qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty MÅLPAKET uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TÖREBODA KOMMUN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

2 Målpaket 2013 Tö reböda kömmun Den trivsamma kommunen med medskaparanda och dialog i centrum. Kunskapsutveckling och utbildning Syftet med strategin är att vi vill utveckla och prioritera kunskapsutveckling för både barn, ungdomar och vuxna. Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet Alla elever i grundskolan ska vara godkända i svenska, matematik och engelska samt ytterligare fem ämnen. Grundläggande behörighet, ger bara behörighet till vissa nationella program. VERKSAMHETSMÅL: Alla elever i grundskolan ska ha minst godkända betyg för behörighet till samtliga gymnasieprogram Målet innebär godkänt i minst åtta ämnen samt matematik, svenska och engelska. Ger behörighet till alla nationella program. Indikator: Resultat i nationella proven åk 6. Källa: skolverket Indikator: Slutbetyg åk 9. Genomsnittlig procentsats för elever med godkända betyg i svenska, matematik och engelska samt åtta övriga ämnen i slutbetyget för årskurs 9. Källa: Skolverket VERKSAMHETSMÅL: Alla elever ska kunna läsa efter åk 3 och ha grundläggande matematisk förmåga. En god läskunnighet och grundläggande matematik i åk3 är mycket viktig för att eleven ska tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Språklig medvetenhet samt utveckling av barns språk och kommunikation inom förskolan är en viktig grund. Indikator: Resultat i kommungemensamma tester i läsning och matematik. Indikator: Resultat i nationella proven åk 3. VERKSAMHETSMÅL: Biblioteket ska främja språkutveckling och stimulera till läsning. Riktade satsningar på barn och ungdomar inom biblioteksverksamheten genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov samt att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska biblioteket främja intresse för information, upplysning samt kulturell verksamhet. Indikator: Antal utlån Indikator: Antal nyförvärvade medier Andelen elever med genomförd gymnasieutbildning samt andelen elever som läser vidare på högre utbildning skall öka Indikator: Andelen elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år. Andelen som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IM. Måttet är utifrån folkbokförda i kommunen. Källa: skolverket Indikator: Hur många elever läser på högskolan 3 år efter genomförd gymnasieutbildning?

3 Avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: Skolverket Samverkan mellan skola och näringsliv och högskola ska vara omfattande och av god kvalitet VERKSAMHETSMÅL: Samverkan med det lokala näringslivet skall vara en del av underlaget eleven erbjuds inför val av fortsatt utbildning och yrkesval. Eleverna skall erbjudas en allsidig yrkes-och utbildningsintroduktion inför gymnasievalet Indikator: Antal elever som fullföljer skolans samverkansplan med näringslivet. Studievägledningen innebär introduktion och information under åk 8 och 9.Detta sker i form av PRAO, yrkesresa, yrkesinformation från olika branschorganisationer kallad "Framtidståget" och gymnasieinformation Mätmetod: Rapport från arbetslag till skolledning. Källa: kommungemensam enkät. Näringsliv och arbetsmarknad Töreboda ska vare en kommun där företag trivs och vill etablera sig, där vi uppmuntrar kreativt tänkande och entreprenörskap och där vi sätter fokus på allas rätt till arbete och meningsfull sysselsättning. Antalet företagsetableringar skall öka Indikator: Antal arbetstillfällen inom privat näringsliv, jämfört med tidigare år. Antal arbetstillfällen inom privat näringsliv ger en bra indikation på utvecklingen inom näringslivet. Källa SCB. Indikator: Omsättningen inom dagligvaru- och sällanköpshandeln, jämfört med tidigare år. En hög omsättning inom handeln ger förutsättningar för fler arbetstillfällen och fler företagsetableringar. Källa: Handelns utredningsinstitut Nyföretagande och entreprenörskap skall stimuleras Indikator: Nettoförändringen nystartade/nedlagda företag, jämfört med tidigare år. Nystartade företag är en viktig del gällande antal arbetstillfällen och nivån på arbetslösheten. Källa: SCB Kommunen ska verka för full sysselsättning, bl. a genom en aktiv lokal arbetsmarknad VERKSAMHETSMÅL: Antalet personer inom LSS personkrets, som har arbete/sysselsättning utanför dagcenterverksamheten, ska öka. Arbete och sysselsättning i företag ger bra förutsättningar för ett självständigt liv med hög självupplevd livskvalitet. Indikator: Antal arbetstagare inom LSS personkrets som har arbete utanför dagcenterverksamheten. Arbete i företag ökar möjligheten till meningsfull sysselsättning och lönearbete. Indikator: Hur stor andel av inskrivna på AME går vidare till arbete eller utbildning?

4 Källa: Arbetsförmedlingen Indikator: Antal öppet arbetslösa kommuninnevånare, jämfört med tidigare år. Sysselsättning är en mycket viktig del i kommuninnevånarnas hälsa, ekonomi och kvarboende i kommunen. Källa arbetsmarknadsverket Kommunikation, boende och miljö Töreboda ska erbjuda bra och trivsamt boende för alla generationer, där goda kommunikationer finns för att nå såväl angränsande kommuner som storstadsregioner. Vi ska värna om vår vackra miljö och leva resurssnålt och ansvarsfullt med tanke på kommande generationer. Utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer för alla åldrar Indikator: Andel återvunnet material av hushållsavfallet, jämfört med tidigare år. Kvantitet på återvinning är en del i livsmiljön. Källa: FTI, AÖS. Indikator: Nettoförändring antal bostäder, jämfört med tidigare år. En ökning av antalet bostäder är en viktig del i att få fler kommuninnevånare och en grund till att utveckla boende och livsmiljöer för alla åldrar. Källa: kommunfakta VERKSAMHETSMÅL: Folkbiblioteket ska vara tillgängligt för alla Genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till olika gruppers behov samt. Indikator: Antal timmar biblioteket har öppet utöver 8-17 på vardagar Indikator: Antal besökare, både fysiskt och virtuellt Utveckla möjligheterna att resa kollektivt Indikator: Hur många tågstopp har Töreboda på restider morgon och eftermiddag, sträckan Töreboda - Skövde. Att kunna resa kollektivt sträckan Töreboda -Skövde påverkar många kommuninnevånare, antal tågstopp jämfört med tidigare år ger en indikation på om möjligheterna att resa kollektivt har förbättrats. Källa: gällande tågtidtabell Väl utbyggd IT-infrastruktur VERKSAMHETSMÅL: Bygga bort samtliga definierade områden som saknar tillräcklig bredbandskapacitet inom kommunen fram till Tillgång till bredband är idag en mycket viktig del i boendemiljön. I nutidens och framtidens informationssamhälle är det en kvalitetsfråga av stor betydelse för alla medborgare. Indikator: Antal definierade bristområden för bredband, jämfört med tidigare år. Definierade bristområden ger en klar bild av vad och i vilken omfattning fortsatt planering och insatser ska ske, för att nå uppsatt mål. Källa: Post och telestyrelsens kartläggning av bredbandskapaciteten inom Töreboda kommun. Öka användningen av förnybar energi Indikator: Kommunens interna användning av fossil energi, jämfört med tidigare år.

5 Användning av fossil energi ger en negativ miljöpåverkan. Sker en ökad användning av förnybar energi minskas användningen av fossil energi. Källa: energimyndigheten Indikator: Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar. Miljöbilar har en lägre av grad negativ miljöpåverkan än andra bilar. Andel miljöbilar i kommunorganisationen är en del i hur kommunens interna miljöpåverkan ser ut. Källa: energimyndigheten Omsorg Syftet med strategin är att ge god omsorg efter individens behov. Den goda omsorgen medför trygghet och trivsel för invånarna. Verksamheten ska bidra till individens oberoende och självständighet Indikator: Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst eller särskilt boende Andelen visar grad av oberoende. Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun (SKL och SCB). Indikator: Upplever brukare med personlig assistans att insatsen bidrar till oberoende och självständighet? Genom intervjuer ta reda på om brukare med personlig assistans upplever känsla av oberoende och självständighet. Källa: kommunen VERKSAMHETSMÅL: Antalet nyplaceringar av barn och ungdomar blir färre tack vare Flexus arbete. Genom förebyggande stöd påverkas behovet, så att placeringar i familjehem eller på institution inte är nödvändiga. Indikator: Antal nyplaceringar av barn och ungdom i familjehem eller på institution. Behov av placering av barn och ungdom är ett misslyckande och förebyggande insatser är viktiga för att minska behovet. Källa: kommunen VERKSAMHETSMÅL: Individ- och familjeomsorgens verksamhet ska leda till att individens självupplevda livskvalitet höjs. Den självupplevda livskvaliteten är avgörande för förmågan och känslan av att själv kunna förändra sin totala livssituation. Indikator: Klienternas självupplevda livskvalitet före, under och efter insatser Självupplevd livskvalitet är avgörande för förmågan och känslan av att själv kunna förändra sin totala livssituation. Källa: kommunen VERKSAMHETSMÅL: Töreboda kommun ska registrera i och använda nationella kvalitetsregister. Ett viktigt syfte med nationella kvalitetsregister är att styra mot förbättringsåtgärder som direkt berör den enskildes oberoende och självständighet. Indikator: Täckningsgrad i Palliativregistret, Senior Alert och BPSD Individuell registrering i kvalitetsregister är den bästa tänkbara metoden för att kunna arbeta med individuella förbättringsåtgärder. Källa: Den nationella utdataportalen för kvalitetsregister

6 VERKSAMHETSMÅL: Töreboda kommun ska verka för en god läkemedelsbehandling för äldre. Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat kontinuerligt under de senaste 20 åren. En allvarlig och tydlig konsekvens av den ökningen är att närmare 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus idag har koppling till läkemedelsrelaterade problem. Indikator: Antalet äldre som har olämpliga läkemedel, olämpliga läkemedelskombinationer eller läkemedel mot psykos i särskilda boenden Förbättring av äldres läkemedelsbehandling ökar individens oberoende och självständighet. Källa: Socialstyrelsen Omsorg ska erbjudas inom rimlig tid utifrån individens behov Indikator: Hur stor andel av de som erbjudits plats inom fritidshemverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Mäter effektivitet i handläggning, samt intern och extern kommunikation. Källa: Kommunen, procapita Indikator: Hur lång är tiden (snitt) från ansökan till erbjudande om plats i särskilt boende? Mäter effektivitet i handläggning, samt intern och extern kommunikation. Källa: Kommunen, procapita Indikator: Hur lång är tiden (snitt) från ansökan till erbjudande om sysselsättning inom daglig verksamhet? Mäter effektivitet i handläggning, samt intern och extern kommunikation. Källa: Kommunen Indikator: Handläggningstid i snitt (dagar) för att få försörjningsstöd. Behov av försörjningsstöd är ofta akut varför en tidseffektiv handläggning är viktigt för individen. Källa: kommunen Verksamheten ska präglas av delaktighet och inflytande med gott bemötande Indikator: Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. Syftet med indikatorn är att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt medkommunen. Källa: externt företag Indikator: Andel föräldrar och elever som känner sig delaktiga och upplever ett gott bemötande inom förskola och skola. Delaktighet information och gott bemötande är en förutsättning för en bra verksamhet. Källa: kommunenkät. VERKSAMHETSMÅL: Den enskilde ska känna förtroende för verksamheten och vara nöjd med insatserna Om man ska kunna vara delaktig och ha inflytande så krävs att den enskilde har förtroende för verksamheten. Indikator: Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar? Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Källa: Kommunen

7 Indikator: Hur nöjda är brukarna med sin hemtjänst? Indikatorn ger ett sammanfattande värde av den äldres bedömning av hemtjänsten beaktat ur tre dimensioner, dvs. utifrån den äldres erfarenhet, förväntning och uppfattning av idealt stöd. Källa: Socialstyrelsen Indikator: Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Indikatorn ger ett sammanfattande värde av den äldres bedömning av sitt äldreboende beaktat ur tre dimensioner, dvs. utifrån den äldres erfarenhet, förväntning och uppfattning av idealt stöd. Källa: socialstyrelsen Indikator: Genomsnittligt antal omsorgspersonal som ger stöd till en boende på gruppbostad under 14 dagar. Om många olika personer utföra insatser finns det risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Det är därför viktigt att inte alltför många olika personer hjälper den enskilde. Källa: kommunen VERKSAMHETSMÅL: Alla som har hemtjänst eller bor på särskilt boende garanteras en kontaktman och de har själva möjlighet att påverka valet av vem som ska vara kontaktman. Av Ks beslutad värdighetsgaranti. Att få välja kontaktman är en mycket viktig förutsättning för delaktighet och inflytande. Indikator: Andel brukare inom hemtjänst/särskilt boende som har kontaktman? Att få välja kontaktman är en mycket viktig förutsättning för delaktighet och inflytande. Källa: kommunen VERKSAMHETSMÅL: Alla inom hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet eller personlig assistans ska ha en aktuell genomförandeplan. Genomförandeplanen är en viktig grund för att brukaren ska uppleva att omsorgen präglas av delaktighet och inflytande. Genomförandeplanen är en viktig del för att individen ska uppleva delaktighet och självständighet. Indikator: Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan Aktuell genomförandeplan är en viktig grund för att brukarna ska uppleva att omsorgen präglas av delaktighet och inflytande. Källa: Äldreguiden, kommunen Framgångsrik arbetsgivare Syftet men strategin är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats som ger utvecklingsmöjligheter och erbjuder medborgarna en god service Arbetsmiljö/villkor som innebär att medarbetare mår bra, känner arbetsglädje och levererar bra tjänster till medborgarna Indikator: Fysisk förmåga enligt hälsoundersökning Indikator: Sysselsättningsgrader för anställda Närhet, dialog och delaktiget ska prägla Töreboda kommun Indikator: Andel genomförda medarbetar/lönesamtal med anställda. Tydlighet i mål, förväntningar, krav och uppföljning

8 Indikator: Andel anställd omsorgspersonal inom äldreomsorgen med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande För att det ska vara möjligt att bedriva en bra vård och omsorg om äldre måste det i kommunerna finnas utbildad, kunnig och erfaren personal. Medarbetarnas utbildningsnivå är ett mått på förutsättningarna för att åstadkomma bra resultat och hög kvalitet inom äldreomsorgen. Källa: socialstyrelsen Folkhälsa Tillsammans med barn och föräldrar samt personal arbeta för att främja det psykiska välbefinnandet VERKSAMHETSMÅL: Andel personer med psykiskt välbefinnande ska öka. Upplevelse av psykiskt välbefinnande är ofta en grundfaktor som påverkar den totala känslan av god hälsa. Indikator: Andelen personer med psykiskt välbefinnande, jämfört med tidigare år. VERKSAMHETSMÅL: Det självskattade hälsotillståndet ska öka Indikator: Det självskattade hälsotillståndet ska öka Kommun och primärvård ska arbeta tillsammans med individen för att skapa förutsättningar för en livsstil som ger goda matvanor och stimulerar fysisk aktivitet Indikator: Andelen individer med fetma, jämfört med tidigare år. Indikator: Andelen personer som ägnar sig åt fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag, jämfört med tidigare år. Indikator: Antal kariesangrepp hos 6-åringar, jämfört med tidigare år. VERKSAMHETSMÅL: Servera vällagad och varierande kost i trevlig miljö. Indikator: Andel nöjda gäster Andel nöjda gäster inom både äldreomsorg och skola. Nöjda med maten och miljön. Källa: kommunenkät Minska bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar. Indikator: Omfattning av riskabla alkoholvanorna hos ungdomar, jämfört med tidigare år. Indikator: Omfattning av ungdomars narkotikabruk, jämfört med tidigare år. Indikator: Andelen dagligrökare, jämfört med tidigare år. God ekonomisk hushållning Investeringarna ska finansieras med egna medel Lånefinansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 miljoner kronor.

9 Indikator: Andel investeringar som finansierats med egna medel Oförändrad skattesats Resultatnivån ska uppgå till 2 % Resultatnivån ska uppgå till två procent av budgeterade anslag för kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Indikator: Andel budgetansvariga med budget i balans Verksamheterna ska visa budget i balans vid årets slut. Resultatet ska vara 0 eller över med bibehållen kvalitet.

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer