Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2"

Transkript

1 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld Ökad jämställdhet och mångfald Ökad demokrati och delaktighet Höjd utbildningsnivå för barn- och ungdomsledare 0.5 Indexsida oktober 2010

2 Det drogförebyggande arbetet inom Frillesås FF Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar oavsett idrott. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med Hallands Idrottsförbund antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping. Syftet med policyn är att förebygga bruk av tobak och alkohol samt missbruk av narkotika och dopingpreparat. Tobak Området tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för inköp av sådant 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar använder tobak i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak agerar vi på följande sätt: Ledarna kallar till samtal med berörd person och tar kontakt med föräldrarna Ansvaret för att dessa regler följs ligger på ungdomarna, föräldrarna respektive ledarna. Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man som ledare därför avstå från att använda tobak. Om vi skulle se att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: Klubbstyrelsen kallar den berörda ledaren till samtal. Ansvaret för att dessa regler följs ligger på ledarna respektive klubbstyrelsen. 01 Det drogförebyggande arbetet.doc oktober 2010 Sektion 00;1 sid 1 (3)

3 Alkohol Enligt svensk lag är åldersgränsen 18 år för att köpa alkohol i butik och förtära sådana drycker på restaurang. Motsvarande gräns för att köpa alkohol på systembolaget är 20 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt: Ledarna kallar till samtal med berörd person och tar samtidigt kontakt med föräldrarna. Vid misstanke om problem tar utsedd person inom föreningen kontakt med de sociala myndigheterna. Ansvaret för att dessa regler följs ligger på ungdomarna, föräldrarna, ledarna respektive klubbstyrelsen Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar, och att man försöker framstå som en förebild för sina ungdomar. Man får inte dricka alkohol under resor, läger eller andra aktiviteter som anordnas av föreningen. Man får inte komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte. Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. Vid festliga sammankomster där det förekommer alkohol gäller 18 år som åldersgräns. Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt: anordnar enskilt samtal erbjuder hjälp och stöd stänger av berörd person vid upprepade förseelser Ansvaret för att dessa regler följs ligger i första hand på respektive sektionsordförande samt föreningens styrelse. 01 Det drogförebyggande arbetet.doc oktober 2010 Sektion 00;1 sid 2 (3)

4 Narkotika och dopingpreparat Enligt svensk lag är i princip allt bruk och all hantering av narkotika förbjuden. Därtill kommer att all form av doping är oförenlig med idrottens regler, samtidigt som hanteringen av vissa dopingpreparat (t.ex. anabola steroider) är förbjuden enligt lag. I detta sammanhang inkluderas även s.k. sniffning och missbruk av läkemedel. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon/några av våra medlemmar använt narkotika eller dopingpreparat i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet gör vi på följande sätt: anordnar enskilt samtal med berörd person, och tar föräldrakontakt om vederbörande är under 18 år kontaktar sociala myndigheter och polis meddelar Riksidrottsförbundets antidopinggrupp (gäller endast vid doping) utifrån vidtagna åtgärder bedöms därefter vilka konsekvenser incidenten bör fåför den berörda medlemmen I huvudsak ansvarar klubbstyrelsen för att ovanstående åtgärder vidtas, men betydande ansvar ligger också på föräldrar och ledare för att dylikt bruk upptäcks och uppmärksammas så tidigt som möjligt. För att få tyngd och hållbarhet i vår handlingsplan mot droger kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt inför sponsorer och kommunens företrädare. Dessutom ska vår drogpolicy finnas tillgänglig på vår hemsida, i policypärmen och som elektronisk presentation i klubblokalen. 01 Det drogförebyggande arbetet.doc oktober 2010 Sektion 00;1 sid 3 (3)

5 Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld/ mobbning inom Frillesås FF Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas, och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktig i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en policy mot psykiskt och fysiskt våld, där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar oavsett idrott. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med Hallands Idrottsförbund antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena psykiskt och fysiskt våld. Med fysiskt våld avses kroppligt våld, som orsakar smärta och skada på kroppen, t.ex. knuffar, sparkar, slag, örfilar, luggningar, stryptag Med psykiskt våld avses kränkningar genom förnedrande och förolämpande ord grovt språk utanförskap förföljelse, tvång, hot och skapande av rädsla Det kan vara svårare att upptäcka psykisk misshandel eftersom den inte ger synliga skador. Den som blir utsatt får sin självkänsla, sitt jag, sina tankar och känslor kränkta. Målsättning Frillesås FF skall vara en idrottsförening där alla skall känna sig välkomna, känna sig trygga, behandlas med respekt. Vi har gemenskapen och det idrottsliga utövandet gemensamt, och behandlar alla efter samma grundinställning oberoende av ras, kön eller andra olikheter Frillesås FF skall ha nolltolerans mot mobbning/psykiskt och fysiskt våld Frillesås FF s ledare och spelare samt andra funktionärer tänker alltid på att man representerar Frillesås FF vid alla arrangemang oavsett om det är hemma eller borta, det är därför inte acceptabelt att någon form av fysiskt eller psykiskt våld av såväl ungdomar eller vuxna, egna medlemmar eller gäster, förekommer. Frillesås FF s ledare, spelare och andra funktionärer alltid skall respektera och acceptera domarens beslut 02 Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld maj 2015 Sektion 00;2 sid 1 (2)

6 Handlingsplan mot psykiskt och fysiskt våld Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall vara välinformerade om klubbens policy angående psykiskt och fysiskt våld. Information finns på klubbens hemsida, i policypärmen och som elektronisk presentation i klubblokalen. Arbetet med Idrott och Hälsocertifiering tillsammans med Policypärmen är en ständigt återkommande punkt på föreningens styrelsemöten för att dokumenten alltid skall kännas nutida. Frillesås FF s ledare/tränare har som uppgift, förutom den idrottsliga delen, att göra klart vilka umgängesregler som gäller vid deltagande i föreningens aktiviteter, och bör ha förmågan att våga ta upp samtal om mobbning i sin grupp. Detta bör göras i tidigt skede, så snart tendenser till mobbning visar sig. Frillesås FF ska alltid uppmuntra vikten av rent spel. Årligen återkommande träff med föreningens åringar, pojkar och flickor, där man går igenom policyn, för att öka kunskapen, förebygga kränkningar, mobbning, grovt språk och betona vikten av nolltolerans i Frillesås FF Alla föreningens medlemmar, ledare och föräldrar skall ta information om mobbning och trakasserier på allvar för vidare åtgärder Stöd skall erbjudas till den utsatta individen. Är personen under 18 år kontaktas även vårdnadshavare för samtal om det inträffande. Inom lag för barn mellan sex och tolv år får så kallad toppning av laget inte ske utan alla ska ha samma chans att delta i spelet. Barn som varit flitigast deltagande i träningen av laget kan i vissa fall ges en större speltid, men grundregeln är att alla ska ha chans att delta lika mycket i matchspelet Åtgärder Bryter någon mot policyn så kommer enskilt samtal äga rum Vårdnadshavare kontaktas om personen är under 18 år Vid upprepat brott mot policyn kommer vederbörande stängas av från klubbens aktiviteter Ansvaret för att dessa regler följs är fördelat på Frillesås FF s aktiva medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på klubbstyrelsen, dit man som aktiv medlem, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem, som är svårt att hantera. 02 Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld maj 2015 Sektion 00;2 sid 2 (2)

7 Ökad jämställdhet och mångfald inom Frillesås FF Jämställdhetsplanen gäller för Frillesås FF och är fastställd av styrelsen den 6 september 2010, och i samarbete med Hallands Idrottsförbund. Styrelsens ambition är att jämställdhetsplanen ska ses över och revideras med regelbundenhet och som mest med 24 månaders intervaller. Delaktighet Det är klubbstyrelsens ansvar att samtliga spelare, ledare, anställda, förtroendevalda och övriga medlemmar känner till föreningens jämställdhetsplan och agerar så att den följs. Övergripande mål Det övergripande målet för Frillesås FF:s jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Mål Det ska finnas lika möjligheter för alla oavsett kön eller sexuell läggning (t.ex. HBTQ) att utöva och träna sin idrott i vår förening. Det kräver att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Frillesås FF ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Om vi lyckas med det kommer vi att få en idrott som är än mer utvecklande för både kvinnor och män. För att nå målen Är det viktigt att: bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete integrera könsperspektiv i all verksamhet på alla nivåer tillhandahålla effektiva verktyg för jämställdhetsarbete öka kunskapen om jämställdhet Mål och handlingsplan Frillesås FF ska målmedvetet sträva efter att: Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i vår idrottsverksamhet. Vi vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och möjligheter. Aktiva kvinnor och män ska till exempel ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att kvinnor och män tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och liknande och att kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet i föreningen och dess sektioner 03 Ökad jämställdhet och mångfald maj 2015 Sektion 00;3 sid 1 (2)

8 Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Det innebär att vi på alla beslutande och rådgivande nivåer bör ha kvinnor och män representerade med minst 40 procent. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvara och får påverka kvinnors och mäns idrott. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Kunskap kring jämställdhet måste ges hög prioritet. Det är viktigt att inse att också idrotten präglas av bristande jämställdhet och att medvetet och aktivt ta itu med detta problem. Bara en jämställd idrott präglas fullt ut av de demokratiska värderingar som är idrottens. Att männen i många sammanhang är normen är begränsande, inte minst för en folkrörelse, eftersom både män och kvinnor får underordna sig och att framförallt kvinnor ofta utestängs. Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Det innebär att jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer inom idrotten. Att förebygga och motverka sexuella trakasserier och diskriminering p.g.a. sexuell läggning Frillesås FF tar således kraftigt avstånd från alla former av sexuella trakasserier och diskriminering på grund av sexuell läggning. Frillesås FF ställer sig bakom, och ska följa, Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten samt Riksidrottsförbundets policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten. Ansvar Ansvaret för att planen följs har klubbstyrelsen. 03 Ökad jämställdhet och mångfald maj 2015 Sektion 00;3 sid 2 (2)

9 Ökad demokrati och delaktighet inom Frillesås FF Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas, och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att föreningens medlemmar, inte bara utvecklas i sitt idrottande och i det som därtill hör, utan också får en förståelse för hur Frillesås FF fungerar som förening, bl.a. i fråga om hur och av vem de beslut fattas som i slutänden påverkar idrottandet. Ett led i detta arbete är att ha en policy för ökad demokrati och delaktighet, där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar, oavsett idrott. Handlingsplan Frillesås FF s ska alltid ha minst en ledare eller annan funktionär som har genomgått handledarutbildning inom området föreningslära. Handledaren ska därefter årligen genomföra kursen Föreningslära (omfattning: 4 timmar) med samtliga ungdomar i åldern 14 år, oavsett vilken idrott de utövar. I mån av möjlighet ska föreningen dessutom erbjuda utbildningen även till andra grupper av medlemmar som inte tidigare haft tillfälle att genomgå den. Föreningen ska också sträva efter att öka informationsutbytet mellan styrelse och medlemmar, bl.a. genom att kontinuerligt offentliggöra aktuella dagordningar och styrelseprotokoll på Frillesås FF:s hemsida, och därutöver verka för att god delaktighet upprätthålls i olika sammanhang. Ansvaret för att denna handlingsplan genomförs ligger på Frillesås FF:s klubbstyrelse. 04 Ökad demokrati och delaktighet oktober 2010 Sektion 00;4 sid 1 (1)

10 Höjd utbildningsnivå för barn- och ungdomsledare inom Frillesås FF Mål FFF har som mål att driva och utveckla en i bygden förankrad bred och sund idrottsverksamhet. Sektionerna inom föreningen skall bidra till målet genom att: Driva en bred ungdomsverksamhet i vilken så många som möjligt av bygdens ungdomar kan engageras. Erbjuda en allsidig utveckling och meningsfull fritidssysselsättning för ungdomar i en lagsport med höga sportsliga ideal. Utveckla ungdomar så att föreningen får en bred bas för rekrytering av egna spelare till junior- och seniorlag. För alla gällande regler: Vi står för god kamratanda, mobbningstendenser tolereras inte. Vi står för sportsligt uppträdande på och utanför plan. Handlingsplan för Ungdomsledare Vi ställer höga krav på våra Ungdomsledare eftersom de skall vara goda föredömen för våra ungdomar. Genom Frillesås FF:s försorg får varje Ungdomsledare tillfälle till god ledarutbildning dels genom de kurser de specialförbund vi samarbetar med anordnar, dels genom de kurser Hallands Idrottsförbund och Sisu anordnar. Alla ledare som leder verksamhet för barn upp till 12 år skall ha genomgått barnledarutbildningen Plattformen. För att nå detta mål är planen att minst 25 % av de ledare som faller inom denna kategori årligen skall gå nämnda kurs. Barn och ungdomsledare som leder barn och ungdomar upp till 12 år ska regelbundet även prata om sund kost och kostvanor i samband med psykisk och fysisk aktivitet. För ledare som leder verksamhet för våra barn över 12 år så är ambitionen att vi i möjligaste mån skall följa de utbildnings rekommendationer specialförbunden förespråkar. Ansvar Det är Sektionsordföranden som har ansvaret för att denna utbildningsplan efterföljs, tillsammans med av Klubbstyrelsen utsedd person. 05 Höjd utbildningsnivå för Barn & U-ledare oktober 2010 Sektion 00;5 sid 1 (1)

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f.

Värdegrunder för IFK Mariehamn r.f. Värdegrunder för Sida 2 av 13 IFK s värdegrund Innehållsförteckning De olika värdegrunderna hittar du på följande sidor: Sida Drogpolicy... 3-5 Jämlikhet, Jämställdhet & Jämställd idrott... 6 Tränare/Ledare...

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

Handbok för JK Aktiv. december 1 2014

Handbok för JK Aktiv. december 1 2014 Handbok för JK Aktiv december 1 2014 Detta dokument är avsett att beskriva allt som gäller tävling, träning, regler och klubbetik. Dokumentet tar även upp ansvarsfördelning för Judoka, tränare och föräldrar.

Läs mer

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering

Särö Golf Club. Policydokument. Idrotts- och hälsocertifiering Särö Golf Club Policydokument Idrotts- och hälsocertifiering 10/20/2011 Särö Golf Clubs ungdomspolicy 4 Mål 4 Strategi 4 Spelarna 4 Till ledarna 4 Till föräldrarna 5 Idrotts- och hälsocertifiering 5 Idrotts-

Läs mer

Verksamhetsberättelse. HK Aranäs 2013/14

Verksamhetsberättelse. HK Aranäs 2013/14 Verksamhetsberättelse 2013/14 66:e verksamhetsår 2013/14 blev ett år med återhämtning från den turbulens och ekonomiska bekymmer som följt föreningen under några år. Ett år när vi fortsatt har fått jobba

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1

POLICY. Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17. Sida 1 POLICY Policydokument för Västmanlands Innebandyförbund 2014-06-17 Sida 1 Inledning Detta är ett policydokument som ska hjälpa Västmanlands Innebandyförbund att utveckla sig till det bättre och kunna hjälpa

Läs mer

SödraDal Andan 2010/2011. Version 20110110

SödraDal Andan 2010/2011. Version 20110110 SödraDal Andan 2010/2011 Version 20110110 INNEHÅLL Inledning... 3 Föreningsidé... 3 Vision... 3 Föreningens målsättningar... 3 Detta är SödraDal... 4 SödraDals organisation... 5 Årsmöte... 5 Styrelse...

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Scouternas policydokument

Scouternas policydokument Scouternas policydokument Policydokumentet är uppdelat i ett avsnitt om ekonomi och förvaltning, ett avsnitt om principer och förhållningssätt och ett avsnitt om verksamhet. Varje policy är tänkt att vara

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva

JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI. Hela Sverige ska leva 2008/2009 JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGI för riksorganisationen Hela Sverige ska leva Jämställda Bygder Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Stortorget 7 SE - 111 29 Stockholm Tfn: 08-24 13 50 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer