MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011"

Transkript

1 Medcore AB (Publ) Org.nr MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (14,9) Mkr +60% EBITDA -0,2 (0,5) Mkr Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (-0,2) Mkr Resultat per aktie -0,34 (-0,05) kr. 1

2 VD har ordet! Försäljningen för första kvartalet uppgick till 23,8msek (14,9 MSEK) varav den förvärvade verksamheten bidrog med 8,7 MSEK. Inom affärsområdet kirurgi har vi fått en bra start beträffande försäljningen av olika typer av implantat. Marknadspotentialen för de aktuella implantaten på Bolagets marknad är idag 380MSEK. Vi har under det första kvartalet kunnat konstatera att sjukvården i Sverige nu har fått medel för inköp av kapitalprodukter under Vår försäljning av kapitalprodukter blev 4,7 msek (3,3 msek). Vad som däremot inte har startat enligt plan är försäljningen av blodsockermätare som gått sämre än förgående år. Implementeringen av den förvärvade verksamheten i Danmark har gått enligt den fastställda planen. Vidare börjar vi nu se synergier från den genomförda affären. Lanseringen av bolagets blodsockermätare kommer att ske under kvartal 3 innevarande år. Med de aktiviteter som redan har påbörjats och med de affärsmöjligheter som finns framför oss står vi fast vid den tidigare lämnade omsättningsprognosen. Sverker Olofsson, VD 2

3 Koncernens resultat och finansiella ställning Omsättning och resultat januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (14,9) Mkr, en ökning med 8,9 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Av de 23,8 Mkr i nettoomsättning bidrar den förvärvade verksamheten med 8,7 Mkr. Under första kvartalet har bruttomarginalen ökat. Huvudorsaken till att marginalen har ökat är att kronan har stärkts gentemot euron och dollarn. Merparten av MedCors inköp sker i euro och dollar. Rörelsens kostnader uppgick till 24,1 (14,4) Mkr, vilket resulterade i ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om -0,2 (0,5) Mkr. Av de totala rörelsekostnaderna 24,1 Mkr utgjorde handelsvaror 14,2 Mkr (59 %), personalkostnader 5,3 Mkr (22 %) och övriga externa kostnader 4,6 Mkr (19 %). Kassaflöde och finansiell ställning januari mars 2011 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 (-2,5) Mkr vilket är en ökning med 2,0 Mkr jämför med motsvarande period förgående år, främst beroende på minskade kundfordringar i samband med att vi förbättrat våra kravrutiner. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,2 (-0,1) Mkr. Koncernens soliditet vid periodens utgång uppgick till 52,8% (70,2%). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,9 (11,2) Mkr. Investeringar och avskrivningar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden varit 0.2 Mkr. Av bolagets totala avskrivningar om 1,3 Mkr avser 1,1 Mkr avskrivningar på goodwill. Eget kapital Eget kapital uppgick vid slutet av perioden till 31,7 Mkr vilket ger en soliditet på 52,8%. Medarbetare Antalet anställda vid periodens slut var 26 (12) varav 15 (58 %) kvinnor. 3

4 Moderbolaget MedCore AB är moderbolag i koncernen. Verksamheten i koncernen bedrivs främst i MedCore Sweden AB och MedCore Danmark AS. I moderbolaget ingår den Norska filialen som etablerades under Nettoomsättningen första kvartalet uppgick till 1,4 (0,7) Mkr. Den Norska filialens omsättning första kvartalet var 0,7 Mkr. Rörelsens kostnader uppgick till 1,6 (0,7)Mkr och finansiella poster uppgick till 0,1 (0) vilket resulterade i ett resultat om -0,1 (0) Mkr. Risker Merparten av MedCore s inköp och försäljning sker idag i EUR och USD. Till följd av detta kan Bolagets omsättning och rörelseresultat komma att påverkas av växelkursförändringar. Fluktuationer i växelkursen för utländska valutor i förhållande till den svenska kronan kan därför påverka MedCore s omsättning och rörelseresultat. Företagets risker finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret Inga förändringar i företagets riskbedömning har skett under perioden. Händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 4

5 Resultaträkning i sammandrag för koncernen (tkr) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Nedskrivning av värdepapper Räntenetto och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie, kr -0,34-0,05-0,84 Resultat per aktie efter utspädning -0,34-0,05-0,84 Genomsnittligt antal aktier * Genomsnittligt antal aktier efter utspädning *Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier samt antal aktier vid periodens utgång har hänsyn tagits till den omvända spliten som genomfördes under november

6 Balansräkning i sammandrag för koncernen 31 mars 31 mars 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändringar i koncernens eget kapital 31 mars 31 mars 31 dec Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Omräkningsdifferens Eget kapital vid periodens utgång

7 Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/ökning av rörelsefordringar Minskning/ökning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Omsättningstillväxt % 60% 20% 33% EBITDA marginal % -1,0% 3,7% 1,9% Vinstmarginal % -6,9% -1,6% -5,2% Soliditet % 52,8% 70,2% 52,6% Kassalikviditet,% 91,3% 215,0% 106,3% Data per aktie för koncernen Jan-mars Jan-mars Helår Resultat per aktie, kr -0,34-0,05-0,84 Eget kapital per aktie, kr 6,53 7,52 6,93 Antal aktier vid periodens slut * * Den 24 november 2010 genomfördes en omvänd split 1:100 7

8 Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget (tkr) Jan-mars Jan-mars Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av värdepapper Räntenetto och liknande poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balansräkning i sammandrag för moderbolaget 31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Fordringar hos Koncernföretag Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 Förändringar i modebolagets eget kapital 31 mars 31 mars 31 dec Ingående eget kapital Periodens resultat Nyemission Koncernbidrag -291 Skatteffekt på koncernbidrag 77 Omräkningsdifferens Eget kapital vid periodens utgång Principer för delårsrapportens upprättande Denna rapport är upprättad enligt kraven i Bokföringslagens allmänna råd BFNAR 2007:1. I samband med MedCore s förvärv av MedCore Sweden fick de tidigare aktieägarna i Medcore Sweden ett bestämmande inflytande över MedCore i den nya koncernen, vilket medför att förvärvet skall redovisas enligt reglerna i Årsredovisningslagen kap 7 22A om omvända förvärv. Redovisningen enligt ett omvänt förvärv innebär att det redovisas som om det legalt förvärvade bolaget, dvs. MedCore Sweden, vore förvärvare av aktierna i MedCore. Mot denna bakgrund är MedCore s delårsrapport för perioden januari till mars 2011, framtagen enligt ovan beskrivna regler i Årsredovisningslagen. Granskning av revisorer Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för sex månader publiceras den 24 augusti 2011 Delårsrapport för nio månader publiceras den 26 oktober 2011 Bokslutskommuniké för 2011 publiceras den 22 februari 2012 Frågor angående rapporten ställs till: VD Sverker Olofsson, tel , CFO Thomas Broberger, tel , 9

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2016 31 mars 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari-mars 2016

Delårsrapport. Januari-mars 2016 Delårsrapport Januari-mars 2016 Delårsrapport januari mars 2016 Dialect levererar it- och telefonilösningar till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari september 2011 Tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (12,6) Mkr, +54% EBITDA -2,2 (0,1) Mkr Avtal med Skejby

Läs mer

Fortsatt lönsam tillväxt. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2013

Fortsatt lönsam tillväxt. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2013 Fortsatt lönsam tillväxt Perioden april juni Omsättningen ökade till 60,5 MSEK (55,6), vilket motsvarar en tillväxt om 8,6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MSEK (4,4) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala

Delårsrapport. 1 januari 31 augusti 2010. Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala Delårsrapport 1 januari 31 augusti 2010 Uppsalahem AB S:t Persgatan 28 Box 136 751 04 Uppsala www.uppsalahem.se email@uppsalahem.se Tel vxl. 018-727 34 00 Org. nr 556137-3589 1 Uppsalahem delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2014 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014 för Kvartal 4 (oktober december) 2014 Omsättningen uppgick till 14,8 (14,0) Mkr en ökning med 0,8 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (0,8) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2005-28 februari 2006 s DELÅRSRAPPORT för perioden - 28 februari 2006 Perioden i sammandrag Nettoomsättning 2 (40) TSEK Resultat efter skatt 889 (- 374) TSEK Resultat per aktie 0, (-0,6) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Q1 2014 HELÅR 2014 Nettoomsättning, ksek 72 947 61 072 271 949 Ändring i lokala valutor, procent 10,2 15,1 12,3 Bruttoresultat,

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2015 Stockholm, 18 februari 2016 Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG),

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005 Delårsrapport för tredje kvartalet 2004/2005 1 september 2004 31 maj 2005 Fortsatt expansion för RNB 1 september 31 maj 2004/2005 Nettoomsättningen uppgick till 697,3 Mkr (638,8). Omsättningen i jämförbara

Läs mer

God tillväxt med ökad lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015

God tillväxt med ökad lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015 God tillväxt med ökad lönsamhet Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 88,7 MSEK (79,0), vilket motsvarar en tillväxt med 12,5 % (12,4) Rörelseresultatet uppgick till 10,4 MSEK (7,5) vilket

Läs mer

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2007-01-01---2007-03-31

European Institute of Science AB (publ) för perioden 2007-01-01---2007-03-31 European Institute of Science AB (publ) KVARTALSRAPPORT för perioden 2007-01-01---2007-03-31 (NGM : EURI B) Intäkterna för perioden januari-mars 2007 minskade till 267 tkr (964 tkr motsvarande period föregående

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31 FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Bokslutskommuniké, 2015-01-01 2015-12-31 Fjärde kvartalet 2015-10-01 2015-12-31 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden 2015-01-01

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till 2 906 (3 045) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar.

Hyresintäkterna minskade med 5 % till 2 906 (3 045) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2009 Vasakronan Fastigheter AB (tidigare Vasakronan AB) är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna bokslutsrapport

Läs mer

Marknaden för sammansättningsverksamheten har varit mättad under perioden efter de stora leveranser som ägde rum under hösten 2004.

Marknaden för sammansättningsverksamheten har varit mättad under perioden efter de stora leveranser som ägde rum under hösten 2004. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 DELÅRSRAPPORT 1 januari - 31 mars 2005-05-15 (jämförelesesiffor 1:a kvartal 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell information jan-mars.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 Nettoomsättningen uppgick till 404 mkr (421). Rörelseresultatet uppgick till 6,7 mkr (12,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,4 mkr (7,6). Omsättningen inom

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2012 Period 1 april - 30 juni 2012 Nettoomsättningen uppgår till 44 394 (36 429) kkr motsvarande en tillväxt om 22 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Remonten 9 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243. Årsredovisning för 2015

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243. Årsredovisning för 2015 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2015 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(10) Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2 kv. 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Kvartalsrapport 1 2 kv. 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) (SYKA:NGMMTF) Kvartalsrapport 1 2 kv. 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fond Tornado bästa fond första halvåret enligt www.di.se. Verksamheten i förvärvade Sparvärlden

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 212 MSEK (213) Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (23) Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (18) Resultat

Läs mer

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT Finansiell utveckling april juni 2016 Orderingången minskade med 13 % till 42,0 mkr (48,1 mkr) Orderstocken

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2012 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2012-01-01 2012-09-30

Kvartalsrapport Q3 2012 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2012-01-01 2012-09-30 Kvartalsrapport Q3 2012 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2012-01-01 2012-09-30 Kvartalsrapport för perioden 2012-01-01 2012-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören för 24h

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-11

Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-11 Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-11 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Tillväxt 2007 AB i likvidation (publ) avger härmed följande följande redovisning,

Läs mer

ANDRA KVARTALET (1 JUNI 31 AUGUSTI 2011) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS 31 AUGUSTI 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

ANDRA KVARTALET (1 JUNI 31 AUGUSTI 2011) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS 31 AUGUSTI 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET ANDRA KVARTALET (1 JUNI 31 AUGUSTI 2011) FÖRSTA HALVÅRET (1 MARS 31 AUGUSTI 2011) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 1 Nyckeltal Koncernen (MSEK om ej annat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2006

Delårsrapport januari juni 2006 Delårsrapport januari juni 2006 Januari-juni 2006 (6 mån) Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (20,7) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (1,4) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,27 (0,43)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 6,0 (2,5) MSEK. Inflöde av 900 nya depåkunder och 360 MSEK i nettosparande. Resultatet före skatt uppgick till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Oktober december 2015

Oktober december 2015 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 241,9 (247,8) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 5 procent. Rörelseresultatet för

Läs mer

HALVÅRSSRAPPORT FÖR ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) JANUARI JUNI 2016. Förvärvet av Evertech över förväntan

HALVÅRSSRAPPORT FÖR ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) JANUARI JUNI 2016. Förvärvet av Evertech över förväntan HALVÅRSSRAPPORT FÖR ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) JANUARI JUNI 2016 Andra kvartalet: april-juni Förvärvet av Evertech över förväntan Nyemissionen övertecknad, genomförd och avslutad med framgång

Läs mer

Delårsrapport. 2006-05-01 2006-07-31 - Upprättad enligt IFRS

Delårsrapport. 2006-05-01 2006-07-31 - Upprättad enligt IFRS Delårsrapport 6-5-1 6-7-31 - Upprättad enligt IFRS * Försäljningen uppgick till 878,7 Mkr (759,4 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 79,1 Mkr (86,5 Mkr) * * Vinsten per aktie efter skatt uppgår till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2007 En stark och lönsam tillväxt: Omsättning 181,3 miljoner euro (119,5 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 23,6 miljoner euro (7,4 milj. euro) Räkenskapsperiodens

Läs mer

Årsredovisning. Täby Enskilda Gymnasium AB

Årsredovisning. Täby Enskilda Gymnasium AB Årsredovisning för Täby Enskilda Gymnasium AB 556568-0112 Räkenskapsåret 2012 07 01 2013 06 30 1 (10) Styrelsen och verkställande direktören för Täby Enskilda Gymnasium AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2015 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är nytt passagerarrekord (3,0 milj. föreg. år) Omsättning 243,0 miljoner euro

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Proforma januari december samt Delårsrapport januari december sida 1 av (9) Effnetplattformen AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Proforma Koncernens operativa verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2007-05-01 2007-07-31 Sverige - Norge - Finland

Delårsrapport 2007-05-01 2007-07-31 Sverige - Norge - Finland Delårsrapport 7-05-01 7-07-31 Kvartal 1 Försäljningen uppgick till 1 031,9 Mkr (878,7 Mkr), +17% Rörelseresultatet uppgick till 141,8 Mkr (108,1 Mkr), +31% Vinst efter skatt uppgick till 103,9 Mkr (79,1

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - juni

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - juni Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - juni 1 Göteborg den 25 augusti 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari juni 2008 Perioden januari-juni 2008

Läs mer

Kvartalsrapport 2 2012-2013

Kvartalsrapport 2 2012-2013 Kvartalsrapport 2 2012-2013 First North handelsnamn: PALS B PALLAS GROUP AB (publ) Delårsrapport juli - december 2012 Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr. Timecharteravtal tecknat för M/T Pallas Glory.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2016. Omsättningen har ökat med 5,3 % till 151,9 Mkr (144,2 Mkr)

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2016. Omsättningen har ökat med 5,3 % till 151,9 Mkr (144,2 Mkr) FÖRSTA KVARTALET 2016 VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER Omsättningen har ökat med 5,3 % till 151,9 Mkr (144,2 Mkr) EBITDA uppgick till 6,1 Mkr (10,4 Mkr) UNDER FÖRSTA KVARTALET Softronic har förvärvat Dokumentkompetens

Läs mer

Kvartal. Helår Mnkr 1-06 4-05 1-05 2005 Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319

Kvartal. Helår Mnkr 1-06 4-05 1-05 2005 Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 579 4 235 3 801 16 319 Rörelseresultat 619 570 364 1 973 Resultat efter skatt 406 397 217 1 256 Vinst per aktie, kr 4,8 4,7 2,6 14,8 Avkastning på

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr. 769623-3688 ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr. 769623-3688 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2013

DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2013 DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2013 Omslagsbild: Uppsändning av ballongen Sunrise från Esrange Foto: Lars Holm, SSC 1 Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2013 Januari juni 2013 i sammandrag 1 januari 30 juni

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap 802412-2593 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Positiv resultatutveckling under kvartalet. Perioden 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Positiv resultatutveckling under kvartalet. Perioden 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars SEPTEMBER 2009 Positiv resultatutveckling under kvartalet StjärnaFyrkants fokusering på sammansatta affärer med värdeadderande tjänster som ger högre marginaler och bort

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 0 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2007-08-15 Delårsrapport Listning vid First North och breddning av Bolagets produktportfölj. Bolagets aktie listas 16 april vid First North

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport 2/2016

Delårsrapport 2/2016 Delårsrapport 2/2016 Januari-juni 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 025 (2 960) TSEK. Resultatet för perioden 1 187 ( 981) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före

Läs mer

GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006. GODEL i SVERIGE AB

GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006. GODEL i SVERIGE AB GodEl i Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2006 GODEL i SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl i Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår, 2006.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 På omslaget: Antenn på Esrange Space Center Foto: Lars-Olov Jönsson, SSC Sid 3 Bokslutskommuniké 2012 Januari december 2012 i sammandrag Nettoomsättning 840 856 Rörelseresultat 26-112

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2013

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2013 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2013 På omslaget: Antenn Punta Arenas, Chile Foto: SSC 1 Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2013 Januari mars 2013 i sammandrag 2013 2012 Nettoomsättning 206 210 Rörelseresultat

Läs mer

1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851

1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851 1 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr 556125-5851 Delårsrapport för perioden 2010-01-01 till 2010-09-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2014 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen uppgick till 3.808 TSEK (3.688). Resultat efter finansiella poster blev -1.680 TSEK (-803). Alternativa förlorade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2015 2015-11-12

Delårsrapport januari september 2015 2015-11-12 2015-11-12 Stensö Camping i Kalmar Delårsrapport januari september 2015 Nettoomsättningen har under året ökat med 14 % Fortsatt hög lönsamhet Höjd prognos för Migrationsverket Framgångsrik start för Stensö

Läs mer

Tredje kvartalet Under tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 96 Mkr (295) och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 Mkr (8).

Tredje kvartalet Under tredje kvartalet var koncernens nettoomsättning 96 Mkr (295) och resultat efter finansiella poster uppgick till 8 Mkr (8). Delårsrapport januari-september 2004 1 (6) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004 Nettoomsättningen var 611 Mkr (1 024). Resultat efter skatt uppgick till 28 Mkr (26). Vinst per aktie efter beräknad full

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Installationer 1113

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Tredje kvartalet 1) Delårsperioden januari - september 1) Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-2,0) Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-7,6) Periodens resultat

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008 - Försäljningen ökade med 33,5% till 11,2 Mkr (8,4) - Resultatet efter finansnetto ökade med 26,4% till 2,4 Mkr (1,9) - Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2014. Omsättningen ökade till 136,4 Mkr (135,2 Mkr)

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET 2014. Omsättningen ökade till 136,4 Mkr (135,2 Mkr) FÖRSTA KVARTALET 2014 VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER Omsättningen ökade till 136,4 Mkr (135,2 Mkr) EBITDA ökade till 7,0 Mkr (4,5 Mkr) Resultat före skatt ökade till 5,2 Mkr (2,5 Mkr) Vinstmarginalen före skatt

Läs mer

Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent

Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent Delårsrapport 2001-05-01 2001-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 30 procent Rörelseresultatet ökade med 43 procent Rörelsemarginalen var 11,6 procent Nya butiker

Läs mer

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101

Rörelseresultat 13 359 473 12 247 101 Resultaträkning 03-01 - 03-12 02-01 - 02-12 Nettoomsättning Not 1 27 804 695 27 230 655 Fastighetskostnader Drift Not 2-8 084 746-6 937 373 Planerat underhåll Not 3-546 079-2 484 841 Fastighetsskatt -2

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Årsredovisning för. Arninge Golfklubb 802402-8279. Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för. Arninge Golfklubb 802402-8279. Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för Arninge Golfklubb Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Arninge Golfklubb 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Arninge Golfklubb, får härmed avge årsredovisning för 2015. Årsredovisningen

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport januari mars 2014

MedCore AB (publ) Delårsrapport januari mars 2014 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 17,1 (19,0) Mkr -10 % EBITDA -1,5 (-1,3) Mkr Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Bokslutskommuniké 2009 MedCore AB (publ) Jan dec 2009 Nettoomsättning uppgick till 55,4 (28,2) MSEK +96% EBITDA 1,6 (-0,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -1,8

Läs mer

VIDEOBUR STHLM INT AB

VIDEOBUR STHLM INT AB HALVÅRSRAPPORT 2016 VIDEOBUR STHLM INT AB (559019 7717) Karlavägen 40, 114 49 Stockholm info@videoburst.com www.videoburst.com INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt 4 Koncernens Resultat, Balansräkning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Januari-mars 2016. Januari-mars 2015 Helår 2015. *Avser den totala verksamheten

Januari-mars 2016. Januari-mars 2015 Helår 2015. *Avser den totala verksamheten Delårsrapport januari-mars Studsvik delårsrapport januari mars I april träffades en överenskommelse med EDF om försäljning av affärsområdet Avfallshantering. Transaktionen kommer att generera ett positivt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001 1 januari 30 september 2001 Stark och lönsam tillväxt CityMail Internationals (kärnverksamhetens) omsättning uppgick till 124,9 MSEK (40,4), en ökning med 209 procent. Rörelseresultatet ökade till 10,5

Läs mer

2014 Delårsrapport. modern ekonomi sverige holding ab (publ.) MODERN EKONOMI Q1 Juli 2014 - September 2014

2014 Delårsrapport. modern ekonomi sverige holding ab (publ.) MODERN EKONOMI Q1 Juli 2014 - September 2014 MODERN EKONOMI Q1 Juli 2014 - September 2014 1 modern ekonomi sverige holding ab (publ.) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - SEPTEMBER 2014 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,2 (-0,6)

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen

Svensk-Danska Broförbindelsen Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Delårsrapport januari mars 2 Fortsatt stark utveckling av väg- och järnvägstrafiken över Øresundsbron. Øresundsbrons marknadsandel av fordonstrafiken över Öresund

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016. Stabil inledning av 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016. Stabil inledning av 2016 Delårsrapport 1 januari 31 mars Åseda 19 april Stabil inledning av Första kvartalet Intäkter 260,6 Mkr (256,4), upp 2 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 7,1 Mkr (10,1), uppstartskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2012 Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknad premievolym fortsätter att tynga resultatet Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2013 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 18,2 (20,4) Mkr -11% EBITDA -2,5 (-1,7) Mkr Januari juni 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr 556106-3834

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr 556106-3834 H A L V Å R S R A P P O R T 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28

TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28 TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 2006-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 15.071 (12.610), en ökning med 20 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 14 procent.

Läs mer

Förbättrat resultat under andra kvartalet och positivt kassaflöde för perioden jan juni

Förbättrat resultat under andra kvartalet och positivt kassaflöde för perioden jan juni CashGuard AB (publ.) 556422-8327 Delårsrapport för perioden januari juni Förbättrat resultat under andra kvartalet och positivt kassaflöde för perioden jan juni Nettoomsättningen för årets första sex månader

Läs mer

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%!

121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 1 juli 2013 Kvartalsrapport 3, 1 mars till 31 maj 2013 121% tillväxt och ökad lönsamhet, EBITDA marginal 7,2%! Teknikhandelskoncernen börja ta form. Under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2004

DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2004 PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2004 HEBA Fastighets AB (publ) ökade under perioden januari september 2004 hyresintäkterna till 151,0 (147,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

1 jan-30 juni 2006 2006-08-15

1 jan-30 juni 2006 2006-08-15 2006-08-15 XTRACOM AB (publ) 1 jan-30 juni 2006 Koncernen i sammandrag Omsättning: 6,45 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +0,68 MSEK Resultat före skatt: +0,66 MSEK Nettoresultat: +0,58 MSEK Kassaflöde:

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

ework Scandinavia AB Bokslutskommuniké Januari 2008 December 2008 "Konsulter till alla kunder och kunder till alla konsulter"

ework Scandinavia AB Bokslutskommuniké Januari 2008 December 2008 Konsulter till alla kunder och kunder till alla konsulter Bokslutskommuniké Januari 2008 December 2008 Fortsatt stark tillväxt under perioden. Nettoomsättningen ökade med 58,3 procent jämfört med 2007. Rörelseresultatet ökade med 30,8 procent jämfört med 2007.

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening

Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening Årsredovisning för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och

Läs mer