TietoEnator Abp Årsöversikt Årsöversikt Towards one TietoEnator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator"

Transkript

1 TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator

2 Innehåll TietoEnator under Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet Affärsområdena i korthet 14 Banking & Insurance 16 Telecom & Media 18 Healthcare & Welfare 20 Forest & Energy 22 Government, Manufacturing & Retail 24 Processing & Network 26 Digital Innovations 28 Software Centres 29 Mot ett TietoEnator 30 Företagets ledning 44 Styrelse 50 Koncernledning 52 Organisation 55 Finansiell information 5-årssiffror 57 Resultaträkning 58 Balansräkning 59 Kassaflödesanalys 60 Segmentinformation 61 Aktier och aktieägare 62 Information till aktieägarna 66 Kontakter 67 Länder där TietoEnator är verksamt 68 TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2006 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax TietoEnator i Italien Nicoletta Betti och Stefano Orlandi, Telecom & Media, under ängeln på Ponte Sant Angelo, av Gian Lorenzo Bernini, Rom i Italien. FOTO: NAPOLITANO GIULIO

3 TietoEnator fungerar som konsult till kunderna samt utvecklar och förvaltar deras digitala verksamhet TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle. Med cirka anställda är TietoEnator ett av Europas största företag inom IT-tjänster. Vår spjutspetskompetens är att utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar våra kunders visioner. Vi fungerar som en partner i arbetet med att hjälpa dem att hantera och driva verksamheten på ett bättre sätt. Vi har valt att fokusera på områden där vi har den mest omfattande branschkompetensen. De viktigaste områdena globalt är bank, telekom, skog samt hälso- och sjukvård. Inom dessa områden har vi ett nära samarbete med många av världens ledande företag och organisationer. Vi växer tillsammans med dem och har nu verksamhet i nästan 30 länder. BANKING & INSURANCE TELECOM & MEDIA HEALTHCARE & WELFARE FOREST & ENERGY GOVERNMENT, MANUFACTURING & RETAIL DIGITAL INNOVATIONS PROCESSING & NETWORK SOFTWARE CENTRES 1

4 Det rådde hög aktivitet på marknaden för IT-tjänster och lösningar under hela Lösningar som ger förbättrad kundservice och snabbare produktlanseringar ökade i betydelse som drivkrafter bakom efterfrågan. Efterfrågan var också fortsatt inriktad mot kostnadsbesparingar och förbättringar av effektiviteten i affärsprocesserna. Resultatmässigt levde TietoEnator inte helt upp till förväntningarna under Nettoomsättningen steg med 5 procent. Rörelsemarginalen var 7 procent. En intensiv, global priskonkurrens stimulerade TietoEnator att bygga ut sitt nätverk av tjänstecentra i lågkostnadsländer. Företaget gjorde stora investeringar i internationell expansion, förbättring av tjänsteportföljen, marknadsföring och varumärkesbyggande. TietoEnators verksamheter inom bank, telekom och vård växte internationellt. TietoEnator under 2006 Det rådde hög tillväxt inom bank- och försäkringssektorn. TietoEnator stärkte sin ställning som ledande leverantör av FoU-tjänster för telekomsektorn, trots hård konkurrens och prispress. Strukturförändringar i vårdsektorn ledde till en ökad efterfrågan på informationssystem. TietoEnator utökade verksamheten i flera länder via förvärv. Nyckeltal Den löpande verksamheten Nettoomsättning, MEUR 1 646, ,4 * ) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar av engångskaraktär, MEUR 112,0 150,1 * ) Marginal, % 6,8 9,6 * ) Rörelseresultat (EBIT), MEUR 127,7 169,1 * ) Rörelsemarginal, % 7,8 10,8 * ) Resultat före skatt, MEUR 124,5 171,2 * ) Resultat per aktie, EUR 1,15 1,73 * ) Eget kapital per aktie, EUR 8,51 6,60 Utdelning per aktie, EUR 1,20 0,85 Investeringar, MEUR 77,9 267,3 * ) Avkastning på eget kapital, % 15,5 27,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,7 29,7 Gearing % 14,9 39,1 Soliditet, % 48,4 39,8 Antal anställda i genomsnitt * ) Antal anställda per 31 december * ) * ) Den löpande verksamheten

5 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, 2006 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, EUR MILJONER Ej allokerad 7 % Bank och försäkring Detaljhandel och logistik 5 % Tillverkning 5 % Bank och försäkring 23 % Offentlig sektor Telekom och media Energi 5 % Skog Skogsindustri 5 % Energi Tillverkning Offentlig sektor 18 % Detaljhandel och logistik Telekom och media 31 % Ej allokerad NETTOOMSÄTTNING PER LAND, 2006 NETTOOMSÄTTNING PER LAND, EUR MILJONER Finland Övriga 5 % Italien 1 % Frankrike 1 % Nederländerna 2 % Storbritannien 3 % Danmark 3 % Norge 5 % Finland 46 % Sverige Tyskland Norge Danmark Storbritannien Nederländerna Frankrike Tyskland 8 % Italien Övriga Sverige 28 % UTVECKLING FÖR NYCKELKUNDER RÖRELSERESULTAT(EBIT) PER KVARTAL, EUR MILJONER Q1 Q2 Q3 största 5 största 6 10 största största övriga Q ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND, 2006 ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND Övriga 7 % Danmark 2% Indien 1 % Storbritannien 2 % Lettland 3 % Norge 6 % Tjeckien 4 % Tyskland 7 % Sverige 24 % Finland 44 % Finland Sverige Tyskland Tjeckien Norge Lettland Storbritannien Indien Danmark Italien Polen Frankrike Estland Lettland USA Övriga

6 Samhället fortsätter att snabbt växa mot den digitala ekonomin. I dag tillverkas, distribueras och konsumeras ett ständigt växande antal produkter och tjänster via digitala nätverk. Likaså förväntar sig konsumenterna i allt högre grad att digitala självbetjäningslösningar ska tillgodose fler behov och ge möjlighet att använda flera kanaler. Samtidigt ökar priskonkurrensen ytterligare när det gäller grundläggande IT-tjänster. TietoEnators svar på trenden år 2006 var att investera i ökad konkurrenskraft och bättre erbjudanden samt att utöka den internationella verksamheten. KONCERNCHEFEN HAR ORDET Ett år av investeringar Under hela sin historia har TietoEnators grundläggande koncept handlat om att uppnå en djup förståelse för de olika kundernas affärssektorer och processer. De senaste åren har företaget i allt högre grad fått konkurrens från lågkostnadsländer. Även våra kunder har i allt högre grad globala konkurrenter. Konsolideringen, både av kunder och inom IT-branschen i sig, fortsätter till följd av den hårdare priskonkurrensen. I takt med att vissa IT-tjänster mognar till bastjänster, som endast konkurrerar med priset, kompletterar TietoEnator sitt djupa branschkunnande med nya konkurrensfördelar som skiljer ut bolaget från konkurrenterna. Förmågan att kombinera kärnkompetens och nära kundsamarbeten med förbättrad priskonkurrens och produkter som är anpassade efter särskilda affärssektorer är helt avgörande för företaget. TietoEnator har under de senaste åren byggt upp en plattform för sin globala konkurrenskraft. Företaget implementerar för närvarande flera projekt kring nya produkter och tjänster, digital självbetjäning och heltäckande tjänstekedjor, som kommer att ge kunderna ett högre mervärde. Bolaget har också på flera olika sätt fokuserat på att förbättra den egna produktiviteten genom att till exempel utöka den globala tjänsteproduktionen, samordna operativa modeller, metoder och tjänster, samt fördjupa och bredda samarbetet med teknikleverantörer. Ny organisation och bättre erbjudande stärker konkurrenskraften TietoEnators största utmaning idag är att överträffa de internationella konkurrenterna och skapa en lönsam tillväxt på dagens globala marknad. För att lyckas behöver företaget koncentrera investeringarna till de sektorer där man innehar den högsta kompetensen. I början av 2006 infördes en ny organisation som stöd för denna globaliseringsprocess. Fyra av TietoEnators affärsområden Banking & Insurance, Telecom & Media, Healthcare & Welfare samt Forest & Energy har en internationell inriktning och koncentrerar sig på att utveckla standardiserade lösningar för särskilda kundgrupper och marknader globalt. Koncernens framtida tillväxtinvesteringar kommer i första hand att göras inom dessa verksamheter. TietoEnators tjänster till övriga kundsektorer är fokuserade kring de två andra affärsområdena Government, Manufacturing & Retail och Processing & Network. Dessa bedriver verksamhet huvudsakligen i Norden, Baltikum och Polen och verksamheterna bygger på ett omfattande produkt- och tjänsteerbjudande tillsammans med nära partnersamarbeten. För två år sedan inledde TietoEnator ett program för att skapa effektiva kundgränssnitt. Denna process pågår fortfarande och målet är att koncernen genom att kombinera tjänster i de kundspecifika affärsområdena med supporttjänster från Processing & Network och enheten Digital Innovations, ska kunna täcka hela värdekedjan i kundernas digitala självbetjäningslösningar. För kunderna innebär detta att TietoEnator blir en enda heltäckande tjänsteleverantör. Koncernen presenterade år 2006 en tjänstemodell som kallas ASM (Application Service Management). Den innebär att TietoEnator tar hela ansvaret för att bygga och underhålla en kunds system, så att dessa på ett effektivt sätt stödjer kundens kärnprocesser och uppfyller alla krav, även om förutsättningarna förändras på lång sikt. Det visade sig under 2006 att denna nya ansats var oerhört konkurrenskraftig. TietoEnator ökade sin marknadsandel inom området drifts- och nätverkstjänster och enheten Digital Innovations hade en organisk tillväxt på över 20 procent. Om TietoEnator ska kunna uppnå de internationella tillväxtmålen beror framför allt på förmågan att omvandla sina tjänster till konkurrenskraftiga paketlösningar. Företagets traditionella partnermodell fungerar oerhört bra i Norden, TietoEnators hemmamarknad. Inom de internationellt fokuserade affärsområdena prioriterade TietoEnator emellertid under 2006 utvecklingen av återanvändbara paketerade lösningar som tillgodoser behoven hos vissa kunder 4

7 att skapandet och införandet av sådana lösningar kommer att generera ett stort antal nya affärsmöjligheter för företaget. Ytterligare tillväxt inom global tjänsteproduktion TietoEnator tog ett stort steg framåt i fjol i utvecklingen av det egna världsomspännande nätverket för tjänsteproduktion. Antalet anställda i programvarucentra i lågkostnadsländer fördubblades till cirka Det motsvarar närmare 13 procent av företagets totala arbetsstyrka och innebär att TietoEnator ligger i topp bland europeiska IT-tjänstföretag i det avseendet. De globala centrens tjänster är nu en del av TietoEnators erbjudanden och omfattar alla de tjänster som kan produceras över nätverk. TietoEnator kommer att fortsätta att utveckla sin globala tjänsteproduktion för att nå målet att bli världens ledande IT-företag vad gäller kundnärhet och samtidigt uppnå affärsresultat i särklass. Företagets långsiktiga mål är att ha 40 procent av arbetsstyrkan i lågkostnadsländer. eller marknadssegment. Det är just denna portfölj med paketerbjudanden som särskiljer TietoEnator från andra tjänsteleverantörer på den internationella marknaden. De affärssektorer i Norden som har gått längst när det gäller digital självbetjäning, till exempel banker och teleoperatörer, har i åratal erbjudit lösningar som ger kunderna möjlighet att enkelt och smidigt utföra sina ärenden på nätet. Nu när kunderna har lärt sig detta och känner förtroende för digitala nätverk, kräver de att bolagssektorn ska erbjuda digitala självbetjäningstjänster för samtliga kundbehov. Som IT-partner till nordiska företag och den offentliga sektorn har TietoEnator varit en pionjär när det gäller att utveckla självbetjäningslösningar för nätet och har med tiden fått stor kunskap om de lösningar som är bäst lämpade för olika sektorer. Genom att samla varje affärsområdes högsta kompetens inom området digitala tjänster och sedan tillämpa den på olika sektorer uppnår TietoEnator synergieffekter mellan de olika kundernas verksamheter och kan även snabba upp standardisering och införande av digital självbetjäning inom olika sektorer. TietoEnator förväntar sig att utbredningen av nätverkstjänster och en heltäckande kompatibilitet mellan olika tjänstekanaler kommer att öka snabbt de närmaste åren och Investeringar ger frukt under åren som kommer Parallellt med de åtgärder som vidtogs för att utveckla den interna effektiviteten, produkt- och tjänsteerbjudandet samt den global tjänsteproduktionen, gjorde TietoEnator i fjol även satsningar i internationell marknadsföring och på att bygga upp företagets image. Det var en period med stora investeringar för företaget, som väntas ge betydande resultatförbättringar i framtiden. TietoEnators huvudsakliga mål 2006 var att stärka den organiska tillväxten och förbättra lönsamheten. Den organiska tillväxten var faktiskt högre än ett år tidigare och tillväxttakten ökade mot årets slut. De mål som sattes vid årets början uppnåddes emellertid inte. Företaget upplever inte resultaten för 2006 som tillfredsställande. Investeringarna för framtiden tillsammans med ogynnsamma pris- och kostnadstrender tyngde TietoEnators lönsamhet mer än väntat. En mer koncentrerad fördelning av investeringar och en strikt konstnadskontroll är viktiga faktorer för att skydda företagets framtida lönsamhet. Den organiska tillväxten för 2007 väntas ligga i linje med 2006 och rörelseresultatet väntas bli högre än i fjol. De stora utvecklingsprojekt och förändringar vi genomfört de senaste åren har varit krävande för medarbetarna. Jag vill uttrycka ett varmt tack för deras uthållighet och flexibilitet i arbetet med att uppnå våra gemensamma mål. Dessutom vill jag varmt tacka våra kunder för ett konstruktivt och givande samarbete och våra ägare för det förtroende de visar oss. Pentti Heikkinen Verkställande direktör och koncernchef 5

8 Vi kombinerar nära kundrelationer med global sourcing Strategi och koncernöversikt FOTO: JAN TAJZICH OCH VITEZSLAV TAJZICH

9 Tieto Enators vision är att bli världens ledande leverantör av IT-tjänster med högt mervärde i utvalda branscher. Differentieringen bygger på en djup branschkännedom, som bottnar i långsiktiga kundrelationer. Tack vare sin branschkompetens kan Tieto Enator bygga upp konkurrensfördelar runt denna närhet till kunderna. TietoEnator i Tjeckien Lukaš Hrdý, Digital Innovations, framför Antonin Dvorák-teatern i Ostrava i Tjeckien.

10 STRATEGI Högre upp i värdekedjan hos kunderna Tieto Enators tjänsteportfölj bygger på en innovativ användning av det senaste inom IT samt programvaror i världsklass. Ett annat unikt inslag i strategin är att Tieto Enator själva äger viktiga delar av de program som ingår i erbjudandena till kunderna. TietoEnators egna branschspecifika programvaruprodukter, ramverk, moduler och komponenter representerar den mest förädlade kompetensen i sektorn. Att vara en ledande leverantör innebär att vara ledande i kundnärhet, att ha en stark marknadsandel inom de områden som företaget beslutat att fokusera på och att uppvisa lönsamhet. Denna kombination gör det möjligt att uppnå en lönsam tillväxt och därmed skapa ett högre värde för de viktiga intressenterna kunder, personal och aktieägare. Dessutom säkerställs framgång och välstånd på lång sikt. Inget företag kan bli en ledande global specialist inom alla branschsektorer. Tieto Enator har valt ut ett begränsat antal kundbranscher där man har en överlägsen branschkännedom. Dessa är bank och försäkring, telekom och media, vård och omsorg, offentlig sektor, tillverkning, detaljhandel, skog och energi. Både globala och regionala branschsektorer är viktiga för tillväxten Tillväxt kräver investeringar och ett företag av Tieto- Enators storlek måste koncentrera investeringarna till områden där man har den största internationella tillväxtpotentialen och en verkligt konkurrenskraftig kompetens. Tieto Enator har valt branscherna bank, telekom, vård och skog som internationella spjutspetsar. Där kan man möta den hårdaste globala konkurrensen. De regionala branschverksamheterna finns i Norden, Baltikum och Polen. Där kan Tieto Enator på bästa sätt använda sin lokala styrka, som närheten till kunderna och varumärket. Som ledare inom sina respektive områden har dessa lokala verksamheter en viktig roll när det gäller att stödja Tieto Enators internationella satsning. HEMMAMARKNAD INTERNATIONALISERING Vård Bank Telekom Energi Konsulttjänster Produkter Outsourcing Offentlig sektor Detaljhandel Vård Bank Telekom Energi Branschspecifika lösningar Offentlig sektor Detaljhandel Skog Media Skog Media Omsorg och skola Tillverkning Försäkring Omsorg och skola Tillverkning Digitaliseringstjänster Systemintegration Programförvaltning Försäkring 8

11 Tieto Enator gör stora investeringar i utveckling av medarbetarnas kompetens så att de kan ta fram nya erbjudanden och tjänster samt i förvärv. Förvärven stärker bolagets ställning inom de strategiska vertikala och geografiska områdena. Digitaliserade tjänster mervärde för kunden, högre intäkt för Tieto Enator Omvandlingen till ett samhälle där informationsintensiva produkter och tjänster produceras, distribueras och konsumeras elektroniskt sker snabbt. En allt större del av produktionen och distributionen av fysiska produkter styrs i dag via digitala processer. Denna trend ger upphov till mängder av fördelar både för samhället i stort och för näringslivet. Tieto Enator spelar en avgörande roll i utvecklingen genom att skapa möjligheter för företag och kunder i den offentliga sektorn att uppnå mer ekonomiska, säkra och miljövänliga vinster och affärsprocesser. Samtidigt håller marknaden för IT-tjänster och programvara på att delas upp i värdestyrda IT-tjänster och IT-tjänster som liknar stapelvaror. Det krävs en djup förståelse för kundens verksamhet och bransch för att kunna erbjuda ett mervärde av högsta klass. Stapelvarorna tillhör en mer mogen del av verksamheten: många leverantörer erbjuder liknande tjänster och priserna utsätts för hård press. Som leverantör av värdeadderande tjänster behöver TietoEnator utveckla nya intäktsgenererade digitaliserade tjänster tillsammans med sina kunder. Det finns ett behov av att ständigt röra sig uppåt och forma om kundernas värdekedjor. Det är också viktigt att överväga om vissa av de mest standardiserade tjänsterna inte längre ska ingå i portföljen för en leverantör av tjänster med högt mervärde och om Tieto Enator i så fall bör avyttra dessa verksamheter. Detta fokus på mervärde och nya typer av tjänster kan uppnås genom att skapa innovativa kombinationer av Tieto Enators erbjudanden inom olika affärsområden: branschspecifika tjänster, drifts- och nätverkstjänster samt nyskapande digitala tjänster. Branschkompetens, närhet till kunderna och priskonkurrens är nyckeln till tillväxt och större marknadsandel I och med att ICT-tjänstebranschen mognar och produkterna allt mer får karaktären av stapelvaror, räcker det inte längre att använda branschkompetensen som konkurrensfördel. Allt fler branscher utsätts för global konkurrens och många av Tieto Enators konkurrenter finns i lågkostnadsländer. Detta har lett till en ihållande prispress inom många av bolagets verksamhetsområden. Branschkompetens och kundnärhet måste kombineras med konkurrenskraftiga priser om företaget ska kunna växa och ta marknadsandelar. Tieto Enator måste därför löpande arbeta med att sänka sina kostnader för att kunna erbjuda låga priser där så krävs. Tieto Enator kommer även i framtiden att arbeta för att sänka kostnaderna. Medlen är egen global sourcingverksamhet, gemensamma processer och infrastruktur samt gemensamma supporttjänster. Tieto Enators framtida konkurrenskraft och möjlighet att vinna kunder handlar om att vara tillräckligt skicklig på kostnadsstyrning, att ha en del av personalen i lågkostnadsländer, att samarbeta där så är gynnsamt samt att vara en professionell köpare. Värderingar stark grund för verksamheten Tieto Enators grundvärderingar är kundnytta och personlig utveckling. I allt företaget gör avspeglas det ständiga åtagandet att skapa mervärde åt kunderna och erbjuda medarbetare nya möjligheter till personlig utveckling, både som enskilda individer och gruppmedlemmar. 9

12 KONCERNÖVERSIKT 2006 Fokus på lönsamheten Efterfrågan på IT-tjänster och lösningar var fortsatt Förändrad kostnadsstruktur positiv under Kostnadsbesparingar och åtgärder Den viktigaste produktionsfaktorn för IT-tjänster är för att effektivisera affärsprocesserna är fortfarande arbetskraft. Personalrelaterade kostnader är helt klart starka drivkrafter bakom efterfrågan, trots den positiva den största kostnadsposten i branschen, vilket innebär marknadsutvecklingen under de senaste åren. Dessa att löneinflation, rörligheten på arbetsmarknaden och åtgärder har snarare kommit att bli en naturlig del av tillgången till kompetenta medarbetare har stor betydelse för framgång och lönsamhet i IT-tjänstföretag. IT-hanteringen hos kunderna. Drivkrafter relaterade till intäktstillväxt blir dock allt viktigare. Många företag Dessa faktorer håller dock på att förändras, eftersom global sourcing idag har blivit en viktig del av bran- och leverantörer av tjänster i den offentliga sektorn upptäcker att introducering av nya tjänster, snabbare schen. Olika lönenivåer runt om i världen skapar tydliga marknadslansering och förbättrad kundservice bara möjligheter att utnyttja global sourcing, även om dessa kan nås genom nya IT-investeringar. Det är troligt att kan påverkas av en minskad rörlighet på arbetsmarknaden och låg tillgång på kompetent arbetskraft. Under denna trend mot högre prioritet av intäktsgenererande investeringar kommer att fortsätta de närmaste åren fortsatte rörligheten i IT-tjänstesektorn att öka globalt. Det råder brist på kvalificerade medarbetare inom Andra trender som verkar bli starkare med tiden är digitaliseringen av värdekedjan, automatiseringen av vissa kompetensområden. Löneinflationen ökade något affärsprocesser och den ökade användningen av digital i Västeuropa, steg från tidigare nivåer i Östeuropa och självbetjäning. Det är konsumenterna som i allt högre var hög i länder där nyrekryteringsbehoven är stora, till grad initierar transaktioner och informationsflöden när exempel i Indien. de gör affärer eller använder tjänster i den offentliga Under 2006 steg lönerna i IT-tjänstsektorn med sektorn. Företag och tjänsteleverantörer kan effektivisera detta genom webbaserade kanaler, vilket ökar rat på kollektivavtalen väntas lönerna under 2007 stiga cirka 4 procent i Finland och 3 procent i Sverige. Base- efterfrågan på helt integrerade digitala självbetjäningslösningar. med 2 procent i Finland och cirka 3 procent i Sverige. Standardiseringen av vissa IT-tjänster, till exempel värdtjänster för IT-infrastruktur eller underhåll Tieto Enator har en marknadsledande ställning i Nor- Marknadsandelarna i huvudsak oförändrade av mogna tillämpningar, har fortsatt att öka. De mest den, i synnerhet i Finland. IDC uppskattar att bolagets standardiserade områdena är också utsatta för hårdast marknadsandel inom området IT-tjänster i slutet av prispress och marknaden attraherar lågkostnadsleverantörer. Samtidigt finns ett tydligt fokus bland många (IDC, 2006, Finland: IT Services 2005 Vendor Shares 2005 uppgick till 27 procent (28 procent 2004) i Finland leverantörer av IT-tjänster och -lösningar att skapa nya and Forecast: Market Analysis, #FI560653N) innovationer, vilket leder till helt nya mervärden för och 7 procent (8 procent) i Sverige (IDC, 2006, Sweden: kunden. IT Services 2005 Vendor Shares and Forecast: Market Analysis, #SE560652N). De flesta förväntar sig att tillväxten för IT-tjänster i Norden kommer att ligga på cirka 5-6 procent under I Finland har marknadsandelarna för de största de kommande åren, vilket är nära prognosnivån för året leverantörerna av IT-tjänster varit mycket stabila. Ett innan. Volymen ökar helt klart snabbare än priserna. fåtal företag har lyckats öka sina marknadsandelar Analysföretaget IDC förväntar sig en årlig tillväxt på 5,1 genom förvärv. Tieto Enators något minskade marknadsandel beror på fallande priser och effektivitetsför- procent i Finland och 5,0 procent i Sverige under perioden (IDC, 2006, Nordic Quarterly Executive bättringar åt kunderna, snarare än förlorade avtal. Service: Market Analysis, #N520604N). Analysföretaget I Sverige var marknadsandelarna också tämligen Pierre Audoin Consultants förväntar sig att den nordiska marknaden för extern programvara och IT-tjänster Data ökade sin marknadsandel genom förvärv. Inom stabila och minskade något för de flesta företag. WM ökar med 5,6 procent per år där den största projekttjänster kunde Tieto Enator behålla sin ledande årstillväxten, 7,7 procent, väntas inom outsourcing ställning även om marknadsandelen krympte något. (PAC 08/2006). Inom outsourcingtjänster ökade Tieto Enators marknadsandel något. 10

13 Informationen om marknadsandelar visar på en tydlig skillnad mellan de finska och svenska marknaderna: Finland är en oerhört koncentrerad marknad där fem stora leverantörer står för större delen av marknaden, medan till och med de största aktörerna i Sverige bara har måttliga marknadsandelar. Pierre Audoin placerar Tieto Enator som den näst största leverantören av programvara och tjänster i Norden i sin helhet efter IBM. Inom flera branschsektorer har bolaget dock en marknadsledande ställning. (PAC, 2006). Mycket olika konkurrenter Konkurrensen är hård på marknaden för IT-tjänster och har inte mildrats trots den positiva marknadsutvecklingen. Dock styrs inte hela marknaden av priskonkurrens utan inom vissa områden kan den viktigaste urskiljande faktorn vara tjänstekvalitet och tillförlitlighet, programfunktioner, särskild kompetens eller innovation. Sett utifrån Tieto Enators perspektiv kan konkurrenterna vara väldigt olika, beroende på kundbransch, tjänstetyp och geografi. Tieto Enators konkurrenter kan i princip delas in i fyra grupper: stora, internationella tjänsteleverantörer inklusive företag i lågkostnadsländer, leverantörer av branschöverskridande programvaror, leverantörer av branschfokuserade lösningar och företag inom området FoU-tjänster. De vanligaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP och IBM, som alla har olika starka och svaga sidor. De indiska IT-tjänstföretagen har blivit starka konkurrenter inom vissa områden, till exempel FoU-tjänster till telekomsektorn. Mer tjänster från lågkostnadsländer Den övergripande prisbilden är något mer positiv än för ett år sedan, men det är fortfarande skiftande trender i olika sektorer. Småskaliga lösningar eller projekt på lokala marknader visar en positiv prisutveckling. Större projekt för stora kunder, i synnerhet om de är utsatta för global konkurrens, omfattas fortfarande av prispress och dessutom ökar användningen av global sourcing. Det faktum att IT-tjänster allt mer produceras i lågkostnadsområden innebär att genomsnittspriserna i branschen sjunker. Denna utveckling väntas fortsätta i flera år framöver. För Tieto Enator är det telekomsektorn som påverkas mest av den här utvecklingen. Tjänster inom outsourcing av infrastruktur är ständigt utsatta för trycket från sjunkande priser och ingen förändring väntas här. Konsolideringen bland leverantörer fortsatte under De flesta affärerna var lokala eller regionala till sin karaktär. Dock skedde även ett fåtal större internationella affärer. För mindre företag handlar det ofta om att få nya kunder, minska omkostnaderna och öka kompetensblandningen. För de större företagen kan orsaken också vara en ökning av den globala närvaron, storskalighet för att kunna möta större kunders behov samt tillgången till resurser i lågkostnadsområden. Utvecklingen i kundbranscherna Under 2006 ökade Tieto Enators organiska tillväxt tydligt inom vissa områden, men minskade också inom andra. Bank- och vårdsektorerna uppvisade fortsatt goda tillväxtnivåer. Tieto Enators outsourcingverksamhet inom infrastrukturområdet hade den högsta organiska tillväxten, vilket utgör en helomvändning jämfört med de negativa siffrorna år Å andra sidan vände ett av tidigare års starka tillväxtområden, telekom, nedåt på grund av fallande priser. Eftersom detta är Tieto Enators största kundbransch har det även haft en märkbar effekt på koncernens totala organiska tillväxt. Bank och försäkring Inom banksektorn har kunderna växlat över till nya intäktsgenererande investeringar utöver kostnadsbesparingar. Det råder hög aktivitet på marknaden vilket lockar nya konkurrenter. Den finska försäkringsbranschen drev på tillväxten inom tjänster till partnerföretag under Tieto Enators samriskföretag med ett antal finska pensionsförsäkringsföretag, TietoEsy, startade verksamheten i början av året. Inom bankområdet är partnerverksamheten tämligen stabil, men det finns tecken på en ökande aktivitet. Området banklösningar hade ett mycket aktivt år och flera nya implementeringsprojekt pågår. I slutet av 2006 meddelade Tieto Enators affärsområde Banking & Insurance att man inför en ny affärsmodell och organisation under Förändringarna kommer att ge bättre möjligheter att sälja och leverera lösningar internationellt samt att utveckla produkter för den globala marknaden. Telekom och media I telekomsektorn har investeringsmiljön i stort varit positiv men det råder hård priskonkurrens. När det gäller Tieto Enators telekomverksamhet sjönk priserna påtagligt vid årets början. Effekten av detta motverkades under årets senare del tack vare ökad aktivitet. Några av Tieto Enators operatörskunder begränsade investeringarna i början av 2006, men mot årets slut fanns tecken på att operatörerna åter började investera i nya tjänster. Konsolideringen bland leverantörer av telekominfrastruktur kommer att minska dessa företags FoU-budgetar men också skapa nya outsourcingmöjligheter. Under 2006 snabbade Tieto Enators telekomverksamhet på uppbyggnaden av en optimal blandning av resurser nära kunderna och i gynnsamma kostnadsmiljöer externt. 11

14 Under sommaren 2006 tecknade Tieto Enator och Siemens ett avtal om att fördjupa samarbetet och överföra delar av verksamheten inom traditionell telefoni och migration till nästa generations nätverk från Siemens Communications R&D till Tieto Enator. Affären innebar att cirka 250 anställda från Siemens gick över till Tieto Enators affärsområde Telecom & Media. Samtidigt tecknade Tieto Enator avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i det polska företaget RTS Networks, leverantör av telekomrelaterade FoU-tjänster framför allt till Siemens Communications. Förvärvet stärkte Tieto Enators FoU-kompetens och innebar 110 nya medarbetare. I januari 2007 rekryterade Tieto Enator 140 personer som tidigare arbetat på BenQ:s FoU-center i Wroclaw i södra Polen. Personalen har tidigare arbetat med programutveckling och systemtestning åt BenQ i Tyskland och kommer nu successivt att ta uppdrag åt Tieto Enators kunder inom forskning och utveckling för telekomområdet. I början av februari 2007 tog Tieto Enator över Ericssons designcenter i Århus i Danmark. Enheten har 86 anställda och levererar mjukvarukomponenter för IP som används i Ericssons produkter. Government Efterfrågan inom offentlig förvaltning i Finland var god även om kundernas strategier att använda flera leverantörer innebar att priskonkurrensen var fortsatt hård. I maj reviderade Tietokarhu Oy, samriskföretaget som ägs av Tieto Enator och den finska staten, sitt tjänsteavtal med det finska skatteverket och avtalet löper nu till I oktober sålde Tieto Enator Government Services sina verksamheter i Sverige, Danmark och Norge eftersom dessa inte tillhörde företagets kärnverksamhet och investeringar i dem inte skulle ligga i linje med Tieto- Enators övergripande strategi. De avyttrade verksamheterna sysselsatte cirka 420 anställda. Tillverkning, detaljhandel Tieto Enators verksamhet inom tillverkningsindustrin gav bra resultat och den största tillväxtpotentialen kommer från kundernas implementeringar och förbättringar av ERP-system (Enterprice Resource Planning). Inom detaljhandelssektorn genomför kunderna besparingsprogram och söker IT-styrda standardiserings- och automatiseringslösningar. Vård och omsorg Inom vårdsektorn har det rått stor efterfrågan på nya system under hela året. Kundernas stora behov av nya funktioner och de krav som skapas av nationella ITsatsningar inom vården innebär ofta trögare igångsättning av många implementeringsprojekt och större utvecklingsbehov. Tieto Enator gjorde flera mindre förvärv inom vårdsektorn i Tyskland, Sverige och Finland. Skog, energi Inom skogssektorn har kunderna fokuserat på kostnadsbesparingar. Omstruktureringarna ledde till ett ökat intresse för outsourcing och global sourcing. Försäljnings- och beslutscyklerna är emellertid mycket långa och kunderna fortsätter att vara väldigt kostnadsmedvetna. Outsourcing övervägs i allt högre grad även av energiföretagen. Kunderna i denna sektor söker också kostnadsbesparingar trots den starka finansiella ställningen. Olje- och gasbranschen uppvisade god utveckling och kunderna fokuserar framför allt på standardisering. Tieto Enator gick in på elmarknaden i Tyskland genom förvärvet av Topas Consulting med 74 SAP-specialister. Hantering av ICT-verksamhet Inom outsourcing av infrastruktur var marknadsaktiviteten hög. Under 2005 tecknade Tieto Enator flera avtal om förlängningar och förnyelser, vilket bidrog till en del av tillväxten under Inga större avtal tecknades 2006 utan marknaden utgjordes av ett stort antal mindre affärer. Årets största avtal för Tieto Enator inom detta område var med Stora Enso och gällde ett globalt driftsavtal för dess ICT-infrastruktur. Under 2006 investerade Tieto Enator i utvecklingen av erbjudanden som digitaliserar kundernas affärsprocesser, bland annat inom bank- och telekomområdet. Ett exempel är e-fakturering, där Tieto Enator kan erbjuda sina kunder inom bank- och finanssektorn ett sätt att hantera de krav och möjligheter som införandet av SEPA (Single Euro Payment Area) innebär. DEN NORDISKA PROGRAMVARU- OCH IT- TJÄNSTEMARKNADEN Årlig marknadstillväxt, % Källa: Pierre Audoin Consultants,

15 Stor ökning av global sourcing Tieto Enators resurser i lågkostnadsområden ökade från cirka medarbetare till år Den aktuella siffran motsvarar 13 procent av det totala antalet medarbetare, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år. Den största tillväxten i antal medarbetare ägde rum i Tjeckien, Indien och Lettland. Denna utveckling stöddes med förvärv: Tieto Enator köpte RTS Networks och fick därmed en anläggning i Polen. Tieto Enator har nu möjlighet att erbjuda sina kunder en blandning av högkostnads- och lågkostnadsresurser. Det är fortfarande telekomkunderna som är de största användarna av global sourcing, men många andra kunder följer efter, särskilt de mer internationellt inriktade. Tieto Enator inser behovet av att snabba upp tillväxten av sina lågkostnadsresurser och har tagit fram både lång- och kortsiktiga planer för att säkerställa att man når en optimal mix av resurser så snabbt som möjligt. De kortsiktiga planerna omfattar en utbyggnad av befintliga anläggningar i Tjeckien, Polen och Indien tillsammans med en omedelbar beredskap att öppna nya anläggningar i Östeuropa. De långsiktiga planerna gäller öppning av nya anläggningar i nuvarande eller tillkommande länder i Östeuropa och Asien. Tieto Enators globala sourcingstrategi bygger på en kombination av europeiska och asiatiska anläggningar. De europeiska kunderna är mer intresserade av tjänster levererade från Europa. Ytterligare en fördel med denna strategi är att den innebär lägre risker då beroendet av ett specifikt land eller marknad minskar. Stora avyttringar ökar resultatet per aktie Tieto Enators nettoomsättning i den löpande verksamheten steg med 5 procent till 1 646,5 (1 570,4) MEUR Den organiska tillväxten ökade något till 2 procent (1 procent). Den högsta tillväxten, 23 procent, skedde inom kundsegmentet bank och försäkring. Den offentliga sektorn ökade med 4 procent medan telekom och media minskade med 6 procent. Tillväxten i Finland var 3 procent, i Tyskland 21 procent och i Norge 4 procent. I Sverige gick det nedåt med 3 procent. Under 2006 var Finlands andel av nettoomsättningen 46 procent, Sveriges andel 28 procent, Tysklands 8 procent och Norges 5 procent. Rörelseresultatet (EBIT) i den löpande verksamheten före realisationsvinster var lägre än föregående år och uppgick till 112,0 (150,1) MEUR. Realisationsvinsterna (inklusive avvecklade verksamheter) uppgick till 171,7 MEUR. Större delen av realisationsvinsterna härrör från försäljningen av de återstående aktierna i Personec Group. Aktierna såldes till Personecs andra aktieägare, private equity-företaget Nordic Capital. Personec levererar affärsstödjande tjänster och lösningar inom framför allt löne-, HR- och ekonomiområdet. Avyttringen var en del av Tieto Enators strategi att fokusera på utvalda kundbranscher och frigör resurser och kapital för en internationell expansion. Hög utdelning till aktieägarna Tieto Enators verksamhet genererade ett lägre kassaflöde än året innan, men få förvärv och flera avyttringar bidrog ändå till att det blev ett starkt kassaflöde under De betydande realisationsvinsterna innebär att Tieto Enator kan betala ut en hög utdelning. Styrelsens utdelningsförslag är 1,20 (0,85) EUR per aktie motsvarande sammanlagt 88,3 (64,5) MEUR. Dessutom betalade Tieto Enator tillbaka 40 MEUR till aktieägarna i form av ett aktieåterköpsprogram som genomfördes under hösten DEN FINSKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER De sju största leverantörernas marknadsandelar, % DEN SVENSKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER De sju största leverantörernas marknadsandelar, % TietoEnator IBM HP Fujitsu Services WM-data Accenture IBM WM-data TietoEnator HP Capgemini CSC Capgemini EDS Källa: IDC,

16 FOTO: DAVID THOMAS TietoEnator i Storbritannien Jeff Bowdery och Ravinder Gill, Banking & Insurance, framför Londons borgmästares ämbetsbostad.

17 Genomgång av affärsverksamheten Strukturen finslipas inför global expansion TietoEnator koncentrerar sig på de affärssektorer där man mest effektivt kan utnyttja sin höga kompetens till att växa samt långsiktigt upprätthålla en konkurrensfördel. Företaget har valt ut bank, telekom, vård och skog som de fyra internationella spjutspetsverksamheterna. Åt dessa sektorer producerar företaget tjänster via fyra affärsområden Banking & Insurance, Telecom & Media, Healthcare & Welfare och Forest & Energy som bedriver verksamhet i ett antal länder på flera kontinenter. TietoEnator betjänar även verksamheter i Norden, Baltikum och Polen, genom två andra affärsområden: Government, Manufacturing & Retail och Processing & Network. I dessa sektorer har TietoEnator en marknadsledande ställning som är ett viktigt stöd för koncernens globala expansion. Samtliga affärsområden får stöd av företagets enhet Digital Innovations och av ett nätverk med tjänstecentra i lågkostnadsländer. AFFÄRSOMRÅDENA I SIFFROR Nettoomsättning, MEUR per anställd, EUR Rörelseresultat, MEUR marginal % per anställd, EUR Heltidsanställda (genomsnitt) Heltidsanställda (den 31 dec) BANKING & INSURANCE ,7 122, ,1 9,8 9,2 12, TELECOM & MEDIA ,2 125, ,2 12,9 8,0 16, GOV., MANUF. & RETAIL ,1 120, ,6 9,1 9,4 10, Andel av nettoomsättningen % 31 % 14 % Andel av rörelseresultatet % 28 % 13 % Nettoomsättning, MEUR per anställd, EUR Rörelseresultat, MEUR marginal % per anställd, EUR Heltidsanställda (genomsnitt) HEALTHCARE & WELFARE ,3 128, ,9 12,9 10,6 16, FOREST & ENERGY ,5 123, ,9 8,4 6,3 10, PROCESSING & NETWORK ,2 170, ,5 8,3 20,0 14, Heltidsanställda (den 31 dec) Andel av nettoomsättningen % 9 % 21 % Andel av rörelseresultatet % 6 % 29 % 15

18 Affärsområdet Banking & Insurances vision är att bli en ledande leverantör av IT-tjänster och lösningar med högt mervärde till banker, försäkringsbolag och leverantörer av finansiella tjänster på utvalda marknader. För att förverkliga visioner och målsättningar krävs en kraftig tillväxt utanför Norden. Samtidigt fordras att Banking & Insurance befäster positionen i Norden och står emot den hårda konkurrensen. AFFÄRSVERKSAMHETEN Banking & Insurance Kunderna fokuserar på nya intäktsgenererande investeringar År 2006 låg marknadsaktiviteten i Banking & Insurances kundbranscher på en hög nivå. Samtidigt blev konkurrensen allt hårdare. Banking & Insurance lyckades dock utöka verksamheten utanför Norden och tog med sina kärnbanks-, betal- och kortlösningar hem flera viktiga projekt i Storbritannien och övriga Europa, även utanför Europa. Verksamheten inom finansiella lösningar utvecklades väl i Finland och Sverige. I Finland utvecklades även området partnertjänster bra. Fortsatta IT-investeringar för förbättrad konkurrenskraft och effektivitet Den övergripande ekonomiska situationen har förbättrats i många länder i Europa. Olika trender påverkar kunderna i bank- och försäkringsbranschen. Frågor gällande den ökade konkurrensen, hur man upprätthåller effektivitet och tillväxt och uppfyller kraven från tillsynsmyndigheter och användare, har hög prioritet vid beslut om IT-utveckling. TietoEnator uppskattar att flera europeiska banker kommer att byta ut sina kärnsystem under de kommande tre till fyra åren. Självbetjäningslösningar och satsningar på flera kanaler är också viktiga drivkrafter vid IT-beslut. Det ökade intresset för förmögenhetsförvaltning och framtida finansiell planering kommer att påverka beslut som rör investeringar inom området bank och livförsäkring. Banker, försäkringsbolag och leverantörer av finansiella tjänster väntas alla fortsätta investera i IT-tjänster och -lösningar för att öka både konkurrenskraft och effektivitet. TietoEnator kommer att fortsätta erbjuda både nuvarande och nya kunder lösningar med branschens bästa produkter så att de kan nå ännu större framgångar i sina respektive verksamheter. Proaktiv utveckling av erbjudanden Under de närmaste åren siktar Banking & Insurance på att få ett väsentligt starkare fotfäste i Europa och samtidigt behålla sin starka ställning i Norden. Konkurrensen i kundbranscherna kommer att hårdna nya aktörer med nya koncept är på väg in på marknaden och som följd av den pågående konsolideringen kommer vi att få se fler globala banker. För att nå sina mål och kunna erbjuda lösningar till globala banker och kunder med nya, innovativa affärsidéer måste Banking & Insurance vara proaktiva när det gäller styrning och utveckling av erbjudanden. Strategin är att behålla konkurrenskraften i Norden genom kompletta tjänsteerbjudanden och partnerrelationer samt att gå in på den europeiska marknaden med globala lösningar kärnbankslösningar, internetbanklösningar, Cash Management-lösningar, betal- och kortlösningar. För att kunna hjälpa befintliga kunder och erbjuda potentiella kunder attraktiva och innovativa IT-lösningar krävs dessutom att man bygger upp en stark, internationell säljkår. Internetbanker i hela världen Den nya generationens bankportal som TietoEnator Banking & Insurance utvecklade åt Nordea har sålts så långt borta som i Afrika. I Europa är en av de nyaste kunderna inom området Internetbanklösningar kreditkortsföretaget Entercard som bedriver verksamhet i hela Norden. 16

19 TietoEnator ebanking Suite är en produktfamilj med färdiga portaler för privatkunder och företagskunder. Lösningen innehåller Internetbanktjänster med högt mervärde och bygger på vår säkra och skalbara multi-kanalplattform. Med nästa generations ebanking Suite-lösning kommer bankerna att kunna erbjuda sina kunder ett säkert, individanpassat fönster för Internetbanktjänster och information om aktuell ekonomisk ställning. CASE BANKING & INSURANCE Cash management-lösning för Rabobank TietoEnator implementerar för närvarande en ny cash managementlösning för holländska Rabobank. Lösningen kommer att innebära en avsevärd förenkling av processerna för likviditetsstyrning för bankens företagskunder. Samtidigt får banken ett mer mångsidigt erbjudande och kvaliteten på tjänsterna utvecklas utan att riskera produktiviteten. Med den nya lösningen kan Rabobank erbjuda sina företagskunder ett antal innovativa och komplexa cash management-produkter via en webbaserad tjänst som är tillgänglig dygnet runt. Med bättre kontroll på likviditeten ned på minutbasis, till och med över landsgränser och tidszoner, kan företagskunderna fatta bättre affärsbeslut och agera snabbare då nya affärsmöjligheter dyker upp. Leveransen till Rabobank innefattar modulen Cash Management i Tieto- Enators Core Banking Suite samt Internetbanklösningen ebanking Suite. Avtalet innefattar implementering av projektet, programlicens, tjänster samt applikationsförvaltning med support dygnet runt. Banking & Insurance Erbjuder värdeadderande ITlösningar och -tjänster för bank-, finans- och försäkringssektorn Expanderar globalt genom att erbjuda frontline-lösningar samt systemintegration och partnertjänster Har ett nära samarbete med sina kunder på hemmamarknaden Nordeuropa En ständig pionjär och innovatör inom sin sektor och har till exempel utvecklat några av världens mest avancerade digitala bank- och försäkringslösningar Produkter och tjänster Globala lösningar Innefattar lösningar för kärnverksamhet och Internet-bank, betaloch kortlösningar Utveckling, underhåll och integration av informationssystem Partnertjänster Innefattar förnyelse av kärnsystem Outsourcingtjänster Marknader Över 400 kunder i 14 europeiska länder Europas ledande leverantör av IT-tjänster och -lösningar till branschen för finansiella tjänster Exempel på fördjupade kundrelationer under året: Handelsbanken IF Insurance Ilmarinen Nordea Rabobank Royal Bank of Scotland Sampo Bank/Danske Bank 17

20 År 2006 blev en utmaning för Telecom & Media på grund av den hårda priskonkurrensen i telekomsektorn. Affärsområdet lyckades inte nå tillväxtmålen. Ur ett strategiskt perspektiv var det emellertid ett bra år. Genom det samarbets- och outsourcingavtal som tecknades med Siemens under sommaren stärkte Telecom & Media positionen som den ledande leverantören av utvecklingstjänster för den europeiska telekommarknaden. Detta utgör en stabil grund för ytterligare expansion även utanför Europa. AFFÄRSVERKSAMHETEN Telecom & Media Global satsning Det råder hård konkurrens i telekomsektorn och den prispress som blir följden innebär att telekomföretagen måste sänka sina kostnader och utveckla nya tjänster och arbetsmetoder. Trenden ger leverantörer av IT-tjänster möjlighet att hjälpa kunderna att öka effektiviteten i verksamheten och ta fram IT-lösningar för nya tjänster. Samtidigt behöver dessa leverantörer också öka användningen av resurser i lågkostnadsländer. Konsolideringen bland leverantörer av kommunikationsteknik fortsätter, vilket innebär att FoU-budgetarna för dessa företag krymper. Samtidigt skapas nya möjligheter till outsourcing. Teleoperatörer, som varit utsatta för mycket hård priskonkurrens de senaste åren, har agerat genom att stärka sin roll i telekomsektorn. På marknaden i Norden, i synnerhet i Finland, finns tecken på återhämtning och företagen har gått från att enbart konkurrera med pris till att särskilja sig genom olika tjänster. Detta innebär att teleoperatörerna måste fortsätta att investera i ny teknik medan man samtidigt ökar effektiviteten. I Centraleuropa har jakten på högre effektivitet bara börjat. Starkare närvaro i Centraleuropa Telecom & Media nådde målet att stärka sin ställning i Centraleuropa under Det är särskilt värt att notera avtalet med Siemens som tecknades under sommaren. Avtalet innefattar flytt av viss FoU-verksamhet från Siemens Communications till TietoEnator. Dessa verksamheter omfattar ersättning av äldre tekniker samt migration till nästa generations nätverk. Projektet både breddar och fördjupar de båda företagens mångåriga samarbete samt innebär att TietoEnator blir klar ledare när det gäller FoU-tjänster i Europa. Affärsområdet använde även mer resurser från lågkostnadsländer i produktionen, detta på grund av kundernas krav på lägre kostnader. Utöver att i ännu högre grad använda egna programvarucenter, förvärvades också majoriteten i RTS Networks Ltd, en polsk leverantör av FoU-tjänster inom telekom. Detta gav Telecom & Media utökad kapacitet i lågkostnadsländer. Under 2006 skedde procent av Telecom & Medias produktion som var ämnad för högkostnadsländer i programvarucenter i lågkostnadsländer. En av årets målsättningar var att Telecom & Media skulle utveckla sina erbjudanden genom att fokusera på de kompetensområden där man har den starkaste konkurrenskraften. TietoEnators produkt- och tjänsteerbjudanden måste vara starka och mycket preciserade, särskilt på den internationella marknaden, där företaget inte är så känt. Telecom & Medias viktigaste konkurrensfördel och differentieringsfaktor är kunskapen om hela värdekedjan för telekom, från tillverkning till teleoperatörer och media. Ett bra exempel på en tjänst där man kombinerar olika delar av värdekedjan är det avtal som tecknades i oktober om att TietoEnator skulle ta över den finska mobiloperatörens DNA Finlands telekomtjänster med högt mervärde. TietoEnator kommer i framtiden att ha ansvaret för DNA:s innehållstjänster och de två företagen ska också samarbeta när det gäller utveckling, försäljning och produktion av nya tjänster. Global tillväxt via lösningar Efterfrågan på IT-tjänster i telekomsektorn väntas öka eftersom produktion och tjänster inom denna sektor i framtiden kommer att bygga helt på IT. Dock fortsätter den hårda priskonkurrensen bland de globala konkurrenterna. På kort sikt är Telecom & Medias mål att stärka sin ställning även utanför Europa. Affärsområdet är väl positionerat att lyckas med denna uppgift, som Europas 18

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6

Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Årsöversikt 2007. TietoEnator Innehåll TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Koncernöversikt och affärsområden Koncernöversikt > 18

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE 14.2.2003 KL 08.00 1 (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 %

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Tieto Årsöversikt 2008 Våra värderingar Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar mot gemensamma mål. Vi delar kunskap och kompetens. Vi hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-mars 2003 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januarimars för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättningen uppgick till 80,6 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,3 MSEK eller 4,1% Strategiskt

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer