TietoEnator Abp Årsöversikt Årsöversikt Towards one TietoEnator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator"

Transkript

1 TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator

2 Innehåll TietoEnator under Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet Affärsområdena i korthet 14 Banking & Insurance 16 Telecom & Media 18 Healthcare & Welfare 20 Forest & Energy 22 Government, Manufacturing & Retail 24 Processing & Network 26 Digital Innovations 28 Software Centres 29 Mot ett TietoEnator 30 Företagets ledning 44 Styrelse 50 Koncernledning 52 Organisation 55 Finansiell information 5-årssiffror 57 Resultaträkning 58 Balansräkning 59 Kassaflödesanalys 60 Segmentinformation 61 Aktier och aktieägare 62 Information till aktieägarna 66 Kontakter 67 Länder där TietoEnator är verksamt 68 TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2006 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax TietoEnator i Italien Nicoletta Betti och Stefano Orlandi, Telecom & Media, under ängeln på Ponte Sant Angelo, av Gian Lorenzo Bernini, Rom i Italien. FOTO: NAPOLITANO GIULIO

3 TietoEnator fungerar som konsult till kunderna samt utvecklar och förvaltar deras digitala verksamhet TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle. Med cirka anställda är TietoEnator ett av Europas största företag inom IT-tjänster. Vår spjutspetskompetens är att utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar våra kunders visioner. Vi fungerar som en partner i arbetet med att hjälpa dem att hantera och driva verksamheten på ett bättre sätt. Vi har valt att fokusera på områden där vi har den mest omfattande branschkompetensen. De viktigaste områdena globalt är bank, telekom, skog samt hälso- och sjukvård. Inom dessa områden har vi ett nära samarbete med många av världens ledande företag och organisationer. Vi växer tillsammans med dem och har nu verksamhet i nästan 30 länder. BANKING & INSURANCE TELECOM & MEDIA HEALTHCARE & WELFARE FOREST & ENERGY GOVERNMENT, MANUFACTURING & RETAIL DIGITAL INNOVATIONS PROCESSING & NETWORK SOFTWARE CENTRES 1

4 Det rådde hög aktivitet på marknaden för IT-tjänster och lösningar under hela Lösningar som ger förbättrad kundservice och snabbare produktlanseringar ökade i betydelse som drivkrafter bakom efterfrågan. Efterfrågan var också fortsatt inriktad mot kostnadsbesparingar och förbättringar av effektiviteten i affärsprocesserna. Resultatmässigt levde TietoEnator inte helt upp till förväntningarna under Nettoomsättningen steg med 5 procent. Rörelsemarginalen var 7 procent. En intensiv, global priskonkurrens stimulerade TietoEnator att bygga ut sitt nätverk av tjänstecentra i lågkostnadsländer. Företaget gjorde stora investeringar i internationell expansion, förbättring av tjänsteportföljen, marknadsföring och varumärkesbyggande. TietoEnators verksamheter inom bank, telekom och vård växte internationellt. TietoEnator under 2006 Det rådde hög tillväxt inom bank- och försäkringssektorn. TietoEnator stärkte sin ställning som ledande leverantör av FoU-tjänster för telekomsektorn, trots hård konkurrens och prispress. Strukturförändringar i vårdsektorn ledde till en ökad efterfrågan på informationssystem. TietoEnator utökade verksamheten i flera länder via förvärv. Nyckeltal Den löpande verksamheten Nettoomsättning, MEUR 1 646, ,4 * ) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar av engångskaraktär, MEUR 112,0 150,1 * ) Marginal, % 6,8 9,6 * ) Rörelseresultat (EBIT), MEUR 127,7 169,1 * ) Rörelsemarginal, % 7,8 10,8 * ) Resultat före skatt, MEUR 124,5 171,2 * ) Resultat per aktie, EUR 1,15 1,73 * ) Eget kapital per aktie, EUR 8,51 6,60 Utdelning per aktie, EUR 1,20 0,85 Investeringar, MEUR 77,9 267,3 * ) Avkastning på eget kapital, % 15,5 27,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 18,7 29,7 Gearing % 14,9 39,1 Soliditet, % 48,4 39,8 Antal anställda i genomsnitt * ) Antal anställda per 31 december * ) * ) Den löpande verksamheten

5 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, 2006 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, EUR MILJONER Ej allokerad 7 % Bank och försäkring Detaljhandel och logistik 5 % Tillverkning 5 % Bank och försäkring 23 % Offentlig sektor Telekom och media Energi 5 % Skog Skogsindustri 5 % Energi Tillverkning Offentlig sektor 18 % Detaljhandel och logistik Telekom och media 31 % Ej allokerad NETTOOMSÄTTNING PER LAND, 2006 NETTOOMSÄTTNING PER LAND, EUR MILJONER Finland Övriga 5 % Italien 1 % Frankrike 1 % Nederländerna 2 % Storbritannien 3 % Danmark 3 % Norge 5 % Finland 46 % Sverige Tyskland Norge Danmark Storbritannien Nederländerna Frankrike Tyskland 8 % Italien Övriga Sverige 28 % UTVECKLING FÖR NYCKELKUNDER RÖRELSERESULTAT(EBIT) PER KVARTAL, EUR MILJONER Q1 Q2 Q3 största 5 största 6 10 största största övriga Q ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND, 2006 ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND Övriga 7 % Danmark 2% Indien 1 % Storbritannien 2 % Lettland 3 % Norge 6 % Tjeckien 4 % Tyskland 7 % Sverige 24 % Finland 44 % Finland Sverige Tyskland Tjeckien Norge Lettland Storbritannien Indien Danmark Italien Polen Frankrike Estland Lettland USA Övriga

6 Samhället fortsätter att snabbt växa mot den digitala ekonomin. I dag tillverkas, distribueras och konsumeras ett ständigt växande antal produkter och tjänster via digitala nätverk. Likaså förväntar sig konsumenterna i allt högre grad att digitala självbetjäningslösningar ska tillgodose fler behov och ge möjlighet att använda flera kanaler. Samtidigt ökar priskonkurrensen ytterligare när det gäller grundläggande IT-tjänster. TietoEnators svar på trenden år 2006 var att investera i ökad konkurrenskraft och bättre erbjudanden samt att utöka den internationella verksamheten. KONCERNCHEFEN HAR ORDET Ett år av investeringar Under hela sin historia har TietoEnators grundläggande koncept handlat om att uppnå en djup förståelse för de olika kundernas affärssektorer och processer. De senaste åren har företaget i allt högre grad fått konkurrens från lågkostnadsländer. Även våra kunder har i allt högre grad globala konkurrenter. Konsolideringen, både av kunder och inom IT-branschen i sig, fortsätter till följd av den hårdare priskonkurrensen. I takt med att vissa IT-tjänster mognar till bastjänster, som endast konkurrerar med priset, kompletterar TietoEnator sitt djupa branschkunnande med nya konkurrensfördelar som skiljer ut bolaget från konkurrenterna. Förmågan att kombinera kärnkompetens och nära kundsamarbeten med förbättrad priskonkurrens och produkter som är anpassade efter särskilda affärssektorer är helt avgörande för företaget. TietoEnator har under de senaste åren byggt upp en plattform för sin globala konkurrenskraft. Företaget implementerar för närvarande flera projekt kring nya produkter och tjänster, digital självbetjäning och heltäckande tjänstekedjor, som kommer att ge kunderna ett högre mervärde. Bolaget har också på flera olika sätt fokuserat på att förbättra den egna produktiviteten genom att till exempel utöka den globala tjänsteproduktionen, samordna operativa modeller, metoder och tjänster, samt fördjupa och bredda samarbetet med teknikleverantörer. Ny organisation och bättre erbjudande stärker konkurrenskraften TietoEnators största utmaning idag är att överträffa de internationella konkurrenterna och skapa en lönsam tillväxt på dagens globala marknad. För att lyckas behöver företaget koncentrera investeringarna till de sektorer där man innehar den högsta kompetensen. I början av 2006 infördes en ny organisation som stöd för denna globaliseringsprocess. Fyra av TietoEnators affärsområden Banking & Insurance, Telecom & Media, Healthcare & Welfare samt Forest & Energy har en internationell inriktning och koncentrerar sig på att utveckla standardiserade lösningar för särskilda kundgrupper och marknader globalt. Koncernens framtida tillväxtinvesteringar kommer i första hand att göras inom dessa verksamheter. TietoEnators tjänster till övriga kundsektorer är fokuserade kring de två andra affärsområdena Government, Manufacturing & Retail och Processing & Network. Dessa bedriver verksamhet huvudsakligen i Norden, Baltikum och Polen och verksamheterna bygger på ett omfattande produkt- och tjänsteerbjudande tillsammans med nära partnersamarbeten. För två år sedan inledde TietoEnator ett program för att skapa effektiva kundgränssnitt. Denna process pågår fortfarande och målet är att koncernen genom att kombinera tjänster i de kundspecifika affärsområdena med supporttjänster från Processing & Network och enheten Digital Innovations, ska kunna täcka hela värdekedjan i kundernas digitala självbetjäningslösningar. För kunderna innebär detta att TietoEnator blir en enda heltäckande tjänsteleverantör. Koncernen presenterade år 2006 en tjänstemodell som kallas ASM (Application Service Management). Den innebär att TietoEnator tar hela ansvaret för att bygga och underhålla en kunds system, så att dessa på ett effektivt sätt stödjer kundens kärnprocesser och uppfyller alla krav, även om förutsättningarna förändras på lång sikt. Det visade sig under 2006 att denna nya ansats var oerhört konkurrenskraftig. TietoEnator ökade sin marknadsandel inom området drifts- och nätverkstjänster och enheten Digital Innovations hade en organisk tillväxt på över 20 procent. Om TietoEnator ska kunna uppnå de internationella tillväxtmålen beror framför allt på förmågan att omvandla sina tjänster till konkurrenskraftiga paketlösningar. Företagets traditionella partnermodell fungerar oerhört bra i Norden, TietoEnators hemmamarknad. Inom de internationellt fokuserade affärsområdena prioriterade TietoEnator emellertid under 2006 utvecklingen av återanvändbara paketerade lösningar som tillgodoser behoven hos vissa kunder 4

7 att skapandet och införandet av sådana lösningar kommer att generera ett stort antal nya affärsmöjligheter för företaget. Ytterligare tillväxt inom global tjänsteproduktion TietoEnator tog ett stort steg framåt i fjol i utvecklingen av det egna världsomspännande nätverket för tjänsteproduktion. Antalet anställda i programvarucentra i lågkostnadsländer fördubblades till cirka Det motsvarar närmare 13 procent av företagets totala arbetsstyrka och innebär att TietoEnator ligger i topp bland europeiska IT-tjänstföretag i det avseendet. De globala centrens tjänster är nu en del av TietoEnators erbjudanden och omfattar alla de tjänster som kan produceras över nätverk. TietoEnator kommer att fortsätta att utveckla sin globala tjänsteproduktion för att nå målet att bli världens ledande IT-företag vad gäller kundnärhet och samtidigt uppnå affärsresultat i särklass. Företagets långsiktiga mål är att ha 40 procent av arbetsstyrkan i lågkostnadsländer. eller marknadssegment. Det är just denna portfölj med paketerbjudanden som särskiljer TietoEnator från andra tjänsteleverantörer på den internationella marknaden. De affärssektorer i Norden som har gått längst när det gäller digital självbetjäning, till exempel banker och teleoperatörer, har i åratal erbjudit lösningar som ger kunderna möjlighet att enkelt och smidigt utföra sina ärenden på nätet. Nu när kunderna har lärt sig detta och känner förtroende för digitala nätverk, kräver de att bolagssektorn ska erbjuda digitala självbetjäningstjänster för samtliga kundbehov. Som IT-partner till nordiska företag och den offentliga sektorn har TietoEnator varit en pionjär när det gäller att utveckla självbetjäningslösningar för nätet och har med tiden fått stor kunskap om de lösningar som är bäst lämpade för olika sektorer. Genom att samla varje affärsområdes högsta kompetens inom området digitala tjänster och sedan tillämpa den på olika sektorer uppnår TietoEnator synergieffekter mellan de olika kundernas verksamheter och kan även snabba upp standardisering och införande av digital självbetjäning inom olika sektorer. TietoEnator förväntar sig att utbredningen av nätverkstjänster och en heltäckande kompatibilitet mellan olika tjänstekanaler kommer att öka snabbt de närmaste åren och Investeringar ger frukt under åren som kommer Parallellt med de åtgärder som vidtogs för att utveckla den interna effektiviteten, produkt- och tjänsteerbjudandet samt den global tjänsteproduktionen, gjorde TietoEnator i fjol även satsningar i internationell marknadsföring och på att bygga upp företagets image. Det var en period med stora investeringar för företaget, som väntas ge betydande resultatförbättringar i framtiden. TietoEnators huvudsakliga mål 2006 var att stärka den organiska tillväxten och förbättra lönsamheten. Den organiska tillväxten var faktiskt högre än ett år tidigare och tillväxttakten ökade mot årets slut. De mål som sattes vid årets början uppnåddes emellertid inte. Företaget upplever inte resultaten för 2006 som tillfredsställande. Investeringarna för framtiden tillsammans med ogynnsamma pris- och kostnadstrender tyngde TietoEnators lönsamhet mer än väntat. En mer koncentrerad fördelning av investeringar och en strikt konstnadskontroll är viktiga faktorer för att skydda företagets framtida lönsamhet. Den organiska tillväxten för 2007 väntas ligga i linje med 2006 och rörelseresultatet väntas bli högre än i fjol. De stora utvecklingsprojekt och förändringar vi genomfört de senaste åren har varit krävande för medarbetarna. Jag vill uttrycka ett varmt tack för deras uthållighet och flexibilitet i arbetet med att uppnå våra gemensamma mål. Dessutom vill jag varmt tacka våra kunder för ett konstruktivt och givande samarbete och våra ägare för det förtroende de visar oss. Pentti Heikkinen Verkställande direktör och koncernchef 5

8 Vi kombinerar nära kundrelationer med global sourcing Strategi och koncernöversikt FOTO: JAN TAJZICH OCH VITEZSLAV TAJZICH

9 Tieto Enators vision är att bli världens ledande leverantör av IT-tjänster med högt mervärde i utvalda branscher. Differentieringen bygger på en djup branschkännedom, som bottnar i långsiktiga kundrelationer. Tack vare sin branschkompetens kan Tieto Enator bygga upp konkurrensfördelar runt denna närhet till kunderna. TietoEnator i Tjeckien Lukaš Hrdý, Digital Innovations, framför Antonin Dvorák-teatern i Ostrava i Tjeckien.

10 STRATEGI Högre upp i värdekedjan hos kunderna Tieto Enators tjänsteportfölj bygger på en innovativ användning av det senaste inom IT samt programvaror i världsklass. Ett annat unikt inslag i strategin är att Tieto Enator själva äger viktiga delar av de program som ingår i erbjudandena till kunderna. TietoEnators egna branschspecifika programvaruprodukter, ramverk, moduler och komponenter representerar den mest förädlade kompetensen i sektorn. Att vara en ledande leverantör innebär att vara ledande i kundnärhet, att ha en stark marknadsandel inom de områden som företaget beslutat att fokusera på och att uppvisa lönsamhet. Denna kombination gör det möjligt att uppnå en lönsam tillväxt och därmed skapa ett högre värde för de viktiga intressenterna kunder, personal och aktieägare. Dessutom säkerställs framgång och välstånd på lång sikt. Inget företag kan bli en ledande global specialist inom alla branschsektorer. Tieto Enator har valt ut ett begränsat antal kundbranscher där man har en överlägsen branschkännedom. Dessa är bank och försäkring, telekom och media, vård och omsorg, offentlig sektor, tillverkning, detaljhandel, skog och energi. Både globala och regionala branschsektorer är viktiga för tillväxten Tillväxt kräver investeringar och ett företag av Tieto- Enators storlek måste koncentrera investeringarna till områden där man har den största internationella tillväxtpotentialen och en verkligt konkurrenskraftig kompetens. Tieto Enator har valt branscherna bank, telekom, vård och skog som internationella spjutspetsar. Där kan man möta den hårdaste globala konkurrensen. De regionala branschverksamheterna finns i Norden, Baltikum och Polen. Där kan Tieto Enator på bästa sätt använda sin lokala styrka, som närheten till kunderna och varumärket. Som ledare inom sina respektive områden har dessa lokala verksamheter en viktig roll när det gäller att stödja Tieto Enators internationella satsning. HEMMAMARKNAD INTERNATIONALISERING Vård Bank Telekom Energi Konsulttjänster Produkter Outsourcing Offentlig sektor Detaljhandel Vård Bank Telekom Energi Branschspecifika lösningar Offentlig sektor Detaljhandel Skog Media Skog Media Omsorg och skola Tillverkning Försäkring Omsorg och skola Tillverkning Digitaliseringstjänster Systemintegration Programförvaltning Försäkring 8

11 Tieto Enator gör stora investeringar i utveckling av medarbetarnas kompetens så att de kan ta fram nya erbjudanden och tjänster samt i förvärv. Förvärven stärker bolagets ställning inom de strategiska vertikala och geografiska områdena. Digitaliserade tjänster mervärde för kunden, högre intäkt för Tieto Enator Omvandlingen till ett samhälle där informationsintensiva produkter och tjänster produceras, distribueras och konsumeras elektroniskt sker snabbt. En allt större del av produktionen och distributionen av fysiska produkter styrs i dag via digitala processer. Denna trend ger upphov till mängder av fördelar både för samhället i stort och för näringslivet. Tieto Enator spelar en avgörande roll i utvecklingen genom att skapa möjligheter för företag och kunder i den offentliga sektorn att uppnå mer ekonomiska, säkra och miljövänliga vinster och affärsprocesser. Samtidigt håller marknaden för IT-tjänster och programvara på att delas upp i värdestyrda IT-tjänster och IT-tjänster som liknar stapelvaror. Det krävs en djup förståelse för kundens verksamhet och bransch för att kunna erbjuda ett mervärde av högsta klass. Stapelvarorna tillhör en mer mogen del av verksamheten: många leverantörer erbjuder liknande tjänster och priserna utsätts för hård press. Som leverantör av värdeadderande tjänster behöver TietoEnator utveckla nya intäktsgenererade digitaliserade tjänster tillsammans med sina kunder. Det finns ett behov av att ständigt röra sig uppåt och forma om kundernas värdekedjor. Det är också viktigt att överväga om vissa av de mest standardiserade tjänsterna inte längre ska ingå i portföljen för en leverantör av tjänster med högt mervärde och om Tieto Enator i så fall bör avyttra dessa verksamheter. Detta fokus på mervärde och nya typer av tjänster kan uppnås genom att skapa innovativa kombinationer av Tieto Enators erbjudanden inom olika affärsområden: branschspecifika tjänster, drifts- och nätverkstjänster samt nyskapande digitala tjänster. Branschkompetens, närhet till kunderna och priskonkurrens är nyckeln till tillväxt och större marknadsandel I och med att ICT-tjänstebranschen mognar och produkterna allt mer får karaktären av stapelvaror, räcker det inte längre att använda branschkompetensen som konkurrensfördel. Allt fler branscher utsätts för global konkurrens och många av Tieto Enators konkurrenter finns i lågkostnadsländer. Detta har lett till en ihållande prispress inom många av bolagets verksamhetsområden. Branschkompetens och kundnärhet måste kombineras med konkurrenskraftiga priser om företaget ska kunna växa och ta marknadsandelar. Tieto Enator måste därför löpande arbeta med att sänka sina kostnader för att kunna erbjuda låga priser där så krävs. Tieto Enator kommer även i framtiden att arbeta för att sänka kostnaderna. Medlen är egen global sourcingverksamhet, gemensamma processer och infrastruktur samt gemensamma supporttjänster. Tieto Enators framtida konkurrenskraft och möjlighet att vinna kunder handlar om att vara tillräckligt skicklig på kostnadsstyrning, att ha en del av personalen i lågkostnadsländer, att samarbeta där så är gynnsamt samt att vara en professionell köpare. Värderingar stark grund för verksamheten Tieto Enators grundvärderingar är kundnytta och personlig utveckling. I allt företaget gör avspeglas det ständiga åtagandet att skapa mervärde åt kunderna och erbjuda medarbetare nya möjligheter till personlig utveckling, både som enskilda individer och gruppmedlemmar. 9

12 KONCERNÖVERSIKT 2006 Fokus på lönsamheten Efterfrågan på IT-tjänster och lösningar var fortsatt Förändrad kostnadsstruktur positiv under Kostnadsbesparingar och åtgärder Den viktigaste produktionsfaktorn för IT-tjänster är för att effektivisera affärsprocesserna är fortfarande arbetskraft. Personalrelaterade kostnader är helt klart starka drivkrafter bakom efterfrågan, trots den positiva den största kostnadsposten i branschen, vilket innebär marknadsutvecklingen under de senaste åren. Dessa att löneinflation, rörligheten på arbetsmarknaden och åtgärder har snarare kommit att bli en naturlig del av tillgången till kompetenta medarbetare har stor betydelse för framgång och lönsamhet i IT-tjänstföretag. IT-hanteringen hos kunderna. Drivkrafter relaterade till intäktstillväxt blir dock allt viktigare. Många företag Dessa faktorer håller dock på att förändras, eftersom global sourcing idag har blivit en viktig del av bran- och leverantörer av tjänster i den offentliga sektorn upptäcker att introducering av nya tjänster, snabbare schen. Olika lönenivåer runt om i världen skapar tydliga marknadslansering och förbättrad kundservice bara möjligheter att utnyttja global sourcing, även om dessa kan nås genom nya IT-investeringar. Det är troligt att kan påverkas av en minskad rörlighet på arbetsmarknaden och låg tillgång på kompetent arbetskraft. Under denna trend mot högre prioritet av intäktsgenererande investeringar kommer att fortsätta de närmaste åren fortsatte rörligheten i IT-tjänstesektorn att öka globalt. Det råder brist på kvalificerade medarbetare inom Andra trender som verkar bli starkare med tiden är digitaliseringen av värdekedjan, automatiseringen av vissa kompetensområden. Löneinflationen ökade något affärsprocesser och den ökade användningen av digital i Västeuropa, steg från tidigare nivåer i Östeuropa och självbetjäning. Det är konsumenterna som i allt högre var hög i länder där nyrekryteringsbehoven är stora, till grad initierar transaktioner och informationsflöden när exempel i Indien. de gör affärer eller använder tjänster i den offentliga Under 2006 steg lönerna i IT-tjänstsektorn med sektorn. Företag och tjänsteleverantörer kan effektivisera detta genom webbaserade kanaler, vilket ökar rat på kollektivavtalen väntas lönerna under 2007 stiga cirka 4 procent i Finland och 3 procent i Sverige. Base- efterfrågan på helt integrerade digitala självbetjäningslösningar. med 2 procent i Finland och cirka 3 procent i Sverige. Standardiseringen av vissa IT-tjänster, till exempel värdtjänster för IT-infrastruktur eller underhåll Tieto Enator har en marknadsledande ställning i Nor- Marknadsandelarna i huvudsak oförändrade av mogna tillämpningar, har fortsatt att öka. De mest den, i synnerhet i Finland. IDC uppskattar att bolagets standardiserade områdena är också utsatta för hårdast marknadsandel inom området IT-tjänster i slutet av prispress och marknaden attraherar lågkostnadsleverantörer. Samtidigt finns ett tydligt fokus bland många (IDC, 2006, Finland: IT Services 2005 Vendor Shares 2005 uppgick till 27 procent (28 procent 2004) i Finland leverantörer av IT-tjänster och -lösningar att skapa nya and Forecast: Market Analysis, #FI560653N) innovationer, vilket leder till helt nya mervärden för och 7 procent (8 procent) i Sverige (IDC, 2006, Sweden: kunden. IT Services 2005 Vendor Shares and Forecast: Market Analysis, #SE560652N). De flesta förväntar sig att tillväxten för IT-tjänster i Norden kommer att ligga på cirka 5-6 procent under I Finland har marknadsandelarna för de största de kommande åren, vilket är nära prognosnivån för året leverantörerna av IT-tjänster varit mycket stabila. Ett innan. Volymen ökar helt klart snabbare än priserna. fåtal företag har lyckats öka sina marknadsandelar Analysföretaget IDC förväntar sig en årlig tillväxt på 5,1 genom förvärv. Tieto Enators något minskade marknadsandel beror på fallande priser och effektivitetsför- procent i Finland och 5,0 procent i Sverige under perioden (IDC, 2006, Nordic Quarterly Executive bättringar åt kunderna, snarare än förlorade avtal. Service: Market Analysis, #N520604N). Analysföretaget I Sverige var marknadsandelarna också tämligen Pierre Audoin Consultants förväntar sig att den nordiska marknaden för extern programvara och IT-tjänster Data ökade sin marknadsandel genom förvärv. Inom stabila och minskade något för de flesta företag. WM ökar med 5,6 procent per år där den största projekttjänster kunde Tieto Enator behålla sin ledande årstillväxten, 7,7 procent, väntas inom outsourcing ställning även om marknadsandelen krympte något. (PAC 08/2006). Inom outsourcingtjänster ökade Tieto Enators marknadsandel något. 10

13 Informationen om marknadsandelar visar på en tydlig skillnad mellan de finska och svenska marknaderna: Finland är en oerhört koncentrerad marknad där fem stora leverantörer står för större delen av marknaden, medan till och med de största aktörerna i Sverige bara har måttliga marknadsandelar. Pierre Audoin placerar Tieto Enator som den näst största leverantören av programvara och tjänster i Norden i sin helhet efter IBM. Inom flera branschsektorer har bolaget dock en marknadsledande ställning. (PAC, 2006). Mycket olika konkurrenter Konkurrensen är hård på marknaden för IT-tjänster och har inte mildrats trots den positiva marknadsutvecklingen. Dock styrs inte hela marknaden av priskonkurrens utan inom vissa områden kan den viktigaste urskiljande faktorn vara tjänstekvalitet och tillförlitlighet, programfunktioner, särskild kompetens eller innovation. Sett utifrån Tieto Enators perspektiv kan konkurrenterna vara väldigt olika, beroende på kundbransch, tjänstetyp och geografi. Tieto Enators konkurrenter kan i princip delas in i fyra grupper: stora, internationella tjänsteleverantörer inklusive företag i lågkostnadsländer, leverantörer av branschöverskridande programvaror, leverantörer av branschfokuserade lösningar och företag inom området FoU-tjänster. De vanligaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP och IBM, som alla har olika starka och svaga sidor. De indiska IT-tjänstföretagen har blivit starka konkurrenter inom vissa områden, till exempel FoU-tjänster till telekomsektorn. Mer tjänster från lågkostnadsländer Den övergripande prisbilden är något mer positiv än för ett år sedan, men det är fortfarande skiftande trender i olika sektorer. Småskaliga lösningar eller projekt på lokala marknader visar en positiv prisutveckling. Större projekt för stora kunder, i synnerhet om de är utsatta för global konkurrens, omfattas fortfarande av prispress och dessutom ökar användningen av global sourcing. Det faktum att IT-tjänster allt mer produceras i lågkostnadsområden innebär att genomsnittspriserna i branschen sjunker. Denna utveckling väntas fortsätta i flera år framöver. För Tieto Enator är det telekomsektorn som påverkas mest av den här utvecklingen. Tjänster inom outsourcing av infrastruktur är ständigt utsatta för trycket från sjunkande priser och ingen förändring väntas här. Konsolideringen bland leverantörer fortsatte under De flesta affärerna var lokala eller regionala till sin karaktär. Dock skedde även ett fåtal större internationella affärer. För mindre företag handlar det ofta om att få nya kunder, minska omkostnaderna och öka kompetensblandningen. För de större företagen kan orsaken också vara en ökning av den globala närvaron, storskalighet för att kunna möta större kunders behov samt tillgången till resurser i lågkostnadsområden. Utvecklingen i kundbranscherna Under 2006 ökade Tieto Enators organiska tillväxt tydligt inom vissa områden, men minskade också inom andra. Bank- och vårdsektorerna uppvisade fortsatt goda tillväxtnivåer. Tieto Enators outsourcingverksamhet inom infrastrukturområdet hade den högsta organiska tillväxten, vilket utgör en helomvändning jämfört med de negativa siffrorna år Å andra sidan vände ett av tidigare års starka tillväxtområden, telekom, nedåt på grund av fallande priser. Eftersom detta är Tieto Enators största kundbransch har det även haft en märkbar effekt på koncernens totala organiska tillväxt. Bank och försäkring Inom banksektorn har kunderna växlat över till nya intäktsgenererande investeringar utöver kostnadsbesparingar. Det råder hög aktivitet på marknaden vilket lockar nya konkurrenter. Den finska försäkringsbranschen drev på tillväxten inom tjänster till partnerföretag under Tieto Enators samriskföretag med ett antal finska pensionsförsäkringsföretag, TietoEsy, startade verksamheten i början av året. Inom bankområdet är partnerverksamheten tämligen stabil, men det finns tecken på en ökande aktivitet. Området banklösningar hade ett mycket aktivt år och flera nya implementeringsprojekt pågår. I slutet av 2006 meddelade Tieto Enators affärsområde Banking & Insurance att man inför en ny affärsmodell och organisation under Förändringarna kommer att ge bättre möjligheter att sälja och leverera lösningar internationellt samt att utveckla produkter för den globala marknaden. Telekom och media I telekomsektorn har investeringsmiljön i stort varit positiv men det råder hård priskonkurrens. När det gäller Tieto Enators telekomverksamhet sjönk priserna påtagligt vid årets början. Effekten av detta motverkades under årets senare del tack vare ökad aktivitet. Några av Tieto Enators operatörskunder begränsade investeringarna i början av 2006, men mot årets slut fanns tecken på att operatörerna åter började investera i nya tjänster. Konsolideringen bland leverantörer av telekominfrastruktur kommer att minska dessa företags FoU-budgetar men också skapa nya outsourcingmöjligheter. Under 2006 snabbade Tieto Enators telekomverksamhet på uppbyggnaden av en optimal blandning av resurser nära kunderna och i gynnsamma kostnadsmiljöer externt. 11

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING

Framtidens IT-jobb. Kista, Budapest, Bangalore, Peking? SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UTVECKLING Framtidens IT-jobb Kista, Budapest, Bangalore, Peking? Post 105 32 Stockholm E-post postmottagaresu@sif.se Telefon 08-508 970 00 Fax 08-508 970 01 Besök Olof Palmes

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE 14.2.2003 KL 08.00 1 (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 %

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar

Innehåll. 3 Koncernchefens kommentar ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Denna årsredovisning fi nns även i en engelsk version. This Annual Report is also available in English. 3 Koncernchefens kommentar 5 Affärsidé, mål och strategi Genom att fi

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer