov- och testfunktioner Den kursansvarige läraren håller själv i de administrativa rättigheterna för sina egna kurser. Programmet tillhandahåller färdiga mallar som läraren kan använda för att bygga upp prov. Systemet har inbyggda funktioner för bland annat flervalsfrågor, sant/falskt, nyckelord, formelsvar och skrivet svar men det är inte nödvändigt att använda mallarna. Alternativt kan läraren lägga in egna tester i programmet. I de flesta fall kan eleverna välja att låta datorn rätta provet och se sina resultat på en gång. Proven kan tidsstyras så att inloggade studenter har tillgång till frågorna under en begränsad tid. Frågorna kan även sparas i en materialbank för att återanvändas nästa gång kursen ges. 7

22 4.3 Systemkrav och Kostnader Janison LMS Toolbox kräver en Microsoft Windows server med serverprogrammet Microsoft Internet Information Services/Server och en Microsoft SQL server för databashantering. Licensen innebär att mjukvaran installeras på kundens server. Därefter krävs det endast att de som utnyttjar lärplattformen har tillgång till en webbläsare. Se tabell 2 Systemkrav för skolan och tabell 4 Systemkrav för eleverna. Tabell 2 Systemkrav för skolan Minimum Rekommenderas Processor Intel MHz Dual Xeon IV 2.4 GHz RAM 128 MB 2 GB Hårddiskutrymme 4 GB 120 GB Windows version Windows 98 Windows 2003 server Internet Explorer version Netscape version MS Office version Office 97 Office XP Övrigt Dreamweaver 3.0 Dreamweaver MX Macromedia Flash Plug in Macromedia Flash Plug in Systemet har en begränsande faktor och det är antalet användare som utnyttjar plattformen samtidigt. Beroende av hur många samtida användare som ska kunna utnyttja systemet krävs olika processorprestanda. Se tabell 3. Tabell 3 Riktlinjer för antal processor beroende av antalet samtida användare. Processor Antal processorer RAM Pentium MB 500 Pentium 4/Xeon MB 1000 Pentium 4/Xeon MB 2000 Pentium 4/Xeon MB 5000 Antal samtida användare 8

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS)

Microsoft Online Services. Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Microsoft Online Services Microsoft Business Online Productivity Suite (BPOS) Fördelar med BPOS Alltid senaste versionen Exchange 2007 Exchange 2010 Lätt att komma igång Icke-MS plattform till Exchange

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Office 365 - Skype för företag

Office 365 - Skype för företag Office 365 - Skype för företag Innehåll Logga in på Skype för företag... 2 Kontakter och grupper... 3 Interna kontakter... 3 Externa kontakter... 4 Hantera kontakter... 5 Skapa grupp... 6 Hantera grupper...

Läs mer

GENESYS MEETING CENTER 4.0. Användarguide

GENESYS MEETING CENTER 4.0. Användarguide GENESYS MEETING CENTER 4.0 Användarguide VÄLKOMMEN TILL GENESYS MEETING CENTER Genesys Meeting Center är det perfekta kommunikationsverktyget som integrerar audiomöten med användarvänliga webbmöten. Du

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Många lärare är vana att använda e-post i sin undervisning. Övergången till diskussionsforum är inte heller alltför problematisk eftersom principen är

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara PC-projektet Grupparbete i Hårdvara Alfamation, vårterminen 2002 Anders Berndt Gert Sandström Copyright gäller. Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Försättsblad Innehållsförteckning

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Förutsättningar Man behöver en dator med hyfsat bra bredbandsuppkoppling

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

SMART Bridgit-program

SMART Bridgit-program Specifikationer SMART Bridgit-program Version 4.5 Produktbeskrivning SMART Bridgit konferensprogram är ett kostnadseffektivt klient/serverprogram som gör det lätt att schemalägga möten och att ansluta,

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans;

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans; FOG179 Fotografiskt projektarbete SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till Akademin Valand Tacka JA till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Verkstäder och utlåning Utställning Sommar

Läs mer