Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:"

Transkript

1 Pressmeddelande 1 november 2001 Koncernfunktion Kommunikation Stockholm Telefon vx Telefax DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 *) Besöksadress: Sveavägen 44 Försäljningen uppgår till 107 (158) miljarder SEK Nyförsäljningen av fondförsäkring minskade med 19 procent Nyförsäljningen utanför USA ökade med 2 procent Rörelseresultatet för kärnverksamheterna före finansiella effekter uppgick till (4 149) MSEK Rörelseresultatet per september var (5 423) MSEK Tillgångar under förvaltning minskade med 5 procent sedan årsskiftet till 939 miljarder SEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader och de tragiska händelserna i New York den 11 september har en betydande inverkan på försäkringsbranschen: många återförsäkrings- och försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkring drabbas av höga skadekostnader. Skandia har inga sådana åtaganden. Oron och osäkerheten på kapitalmarknaderna, speciellt i USA, har dock påverkat såväl Skandias försäljning och tillgångar under förvaltning, som många andra finansiella företags utveckling. Genom Skandias globala verksamhet har de värsta effekterna av den snabba nedgången på den amerikanska marknaden reducerats. Nyförsäljningen inom det viktiga produktsegmentet fondförsäkring har endast minskat med 19 procent jämfört med fjolåret som var Skandias bästa försäljningsår någonsin. På marknaderna utanför USA ökade försäljningen med 2 procent. Vår affärsmodell är en styrka i turbulenta tider. Vi har lanserat nya produkter, inte minst i USA, och utökat vår distributionskraft på flera marknader. Betydande produktinvesteringar har gjorts inför ytterligare lanseringar under återstående delen av året. Allt detta, och genom ett positivt resultat i den löpande verksamheten, gör att koncernens eget kapital liksom konsolideringskapitalet har ökat jämfört med för ett år sedan. Det systematiska förädlingsarbetet i vår affärsverksamhet, produktutveckling och distributionskraft skapar goda möjligheter för framtiden. *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital per september 2001 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser september 2000 om inget annat anges. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

2 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat uppgick till (5 423) MSEK och avkastningen på koncernens justerade konsolideringskapital, efter skatt, uppgick på rullande tolvmånadersbasis till -4 procent (21 procent för helåret 2000). Börsnedgången under årets första nio månader och i synnerhet under tredje kvartalet har haft en negativ påverkan på både försäljning, tillgångar under förvaltning och resultat. Dessutom var börserna i USA stängda under närmare en vecka i september vilket innebar att ingen handel bedrevs i fonder innehållande amerikanska aktier. Även efter att börserna öppnat var handeln låg. Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida intäkter. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna i resultatet till -7,4 (+1,2) miljarder SEK, varav -4,3 miljarder SEK uppstod i tredje kvartalet. Försäljningen av engångsbetalda produkter påverkas mest av börsklimatet. Försäljningen inom fondförsäkring minskade under årets nio första månader med 34 procent till 72 (109) miljarder SEK. Nyförsäljningen minskade däremot endast med 19 procent tack vare en stark utveckling av produkter med årliga premier. Utanför USA ökade nyförsäljningen med 2 procent. Försäljningen av fondsparande minskade till 28 (44) miljarder SEK. Resultatet från nytecknad fondförsäkringsaffär minskade till (1 912) MSEK. Vinstmarginalen påverkades negativt då lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning. Denna utveckling medför en kontinuerlig anpassning av kostnadsnivån. Samtidigt intensifieras produktutvecklingen ytterligare. För kärnverksamheterna var rörelseresultatet före finansiella effekter (4 149) MSEK och avkastningen på konsolideringskapitalet före skatt och finansiella effekter var 14 procent på rullande tolvmånadersbasis (20 procent för helåret 2000). Skandias andel av Ifs s resultat uppgick till (-200) MSEK. Försämringen beror på ett försämrat investeringsresultat. 2

3 Tillgångar under förvaltning minskade trots börsnedgången endast med 5 procent sedan årsskiftet, genom ett positivt nettoinflöde. Tillgångarna uppgick till 939 miljarder SEK (992 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Koncernens konsolideringskapital ökade med 3 procent under de senaste tolv månaderna och eget kapital med 7 procent. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring Genom geografisk diversifiering reduceras påverkan av enskilda marknaders utveckling. Nyförsäljningen ökade under årets första nio månader med 2 procent utanför USA (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Tack vare fokusering på pensionsprodukter, ökade nyförsäljningen med årlig premie med 28 procent. Mätt i nyförsäljning representerar marknaderna i USA, Storbritannien och Sverige mellan 24 och 33 procent var och New Markets ökade från 10 procent till 14 procent av totalen. Försäljningen i USA består främst av engångsbetalda försäkringar som starkt påverkas av börsnedgången. Nyförsäljningen minskade med 55 procent i lokal valuta. Nya produkter har lanserats med framgång under perioden. I Storbritannien minskade nyförsäljningen med 14 procent i lokal valuta. En minskning av engångsbetalda försäkringar med 34 procent uppvägdes däremot till stor del av en ökning av försäkringar med årlig premie med 27 procent, framför allt pensionsförsäkringar. Nyförsäljningen i Sverige ökade med 9 procent, tack vare framgångsrik försäljning av pensionsprodukter, framför allt inom segmentet kollektiva pensioner. Inom New Markets ökade nyförsäljningen med 13 procent. I Tyskland ökade nyförsäljningen med 51 procent i lokal valuta samtidigt som marknadspositionen förstärks. Ett antal nya distributionsavtal har tecknats. I Japan fortsätter försäljningsframgångarna, bland annat demonstrerat av en 53 procentig ökning av nyförsäljningen. Försäljningen i Italien och Danmark påverkades negativt av turbulensen på aktiemarknaderna, men däremot ökade försäljningen både i Österrike och Schweiz. Försäljningen i Spanien visade en återhämtning under tredje kvartalet. 3

4 Tillgångar under förvaltning minskade sedan årsskiftet med 8 procent till 460 miljarder SEK. Utbetalningar till försäkringstagare ligger väl inom gjorda antaganden och uppgick föregående år till 9,5 procent, uttryckt i procent av tillgångar under förvaltning vid årets början. Motsvarande tal på rullande tolvmånadersbasis uppgick per den 30 september 2001 till 8,7 procent. Därav svarar annullationer för 7,4 procentenheter, jämfört med 8,0 procentenheter för år Fondsparandeprodukter Försäljningen påverkades starkt av börsnedgången och minskade till (43 509) MSEK. I USA var försäljningen (3 303) MUSD och i Storbritannien 440 (762) MGBP. Nettoinflödet uppgick till MSEK och var positivt även tredje kvartalet med MSEK. Tyskland uppvisar fortsatt kraftigt ökade försäljningsvolymer. Tillgångar under förvaltning minskade under året endast med 3 procent trots en nedgång under tredje kvartalet med 12 procent till 105 miljarder SEK. Rörelseresultat och lönsamhet Fondförsäkring Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida avgifter. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procents ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under första halvåret innebar att utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick till minus 15 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 3,0 procent. Den negativa utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick under tredje kvartalet till 19 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 1,5 procent. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna till -7,4 (+1,2) miljarder kronor, varav -4,3 miljarder kronor uppstod i tredje kvartalet. De negativa finansiella effekterna i rörelseresultatet är främst orsakade av börsutvecklingens påverkan på nuvärdet av framtida avgifter jämfört med Skandias antaganden om fondtillväxt om cirka 6 procent per år. Fondförsäkringsverksamheten är dock långsiktig och ovanstående 4

5 resultateffekt kommer därför vara bestående endast under förutsättning att aktiemarknaderna inte återhämtar sig. Rörelseresultatet före finansiella effekter var under årets första nio månader (4 412) MSEK. Resultatet påverkades indirekt av börsnedgången genom minskade försäljningsvolymer. Resultatet från årets nytecknade affär minskade därigenom till (1 912) MSEK, men även vinstmarginalen påverkades negativt. Lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning, vilket är förklaringen till marginalminskningen från 10,0 procent under första halvåret till 9,6 procent under årets första nio månader. På ett antal marknader vidtas åtgärder för att anpassa kostnadsnivån och därigenom förbättra marginalerna. Utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring i operativa antaganden minskade sammantaget något under tredje kvartalet. Lägre annullationer uppvägdes bland annat av ett sämre utfall avseende dödlighetsantaganden. Över tiden bör dessa resultatposter inte ge någon väsentlig påverkan på rörelseresultatet. Fondsparandeprodukter Den negativa resultatutvecklingen beror på en minskning av tillgångar under förvaltning under tredje kvartalet efter börsnedgången samt betydande investeringar i infrastruktur och ny produktutveckling. Resultatet uppgick till -10 (53) MSEK. Livförsäkring Resultatet uppgick till 86 (29) MSEK. Avkastning på konsolideringskapital, försäkrings- och sparandeprodukter Avkastningen på justerat konsolideringskapital före finansiella effekter och efter schablonskatt uppgick till 13 (22) procent på rullande tolvmånadersbasis. Asset Management Tillgångar under förvaltning hänförliga till förvaltningsuppdrag från företag inom Skandiakoncernen, externa kunder och fondförvaltning uppgick till 341 miljarder SEK (361 miljarder SEK vid senaste årsskifte). I tillgångar under förvaltning ingår förvaltade fondtillgångar med 36 miljarder SEK (37 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Skandia Asset Management har en god tillväxt inom diskretionär förvaltning. 5

6 Intäkter från förvaltningen är delvis volymberoende och delvis resultatbaserade, där de sistnämnda slutligen har fastställts i förhållande till uppnådd årlig avkastning. Resultatet uppgick till 66 (78) MSEK efter räntekostnader och goodwillavskrivning. Kapitalavkastning Moderbolagets placeringstillgångar uppgick till 3,4 miljarder SEK. Avkastningen på dessa tillgångar uppgick till 16 (332) MSEK. Verksamheter SkandiaBanken SkandiaBankens resultat var 33 (59) MSEK. Resultatet belastades med kostnader för IT-investeringar och ökad marknadsföring i samband med etableringar på nya marknader. Inlåningsvolymen i SkandiaBanken ökade till 28,8 miljarder SEK. Det totala antalet kunder uppgick till , en ökning med 44 procent sedan årsskiftet, inklusive kunder från förvärvet av Din Bank AS i Danmark. Antalet internetkunder har ökat med 103 procent till Skandia Netline Skandia Netline tillhandahåller produkter inom områdena Sjuk och Hälsa, Gruppförsäkring, Pensionsadministration och knowledge management. Resultatet belastades med kostnader för produktutveckling. Resultatet minskade till -2 (39) MSEK. Skandia Marknad Skandia Marknad distribuerar spar- och försäkringsprodukter för Skandia och If på de svenska, danska och norska marknaderna. Resultatet uppgick till 22 (59) MSEK och har belastats med kostnader för investeringar i verksamhetens expansion, i framför allt Norge. Övriga bolag Rörelseresultatet för övriga bolag i koncernen uppgick till -96 (17) MSEK. Resultatet har belastats med cirka 120 MSEK i utvecklingskostnader för bankverksamhet i Schweiz, för vilken licens erhölls i juli. Koncernens kostnader Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader samt avskrivning av goodwill. 6

7 Valutakurseffekter Genom omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år ökade försäljningen med MSEK och rörelseresultatet för koncernen minskade med 715 MSEK. Balansomslutningen ökade med 52 miljarder SEK sedan årsskiftet. SKADEFÖRSÄKRING Skandia äger 56 procent av det nordiska skadeförsäkringsaktiebolaget If. Skandias andel av Ifs s resultat uppgår till (-200) MSEK. Kapitalavkastningen påverkades negativt av den fortsatta nedgången på aktiemarknaderna. Kassaflödet har utvecklats positivt medan det tekniska resultatet försämrades under tredje kvartalet framförallt beroende på en ökad skadefrekvens. Under andra kvartalet meddelades att ett avtal har träffats med Sampo innebärande att Sampos skadeförsäkringsverksamhet kommer att fusioneras till If. Affären var villkorad av att Sampo förvärvar norska Storebrand. I september tog Sampo tillbaka budet på Storebrand. Samtal med Sampo fortsätter dock angående en överföring av dess skadeförsäkringsaffär till If. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen minskade med 28,5 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskifte, till 560,7 miljarder SEK. Fondförsäkring och fondsparande svarar för en minskning med 40,5 miljarder SEK. Upplåningen inklusive moderbolagets förlagslån ökade med 3,2 miljarder SEK (varav valutakurseffekt om 0,8 miljarder SEK) till 12,3 miljarder SEK. Likviditeten och finansieringsförmågan är god. En ny kreditfacilitet på 500 MUSD och med en löptid på fem år tecknades den 20 juli 2001 och ersätter en befintlig facilitet på 350 MUSD. Beviljade outnyttjade lånefaciliteter uppgår till 13 miljarder SEK, vilket överstiger den totala utestående upplåningen. 7

8 Konsolideringskapitalet uppgick till MSEK ( MSEK vid senaste årsskifte). Sysselsatt kapital i koncernen, som förutom av konsolideringskapitalet består av upplåning för finansiering av investeringar i dotterbolag, uppgick till 46,7 (45,6) miljarder SEK. Av dessa medel avser 42,6 (41,4) miljarder SEK kärnverksamheten medan 4,1 miljarder SEK avser finansiering av Skandias andel av skadeförsäkringsverksamheten i If. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, finansdirektör, telefon Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 13 november 2001, försäljning oktober 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: och På Skandias hemsidor finns även länkar över Internet till Telefonkonferensen torsdagen den 1 november

9 KONCERNÖVERSIKT Rullande 12-mån tal MSEK sept sept Kv 3 Kv 3 sept Försäljning Fondförsäkring Fondsparande 1) Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 2) Kapitalavkastning 2) Verksamheter 2) Koncernens kostnader 3) Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring 4) Jämförelsestörande poster 5) Rörelseresultat Konsolideringskapital, MSEK ) 7) Eget kapital, MSEK ) Tillgångar under förvaltning, MSEK ) Balansomslutning, MSEK ) Avkastning på konsolideringskapital, % 8) Avkastning på justerat konsolideringskapital, % 8) Avkastning på eget kapital, % 8) 6 20 Data per aktie Rörelseresultat per aktie före utspädning, kr -5,57 5,30-4,29 1,68-3,02 Rörelseresultat per aktie efter utspädning, kr 9) -5,57 5,29-4,29 1,68-3,02 Vinst per aktie före utspädning, kr 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Vinst per aktie efter utspädning, kr 9) 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Konsolideringskapital per aktie, kronor 6) 34,12 33,09 Eget kapital per aktie, kronor 6) 20,07 18,81 1) Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien. 2) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. 3) I koncernens kostnader ingår kostnader för vinstandelssystem med 620 MSEK per ) I rörelseresultatet skadeförsäkring ingår 56% av Ifs resultat. 5) I jämförelsestörande poster ingår resultat vid försäljningar av dotterbolag med 314 MSEK per På rullande 12-månaders basis ingår återbetalning av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos. Skandia Liv med MSEK. 6) Avser tal på balansdagen. 7) Se tabell sid 17. 8) Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital avser rullande 12-månaderstal. 9) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 skall effekten av utspädning endast beräknas om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 10) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 9

10 KONCERNÖVERSIKT KVARTALSVIS MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 12 mån Försäljning Fondförsäkring Fondsparande Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 1) Kapitalavkastning 1) Verksamheter 1) Koncernens kostnader Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring Jämförelsestörande poster Rörelseresultat ) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. VALUTAKURSER SEK 30 sept 30 jun 31 mar 31 dec 30 sept EUR Balansdagskurs 9,72 9,22 9,15 8,86 8,52 EUR Genomsnittskurs 9,22 9,08 9,00 8,45 8,39 GBP Balansdagskurs 15,68 15,31 14,82 14,22 14,16 GBP Genomsnittskurs 14,91 14,69 14,22 13,86 13,71 USD Balansdagskurs 10,67 10,89 10,39 9,54 9,68 USD Genomsnittskurs 10,37 10,26 9,74 9,17 8,92 JPY Balansdagskurs 0,090 0,087 0,083 0,083 0,090 JPY Genomsnittskurs 0,086 0,085 0,083 0,085 0,083 Genomsnittskurser avser fastställda genomsnittskurser för perioden första januari till respektive bokslutsdatum under år 2001 och

11 FÖRSÄLJNING Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Försäljning ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning FÖRSÄLJNING FONDSPARANDE Försäljning Uttag Nettoinsättningar MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Övrigt Fondsparande NYTECKNING FONDFÖRSÄKRING Engångspremie Årlig premie 1) Årlig nyförsäljning 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Nyteckning ) Löpande premier omräknade till helårstal. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 11

12 TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Placeringstillgångar i fondförsäkrings- Fondförsäkring Fondsparande 1) och fondsparandebolag Livförsäkring Totalt MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Tillgångar totalt ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, KONCERNEN Förvaltat Förvaltat av Extern Total av SAM 1) övr koncernbolag förvaltning förvaltning MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec Fondförsäkring Fondsparande Placeringstillgångar i fondförsäkrings- och fondsparandebolag Livförsäkring Försäkrings- och sparandeprodukter Skandia Liv Moderbolaget Fondförvaltning Diskretionär förvaltning Bankinlåning från allmänheten Aktieindexobligationer Förvaltade tillgångar ) SAM = Skandia Asset Management. 12

13 RESULTATANALYS FONDFÖRSÄKRING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Total årlig nyförsäljning 1) Nuvärde av årets nytecknade affär Avkastning på värdet av ingångna avtal tidigare år Utfall jämfört med operativa antaganden Förändring i operativa antaganden Mervärde från verksamheten Etableringar och övriga omkostnader Finansiella effekter 3) Marknadsanpassad diskonteringsräntesats Finansieringskostnader Rörelseresultat fondförsäkring Vinstmarginal, nyförsäljning 2) 9,6% 13,3% 11,7% 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 2) Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. 3) Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt. NYFÖRSÄLJNING OCH VINSTMARGINAL, FONDFÖRSÄKRING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Nuvärde av årets Vinstmarginal nyförsäljning Årlig nyförsäljning nytecknade affär nya antaganden 1) gamla antaganden 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 12 mån 12 mån USA ,8% 13,6% 16,3% Storbritannien ,3% 15,7% 7,4% Sverige ,7% 12,5% 8,9% New Markets ,5% 14,8% 11,3% Totalt ,6% 14,2% 11,7% 1) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som tillämpas från och med ) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som använts under

14 ANTAGANDEN FONDFÖRSÄKRING Fondtillväxt- Inflations- Diskonteringsränta antaganden 1) antaganden % 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA 8,25 8,75 5,25 6,00 2,50 2,50 Storbritannien 8,50 8,50 5,75 5,75 3,75 3,75 Sverige 8,75 8,50 6,25 6,00 3,25 2,50 1) Efter förvaltningsavgifter KÄNSLIGHETSANALYS FONDFÖRSÄKRING Effekt på rörelseresultatet fondförsäkring (före skatt) av en ökning av ränte-, tillväxt- och inflationsantaganden med en procentenhet Exponering Effekt på rörelseresultatet (före skatt) övervärden Diskon- Fondtill- Inflafond- terings- växtan- tionsan- Total MSEK försäkring 1) ränta taganden taganden effekt 2) USA Storbritannien Sverige New Markets Totalt Engångseffekt av 1% ökning/minskning på aktiemarknaden Totalt +/ ) Före avdrag för skatt och förutbetalda anskaffningskostnader. 2) Före utjämning av finansiella effekter. 14

15 RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Rörelseresultat, exkl. finansiella effekter RÖRELSERESULTAT INKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Marknadsanpassad diskonteringsräntesats 2) Rörelseresultat, inkl. finansiella effekter 3) Avkastning på justerat konsolideringskapital (rullande 12-månaderstal) 4) ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning 2) Under år 2000 justerades diskonteringsräntan vid beräkning av rörelseresultatet för att närma sig branschpraxis. Denna anpassning gav en positiv engångseffekt på rörelseresultatet på MSEK. 3) Varav finansieringskostnader: USA Storbritannien Colombia Tyskland Övrigt Totalt ) Exklusive effekterna av marknadsanpassad diskonteringsräntesats. 5) Finansiella effekter avser endast fondförsäkring, då nuvärdet av framtida intäkter ej redovisas för fondsparande eller livförsäkring. 15

16 KAPITALAVKASTNING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Värdeförändringar Obligationer och korta placeringar Aktier Fastigheter Lån Summa värdeförändringar Direktavkastning Valutaresultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning överförd till övrig verksamhet Kapitalavkastning, netto Direktavkastningsprocent 1,7 2,7 4,4 Totalavkastningsprocent -0,9 7,9 3,8 TOTALAVKASTNING % 9 mån 9 mån 12 mån Obligationer och korta placeringar 3,1 3,4 4,9 Aktier -11,9 14,9-1,7 Fastigheter * * * Totalt -0,9 7,9 3,8 * Till följd av avvecklingen av fastighetsbeståndet blir uppgiften ej meningsfull. RÖRELSERESULTAT VERKSAMHETER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån SkandiaBanken Skandia Marknad Netline 1) Finansbolag Övrigt 2) Totalt ) Jämförelsetalen för 2000 avser endast Lifeline. 2) I övrigt ingår uppstartskostnader för Skandias nya bank i Schweiz. Banklicens beviljades i juli 2001 och bolaget beräknas vara operativt under KONCERNENS KOSTNADER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Avskrivning goodwill Strukturkostnader Koncernens förvaltningskostnader Totalt exklusive vinstandelssystem Vinstandelssystem Totalt inklusive vinstandelssystem

17 KASSAFLÖDESANALYS MSEK mån 9 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) -0,6-1,3-0,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2) -0,4 3,8 1,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,7-2,2-1,5 Periodens kassaflöde -0,3 0,3-0,1 Likvida medel vid periodens början 3,1 3,0 3,0 Kursdifferens i likvida medel 0,3 0,2 0,2 Likvida medel vid periodens slut 3,1 3,5 3,1 1) Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas negativt av nyförsäljningen av fondförsäkringsprodukter. Denna ger upphov till en initial nettoutbetalning för Skandia som uppvägs av de inkomster bolaget erhåller under försäkringens löptid. Under år 2000 har kassaflödet påverkats positivt av en återbetalning av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos Skandia Liv. 2) Köp och försäljningar av placeringstillgångar, som är en naturlig del av ett försäkringsbolags verksamhet, redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten. Direktavkastningen på placeringstillgångar har påverkat kassaflödet, dock inte den värdeförändring dessa haft. KONSOLIDERINGSKAPITAL MSEK 30 sept 31 dec Eget kapital Uppskjuten skatt, netto Övervärden fondförsäkringsbestånd efter uppskjuten skatt Övriga övervärden Konsolideringskapital Förlagslån Riskbärande kapital FÖRÄNDRING I KONSOLIDERINGSKAPITAL OCH EGET KAPITAL Konsolideringskapital Eget kapital MSEK 30 sept 30 sept 30 sept Ingående värde vid årets början Resultat före skatt Inkomstskatt Förändring övervärden obligationer Uppskjuten skatt, övervärden i fondförsäkringsbestånd Utdelning Omräkningsdifferenser valutakurser Minoriteter Utgående värde

18 RÖRELSERESULTAT MSEK Jämförelse Fond- Fond- Liv- Asset Kapital- Verk- Koncernens Skade- störande Rörelse- 9 mån försäkr spar försäkr Managem avkastn samheter kostnader försäkr Poster resultat Tekniskt resultat Skadeförsäkring Livförsäkring Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, resultatandel i If Finansieringskostnader Förändring övervärden i fondförsäkring Fondsparande -4-4 Övriga verksamheter Avskrivning goodwill Avsättn vinstandelssystem - Strukturkostnader Koncernens kostnader Rörelseresultat Därav förändring övervärden fondförsäkring Resultat före skatt Jämförelse Fond- Fond- Liv- Asset Kapital- Verk- Koncernens Skade- störande Rörelse- 9 mån försäkr spar försäkr Managem avkastn samheter kostnader försäkr Poster resultat Tekniskt resultat Skadeförsäkring Livförsäkring Icke-tekniskt resultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning, resultatandel i If Finansieringskostnader Förändring övervärden i fondförsäkring Fondsparande Övriga verksamheter Avskrivning goodwill Avsättn vinstandelssystem Strukturkostnader Koncernens kostnader Rörelseresultat Därav förändring övervärden fondförsäkring Resultat före skatt

19 RESULTATRÄKNING MSEK 9 mån 9 mån Kv 3 Kv 3 12 mån Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Premieintäkter, f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar, f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska intäkter och kostnader Återbäring av överskottsmedel pensioner i Skandia Liv Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Premieinkomst, f.e.r Kapitalavkastning inklusive orealiserade värdeförändringar Försäkringsersättningar, f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken Driftskostnader 1) Övriga försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke-teknisk redovisning Kapitalavkastning inklusive orealiserade värdeförändringar samt resultatandel i If Finansieringskostnader Fondsparande Asset Management Övriga verksamheter Avskrivning av goodwill Avsättning vinstandelssystem Strukturkostnader Koncernens kostnader Resultat före skatt Betald och uppskjuten skatt Minoritetens andel av periodens resultat Periodens resultat (f.e.r. = för egen räkning) Data per aktie Genomsnittl antal aktier före utspädning, milj st Genomsnittl antal aktier efter utspädning, milj st 2) Vinst per aktie före utspädning, kr 4) -0,22 1,33-0,50 0,39 2,76 Vinst per aktie efter utspädning, kr 3) 4) -0,22 1,33-0,50 0,39 2,76 1) Nettoförändring förutbetalda anskaffningskostnader varav till följd av förändringar i CARVM avdraget* * För den amerikanska verksamheten redovisas förutbetalda anskaffningskostnader netto efter ett så kallat "CARVM avdrag", vilket motsvarar en approximation av nuvärdet av de tillkommande fondavgifter som skulle utgå om alla försäkringsavtal sades upp idag. Dessa fondavgifter påverkas i första hand av fondvärdet, så att en reduktion i fondvärdet i sin tur reducerar CARVM avdraget. Denna fotnot visar periodens nettominskning (+) eller nettoökning (-) i driftkostnader som uppkommit till följd av periodens nettoförändring i förutbetalda anskaffningskostnader, och det belopp därav som uppkommit till följd av förändringar i CARMV avdraget. Tillämpade redovisningsprinciper för förutbetalda anskaffningskostnader är oförändrade för alla perioder som avhandlas i denna rapport. 2) Uppgifterna om antalet aktier efter utspädning beaktar Skandias stock-option-program omfattande åren ) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 skall effekten av utspädning endast beräknas om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 4) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 19

20 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MSEK Eget kapital, Tillgångar 30 sept 31 dec 1) avsättningar och skulder 30 sept 31 dec 1) Goodwill 1,3 1,3 Eget kapital 20,5 20,7 Investering i If m.m. 4,1 4,2 Minoritetsintressen 0,0 0,0 Placeringstillgångar 4) 24,2 24,3 Efterställda skulder 3) 0,2 1,4 Placeringstillgångar fondförsäkring 460,5 501,0 Försäkringstekniska avsättningar 2) 22,6 21,1 Återförsäkrares andel av för- Avsättning fondförsäkring 2) 443,5 481,7 säkringstekniska avsättningar 2) 16,7 22,7 Skulder i bank och Tillgångar i bank och finansbolag 3) 30,2 16,3 finansbolag 32,1 17,6 Uppskjuten skatteskuld 4,7 4,4 Fordringar 3,9 4,6 Upplåning 3) 12,0 7,6 Materiella tillgångar 0,7 0,7 Depåer från återförsäkrare 17,9 24,2 Kassa och bank 3,1 3,1 Skulder 5,9 8,4 Övriga tillgångar 0,1 0,0 Återförsäkrares andel av förut- Förutbetalda betalda anskaffningskostnader 2) 0,5 0,1 anskaffningskostnader 2) 5) 12,0 7,9 Övriga upplupna kostnader och Övriga förutbetalda kostnader förutbetalda intäkter 2,7 3,3 och upplupna intäkter 2,0 1,8 Eget kapital, Tillgångar 560,7 589,2 avsättningar och skulder 560,7 589,2 1) Jämförelsetalen för 2000 har omarbetats med hänsyn till inkråmsöverlåtelse av Skandia Marknad till SkandiaBanken. 2) Försäkringstekniska avsättningar netto, efter avdrag för förutbetalda anskaffningskostnader Livförsäkring 14,3 13,8 Fondförsäkring 422,6 457,6 Skadeförsäkring 1,0 0,9 Totalt 437,9 472,3 3) Koncernens upplåning, exklusive förlagslån i Försäkrings AB Skandia Upplåning enligt balansräkningen, inklusive efterställda skulder 12,2 9,0 Därutöver upplåning i finansbolag och bank 0,1 0,1 Upplåning brutto 12,3 9,1 Avgår förlagslån i Försäkrings AB Skandia -0,2-1,4 Upplåning netto 12,1 7,7 4) Placeringstillgångar till verkligt värde Placeringstillgångar enligt balansräkningen 24,2 24,3 Omräkning till verkligt värde 0,8 0,8 Kassa och bank 3,1 3,1 Fondlikvidfordringar netto 0,1 0,0 Upplupna ränteintäkter 0,6 0,6 Skuldderivat -0,1-0,1 Totalt 28,7 28,7 Varav: Placeringstillgångar livförsäkring 16,0 15,4 Placeringstillgångar fondförsäkring 8,2 6,8 Placeringstillgångar fondsparande 0,6 0,6 Placeringstillgångar moderbolaget 3,4 4,9 Valutaderivat 0,5 1,0 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 0,0 0,0 Totalt 28,7 28,7 5) Förutbetalda anskaffningskostnader Förutbetalda anskaffningskostnader före CARVM avdrag 21,7 19,1 CARVM avdrag* -9,7-11,2 Totalt 12,0 7,9 * Se sida 19 not 1 för förklaring. 20

Pressmeddelande. 26 april 2002

Pressmeddelande. 26 april 2002 Pressmeddelande 26 april 2002 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT januari mars 2002 *) Försäljningen

Läs mer

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen Resultatet före skatt uppgick till -141 (1 854) MSEK. Jämförelsestörande poster ingick med -93 (2 016) MSEK.

C. RESULTAT enligt årsredovisningslagen Resultatet före skatt uppgick till -141 (1 854) MSEK. Jämförelsestörande poster ingick med -93 (2 016) MSEK. Pressmeddelande 13 augusti 2003 DELÅRSRAPPORT januari juni 2003 *) Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com Besöksadress: Sveavägen 44

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer