Årsöversikt Digitalized services in true partnership

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership"

Transkript

1 Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership

2 Innehåll TietoEnator under Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi 8 Koncernöversikt 11 Affärsverksamhet Affärsområdena i korthet 17 Banking & Insurance 18 Telecom & Media 20 Healthcare & Welfare 22 Forest & Energy 24 Government, Manufacturing & Retail 26 Processing & Network 28 Digital Innovations 30 Software Centres 31 Strategic Customer Operations 31 Operational Excellence 31 Intellektuellt kapital Den intellektuella kapitalets huvudkomponenter 34 Humankapital 35 Strukturellt kapital 39 Relationskapital 44 Företagets ledning 52 Styrelse 58 Koncernledning 60 Organisation 63 Finansiell information Finansiell översikt 65 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Kassaflödesanalys 68 Segmentinformation 69 Aktier och aktieägare 70 Information till aktieägarna 74 Kontakter 75 Länder där TietoEnator är verksamt 76 På omslaget: Virpi Lintula, designer, Government Services, Finland Våra kunder väntar sig att vi ska utforma en lösning tillsammans med dem som exakt tillgodoser deras affärsbehov. Pasi Nikkanen, projektledare, Digital Innovations, Finland Vi stödjer företagets vertikalt specialiserade affärsområden genom vår kompetens inom området digitala självbetjäningstjänster. TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna. Bokslutet 2005 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax

3 TietoEnator fungerar som konsult till kunderna samt utecklar och förvaltar deras digitala verksamhet TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle. Över experter gör TietoEnator till ett av Europas största företag inom IT-tjänster. Vår spjutspetskompetens är att utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar våra kunders visioner. Vi fungerar som en partner i arbetet med att hjälpa dem att hantera och driva verksamheten på ett bättre sätt. Vi har valt att fokusera på områden där vi har den mest omfattande branschkompetensen. De viktigaste områdena globalt är bank, telekom, hälso- och sjukvård, samt skog. Inom dessa områden har vi ett nära samarbete med många av världens ledande företag och organisationer. Vi växer tillsammans med dem och har nu verksamhet i över 25 länder. BANKING & INSURANCE TELECOM & MEDIA HEALTHCARE & WELFARE FOREST & ENERGY GOVERNMENT, MANUFACTURING & RETAIL DIGITAL INNOVATIONS PROCESSING & NETWORK SOFTWARE CENTRES

4 Digitaliseringen av affärsprocesserna stärktes i och med att allt fler branscher eftersträvar produktivitetsvinster genom helt digitaliserade värdekedjor och automatiska affärsprocesser. Tillväxten var snabbast inom TietoEnators internationella verksamheter telekommunikation, bank och vård. Konkurrensen på marknaden för IT-tjänster blev ännu hårdare under året. TietoEnator utökade kompetensen i lågkostnadsländer för att stärka sin konkurrensposition både på hemmamarknaden och internationellt. Verksamheten inom telekomområdet fortsatte att växa, särskilt i Centraleuropa. TietoEnator stärkte sin marknadsposition genom förvärv i Lettland och Italien tillsammans med flera betydande avtal. Affärsområdet Telecom svarade på priskonkurrensen genom att öka kapaciteten i lågkostnadsländer, både i Tjeckien och i Ryssland. Inom banksektorn breddade TietoEnator sin internationella verksamhet i och med förvärvet av koncernen AttentiV Systems Group. AttentiV är en viktig leverantör av programvarulösningar och tjänster till finanssektorn i Storbritannien. Healthcare utvidgade verksamheten i Centraleuropa både genom förvärv och genom leveransavtal. Ett av förvärven innebar också att Healthcare fick en programutvecklingsenhet i Indien. TietoEnator under 2005 TietoEnators skogsverksamhet var utmanande då kunderna fortsatt implementerade kostnadsbesparingsprogram. Energiverksamheten gynnades av en stark tillväxt i denna bransch. I synnerhet olje- och gasbolag gör stora investeringar i nya system. Process- och nätverktjänster omorganiserades genom att centralisera produktionsutrustning, samordna verksamheten samt börja erbjuda processtjänster från servicecentret i Ostrava, Tjeckien. Denna nya fokusering ledde till flera nya viktiga avtal under året. Nyckeltal Nettoomsättning, MEUR 1 681, ,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivning och realisationsvinst av engångskaraktär, MEUR 164,4 167,8 Marginal, % 9,8 11,0 Rörelseresultat (EBIT), MEUR 183,3 162,7 Rörelsemarginal, % 10,9 10,7 Resultat före skatt, MEUR 173,6 158,1 Resultat per aktie, EUR 1,75 2,71 Eget kapital per aktie, EUR 6,60 6,49 Utdelning per aktie, EUR 0,85 1,00 Investeringar, MEUR 270,3 166,4 Avkastning på eget kapital, % 27,3 45,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 29,7 32,6 Gearing % 42,0 6,1 Soliditet, % 39,8 48,8 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 december

5 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, 2005 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, EUR MILJONER Ej allokerad 8 % Logistik 1 % Detaljhandel 5 % Tillverkning 5 % Energi 5 % Skogsindustri 5 % Bank och försäkring 18 % Offentlig sektor 20 % Bank och försäkring Offentlig sektor Telekom och media Skog Energi Tillverkning Detaljhandel Logistik Telekom och media 33 % Ej allokerad NETTOOMSÄTTNING PER LAND, 2005 NETTOOMSÄTTNING PER LAND, EUR MILJONER Frankrike 1 % Storbritannien 2 % Tyskland 6 % Danmark 3 % Övriga 5 % Finland Sverige Norge Norge 5 % Finland 46 % Danmark Tyskland Storbritannien USA Sverige 31 % Övriga UTVECKLING FÖR NYCKELKUNDER, 2005 RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER KVARTAL, EUR MILJONER Q1 Q2 Q3 5 största 6-10 största största största övriga Q ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND, 2005 ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND USA 1 % Indien 1 % Frankrike 1 % Lettland 3 % Tjeckien 3 % Danmark 2 % Tyskland 6 % Storbritannien 3 % Norge 6 % övriga 3 % Finland 44 % Finland Sverige Norge Storbritannien Tyskland Danmark Tjeckien Lettland Frankrike Indien Sverige 27 % USA övriga

6 Matti Lehti, TietoEnators koncernchef och verkställande direktör samt styrelseledamot sedan många år, lämnar nu sin operativa roll för att bli styrelseordförande från och med år Ansvaret som verkställande direktör för företaget tas över av Pentti Heikkinen som tidigare varit Chief Operating Officer och ordförande för ledningsgruppen. Systematiskt införande av strategin fortsätter Matti Lehti och Pentti Heikkinen ger här sina synpunkter på företagets utveckling så här långt. De beskriver även de möjligheter och utmaningar som företaget kommer att ställas inför i framtiden, på vägen mot att bli en av världens ledande leverantörer av IT-tjänster med högt mervärde inom utvalda branschsektorer. Matti Lehti, 1989 blev du verkställande direktör för TietoEnator, eller Tietotehdas som företaget hette då. Vilka var företagets huvudsakliga utmaningar och mål då? Den viktigaste uppgiften var att vända företaget från förlust till vinst och därefter att höja rörelsemarginalen till över tio procent av nettoomsättningen. Det uppnådde vi genom att minska kostnaderna och koncentrera resurserna på de verksamheter där vi trodde att koncernen skulle ha bäst möjlighet att lyckas, sett på lång sikt passerade vi målet med en rörelsemarginal på över 10 procent. Hur skulle du sammanfatta förändringarna i företaget och dess affärsmiljö under din tid som VD? Det viktigaste för företaget har varit dess tillväxt och utveckling till en av Europas ledande leverantörer av IT-tjänster. Och när det gäller affärsmiljö har det viktigaste varit skiftet från automatisk databearbetning till global digital produktion och distribution. Pentti Heikkinen, de senaste åren har du har haft toppositioner inom flera av TietoEnators verksamheter, senast som Chief Operating Officer. Vad är det värdefullaste du har lärt dig av de olika ansvarsområdena? För TietoEnator har djup kunskap om kundernas verksamheter varit, och kommer även fortsättningsvis att vara, vårt huvudsakliga medel för att särskilja oss från konkurrenterna. Det är viktigt att vi bildar oss en tydlig bild av tillväxtmöjligheter och begränsningar i våra olika verksamheter och att vi fokuserar våra tillväxtinvesteringar på de områden där vi kan bygga en permanent konkurrensfördel och internationell tillväxt. Det är lika viktigt att vi har med oss alla medarbetare när vi ska förverkliga vår strategi. Vilken kompetens och kunskap behöver vi nu när du tar över ansvaret som koncernchef? Vi behöver förmågan att korrekt fastställa de globala tillväxtprioriteringarna som har betydelse för Tieto- Enator. Därefter behöver vi satsa tillräckligt med resurser och investeringar på dessa områden. Matti Lehti, hur kommer din syn på företagets utveckling att förändras när du blir styrelseordförande? I framtiden kommer jag att i ännu högre grad utgå från aktieägarnas perspektiv. Det innebär exempelvis att prioritera resultat per aktie, rätt fördelning av resurser och riskhantering. Under Matti Lehtis tid vid rodret har TietoEnator arbetat systematiskt och enträget för att förverkliga sin strategi. Hur kommer arbetet att fortsätta under den nye koncernchefen? PH: De huvudsakliga komponenterna i strategin, med tonvikten på särskilda kundbranscher, kommer att se ut som tidigare under de närmaste åren. På lång sikt kommer vi att arbeta för att ytterligare finslipa våra affärsprioriteringar och förverkliga vår strategi ännu snabbare. Hur skulle du beskriva de viktigaste trenderna i TietoEnators affärsmiljö? ML: Digitaliseringen kommer att vara fortsatt intensiv inom hela samhället, vilket medför snabba förändringar av IT-tjänster och ytterligare globalisering. PH: Under de kommande tio åren kan vi förvänta oss radikala förändringar i tjänsteportföljerna för dataintensiva affärssektorer som kan digitaliseras och också inom de processer som krävs för att framställa dessa tjänster. TietoEnator hjälper sina kunder att dra nytta 4

7 av denna trend och uppnå en helt ny produktivitetsnivå. IT-sektorn i sig genomgår en fullständig evolution i och med att lågkostnadsländernas roll och verksamheter ökar. Denna trend innebär att det går att förbättra kostnadsstrukturer men den utgör också utmaningar för euroberoende tillväxt i vår verksamhet. Vilka utmaningar utgör trenderna för TietoEnator? ML och PH: TietoEnators största utmaningar ligger i att snabbt öka produktiviteten och vara bättre än konkurrenterna inom alla geografiska områden. Vi kommer att få en oöverträffad tjänsteportfölj och konkurrenskraft tack vare en unik kombination av innovation och automatiseringsprocesser. Vilka är TietoEnators viktigaste utvecklingsprioriteter för närvarande? PH: Under de senaste åren har vi byggt upp plattformen för ett nytt, globalt konkurrenskraftigt Tieto- Enator. För närvarande genomför vi ett stort antal utvecklingsprojekt som kommer att generera mervärde för våra kunder. Dessa relaterar exempelvis till nya produkter och tjänster, digital självbetjäning och att bygga en heltäckande tjänstekedja. Den andra delen av vårt utvecklingsprogram fokuserar på att öka TietoEnators produktivitet genom satsningar på global sourcing, centralisering av process- och nätverkstjänster samt effektivare inköp. Detta kommer tillsammans med striktare internationella tillväxtprioriteringar och kompetensutveckling att innebära att vi systematiskt kan arbeta mot våra strategiska mål. Vår nya struktur är särskilt anpassad med tanke på dessa mål. Hur tror du TietoEnator ser ut om tio år? ML och PH: TietoEnator kommer att vara en ledande global leverantör av IT-tjänster med högt mervärde och ett större, mer internationellt och mer lönsamt företag. Matti Lehti, vad har du för tankar nu när du lämnar VD-posten och blir styrelsens ordförande? Det är oerhört få företag som befinner sig i den positionen att de kan bygga upp ett helt nytt digitalt samhälle, med de bästa experterna och kunder som är världsledande inom sina områden. Det har varit ett privilegium att få vara en del av det arbetet. Jag vill ta tillfället i akt och varmt tacka både våra kunder och mina kollegor för dessa sjutton år. Pentti Heikkinen, har du något budskap till Tieto- Enators intressenter, som företagets nye koncernchef? Matti Lehti och Pentti Heikkinen Inom de närmasta åren kommer TietoEnator att erbjuda radikalt nya digitala innovationer som kommer att hjälpa kunderna att förbättra både sin verksamhet och sin produktivitet. Vi har en enastående möjlighet att växa inom våra fokusområden till ett ledande, globalt företag och att ytterligare fördjupa IT- och FoUsamarbetena med våra kunder. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och global sourcing, vilket tryggar vår förmåga att ständigt växa och öka lönsamheten. Vi bevittnar just nu ett oerhört intressant skede i vår utveckling och jag välkomnar kunder, medarbetare och investerare att göra oss sällskap på denna spännande färd. 5

8 Arkitekt och operatör i den digitala ekonomin Grundvärderingar & strategi

9 I den globala konkurrensen positionerar sig TietoEnator i de marknadssegment där företaget kan växa och ha en hållbar konkurrensfördel. Företagets globala konkurrenskraft bygger på kombinationen av djup vertikal kompetens, effektiv lågkostnadsproduktion, tjänsteerbjudanden med synergieffekter och koncernövergripande effektivitetsprogram. Jag känner stor motivation i mitt arbete, som innebär att jag kan hänga med i de senaste trenderna i branschen och höja min nuvarande kompetens. Dessutom finns det många möjligheter till karriärutveckling på TietoEnator. Paul Douglas, supportkonsult, Financial Solutions, Storbritannien Mitt jobb på TietoEnator innehåller nya utmaningar varje dag och jag känner att jag bidrar med något positivt i personalens arbetsliv. Beckie Deller, HR-samordnare, Financial Solutions, Storbritannien

10 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI Affärsidé Bygga informationssamhället TietoEnators definition av informationssamhället, eller den digitala ekonomin, är en ekonomi där större delen av alla produkter och tjänster framställs, distribueras och konsumeras i digital form över datornätverk. Företaget förverkligar sin affärsidé genom konsultverksamhet, utveckling och förvaltning av våra kunders digitala verksamheter. TietoEnators befintliga strategiska ramverk presenteras i grundvärderingarna. Vision Världens ledande leverantör av IT-tjänster med högt mervärde på utvalda vertikala marknader. Med ledande avses att vara ledande när det gäller närhet till kunderna, marknadsandel per kund eller lösningsområde samt lönsamhet. En ledande ställning skapas genom en kombination av unik närhet till kunden och vertikal kompetens med högkvalitativa vertikala tjänster och lösningar som kompletteras av exceptionell operativ förmåga. Mål Tillväxt, vinst, attraktiv arbetsgivare TietoEnators långsiktiga mål är: 20 procents intäktstillväxt per år Rörelsemarginal (EBIT) över 13 procent Alla affärsområden ska skapa värde för aktieägarna Att vara IT-branschens mest attraktiva arbetsgivare Vision Mål Strategi GRUNDVÄRDERINGAR VÄRLDENS LEDANDE LEVERANTÖR AV IT-TJÄNSTER MED HÖGT MERVÄRDE PÅ UTVALDA VERTIKALA MARKNADER TILLVÄXT 20 PROCENT VINST ÖVER 13 PROCENT ATTRAKTIV ARBETSGIVARE GLOBAL ANVÄNDNING AV VERTIKAL KOMPETENS LÖSNINGAR PARTNERSAMARBETEN Profil och värderingar Kundnytta och personlig utveckling TietoEnator profilerar sig som ett högkompetent europeiskt tjänsteföretag i IT-branschen, med en gedigen nordisk grund. Företagets värderingar är kundnytta och personlig utveckling. I allt företaget gör avspeglas det ständiga åtagandet att skapa mervärde åt kunderna och erbjuda våra medarbetare nya möjligheter till personlig utveckling, både som enskilda individer och som medlemmar i gruppen. Affärsmiljö De mest omvälvande ändringarna i vår omvärld och de starkaste drivkrafterna bakom efterfrågan på IT-tjänster hänger samman med övergången till informationssamhället. Det sker en omvandling till ett samhälle där datorintensiva produkter och tjänster, som innehåller omfattande datamängder kommer att produceras, distribueras och konsumeras elektroniskt via informationsnätverk. Produktionen och distributionen av fysiska produkter styrs även dessa redan till stor del via nätverk och i framtiden kommer dessa att bilda den grundläggande infrastrukturen för alla kärnoch stödprocesser som kan digitaliseras. Produktion och konsumtion går över från fysiska till elektroniska nätverk eftersom de senare hjälper kunderna att få produkter och tjänster snabbare, billigare, säkrare och med lägre miljöbelastning. Programvara och tjänster utvecklas i stor skala både för servrar och för terminaler. När produkter och tjänster blir digitala, kommer även produktutvecklingen att digitaliseras. Forsknings- och utvecklingsrelaterad systemutveckling är en växande sektor inom systemkonstruktion och integration. Andra större externa processer som påverkar TietoEnators arbete är den ekonomiska integrationen, konsolideringen hos våra kunder och i vår egen bransch, ökad global konkurrens, sammanstrålningen av IT, telekom och media samt en ökad produktion i lågkostnadsländer. En kombination av tillverkning på plats och produktion i lågkostnadsländer kommer att ingå i tjänsteerbjudandena från de större IT-leverantörerna. ICT-tjänstebranschen håller på att mogna, vilket avspeglas i dess allmänna utveckling. Marknadstillväxten har varit betydligt lägre det senaste decenniet än under tioårsperioden innan dess. Affärsidé Värderingar BYGGA INFORMATIONSSAMHÄLLET KUNDNYTTA PERSONLIG UTVECKLING Affärsmiljön i ICT-tjänstebranschen Marknadsutvecklingen har strategisk betydelse för TietoEnator. Traditionella IT-tjänster kommer att polariseras till värdestyrda IT-tjänster och IT-tjänster som stapelvaror. Värdestyrda IT-tjänster består av tillväxtområden som ännu inte uppnått mognad, 8

11 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI AFFÄRSMILJÖN I ICT-TJÄNSTEBRANSCHEN TRADITIONELLA IT-TJÄNSTER T y n g d k r a f t VÄRDEDRIVNA IT-TJÄNSTER IT-TJÄNSTER SOM STAPEL- VARA inklusive konsulttjänster rörande omvandling samt outsourcing med avtalsmässiga effektgarantier. Inom det här området är TietoEnators mål att utveckla nya intäktsgenererande digitaliserade tjänster i partnerskapssamarbeten med sina kunder. IT-tjänster som är stapelvaror består av områden som snabbt konsolideras och uppnår mognad, vilket innefattar programoch driftsadministration, fristående outsourcing och outsourcing av processer som inte tillhör kärnverksamheten. Till följd av dessa trender kommer TietoEnator att göra om sin traditionella affärsmodell. En del av den nuvarande verksamheten går över till stapelvarumodellen och det finns ett behov av att ta ett kliv framåt och göra om värdekedjan samt möjligen avyttra eller överge några av verksamheterna med lägst mervärde. Detta innebär också en ständig press att skapa nya tjänster med högt mervärde och samtidigt effektivisera kostnadsstrukturen. Konkurrens och konkurrenter TietoEnators stora utmaning när det gäller konkurrenterna är att framgångsrikt möta den ökande globala konkurrensen och att öka lönsamheten på den globala marknaden. Företag kan möta dessa utmaningar med fokus och differentiering. TietoEnators huvudkonkurrenter är de ledande globala leverantörerna av IT-tjänster i västvärlden samt de lågkostnadsaktörer som fokuserar på tjänster med högt mervärde med inriktning på samma vertikala sektorer som TietoEnator. TietoEnators konkurrenter kan klassificeras som: Internationella aktörer på tjänsteområden Horisontella programvaruföretag Vertikalt fokuserade lösningsföretag Företag med inriktning på FoU-tjänster Strategi och utförande Bland de globala konkurrenterna positionerar sig TietoEnator i de marknadssegment där företaget kan växa och upprätthålla en hållbar konkurrenskraft. För att kunna uppnå detta behöver TietoEnator flytta sig uppåt i värdekedjan och samtidigt särskilja sig från konkurrenterna. Förändringarna i marknadsmiljö kräver större fokus på tjänsteerbjudandet och större synergieffekter mellan de olika affärsområdena. TietoEnators nya globala konkurrenskraft bygger på en kombination av djup vertikal kompetens, vilket representeras av TietoEnators affärsenheter effektiva lågkostnadsproduktion tjänsteerbjudande med synergieffekter program för koncerneffektivitet. TietoEnators konkurrenspositionering kan beskrivas med Treacys modell. TietoEnator vill vara världens ledande IT-tjänsteföretag nära kunden och prestera över branschgenomsnittet när det gäller lösningar och operativ förmåga. Utnyttja kraften genom att ta del av fördelarna med helt digitaliserade värdekedjor. Ramverk av Michael Treacy Ramverk av Michael Treacy Operativ överlägsenhet Kostnadsledare Kvalitet och service Effektivitet Självbetjäningsnivå Långsiktigt mål KONKURRENSSTRATEGI Fokus på digital utveckling Produktledarskap Överlägsna produkter Tid till marknad FoU, innovation Digitalisering på branschnivå Överlägsen konkurrenterna Närhet till kunden Massanpassning anpassa sig efter kundens krav Avkastning på kunden Varumärkeslojalitet 2005 Sett på lång sikt handlar TietoEnators strategiska prioriteringar och verksamhetsutveckling om kriterier för hållbar konkurrenskraft och en realistisk, tydlig karta som visar hur målen ska uppnås. Dessa kriterier används också vid beslut om investeringar och avyttringar. 9

12 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI HELTÄCKANDE VÄRDEERBJUDANDEN Kund- och lösningsspecifik systemadministration Branchspecifika lösningar och tjänster Digital Innovations Konsultverksamhet 2. Återanvändbara lösningar 3. Systemutveckling 4. Applikationsadministration 5. Heltäckande process- och nätverksadministration Digitalization Partnership Solution Partnership och Modernization Partnership Joinsourcing ICT-effektivitet & SLA-grund Tjänstevärdeavtal Affärsprocesser och effektivitetsförbättringar Tjänstevärdeavtal Affärstillväxt Tjänstevärdeavtal Resultatet kan uttryckas som en heltäckande digital värdekedja med lösningar och partnerskapstjänster från ett helt digitalt TietoEnator. TietoEnator kan täcka in hela värdekedjan med utvalda vertikala sektorer från början till slut och leverera högsta möjliga värde till sina kunder tack vare en unik kombination av vertikala lösningar med högt mervärde och partnerskapstjänster. TietoEnator erbjuder ett fullständigt sortiment av tjänster till regionala vertikala sektorer på hemmamarknader. Geografiska tillväxtinvesteringar fördelas enligt följande: bank, telekom, vård, elindustrin, skogssektorn och Digital Innovations. En investering kan vara ett förvärv, utveckling av lösningar, en värdestyrd affärsmodell, processutveckling eller att göra särskilda säljsatsningar på en viss kund. HR-strategi För att kunna genomföra strategin kommer TietoEnator att fortsätta med den systematiska chefsplaneringen som inleddes Den praktiska processen består av koncernledningens rundabordsmöten som sker 4-6 gånger per år. Målet är att identifiera de viktigaste ledningsbristerna, systematiskt planera för chefsrotation, utveckla de bästa begåvningarna och uppdatera listan med möjliga kandidater för olika chefspositioner. Fokusområden 2006 Förbättra den organiska tillväxten. Förbättra lönsamheten. Öka implementeringstakten av strategin. Införa differentierade dagordningar för chefer i affärsområdena: ha de rätta människorna på rätt plats anpassa organisationen för att stödja dagordningen fortsätta göra förvärv som stödjer implementeringen av strategin. Vända Processing & Network till tillväxt och återställa dess lönsamhet. Öka global sourcing till anställda till slutet av Etablera Digital Innovations i Norden och Tyskland. Ge organisationen energi genom chefsrotation. 10

13 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt 2005 Tillväxt på en bredare front Efter det första året av gradvis återhämtning på den europeiska marknaden för IT-tjänster blev 2005 ett år när denna positiva utveckling stärktes och utvidgades till flera nya kundbranscher. De huvudsakliga trenderna i branschen är fortfarande effektivitet och att få mer för mindre pengar. IT-investeringar blir emellertid ett allt attraktivare alternativ, liksom investeringar som stödjer nya produktlanseringar och time-to-market. Helt digitaliserade värdekedjor och helt automatiserade affärsprocesser har börjat växa fram inom flera branschsegment. Den här typen av nya tekniktillämpningar kommer att utgöra grunden för nästa språng i produktiviteten som IT kan erbjuda företag och samhälle i stort. Även branschen för IT-tjänster i sig genomgår en stor förändringsprocess. De traditionella IT-tjänsterna mognar och blir till stapelvaror. Inom detta område är konkurrensen som hårdast och allt fler lågkostnadsleverantörer ger sig in i konkurrensen. Tillväxten i de mogna delarna av branschen kommer att hållas tillbaka av konkurrens och prispress. Det finns emellertid också tjänster som skapar helt nya värdenivåer för kunderna. Dessa tjänster är hänförliga till transformationsprojekt (såsom stora förnyelser av kärnsystem) och utvecklingen av nya intäktsgenererande digitaliserade tjänster (såsom att skapa nya tjänster baserat på självbetjäningskoncept). Typiska förväntningar för tillväxten inom IT-tjänster de närmaste åren i Norden ligger mellan 5 och 7 procent. Tillväxtförväntningarna har minskat något det senaste året, sannolikt på grund av att volymtillväxten inte har gett de förväntade prisökningarna. Analysföretaget IDC (IDC, november 2005) förutser en årlig tillväxt på 5,2 procent i Finland och 4,9 procent i Sverige under perioden Analysföretaget Pierre Audoin Consultants (PAC 11/2005) beräknar att den nordiska marknaden för extern programvara och IT-tjänster ökar med 7,0 procent per år under , där den största årstillväxten väntas inom outsourcing med 9,2 procent. Den viktigaste produktionsfaktorn inom IT-tjänster är arbetskraft. Personalrelaterade kostnader är helt klart den största kostnadsposten i branschen, vilket innebär att löneutveckling, rörligheten på arbetsmarknaden och tillgång till kompetenta medarbetare är avgörande faktorer för framgång och lönsamhet. Den gynnsamma arbetsmarknaden var ett stöd för branschen under den tidiga återhämtningsfasen. Under år 2005 har det skett en tydlig ökning av arbetskraftens rörlighet och personalomsättningen för företag i branschen. Det är emellertid inte någon större brist på kompetenta medarbetare i Norden i dag, och den märkbara ökningen av lågkostnadsresurser begränsar löneinflationen. Under 2005 steg lönerna i sektorn för IT-tjänster med cirka 3 procent i Finland och 2,5 procent i Sverige. Baserat på kollektivavtal i Finland och Sverige väntas lönerna öka med cirka 2-3 procent under Tydligt ökad marknadsandel i Sverige TietoEnator har en marknadsledande ställning i Norden. IDC uppskattar att TietoEnators marknadsandel inom IT-tjänster i slutet av 2004 uppgick till 28 procent (31 procent 2003) i Finland och 8 procent (6 procent) i Sverige (IDC, 2005). Minskningen i Finland har skett helt inom området outsourcingtjänster, där TietoEnator hade ett utmanande år på grund av nya avtal under IBM och HP har ökat sina andelar inom detta område. När det gäller projekttjänster, där TietoEnator har en ännu starkare ställning, upprätthölls marknadsandelen och ingen av de större leverantörerna kunde öka sina andelar i någon större utsträckning. I Sverige har TietoEnator ökat marknadsandelen inom projekttjänster från 9 till 15 procent och blev därmed den största aktören på den här marknaden. Även i Sverige har IBM och HP stärkt sina respektive ställningar och även här skedde detta inom området outsourcingtjänster. Uppgifterna om marknadsandelar visar på en tydlig skillnad mellan den finska och den svenska IT-marknaden. Finland är en mycket koncentrerad marknad där de fem största leverantörerna har huvuddelen av den sammanlagda marknaden medan de största aktörerna i Sverige endast har måttliga marknadsandelar. Pierre Audoin placerar TietoEnator som den näst största leverantören av programvara och tjänster i Norden som helhet, efter IBM. På de vertikala marknaderna inom offentlig sektor, telekom samt elindustrin placerar sig emellertid TietoEnator som den största leverantören före IBM. (PAC, 2005). Det råder hård konkurrens på marknaden för IT-tjänster. Sett utifrån TietoEnators perspektiv kan konkurrenterna vara väldigt olika, beroende på bransch, tjänstetyp och geografi. TietoEnators konkurrenter kan delas upp i fyra olika grupper: stora, 11

14 KONCERNÖVERSIKT internationella tjänsteleverantörer, inklusive företag i lågkostnadsländer, horisontella programvaruföretag, vertikalt fokuserade företag inom lösningar samt företag inom FoU-tjänster. De vanligaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, exempelvis Accenture, CapGemini, HP och IBM som alla har olika starka och svaga sidor. När det gäller priserna är utvecklingen fortfarande mycket ojämn. Inom många områden har prispressen i viss mån lättat och mindre prishöjningar kan vara möjliga under Tjänster inom området outsourcing av infrastruktur står däremot ständigt inför trycket från sjunkande priser och ingen förändring väntas. Även de kunder som genomför strikta kostnadsbesparingsprogram pressar ned priserna. Därför måste leverantörer som vill kunna fortsätta att tillhandahålla priseffektivitet justera kostnaderna för att leverera dessa tjänster. För TietoEnator gäller detta inom telekomsektorn, där en allt större andel av tjänsterna levereras från lågkostnadsområden. Konsolideringen på leverantörssidan fortsatte under Affärer fortsätter att vara antingen lokala eller regionala för att uttöka verksamheten på hemmamarknaden eller i grannländer där leverantören inte har lika stark ställning. Trots den konsolidering som redan skett, fortsätter IT-tjänstbranschen att vara tämligen fragmenterad. Det visar att det finns utrymme för ytterligare konsolidering under de närmaste åren. Organisk tillväxt inom alla vertikala verksamheter Under 2005 uppvisade samtliga TietoEnators vertikala verksamhetsområden organisk tillväxt. Detta är en tydlig förändring från 2004, när det endast var sektorerna telekom och vård som uppvisade organisk tillväxt medans flera områden uppvisade stora skillnader. Den största förändringen har skett inom sektorerna bank, tillverkning och energi. Tieto- Enators horisontella verksamhet inom outsourcing av infrastruktur hade ett utmanande år Nettoomsättningen uppvisade en minskande trend, i huvudsak på grund av en mindre mängd avtal under Inom banksektorn fokuserar TietoEnators partnerskapskunder fortfarande på effektivitetsförbättringar. En gradvis men långsam övergång till investeringar i affärsutveckling är märkbar. Det råder en ständig prispress inom området partnerskapstjänster. Inom området lösningar har tillväxten återigen stigit och kunderna har framför allt varit intresserade av lösningar för likviditetsförvaltning, kort och betalningar. Det är en fortsatt hög efterfrågan på partnerskapstjänster inom pensionsförsäkringssektorn i Finland. AttentiV blev en del av TietoEnator I april lade TietoEnator ett bud på den brittiska koncernen AttentiV Systems, vars aktier var noterade på AIM på Londonbörsen (Alternative Investment Market). Förvärvsprocessen slutfördes i slutet av juni och AttentiV avnoterades som följd av förvärvet. AttentiV är en erfaren leverantör av programvarulösningar och tillhörande tjänster till sektorn för finansiella tjänster i Storbritannien och sysselsatte cirka 330 personer i slutet av september. AttentiVs integration med Tieto- Enator har fortlöpt som planerat. Integrationen av administrations- och affärsstruktur är redan slutförd. Arbetet med integrationen av verksamheten fortlöper. Under år 2006 kommer fokus att vara på att introducera varumärket TietoEnator och lansera nya tjänster och produkter på den brittiska marknaden samt integrerad kundhantering och gemensamma processer. Inom försäkringssektorn har TietoEnator tecknat flera nya avtal. Samriskföretaget TietoIlmarinen med 140 anställda inledde verksamheten i början av året. I februari tecknade TietoEnator ett partnerskapsavtal med TrygVesta. Syftet med samarbetet är att omvandla TrygVestas IT-arkitektur från en landsbaserad struktur till en ny nordisk tjänsteorienterad arkitektur. I mars tecknade TietoEnator och försäkringsbolaget If ett nordiskt outsourcingavtal som omfattar serverhanteringsverksamhet och slutanvändartjänster. TietoEnators avtal rörande processtjänster med Sampo förlängdes i juni med fem år. Dessutom har TietoEnator och ägarna till Esy Oy, en finsk leverantör av IT-tjänster inom arbetspensionsområdet, bildat ett samriskföretag, där TietoEnator äger 80 procent. Samriskföretaget inledde verksamheten i början av år Esy sysselsätter cirka 180 personer. DEN NORDISKA PROGRAMVARU- OCH IT-TJÄNSTEMARKNADEN Årlig marknadstillväxt, % Källa: Pierre Audoin Consultants,

15 KONCERNÖVERSIKT I december tecknade TietoEnator och börsaktören OMX en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) om att bilda ett samriskföretag rörande IT-lösningar och tjänster för banker och fondmäklare i Nordeuropa. TietoEnator är förutsatt att bli majoritetsägare i samriskföretaget, som planeras sysselsätta över 200 personer. Tillväxt inom telekomsektorn Tillväxten har fortsatt inom telekomsektorn, trots ständig prispress. I syfte att bekämpa priskonkurrensen ökar TietoEnator användandet av lågkostnadsresurser. TietoEnators utökning av lågkostnadskapaciteten inom telekomverksamhet, både på den egna anläggningen i Ostrava i Tjeckien och tillsammans med den ryska strategiska sourcingpartnern Mera, har utvecklats bra. Förvärvet av S.E.S.A. Group slutfördes i januari, vilket innebar att TietoEnator fick 480 nya medarbetare i Tyskland och 120 i Frankrike. I mars enades TietoEnator och TeliaSonera Finland om att överföra viss programutveckling och tjänsteproduktion till TietoEnator. 101 av TeliaSoneras anställda fördes över till TietoEnator. I juni offentliggjorde TietoEnator ett avtal om att ta över administrationen av TeliaSoneras faktureringssystem för fast telefoni, mobiltelefoni och Internetanslutning i Sverige. I augusti tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva 51 procent av SIA IT Alise i Lettland. IT Alise var det största oberoende företaget inom området IT-tjänster i Lettland, med ett nära samarbete med telekomoperatörerna. Personalen uppgick till cirka 200 personer och innebar en ytterligare ökning av Tieto Enators lågkostnadskapacitet. Förvärvet slutfördes i början av oktober. I november blev TietoEnator majoritetsägare i det italienska företaget Comnet, som framför allt tillhandahåller teknisk administration och utveckling av system för telekomoperatörer. Comnet sysselsätter cirka 160 personer. Inom den offentliga sektorn har tillväxten varit måttlig och priserna är fortsatt konkurrensutsatta. För TietoEnator har de största tillväxtmarknaderna varit Finland och Danmark. I november valde Stockholms stad TietoEnator till totalleverantör av IT- och telefonitjänster. Tillsammans med sina underleverantörer kommer TietoEnator att tillhandahålla systemdrift, systemadministration och helpdesktjänster samt tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni, IP-baserad telefoni och operatörstjänster och andra telefonitjänster i högst åtta år. Samriskbolag med Saab i Finland I november meddelade TietoEnator och försvarstillverkaren Saab sin plan att upprätta ett samriskföretag inom Command and Control-området i Finland, genom att slå samman TietoEnators nuvarande försvarsverksamhet och Saabs finska dotterbolag. TietoEnator kommer att äga 60 procent av samriskföretaget, som väntas inleda verksamheten under det första kvartalet I Finland och Norge söker vårdsektorn efter regionala, och inom vissa områden till och med nationella lösningar för att modernisera IT-systemen. TietoEnator gynnas definitivt av en sådan utveckling. I Sverige fortsätter marknadsstrukturen att vara mer fragmenterad och tillväxten släpar efter övriga nordiska länder. DEN FINSKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER De sju största leverantörernas marknadsandelar, % DEN SVENSKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER De sju största leverantörernas marknadsandelar, % TietoEnator IBM HP Fujitsu Services WM-data Accenture IBM WM-data TietoEnator HP Atos Origin CSC Capgemini Capgemini Källa: IDC,

16 KONCERNÖVERSIKT Förvärvet av det tyska företaget ITB, specialist på informationssystem för vården, avslutades i januari. Förvärvet av ITB-koncernen innebar att TietoEnator fick cirka 50 nya medarbetare i Tyskland och 120 programvaruutvecklare i Indien. Under året har Tieto- Enator gjort ytterligare två förvärv inom vårdsektorn: svenska Zait och tyska Waldbrenner. Energisektorn investerar TietoEnators energiverksamhet påverkas positivt av den starka utvecklingen i branschen. I synnerhet oljeoch gasbolag gör stora investeringar i nya system. Även verksamheten på den nordiska elmarknaden utvecklades bra. I december valde E.ON i Sverige Tieto- Enator till huvudleverantör av tjänster inom området automatisk mätaravläsning. Leveransen består av ett tvåårigt projekt för att bygga upp infrastrukturen för E.ON-kunder i Sydsverige och följs sedan av tre års löpande driftshanteringstjänster. TietoEnators verksamhet inom skogssektorn är utmanande i och med att kunderna fortfarande genomför stora kostnadsbesparande program. Tieto- Enator genomförde två mindre förvärv inom skogssektorn i slutet av mars. Pentec Ltd, en leverantör av IT-lösningar för pappers- och wellpappsbranschen i Storbritannien och ERP-verksamheten för massa- och pappersindustrin av CSC Austria. Sammanlagt innebar förvärven att TietoEnators verksamhet för skog fick över 120 nya medarbetare, vilket innebär att cirka 800 anställda nu arbetar inom detta område. Detaljhandeln är tämligen stabil. Tillverkningssegmentet växer kraftigt i och med att kunderna uppvisar goda ekonomiska resultat och investeringarna är tillbaka på normala nivåer. I november slöts ett avtal med Saab om att utöka IT-infrastrukturtjänsterna. TietoEnator kommer gradvis att öka antalet slutanvändare hos Saab från de (av sammanlagt hos Saab) som TietoEnator redan betjänar. Konkurrenskraftig marknad inom infrastruktur Marknaden för drift- och nätverkstjänster fortsätter att vara aktiv. För kunderna är oftast kostnadsbesparingar den viktigaste anledningen till outsourcing, men servicekvalité, säkerhet och kundnärhet blir allt viktigare. Det råder fortsatt hård konkurrens inom området. Alla leverantörer behöver genomföra radikala anpassningar för att kunna upprätthålla lönsamheten. TietoEnators affärsområde Processing & Network genomgår en betydande strategisk förändring i syfte att anpassa tjänsteerbjudandet och kostnadsbasen till konkurrenssituationen. I april presenterade affärsområdet en konsolideringsprocess för att centralisera produktionsprocessen i huvudsak till Helsingfors och för att börja leverera vissa tjänster från lågkostnadsanläggningen i Ostrava. I slutet av september hade all allmän stordatorproduktion konsoliderats till Helsingfors och arbetet med centraliseringen av övrig infrastruktur pågår. Under 2005 har TietoEnator tecknat flera viktiga avtal om förnyelse och utökning inom området för outsourcing av infrastruktur baserat på det nya centraliserade tjänstekonceptet. Avtal med Sampo (inklusive försäkringsbolaget If), Stockholms stad, Samlink i Finland och Saab är alla avgörande för TietoEnators affärsområde Processing & Networks framtida resultt. I början av 2006 stärktes TietoEnators center för digitaliserad självbetjäning, Digital Innovations, genom tillskottet av koncernens verksamhet för tjänster inom process- och informationsintegration samt den nya generationens röstapplikationer. Det nya Digital Innovations sysselsätter cirka 600 personer och erbjuder en av de ledande portföljerna av tjänster för nätverksverksamhet i Europa Personec-koncernen, som ägs till 50 procent av TietoEnator, bedriver verksamhet inom två olika områden. Personec verkar inom HR-området och Economa fokuserar på programvara för ekonomistyrning. Personec-koncernen gjorde tre mindre förvärv i början av Economa förvärvade Axapta-konsulten UpperCase i Sverige och Personec förvärvade konsultverksamheten SAP HR av TietoEnators affärsområde Production & Logistics samt IFS:s lönesystemsverksamhet. I december förvärvade Personec Manpowers svenska dotterbolag som tillhandahåller outsourcingtjänster inom områdena löner och HR. Företaget sysselsätter 178 personer. Ökning av lågkostnadskapaciteten Telekombranschen driver lågkostnadsutvecklingen och övriga vertikaler följer efter. Företaget fortsatte att utöka sina lågkostnadsanläggningarna i Tjeckien, Baltikum, Indien, Malaysia och Kina. TietoEnator har också inlett ett omfattande samarbete med den ryska strategiska sourcingpartnern Mera inom området forskning och utveckling för telekom. TietoEnator anser att global sourcing på sikt kommer att bli ett bestående inslag i branschen och att alla organisationer måste anpassa sina strategier för IT-sourcing så att de innefattar global sourcing. Den globala utvecklingen av sourcing innefattar flera lednings- och kommunikationsmässiga utmaningar då många slutanvändarorganisationer väljer att arbeta med leverantörer som kan erbjuda global sourcing i stället för att skapa nätverk för direkt sourcing. TietoEnator har valt ett kundfokuserat synsätt när det gäller global sourcing. TietoEnators lokala kundteam hanterar programvaruutvecklingsprocessen och 14

17 KONCERNÖVERSIKT kundrelationen som helhet. Kundteamen stöds av globala produktionsteam, vilket gör det möjligt att erbjuda kunderna kostnadseffektiva tjänster. Under år 2005 mer än fördubblade TietoEnator antalet anställda i lågkostnadsländer till cirka i slutet av året. Utvecklingen av anläggningarna bygger på principen att antalet ska minimeras, vilket ger varje anläggning globalt ansvar och innebär att en överhettning undviks i målländerna. Anläggningarna och deras ansvar ser nu ut enligt nedan: 1. Ostrava, Tjeckien Informationssystem/IT-tjänster Utveckling av lösningar för större delen av TietoEnators produkter inom lösningar Process- och nätverkstjänster 2. Pune, Indien Utveckling av lösningar till vårdsektorn 3. Riga, Lettland Korthanteringssystem, Kompetenscenter för Oracle ERP 4. Kuala Lumpur, Malaysia Utveckling av energikomponenter 5. Nizhnij Novgorod, Ryssland (sourcingpartner) Forskning och utveckling inom telekomområdet 6. Vilnius, Litauen Kompetens inom SAP, Navision och Axapta 7. Beijing, Kina Forskning och utveckling av terminaler Förbättrat resultat per aktie Nettoomsättningen ökade under 2005 med 10 procent till 1 681,6 (1 525,1) MEUR. Den organiska tillväxten var 1,4 procent. Den högsta tillväxten uppvisade kundsegmentet telekom och media, 20 procent. Bank- och försäkringssektorns tillväxt var 16 procent och den offentliga sektorns tillväxt var 6 procent. Tillväxten var 0 procent i Finland och 1 procent i Sverige. Tillväxten i Norge var 9 procent. Under 2005 var Finlands andel av nettoomsättningen 46 procent, Sveriges andel 31 procent och Norges andel 5 procent. Rörelseresultat (EBIT) före realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 164,4 (167,8) MEUR. Rörelseresultat inklusive realisationsvinster och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 183,3 MEUR. Rörelsemarginal (EBIT) före realisationsvinster uppgick till 9,8 procent (11,0). Resultat per aktie uppgick till 1,75 EUR (2,71). Resultat per aktie före realisationsvinster, nedskrivning av goodwill, aktieoptionskostnader, avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar och uppskjuten skatteintäkt av engångskaraktär förbättrades till 1,66 EUR (1,42). Hög aktieägarersättning under ett år med höga investeringar TietoEnator genomförde flera tämligen stora förvärv under 2005 för att stärka företagets viktigaste vertikala verksamheter, i huvudsak inom telekom och banksektorn. Sammanlagt investerades 192,0 (109,3) MEUR i förvärv under Trots de stora investeringarna låg ersättningen till aktieägare på en mycket hög nivå. Detta är delvis en följd av att företaget vidtagit åtgärder för att uppnå målet med ett förhållande mellan upplånat kapital och eget kapital (gearing) på 40 procent. I april betalade TietoEnator ut en exceptionellt hög utdelning på 1,00 EUR per aktie eller sammanlagt 79 MEUR. Under hösten 2005 använde TietoEnator ytterligare 80 MEUR till återköp av aktier. Sammanlagt använde alltså företaget 159 MEUR för ersättning till aktieägare under 2005, vilket inte ligger långt efter rekordåret 2004 när 177 MEUR användes till utdelning och återköp av aktier. Antalet lågkostnadsresurser kommer att fortsätta att öka under flera år i och med att användandet av blir allt vanligare i Norden och i andra branscher förutom telekom. TietoEnator planerar att öka antalet medarbetare i lågkostnadsområden till över till slutet av år

18 Det finns massor spänning och utmaningar i mitt jobb då vi satsar på att uppnå en stark lokal närvaro för TietoEnator i kombination med bred och mångsidig internationell kompetens. Katriina Joki, direktör, Financial Solutions, Finland. På Digital Innovations har jag förmånen att få arbeta tillsammans med branschens bästa experter och dessutom i en internationell miljö. Juha Eteläniemi, konsult, Digital Innovations, Finland.

19 Affärsverksamheten Omorganisation för att möte internationalisering och tillväxtmål TietoEnator omstrukturerade sina kundspecifika affärsområden i november 2005 för att bättre uppfylla deras affärs- och tillväxtmål. Fyra av dessa fem affärsområden Banking, Telecom, Healthcare och Forest & Energy har alla tillsats höga internationella tillväxtmål. Forest & Energy ingick tidigare i affärsområdet Production & Logistics. Inom det femte kundspecifika affärsområdet, Production & Logistics, bildar de två återstående verksamheterna Manufacturing och Retail & Logistics nu ett nytt affärsområde som kallas Government, Manufacturing & Retail. Affärsområdets mål är att uppnå en stark ställning i Baltikum och att ytterligare utveckla sin strategi för nyckelkunder samt förbättra lönsamheten. Den finansiella informationen rörande affärsområdena överensstämmer med organisationen såsom den såg ut under VERKSAMHETSOMRÅDENA I SIFFROR Nettoomsättning, MEUR per anställd, EUR Rörelseresultat, MEUR marginal % per anställd, EUR Heltidsantsällda (genomsnitt) Heltidsantsällda (den 31 dec) Banking & Insurance ,7 116, ,6 1,6 11,8 1, Telecom & Media ,9 125, ,0 14,4 16,2 18, Government ,1 120, ,2 5,6 8,9 6, Andel av nettoomsättningen 15 % 32 % 9 % Andel av rörelseresultatet 13 % 38 % 6 % Nettoomsättning, MEUR per anställd, EUR Rörelseresultat, MEUR marginal % per anställd, EUR Heltidsantsällda (genomsnitt) Heltidsantsällda (den 31 dec) Andel av nettoomsättningen Healthcare & Welfare ,9 147, ,4 21, % Production & Logistics ,5 114, ,0 9,5 13,1 10, % Processing & Network ,3 180, ,2 11,3 17,3 20, % Andel av rörelseresultatet 9 % 14 % 21 % 17

20 AFFÄRSVERKSAMHETEN Banking & Insurance Internationell tillväxt inom fokuserade specialistområde Marknadsvillkoren inom området bank och försäkring förbättrades något under 2005 efter flera besvärliga år. Investeringsökningarna var dock fortfarande måttliga avseende affärsutvecklingsprojekt för partnerskapskunder inom banksektorn. Inom försäkringssektorn var det däremot stor efterfrågan på partnerskapstjänster. Speciellt lösningsverksamheten utvecklades positivt inom banksektorn och Banking & Insurance slöt flera stora avtal, framför allt gällande lösningar för affärsbanker samt kortoch betalningssystem. Banking & Insurance erbjuder IT-lösningar och tjänster till banker, försäkringsbolag och finansinstitut. I Norden, som är affärsområdets hemmamarknad, arbetar man i nära samarbete med kunderna och erbjuder ett omfattande sortiment av IT-tjänster till verksamheterna. Utanför hemmamarknaden utökar Banking & Insurance sin verksamhet genom att utnyttja sina globala lösningar och tillhörande tjänster, såsom kärn- och Internetbanksystem samt betalnings- och kortsystem. Dess helintegrerade lösningarna innebär en snabbare utveckling av tjänster och ökar kostnadseffektiviteten för kunderna och intresset för de återanvändbara lösningarna ökar ständigt. För att nå framgång på den internationella marknaden med dess oerhört hårda konkurrens krävs specialisering inom särskilda kompetensområden. Det innebär i sin tur att det går att skapa tillräcklig kännedom för att profilera företaget som expert inom sitt område och bygga upp ett nätverk av kontakter till en rimlig kostnad. och relaterade integrations- och partnerskapstjänster, bildar ett integrerat paket som är attraktivt på den brittiska bankmarknaden. TietoEnator tecknade flera viktiga avtal under året när det gäller lösningar för internationella cash management-lösningar och betalningssystem. Partnerskapssamarbetet med Nordea utökades i september när de två företagen slöt avtal om att införa en ny lösning för likviditetsstyrning i Nordea som omfattar hela Norden. TietoEnator tecknade också ett avtal med Handelsbanken i slutet av året om att införa en ny gränsöverskridande lösning för likviditetsstyrning. Alla dessa lösningar som levereras till bankkunder representerar TietoEnators globala produktutbud och det allra senaste när det gäller lösningar till affärsbanker i världen i dag. Betydande framsteg inom lösningar för affärsbanker och försäkringssektorn TietoEnators strategi innefattar en utveckling av Banking & Insurance till en aktör på världsmarknaden. Detta återspeglades genom förvärvet av den brittiska koncernen AttentiV Systems under 2005, som är en erfaren leverantör av programvarulösningar och tjänster till finanssektorn i Storbritannien och marknadsledande inom området lösningar för hypotekslån. Banking & Insurance hade redan flera stora brittiska banker som kunder men dess lokala närvaro var liten. Därför har detta förvärv gett TietoEnator ett starkt fäste i Storbritannien, där AttentiVs programvara, i kombination med TietoEnators globala banklösningar 18

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6

Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Årsöversikt 2007. TietoEnator Innehåll TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Koncernöversikt och affärsområden Koncernöversikt > 18

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6)

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6) TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 15.5.2000 KL 9.30 1 (6) TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Välkommen till Transcoms årsstämma

Välkommen till Transcoms årsstämma Välkommen till Transcoms årsstämma Stockholm den 28 april 2016 Outstanding Customer Experience 28 april 2016 Transcom Årsstämma 2016 Johan Eriksson, vd och koncernchef Outstanding Customer Experience Transcoms

Läs mer