EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:62 Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem Ayman El-Jammal Johan Öhman Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Datateknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Medieteknik 2006:62 - ISSN: ISRN: LTU-PB-EX--06/62--SE

2

3 Förord Denna rapport är en examinationsuppgift omfattande 20 poäng inom Magisteringenjörsprogrammet i datateknik vid Luleå Tekniska Universitet. Examinationsuppgiften är det sista och viktigaste momentet i utbildningen och avser att tillämpa kunskaper som förvärvats under studietiden för att vetenskapligt lösa en förelagd uppgift. Uppgiften har utförts i samarbete med IT företaget Avantra AB i Luleå under våren Vi skulle vilja tacka vår examinator Mikael Drugge samt all personal på Luleå Tekniska Universitet som hjälpt oss slutföra vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare John Landeborg och övrig personal på Avantra AB som bidragit med tid, resurser och gott bemötande. Luleå, september 2006 Ayman El Jammal & Johan Öhman

4

5 Preface This report is a degree thesis consisting of 20 points within Master s Programme in Computer Science and Engineering at Luleå University of Technology. The degree thesis is the final and most important part of the programme and is intended to apply the knowledge acquired during the education period in scientifically solving a prescribed assignment. This thesis was performed in cooperation with IT business company Avantra AB in Luleå during the spring of year We would like to thank our examiner Mikael Drugge and all personnel at Luleå University of Technology who helped us complete our work. We would also like to thank our supervisor John Landeborg and all other personnel at Avantra AB, for all the time and efforts they contributed with. Luleå, September 2006 Ayman El Jammal & Johan Öhman

6

7 Sammanfattning Det finns många olika typer av affärssystem på marknaden och företagen har investerat i egna unika IT lösningar, vilket har medfört att man har låst in sig i den egna tekniska plattformen genom bland annat punkt till punktimplementationer. För att råda bot mot detta är det då önskvärt att olika system och applikationer ska kunna kommunicera med varandra genom att utbyta data på ett standardiserat sätt. För att uppnå dessa integrationsmål har en tjänsteorienterad arkitektur, Service Oriented Architecture (SOA) växt fram. Syftet med denna uppgift är att undersöka möjliga metoder för att utveckla en tjänstebaserad arkitektur för integration mot Avantra AB:s upphandlingssystem, Avantra Upphandling. Detta utifrån krav och direktiv som ställdes av Avantra samt de möjligheter och begränsningar som styrs av deras utvecklings miljö, verktyg och rutiner. Efter utförda analyser av lämpliga metoder har en valts och en prototyp, delmängd av en fullskalig integrationslösning utvecklats. Efter direktiv från Avantra kom analysen att omfatta Microsofts integrationsplattform BizTalk samt olika sätt att utveckla tjänstebaserade lösningar med Web Services. Nyckelord: B2B Integration Microsoft BizTalk SOA SOAP Web Services WSDL XML

8

9 Abstract There are many types of business systems on the market and companies have invested in own unique IT solutions that have resulted in companies limiting themselves to their own technical platforms, through point to point implementations among other things. To solve this, it is desirable that different systems and applications should be able to communicate with each other by exchanging data in a standardised manner. These aims of integration can be reached by using Service Oriented Architecture (SOA). The purpose of this assignment is to examine possible methods for deployment of a Service Oriented Architecture for integrations with Avantra AB s procurement system, Avantra Upphandling. This is to be done with the requirements and directives given by Avantra and in consideration with the possibilities and limitations settled by their development environment, tools and routines. After analysing adequate methods, one was chosen and a prototype, a subset of a complete integration solution was developed. With the directives given by Avantra, the analysis consisted of Microsoft s integration platform BizTalk and various ways of developing service based solutions using Web Services. Key words: B2B Integration Microsoft BizTalk SOA SOAP Web Services WSDL XML

10

11 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Avantra AB Författarnas bakgrund Syfte Direktiv Teori Avantra Upphandling Tjänstebaserad arkitektur; SOA Vad är SOA? Vilka delar ingår i en SOA? Fördelar Nackdelar XML Fördelar med XML XML Schema (XSD) SOAP XML Web Services UDDI WSDL Code first.net Web Services Contract first.net Web Services Microsoft BizTalk Server Vad är BizTalk? Vilka delar består BizTalk av? Hur används och fungerar BizTalk? Metod Utvärdering/resultat Analys av Avantras behov Analys av BizTalk som integrationslösning(plattform) Gränssitt och funktionalitet Säkerhet och transaktionshantering Driftövervakning Analys av egenutvecklad integrationslösning med.net Web Services Gränssitt och funktionalitet Säkerhet och transaktionshantering

12 4.3.3 Driftövervakning Resultat av analyser/val av integrationslösning Integrationslösning Avantra IBS Introduktion Krav Bas Extra Översiktsbeskrivning Databas Web Service Testklient Leveransvillkor Leveransplats Leveranstidpunkt Underhåll Diskussion Referenser Böcker Rapport/uppsats/avhandling Tidningsartiklar Elektroniska medier Bilagor Ordlista Översiktsbild av integrationslösning Datamodell Web Servicens parametrar Teknisk gränssnittsdesign för Web Service Testklient SOAP meddelanden

13 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det finns många olika typer av affärssystem på marknaden och företagen har investerat i egna unika IT lösningar, vilket har medfört att man har låst in sig i den egna tekniska plattformen genom bland annat punkt till punktimplementationer. För att råda bot mot detta är det då önskvärt att olika system och applikationer ska kunna kommunicera med varandra genom att utbyta data på ett standardiserat sätt. Vid införandet av nya system bör dessa kunna kommunicera med den befintliga IT miljön. För att uppnå dessa integrationsmål har en tjänsteorienterad arkitektur, Service Oriented Architecture (SOA) växt fram. Många förutspår att SOA kommer att slå igenom på bredfront och anledningen till detta är att det finns färdiga industristandarder som stora programutvecklande företag har enats om. Dessa möjliggör ett plattformoberoende och därmed en stabil grund för olika integrationslösningar. Internets framväxt som medium har också medfört att det går att utveckla billiga lösningar med enorm spridning. I många sammanhang används Web Services för att skapa en tjänsteorienterad arkitektur. Web Services möjliggör överföring av meddelanden eller åtkomst till komponenter över Internet. Kommunikationen kan ske på ett säkert sätt mellan två parter med olika plattformar och genom brandväggar. Eftersom det finns ett stort integrationsbehov har företag som Microsoft (Biztalk), IBM (WebSphere) och SUN (Seebeyond) gett sig in på marknaden med egna produkter för att hantera affärsprocesser genom bland annat en tjänstebaserad arkitektur. Sammanfattningsvis torde företagen som använder sig av SOA arkitekturen öka den interna effektiviteten radikalt samtidigt som de skapar ökad kundnytta genom att koppla ihop externa och interna processer. Har ett system dessa egenskaper, kan det ofta ses som en avgörande orsak till ett affärssystems framgång på marknaden Avantra AB Examensarbetet har utförts i samarbete med Luleå baserade IT företaget Avantra AB. Verksamheten omfattar konsulttjänster och produktutveckling med inriktning mot IT området. Avantras kärnverksamhet riktar sig mot en produkt kallad Avantra Upphandling. Produkten stödjer upphandlare i framför allt offentlig sektor men även stora företag i sina upphandlingar genom hela upphandlings och avtalsprocessen. 3

14 1.1.2 Författarnas bakgrund Examensrapporten (20 poäng) skrivs som en avslutande del inom Magisteringenjörsprogrammet i datateknik (160 poäng) vid Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till en treårig Högskoleingenjörsutbildning i datateknik (120 poäng). Arbetet görs inom ämnesområdet programvaruteknik som varit inriktningen under utbildningen. 1.2 Syfte Syftet är att analysera och ta fram en metod för att utveckla tjänstebaserade lösningar med avseende på Avantras krav och direktiv och utveckla en prototyp, delmängd av en fullskalig integrationslösning. Analysen omfattar Microsofts integrationsplattform BizTalk samt olika sätt att utveckla tjänstebaserade lösningar med Web Services. Man vill finna en allmän integrationslösning för export och import mellan kunders externa system och Avantra Upphandling. Arbetet består av att ta fram en lösning som möjliggör delning av data och processer mellan godtycklig applikation eller datakälla, oberoende av plattform. Detta skall kunna göras utan omfattande ändringar i applikationer och lager/datastrukturer. Det är sedan tänkt att Avantra ska kunna följa designmönstret som tas fram för att i slutändan utveckla i en fullskalig tjänstebaserad integrationsplattform. 1.3 Direktiv Avantra har givit som direktiv att företaget vill standardisera sina rutiner för att effektivisera införandet och underhållet av integrationer mot andra system och på så sätt uppnå fördelar gentemot sina konkurrenter. För systemets export och import av data mot externa system har varje lösning implementerats som en kundunik punkt till punkt lösning, vilket medför att stora resurser går åt vid införande och underhåll av integrationen. Avantra vill att integrationslösningen som ska utvecklas ska ligga som ytterligare ett lager i systemet och utnyttja så mycket av den funktionalitet som redan finns, främst genom databasens lagrade procedurer, så kallade Stored Procedures. Om ytterligare programvara ska installeras ska den fungera i den existerande miljön för Avantra Upphandling hos kunden. All ny funktionalitet (kod) ska implementeras i C#/.NET. Under en senare del av projektet fick vi till uppgift att utveckla en lösning för kunden IBS som bygger på den genomförda analysen av integrationslösning. 4

15 2 Teori 2.1 Avantra Upphandling Avantra Upphandling, AU 5.0 är utvecklat och fungerar i en Microsoft miljö innehållande Windows 2000 Server/XP Professional, IIS server, SQL Server 2003 och.net Framework. Systemet är uppbyggt i en skiktad lösning av lager. Lagerstrukturen består av ett gränssnitt, ett affärslager och ett datalager. Gränssnittet och lagren är programmerade i.net Framwork 1.0 och högre, med hjälp av Visual Studio. Gränssnittet är ett tunt lager som kommunicerar med affärslagret, Busniess Object Layer, som i sin tur kommunicerar med datalagret, Data Access Layer. Kommunikationen mellan lagren sker via COM+ och.net Remoting. SQL Server är grundstommen i systemet och mycket av funktionaliteten definieras i databasen med hjälp av bland annat lagrade procedurer, så kallade Stored Procedures. Till systemet finns också ett antal ASP implementerade webbmoduler. 2.2 Tjänstebaserad arkitektur; SOA Vad är SOA? Oasis Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0 beskriver SOA enligt följande: ʺService Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains.ʺ [16] SOA kan ses som en arkitekturutveckling eftersom den bygger på arkitekturer och standarder som kom före den. [19] Applikationsintegration är en av de viktigaste frågorna företag ställs inför. Systemtillgänglighet, pålitlighet och skalbarhet belastar företagen. Med dagens krav är SOA den bästa skalbara lösningen för applikationsarkitekturer. [9] SOA är alltså ett systemarkitektiskt koncept som beskriver användningen av tjänster för att uppfylla de affärsmässiga kraven på IT system. Tjänsterna samverkar baserat på en formell definition eller kontrakt som är fristående från den underliggande plattformen och programspråken. Gränssnittet gömmer den språkspecifika tjänsteimplementationen. Mjukvarukomponenterna blir väldigt återanvändbara eftersom gränssnittet är oberoende av den underliggande implementationen. På så sätt kan exempelvis en tjänst utvecklad i C#/.NET på Windows Server miljö anropas av en Java applikation som exekveras i en UNIX miljö. [19] SOA förknippas ofta med webbtjänster baserade på XML, SOAP, WSDL och 5

16 UDDI, men i princip kan SOA byggas med vilken tjänstebaserad teknik som helst. De första tjänstebaserade arkitekturerna byggdes med DCOM eller Object Request Broker (ORB) baserad på CORBA. Men SOA:s popularitet har ökat kraftigt i och med Web Services. [19] Vilka delar ingår i en SOA? Enligt Hashimi [9] finns det fyra nyckelkomponenter som spelar en viktig roll i en tjänstebaserad arkitektur; tjänster, meddelanden, dynamisk upptäckt, och Web Services. Tjänster Tjänsters funktionalitet exponeras med tre egenskaper: 1. Gränssnittets kontrakt är plattformsoberoende. Vilket innebär att en klient från en valfri plats, med valfritt programmeringsspråk och operativsystem kan använda tjänsten. 2. En tjänst kan vara dynamiskt lokaliserad och involverad, vilket innebär att en klient kan använda denna för att hitta en tjänst man eftersöker. 3. Tjänsten i sig är en fristående del och detta innebär att tjänsten upprätthåller sitt eget tillstånd. Meddelanden De som tillhandhåller och de som använder sig av en tjänst kommunicerar genom meddelanden. Tjänstens gränssnitt beskriver vad tjänsten har för argumenttyp och returtyp och eftersom tjänsten är plattform/språkoberoende måste teknologin för meddelandet inte veta något om den specifika plattformen eller programspråket klienten kommer att använda. Just därför är meddelandet oftast ett W3C Standard XML dokument som bekräftas/valideras mot ett XMLschema. Dynamisk upptäckt Dynamisk upptäckt är en viktig del av SOA och på en hög nivå består SOA av tre huvuddelar; tjänsteleverantör, tjänsteanvändare (klienter) och katalogtjänsten. Katalogtjänsten fungerar som en mellanhand för de som tillhandahåller och de som använder tjänster. De som tillhandahåller tjänsten registrerar sig med en katalogtjänst och användaren gör en förfrågan mot katalogtjänsten för att hitta lämpliga tjänsteleverantörer. De flesta katalogtjänster organiserar tjänsterna och kategoriserar dem. Genom att inbädda en katalogtjänst i en SOA åstadkommer man en lösning som: 1. Är skalbar, man kan lägga till tjänster eftersom. 2. Håller klienterna åtskilda från tjänsteleverantörerna. 3. Tillhandahåller uppdatering för tjänsten. 4. Tillhandahåller söktjänst för klienter. 5. Tillåter klienter att välja mellan olika tjänsteleverantörer under körning. 6

17 Web Services Web Services är en implementation av SOA och beskrivs i kapitel Fördelar SOA kan hjälpa affärsverksamheten att snabbare reagera på ändringar i markandsvillkoren och på så sätt bli mer kostnadseffektiva. [19] Löst kopplade applikationer. När applikationerna är löst kopplade sker den enda interaktionen mellan applikationerna i det publika gränssnittet. Från utvecklares synvinkel betyder det oftast att ändringar i en applikation inte påverkar andra applikationer. [12] Lokal transparens. Betyder att användaren av tjänsten inte behöver bekymra sig om var implementationen av tjänsten återfinns. Detta kan vara användbart då servern där tjänsten är implementerad flyttas eller när en klient vill lokalisera vilken tjänsteimplementation som för tillfället svarar bäst. [12] Återanvändning av kod. Innebär att återanvändning av kod kan ske över olika plattformar och programspråk. Man behöver exempelvis inte skriva om en Java metod som fungerar för sitt ändamål till en C# metod. [12] Fokuserar på utvecklarens roll. En tjänstebaserad arkitektur brukar kräva att applikationer har en flerlagrigstruktur. Kunskap om hur olika lager arbetar kan åtskiljas mellan utvecklarna, exempelvis kan utvecklaren som är ansvarig för dataåtkomstlagret ha expertkunskap inom SQL, ADO.net etc. och utvecklaren som ansvarar för autentiseringslagret har expertkunskap inom områden som LDAP, WS securtiy etc. [12] Bättre testning. Enklare att testa tjänstegränssnitten genom testprocedurer där varje element testas var för sig. [12] Parallell utveckling. Utvecklare kan jobba självständigt när de har samma gränssitt att jobba mot. Så när gränssnittet är färdigutvecklat kan varje utvecklare jobba med sin del av tjänsten. [12] Bättre skalbarhet. Lokal transparensen gynnar skalbarheten. [12] Bättre tillgänglighet. Lokaltransparensen gynnar tillgängligheten. [12] Bättre och enklare förvaltning och underhåll. Lättare att lokalisera fel eller byta ut komponenter i ett tjänstelager än i ett system. [14] 7

18 Minskade hårdavarukostnader Tjänster är centraliserade. [8] Bättre säkerhet Ökad säkerhet genom fler lager med fler verifieringar både på klient och tjänstesidan. [8] Bättre informationskvalitet. [14] Tydligare ägarskap av information och tjänster. [14] Utnyttjar redan existerade investeringar i teknologin. [8] Nackdelar Beroende av utomstående system som man ej har kontroll över. [5] Kostsam inköpsport för att bygga om till tjänstebaserad arkitektur. [6] SOA används inte i många system idag, detta gör att det inte finns många tillgängliga tjänster och få med kunskaper om hur man bygger dem. [5] Kräver mer teknik för säkerhet och transaktioner. [14] Kräver mer versionshantering. [14] Ett SOA projekt kräver ett brett samarbete mellan olika experter inom olika områden. 2.3 XML extensible Markup Language (XML) är ett metaspråk, definierad av World Wide Web Consortium (W3C), som i enklaste mening består av regler och instruktioner för hur strukturerad data kan beskrivas i klartext hellre än genom binära representationer. [1] XML har lett till stora förändringar i mjukvaruutvecklingen främst i tre avseenden; dataoberoende, arkitektur och mjukvaruutveckling. [1] Dataoberoende: Datat i XML, som är ren databeskrivning, är inte bundet till något specifikt programmeringsspråk, operativsystem eller transportprotokoll, utan kan röra sig fritt genom att använda olika webbprotokoll. Transportprotokoll som exempelvis HTTP har haft en storskalig inverkan på XML:s gångbarhet och öppnat dörrarna för alternativ till CORBA, RMI, och DCOM, som inte fungerar över TCP/IP. Arkitektur: XML teknologin skapar nya möjligheter att utnyttja den redan existerande infrastrukturen på webben och möjliggör en övergång från objektbaserade distributionssystem till distributioner baserade på Web Services som kan bli upptäckta, är tillgängliga och kan kopplas ihop genom den publika webbteknologin. 8

19 Mjukvaruutveckling: Utvecklingen av mjukvaror under 1970 respektive 1980 talet bestod av applikationer skapade på ett monolitiskt sätt i stora projekt för att lösa vissa specifika problem. Detta sätt att utveckla innebar ofta att man försökte ta itu med alla problem samtidigt och på grund av projektets storlek var mjukvaran ofta olämplig att förändra i efterhand, exempelvis för att lägga in en ny funktionalitet eller instruktioner för bearbetning av teknologiförändringar. Under 1990 talet utvecklades en ny modell för mjukvaruutveckling, genom XML, som baserades på enkelhet och samverkan. Det nya sättet innebar att mjukvaran skapades med hjälp av olika byggnadsblock som kunde kombineras med varandra eller med andra byggnadsblock som redan existerade eller skulle skapas senare Fördelar med XML XML filer är läsbara för människor. Filerna är designade som text så att det blir lätt att ta del av innehållet. Till skillnad från binära datafiler. Utbredd spridning av industrier som stödjer XML. Flertalet verktyg och nyttoprogram tillhandahålls tillsammans med webbläsare, databaser och operativsystem för att göra det lättare och mer kostnadseffektivt för små och medelstora företag/organisationer att importera respektive exportera data i XML format. Stora relationsdatabaser är numera kapabla att läsa respektive generera XML data. En stor mängd teknologier som stödjer XML finns tillgängliga för att översätta och tranformera XML data för att visa webbsidor och generera rapporter. [1] XML Schema (XSD) När XML används för att utbyta data mellan klienter, partners och leverantörer är det av vikt att kunna definiera hur XML dokumenten borde vara strukturerade. Det är då ett schema behövs. [1] Schema är en allmän term som beskriver dataformen. I början användes termen för att beskriva databasstrukturer. Ett schema är en formell specifikation av grammatiken för ett specifikt XML vokabulär. Scheman kan användas vid validering av XML dokuments innehåll, för att fastställa om innehållet stämmer överrens med den grammatiska beskrivningen angiven i XML Schema. Ett schema tillhandahåller även en beskrivning av XML strukturen till andra, som möjliggör utbytet av strukturerad information mellan samverkande applikationer och affärspartners oberoende av plattform och mellanliggande program. [1] 9

20 Det finns två typer av scheman i XML världen; DTD och XML Schema. DTD fokuserar i första hand på struktur och möjliggör för designern av XMLvokabulären att specificera lämpliga element och attribut för en uppsättning instanser av XML dokument. Dock har DTD begränsningar när det gäller datatyper som kan definieras. XML Schema är en nyare teknologi, antagen som officiell rekommendation av W3C i maj Den är ämnad att tillhandahålla en typ av detaljerad struktur som ofta associeras med programmeringsspråks definitioner av datatyper. En fördel med XML Schema är möjligheten att validera att XML datat som utbyts är i korrekt format, före vidare bearbetning. [1] DTD (Document Type Definition): Definierar strukturen för ett XML dokument. Datatyper för olika element är begränsade till text. Detta innebär att element endast kan innehålla text. DTD kan heller inte kontrollera om texten består av numeriska eller alfabetiska tecken. XML Schema: Definierar strukturen för ett XML dokument. Flertalet fördefinierade datatyper finns tillgängliga. Det är möjligt att definiera komplexa datatyper som kan mappas ihop med applikationsspecifika datastrukturer. Möjliggör validering av XML data. 2.4 SOAP Simple Object Access Protocol (SOAP) är ett XML baserat protokoll som gör det möjligt för klienter och leverantörer att kommunicera med varandra och utbyta XML data i en decentraliserad distribuerad miljö. Protokollet består av tre delar; ett omslag som definierar ramverket för ett meddelandes innehåll och hur det ska behandlas, en uppsättning regler för att definiera datatyper och en konvention för att representera Remote Procedure Calls (RPC) och dess svar. [20] SOAP skapades för webben, som en kombination av XML och HTTP. Den öppnade för nya möjligheter för utbyte av distribuerat data och interaktion i löst kopplade webbmiljöer. Den främsta förändringen som SOAP ledde till var möjligheten att transportera data varsomhelst över webben. [1] Före SOAP fanns det två principiella valmöjligheter att transportera data mellan olika partners. Den första var att bygga ett vidsträckt nätverkområde som spände över en bred geografisk region och låta partners ansluta sig till det. Detta sätt var framtaget genom Electronic Data Interchange (EDI), där meddelanden och protokoll för dataöverföring definierades medan utformningen av nätverk lämnades fritt åt varje partner. Resultatet blev en samling av olika nätverk som i stort sett låste in sina partners och gjorde det 10

21 svårt och dyrt att nå ut till andra EDI nätverk och varva in nya partners. [1] Det andra alternativet framtogs genom Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Remote Method Invocation (RMI) och Distributed Component Object Model (DCOM) och innebar att en infrastruktur för distribuerande objekt som kördes över Internet byggdes. Problemet här var att varje partner fick bestämma själv om vilket protokoll som ska användas och ligga över TCP/IP för att hantera kommunikationen av interna objekt. CORBA valde Internet Inter ORB Protocol (IIOP), RMI valde Java Remote Method Protocol (JRMP) och DCOM valde Oject Remote Procedure Call (ORPC). På det sättet kunde behovet att använda samma underliggande nätverk reduceras. Dock var den stora nackdelen att varje partner kunde utan några som helst problem kommunicera internt med sina egna, men partnerna kunde inte kommunicera externt med varandra. Dessutom var det omöjligt att direkt nå ut till webben utan att använda sig av speciella kapslar som innebar att nya lager måste läggas till en redan komplex arkitektur. [1] Det nya aternativet där SOAP används för att transportera data kombinerar XML:s dataegenskaper och dataöverföringsegenskaper och har ingen av nackdelarna som både EDI och strikt kopplade system för distribuerade objekt (CORBA, RMI och DCOM) hade. Med SOAP upphör beroendet mellan data och transport och nya möjligheter för utbyte av distribuerat data via löst kopplade system uppstår. [1] Sedan dess uppkomst 1998 har SOAP använts i allt större skala av många aktörer inom mjukvarubranschen: Web Services ramverk använder SOAP som transportteknologi för att skicka data och XML RPC över distribuerade närverk. Microsoft intar SOAP som en del av sin.net verksamhet. Sun använder SOAP i sitt Web Services ramverk, Sun Open Net Environment (Sun ONE). IBM har haft en stor roll i specifikationen av SOAP och har en mängd olika verktyg som stödjer SOAP, bland annat verktyg som möjliggör integrering av SOAP i Java. Olika distribuerare av CORBA Object Request Broker (ORB) stödjer SOAP i form av CORBA to SOAP bryggor. [1] 2.5 XML Web Services XML Web Services, ofta förkortat Web Services, är en applikationstyp utan ett (grafiskt) användargränssnitt. Den anropas istället av andra applikationer som fungerar som klienter mot gränssnittet och kan använda sig av de olika metoderna som är definierade i Web Servicen. Dataformatet som används av Web Servicen och klientapplikationen är extensible Markup Language (XML). Kommunikationen sker genom att Simple Object Access Protocol (SOAP) 11

22 meddelanden innehållande XML datat skickas mellan parterna via exempelvis transportprotokollet HTTP. Detta gör det möjligt för olika program att kommunicera med varandra på ett standardiserat sätt oberoende av programmeringsspråk eller plattform. [15] Genom att utgå från en detaljerad beskrivning av gränssnittsstrukturen för en viss Web Service är det möjligt att skapa en klientapplikation som anropar Web Servicen. En sådan beskrivning distribueras genom ett XML dokument som kallas Web Service Description Language (WSDL). Tillvägagångssättet för att utveckla Web Services kan ske med hjälp av olika metoder. Två av dessa utvecklingsmetoder är Code first respektive Contractfirst och beskrivs under särskild punkt. Web Services utgör en lösning på bred front för det industriella behovet av en flexibel och effektiv miljö för affärssamarbete. Tekniskt sett är det ett sätt att länka ihop löst kopplade system genom en teknik som inte binder dessa till ett specifikt programmeringsspråk, komponenttyp eller plattform. Praktiskt taget utgör Web Services en tydlig affärsprocess som med hjälp av stödda protokoll beskriver och exponerar sig för webbanvändare, anropas av en extern (eng. remote) användare samt returnerar ett svar. [1] Beskriver: Web Services beskriver dess funktionalitet och attribut för att andra applikation ska förstå hur dessa ska användas. Exponerar: Genom ett register över olika Web Services som består av o White pages; innehåller grundläggande information för tjänstedistribuering. o Yellow pages; listar tillgängliga Web Services med hjälp av olika kategorier. o Green pages; beskriver hur anslutningen till och användningen av en specifik webbtjänst (Web Service) går till. Anropas: När en webbtjänst har lokaliserats, kan en extern applikation anropa tjänsten. Returnerar ett svar: Ett anrop till en webbtjänst resulterar i ett svar som returneras till externa applikationen som skickade anropet. Drivkraften bakom Web Services är önskan att möjliggöra för affärsverksamheter att använda sig av Internet för att publicera, upptäcka och sammankoppla andra Web Services genom den globalt stödda SOAP tekniken. Det faktum att Internet är det enda som är nödvändigt för att en Web Service ska levereras och fungera innebär att såväl ärvd programkod och data som objektsystem kan koppla upp sig mot Web Service plattformen. Dessa möjligheter förväntas resultera i nya produkter och affärsprocesser med globalt omfång som kan levereras över trådbaserade respektive trådlösa nätverk. Hur 12

23 dessa ska framkomma är ännu okänt. Dock indikerar utvecklingen av webben, XML och SOAP att nya teknologier är på frammarsch. [1] Vad kvalificeras som Web Services? Vilken mjukvarukomponent eller applikation som helst kan exponeras som en Web Service så att den kan upptäckas och användas av en annan komponent eller applikation. Detta kan röra sig om allt från en enkel filmrecension eller väderprognos till ett komplext komplett resepaket som inkluderar hotell, flygbokningar och restaurangbeställningar. Web Services frambringar en teknisk infrastruktur som försäkrar att tjänster, även från olika leverantörer, kommer att samverka och har fördelen att ingen avancerad kunskap krävs i hur olika tjänster passar ihop för att allt ska fungera. [1] Möjlighet och risk Web Services utgör en ny form för distribuering och sammankoppling av mjukvaror baserad på föreställningen om tjänster som är globalt tillgängliga över webben hellre än objekt till objekt kopplingar över begränsade nätverk. Denna globala tillgänglighet är väldigt attraktiv ur ett finansiellt perspektiv. Finansiellt incitament innebär nya möjligheter genom skapandet av privata handelsnätverk, ökade intäkter genom expanderande distributionskanaler samt minskade lager och transaktionskostnader. [1] Förbättrat samarbete mellan kunder, partners och leverantörer utlovas av Web Services. Möjligheter tillhandahålls för att minska tiden och kostnaden för integration jämfört med existerande lösningar för integration mellan olika affärsapplikationer och business to business (B2B) lösningar. Det finns även lösningar för att effektivisera leveransrutiner, snabbt svara på förändringar på marknaden och kundpreferenser samt förbättra kundservicen genom att låta kunder och affärspartners ha tillgång till kärnsystem. [1] Däremot är visionen kring Web Services relativt ny och inte helt riskfri. Trots dess signifikanta potential, är det fortfarande oklart hur stor roll Web Services kommer att ha i ett större perspektiv. Det är dock förväntat att ha en avgörande roll för leveranser av enkla tjänster, men tills tekniken mognar kommer komplexa partnerinteraktioner att fortfarande kräva ett mänskligt element för att fastslå överenskommelser. Detta kommer att ske med hjälp av Web Services protokollen UDDI och WSDL, som tillsammans med SOAP är bland huvudkomponenterna i plattformen. [1] 13

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Arkitektur och design

Arkitektur och design VERSION 2.1 Arkitektur och design Stockholms stad SOA-plattform 1 (47) Innehållsförteckning 1 Tjänsteorienterad Arkitektur (SOA) 5 1.1 Syftet med Stadens SOA-plattform... 5 1.2 SOA Design... 6 1.2.1 De

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson

EXAMENSARBETE. Från manuell till datoriserad informationsbehandling. en aktionsstudie. Jan Engberg, Cathrin Pettersson 2001:208 SHU EXAMENSARBETE Från manuell till datoriserad informationsbehandling en aktionsstudie Jan Engberg, Cathrin Pettersson Data- och systemvetenskapliga programmet Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22

Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22 Integrering med.net Examensarbete 20p Jonas Forsberg 2003-01-22 Abstract Integration of different systems is a common problem for most companies. This thesis investigates the possibility to use Microsoft

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Introduktion till webbtjänster

Introduktion till webbtjänster Datavetenskap Christine Andersson & Hanna Karlsson Introduktion till webbtjänster Examensarbete, C-nivå 2003:14 Introduktion till webbtjänster Christine Andersson & Hanna Karlsson 2003 Christine Andersson,

Läs mer

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter Malmö högskola Datateknik Teknik och Samhälle SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter SharePoint Technology - An evaluation of the technique and its possibilities Fernando

Läs mer

A stock trading system in WPF

A stock trading system in WPF A stock trading system in WPF Master of Science Thesis JENNY PETTERSSON Department of Computer Science and Engineering CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF GOTHENBURG Göteborg, Sweden, May 2009

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

SuperBooky. - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag SuperBooky - modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag Kandidatarbete inom Data- och Informationsteknik DŽENAN BAŽDAREVIĆ DANIEL CHINIQUY ENGSTRÖM ISABELLE FRÖLICH JAKOB CSÖRGEI GUSTAVSSON ALEXANDRA

Läs mer

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst?

Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? Hur väljer man ett språk eller ramverk för en framtida flexibel webbtjänst? En fallstudie på en värdekodstjänst JAKOB RASMUSSEN Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Hur väljer man ett språk eller ramverk

Läs mer

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL Kandidatuppsats i Informatik Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Svensk titel: Cloud Services - ett förslag på hur de kan användas

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Ett webservicebaserat bokningssystem

Ett webservicebaserat bokningssystem Datavetenskap Olof Petterson Ett webservicebaserat bokningssystem Examensarbete, C-nivå 2002:21 Ett webservicebaserat bokningssystem Olof Petterson 2002 Olof Petterson och Karlstads universitet Denna

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport Lars Westerdahl, Alf Bengtsson Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Integration e-handel och affärssystem

Integration e-handel och affärssystem 2002:136 SHU EXAMENSARBETE Integration e-handel och affärssystem ULRIK ISAKSSON HELENA LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer