Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr (3 mån) ( ) ( ) ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)"

Transkript

1 Delårsrapport (3 mån) 50,5 ( ) 58,6 ( ) 27,2 ( ) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr

2 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT (3 mån) Nettoomsättning uppgick till SEK Rörelseresultatet uppgick till SEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK ( ) Beräknat resultat efter skatt uppgick till SEK ( ) Resultatet per aktie* uppgick till ca 0,022 SEK (-0,10) Soliditeten uppgick per till 58% (49%) Eget kapital per aktie 0,75 SEK (3,90) Aktiekurs den 30 september 2011: 0,63 SEK (3,30) Inom parentes uppges motsvarande belopp för fjärdekvartalet 2009/2010 * Beräknas på ( ) utestående aktier. Nyckeltal för femte kvartalet Nettoomsättning uppgick till SEK Likvida medel vid periodens slut uppgick till SEK Avkastning efter skatt på eget kapital uppgick till 3,10%. Bolaget har ändrat redovisningsprincip för innevarande räkenskapsår. Definitioner Soliditet = Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultatet per aktie = Periodens resultat efter skatt dividerat med antalet aktier STYRELSENS KOMMENTARER TILL FJÄRDE KVARTALET I det femte kvartalet för det förlängda verksamhetsåret 2010/2011 har Värmlands Finans Sverige AB (publ) omsättning fortsatt att ökat. Resultatet är tillfredsställande mot bakgrund av kostnader tagna för den snabba expansionen. Det femte kvartalet var det första hela kvartalet med tillgång till det nya kapitalet från vårens nyemission. Trots att sommaren säsongsmässigt är lugn ökade vår omsättning jämfört med föregående kvartal. Höstens affärer fortgår enligt plan med mycket hög aktivitet. I det femte kvartalet har styrelsen beslutat att göra en nedskrivning om 300 tusen kronor av det bokförda värdet av aktierna i Y.C.O Business Partners AB. Efter nedskrivningen är det återstående bokförda värdet på våra aktier i Y.C.O 664 tusen kronor. Y.C.O har under hösten tagit steg i rätt riktning, men vi vill se mer resultat. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den fina verksamheten som växt mycket kraftigt under innevarande räkenskapsår. Stefan Ljungdahl Styrelseordförande

3 Innehåll VD har ordet 2 Väsentliga händelser 3 Värmlands Finans Sverige AB 4 Kreditportföljens sammanställning branschvis per kvartal 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Adresser och information 11 1 Postadress Värmlands Finans Sverige AB Box 514, Karlstad Besöksadress Värmlands Finans Sverige AB Kungsgatan 12, Karlstad Kontaktuppgifter Tele: Fax:

4 Kommentarer av VD till bolagets utveckling och framtid Mitt i den makroekonomiska turbulensen är det mycket stimulerande att se hur Värmlands Finans Sverige (publ) fortätter att växa med lönsamhet. Jag ser fortsatt en mycket stor efterfrågan på våra tjänster. Åter igen levererar vi en mycket positiv rapport, bolagets största omsättning hittills. Bolaget har under det fjärde kvartalet ökat omsättningen till 58,6 miljoner kronor (föregående kvartal 50,5 mkr), en ökning med drygt 17 procent, mot föregående kvartal. Resultatet uppgår till tusen kronor efter finansiella poster. Efter fem kvartal är vinsten drygt tkr efter finansiella poster. Vi har förlängt bokslutsåret till Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att hålla en hög kundservice, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att attrahera ytterligare nöjda kunder. Vi kommer inom kort att ge ut obligationer för 25 miljoner kronor med en årlig ränta på 10 procent och en löptid på 3 år. Med en så bra ränta förväntar vi oss god teckning. Förutsatt beslut på extra bolagsstämma kommer vi även att ge ut konvertibler med företrädesrätt för våra aktieägare. Vårt mål är att skapa ett långsiktigt och hållbart värde genom att utveckla kärnverksamheten factoring, samt utveckla leasingförmedlingen. Efter kvartalets utgång har vi ökat aktiviteten avseende leasingförmedling. I det innevarande sjätte kvartalet har vi stärkt vår organisation med både posten finanschef och ny redovisningschef. Framtiden är ljus! Glenn Renhult Verkställande direktör 2

5 Väsentliga händelser Väsentliga händelser under perioden Värmlands Finans Sverige AB (publ.) har förvärvat finansbolaget Holmstedt & Partner Financial Services AB. Bolaget är verksamt i Sverige och har sitt kontor i centrala Örebro med huvudinriktning på tjänsten fakturabelåning. Köpeskillingen var kronor. I köpet ingick kundfordringar om miljoner kronor som övergick till Värmlands Finans. Värmlands Finans har beslutat att under hösten ge ut en ny treårig företagsobligation där placerare erhåller 10 procent ränta per år och föreslagit kommande extra bolagsstämma att bemyndiga emission av konvertibler om kronor. Konvertibeln föreslås löpa med 9 procent ränta per år med konverteringskursen 1,25 kronor. Vid full konvertering innebär det 25 procents utspädning, förutsatt att nu utestående konvertibler med konverteringskurs 2,385 kronor inte konverteras till aktier. Värmlands Finans VD Hans Söderberg avslutade sin anställning i september. Till ny VD utsågs bolagets huvudägare Glenn Renhult. Glenn Renhult var dessförinnan verksamhetsansvarig för företagets huvudverksamhet fakturaköp. Till kommande extra bolagsstämma föreslås nyval till styrelsen av Ulf Källåker, företrädare för företagets tredje största ägare, Silverkäppen AB. Han föreslås ersätta Robin Renhult. Väsentliga händelser efter periodens utgång Värmlands Finans Sverige AB (publ.) har med tillträde 17 oktober anställt Carsten Friberg som finanschef. Carsten har en gedigen lång erfarenhet från finansbranschen som passar mycket väl med Värmlands Finans behov. Carsten Friberg har tidigare bland annat varit VD för SC Finans samt arbetat på Skandiabanken / Skandia Leasing och SalusAnsvar. 3

6 Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans är ett mindre finansbolag som specialiserat sig på factoring, med huvudinriktning mot fakturaköp. Factoring är en finansieringsform som används av företag som ett alternativ till bankfinansiering. Företagen belånar sina fakturafordringar eller säljer dem till ett finansbolag som Värmlands Finans, och får på så sätt snabbt tillgång till likviditet. Företagen betalar en viss del, oftast 4-6 procent av fakturans belopp till factoringbolaget för tjänsten. För Värmlands Finans del innebär factoringverksamheten nästan uteslutande att Bolaget köper fakturor av sina klienter. Fakturorna förfaller i regel efter 30 dagar. Fakturorna kan köpas med eller utan regress. Regress innebär att köparen har rätt att sälja tillbaka fakturan till säljaren om betalaren av fakturan inte fullgör sina åtaganden. Ägarförhållanden Huvudägare i Värmlands Finans Sverige AB (publ) är Titana AB (publ) har cirka 21,35 % av kapitalet och 50,80 % av rösterna i Värmlands Finans. Affärsidé Värmlands Finans affärsidé är att på ett enkelt och smidigt sätt erbjuda små till medelstora företag möjligheten till fakturafinansiering. Genom personlig service och anpassade lösningar levererar vi tjänster med hög kvalitet. Aktien Värmlands Finans anslöts den 5 december 2008 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility) var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Värmlands Finans vinst och tillgångar. Under femte kvartalet 2010/2011 omsattes aktier om totalt kronor. Högsta avslut under perioden var 0,91 kr och lägsta avslut var 0,55 kr. Snittkursen för ovan nämnda period var 0,68 kr. 4

7 Kreditportföljens sammanställning branschvis per kvartal Bransch (%) 1. Tillverkning 7,15 2. Byggverksamhet 43,2 3. Handel 2,55 4. Transport,magasinering 15,5 5. Hotell- och restaurangverksamhet 0,63 6. Informations- och kommunliationsverksamhet 0,2 7. Finans- och försäkringsverksamhet 0,3 8. Fastighetsverksamhet 3,6 9. Offentlig förvaltning, försvar 7, Utbildning 0,9 11. Vård,omsorg 10, Kultur, nöje och fritid 1,0 13. Annan serviceverksamhet 2,0 14. Övrigt 5,2 100% 5

8 Resultaträkning Not (15 mån) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Kostnader för förvärvade fakturor 2, Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av aktier Resultat från andelar i intressebolag Resultat från kortfristiga placeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Beräknad skatt på periodens resultat Periodens resultat

9 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Balanserade utvecklingskostnader Materiella anläggningstillgångar 6 Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andelar i handelsbolag Långfristiga fordringar hos koncernbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 BALANSRÄKNING forts. Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( A-aktier, B-aktier) Fria fonder och balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Obligationslån Konvertibla skuldebrev Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till klienter Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår Avskrivningar och annat Resultat från aktier och andelar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från löp verks före förändr. Rörelsekap Förändring av rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av intressebolagsandelar Förändring av andelar i handelsbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission inklusive emissionskostnader Förändring av skulder till kreditinstitut Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Noter 1. Nettoomsättning Omsättningen har redovisats som förvärvade kundfakturor. Motsvarande har, bland rörelsens kostnader, upptagits ett belopp avseende kostnad för förvärvade kundfakturor. Redovisningsprincipen har använts för att bättre spegla bolagets finansiella flöden. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har inte omräknats utan redovisas enligt tidigare principer. 2. Kostnader för förvärvade fakturor Omsättningen har redovisats som förvärvade kundfakturor. Motsvarande har, bland rörelsens kostnader, upptagits ett belopp avseende kostnad för förvärvade kundfakturor. Jämförelsesiffror för tidigare perioder har inte omräknats utan redovisas enligt tidigare principer. 3. Ränteintäkter Bolagets ränteintäkter innefattar räntor från factoringverksamheten samt övriga finansiella intäkter. 4. Räntekostnader Bolagets räntekostnader innefattar inlåningsräntor från bolagets konvertibellån, reverslån samt annan inlåning. 5. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader omfattar dels uppstartning och utvecklingsarbete i bolagets två dotterbolag samt invetseringskostnader i datasystemet Asitis Finance. Avskrivning har endast skett på föregående års immateriella anläggningstillgångar, ej årets. 6. Materiella anläggningstillgångar Avskrivning har endast skett på föregående års materiella anläggningstillgångarr, ej årets. 7. Andelar i koncernföretag Innefattar bolagets två helägda dotterbolag, E-Spar Sverige AB och Värmlands Finans Kreditbevakning AB. 8. Andelar i intresseföretag Innefattar kvarvarande del i bolaget Y.C.O. Business Partners AB efter kvittning av lån. 9. Andelar i handelsbolag Utgörs av andel i Stall V.S.L HB, org nr , med säte i Solna. 10. Obligationslån Under räkenskapsåret har obligationslån uppgående till kr upptagits. Obligationslånet är tvåårigt och förfaller till betalning Lånet löper med en årlig ränta om 9,05% vilken utbetalas kvartalsvis i efterskott. 11. Konvertibla skuldebrev Under räkenskapsåret har, med företrädesrätt för aktieägarna, emitterats A-aktiekonvertibler om nominellt kronor samt B-aktiekonvertibler om nominellt ,20 kronor. Konvertiblerna löper till den 19 maj 2012 med en årlig ränta om 9,05 %. Konverteringskursen är 2,385 kronor. Konverteringskursen kan komma att ändras baserat på eventuella eget kapitaltranaktioner. De fullständiga villkoren för B-aktiekonvertiblerna framgår av det utgivna prospektet, som kan laddas ned från AktieTorgets hemsida Villkoren för A-aktiekonvertiblerna är desamma som för B-aktiekonvertiblerna förutom att de kan konverteras till A-aktier i stället för B-aktier. Konvertibelemissionen har registrerats hos Bolagsverket den 7 september

13 Adresser information Postadress Värmlands Finans Sverige AB (publ) Box KARLSTAD Telefon nr E-post Besöksadress Värmlands Finans Sverige AB (publ) Kungsgatan 12 2tr KARLSTAD Fax nr Webb Pressmeddelanden Värmlands Finans Sveriges pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida, Bolagets pressmeddelanden går även att läsa på AktieTorgets hemsida, Information Bokslutskommuniké för året 2010/2011 Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Värmlands Finans revisor. 11

14 Postadress Värmlands Finans Sverige AB Box 514, 651 Karlstad Besöksadress Värmlands Finans Sverige AB Kungsgatan 12, Karlstad Kontaktuppgifter Tele: Fax: Grafisk form: Plucera (www.plucera.se)

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2009 MAJ 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars 31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493

ÅRSREDOVISNING. för. WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Org.nr. 556583-0493 ÅRSREDOVISNING för WIRELESS INDEPENDENT PROVIDER WIP AB (PUBL) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer