Dnr: 2010/ Dnr: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011. Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011"

Transkript

1 Dnr: 2010/ Dnr: Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra, tredje och fjärde kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade siffror med status hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

2 Sida: 2 av 25 Innehållsförteckning Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra, tredje och fjärde kvartalet Sammanfattning Inledning Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Status hos Arbetsförmedlingen den 31 maj Status i arbete Status öppet arbetslös Status program med Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Jämförelse av totalomfattning för dem som återvänt till sjukförsäkringen Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 samt under första, andra och tredje kvartalet Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller

3 Sida: 3 av 25 Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Denna uppföljning fokuserar främst på dem som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen under fjärde kvartalet 2010, för övriga grupper redovisas sammanfattande statistik i bilaga 1. I tabellen nedan visas hur många som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid de olika tidpunkterna, hur många av dem som blev kvar i sjukförsäkringen (till exempel för att de beviljades sjukersättning tills vidare) och hur många som återvänt till sjukförsäkringen. Antal personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen Antal som blev kvar i sjukförsäkringen Antal som återvänt till sjukförsäkringen Andel som blev kvar i eller återvänt till sjukförsäkringen Årsskiftet 2009/2010 Första kvartalet 2010 Andra kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 Fjärde kvartalet % 62 % 58 % 53 % 44 % De flesta som lämnat sjukförsäkringen efter att ha uppnått maximal tid har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Tabellen nedan visar senaste status för dem som skrivit in sig och som inte återvänt till sjukförsäkringen. Årsskiftet 2009/2010 Första kvartalet 2010 Andra kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Antal personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen och som inte återvänt till sjukförsäkringen Varav i arbete 34 % 30 % 24 % 20 % 16 % Varav öppet arbetslös 9 % 8 % 9 % 6 % 5 % Varav inskrivna i program med 38 % 38 % 45 % 52 % 57 % Varav inskrivna utan 6 % 10 % 10 % 12 % 16 % Varav lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete 12 % 14 % 11 % 9 % 6 % 3

4 Sida: 4 av Inledning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har i sina respektive regleringsbrev för 2011 fått uppdraget att tillsammans följa upp och analysera situationen för de personer som har uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Detta gäller personer som har fått sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Strukturen för redovisningen har utformats i samarbete med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Försäkringskassan har möjlighet att följa vilka personer som beviljas olika förmåner och under hur lång tid ersättning utbetalas. Vid en uppföljning av situationen för de personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen är det av intresse att studera i vilken mån personer har beviljats sjukersättning tills vidare, aktivitetsersättning, fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som omfattas av en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag kan behöva kompletteras. Efter att en person uppnått maximal tid i sjukförsäkringen har denne möjlighet att på Arbetsförmedlingen anmäla sig till det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion som kan pågå som längst i tre månader. I denna uppföljning redovisas antalet personer av dem som lämnat sjukförsäkringen som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Vidare redovisas status på Arbetsförmedlingen för de personer som ej återvänt till sjukförsäkringen efter att de skrivit in sig på Arbetsförmedlingen. Det finns dock personer som innan och efter programmet arbetslivsintroduktion varit aktuella på både. Dessa överlappningar har ej varit möjligt att följa inom ramen för denna uppföljning. Försäkringskassan har tillgång till uppgifter från Arbetsförmedlingens register som visar vilken status målgruppen för denna uppföljning har i slutet av varje månad hos Arbetsförmedlingen. I denna uppföljning redovisas information om de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Sammanfattande information om de personer som uppnådde maximal tid vid årsskiftet 2009/2010 samt under första, andra och tredjekvartalet 2010 redovisas i bilaga 1. Dessa grupper har redovisats mer utförligt i tidigare uppföljningar. Senast tillgängliga uppgifter är från maj 2011 och många 4

5 Sida: 5 av 25 retroaktiva beslut bör ha fångats, men uppgifterna kan fortfarande förändras. För att en person ska räknas som att denne återvänt till sjukförsäkringen ska personen ha startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Detta ska ha skett inom ett år efter arbetslivintroduktionens slut. Därefter räknas man som ett vanligt sjukfall i statistiken. Av de grupper som redovisas i denna rapport är det årsskiftesgruppen och delar av gruppen som lämnade sjukförsäkringen under första kvartalet 2010 som berörs av detta. 5

6 Sida: 6 av Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under fjärde kvartalet 2010 Under fjärde kvartalet 2010 uppnådde personer maximal tid i sjukförsäkringen varav i sjukpenning på fortsättningsnivå och i tidsbegränsad sjukersättning. Av dessa personer har 119 personer beviljats fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå och personer har hittills beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning (SA) med startdatum i direkt anslutning till slutdatumet för den tidsbegränsade ersättningen. Resterande personer lämnade sjukförsäkringen. Av dessa personer är drygt två tredjedelar kvinnor, medelåldern är 46 år och psykiska diagnoser (50 %) samt sjukdomar i rörelseorganen (27 %) dominerar. Av dem som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet var det personer som fram till den 31 maj 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Det är således totalt 859 personer som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen fram till och med De som inte skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen är i genomsnitt äldre än dem som skrivit in sig och har oftare en diagnos som inte tillhör diagnosgrupperna psykiska diagnoser eller sjukdomar i rörelseorganen. Tabell 1. Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel kvinnor 70 % 71 % 70 % Andel män 30 % 29 % 30 % Andel psykiska diagnoser 49 % 51 % 50 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 28 % 23 % 27 % Andel övriga diagnoser 23 % 26 % 23 % Medelålder 46 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik I figur 1 nedan ges en översiktlig bild över vad som hänt med de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen fjärde kvartalet

7 Sida: 7 av 25 Figur 1. Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen fjärde kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under fjärde kvartalet ( män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. ( män) lämnade sjukförsäkringen. ( män) 859 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) 65 har återvänt till sjukförsäkringen. (44 21 män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 794 har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 733 i arbete. ( män) 217 öppet arbetslösa. ( män) i program med. ( män) 733 inskrivna utan. (504 kvinnor och 229 män) 257 lämnat Af av annan anledning än arbete. (173 kvinnor och 84 män) 7

8 Sida: 8 av Gruppen som återvänt till sjukförsäkringen Efter cirka tre månader utan ersättning från sjukförsäkringen kan den försäkrade få sjukpenning eller rehabiliteringspenning 1. Fram till och med den 14 juni 2011 hade sammanlagt personer skickat in en begäran om detta. Som tidigare nämnts finns eftersläpningar i den statistik som visar på hur många personer som beviljas en förmån. Det kan till exempel bero på att ansökan om ersättning kan göras retroaktivt och att det kan ta tid att handlägga ärenden på Försäkringskassan, bland annat på grund av att beslutsunderlag behöver kompletteras. Av de personer som ansökt om sjukpenning eller rehabiliteringspenning har hittills personer startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar. Utöver dessa personer har 55 personer beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Totalt har alltså personer (26 procent) startat ett sjukfall som blivit minst 30 dagar eller beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa personer beskrivs i fortsättningen som återvänt till sjukförsäkringen. De som återvänt till sjukförsäkringen har ungefär samma könsfördelning som dem som inte återvänt. Medelåldern är något högre och det är något mindre vanligt med psykiska diagnoser bland dem som återvänt. Det finns även vissa skillnader i omfattning. Skillnaderna vad gäller omfattning illustreras i Tabell 3 nedan. Tabell 2. Antal personer som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Nedan redovisas i vilken utsträckning personer med olika omfattning återvänt till sjukförsäkringen. Uppgifterna utgår ifrån vilken omfattning personer hade i tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning på fortsättningsnivå innan de lämnade till följd av tidsgräns. Personer med en hög ersättningsgrad har i högre grad återvänt till sjukförsäkringen medan relativt sett färre personer med en låg ersättningsgrad har återvänt till försäkringen. 1 För de försäkrade som haft en tidsbegränsad sjukersättning i maximalt 18 månader enligt övergångsbestämmelserna är detta under förutsättning att de har en SGI som de kan få tillbaka 8

9 Sida: 9 av 25 Tabell 3. Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 105 (14 %) 625 (86 %) 730 (100 %) 50 % 361 (24 %) (76 %) (100 %) 75 % 120 (33 %) 242 (67 %) 362 (100 %) 100 % (29 %) (71 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Genom att följa vilka personer som åter har fått en utbetalning från sjukförsäkringen kan det konstateras att det finns personer som både finns registrerade hos Arbetsförmedlingen och som får ersättning utbetald från sjukförsäkringen. Det kan finnas flera anledningar till detta, bland annat kan det finnas personer som är sjukskrivna på deltid och arbetar med lönebidrag på deltid. Hur vanligt detta är kan inte kartläggas genom Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie statistik. Personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i handlingsplansamverkan kan också leda till överlappningar. 2.2 Status hos Arbetsförmedlingen den 31 maj 2011 Av de totalt personer som lämnade sjukförsäkringen fjärde kvartalet som en konsekvens av tidsgränserna i sjukförsäkringen var det personer, män, som fram till den 31 maj 2011 var aktuella eller hade varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Av dessa personer är det personer, kvinnor (70 procent) och män (30 procent) som inte återvänt till sjukförsäkringen i någon omfattning. Deras status den sista maj 2011 hos Arbetsförmedlingen visas i figur 1 på sidan 7. Status består av senaste registrerade sökandekategori för dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och avaktualiseringsorsak för dem som lämnat Arbetsförmedlingen. Vissa statusgrupper, exempelvis i arbete, består av personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga arbeten eller arbeten med stöd samt av personer som lämnat Arbetsförmedlingen för ett arbete Status i arbete Status i arbete består av fyra kategorier, fortsatt anställning samma arbetsgivare, arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. Till fortsatt anställning hos samma arbetsgivare räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för fortsatt anställning hos tidigare arbetsgivare. Till arbete utan stöd räknas personer som lämnat Arbetsförmedlingen för tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar samt personer 9

10 Sida: 10 av 25 som fortfarande är inskrivna på Arbetsförmedlingen med tillfälliga anställningar som timanställningar eller deltidsanställningar. Till nystartsjobb räknas personer med nystartsjobb samt särskilt nystartsjobb. Till arbete med stöd räknas anställning med lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställning, offentligt skyddat arbete och anställning på Samhall. I dagsläget är det ej möjligt att ta fram data på huruvida de personer som är i arbete arbetade i någon omfattning innan programmet arbetslivsintroduktion och om de den sista maj arbetade i samma, eller mindre/högre, omfattning som innan de skrevs in i programmet arbetslivsintroduktion. De personer som räknas till status i arbete förutsätts ha lön Status öppet arbetslös Status öppet arbetslös består av två kategorier, platsförmedlingsservice och avslutad programinsats. Till kategorin platsförmedlingsservice räknas personer som är matchningsbara och bedömda att kunna ta ett arbete direkt. Kategorin avslutad programinsats är en automatisk kod som sätts vid avslutad programinsats om kod för ny sökandekategori ej registrerats. För personer i denna kategori har ej en bedömning om de kan ta ett arbete direkt gjorts. De personer som räknas till status öppet arbetslös förutsätts ha ersättning från arbetslöshetsförsäkringen Status program med Till status program med räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen har flera arbetsmarknadspolitiska program som innehåller olika insatser och aktiviteter beroende på syftet med programmet. Personer som deltagit i programmet arbetslivsintroduktion har efter detta framförallt deltagit i programmen fördjupad vägledning och kartläggning, arbetslivsinriktad rehabilitering, aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, förberedande utbildning och insatser inom jobb- och utvecklingsgarantin. De personer som räknas till status program med uppbär Status inskrivna på Arbetsförmedlingen utan Till status inskriven på Arbetsförmedlingen utan räknas personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, men som ej deltar i program med eller har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att de är inskrivna med förhinder och har begränsade alternativt obefintliga förutsättningar, trots försök till anpassning, för att delta i arbetsmarknadspolitiska program med. Majoriteten av dem som är inskrivna utan bedöms ha sökt ersättning från sjukförsäkringen. En förutsättning för att 10

11 Sida: 11 av 25 Försäkringskassan ska behandla en ansökan om ersättning från sjukförsäkringen är att personen inte uppbär samtidigt Status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete Till status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete räknas personer som avaktualiserats och lämnat Arbetsförmedlingen av andra anledningar än arbete. Till lämnat av känd orsak räknas personer som avaktualiserats från Arbetsförmedlingen och där orsaken till detta är känd av arbetsförmedlaren. Till lämnat för utbildning räknas personer som lämnat för annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning och till lämnat på grund av att kontakten upphört räknas personer där personen ej är avhörd och anledningen till detta ej är känd av Arbetsförmedlingen. De personer som räknas till status lämnat Arbetsförmedlingen av annan anledning än arbete uppbär ingen ersättning från arbetsmarknadspolitiken. I tabell 4 nedan redovisas status på Arbetsförmedlingen den 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen fjärde kvartalet 2010 fördelat på kategori och kön. 11

12 Sida: 12 av 25 Tabell 4 Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen fjärde kvartalet 2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Jobb- och Utvecklingsgarantin Övriga program I Program totalt Inskriven utan Inskriven med förhinder Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat Af, ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 12

13 Sida: 13 av Jämförelse av totalomfattning för dem som återvänt till sjukförsäkringen I tabellerna nedan redovisas i vilken utsträckning de personer som återvänt till sjukförsäkringen fått förändrad totalomfattning när de återvänt jämfört med den totalomfattning de hade innan de lämnade sjukförsäkringen. Totalomfattning avser sammanlagd omfattning av sjuk- /rehabiliteringspenning och sjuk-/aktivitetsersättning. De tidpunkter som jämförts är sista månaden innan man lämnade sjukförsäkringen och den månad då man återvänt till sjukförsäkringen. Sammantaget har 75 procent av dem som återvänt oförändrad totalomfattning, 17 procent har fått ökad totalomfattning och 8 procent har fått minskad omfattning. I tabell 5 nedan redovisas förändring av totalomfattning för samtliga personer som återvänt till sjukförsäkringen. I tabell 6 och 7 redovisas förändring av totalomfattning separat för män. Kvinnor har i högre utsträckning fått ökad totalomfattning när de återvänt till sjukförsäkringen medan män i högre utsträckning har oförändrad totalomfattning. Tabell 5 Förändring av totalomfattning för de personer som återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning Årsskiftet 2009/ % 76 % 17 % Första kvartalet % 74 % 16 % Andra kvartalet % 74 % 16 % Tredje kvartalet % 74 % 17 % Fjärde kvartalet % 76 % 17 % Samtliga 8 % 75 % 17 % Källa: Försäkringskassans statistik. För 182 personer som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 13

14 Sida: 14 av 25 Tabell 6 Förändring av totalomfattning för de kvinnor som återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning Årsskiftet 2009/ % 74 % 18 % Första kvartalet % 72 % 17 % Andra kvartalet % 73 % 19 % Tredje kvartalet % 72 % 19 % Fjärde kvartalet % 75 % 18 % Samtliga 8 % 73 % 18 % Källa: Försäkringskassans statistik. För 121 kvinnor som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. Tabell 7 Förändring av totalomfattning för de män som återvänt till sjukförsäkringen Lämnade sjukförsäkringen Minskad totalomfattning Oförändrad totalomfattning Ökad totalomfattning Årsskiftet 2009/ % 79 % 13 % Första kvartalet % 79 % 12 % Andra kvartalet % 78 % 15 % Tredje kvartalet % 78 % 13 % Fjärde kvartalet % 80 % 16 % Samtliga 7 % 79 % 14 % Källa: Försäkringskassans statistik. För 61 män som återvänt saknas information om omfattning. Dessa finns ej med i tabellen ovan. 14

15 Sida: 15 av 25 Bilaga 1. Grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 samt under första, andra och tredje kvartalet 2010 I denna bilaga redovisas sammanfattande statistik för grupperna som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 samt under första, andra och tredje kvartalet

16 Sida: 16 av 25 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/ personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen årsskiftet 2009/2010. ( män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. ( män) lämnade sjukförsäkringen. ( män) skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) 590 har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) i arbete. ( män) 474 öppet arbetslösa. ( män) i program med. ( män) 306 inskrivna utan. (196 kvinnor och 110 män) 616 lämnat Af av annan anledning än arbete. (390 kvinnor och 226 män) 16

17 Sida: 17 av 25 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Jobb- och Utvecklingsgarantin Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 17

18 Sida: 18 av 25 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under första kvartalet ( män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. ( män) lämnade sjukförsäkringen. ( män) 839 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) 187 har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 652 har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 698 i arbete. ( män) 199 öppet arbetslösa. ( män) 894 i program med. (643 kvinnor och 251 män) 228 inskrivna utan. (148 kvinnor och 80 män) 336 lämnat Af av annan anledning än arbete. (223 kvinnor och 113 män) 18

19 Sida: 19 av 25 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen första kvartalet 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen första kvartalet 2010 och som ej återvänt till sjukförsäkringen. Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering Jobb- och Utvecklingsgarantin Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program I Program totalt Inskriven utan Lämnat Af av annan anledning än arbete Inskriven med förhinder Känd orsak Utbildning Kontakten upphört Lämnat Af, ej arbete totalt TOTALT

20 Sida: 20 av 25 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under andra kvartalet ( män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. ( män) lämnade sjukförsäkringen. ( män) skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) 220 har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 818 har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 827 i arbete. ( män) 306 öppet arbetslösa. ( män) i program med. ( män) 349 inskrivna utan. (247 kvinnor och 102 män) 373 lämnat Af av annan anledning än arbete. (249 kvinnor och 124 män) 20

21 Sida: 21 av 25 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen andra kvartalet 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen andra kvartalet 2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Jobb- och Utvecklingsgarantin Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 21

22 Sida: 22 av 25 Gruppen som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under tredje kvartalet personer uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under tredje kvartalet ( män) blev kvar i sjukersättning eller fick ytterligare dagar med sjukpenning. ( män) lämnade sjukförsäkringen. ( män) 885 skrev inte in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) skrev in sig hos Arbetsförmedlingen. ( män) 117 har återvänt till sjukförsäkringen. (80 37 män) har återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 768 har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) har inte återvänt till sjukförsäkringen. ( män) 701 i arbete. ( män) 219 öppet arbetslösa. ( män) i program med. ( män) 413 inskrivna utan. (274 kvinnor och 139 män) 321 lämnat Af av annan anledning än arbete. (230 kvinnor och 91 män) 22

23 Sida: 23 av 25 Antal personer som lämnade sjukförsäkringen tredje kvartalet 2010 och som återvänt till sjukförsäkringen Återvänt till förmån Antal personer Varav kvinnor Varav män Sjukpenning Rehabiliteringspenning Sjuk-/aktivitetsersättning Totalt Källa: Försäkringskassans statistik Status och kategori på Arbetsförmedlingen den 31 maj för de som lämnade sjukförsäkringen tredje kvartalet 2010 och ej återvänt till sjukförsäkringen Status Kategori Kvinnor Män Totalt I arbete Fortsatt anställning samma arbetsgivare Arbete utan stöd Nystartsjobb Arbete med stöd I arbete totalt Öppet arbetslös Öppet arbetslös Avslutad programinsats Öppet arbetslös totalt Program med Arbetslivsinriktad rehabilitering Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling Förberedande utbildning Fördjupad kartläggning och vägledning Jobb- och Utvecklingsgarantin Övriga program Program totalt Inskriven utan Sökande med förhinder Lämnat Af av annan Känd orsak anledning än arbete Utbildning Kontakten upphört Lämnat ej arbete totalt TOTALT Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 23

24 Sida: 24 av 25 Bilaga 2. Könsuppdelade tabeller Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 49 % 52 % 49 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 30 % 24 % 29 % Andel övriga diagnoser 22 % 24 % 22 % Medelålder 46 år 48 år 46 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik Skillnader mellan dem som har skrivit in sig och dem som inte har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Inskriven Ej inskriven Samtliga Andel psykiska diagnoser 52 % 49 % 51 % Andel sjukdomar i rörelseorganen 23 % 20 % 22 % Andel övriga diagnoser 25 % 32 % 26 % Medelålder 46 år 49 år 47 år Totalt antal personer Källa: Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans statistik 24

25 Sida: 25 av 25 Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de kvinnor som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 80 (14 %) 493 (86 %) 573 (100 %) 50 % 279 (24 %) 901 (76 %) (100 %) 75 % 78 (30 %) 183 (70 %) 261 (100 %) 100 % 887 (29 %) (71 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik Andelen som återvänt till sjukförsäkringen uppdelat på omfattning. Avser de män som lämnade sjukförsäkringen under fjärde kvartalet Omfattning Återvänt till Ej återvänt till Samtliga sjukförsäkringen sjukförsäkringen 25 % 25 (16 %) 132 (84 %) 157 (100 %) 50 % 82 (24 %) 254 (76 %) 336 (100 %) 75 % 42 (42 %) 59 (58 %) 101 (100 %) 100 % 406 (27 %) (73 %) (100 %) Källa: Försäkringskassans statistik 25

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första, andra och tredje kvartalet 2010 Återrapportering enligt

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första och andra kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 1. Uppdrag Försäkringskassan

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen Förändrade regler i sjukförsäkringen 1 januari 2010 Regeländringar i sjukförsäkringen November 2009 Sida 1 Regeländringarna från 1 juli 2008 Införande av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län februari 2012 10 455 (7,0%) 5 213 kvinnor (7,1%)

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik september 2012 Veckostatistik vecka 41, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2011 Lediga platser:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 september 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 december 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län november 2011 9 574 (6,5%) 4 911 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 februari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län februari 2013 13 590 (7,9%) 6 120 kvinnor (7,6%) 7 470 män (8,1%) 3 900 unga 18-24 år

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2016: 58 541 (7,2%) 25

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Kalmar, 14 februari 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012 Ökning av antalet anmälda ferieplatser i januari månad I januari 2012 uppgick antalet nyanmälda

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 maj 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april månad 2011

Läs mer

Försäkringskassan i Sverige

Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Snabbfakta Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av maj månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 juni 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län maj 2012 8 246 (8,8 %) 3 631 kvinnor (8,3 %) 4 615 män (9,3 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016 oförändrad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har varit oförändrad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad, 17 januari 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län december 2010 Antalet lediga platser fler än för ett år sedan Efterfrågan på arbetskraft

Läs mer

Försäkringsmedicin 2016. Om socialförsäkringen

Försäkringsmedicin 2016. Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje

Läs mer

Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 09:87 Diarienr: 09/6097 Arbetsgivarpolitik: 09-2:26 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2009-12-22 Mottagare:

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015 Antalet inskrivna arbetslösa minskade under månaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, om än i ett svagare tempo än tidigare.

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning

Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning PM 2008-01-14 1 (7) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Phia Moberg Maria Dahlberg Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av anställning Inledningsvis och med anledning av en del

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport juli 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB Arbetsmarknadsläget i september 2002 Arbetslösheten ökar trendbrott? 1(5) 2002-10-17 kl 13.00 Nr 2002:261 För första gången sedan december förra året ökar antalet arbetslösa jämfört med månaden innan,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län augusti 2016: 9 511 (6,2%) 5 194 män (6,6%) 4 317 kvinnor (5,8%) 1 678 unga 18-24 år (9,3%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Blekinge, 8 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013 Kraftig ökning av antalet varsel på en fortsatt svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016 Fler övergångar till arbete i juli 2016 jämfört med juli 2015 Under juli påbörjade 498

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län oktober 2012 12 560 (7,4%) 5 940 kvinnor (7,4 %) 6 620 män (7,4 %) 3 710 unga 18-24 år

Läs mer

Avveckling av sysselsättningsfasen

Avveckling av sysselsättningsfasen Avveckling av sysselsättningsfasen Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Förmedlingsavdelningen Diarienummer: Af-2016/047518 Datum: 2016-01-27 Innehåll Innehåll Avveckling av sysselsättningsfasen 1. Bakgrund...

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB Arbetsmarknadsläget i november 2002: 1(5) 2002-12-12 Kl 13.00 Nr 2002:324 Arbetade timmar minskar Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden var i november 140,5

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Alternativ till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Blekinge, 15 maj 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av april 2013 Den globala ekonomiska utvecklingen går fortsatt trögt och det är framför allt Europa som utgör sänket

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i maj 2002: Minskad sysselsättning för ungdomar jämfört med maj 2001 Förändring på kort sikt Liksom de senaste månaderna fortsätter antalet arbetslösa att minska. Den sysselsättningsminskning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 2014-03-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014 Under februari månad fortsatte arbetslösheten i Stockolms län att minska. Nyinskrivna och varsel minskade

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i juli 2002 Ökad sysselsättning inom vård och omsorg Förändring på kort sikt Liksom de senaste månaderna fortsätter antalet arbetslösa att minska. Sysselsättningen som förra månaden

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i juni 2002: Fortsatt låg arbetslöshet. Förändring på kort sikt Liksom de senaste månaderna fortsätter antalet arbetslösa att minska. Sysselsättningen ökade mellan maj och juni.

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning

SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG. Kartläggning Aktivitetsersättning SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG Kartläggning Aktivitetsersättning Kartläggning aktivitetsersättning i Västra Skaraborg I Västra Skaraborg finns idag 500 individer som är beviljade aktivitetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2012 8 896 (9,4 %) 3 854 kvinnor (8,8 %) 5 042 män (10,0 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Arbetsmarknadsläget januari 2014 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget januari 2014 47 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen påbörjade 47 000 personer någon form av arbete under januari. Det är drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden April 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010:04 2010-05-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden April 21 SA 21:4 21-5-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 10 oktober 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2014 8 476 (7,5 %) 3 790 kvinnor (7,1 %) 4 686 män (8,0 %)

Läs mer

kvinnor (5,7 %) män (6,5 %) I april månad månaden. i april 2014. ling.

kvinnor (5,7 %) män (6,5 %) I april månad månaden. i april 2014. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad 9 maj 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2014 9 295 (6,1 %) 4 220 5 075 2 022 kvinnor (5,7 %) män (6,5

Läs mer

10 126 (6,8 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november 2012

10 126 (6,8 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 december 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, november 2012 10 126 (6,8 %) 4 857 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 november 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2013: 64 986 (8,1%) 35 382

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av oktober 2013 2013-11-08 Eskilstuna, oktober månad 2013 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län oktober 2013 14 627 (11,0 %) 6 951 kvinnor (11,1 %) 7 676 män (11,0 %) 3 641

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015 Fått arbete I maj fick 1 580 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I maj för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2013 8 559 (9,1 %) 3 816 kvinnor (8,7 %) 4 743 män (9,5

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-08-19 AKU juli 2004 Arbetskraftsundersökningen i juli 2004: Arbetslösheten fortsatt hög Jämfört med juli 2003 ökade antalet arbetslösa med 32 000 och uppgick i juli

Läs mer

Promemoria 2011-04-11. Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar. Inledning

Promemoria 2011-04-11. Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar. Inledning Promemoria 2011-04-11 Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Inledning Länge var sjukfrånvaron i Sverige klart högre än i jämförbara länder, utan att svenskarna var sjukare än andra. Stora,

Läs mer

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid

Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Ersättningsperiod vid anmälan om höjd inkomst och beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för förfluten tid Försäkringskassans ställningstagande 1. När en ersättningsperiod påbörjas En ersättningsperiod

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2012

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2012 1 (48) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2012 2 (48) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 januari 2011 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1 100

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län februari månad 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under februari

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-01-20 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per december 2013

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Gunilla Westerlund Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2015 Färre fick arbete 1 900 personer fick arbete under januari och det var 230

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, april 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län, men trenden är

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen Statistik gällande vecka 49-2015 Öppet arbetslösa: 37, varav 2 i åldern 16-19 Tim- eller deltidsanställda: 15, varav 1 i åldern 16-19 Förhindrade att arbeta: 8 varav

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015 Antalet arbetslösa ökar för första gången på 20 månader om än

Läs mer

Försäkringskassans historia

Försäkringskassans historia Försäkringskassans historia Historik 1960 ATP-systemet Slutet 1700-tal Sjukkassor börjar bildas 1961 Riksförsäkringsverket 1963 Allmänna försäkringskassor 1889 Arbetarskyddslagen 1891 Lag om sjukkassor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län februari månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, januari månad 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län januari 2014 8 615 (11,6 %) 3 736 kvinnor (10,7 %) 4 879 män (12,5

Läs mer

Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa

Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa Med anledning av socialförsäkringsbalkens införande den 1 januari 2011 har redaktionella ändringar i form av bl.a. nya laghänvisningar beslutats i detta rättsliga ställningstagande (dnr 034638-2010). Anpassning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Agneta Tjernström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014 Fått arbete I september påbörjade 1 391 arbetssökande någon form

Läs mer

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6

Rehabilitering. Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden. Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Rehabilitering 2009-02-23 Sid: 1 / 6 Universitetsförvaltningen Personalavdelningen Dnr 1517/09-200 Rehabilitering Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden Sid: 2 / 6 Arbetssätt vid rehabiliteringsärenden

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

ARBETSFÖRMEDLINGEN - MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län mars månad 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras under mars månad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län mars 2016 Färre övergångar till arbete I mars 2016 påbörjade 1 062 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Verksamhetsrapport 2010:01

Verksamhetsrapport 2010:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 28 och 29 samt tredje och fjärde kvartal 29 Verksamhetsrapport 21:1 VERKSAMHETSRAPPORT Kostnaden för försörjningsstöd ökar med 32 % mellan 28 och

Läs mer

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015

A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 2016-03-15 A-kassorna betalar ut 99,9 procent ersättning rätt stickprovsundersökning vecka 38, 2015 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2014

Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2014 2015 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2014 2015-05-04 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2014 Sammanfattning 3 Sammanfattning Arbetsförmedlingens uppdrag är att underlätta för arbetssökande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län november månad 2014 Fått arbete 1 116 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 oktober 2013 Therese Landerholm Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Uppsala län september 2013 10 610 (6,3 %) 4 994 kvinnor (6,1%) 5 616 män (6,5 %) 2 608

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län januari 2014 13 042 (10,0 %) 5 586 kvinnor (8,9 %) 7 456 män

Läs mer

Fritidshem. Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem

Fritidshem. Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem Fritidshem Information till dig som ska söka in ditt barn till fritidshem Placering i fritidshem I den här broschyren får du information om hur du ansöker om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor

Läs mer

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen

11 september. Andreas Mångs, Analysavdelningen. 612 fler än för 24. samma period ökat med 18,4. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 september 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, augusti 2013 12 624 (7,3 %) 5 948 kvinnor (7,4

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016 Allt fler personer går till arbete Antalet personer som gått

Läs mer

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013 Sammanfattning 2 1. Sammanfattning Den här rapporten har undersökt hur pass väl Arbetsförmedlingen har lyckats med att

Läs mer

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig

Nollplacerade 2014-04-01. Sjuk och osynlig Sjuk och osynlig Vilka är vi? Sara Mendelson - samordnare Enheten för ekonomiskt bistånd i Halmstad kommun Mail; sara.mendelson@halmstad.se Telefon; 035-13 78 36, 0708 743 267 Pia Ryberg - samverkansansvarig

Läs mer

185 Extratjänster inom välfärden

185 Extratjänster inom välfärden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-06-27 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/316 185 Extratjänster inom välfärden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011 Stark återhämtning på arbetsmarknaden gynnade kvinnor Sysselsättningen ökade både för män och för kvinnor under

Läs mer

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun

Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun PM Tyresö kommun 2015-10-12 Socialförvaltningen 1 (7) Håkan Wramner Utredare Utredning av hyressättning i vård- och omsorgsboende för personer med funktionsnedsättning i Tyresö kommun 1 Inledning Ordförande

Läs mer

Din tjänstepension PA-KFS 09

Din tjänstepension PA-KFS 09 Din tjänstepension PA-KFS 09 Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS 09. Den ger dig en kort och översiktlig

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2010 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2010 för stöd till återgång i arbete 1 Dnr Arbetsförmedlingen Dnr Försäkringskassan 5.5-2009/249374 98485-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2010 för stöd till återgång i arbete Uppdrag Försäkringskassan ska genom

Läs mer

Lagrum: 17 kap. 1 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring

Lagrum: 17 kap. 1 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 29 Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet.

Läs mer