% & " % % 4 " $ " # $ "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "% & " % % 4 " $ " # $ ""

Transkript

1

2 !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# % 4 " $ " # $ "

3 % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " '.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( '.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ % # & % ' () * + %,-./ '.%&#'#* > 34 # 0 ' # 1 ' # / ' ## 23 ' & 38 #,4 % #!4 % ## 4-5 ## 0 * ##. 6 ### /44

4 ? , A' $ 26 ' & ' ' & ' ' & + '# 0 4) 5 *&!!.#!7. 40 ;&*#%#0 43 ;&*#%#3 42 ;&*#%#244, 456# 4 5 6(6!7#! 7 (8 4# 4( 42# 4 2( 49# 4 9 ( " 24,# 2 4, (, # (!:4#! : ( 644# 64 4 (6 6;<# 6=; <(<' 0 >,# >3,(5 2/44

5 0&'*1'&'% 00 $ " Tillgång till energi är en förutsättning för alla mänskliga aktiviteter och för sociala och ekonomiska framsteg. Energianvändningen per person har blivit en indikator för utvecklingsnivån i ett land. En hållbar energiförsörjning är en av de största utmaningarna för länder över hela världen. Energifrågorna berör sociala och ekonomiska aspekter som fattigdomsbekämpning, hälsa, arbete, befolkningstillväxt och tillgång till sociala tjänster. Men energianvändning påverkar också miljön genom markförstöring, klimatförändringar etc. Energikällor som är direkt tillgängliga för användning (el, gasol, bensin m.m.) har framställts av primärenergiformer som finns i naturen, t.ex. kol, naturgas och olja. Dessa kallas fossila bränslen. Deras användning genererar växthusgaser som koldioxid (CO 2 ) som står för 75 procent av alla växthusutsläpp. Dessa gaser bidrar till jordens naturliga växthuseffekt (figur 1.1) och ökar jordklotets medeltemperatur och är anledning till allvarliga och oförutsägbara klimatförändringar. Förutom problemet med växthuseffekten är fossila energikällor dessutom ändliga. Enligt färska undersökningar kommer man att hitta nya fyndigheter under högst ytterligare 40 år. Detta leder till att energikostnaderna blir högre. Därför är det viktigt att energin används effektivt. Energianvändningens negativa effekter kan minskas antingen genom att effektivisera användningen eller använda miljövänligare energikällor och system., 00A:B 3/44

6 En positiv teknikutveckling har i särklass störst effekt på den totala energianvändningen jämfört med beteendeförändringarna. Det är dock mycket viktigt att inte använda energi i onödan. När alla möjligheter för energibesparing har analyserats och tillämpas, är det dags att överväga möjligheten att utnyttja förnybara energikällor. De ger upphov till mindre miljöpåverkan genom att de är koldioxidneutrala samtidigt som de bidrar till en säkrare och långsiktigare energiförsörjning. Solenergi (för värme- och elproduktion), vindkraft, vattenkraft, bioenergi, geotermisk energi och vågkraft är några exempel på förnybara energikällor. 03 De 160 miljoner byggnader som finns i de 27 länderna i EU (EU27) står för nästan 40 procent av all energianvändning och över 40 procent av CO2-utsläppen i Europa. Trenden är ökande. Byggnaders energianvändning står för den största andelen före transporter, se figur 1.2 (Households and Services). Hushållen konsumerar två tredjedelar av den energi som används i byggnader. Uppvärmning står för den största delen av byggnaders energianvändning. Av bostäders totala energianvändning går 57 procent till uppvärmning, för övriga typer av byggnader är andelen 52 procent. Uppvärmning av byggnader orsakar upp till 25 procent av de totala CO 2 -utsläppen i EU. Uppvärmning av varmvatten står för 25 procent av hushållens energianvändningen och 9 procent i andra byggnaders energianvändning. Belysning står för cirka 4 procent av bostadssektorns totala energiförbrukning (cirka 9 Mtoe). I tjänstesektorn går 14 procent (cirka 18 Mtoe) av all energi till belysning p.g.a. ett stort antal lysrör m.m. Belysning totalt sett står för upp till 25 procent av CO 2 -utsläppen inom EU. Luftkonditionering har en snabbt växande andel i energiförbrukning inom bostads- och tjänstesektorn. Den totala energiförbrukningen för luftkonditionering inom EU är 0,7 procent (ca 3 Mtoe) och andelen förväntas fördubblas till 2020., 03A1 73? CD 0? 1 Mtoe = 1 miljon ton oljeekvivalenter. Ett energimått baserat på energiinnehållet i genomsnittlig råolja, 1 toe motsvarar ca 42 GJ (gigajoule). 4/44

7 Cooling 4% Other 16% Cooking 7% Lighting & Appliances 11% Lighting 14% Cooking 5% Water heating 9% Space heating 52% Water heating 25% Space heating 57%, 02A; 7 C D$ C D Byggnaders energiförbrukning inom EU presenteras i figur 1.3 (statistikuppgifter från 2000). Det mesta av den energi som används i byggnader inom EU kommer från icke-förnybara, fossila bränslen. Som det visas i figur 1.4, olja, naturgas och fasta bränslen står för mer än 70 procent av den slutliga energiförbrukningen i EU, medan andelen förnybara energikällor fortfarande är mycket låg. 025 Det finns en betydande potential att minska energianvändningen i byggnader. Exempelvis uppskattas energianvändningen i nya byggnader att vara 60 procent av användningen i byggnader byggda under 70-talet. Enligt EU kan besparing på cirka 22 procent av dagens energiförbrukning i byggnader förverkligas till år Några intressanta tips: Värmepannor: 10 miljoner pannor är äldre än 20 år i bostäderna inom EU. Byte till nya pannor skulle spara 5 procent av den tillförda energin. Belysning: procent besparingar skulle kunna göras med användning av modern teknik och bättre utnyttjande av dagsljus. Luftkonditionering: Energianvändning för luftkonditionering beräknas att fördubblas fram till Om det fanns ett minimikrav på luftkonditioneringsutrustningars energieffektivitet skulle 25 procent av denna energimängd kunna minskas., 04A+ 7 CD 5/44

8 Förnybar energiproduktion: Användning av förnybara bränslen, i egna värmepannor eller i kraftvärmeanläggningar med anslutning till fjärrvärme/fjärrkyla och värmepumpar har också besparingspotential. Ekobyggande: Aktiv och passiv solenergidesign och solenergisystem, för bättre utnyttjande av dagsljus och naturlig uppvärmning/kylning kan minska energibehovet med upp till 60 procent. En klok energihushållning i byggnaderna kan innebära att man sparar procent av energin med befintliga energiförbrukande utrustningar och till och med procent om man installerar ny energiteknik. 3'.%&(7+()**'&'% God hushållning med energi är en viktig förutsättning för en bra levnadsstandard och för industrins konkurrenskraft. Det kan kosta oss mycket pengar att fatta beslut utan kunskap om alternativa energikostnader. Att vara ekonomiskt konkurrenskraftig på den globala marknaden och samtidigt uppfylla ökande miljökrav har varit viktiga styrande faktorer i de investeringsbeslut som de flesta företag, branscher eller offentliga organisationer tagit under den senaste tiden. Energihushållning kan definieras som kontroll av systemets energiflöden genom att maximera nettovinsterna. I praktiken innebär det kontroll, insamling, analys och uppföljning av uppgifter om energianvändning och identifiering, utvärdering och genomförande av energisparåtgärder (EG, 1995). Det finns många goda skäl att hantera energifrågorna på ett bättre sätt. God energihushållning i byggnader kan minska både energikostnader och risker för negativ miljöpåverkan. Dessutom är energianvändning ofta kopplad till andra områden. T.ex. kan en klokare energianvändning betyda även arbetsmiljöförbättringar som i sin tur kan öka verksamhetens och personalens produktivitet. Energisparåtgärderna kan i slutändan mångfaldiga energibesparingarna. 30 " ""$ Energiplanering och genomförande av energiplanerna kan göras på olika sätt. Å ena sidan finns det ett heltäckande koncept som vanligen omfattar följande delar: väl definierade målsättningar, analys av den nuvarande situationen, analys av möjliga åtgärder och scenarier, definition av åtgärder och projekt, genomförande och utvärdering. Å andra sidan finns det möjlighet att genomföra enskilda åtgärder som inte ingår i ett övergripande energiplaneringskoncept. Tanken är att identifiera och jämföra olika åtgärder endast mycket grovt utan att utforma en hel handlingsplan. Åtgärderna genomförs en i taget. 6/44

9 Steg 4 Gör en handlingsplan: En detaljerad handlingsplan bör användas för att säkerställa en systematisk process för genomförande av energibesparande åtgärder. Handlingsplanen bör uppdateras regelbundet, helst årligen, för att avspegla de senaste åtgärderna och resultaten samt de eventuella förändringarna i prioriteringar. Steg 5 Genomförande av handlingsplanen. Det måste betonas att energihushållning är ett långsiktigt åtagande, inte bara något som sker en gång och sedan är över. Om en ordentlig granskning av handlingsplanen har gjorts har en plan för ständiga förbättringar redan skapats. Men behovet av ständiga förbättringar är hög. Steg 6 Utvärdering av resultat: Utvärdering av resultat omfattar mätning av både energianvändningen och granskning av den verksamhet som bedrivs inom handlingsplanen. Steg 7 Uppskattning: Att ge uppskattning och beröm för de som arbetar med energiprojektet är en bra åtgärd för att upprätthålla drivkraften och stöd för det fortsatta arbetet. Enligt ENERGY STAR-programmet, initierat av United States Environmental Protection Agency (EPA), som är ett framgångsrikt energihushållningsprogram inkluderar framgångsrik energihushållning följande sju steg: Steg 1 - Ständiga förbättringar: Framgångsrik energihushållning förutsätter engagemang. Organisationer gör ett åtagande att avsätta personal för arbetet samt ordnar finansiering för att ständiga förbättringar kan uppnås. Steg 2 - Bedömning av resultat: Återkommande utvärdering av organisationens energianvändning samt inrättande av ett underlag för att mäta energibesparingarna i framtiden. Steg 3 Sätt mål: Väl satta mål underlättar det dagliga beslutsfattandet och är grunden för att mäta resultat i energibesparing. Att kommunicera och skriva mål kan motivera personal att stödja energibesparingsinsatser i hela organisationen. 7/44

10 33( En handlingsplan för ett bra energieffektiviseringsarbete måste omfatta minst följande åtta delar: 1. Väldefinierade mål. 2. Rapporteringsmall. 3. Resursbehov, internt och externt. 4. Ekonomiska investeringskriterier. 5. Aktivitetsplan. 6. Mätning av energiförbrukning. 7. Personalens engagemang och rapportering. 8. Utveckling av en utbildningsplan (för personalen och andra lokalanvändare). Många tror att ett energieffektiviseringsarbete är lika med att göra en energianalys. Detta är bara delvis sant. Energianalys är ett viktigt steg i arbetet men det är inte det enda steget. Genomförandet av energianalysens rekommendationer kräver ständigt arbete under flera år. Arbetet betalar sig dock självt och ger utdelning under arbetets gång. Dessutom, efter den första övergripande energianalysen som görs i fastigheterna bör ett system för kontinuerlig kontroll av energianvändningen införas och mer riktade analyser bör utföras över tiden. Resultatet av en energianalys är en detaljerad handlingsplan för genomförandet av de föreslagna energieffektivitetsåtgärderna. Planering bör göras för varje steg och omfattar: de mål och åtgärder som måste genomföras i varje steg, en tidsplan för varje steg, uppgifter om organisationen och en budget för genomförandet av åtgärderna, beslut om hur arbetets skall dokumenteras och följas upp och avgränsning av arbetets omfattning vid varje steg. För att kunna fastställa de energirelaterade målen vid varje steg bör man ta hänsyn till de besparingsresultat som har uppnåtts i det förra steget. Detta innebär att målen med energiförbrukningen vid varje steg måste relateras till situationen vid det förra steget och inte till ursprungssituationen. Ett vanligt kriterium för avgränsningen av mål är att varje steg bör säkra sådana fördelar för företaget att de kommer att motivera både den investering som krävs för genomförandet av åtgärden och att det även fortsättningsvis följer energisparplanen. Slutligen finns det några punkter att ta hänsyn till när man tar fram en energisparplan: a) utvärdering och prioritering av de föreslagna åtgärderna från energianalysen, b) kombination av andra energirelaterade projekt i företaget och samordning av dessa, c) de organisatoriska och tekniska möjligheterna i företaget för genomförandet av de föreslagna åtgärderna, d) de ekonomiska förutsättningarna hos företaget för att själv finansiera de investeringar som behövs för energieffektiviseringsprojektet. 32 En effektivare energianvändning grundas på bättre kunskap om energianvändning. Därför är det avgörande att ha en energiplan som syftar till att kontinuerligt registrera, analysera, verifiera och kommunicera energiförbrukningen och på så sätt förbättra energieffektiviteten. Energimätningen ska vara kontinuerlig och fokusera på energiförbrukning och kostnader samt täcka alla olika energiförbrukade enheter (el, olika bränslen, fjärrvärme m.m.). 8/44

11 En sammanställning av all energiförbrukande utrustning och installationer måste finnas och uppdateras. Denna måste inkludera all typ av utrustning, funktion och effekt (kw). Vidare bör det finnas registrering av när utrustningen används. Ibland måste kompletterande mätningar genomföras. I större byggnader rekommenderas installation av undermätare för att registrera elanvändningen på en mer detaljerad nivå. Insamlade data analyseras och rapporter sammanställs och sprids till dem som nyttjas fastigheten. Informationen måste anpassas efter mottagarna. Det är också viktigt att välja de rätta informationskanalerna så att informationen når fram på ett effektivt sätt. Som en del i uppföljningen av elförbrukningen är det viktigt att kontrollera avtal och abonnemang med elnätsbolag och elleverantör. Kontrollen innefattar bland annat att se över att det verkliga effektbehovet stämmer överens med den effekt som abonneras från elnätsbolaget. Om effektabonnemanget är för högt eller för lågt innebär det högre kostnader för kunden. Detta är ingen energisparåtgärd men ändå en viktig del för att sänka kostnader. På den numera avreglerade elmarknaden finns många elleverantörer. Det är därför viktigt att se över sina elabonnemang regelbundet. Det är också viktigt att anpassa dessa efter energibehovet. Speciellt gäller detta möjligheten att få nattariff d.v.s. en lägre energikostnad nattetid om så är möjligt. Det finns idag styr- och reglerutrustning som ser till att anpassa driften så att den lägsta tariffen alltid används. 2'.%&,,/!&:# ;%%'#1. Begreppet energieffektivitet är svår att definiera. Två olika begrepp presenteras här: ett tekniskt och ett mer omfattande och subjektivt begrepp. En ingenjör kan definiera energieffektivitet begränsad till energiförbrukning av en utrustning medan en miljöaktivist kan ha en mer bred syn på energieffektivitet. En ekonom, politiker eller sociolog kan alla ha en annorlunda definition för energieffektivitet. Ofta blandas begreppen energieffektivitet och energisparande ihop. Ett exempel: Tänk er en skylt i en hög kontorsbyggnad som säger Var mer effektiv, använd trapporna istället för hissen! Om besökarna lyder skylten och tar trapporna har energieffektiviteten då ökat? Vi har sparat energi men vi har också minskat besökarnas tidseffektivitet. Ett annat exempel: Ett hushåll vidtar olika energibesparande åtgärder som att byta till energisparlampor och tilläggsisolerar. På vintertid höjer familjen dock rumstemperaturen och låter lamporna lysa längre tid som innebär att hushållet använder samma mängd energi som tidigare. Har detta hushåll förbättrat sin energieffektivitet? I en teknisk mening ja. 9/44

12 Hushållet får bättre komfort för samma energimängd och de får sitt belysningsbehov tillfredställt med mindre mängd el. I ett helhetsperspektiv har emellertid inte effektiviteten påverkats alls om inte hushållet av någon anledning har fått ökat behov för ökning av inomhustemperatur och längre belysningstid. energianvändningen avsevärt. Det leder till att utsläppen minskar och att vi får ett bättre klimat. Ekodesigndirektivet är planerat för att jämföra relationen mellan produkters funktion, kvalitet och miljöpåverkan. Direktivet ger inga bindande krav för olika elektronikprodukter men det definierar kriterierna för en miljövänlig elektronikprodukt. Avslutningsvis, när man försöker definiera energieffektivitet kan man konstatera följande: a. Energieffektivitet ökar när antingen den tillförda energimängden är minskad till en viss komfortnivå eller att komfortnivån ökar med samma energitillförsel som tidigare. b. Energieffektivitet (lite mer subjektivt sett) är den relativa minskningen i energianvändningen för att tillhandahålla samma mängd varor eller tjänster som tidigare. Tillgång till energi ger en mängd olika möjligheter som att köra ett fordon eller rosta bröd, att elda i en värmepanna, kyla ett kontor eller belysa en parkeringsplats. Man är energieffektiv om man kan tillhandahålla tjänster med en liten energimängd i relation till det man får. 20 Energiförbrukande produkter som elektronik eller uppvärmningsutrustningar står för en stor del av användningen av naturresurser och av energianvändningen. Produkterna har därför även betydande miljöpåverkan. Ekodesigndirektivet (2005/32/EG) är ett sätt för medlemsländerna i EU att arbeta tillsammans med klimatfrågan. Genom att ställa minimikrav på olika energiförbrukande produktgrupper där teknik finns för ökad energieffektivitet, minskar Energiförbrukande produkter och speciellt vitvaror har redan en energimärkning med information om produkternas energiförbrukning enligt direktivet 92/75/EEC. Energimärkningens syfte är att få konsumenterna att ta miljövänligare och mer energieffektiva köpbeslut när de skaffar nya produkter till sitt hushåll. Energimärkning ger information om investeringens ekonomiska effekter genom att visa på att högre investeringskostnad återbetalar sig genom en lägre energikostnad under produktens livstid. När man köper nya elapparater är det bra att välja utrustningar som är mer energieffektiva. Att ersätta gamla, energislösande apparater med nya och 10/44

13 energieffektiva är också att rekommendera men man ska ändå räkna ut hur mycket apparaterna används och hur mycket energi det går åt totalt sett för användning av den gamla utrustningen eller det nya alternativet. EU klassar produkters energieffektivitet från A++ (effektivast) till G (minst energieffektiv). Förutom en färgkodad klassificering finns det även andra uppgifter som energiförbrukning, vattenförbrukning och produktens ljudnivå. En liknande märkning finns för byggnader enligt Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD- 2002/91/EC, lag om energideklaration för byggnader). I offentliga verksamheter är direktiven om upphandling (2004/17/EG och 2004/18/EG) också aktuella. Dessa direktiv styr t.ex. upphandling av byggentreprenader, vatten, energi, transporter m.m. och innebär att man måste ta hänsyn till miljöeffekterna. Ett antal olika webbverktyg har tagits fram för att hjälpa konsumenterna att välja mer energieffektiva apparater, t.ex. Topten (www.topten.info). Detta är ett konsumentinriktat sökverktyg som uppvisar de bästa apparater i olika produktkategorier. E./'&'% )* 5.>17/!. F;;+&1#, & ( & < % 849 " > " ""! %8 & " /44

14 En mycket viktig aspekt att tänka på när det gäller energiförbrukande produkter är att de ofta drar ström även när de är i ett standbyläge. I varje hushåll förbrukas många wattimmar per år i onödan på grund av att elektroniken inte stängs av på riktigt med avstängningsknappen utan lämnas i standby-läget. När man köper en ny utrustning ska man alltid välja produkter med så låg standby-energiförbrukning som möjligt och alltid en utrustning som har en avstängningsknapp. Genomsnittliga värden för energiförbrukning i standby-läget och i ON-läget visas i tabellen i bilaga 1. 12/44

15 23 " I följande kapitel presenteras vanliga energisparåtgärder som kan göras i olika typer av hus. 230/ Klimatskalet är husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår också husets fönster och ytterdörrar. Även en ordentligt byggt hus släpper igenom värme. Man måste också komma ihåg att luften i byggnaderna måste bytas ut (1 gång / 2 timmar) för ett bra inomhusklimat. Men luften ska bytas ut genom ventilationssystemet och inte genom klimatskalet! Tilläggsisolering av väggar minskar uppvärmnings- och kylningsbehovet. Hur kostnadseffektiv åtgärden är beror på hur stor väggytan är och vilken typ av isoleringsmaterial man väljer. Generellt man säga att isolering av vägg inte är lika kostnadseffektivt som t.ex. tilläggsisolering av Några vanliga rekommenderade energisparåtgärder på klimatskalet är följande: Tilläggsisolering av tak (vindsbjälklaget) minskar värmebehovet på vintern och det eventuella kylningsbehovet på sommaren och förbättrar inomhusklimatet. Tilläggsisolering av tak är oftast den mest ekonomiska isoleringsåtgärden jämfört med isolering av golv eller väggar. Byggnader är ibland byggda på för dåligt isolerad grund (t.o.m. helt oisolerat i södra Europa). När det är kallt ute känns golven då kalla för fötterna. Isolering av golv förbättrar inomhuskomforten men är ofta inte lika lönsam åtgärd som t.ex. tilläggsisolering av tak. Minska solinstrålning eller värmeförluster genom fönster: Det är smart att använda rullgardiner, markiser eller liknande för att reglera solinstrålningen eller stänga ute kylan. Markiser som man monterar utomhus är effektiva för att hålla borta värmen på sommartid. På öst- och västsidan är vertikala jalusier effektivare, däremot på norr- och sydsidan ger horisontella jalusier en bättre effekt mot solen. Rullgardiner eller andra gardiner hjälper till på vintern för att hålla värmen inomhus. 13/44

16 Energieffektivare fönster. Moderna energieffektiva fönster släpper bara igenom en tredjedel så mycket värme som äldre tvåglasfönster. Ett billigare alternativ till att byta fönster helt och hållet är att sätta in en extra ruta i gamla fönster eller att byta ut en av rutorna mot lågenergiglas. Bättre tätning av fönster.värmen kan läcka ut genom dåliga tätningslistor till fönster eller ytterdörrar. Även själva fönsterkarmen kan vara dåligt isolerad. Trämaterial leder mindre värme än t.ex. aluminium eftersom det isolerar bättre. När man ska byta fönster är det viktigt att se till att man skaffar fönster av bra kvalitet även ur energisynpunkt. Installation av en ljusreflekterande fönsterhylla. Det innebär att en horisontell reflekterande fönsterhylla monteras på en höjd av 2/3 delar av fönstrets totalhöjd. Installationen har ett dubbelt syfte. Dels att skärma av solinstrålningen för dem som befinner sig närmast fönstret. Dels för att få in ljus längst in i lokalerna genom reflexion i hyllplanet. En efterinstallation är dyr och ger endast energibesparing om det samtidigt finns en dagsljusstyrning av belysningen. Byt färg på taket. Mörk färg absorberar mer värme från solen och ljusa färger reflekterar bort solinstrålningen och behåller byggnader svalare. Att behålla byggnaden så sval som möjligt när det är varmt ute är viktigt framför allt vad gäller kontorsbyggnader eftersom kylbehovet då kan minskas. Byt väggfärg. Ljusa färger på husväggarna reflekterar mer solinstrålning än mörka färger och behåller således byggnaden svalare. Ljusa väggfärger inomhus minskar belysningsbehovet och är därför energieffektivare $ Även om huset är uppvärmt eller kylt till en bekväm temperatur behöver inte detta innebära att man har gjort det energieffektivt. Det finns många olika typer av uppvärmnings- ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) t.ex. brännare, kaminer, värmepumpar eller fjärrvärmesystem.. Man kan göra många olika typer av åtgärder för att energieffektivisera uppvärmnings- /kylningssystemet, vissa av dessa beskrivs nedan. *$ Värme-/kylaggregaten måste placeras rätt så att den varma eller kalla luften kan cirkulera fritt. Rengöring av aggregaten. Lufttillförseln kan vara helt eller delvis blockerad, på grund av smuts och dammansamlingar eller t.o.m. fasta föremål i ventilationskanaler. Resultatet är ett system som inte fungerar som det ska, med en minskad energieffektivitet. Rengöring av luftfilter. Luftfiltren används för att avlägsna partiklar av damm och föroreningar som kommer in eller sprids in i byggnaden. Filtrena ska rengöras regelbundet eftersom orena luftfilter minskar luftflöden och minskar effekten av fläkten samtidigt som luftkvaliteten försämras. 14/44

17 + $ Installera styr- och reglersystem som på ett optimalt sätt sätter på och stänger av HVAC enligt de boendes önskemål. Styrsystemets givare mäter temperaturen på utsidan och/eller insidan av byggnaden och bestämmer hur länge byggnaden skall värmas upp eller kylas ner eller när t.ex. luftkonditioneringen eller ventilationen ska vara på och av. Använd timer. Det är enkelt att reglera HVAC-systemens gångtid med hjälp av timer. Systemen kan med hjälp av en timer stängas av redan innan lokalerna/rummen lämnas utan att det påverkar komforten. På detta sätt kan man spara energi. Behovsstyrning av ventilationen. När man inte vistas i utrymmen kan man dra ner ventilationsutrustningens effekt och på detta sätt minska energiförbrukningen avsevärt. Minska den uppvärmda/kylda ytan vid frånvaro. Utrustningen behöver kanske inte vara påslagen I hela byggnaden vid frånvar Det kanske går att använda HVAC-systemet i endast delar av byggnaden när ingen vistas i utrymmena. / Byt ut. Man kan göra stora besparingar genom att byta ut en gammal kylutrustning till en modern och energieffektiv. Bättre anpassning av belastningsprofilen. Varje kylanläggning har ett effektområde där den fungerar bäst. Genom att vid anskaffning av kylanläggningar tänka på att utrustningen är anpassad just till de effektbehov som man har kan man också optimera energieffektiviteten. Injustering av systemet är viktigt för systemets effektivitet, framföra allt om det finns flera kylaggregat inkopplade in i systemet. Varvtalsreglering eller behovsanpassning av kylfläktar kan utnyttjas för att reducera effektuttaget och energiförbrukningen. Kylvatten kan användas för uppvärmning av tappvarmvatten eller byggnaderna. Kompressorstorleken ska anpassas till lokalernas behov. Reglering av kylvatten och kondensvatten på ett optimalt sätt ökar anläggningens energieffektivitet. : Man kan göra stora besparingar genom att byta ut en gammal värmepanna och/eller brännare till en modern. Bättre anpassning av belastningsprofilen. Energiutbytet kan optimeras genom att dimensionera utrustningen rätt till de behov som man har. Injustering av pannans drift ökar utrustningens effektivitet. Reglering av pannans drifttider beroende på variationer i värmebelastningen är viktig för effektiv drift av värmesystemet. Justering av varmvattentemperaturerna efter det verkliga behovet som användarna har, undvik överdimensionering. Tänk att vattentemperaturen måste dock vara lägst 50 C vid tappstället (ca 60 grader i varmvattenberedaren) p.g.a. risken för Legionella-bakterier. Optimering av förbränning. En optimal förbränning (mängd luft etc.) minskar energiförbrukningen och ger den bästa energieffektiviteten. :$ Centraliserade kylanläggningar och varmvattenberedning. Omoderna centraliserade kylanläggningar eller panncentraler kan innehålla dåligt isolerade rörsystem som kan ge upphov 15/44

18 till förluster. Ökad energieffektivitet kan uppnås med hjälp av mindre kylrum/pannor som placeras närmare förbrukarna eller genom isolering. I Sverige är fjärrvärmesystemen mycket effektiva och värmeförlusterna är oftast mycket låga. Centraliserad kylvatten och varmvattenproduktion. Om det finns ett antal mindre anläggningar relativt nära varandra kan det vara ekonomiskt att koppla ihop dessa till ett system genom ett gemensamt välisolerat rörnät. Investerings- och underhållskostnaderna blir lägre för ett större system än för många små. Reglering av pumphastigheten. Genom att använda olika pumphastigheter kan man optimera energiförbrukningen för cirkulation av kylvatten eller varmvatten. Minskad vattenmängd. Ibland värms det upp eller kyls onödigt mycket vatten för att toppbehovet ska kunna tillfredställas till exempel på morgonen när många duschar och vattnet ska räcka till alla.. Eventuellt kan systemet omfördelas och flödet minskas och energi besparas. Cirkulationspumpens kapacitet ska anpassas till det verkliga behovet. Det är energislöseri att ha onödigt stora pumpar. Justering av vattentemperaturerna. Ibland kan det vara möjligt att justera vattentemperaturerna för att motsvara användarnas behov och på detta sätt minska förlusterna från rörsystemet. Minska vattencirkulationstiden. Många system har onödigt långa drifttider. Isolera vattenrören. Om vattenrörsisolering är för tunn eller i ett dåligt skick är det ofta lönsamt att göra om isoleringen. Förbättra ventilernas isolering. Isoleringen runt ventilerna bryts sönder med tiden. Genom att ersätta den med ny och väl anpassade material kommer förlusterna att sänkas. Minska rörlängd. Pumpens kapacitet samt förlusterna från vattenrören är relaterade till rörsystemets längd. Om det är möjligt att minska rörsystemets längd kan man möjliggöra besparingar i energi. :$ Byt ut gamla pumpar. Utrustning som är nära sin tekniska livslängd är sällan riktigt effektiva. Genom att ersätta dem kan hela systemets effektivitet bli bättre och man gör energi- och kostnadsbesparingar. Anpassning av lasten till behovet. Vid en installation är det viktigt att utrustningen är rätt dimensionerad till behovet. På detta sätt minimerar man energiförbrukningen och förlänger investeringens livslängd. Använd återluftsfunktion. Med hjälp av en återluftsfunktion kan man recirkulera luften under de perioder då frisk luft inte är nödvändig. Som följd av detta kan man minska onödig uppvärmning eller kylning eftersom den inkommande kalla/varma uteluften inte blandas i med inneluften och således kan man spara energi. När luft inte kan recirkuleras kan man istället utnyttja värmen/kylan i den 16/44

19 utgående luften med en s.k. värmeväxlare till att förvärma/kyla den inkommande luften. Man kan också använda den varma ventilationsluften för uppvärmning av utrymmen eller varmvatten och således spara energi. 232: förluster på vägen till förbrukaren. Det är oftast effektivare att ha en egen varmvattenberedare i varje hus. Effektiviteten i de svenska fjärrvärmesystemen är dock oftast hög och förlusterna i rörsystemet är små.. Tappvarmvatten kan produceras med en elektrisk varmvattenberedare, i en fjärrvärmeväxlare eller värmepump eller i en panna. Det finns många faktorer som styr valet av tappvarmvattenproduktion. Det kan vara ekonomi, tillgänglighet på fjärrvärme, leveranstrygghet, pris etc. Det finns i huvudsak fyra olika sätt att minska kostnaderna för tappvarmvatten produktion: använd mindre varmvatten, sänk temperaturen, isolera beredare och ledningar eller köp en ny effektivare modell. Enkla åtgärder som kan hjälpa till att klara varmvattenförsörjningen med mindre energiåtgång är: Minska temperaturen i beredaren. På grund av risk för tillväxt av Legionellabakterier (orsakar en svår bakteriesjukdom) får inte temperaturen sänkas till under 60 o C i varmvattenberedaren. Sänk temperaturen i tappvarmvattnets cirkulationssystem. Av samma skäl som ovan får inte tappvarmvattentemperaturen sänkas under 50 o C. Minska vattenflöden. Installera snålspolande kranar eller munstycken i köket eller i duschen och du kan spara mycket varmvatten utan att minska komforten.. Man ska alltid stänga av vattnet när man inte behöver det t.ex. när man tvålar in eller schamponerar sig. Egen varmvattenberedning. Centraliserad varmvattenberedning kan innebära att långa rördragningar orsakar Planering av varmvattenanvändningen. Varmvatten används för flera ändamål inom en byggnad. Genom att planera användningen av varmvatten för olika ändamål och vid olika tidpunkter kan det vara möjligt att jämna ut varmvattenberedningen och minska topparna. På detta sätt kan man kanske ha en mindre beredare som förbrukar mindre energi. 234; Belysning kostar, inte bara som energiförbrukning utan även underhållet kostar t.ex. lampbyten kostar i form av arbetstid. Energibesparingar kan uppnås genom att installera nya moderna armaturer, lampor och driftdon. Med nya armaturer är det också lättare att rikta ljuset så att det hamnar på rätt plats. Belysningssystemens effektivitet kan förbättras genom många olika åtgärder som presenteras nedan. 17/44

20 ; Armaturernas reflektorer måste hållas rena från smuts och damm. Rengöring av armaturerna sparar inte energi i sig men ju renare de är desto bättre ljusutbyte får man för samma energimängd. Byte till energieffektivare ljuskällor och armaturer. Byte av standardlysrör s.k. T8-lysrör (diameter 26 mm) till moderna T5-rör (16 mm) kan spara upp till 70 procent energi. Lågenergilamporna är cirka fem gånger effektivare än glödlampor. En lågenergilampa på 11 W ger samma mängd ljus som en glödlampa som tar 60 W i effekt. Om ljusnivåerna är onödigt höga eller om ljuskällorna är dåligt placerade efter användarnas behov är det möjligt att spara energi genom att ta bort onödiga lampor. Byte till lysrör med bättre ljusutbyte. Genom att byta till s.k. fullfärgslysrör kan man få bibehållen ljusstyrka med färre lysrör och på detta sätt få en energibesparing. Installation av spänningssänkande reglerutrustning. Detta är ett sätt att effektivisera en befintlig lysrörsinstallation. Utrustningen fungerar så att den sänker spänningen en stund efter upptändning av lysrören. Därmed minskar ljuset obetydligt samtidigt som energiåtgången sänks med upp till 30 procent. Armaturbyte kan minska energiåtgången om man samtidigt byter till en energieffektivare ljuskälla. Att minska antalet ljuspunkter kan vara ett sätt att minska överbelysning. Rätt placering av armaturer i förhållande till arbetsplaster kan också förbättra arbetsmiljö, minska bländningsproblem och spara energi. Byte av drivdon (drossel) i lysrörsarmaturer kan spara energi. + $ Släck efter dig! Det mest effektiva sättet att försäkra sig om att belysningen är släckt efter arbetsdagen är att ge ansvar till personalen för att kontrollera att belysningen inte är på. Dessutom ska man endast ha belysning på i de rummen där man vistas. Optimera belysningen efter behovet Var behövs ljuset? Att ha bara en ljusbrytare för hela arbetsutrymmet är ineffektivt energiutnyttjande, framför allt om bara några få personer vistas i utrymmet. Det är energismart att anordna flera arbetsområden med individuella ljusbrytare. Utnyttja dagsljuset! Om dagsljuset är tillräckligt ska det utnyttjas. Det är dock viktigt att det finns möjlighet att tända ljus i de områden av arbetslokalen där dagsljuset inte räcker till. Bra tillgänglighet! Det är viktigt att ljusbrytarna är rätt placerade så att man har lätt att komma åt dem. Ju bättre tillgänglighet desto enklare är det att släcka ljuset. Skymningsrelä utomhus och och närvarosensorer inomhus. Automatiska ljusbrytare är mycket bra ur energibesparingssynpunkt. 18/44

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen

Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Checklista: Hushålla med energin i Brf. sid 1 (1) Så här hushållar du med den gemensamma energin i bostadsrättsföreningen Tänk på att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Man bör passa på att göra flera åtgärder

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-02-11 Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256 Adress/ort: Lerviksvägen 108 / Åkersberga Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-27 Fastighetsbeteckning: Tofta 1:11 Adress/ort: Österfäladsvägen 154, Asmundtorp Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-11-17. Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-11-17 Fastighetsbeteckning: Båtyxan 19 Adress/ort: Tegnebyvägen 17 / Bromma Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 5 augusti 2015. Adress/ort: Västra Torps byav 109-0. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 5 augusti 2015 Adress/ort: Västra Torps byav 109-0 Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-22 Fastighetsbeteckning: Klagshamn 42:31 Adress/ort: Ängavångsvägen 5, Klagshamn Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 10 februari 2016 Adress/ort: Ramels v 11, Hököpinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Hemmeslöv 45:240 Adress/ort: Norra Rundvägen 10, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228)

Energirapport. med smarta tips. Rödingvägen 6 / Kvicksund. Datum för besiktning: Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2015-11-18 Adress/ort: Rödingvägen 6 / Kvicksund Besiktigad av (certnr): Mats Jönsson (5228) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-04-14 Fastighetsbeteckning: Tännforsen 13 Adress/ort: Yrvädersgatan 35, Ödåkra Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund &

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-02-05 Fastighetsbeteckning: Hemmesta 11:181 Adress/ort: Vasavägen 14 / Värmö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-13 Fastighetsbeteckning: Värjan 33 Adress/ort: Norra Bulltoftavägen 33, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-07 Fastighetsbeteckning: Blåslampan 1 Adress/ort: Bågfilsgatan 17, Tygelsjö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-16 Fastighetsbeteckning: Valler 1:15 Adress/ort: Valler 290, Romelanda Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer