Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:"

Transkript

1 Pressmeddelande 1 november 2001 Koncernfunktion Kommunikation Stockholm Telefon vx Telefax DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 *) Besöksadress: Sveavägen 44 Försäljningen uppgår till 107 (158) miljarder SEK Nyförsäljningen av fondförsäkring minskade med 19 procent Nyförsäljningen utanför USA ökade med 2 procent Rörelseresultatet för kärnverksamheterna före finansiella effekter uppgick till (4 149) MSEK Rörelseresultatet per september var (5 423) MSEK Tillgångar under förvaltning minskade med 5 procent sedan årsskiftet till 939 miljarder SEK Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Den fortsatta nedgången på världens aktiemarknader och de tragiska händelserna i New York den 11 september har en betydande inverkan på försäkringsbranschen: många återförsäkrings- och försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkring drabbas av höga skadekostnader. Skandia har inga sådana åtaganden. Oron och osäkerheten på kapitalmarknaderna, speciellt i USA, har dock påverkat såväl Skandias försäljning och tillgångar under förvaltning, som många andra finansiella företags utveckling. Genom Skandias globala verksamhet har de värsta effekterna av den snabba nedgången på den amerikanska marknaden reducerats. Nyförsäljningen inom det viktiga produktsegmentet fondförsäkring har endast minskat med 19 procent jämfört med fjolåret som var Skandias bästa försäljningsår någonsin. På marknaderna utanför USA ökade försäljningen med 2 procent. Vår affärsmodell är en styrka i turbulenta tider. Vi har lanserat nya produkter, inte minst i USA, och utökat vår distributionskraft på flera marknader. Betydande produktinvesteringar har gjorts inför ytterligare lanseringar under återstående delen av året. Allt detta, och genom ett positivt resultat i den löpande verksamheten, gör att koncernens eget kapital liksom konsolideringskapitalet har ökat jämfört med för ett år sedan. Det systematiska förädlingsarbetet i vår affärsverksamhet, produktutveckling och distributionskraft skapar goda möjligheter för framtiden. *) Inkluderar ej Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, som drivs enligt ömsesidiga principer. Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital per september 2001 avser rullande 12-månaderstal. Samtliga jämförelsetal avser september 2000 om inget annat anges. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

2 SAMMANFATTNING Koncernens rörelseresultat uppgick till (5 423) MSEK och avkastningen på koncernens justerade konsolideringskapital, efter skatt, uppgick på rullande tolvmånadersbasis till -4 procent (21 procent för helåret 2000). Börsnedgången under årets första nio månader och i synnerhet under tredje kvartalet har haft en negativ påverkan på både försäljning, tillgångar under förvaltning och resultat. Dessutom var börserna i USA stängda under närmare en vecka i september vilket innebar att ingen handel bedrevs i fonder innehållande amerikanska aktier. Även efter att börserna öppnat var handeln låg. Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida intäkter. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna i resultatet till -7,4 (+1,2) miljarder SEK, varav -4,3 miljarder SEK uppstod i tredje kvartalet. Försäljningen av engångsbetalda produkter påverkas mest av börsklimatet. Försäljningen inom fondförsäkring minskade under årets nio första månader med 34 procent till 72 (109) miljarder SEK. Nyförsäljningen minskade däremot endast med 19 procent tack vare en stark utveckling av produkter med årliga premier. Utanför USA ökade nyförsäljningen med 2 procent. Försäljningen av fondsparande minskade till 28 (44) miljarder SEK. Resultatet från nytecknad fondförsäkringsaffär minskade till (1 912) MSEK. Vinstmarginalen påverkades negativt då lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning. Denna utveckling medför en kontinuerlig anpassning av kostnadsnivån. Samtidigt intensifieras produktutvecklingen ytterligare. För kärnverksamheterna var rörelseresultatet före finansiella effekter (4 149) MSEK och avkastningen på konsolideringskapitalet före skatt och finansiella effekter var 14 procent på rullande tolvmånadersbasis (20 procent för helåret 2000). Skandias andel av Ifs s resultat uppgick till (-200) MSEK. Försämringen beror på ett försämrat investeringsresultat. 2

3 Tillgångar under förvaltning minskade trots börsnedgången endast med 5 procent sedan årsskiftet, genom ett positivt nettoinflöde. Tillgångarna uppgick till 939 miljarder SEK (992 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Koncernens konsolideringskapital ökade med 3 procent under de senaste tolv månaderna och eget kapital med 7 procent. FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Marknad och försäljning Fondförsäkring Genom geografisk diversifiering reduceras påverkan av enskilda marknaders utveckling. Nyförsäljningen ökade under årets första nio månader med 2 procent utanför USA (nyförsäljningen definierat enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier). Tack vare fokusering på pensionsprodukter, ökade nyförsäljningen med årlig premie med 28 procent. Mätt i nyförsäljning representerar marknaderna i USA, Storbritannien och Sverige mellan 24 och 33 procent var och New Markets ökade från 10 procent till 14 procent av totalen. Försäljningen i USA består främst av engångsbetalda försäkringar som starkt påverkas av börsnedgången. Nyförsäljningen minskade med 55 procent i lokal valuta. Nya produkter har lanserats med framgång under perioden. I Storbritannien minskade nyförsäljningen med 14 procent i lokal valuta. En minskning av engångsbetalda försäkringar med 34 procent uppvägdes däremot till stor del av en ökning av försäkringar med årlig premie med 27 procent, framför allt pensionsförsäkringar. Nyförsäljningen i Sverige ökade med 9 procent, tack vare framgångsrik försäljning av pensionsprodukter, framför allt inom segmentet kollektiva pensioner. Inom New Markets ökade nyförsäljningen med 13 procent. I Tyskland ökade nyförsäljningen med 51 procent i lokal valuta samtidigt som marknadspositionen förstärks. Ett antal nya distributionsavtal har tecknats. I Japan fortsätter försäljningsframgångarna, bland annat demonstrerat av en 53 procentig ökning av nyförsäljningen. Försäljningen i Italien och Danmark påverkades negativt av turbulensen på aktiemarknaderna, men däremot ökade försäljningen både i Österrike och Schweiz. Försäljningen i Spanien visade en återhämtning under tredje kvartalet. 3

4 Tillgångar under förvaltning minskade sedan årsskiftet med 8 procent till 460 miljarder SEK. Utbetalningar till försäkringstagare ligger väl inom gjorda antaganden och uppgick föregående år till 9,5 procent, uttryckt i procent av tillgångar under förvaltning vid årets början. Motsvarande tal på rullande tolvmånadersbasis uppgick per den 30 september 2001 till 8,7 procent. Därav svarar annullationer för 7,4 procentenheter, jämfört med 8,0 procentenheter för år Fondsparandeprodukter Försäljningen påverkades starkt av börsnedgången och minskade till (43 509) MSEK. I USA var försäljningen (3 303) MUSD och i Storbritannien 440 (762) MGBP. Nettoinflödet uppgick till MSEK och var positivt även tredje kvartalet med MSEK. Tyskland uppvisar fortsatt kraftigt ökade försäljningsvolymer. Tillgångar under förvaltning minskade under året endast med 3 procent trots en nedgång under tredje kvartalet med 12 procent till 105 miljarder SEK. Rörelseresultat och lönsamhet Fondförsäkring Placering av försäkringskapitalet inom fondförsäkring bestäms av försäkringstagarna. Skandia har därför ingen direkt placerings- eller marknadsrisk. Eftersom ingångna avtal sträcker sig över långa tidsperioder får kraftiga förändringar på de finansiella marknaderna under en kort tidsperiod inverkan på nuvärdet av framtida avgifter. I känslighetsanalysen i halvårsrapporten beskrivs att en procents ökning/minskning på aktiemarknaden påverkar resultatet med +/- 213 MSEK. Den negativa utvecklingen på aktiemarknaderna under första halvåret innebar att utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick till minus 15 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 3,0 procent. Den negativa utvecklingen av de för Skandia relevanta aktieindexen uppgick under tredje kvartalet till 19 procent, att jämföra med ett antagande om fondtillväxt på 1,5 procent. Som en följd av detta uppgick de negativa finansiella effekterna till -7,4 (+1,2) miljarder kronor, varav -4,3 miljarder kronor uppstod i tredje kvartalet. De negativa finansiella effekterna i rörelseresultatet är främst orsakade av börsutvecklingens påverkan på nuvärdet av framtida avgifter jämfört med Skandias antaganden om fondtillväxt om cirka 6 procent per år. Fondförsäkringsverksamheten är dock långsiktig och ovanstående 4

5 resultateffekt kommer därför vara bestående endast under förutsättning att aktiemarknaderna inte återhämtar sig. Rörelseresultatet före finansiella effekter var under årets första nio månader (4 412) MSEK. Resultatet påverkades indirekt av börsnedgången genom minskade försäljningsvolymer. Resultatet från årets nytecknade affär minskade därigenom till (1 912) MSEK, men även vinstmarginalen påverkades negativt. Lägre volymer ger upphov till en försämrad kostnadstäckning, vilket är förklaringen till marginalminskningen från 10,0 procent under första halvåret till 9,6 procent under årets första nio månader. På ett antal marknader vidtas åtgärder för att anpassa kostnadsnivån och därigenom förbättra marginalerna. Utfall jämfört med operativa antaganden samt förändring i operativa antaganden minskade sammantaget något under tredje kvartalet. Lägre annullationer uppvägdes bland annat av ett sämre utfall avseende dödlighetsantaganden. Över tiden bör dessa resultatposter inte ge någon väsentlig påverkan på rörelseresultatet. Fondsparandeprodukter Den negativa resultatutvecklingen beror på en minskning av tillgångar under förvaltning under tredje kvartalet efter börsnedgången samt betydande investeringar i infrastruktur och ny produktutveckling. Resultatet uppgick till -10 (53) MSEK. Livförsäkring Resultatet uppgick till 86 (29) MSEK. Avkastning på konsolideringskapital, försäkrings- och sparandeprodukter Avkastningen på justerat konsolideringskapital före finansiella effekter och efter schablonskatt uppgick till 13 (22) procent på rullande tolvmånadersbasis. Asset Management Tillgångar under förvaltning hänförliga till förvaltningsuppdrag från företag inom Skandiakoncernen, externa kunder och fondförvaltning uppgick till 341 miljarder SEK (361 miljarder SEK vid senaste årsskifte). I tillgångar under förvaltning ingår förvaltade fondtillgångar med 36 miljarder SEK (37 miljarder SEK vid senaste årsskifte). Skandia Asset Management har en god tillväxt inom diskretionär förvaltning. 5

6 Intäkter från förvaltningen är delvis volymberoende och delvis resultatbaserade, där de sistnämnda slutligen har fastställts i förhållande till uppnådd årlig avkastning. Resultatet uppgick till 66 (78) MSEK efter räntekostnader och goodwillavskrivning. Kapitalavkastning Moderbolagets placeringstillgångar uppgick till 3,4 miljarder SEK. Avkastningen på dessa tillgångar uppgick till 16 (332) MSEK. Verksamheter SkandiaBanken SkandiaBankens resultat var 33 (59) MSEK. Resultatet belastades med kostnader för IT-investeringar och ökad marknadsföring i samband med etableringar på nya marknader. Inlåningsvolymen i SkandiaBanken ökade till 28,8 miljarder SEK. Det totala antalet kunder uppgick till , en ökning med 44 procent sedan årsskiftet, inklusive kunder från förvärvet av Din Bank AS i Danmark. Antalet internetkunder har ökat med 103 procent till Skandia Netline Skandia Netline tillhandahåller produkter inom områdena Sjuk och Hälsa, Gruppförsäkring, Pensionsadministration och knowledge management. Resultatet belastades med kostnader för produktutveckling. Resultatet minskade till -2 (39) MSEK. Skandia Marknad Skandia Marknad distribuerar spar- och försäkringsprodukter för Skandia och If på de svenska, danska och norska marknaderna. Resultatet uppgick till 22 (59) MSEK och har belastats med kostnader för investeringar i verksamhetens expansion, i framför allt Norge. Övriga bolag Rörelseresultatet för övriga bolag i koncernen uppgick till -96 (17) MSEK. Resultatet har belastats med cirka 120 MSEK i utvecklingskostnader för bankverksamhet i Schweiz, för vilken licens erhölls i juli. Koncernens kostnader Koncernens kostnader omfattar förvaltnings- och strukturkostnader samt avskrivning av goodwill. 6

7 Valutakurseffekter Genom omräkning till högre genomsnittliga valutakurser jämfört med föregående år ökade försäljningen med MSEK och rörelseresultatet för koncernen minskade med 715 MSEK. Balansomslutningen ökade med 52 miljarder SEK sedan årsskiftet. SKADEFÖRSÄKRING Skandia äger 56 procent av det nordiska skadeförsäkringsaktiebolaget If. Skandias andel av Ifs s resultat uppgår till (-200) MSEK. Kapitalavkastningen påverkades negativt av den fortsatta nedgången på aktiemarknaderna. Kassaflödet har utvecklats positivt medan det tekniska resultatet försämrades under tredje kvartalet framförallt beroende på en ökad skadefrekvens. Under andra kvartalet meddelades att ett avtal har träffats med Sampo innebärande att Sampos skadeförsäkringsverksamhet kommer att fusioneras till If. Affären var villkorad av att Sampo förvärvar norska Storebrand. I september tog Sampo tillbaka budet på Storebrand. Samtal med Sampo fortsätter dock angående en överföring av dess skadeförsäkringsaffär till If. BALANSRÄKNING OCH KONSOLIDERINGSKAPITAL Balansomslutningen minskade med 28,5 miljarder SEK, jämfört med senaste årsskifte, till 560,7 miljarder SEK. Fondförsäkring och fondsparande svarar för en minskning med 40,5 miljarder SEK. Upplåningen inklusive moderbolagets förlagslån ökade med 3,2 miljarder SEK (varav valutakurseffekt om 0,8 miljarder SEK) till 12,3 miljarder SEK. Likviditeten och finansieringsförmågan är god. En ny kreditfacilitet på 500 MUSD och med en löptid på fem år tecknades den 20 juli 2001 och ersätter en befintlig facilitet på 350 MUSD. Beviljade outnyttjade lånefaciliteter uppgår till 13 miljarder SEK, vilket överstiger den totala utestående upplåningen. 7

8 Konsolideringskapitalet uppgick till MSEK ( MSEK vid senaste årsskifte). Sysselsatt kapital i koncernen, som förutom av konsolideringskapitalet består av upplåning för finansiering av investeringar i dotterbolag, uppgick till 46,7 (45,6) miljarder SEK. Av dessa medel avser 42,6 (41,4) miljarder SEK kärnverksamheten medan 4,1 miljarder SEK avser finansiering av Skandias andel av skadeförsäkringsverksamheten i If. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Eric Petersson Verkställande direktör och koncernchef Eventuella frågor besvaras av: Ulf Spång, finansdirektör, telefon Harry Vos, chef för Investor Relations, telefon Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och Redovisningsrådets Rekommendation RR20. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning Kommande ekonomiska rapporter från Skandia: 13 november 2001, försäljning oktober 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: och På Skandias hemsidor finns även länkar över Internet till Telefonkonferensen torsdagen den 1 november

9 KONCERNÖVERSIKT Rullande 12-mån tal MSEK sept sept Kv 3 Kv 3 sept Försäljning Fondförsäkring Fondsparande 1) Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 2) Kapitalavkastning 2) Verksamheter 2) Koncernens kostnader 3) Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring 4) Jämförelsestörande poster 5) Rörelseresultat Konsolideringskapital, MSEK ) 7) Eget kapital, MSEK ) Tillgångar under förvaltning, MSEK ) Balansomslutning, MSEK ) Avkastning på konsolideringskapital, % 8) Avkastning på justerat konsolideringskapital, % 8) Avkastning på eget kapital, % 8) 6 20 Data per aktie Rörelseresultat per aktie före utspädning, kr -5,57 5,30-4,29 1,68-3,02 Rörelseresultat per aktie efter utspädning, kr 9) -5,57 5,29-4,29 1,68-3,02 Vinst per aktie före utspädning, kr 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Vinst per aktie efter utspädning, kr 9) 10) -0,22 1,33-0,50 0,39 1,20 Konsolideringskapital per aktie, kronor 6) 34,12 33,09 Eget kapital per aktie, kronor 6) 20,07 18,81 1) Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien. 2) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. 3) I koncernens kostnader ingår kostnader för vinstandelssystem med 620 MSEK per ) I rörelseresultatet skadeförsäkring ingår 56% av Ifs resultat. 5) I jämförelsestörande poster ingår resultat vid försäljningar av dotterbolag med 314 MSEK per På rullande 12-månaders basis ingår återbetalning av överskottsmedel på Skandias pensionsförsäkringar hos. Skandia Liv med MSEK. 6) Avser tal på balansdagen. 7) Se tabell sid 17. 8) Samtliga avkastningsmått på eget kapital och konsolideringskapital avser rullande 12-månaderstal. 9) Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR18 skall effekten av utspädning endast beräknas om nyckeltalet "Vinst per aktie" försämras. 10) Vinst per aktie beräknas som periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 9

10 KONCERNÖVERSIKT KVARTALSVIS MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 12 mån Försäljning Fondförsäkring Fondsparande Premieinkomst livförsäkring Direktförsäljning fonder Verksamheter Summa försäljning Resultatsammandrag Fondförsäkring Finansiella effekter fondförsäkring Fondsparande Livförsäkring Asset Management 1) Kapitalavkastning 1) Verksamheter 1) Koncernens kostnader Rörelseresultat kärnverksamheter Rörelseresultat skadeförsäkring Jämförelsestörande poster Rörelseresultat ) Skandia Asset Management och Skandia Marknad ingår från den 1 juli 2001 i SkandiaBanken. För att underlätta jämförelser med tidigare perioder redovisas resultaten separat. VALUTAKURSER SEK 30 sept 30 jun 31 mar 31 dec 30 sept EUR Balansdagskurs 9,72 9,22 9,15 8,86 8,52 EUR Genomsnittskurs 9,22 9,08 9,00 8,45 8,39 GBP Balansdagskurs 15,68 15,31 14,82 14,22 14,16 GBP Genomsnittskurs 14,91 14,69 14,22 13,86 13,71 USD Balansdagskurs 10,67 10,89 10,39 9,54 9,68 USD Genomsnittskurs 10,37 10,26 9,74 9,17 8,92 JPY Balansdagskurs 0,090 0,087 0,083 0,083 0,090 JPY Genomsnittskurs 0,086 0,085 0,083 0,085 0,083 Genomsnittskurser avser fastställda genomsnittskurser för perioden första januari till respektive bokslutsdatum under år 2001 och

11 FÖRSÄLJNING Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Försäljning ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning FÖRSÄLJNING FONDSPARANDE Försäljning Uttag Nettoinsättningar MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Övrigt Fondsparande NYTECKNING FONDFÖRSÄKRING Engångspremie Årlig premie 1) Årlig nyförsäljning 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Nyteckning ) Löpande premier omräknade till helårstal. 2) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 11

12 TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, FÖRSÄKRINGS- OCH SPARANDEPRODUKTER Placeringstillgångar i fondförsäkrings- Fondförsäkring Fondsparande 1) och fondsparandebolag Livförsäkring Totalt MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Tillgångar totalt ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING, KONCERNEN Förvaltat Förvaltat av Extern Total av SAM 1) övr koncernbolag förvaltning förvaltning MSEK 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec Fondförsäkring Fondsparande Placeringstillgångar i fondförsäkrings- och fondsparandebolag Livförsäkring Försäkrings- och sparandeprodukter Skandia Liv Moderbolaget Fondförvaltning Diskretionär förvaltning Bankinlåning från allmänheten Aktieindexobligationer Förvaltade tillgångar ) SAM = Skandia Asset Management. 12

13 RESULTATANALYS FONDFÖRSÄKRING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Total årlig nyförsäljning 1) Nuvärde av årets nytecknade affär Avkastning på värdet av ingångna avtal tidigare år Utfall jämfört med operativa antaganden Förändring i operativa antaganden Mervärde från verksamheten Etableringar och övriga omkostnader Finansiella effekter 3) Marknadsanpassad diskonteringsräntesats Finansieringskostnader Rörelseresultat fondförsäkring Vinstmarginal, nyförsäljning 2) 9,6% 13,3% 11,7% 1) Löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremie. 2) Nuvärdet av årets nytecknade affär i förhållande till total årlig nyförsäljning. 3) Effekten på nuvärdet av framtida intäkter till följd av att förändringen på de finansiella marknaderna skiljer sig från antaganden om fondtillväxt. NYFÖRSÄLJNING OCH VINSTMARGINAL, FONDFÖRSÄKRING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Nuvärde av årets Vinstmarginal nyförsäljning Årlig nyförsäljning nytecknade affär nya antaganden 1) gamla antaganden 2) MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 12 mån 12 mån USA ,8% 13,6% 16,3% Storbritannien ,3% 15,7% 7,4% Sverige ,7% 12,5% 8,9% New Markets ,5% 14,8% 11,3% Totalt ,6% 14,2% 11,7% 1) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som tillämpas från och med ) Antaganden vid beräkning av nuvärde av årets nytecknade affär som använts under

14 ANTAGANDEN FONDFÖRSÄKRING Fondtillväxt- Inflations- Diskonteringsränta antaganden 1) antaganden % 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec USA 8,25 8,75 5,25 6,00 2,50 2,50 Storbritannien 8,50 8,50 5,75 5,75 3,75 3,75 Sverige 8,75 8,50 6,25 6,00 3,25 2,50 1) Efter förvaltningsavgifter KÄNSLIGHETSANALYS FONDFÖRSÄKRING Effekt på rörelseresultatet fondförsäkring (före skatt) av en ökning av ränte-, tillväxt- och inflationsantaganden med en procentenhet Exponering Effekt på rörelseresultatet (före skatt) övervärden Diskon- Fondtill- Inflafond- terings- växtan- tionsan- Total MSEK försäkring 1) ränta taganden taganden effekt 2) USA Storbritannien Sverige New Markets Totalt Engångseffekt av 1% ökning/minskning på aktiemarknaden Totalt +/ ) Före avdrag för skatt och förutbetalda anskaffningskostnader. 2) Före utjämning av finansiella effekter. 14

15 RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Rörelseresultat, exkl. finansiella effekter RÖRELSERESULTAT INKLUSIVE FINANSIELLA EFFEKTER 5) Fondförsäkring Fondsparande 1) Livförsäkring Totalt MSEK 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån 9 mån 9 mån 12 mån USA Storbritannien Sverige Spanien Italien Colombia Tyskland Schweiz Japan Österrike Mexiko Danmark Övrigt Marknadsanpassad diskonteringsräntesats 2) Rörelseresultat, inkl. finansiella effekter 3) Avkastning på justerat konsolideringskapital (rullande 12-månaderstal) 4) ) Spaniens verksamhet avser diskretionär förvaltning 2) Under år 2000 justerades diskonteringsräntan vid beräkning av rörelseresultatet för att närma sig branschpraxis. Denna anpassning gav en positiv engångseffekt på rörelseresultatet på MSEK. 3) Varav finansieringskostnader: USA Storbritannien Colombia Tyskland Övrigt Totalt ) Exklusive effekterna av marknadsanpassad diskonteringsräntesats. 5) Finansiella effekter avser endast fondförsäkring, då nuvärdet av framtida intäkter ej redovisas för fondsparande eller livförsäkring. 15

16 KAPITALAVKASTNING MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Värdeförändringar Obligationer och korta placeringar Aktier Fastigheter Lån Summa värdeförändringar Direktavkastning Valutaresultat Kapitalavkastning Kapitalavkastning överförd till övrig verksamhet Kapitalavkastning, netto Direktavkastningsprocent 1,7 2,7 4,4 Totalavkastningsprocent -0,9 7,9 3,8 TOTALAVKASTNING % 9 mån 9 mån 12 mån Obligationer och korta placeringar 3,1 3,4 4,9 Aktier -11,9 14,9-1,7 Fastigheter * * * Totalt -0,9 7,9 3,8 * Till följd av avvecklingen av fastighetsbeståndet blir uppgiften ej meningsfull. RÖRELSERESULTAT VERKSAMHETER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån SkandiaBanken Skandia Marknad Netline 1) Finansbolag Övrigt 2) Totalt ) Jämförelsetalen för 2000 avser endast Lifeline. 2) I övrigt ingår uppstartskostnader för Skandias nya bank i Schweiz. Banklicens beviljades i juli 2001 och bolaget beräknas vara operativt under KONCERNENS KOSTNADER MSEK 9 mån 9 mån 12 mån Avskrivning goodwill Strukturkostnader Koncernens förvaltningskostnader Totalt exklusive vinstandelssystem Vinstandelssystem Totalt inklusive vinstandelssystem

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014. Org nr 516401-8508 Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Årsredovisning 2014 Org nr 516401-8508 Årsredovisning, Nordea Livförsäkring Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Femårsöversikt sid 8 Totalavkastningstabell

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Årsredovisning 2014 Innehåll Årets siffror i korthet 2 Året i sammandrag 2 Vd har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag 14 Förslag till vinstdisposition 16

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Bokslutskommuniké för 1998

Bokslutskommuniké för 1998 1999-02-15 Bokslutskommuniké för 1998 SEB-koncernens förvaltningsresultat*) ökade med 30 procent till 6 084 Mkr (proforma 4 687 Mkr 1997). Rörelseresultatet steg med 26 procent till 4 801 Mkr (3 804 Mkr).

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer