EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem. Ayman El-Jammal Johan Öhman. Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:62 Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) för integration mot upphandlingssystem Ayman El-Jammal Johan Öhman Luleå tekniska universitet Examensarbete, påbyggnadsutbildningar Datateknik Institutionen för Systemteknik Avdelningen för Medieteknik 2006:62 - ISSN: ISRN: LTU-PB-EX--06/62--SE

2

3 Förord Denna rapport är en examinationsuppgift omfattande 20 poäng inom Magisteringenjörsprogrammet i datateknik vid Luleå Tekniska Universitet. Examinationsuppgiften är det sista och viktigaste momentet i utbildningen och avser att tillämpa kunskaper som förvärvats under studietiden för att vetenskapligt lösa en förelagd uppgift. Uppgiften har utförts i samarbete med IT företaget Avantra AB i Luleå under våren Vi skulle vilja tacka vår examinator Mikael Drugge samt all personal på Luleå Tekniska Universitet som hjälpt oss slutföra vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare John Landeborg och övrig personal på Avantra AB som bidragit med tid, resurser och gott bemötande. Luleå, september 2006 Ayman El Jammal & Johan Öhman

4

5 Preface This report is a degree thesis consisting of 20 points within Master s Programme in Computer Science and Engineering at Luleå University of Technology. The degree thesis is the final and most important part of the programme and is intended to apply the knowledge acquired during the education period in scientifically solving a prescribed assignment. This thesis was performed in cooperation with IT business company Avantra AB in Luleå during the spring of year We would like to thank our examiner Mikael Drugge and all personnel at Luleå University of Technology who helped us complete our work. We would also like to thank our supervisor John Landeborg and all other personnel at Avantra AB, for all the time and efforts they contributed with. Luleå, September 2006 Ayman El Jammal & Johan Öhman

6

7 Sammanfattning Det finns många olika typer av affärssystem på marknaden och företagen har investerat i egna unika IT lösningar, vilket har medfört att man har låst in sig i den egna tekniska plattformen genom bland annat punkt till punktimplementationer. För att råda bot mot detta är det då önskvärt att olika system och applikationer ska kunna kommunicera med varandra genom att utbyta data på ett standardiserat sätt. För att uppnå dessa integrationsmål har en tjänsteorienterad arkitektur, Service Oriented Architecture (SOA) växt fram. Syftet med denna uppgift är att undersöka möjliga metoder för att utveckla en tjänstebaserad arkitektur för integration mot Avantra AB:s upphandlingssystem, Avantra Upphandling. Detta utifrån krav och direktiv som ställdes av Avantra samt de möjligheter och begränsningar som styrs av deras utvecklings miljö, verktyg och rutiner. Efter utförda analyser av lämpliga metoder har en valts och en prototyp, delmängd av en fullskalig integrationslösning utvecklats. Efter direktiv från Avantra kom analysen att omfatta Microsofts integrationsplattform BizTalk samt olika sätt att utveckla tjänstebaserade lösningar med Web Services. Nyckelord: B2B Integration Microsoft BizTalk SOA SOAP Web Services WSDL XML

8

9 Abstract There are many types of business systems on the market and companies have invested in own unique IT solutions that have resulted in companies limiting themselves to their own technical platforms, through point to point implementations among other things. To solve this, it is desirable that different systems and applications should be able to communicate with each other by exchanging data in a standardised manner. These aims of integration can be reached by using Service Oriented Architecture (SOA). The purpose of this assignment is to examine possible methods for deployment of a Service Oriented Architecture for integrations with Avantra AB s procurement system, Avantra Upphandling. This is to be done with the requirements and directives given by Avantra and in consideration with the possibilities and limitations settled by their development environment, tools and routines. After analysing adequate methods, one was chosen and a prototype, a subset of a complete integration solution was developed. With the directives given by Avantra, the analysis consisted of Microsoft s integration platform BizTalk and various ways of developing service based solutions using Web Services. Key words: B2B Integration Microsoft BizTalk SOA SOAP Web Services WSDL XML

10

11 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Avantra AB Författarnas bakgrund Syfte Direktiv Teori Avantra Upphandling Tjänstebaserad arkitektur; SOA Vad är SOA? Vilka delar ingår i en SOA? Fördelar Nackdelar XML Fördelar med XML XML Schema (XSD) SOAP XML Web Services UDDI WSDL Code first.net Web Services Contract first.net Web Services Microsoft BizTalk Server Vad är BizTalk? Vilka delar består BizTalk av? Hur används och fungerar BizTalk? Metod Utvärdering/resultat Analys av Avantras behov Analys av BizTalk som integrationslösning(plattform) Gränssitt och funktionalitet Säkerhet och transaktionshantering Driftövervakning Analys av egenutvecklad integrationslösning med.net Web Services Gränssitt och funktionalitet Säkerhet och transaktionshantering

12 4.3.3 Driftövervakning Resultat av analyser/val av integrationslösning Integrationslösning Avantra IBS Introduktion Krav Bas Extra Översiktsbeskrivning Databas Web Service Testklient Leveransvillkor Leveransplats Leveranstidpunkt Underhåll Diskussion Referenser Böcker Rapport/uppsats/avhandling Tidningsartiklar Elektroniska medier Bilagor Ordlista Översiktsbild av integrationslösning Datamodell Web Servicens parametrar Teknisk gränssnittsdesign för Web Service Testklient SOAP meddelanden

13 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det finns många olika typer av affärssystem på marknaden och företagen har investerat i egna unika IT lösningar, vilket har medfört att man har låst in sig i den egna tekniska plattformen genom bland annat punkt till punktimplementationer. För att råda bot mot detta är det då önskvärt att olika system och applikationer ska kunna kommunicera med varandra genom att utbyta data på ett standardiserat sätt. Vid införandet av nya system bör dessa kunna kommunicera med den befintliga IT miljön. För att uppnå dessa integrationsmål har en tjänsteorienterad arkitektur, Service Oriented Architecture (SOA) växt fram. Många förutspår att SOA kommer att slå igenom på bredfront och anledningen till detta är att det finns färdiga industristandarder som stora programutvecklande företag har enats om. Dessa möjliggör ett plattformoberoende och därmed en stabil grund för olika integrationslösningar. Internets framväxt som medium har också medfört att det går att utveckla billiga lösningar med enorm spridning. I många sammanhang används Web Services för att skapa en tjänsteorienterad arkitektur. Web Services möjliggör överföring av meddelanden eller åtkomst till komponenter över Internet. Kommunikationen kan ske på ett säkert sätt mellan två parter med olika plattformar och genom brandväggar. Eftersom det finns ett stort integrationsbehov har företag som Microsoft (Biztalk), IBM (WebSphere) och SUN (Seebeyond) gett sig in på marknaden med egna produkter för att hantera affärsprocesser genom bland annat en tjänstebaserad arkitektur. Sammanfattningsvis torde företagen som använder sig av SOA arkitekturen öka den interna effektiviteten radikalt samtidigt som de skapar ökad kundnytta genom att koppla ihop externa och interna processer. Har ett system dessa egenskaper, kan det ofta ses som en avgörande orsak till ett affärssystems framgång på marknaden Avantra AB Examensarbetet har utförts i samarbete med Luleå baserade IT företaget Avantra AB. Verksamheten omfattar konsulttjänster och produktutveckling med inriktning mot IT området. Avantras kärnverksamhet riktar sig mot en produkt kallad Avantra Upphandling. Produkten stödjer upphandlare i framför allt offentlig sektor men även stora företag i sina upphandlingar genom hela upphandlings och avtalsprocessen. 3

14 1.1.2 Författarnas bakgrund Examensrapporten (20 poäng) skrivs som en avslutande del inom Magisteringenjörsprogrammet i datateknik (160 poäng) vid Luleå Tekniska Universitet. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till en treårig Högskoleingenjörsutbildning i datateknik (120 poäng). Arbetet görs inom ämnesområdet programvaruteknik som varit inriktningen under utbildningen. 1.2 Syfte Syftet är att analysera och ta fram en metod för att utveckla tjänstebaserade lösningar med avseende på Avantras krav och direktiv och utveckla en prototyp, delmängd av en fullskalig integrationslösning. Analysen omfattar Microsofts integrationsplattform BizTalk samt olika sätt att utveckla tjänstebaserade lösningar med Web Services. Man vill finna en allmän integrationslösning för export och import mellan kunders externa system och Avantra Upphandling. Arbetet består av att ta fram en lösning som möjliggör delning av data och processer mellan godtycklig applikation eller datakälla, oberoende av plattform. Detta skall kunna göras utan omfattande ändringar i applikationer och lager/datastrukturer. Det är sedan tänkt att Avantra ska kunna följa designmönstret som tas fram för att i slutändan utveckla i en fullskalig tjänstebaserad integrationsplattform. 1.3 Direktiv Avantra har givit som direktiv att företaget vill standardisera sina rutiner för att effektivisera införandet och underhållet av integrationer mot andra system och på så sätt uppnå fördelar gentemot sina konkurrenter. För systemets export och import av data mot externa system har varje lösning implementerats som en kundunik punkt till punkt lösning, vilket medför att stora resurser går åt vid införande och underhåll av integrationen. Avantra vill att integrationslösningen som ska utvecklas ska ligga som ytterligare ett lager i systemet och utnyttja så mycket av den funktionalitet som redan finns, främst genom databasens lagrade procedurer, så kallade Stored Procedures. Om ytterligare programvara ska installeras ska den fungera i den existerande miljön för Avantra Upphandling hos kunden. All ny funktionalitet (kod) ska implementeras i C#/.NET. Under en senare del av projektet fick vi till uppgift att utveckla en lösning för kunden IBS som bygger på den genomförda analysen av integrationslösning. 4

15 2 Teori 2.1 Avantra Upphandling Avantra Upphandling, AU 5.0 är utvecklat och fungerar i en Microsoft miljö innehållande Windows 2000 Server/XP Professional, IIS server, SQL Server 2003 och.net Framework. Systemet är uppbyggt i en skiktad lösning av lager. Lagerstrukturen består av ett gränssnitt, ett affärslager och ett datalager. Gränssnittet och lagren är programmerade i.net Framwork 1.0 och högre, med hjälp av Visual Studio. Gränssnittet är ett tunt lager som kommunicerar med affärslagret, Busniess Object Layer, som i sin tur kommunicerar med datalagret, Data Access Layer. Kommunikationen mellan lagren sker via COM+ och.net Remoting. SQL Server är grundstommen i systemet och mycket av funktionaliteten definieras i databasen med hjälp av bland annat lagrade procedurer, så kallade Stored Procedures. Till systemet finns också ett antal ASP implementerade webbmoduler. 2.2 Tjänstebaserad arkitektur; SOA Vad är SOA? Oasis Reference Model for Service Oriented Architecture 1.0 beskriver SOA enligt följande: ʺService Oriented Architecture (SOA) is a paradigm for organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of different ownership domains.ʺ [16] SOA kan ses som en arkitekturutveckling eftersom den bygger på arkitekturer och standarder som kom före den. [19] Applikationsintegration är en av de viktigaste frågorna företag ställs inför. Systemtillgänglighet, pålitlighet och skalbarhet belastar företagen. Med dagens krav är SOA den bästa skalbara lösningen för applikationsarkitekturer. [9] SOA är alltså ett systemarkitektiskt koncept som beskriver användningen av tjänster för att uppfylla de affärsmässiga kraven på IT system. Tjänsterna samverkar baserat på en formell definition eller kontrakt som är fristående från den underliggande plattformen och programspråken. Gränssnittet gömmer den språkspecifika tjänsteimplementationen. Mjukvarukomponenterna blir väldigt återanvändbara eftersom gränssnittet är oberoende av den underliggande implementationen. På så sätt kan exempelvis en tjänst utvecklad i C#/.NET på Windows Server miljö anropas av en Java applikation som exekveras i en UNIX miljö. [19] SOA förknippas ofta med webbtjänster baserade på XML, SOAP, WSDL och 5

16 UDDI, men i princip kan SOA byggas med vilken tjänstebaserad teknik som helst. De första tjänstebaserade arkitekturerna byggdes med DCOM eller Object Request Broker (ORB) baserad på CORBA. Men SOA:s popularitet har ökat kraftigt i och med Web Services. [19] Vilka delar ingår i en SOA? Enligt Hashimi [9] finns det fyra nyckelkomponenter som spelar en viktig roll i en tjänstebaserad arkitektur; tjänster, meddelanden, dynamisk upptäckt, och Web Services. Tjänster Tjänsters funktionalitet exponeras med tre egenskaper: 1. Gränssnittets kontrakt är plattformsoberoende. Vilket innebär att en klient från en valfri plats, med valfritt programmeringsspråk och operativsystem kan använda tjänsten. 2. En tjänst kan vara dynamiskt lokaliserad och involverad, vilket innebär att en klient kan använda denna för att hitta en tjänst man eftersöker. 3. Tjänsten i sig är en fristående del och detta innebär att tjänsten upprätthåller sitt eget tillstånd. Meddelanden De som tillhandhåller och de som använder sig av en tjänst kommunicerar genom meddelanden. Tjänstens gränssnitt beskriver vad tjänsten har för argumenttyp och returtyp och eftersom tjänsten är plattform/språkoberoende måste teknologin för meddelandet inte veta något om den specifika plattformen eller programspråket klienten kommer att använda. Just därför är meddelandet oftast ett W3C Standard XML dokument som bekräftas/valideras mot ett XMLschema. Dynamisk upptäckt Dynamisk upptäckt är en viktig del av SOA och på en hög nivå består SOA av tre huvuddelar; tjänsteleverantör, tjänsteanvändare (klienter) och katalogtjänsten. Katalogtjänsten fungerar som en mellanhand för de som tillhandahåller och de som använder tjänster. De som tillhandahåller tjänsten registrerar sig med en katalogtjänst och användaren gör en förfrågan mot katalogtjänsten för att hitta lämpliga tjänsteleverantörer. De flesta katalogtjänster organiserar tjänsterna och kategoriserar dem. Genom att inbädda en katalogtjänst i en SOA åstadkommer man en lösning som: 1. Är skalbar, man kan lägga till tjänster eftersom. 2. Håller klienterna åtskilda från tjänsteleverantörerna. 3. Tillhandahåller uppdatering för tjänsten. 4. Tillhandahåller söktjänst för klienter. 5. Tillåter klienter att välja mellan olika tjänsteleverantörer under körning. 6

17 Web Services Web Services är en implementation av SOA och beskrivs i kapitel Fördelar SOA kan hjälpa affärsverksamheten att snabbare reagera på ändringar i markandsvillkoren och på så sätt bli mer kostnadseffektiva. [19] Löst kopplade applikationer. När applikationerna är löst kopplade sker den enda interaktionen mellan applikationerna i det publika gränssnittet. Från utvecklares synvinkel betyder det oftast att ändringar i en applikation inte påverkar andra applikationer. [12] Lokal transparens. Betyder att användaren av tjänsten inte behöver bekymra sig om var implementationen av tjänsten återfinns. Detta kan vara användbart då servern där tjänsten är implementerad flyttas eller när en klient vill lokalisera vilken tjänsteimplementation som för tillfället svarar bäst. [12] Återanvändning av kod. Innebär att återanvändning av kod kan ske över olika plattformar och programspråk. Man behöver exempelvis inte skriva om en Java metod som fungerar för sitt ändamål till en C# metod. [12] Fokuserar på utvecklarens roll. En tjänstebaserad arkitektur brukar kräva att applikationer har en flerlagrigstruktur. Kunskap om hur olika lager arbetar kan åtskiljas mellan utvecklarna, exempelvis kan utvecklaren som är ansvarig för dataåtkomstlagret ha expertkunskap inom SQL, ADO.net etc. och utvecklaren som ansvarar för autentiseringslagret har expertkunskap inom områden som LDAP, WS securtiy etc. [12] Bättre testning. Enklare att testa tjänstegränssnitten genom testprocedurer där varje element testas var för sig. [12] Parallell utveckling. Utvecklare kan jobba självständigt när de har samma gränssitt att jobba mot. Så när gränssnittet är färdigutvecklat kan varje utvecklare jobba med sin del av tjänsten. [12] Bättre skalbarhet. Lokal transparensen gynnar skalbarheten. [12] Bättre tillgänglighet. Lokaltransparensen gynnar tillgängligheten. [12] Bättre och enklare förvaltning och underhåll. Lättare att lokalisera fel eller byta ut komponenter i ett tjänstelager än i ett system. [14] 7

18 Minskade hårdavarukostnader Tjänster är centraliserade. [8] Bättre säkerhet Ökad säkerhet genom fler lager med fler verifieringar både på klient och tjänstesidan. [8] Bättre informationskvalitet. [14] Tydligare ägarskap av information och tjänster. [14] Utnyttjar redan existerade investeringar i teknologin. [8] Nackdelar Beroende av utomstående system som man ej har kontroll över. [5] Kostsam inköpsport för att bygga om till tjänstebaserad arkitektur. [6] SOA används inte i många system idag, detta gör att det inte finns många tillgängliga tjänster och få med kunskaper om hur man bygger dem. [5] Kräver mer teknik för säkerhet och transaktioner. [14] Kräver mer versionshantering. [14] Ett SOA projekt kräver ett brett samarbete mellan olika experter inom olika områden. 2.3 XML extensible Markup Language (XML) är ett metaspråk, definierad av World Wide Web Consortium (W3C), som i enklaste mening består av regler och instruktioner för hur strukturerad data kan beskrivas i klartext hellre än genom binära representationer. [1] XML har lett till stora förändringar i mjukvaruutvecklingen främst i tre avseenden; dataoberoende, arkitektur och mjukvaruutveckling. [1] Dataoberoende: Datat i XML, som är ren databeskrivning, är inte bundet till något specifikt programmeringsspråk, operativsystem eller transportprotokoll, utan kan röra sig fritt genom att använda olika webbprotokoll. Transportprotokoll som exempelvis HTTP har haft en storskalig inverkan på XML:s gångbarhet och öppnat dörrarna för alternativ till CORBA, RMI, och DCOM, som inte fungerar över TCP/IP. Arkitektur: XML teknologin skapar nya möjligheter att utnyttja den redan existerande infrastrukturen på webben och möjliggör en övergång från objektbaserade distributionssystem till distributioner baserade på Web Services som kan bli upptäckta, är tillgängliga och kan kopplas ihop genom den publika webbteknologin. 8

19 Mjukvaruutveckling: Utvecklingen av mjukvaror under 1970 respektive 1980 talet bestod av applikationer skapade på ett monolitiskt sätt i stora projekt för att lösa vissa specifika problem. Detta sätt att utveckla innebar ofta att man försökte ta itu med alla problem samtidigt och på grund av projektets storlek var mjukvaran ofta olämplig att förändra i efterhand, exempelvis för att lägga in en ny funktionalitet eller instruktioner för bearbetning av teknologiförändringar. Under 1990 talet utvecklades en ny modell för mjukvaruutveckling, genom XML, som baserades på enkelhet och samverkan. Det nya sättet innebar att mjukvaran skapades med hjälp av olika byggnadsblock som kunde kombineras med varandra eller med andra byggnadsblock som redan existerade eller skulle skapas senare Fördelar med XML XML filer är läsbara för människor. Filerna är designade som text så att det blir lätt att ta del av innehållet. Till skillnad från binära datafiler. Utbredd spridning av industrier som stödjer XML. Flertalet verktyg och nyttoprogram tillhandahålls tillsammans med webbläsare, databaser och operativsystem för att göra det lättare och mer kostnadseffektivt för små och medelstora företag/organisationer att importera respektive exportera data i XML format. Stora relationsdatabaser är numera kapabla att läsa respektive generera XML data. En stor mängd teknologier som stödjer XML finns tillgängliga för att översätta och tranformera XML data för att visa webbsidor och generera rapporter. [1] XML Schema (XSD) När XML används för att utbyta data mellan klienter, partners och leverantörer är det av vikt att kunna definiera hur XML dokumenten borde vara strukturerade. Det är då ett schema behövs. [1] Schema är en allmän term som beskriver dataformen. I början användes termen för att beskriva databasstrukturer. Ett schema är en formell specifikation av grammatiken för ett specifikt XML vokabulär. Scheman kan användas vid validering av XML dokuments innehåll, för att fastställa om innehållet stämmer överrens med den grammatiska beskrivningen angiven i XML Schema. Ett schema tillhandahåller även en beskrivning av XML strukturen till andra, som möjliggör utbytet av strukturerad information mellan samverkande applikationer och affärspartners oberoende av plattform och mellanliggande program. [1] 9

20 Det finns två typer av scheman i XML världen; DTD och XML Schema. DTD fokuserar i första hand på struktur och möjliggör för designern av XMLvokabulären att specificera lämpliga element och attribut för en uppsättning instanser av XML dokument. Dock har DTD begränsningar när det gäller datatyper som kan definieras. XML Schema är en nyare teknologi, antagen som officiell rekommendation av W3C i maj Den är ämnad att tillhandahålla en typ av detaljerad struktur som ofta associeras med programmeringsspråks definitioner av datatyper. En fördel med XML Schema är möjligheten att validera att XML datat som utbyts är i korrekt format, före vidare bearbetning. [1] DTD (Document Type Definition): Definierar strukturen för ett XML dokument. Datatyper för olika element är begränsade till text. Detta innebär att element endast kan innehålla text. DTD kan heller inte kontrollera om texten består av numeriska eller alfabetiska tecken. XML Schema: Definierar strukturen för ett XML dokument. Flertalet fördefinierade datatyper finns tillgängliga. Det är möjligt att definiera komplexa datatyper som kan mappas ihop med applikationsspecifika datastrukturer. Möjliggör validering av XML data. 2.4 SOAP Simple Object Access Protocol (SOAP) är ett XML baserat protokoll som gör det möjligt för klienter och leverantörer att kommunicera med varandra och utbyta XML data i en decentraliserad distribuerad miljö. Protokollet består av tre delar; ett omslag som definierar ramverket för ett meddelandes innehåll och hur det ska behandlas, en uppsättning regler för att definiera datatyper och en konvention för att representera Remote Procedure Calls (RPC) och dess svar. [20] SOAP skapades för webben, som en kombination av XML och HTTP. Den öppnade för nya möjligheter för utbyte av distribuerat data och interaktion i löst kopplade webbmiljöer. Den främsta förändringen som SOAP ledde till var möjligheten att transportera data varsomhelst över webben. [1] Före SOAP fanns det två principiella valmöjligheter att transportera data mellan olika partners. Den första var att bygga ett vidsträckt nätverkområde som spände över en bred geografisk region och låta partners ansluta sig till det. Detta sätt var framtaget genom Electronic Data Interchange (EDI), där meddelanden och protokoll för dataöverföring definierades medan utformningen av nätverk lämnades fritt åt varje partner. Resultatet blev en samling av olika nätverk som i stort sett låste in sina partners och gjorde det 10

21 svårt och dyrt att nå ut till andra EDI nätverk och varva in nya partners. [1] Det andra alternativet framtogs genom Common Object Request Broker Architecture (CORBA), Remote Method Invocation (RMI) och Distributed Component Object Model (DCOM) och innebar att en infrastruktur för distribuerande objekt som kördes över Internet byggdes. Problemet här var att varje partner fick bestämma själv om vilket protokoll som ska användas och ligga över TCP/IP för att hantera kommunikationen av interna objekt. CORBA valde Internet Inter ORB Protocol (IIOP), RMI valde Java Remote Method Protocol (JRMP) och DCOM valde Oject Remote Procedure Call (ORPC). På det sättet kunde behovet att använda samma underliggande nätverk reduceras. Dock var den stora nackdelen att varje partner kunde utan några som helst problem kommunicera internt med sina egna, men partnerna kunde inte kommunicera externt med varandra. Dessutom var det omöjligt att direkt nå ut till webben utan att använda sig av speciella kapslar som innebar att nya lager måste läggas till en redan komplex arkitektur. [1] Det nya aternativet där SOAP används för att transportera data kombinerar XML:s dataegenskaper och dataöverföringsegenskaper och har ingen av nackdelarna som både EDI och strikt kopplade system för distribuerade objekt (CORBA, RMI och DCOM) hade. Med SOAP upphör beroendet mellan data och transport och nya möjligheter för utbyte av distribuerat data via löst kopplade system uppstår. [1] Sedan dess uppkomst 1998 har SOAP använts i allt större skala av många aktörer inom mjukvarubranschen: Web Services ramverk använder SOAP som transportteknologi för att skicka data och XML RPC över distribuerade närverk. Microsoft intar SOAP som en del av sin.net verksamhet. Sun använder SOAP i sitt Web Services ramverk, Sun Open Net Environment (Sun ONE). IBM har haft en stor roll i specifikationen av SOAP och har en mängd olika verktyg som stödjer SOAP, bland annat verktyg som möjliggör integrering av SOAP i Java. Olika distribuerare av CORBA Object Request Broker (ORB) stödjer SOAP i form av CORBA to SOAP bryggor. [1] 2.5 XML Web Services XML Web Services, ofta förkortat Web Services, är en applikationstyp utan ett (grafiskt) användargränssnitt. Den anropas istället av andra applikationer som fungerar som klienter mot gränssnittet och kan använda sig av de olika metoderna som är definierade i Web Servicen. Dataformatet som används av Web Servicen och klientapplikationen är extensible Markup Language (XML). Kommunikationen sker genom att Simple Object Access Protocol (SOAP) 11

22 meddelanden innehållande XML datat skickas mellan parterna via exempelvis transportprotokollet HTTP. Detta gör det möjligt för olika program att kommunicera med varandra på ett standardiserat sätt oberoende av programmeringsspråk eller plattform. [15] Genom att utgå från en detaljerad beskrivning av gränssnittsstrukturen för en viss Web Service är det möjligt att skapa en klientapplikation som anropar Web Servicen. En sådan beskrivning distribueras genom ett XML dokument som kallas Web Service Description Language (WSDL). Tillvägagångssättet för att utveckla Web Services kan ske med hjälp av olika metoder. Två av dessa utvecklingsmetoder är Code first respektive Contractfirst och beskrivs under särskild punkt. Web Services utgör en lösning på bred front för det industriella behovet av en flexibel och effektiv miljö för affärssamarbete. Tekniskt sett är det ett sätt att länka ihop löst kopplade system genom en teknik som inte binder dessa till ett specifikt programmeringsspråk, komponenttyp eller plattform. Praktiskt taget utgör Web Services en tydlig affärsprocess som med hjälp av stödda protokoll beskriver och exponerar sig för webbanvändare, anropas av en extern (eng. remote) användare samt returnerar ett svar. [1] Beskriver: Web Services beskriver dess funktionalitet och attribut för att andra applikation ska förstå hur dessa ska användas. Exponerar: Genom ett register över olika Web Services som består av o White pages; innehåller grundläggande information för tjänstedistribuering. o Yellow pages; listar tillgängliga Web Services med hjälp av olika kategorier. o Green pages; beskriver hur anslutningen till och användningen av en specifik webbtjänst (Web Service) går till. Anropas: När en webbtjänst har lokaliserats, kan en extern applikation anropa tjänsten. Returnerar ett svar: Ett anrop till en webbtjänst resulterar i ett svar som returneras till externa applikationen som skickade anropet. Drivkraften bakom Web Services är önskan att möjliggöra för affärsverksamheter att använda sig av Internet för att publicera, upptäcka och sammankoppla andra Web Services genom den globalt stödda SOAP tekniken. Det faktum att Internet är det enda som är nödvändigt för att en Web Service ska levereras och fungera innebär att såväl ärvd programkod och data som objektsystem kan koppla upp sig mot Web Service plattformen. Dessa möjligheter förväntas resultera i nya produkter och affärsprocesser med globalt omfång som kan levereras över trådbaserade respektive trådlösa nätverk. Hur 12

23 dessa ska framkomma är ännu okänt. Dock indikerar utvecklingen av webben, XML och SOAP att nya teknologier är på frammarsch. [1] Vad kvalificeras som Web Services? Vilken mjukvarukomponent eller applikation som helst kan exponeras som en Web Service så att den kan upptäckas och användas av en annan komponent eller applikation. Detta kan röra sig om allt från en enkel filmrecension eller väderprognos till ett komplext komplett resepaket som inkluderar hotell, flygbokningar och restaurangbeställningar. Web Services frambringar en teknisk infrastruktur som försäkrar att tjänster, även från olika leverantörer, kommer att samverka och har fördelen att ingen avancerad kunskap krävs i hur olika tjänster passar ihop för att allt ska fungera. [1] Möjlighet och risk Web Services utgör en ny form för distribuering och sammankoppling av mjukvaror baserad på föreställningen om tjänster som är globalt tillgängliga över webben hellre än objekt till objekt kopplingar över begränsade nätverk. Denna globala tillgänglighet är väldigt attraktiv ur ett finansiellt perspektiv. Finansiellt incitament innebär nya möjligheter genom skapandet av privata handelsnätverk, ökade intäkter genom expanderande distributionskanaler samt minskade lager och transaktionskostnader. [1] Förbättrat samarbete mellan kunder, partners och leverantörer utlovas av Web Services. Möjligheter tillhandahålls för att minska tiden och kostnaden för integration jämfört med existerande lösningar för integration mellan olika affärsapplikationer och business to business (B2B) lösningar. Det finns även lösningar för att effektivisera leveransrutiner, snabbt svara på förändringar på marknaden och kundpreferenser samt förbättra kundservicen genom att låta kunder och affärspartners ha tillgång till kärnsystem. [1] Däremot är visionen kring Web Services relativt ny och inte helt riskfri. Trots dess signifikanta potential, är det fortfarande oklart hur stor roll Web Services kommer att ha i ett större perspektiv. Det är dock förväntat att ha en avgörande roll för leveranser av enkla tjänster, men tills tekniken mognar kommer komplexa partnerinteraktioner att fortfarande kräva ett mänskligt element för att fastslå överenskommelser. Detta kommer att ske med hjälp av Web Services protokollen UDDI och WSDL, som tillsammans med SOAP är bland huvudkomponenterna i plattformen. [1] 13

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Anvisning för Svensk Livfaktura

Anvisning för Svensk Livfaktura Anvisning för Svensk Livfaktura Bilaga B: Validering av PEPPOL BIS Svefaktura 5A 2.0 Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i sin tur

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Business to business (B2B) communication - Integrering av system

Business to business (B2B) communication - Integrering av system Business to business (B2B) communication - Integrering av system Jonas Liinamaa 20 november 2003 Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jliinama@abo. URL:

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Auktorisation och grupphantering

Auktorisation och grupphantering Webadress https://portal.nordu.net/display/inkubator/projektrapporter Dokumentnamn.pdf Dokumentansvarig Jan Rundström Dokumentidentitet N/A Version 1.0 Datum 2014-19-02 Status Publicerad 1 Innehåll 1 Verktyg

Läs mer

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik v PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik Eskilstuna, 2002-12-12 EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation

Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Utbildningar Certifieringar Kontaktinformation Senior utvecklare/arkitekt Rama Pour Rajaei Rama har jobbat mer än 12 år som IT-konsult och är en mycket skicklig konsult inom sitt område som är systemutvecklingen/arkitektur av affärskritiska system

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU

Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Införande av en integrationsplattform med Apache Service Mix på LTU Apache Service Mix = Opensource java teknologier + Prenumerationer och Support = Red Hat JBoss Fuse Bakgrund 2012/2013 - Arbetsgruppen

Läs mer

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F)

L0009B. Moment. Introduktion till geografiska databaser: G:\L0009B\Allmänt\IntroGeoDB.pdf (F) L0009B Moment FL 1: Kursintroduktion. Kursinformation: G:\L0009B\Allmänt\KursInformationL0009B.pdf (F) Kursplan: Se https://portal.student.ltu.se/stuka/kurs.php?kurs=l0009b&lang=swe (F) Allt som markerats

Läs mer

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år

Javautvecklare. Utbildningsfakta. 400 YH-poäng, 2 år Javautvecklare 400 YH-poäng, 2 år Utbildningsfakta Kurser (12 stycken) Grundläggande programmering och javaverktyg 50 yhp Grafiskt gränssnitt och interaktion 20 yhp Internet, webb och webbramverk 40 yhp

Läs mer

Säker e-kommunikation 2009-04-22

Säker e-kommunikation 2009-04-22 Säker e-kommunikation 2009-04-22 Leif Forsman Logica 2008. All rights reserved Agenda - Inledning - Bakgrund och historik - Vilka risker och hot finns? - Vilka säkerhetslösningar finns det för att skydda

Läs mer

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu

Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23. Greger.Ohlsson@bita.eu Configuration Management Vägen till ordning och reda med rätt stöd! 2010-03-23 Greger.Ohlsson@bita.eu BiTA Service Management Tjänsteområden inom utbildning och konsultation: IT-styrning IT-kvalitet IT-effektivitet

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar

ISM WEB. ISM WEB GIS för alla typer av användare. Kundanpassade Intranät- Internet- Portallösningar ISM WEB O P E N S O U R C E S Ä K E R H E T I N S P I R E G I S - A N A L Y S W M S I N T E R O P E R A B I L I T E T A R B E T S F L Ö D E N I N T E G R A T I O N D A T A F Å N G S T E D I T E R I N G

Läs mer

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning

Elektronisk tullräkning Sid 1(9) Samverkansspecifikation. Version: 1.0 SAMVERKANSSPECIFIKATION. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(9) SAMVERKANSSPECIFIKATION för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(9) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Introduktion...3 2 Identifikation av parterna...4 2.1

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer

Läs mer

DATALAGRING. Ämnets syfte

DATALAGRING. Ämnets syfte DATALAGRING Ämnet datalagring behandlar hur lagring av data görs på ett strukturerat sätt för att datorprogram ska komma åt data på ett effektivt sätt. Lagringen kan ske med hjälp av databashanterare av

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista

Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Innan du anmäler dig till Quantum View Outbound Checklista Under anmälningsförfarandet får du en rad frågor om uppgifter du kanske inte känner till. Innan du anmäler dig bör du läsa följande information

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Utveckling av tjänster

Utveckling av tjänster Utveckling av tjänster Stockholms stad SOA-plattform 1 (22) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Utvecklingsstandard 4 2.1 Namngivningskonventioner... 4 2.1.1 Namespaces... 4 2.1.2 Exempel... 4 2.1.3 Kontrakt...

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet.

+Överskådlighet Normalt sätt blir ett program skrivet i det procedurella paradigmet överskådligt. Modifikationer på delproblem kan ske med lätthet. Uppgift 1 Ett programmeringsparadigm är i grund och botten ett sätt att arbeta, ett sätt att möta problem. Det finns flera olika paradigm där varje paradigm har sina egna styrkor och svagheter. Det som

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer