Safe at Sea AB (publ) Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947"

Transkript

1 Safe at Sea AB (publ) Org.nr Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 september 31 december. Full produktion efter avslutad företagsrekonstruktion Delårsperioden (september-maj), Nettoomsättningen uppgick till tkr (3 951tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (-1 950tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,09 kr) Tredje kvartalet (mars-maj), Nettoomsättningen uppgick till 695 tkr (1 280 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -271 tkr (-102 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr) En av sydafrikanska sjöräddningens Rescuerunners på väg att sjösättas. Bilder från IMRF:s konferens om Mass Rescue i Göteborg den 3 juni i år, där deltagarna får prova på hur det känns att bli evakuerade. Safe at Sea AB utvecklar, marknadsför och säljer sjöräddningssystem. Företagets första system bygger på en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Rescuerunnersystemet säljs för närvarande främst till ideella och myndighetsstyrda sjöräddningsorganisationer över hela världen. Bolaget har sitt säte i Kungälv och listades på AktieTorget den 10 januari Safe at Sea AB (publ) Org.nr (5)

2 VD:s kommentar Bolaget har gått stärkt ur rekonstruktionen med en bredare intjäningsbas, där försäljningen utvecklas positivt. Tyvärr har det dock blivit en del förseningar i utleveranserna av Rescuerunners, som nu kommer ske under nästa period istället. Detta har bidragit till att vi inte har nått en resultatnivå för perioden, som vi hade hoppats på. Positivt är att vi går in i fjärde kvartalet med full beläggning i produktionen, med pågående utleveranser av Rescuerunners och med en fortsatt hög beläggning inom våra övriga tjänsteområden. Vi är också stärkta av att nyemissionen som genomfördes under perioden tecknades till 85 % med stöd från våra befintliga aktieägare och förtroendet från nya investerare. Där bl.a. MarineDiesel Sweden AB är en av de nya investerarna som genom sitt engagemang, sin kompetens och sina nätverk i den maritima sektorn kommer att vara till stort stöd för Safe at Sea att nå det övergripande målet att sälja fler Rescuerunners! Bolaget står fortfarande inför stora utmaningar. Men med den lyckade rekonstruktionen, en breddad intäktsbas och ökande försäljning finns det sammantaget all anledning att vara optimistisk inför framtiden. säger Kaj Lehtovaara, VD Safe at Sea. Händelser under perioden Försäljning Under perioden har efterfrågan inom våra nya tjänsteområden stadigt ökat, trenden har fortsatt under juni månad med hög beläggning och prognosen för juli ser positiv ut. Vidare har beställningar på 5 st Rescuerunners, rescuerunnerutbildning och tillbehörsutrustning har inkommit under perioden från Sjöfartsverket, Räddningstjänst och Sjöräddningssällskapet. Rescuerunner har presenterats under perioden visats på High Speed Boat Organisations konferens i Göteborg i april, på Seaworks i Southampton i slutet på maj samt på IMRF:s konferens om massräddning till sjöss i början på juni också det här i Göteborg. I mitten på juni genomfördes dessutom demonstrationer för engelska polismyndigheter och räddningsorganisationer i södra England. Produktion Vi har full beläggning i produktionen av Rescuerunners och tillverkning av prototypkomponenter vidare har vi fortsatt hög beläggning inom service, reparationer och konsultstödstjänster. Företagsrekonstruktion Den plan som bolagets styrelse och ledning har arbetade utifrån utgick från det övergripande målet att skapa en stabilare ekonomisk plattform för ökad uthållighet. Rekonstruktionsplanens fokus har varit att: Bredda bolagets produkt- och tjänsteportfölj mot nya och befintliga kunder. Sänka bolagets kostnader och att omfördela resurser till försäljning och produktion. Tillföra bolaget kapital genom nyemission för att fullfölja rekonstruktionsarbetet. Bolagets försäljning inom samtliga nya områden har under perioden utvecklats positivt. Den 11 maj hade bolaget nått samtliga mål för företagsrekonstruktionen. Vilket också innebar att syftet med rekonstruktionen hade uppnåtts, varför densamma avslutades den 24 maj. Extra bolagsstämma Den 4 april genomfördes en extra bolagsstämma tillika kontrollstämma (1) med anledning av den kontrollbalansräkning bolaget upprättade under föregående period som visade att bolagets aktiekapital inte var intakt. Kontrollstämman beslutade att verksamheten skulle drivas vidare. Vidare beslutades det under extrastämman att sänka den nedre gränsen för bolagets aktiekapital, att sänka bolagets aktiekapital, ändra bolagets räkenskaps år till kalenderår samt att förlänga bolagets innevarande räkenskaps med fyra månader från 31/8 till 31/12. Safe at Sea AB (publ) Org.nr (5)

3 Nyemission Styrelsen beslutade inom ramen för sitt bemyndigande från årsstämman den 24 november 2011att genomföra en nyemission i syfte att tillföra bolaget kapital. Nyemissionen som tecknades till närmare 85 % tillförde bolaget cirka 1,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget fick i samband med emissionen också in en ny delägare i form av MarineDiesel Sweden AB som med sin höga kompetens inom utveckling och tillverkning av marina motorer, sitt stora engagemang och sina nätverk i den maritima sektorn kommer att vara till stort stöd för Safe at Sea i att nå det övergripande målet att sälja fler Rescuerunners. Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNINGAR 2011/ / / /2011 Tkr Mar-maj Mar-maj Sep-maj Sep-maj Q 3 Q 3 Q 1-3 Q 1-3 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Kursförluster Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,01-0,01-0,03-0,09 Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr (5)

4 BALANSRÄKNINGAR Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Sep-maj Sep-maj 2011/ /2011 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning Periodens resultat Utdelning 0 0 Nyemission Övriga förändringar 0 0 Utgående balans * avser kostnad i samband med nyemission jan-08 FINANSIELLA NYCKELTAL 2011/ /2011 Sep-maj Sep-maj Rörelsens intäkter, tkr Soliditet, % 30,5 20,6 (Eget kapital i förhållande till balansomslutning) Kassalikviditet, % (Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder) Bruttovinstmarginal, % Resultat per aktie, kr -0,01-0,09 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens slut Safe at Sea AB (publ) Org.nr (5)

5 Kommande rapporter Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis. Kommande rapporter: Kvartalsrapport (Q4) 27 sep 2012 (Pga. det förlängda räkenskapsåret innevarande år ersätts tidigare aviserad bokslutskommuniké med kvartalsrapport för fjärde kvartalet) Granskning Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Kungälv Safe at Sea AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta. Kaj Lehtovaara, VD Tfn +46 (0) Delårsrapporten finns tillgänglig på samt hos bolaget. Safe at Sea AB (publ) Bilgatan 3B Kungälv Telefon: +46 (0) Telefax: +46 (0) Safe at Sea AB (publ) Org.nr (5)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, 48.233 TKR (33.762 TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, -1.555 TKR (-5.536 TKR) Resultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra genomförde en övertecknad

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014

DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 DELÅRSRAPPORT VERISEC AB JULI - SEPT 2014 1 (9) DELÅRSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2014 Kvartalet juli september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10 116 Tkr (10 048 Tkr) Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer Delårsrapport för koncernen 1 april - 30 juni, 2014 Ny order om 20 ton ekologiskt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer