Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:"

Transkript

1 Pressmeddelande 1 november 2001 Koncernfunktion Kommunikation Stockholm Telefon vx Telefax DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 *) Besöksadress: Sveavägen 44 Försäljningen uppgår till 107 (158) miljarder SEK Nyförsäljningen av fondförsäkring minskade med 19 procent Nyförsäljningen utanför USA ökade med 2 procent Rörelseresultatet för kärnverksamheterna före finansiella effekter uppgick till (4 149) MSEK Rörelseresultatet per september var (5 423) MSEK Tillgångar under förvaltning minskade med 5 procent sedan årsskiftet till 939 miljarder SEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader och de tragiska händelserna i New York den 11 september har en betydande inverkan på försäkringsbranschen: många återförsäkrings- och försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkring drabbas av höga skadekostnader. Skandia har inga sådana åtaganden. Oron och osäkerheten på kapitalmarknaderna, speciellt i USA, har dock påverkat såväl Skandias försäljning och tillgångar under förvaltning, som många andra finansiella företags utveckling. Genom Skandias globala verksamhet har de värsta effekterna av den snabba nedgången på den amerikanska marknaden reducerats. Nyförsäljningen inom det viktiga produktsegmentet fondförsäkring har endast minskat med 19 procent jämfört med fjolåret som var Skandias bästa försäljningsår någonsin. På marknaderna utanför USA ökade försäljningen med 2 procent. Vår affärsmodell är en styrka i turbulenta tider. Vi har lanserat nya produkter, inte minst i USA, och utökat vår distributionskraft på flera marknader. Betydande produktinvesteringar har gjorts inför ytterligare lanseringar under återstående delen av året. Allt detta, och genom ett positivt resultat i den löpande verksamheten, gör att koncernens eget kapital liksom konsolideringskapitalet har ökat jämfört med för ett år sedan. Det systematiska förädlingsarbetet i vår affärsverksamhet, produktutveckling och distributionskraft skapar goda möjligheter för framtiden. *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital per september 2001 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser september 2000 om inget annat anges. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

2 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat uppgick till (5 423) MSEK och avkastningen på koncernens justerade konsolideringskapital, efter skatt, uppgick på rullande tolvmånadersbasis till -4 procent (21 procent för helåret 2000). Börsnedgången under årets första nio månader och i synnerhet under tredje kvartalet har haft en negativ påverkan på både försäljning, tillgångar under förvaltning och resultat. Dessutom var börserna i USA stängda under närmare en vecka i september vilket innebar att ingen handel bedrevs i fonder innehållande amerikanska aktier. Även efter att börserna öppnat var handeln låg. Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida intäkter. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna i resultatet till -7,4 (+1,2) miljarder SEK, varav -4,3 miljarder SEK uppstod i tredje kvartalet. Försäljningen av engångsbetalda produkter påverkas mest av börsklimatet. Försäljningen inom fondförsäkring minskade under årets nio första månader med 34 procent till 72 (109) miljarder SEK. Nyförsäljningen minskade däremot endast med 19 procent tack vare en stark utveckling av produkter med årliga premier. Utanför USA ökade nyförsäljningen med 2 procent. Försäljningen av fondsparande minskade till 28 (44) miljarder SEK. Resultatet från nytecknad fondförsäkringsaffär minskade till (1 912) MSEK. Vinstmarginalen påverkades negativt då lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning. Denna utveckling medför en kontinuerlig anpassning av kostnadsnivån. Samtidigt intensifieras produktutvecklingen ytterligare. För kärnverksamheterna var rörelseresultatet före finansiella effekter (4 149) MSEK och avkastningen på konsolideringskapitalet före skatt och finansiella effekter var 14 procent på rullande tolvmånadersbasis (20 procent för helåret 2000). Skandias andel av Ifs s resultat uppgick till (-200) MSEK. Försämringen beror på ett försämrat investeringsresultat. 2

3 Tillgångar under förvaltning minskade trots börsnedgången endast med 5 procent sedan årsskiftet, genom ett positivt nettoinflöde. Tillgångarna uppgick till 939 miljarder SEK (992 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Koncernens konsolideringskapital ökade med 3 procent under de senaste tolv månaderna och eget kapital med 7 procent. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring Genom geografisk diversifiering reduceras påverkan av enskilda marknaders utveckling. Nyförsäljningen ökade under årets första nio månader med 2 procent utanför USA (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Tack vare fokusering på pensionsprodukter, ökade nyförsäljningen med årlig premie med 28 procent. Mätt i nyförsäljning representerar marknaderna i USA, Storbritannien och Sverige mellan 24 och 33 procent var och New Markets ökade från 10 procent till 14 procent av totalen. Försäljningen i USA består främst av engångsbetalda försäkringar som starkt påverkas av börsnedgången. Nyförsäljningen minskade med 55 procent i lokal valuta. Nya produkter har lanserats med framgång under perioden. I Storbritannien minskade nyförsäljningen med 14 procent i lokal valuta. En minskning av engångsbetalda försäkringar med 34 procent uppvägdes däremot till stor del av en ökning av försäkringar med årlig premie med 27 procent, framför allt pensionsförsäkringar. Nyförsäljningen i Sverige ökade med 9 procent, tack vare framgångsrik försäljning av pensionsprodukter, framför allt inom segmentet kollektiva pensioner. Inom New Markets ökade nyförsäljningen med 13 procent. I Tyskland ökade nyförsäljningen med 51 procent i lokal valuta samtidigt som marknadspositionen förstärks. Ett antal nya distributionsavtal har tecknats. I Japan fortsätter försäljningsframgångarna, bland annat demonstrerat av en 53 procentig ökning av nyförsäljningen. Försäljningen i Italien och Danmark påverkades negativt av turbulensen på aktiemarknaderna, men däremot ökade försäljningen både i Österrike och Schweiz. Försäljningen i Spanien visade en återhämtning under tredje kvartalet. 3

4 Tillgångar under förvaltning minskade sedan årsskiftet med 8 procent till 460 miljarder SEK. Utbetalningar till försäkringstagare ligger väl inom gjorda antaganden och uppgick föregående år till 9,5 procent, uttryckt i procent av tillgångar under förvaltning vid årets början. Motsvarande tal på rullande tolvmånadersbasis uppgick per den 30 september 2001 till 8,7 procent. Därav svarar annullationer för 7,4 procentenheter, jämfört med 8,0 procentenheter för år Fondsparandeprodukter Försäljningen påverkades starkt av börsnedgången och minskade till (43 509) MSEK. I USA var försäljningen (3 303) MUSD och i Storbritannien 440 (762) MGBP. Nettoinflödet uppgick till MSEK och var positivt även tredje kvartalet med MSEK. Tyskland uppvisar fortsatt kraftigt ökade försäljningsvolymer. Tillgångar under förvaltning minskade under året endast med 3 procent trots en nedgång under tredje kvartalet med 12 procent till 105 miljarder SEK. Rörelseresultat och lönsamhet Fondförsäkring Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida avgifter. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procents ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under första halvåret innebar att utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick till minus 15 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 3,0 procent. Den negativa utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick under tredje kvartalet till 19 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 1,5 procent. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna till -7,4 (+1,2) miljarder kronor, varav -4,3 miljarder kronor uppstod i tredje kvartalet. De negativa finansiella effekterna i rörelseresultatet är främst orsakade av börsutvecklingens påverkan på nuvärdet av framtida avgifter jämfört med Skandias antaganden om fondtillväxt om cirka 6 procent per år. Fondförsäkringsverksamheten är dock långsiktig och ovanstående 4

5 resultateffekt kommer därför vara bestående endast under förutsättning att aktiemarknaderna inte återhämtar sig. Rörelseresultatet före finansiella effekter var under årets första nio månader (4 412) MSEK. Resultatet påverkades indirekt av börsnedgången genom minskade försäljningsvolymer. Resultatet från årets nytecknade affär minskade därigenom till (1 912) MSEK, men även vinstmarginalen påverkades negativt. Lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning, vilket är förklaringen till marginalminskningen från 10,0 procent under första halvåret till 9,6 procent under årets första nio månader. På ett antal marknader vidtas åtgärder för att anpassa kostnadsnivån och därigenom förbättra marginalerna. Utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring i operativa antaganden minskade sammantaget något under tredje kvartalet. Lägre annullationer uppvägdes bland annat av ett sämre utfall avseende dödlighetsantaganden. Över tiden bör dessa resultatposter inte ge någon väsentlig påverkan på rörelseresultatet. Fondsparandeprodukter Den negativa resultatutvecklingen beror på en minskning av tillgångar under förvaltning under tredje kvartalet efter börsnedgången samt betydande investeringar i infrastruktur och ny produktutveckling. Resultatet uppgick till -10 (53) MSEK. Livförsäkring Resultatet uppgick till 86 (29) MSEK. Avkastning på konsolideringskapital, försäkrings- och sparandeprodukter Avkastningen på justerat konsolideringskapital före finansiella effekter och efter schablonskatt uppgick till 13 (22) procent på rullande tolvmånadersbasis. Asset Management Tillgångar under förvaltning hänförliga till förvaltningsuppdrag från företag inom Skandiakoncernen, externa kunder och fondförvaltning uppgick till 341 miljarder SEK (361 miljarder SEK vid senaste årsskifte). I tillgångar under förvaltning ingår förvaltade fondtillgångar med 36 miljarder SEK (37 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Skandia Asset Management har en god tillväxt inom diskretionär förvaltning. 5

6 Intäkter från förvaltningen är delvis volymberoende och delvis resultatbaserade, där de sistnämnda slutligen har fastställts i förhållande till uppnådd årlig avkastning. Resultatet uppgick till 66 (78) MSEK efter räntekostnader och goodwillavskrivning. Kapitalavkastning Moderbolagets placeringstillgångar uppgick till 3,4 miljarder SEK. Avkastningen på dessa tillgångar uppgick till 16 (332) MSEK. Verksamheter SkandiaBanken SkandiaBankens resultat var 33 (59) MSEK. Resultatet belastades med kostnader för IT-investeringar och ökad marknadsföring i samband med etableringar på nya marknader. Inlåningsvolymen i SkandiaBanken ökade till 28,8 miljarder SEK. Det totala antalet kunder uppgick till , en ökning med 44 procent sedan årsskiftet, inklusive kunder från förvärvet av Din Bank AS i Danmark. Antalet internetkunder har ökat med 103 procent till Skandia Netline Skandia Netline tillhandahåller produkter inom områdena Sjuk och Hälsa, Gruppförsäkring, Pensionsadministration och knowledge management. Resultatet belastades med kostnader för produktutveckling. Resultatet minskade till -2 (39) MSEK. Skandia Marknad Skandia Marknad distribuerar spar- och försäkringsprodukter för Skandia och If på de svenska, danska och norska marknaderna. Resultatet uppgick till 22 (59) MSEK och har belastats med kostnader för investeringar i verksamhetens expansion, i framför allt Norge. Övriga bolag Rörelseresultatet för övriga bolag i koncernen uppgick till -96 (17) MSEK. Resultatet har belastats med cirka 120 MSEK i utvecklingskostnader för bankverksamhet i Schweiz, för vilken licens erhölls i juli. Koncernens kostnader Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader samt avskrivning av goodwill. 6

7 Valutakurseffekter Genom omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år ökade försäljningen med MSEK och rörelseresultatet för koncernen minskade med 715 MSEK. Balansomslutningen ökade med 52 miljarder SEK sedan årsskiftet. SKADEFÖRSÄKRING Skandia äger 56 procent av det nordiska skadeförsäkringsaktiebolaget If. Skandias andel av Ifs s resultat uppgår till (-200) MSEK. Kapitalavkastningen påverkades negativt av den fortsatta nedgången på aktiemarknaderna. Kassaflödet har utvecklats positivt medan det tekniska resultatet försämrades under tredje kvartalet framförallt beroende på en ökad skadefrekvens. Under andra kvartalet meddelades att ett avtal har träffats med Sampo innebärande att Sampos skadeförsäkringsverksamhet kommer att fusioneras till If. Affären var villkorad av att Sampo förvärvar norska Storebrand. I september tog Sampo tillbaka budet på Storebrand. Samtal med Sampo fortsätter dock angående en överföring av dess skadeförsäkringsaffär till If. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen minskade med 28,5 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskifte, till 560,7 miljarder SEK. Fondförsäkring och fondsparande svarar för en minskning med 40,5 miljarder SEK. Upplåningen inklusive moderbolagets förlagslån ökade med 3,2 miljarder SEK (varav valutakurseffekt om 0,8 miljarder SEK) till 12,3 miljarder SEK. Likviditeten och finansieringsförmågan är god. En ny kreditfacilitet på 500 MUSD och med en löptid på fem år tecknades den 20 juli 2001 och ersätter en befintlig facilitet på 350 MUSD. Beviljade outnyttjade lånefaciliteter uppgår till 13 miljarder SEK, vilket överstiger den totala utestående upplåningen. 7

8 Konsolideringskapitalet uppgick till MSEK ( MSEK vid senaste årsskifte). Sysselsatt kapital i koncernen, som förutom av konsolideringskapitalet består av upplåning för finansiering av investeringar i dotterbolag, uppgick till 46,7 (45,6) miljarder SEK. Av dessa medel avser 42,6 (41,4) miljarder SEK kärnverksamheten medan 4,1 miljarder SEK avser finansiering av Skandias andel av skadeförsäkringsverksamheten i If. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, finansdirektör, telefon Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 13 november 2001, försäljning oktober 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: och På Skandias hemsidor finns även länkar över Internet till Telefonkonferensen torsdagen den 1 november

9 KONCERNÖVERSIKT Rullande 12-mån tal MSEK sept sept Kv 3 Kv 3 sept Försäljning Fondförsäkring Fondsparande 1) Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 2) Kapitalavkastning 2) Verksamheter 2) Koncernens kostnader 3) Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring 4) Jämförelsestörande poster 5) Rörelseresultat Konsolideringskapital, MSEK ) 7) Eget kapital, MSEK ) Tillgångar under förvaltning, MSEK ) Balansomslutning, MSEK ) Avkastning på konsolideringskapital, % 8) Avkastning på justerat konsolideringskapital, % 8) Avkastning på eget kapital, % 8) 6 20 Data per aktie Rörelseresultat per aktie före utspädning, kr -5,57 5,30-4,29 1,68-3,02 Rörelseresultat per aktie efter utspädning, kr 9) -5,57 5,29-4,29 1,68-3,02 Vinst per aktie före utspädning, kr 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Vinst per aktie efter utspädning, kr 9) 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Konsolideringskapital per aktie, kronor 6) 34,12 33,09 Eget kapital per aktie, kronor 6) 20,07 18,81 1) Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien. 2) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. 3) I koncernens kostnader ingår kostnader för vinstandelssystem med 620 MSEK per ) I rörelseresultatet skadeförsäkring ingår 56% av Ifs resultat. 5) I jämförelsestörande poster ingår resultat vid försäljningar av dotterbolag med 314 MSEK per På rullande 12-månaders basis ingår återbetalning av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos. Skandia Liv med MSEK. 6) Avser tal på balansdagen. 7) Se tabell sid 17. 8) Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital avser rullande 12-månaderstal. 9) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 skall effekten av utspädning endast beräknas om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 10) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 9

10 KONCERNÖVERSIKT KVARTALSVIS MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 12 mån Försäljning Fondförsäkring Fondsparande Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 1) Kapitalavkastning 1) Verksamheter 1) Koncernens kostnader Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring Jämförelsestörande poster Rörelseresultat ) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. VALUTAKURSER SEK 30 sept 30 jun 31 mar 31 dec 30 sept EUR Balansdagskurs 9,72 9,22 9,15 8,86 8,52 EUR Genomsnittskurs 9,22 9,08 9,00 8,45 8,39 GBP Balansdagskurs 15,68 15,31 14,82 14,22 14,16 GBP Genomsnittskurs 14,91 14,69 14,22 13,86 13,71 USD Balansdagskurs 10,67 10,89 10,39 9,54 9,68 USD Genomsnittskurs 10,37 10,26 9,74 9,17 8,92 JPY Balansdagskurs 0,090 0,087 0,083 0,083 0,090 JPY Genomsnittskurs 0,086 0,085 0,083 0,085 0,083 Genomsnittskurser avser fastställda genomsnittskurser för perioden första januari till respektive bokslutsdatum under år 2001 och

11 FÖRSÄLJNING Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Försäljning ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning FÖRSÄLJNING FONDSPARANDE Försäljning Uttag Nettoinsättningar MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Övrigt Fondsparande NYTECKNING FONDFÖRSÄKRING Engångspremie Årlig premie 1) Årlig nyförsäljning 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Nyteckning ) Löpande premier omräknade till helårstal. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 11

12 TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Placeringstillgångar i fondförsäkrings- Fondförsäkring Fondsparande 1) och fondsparandebolag Livförsäkring Totalt MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Tillgångar totalt ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, KONCERNEN Förvaltat Förvaltat av Extern Total av SAM 1) övr koncernbolag förvaltning förvaltning MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec Fondförsäkring Fondsparande Placeringstillgångar i fondförsäkrings- och fondsparandebolag Livförsäkring Försäkrings- och sparandeprodukter Skandia Liv Moderbolaget Fondförvaltning Diskretionär förvaltning Bankinlåning från allmänheten Aktieindexobligationer Förvaltade tillgångar ) SAM = Skandia Asset Management. 12

13 RESULTATANALYS FONDFÖRSÄKRING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Total årlig nyförsäljning 1) Nuvärde av årets nytecknade affär Avkastning på värdet av ingångna avtal tidigare år Utfall jämfört med operativa antaganden Förändring i operativa antaganden Mervärde från verksamheten Etableringar och övriga omkostnader Finansiella effekter 3) Marknadsanpassad diskonteringsräntesats Finansieringskostnader Rörelseresultat fondförsäkring Vinstmarginal, nyförsäljning 2) 9,6% 13,3% 11,7% 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 2) Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. 3) Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt. NYFÖRSÄLJNING OCH VINSTMARGINAL, FONDFÖRSÄKRING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Nuvärde av årets Vinstmarginal nyförsäljning Årlig nyförsäljning nytecknade affär nya antaganden 1) gamla antaganden 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 12 mån 12 mån USA ,8% 13,6% 16,3% Storbritannien ,3% 15,7% 7,4% Sverige ,7% 12,5% 8,9% New Markets ,5% 14,8% 11,3% Totalt ,6% 14,2% 11,7% 1) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som tillämpas från och med ) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som använts under

14 ANTAGANDEN FONDFÖRSÄKRING Fondtillväxt- Inflations- Diskonteringsränta antaganden 1) antaganden % 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA 8,25 8,75 5,25 6,00 2,50 2,50 Storbritannien 8,50 8,50 5,75 5,75 3,75 3,75 Sverige 8,75 8,50 6,25 6,00 3,25 2,50 1) Efter förvaltningsavgifter KÄNSLIGHETSANALYS FONDFÖRSÄKRING Effekt på rörelseresultatet fondförsäkring (före skatt) av en ökning av ränte-, tillväxt- och inflationsantaganden med en procentenhet Exponering Effekt på rörelseresultatet (före skatt) övervärden Diskon- Fondtill- Inflafond- terings- växtan- tionsan- Total MSEK försäkring 1) ränta taganden taganden effekt 2) USA Storbritannien Sverige New Markets Totalt Engångseffekt av 1% ökning/minskning på aktiemarknaden Totalt +/ ) Före avdrag för skatt och förutbetalda anskaffningskostnader. 2) Före utjämning av finansiella effekter. 14

15 RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Rörelseresultat, exkl. finansiella effekter RÖRELSERESULTAT INKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Marknadsanpassad diskonteringsräntesats 2) Rörelseresultat, inkl. finansiella effekter 3) Avkastning på justerat konsolideringskapital (rullande 12-månaderstal) 4) ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning 2) Under år 2000 justerades diskonteringsräntan vid beräkning av rörelseresultatet för att närma sig branschpraxis. Denna anpassning gav en positiv engångseffekt på rörelseresultatet på MSEK. 3) Varav finansieringskostnader: USA Storbritannien Colombia Tyskland Övrigt Totalt ) Exklusive effekterna av marknadsanpassad diskonteringsräntesats. 5) Finansiella effekter avser endast fondförsäkring, då nuvärdet av framtida intäkter ej redovisas för fondsparande eller livförsäkring. 15

16 KAPITALAVKASTNING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Värdeförändringar Obligationer och korta placeringar Aktier Fastigheter Lån Summa värdeförändringar Direktavkastning Valutaresultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning överförd till övrig verksamhet Kapitalavkastning, netto Direktavkastningsprocent 1,7 2,7 4,4 Totalavkastningsprocent -0,9 7,9 3,8 TOTALAVKASTNING % 9 mån 9 mån 12 mån Obligationer och korta placeringar 3,1 3,4 4,9 Aktier -11,9 14,9-1,7 Fastigheter * * * Totalt -0,9 7,9 3,8 * Till följd av avvecklingen av fastighetsbeståndet blir uppgiften ej meningsfull. RÖRELSERESULTAT VERKSAMHETER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån SkandiaBanken Skandia Marknad Netline 1) Finansbolag Övrigt 2) Totalt ) Jämförelsetalen för 2000 avser endast Lifeline. 2) I övrigt ingår uppstartskostnader för Skandias nya bank i Schweiz. Banklicens beviljades i juli 2001 och bolaget beräknas vara operativt under KONCERNENS KOSTNADER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Avskrivning goodwill Strukturkostnader Koncernens förvaltningskostnader Totalt exklusive vinstandelssystem Vinstandelssystem Totalt inklusive vinstandelssystem

17 KASSAFLÖDESANALYS MSEK mån 9 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) -0,6-1,3-0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2) -0,4 3,8 1,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,7-2,2-1,5 Periodens kassaflöde -0,3 0,3-0,1 Likvida medel vid periodens början 3,1 3,0 3,0 Kursdifferens i likvida medel 0,3 0,2 0,2 Likvida medel vid periodens slut 3,1 3,5 3,1 1) Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas negativt av nyförsäljningen av fondförsäkringsprodukter. Denna ger upphov till en initial nettoutbetalning för Skandia som uppvägs av de inkomster bolaget erhåller under försäkringens löptid. Under år 2000 har kassaflödet påverkats positivt av en återbetalning av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos Skandia Liv. 2) Köp och försäljningar av placeringstillgångar, som är en naturlig del av ett försäkringsbolags verksamhet, redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten. Direktavkastningen på placeringstillgångar har påverkat kassaflödet, dock inte den värdeförändring dessa haft. KONSOLIDERINGSKAPITAL MSEK 30 sept 31 dec Eget kapital Uppskjuten skatt, netto Övervärden fondförsäkringsbestånd efter uppskjuten skatt Övriga övervärden Konsolideringskapital Förlagslån Riskbärande kapital FÖRÄNDRING I KONSOLIDERINGSKAPITAL OCH EGET KAPITAL Konsolideringskapital Eget kapital MSEK 30 sept 30 sept 30 sept Ingående värde vid årets början Resultat före skatt Inkomstskatt Förändring övervärden obligationer Uppskjuten skatt, övervärden i fondförsäkringsbestånd Utdelning Omräkningsdifferenser valutakurser Minoriteter Utgående värde

18 RÖRELSERESULTAT MSEK Jämförelse Fond- Fond- Liv- Asset Kapital- Verk- Koncernens Skade- störande Rörelse- 9 mån försäkr spar försäkr Managem avkastn samheter kostnader försäkr Poster resultat Tekniskt resultat Skadeförsäkring Livförsäkring Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, resultatandel i If Finansieringskostnader Förändring övervärden i fondförsäkring Fondsparande -4-4 Övriga verksamheter Avskrivning goodwill Avsättn vinstandelssystem - Strukturkostnader Koncernens kostnader Rörelseresultat Därav förändring övervärden fondförsäkring Resultat före skatt Jämförelse Fond- Fond- Liv- Asset Kapital- Verk- Koncernens Skade- störande Rörelse- 9 mån försäkr spar försäkr Managem avkastn samheter kostnader försäkr Poster resultat Tekniskt resultat Skadeförsäkring Livförsäkring Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, resultatandel i If Finansieringskostnader Förändring övervärden i fondförsäkring Fondsparande Övriga verksamheter Avskrivning goodwill Avsättn vinstandelssystem Strukturkostnader Koncernens kostnader Rörelseresultat Därav förändring övervärden fondförsäkring Resultat före skatt

19 RESULTATRÄKNING MSEK 9 mån 9 mån Kv 3 Kv 3 12 mån Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska intäkter och kostnader Återbäring av överskottsmedel pensioner i Skandia Liv Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst, f.e.r Kapitalavkastning inklusive orealiserade värdeförändringar Försäkringsersättningar, f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Driftskostnader 1) Övriga försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning inklusive orealiserade värdeförändringar samt resultatandel i If Finansieringskostnader Fondsparande Asset Management Övriga verksamheter Avskrivning av goodwill Avsättning vinstandelssystem Strukturkostnader Koncernens kostnader Resultat före skatt Betald och uppskjuten skatt Minoritetens andel av periodens resultat Periodens resultat (f.e.r. = för egen räkning) Data per aktie Genomsnittl antal aktier före utspädning, milj st Genomsnittl antal aktier efter utspädning, milj st 2) Vinst per aktie före utspädning, kr 4) -0,22 1,33-0,50 0,39 2,76 Vinst per aktie efter utspädning, kr 3) 4) -0,22 1,33-0,50 0,39 2,76 1) Nettoförändring förutbetalda anskaffningskostnader varav till följd av förändringar i CARVM avdraget* * För den amerikanska verksamheten redovisas förutbetalda anskaffningskostnader netto efter ett så kallat "CARVM avdrag", vilket motsvarar en approximation av nuvärdet av de tillkommande fondavgifter som skulle utgå om alla försäkringsavtal sades upp idag. Dessa fondavgifter påverkas i första hand av fondvärdet, så att en reduktion i fondvärdet i sin tur reducerar CARVM avdraget. Denna fotnot visar periodens nettominskning (+) eller nettoökning (-) i driftkostnader som uppkommit till följd av periodens nettoförändring i förutbetalda anskaffningskostnader, och det belopp därav som uppkommit till följd av förändringar i CARMV avdraget. Tillämpade redovisningsprinciper för förutbetalda anskaffningskostnader är oförändrade för alla perioder som avhandlas i denna rapport. 2) Uppgifterna om antalet aktier efter utspädning beaktar Skandias stock-option-program omfattande åren ) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 skall effekten av utspädning endast beräknas om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 4) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 19

20 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Eget kapital, Tillgångar 30 sept 31 dec 1) avsättningar och skulder 30 sept 31 dec 1) Goodwill 1,3 1,3 Eget kapital 20,5 20,7 Investering i If m.m. 4,1 4,2 Minoritetsintressen 0,0 0,0 Placeringstillgångar 4) 24,2 24,3 Efterställda skulder 3) 0,2 1,4 Placeringstillgångar fondförsäkring 460,5 501,0 Försäkringstekniska avsättningar 2) 22,6 21,1 Återförsäkrares andel av för- Avsättning fondförsäkring 2) 443,5 481,7 säkringstekniska avsättningar 2) 16,7 22,7 Skulder i bank och Tillgångar i bank och finansbolag 3) 30,2 16,3 finansbolag 32,1 17,6 Uppskjuten skatteskuld 4,7 4,4 Fordringar 3,9 4,6 Upplåning 3) 12,0 7,6 Materiella tillgångar 0,7 0,7 Depåer från återförsäkrare 17,9 24,2 Kassa och bank 3,1 3,1 Skulder 5,9 8,4 Övriga tillgångar 0,1 0,0 Återförsäkrares andel av förut- Förutbetalda betalda anskaffningskostnader 2) 0,5 0,1 anskaffningskostnader 2) 5) 12,0 7,9 Övriga upplupna kostnader och Övriga förutbetalda kostnader förutbetalda intäkter 2,7 3,3 och upplupna intäkter 2,0 1,8 Eget kapital, Tillgångar 560,7 589,2 avsättningar och skulder 560,7 589,2 1) Jämförelsetalen för 2000 har omarbetats med hänsyn till inkråmsöverlåtelse av Skandia Marknad till SkandiaBanken. 2) Försäkringstekniska avsättningar netto, efter avdrag för förutbetalda anskaffningskostnader Livförsäkring 14,3 13,8 Fondförsäkring 422,6 457,6 Skadeförsäkring 1,0 0,9 Totalt 437,9 472,3 3) Koncernens upplåning, exklusive förlagslån i Försäkrings AB Skandia Upplåning enligt balansräkningen, inklusive efterställda skulder 12,2 9,0 Därutöver upplåning i finansbolag och bank 0,1 0,1 Upplåning brutto 12,3 9,1 Avgår förlagslån i Försäkrings AB Skandia -0,2-1,4 Upplåning netto 12,1 7,7 4) Placeringstillgångar till verkligt värde Placeringstillgångar enligt balansräkningen 24,2 24,3 Omräkning till verkligt värde 0,8 0,8 Kassa och bank 3,1 3,1 Fondlikvidfordringar netto 0,1 0,0 Upplupna ränteintäkter 0,6 0,6 Skuldderivat -0,1-0,1 Totalt 28,7 28,7 Varav: Placeringstillgångar livförsäkring 16,0 15,4 Placeringstillgångar fondförsäkring 8,2 6,8 Placeringstillgångar fondsparande 0,6 0,6 Placeringstillgångar moderbolaget 3,4 4,9 Valutaderivat 0,5 1,0 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 0,0 0,0 Totalt 28,7 28,7 5) Förutbetalda anskaffningskostnader Förutbetalda anskaffningskostnader före CARVM avdrag 21,7 19,1 CARVM avdrag* -9,7-11,2 Totalt 12,0 7,9 * Se sida 19 not 1 för förklaring. 20

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

Pressmeddelande. 26 april 2002

Pressmeddelande. 26 april 2002 Pressmeddelande 26 april 2002 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT januari mars 2002 *) Försäljningen

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 8 augusti 2001 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2001 *)

Läs mer

Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) 13 februari 2002

Pressmeddelande BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) 13 februari 2002 Pressmeddelande 13 februari 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 Försäljningen

Läs mer

För fjärde kvartalet (jämfört med samma period föregående år)

För fjärde kvartalet (jämfört med samma period föregående år) Pressmeddelande 12 februari 2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 Den 20

Läs mer

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen Resultatet före skatt uppgick till -141 (1 854) MSEK. Jämförelsestörande poster ingick med -93 (2 016) MSEK.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen Resultatet före skatt uppgick till -141 (1 854) MSEK. Jämförelsestörande poster ingick med -93 (2 016) MSEK. Pressmeddelande 13 augusti 2003 DELÅRSRAPPORT januari juni 2003 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44

Läs mer

Pressmeddelande. 8 augusti DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *)

Pressmeddelande. 8 augusti DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *) Pressmeddelande 8 augusti 2002 DELÅRSRAPPORT januari juni 2002 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44

Läs mer

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005

Nyförsäljning samt premieinkomst och insättningar fjärde kvartalet 2005 Pressmeddelande 15 februari 2006 Koncernkommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 23 80 www.skandia.com Besök: Sveavägen 44 Fortsatt försäljningstillväxt i Skandia. 1 Nyförsäljning

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *)

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *) Pressmeddelande 24 november 2003 DELÅRSRAPPORT januari september 2003 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) FÖRSTA KVARTALET 2004 exklusive verksamheter under avveckling

Pressmeddelande. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) FÖRSTA KVARTALET 2004 exklusive verksamheter under avveckling Pressmeddelande 26 maj 2004 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 FÖRSTA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT 2006-12-01--2007-02-28 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första tre månader till MSEK 16 772 (15 071), en ökning med 11

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer