Årsöversikt Digitalized services in true partnership

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership"

Transkript

1 Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership

2 Innehåll TietoEnator under Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi 8 Koncernöversikt 11 Affärsverksamhet Affärsområdena i korthet 17 Banking & Insurance 18 Telecom & Media 20 Healthcare & Welfare 22 Forest & Energy 24 Government, Manufacturing & Retail 26 Processing & Network 28 Digital Innovations 30 Software Centres 31 Strategic Customer Operations 31 Operational Excellence 31 Intellektuellt kapital Den intellektuella kapitalets huvudkomponenter 34 Humankapital 35 Strukturellt kapital 39 Relationskapital 44 Företagets ledning 52 Styrelse 58 Koncernledning 60 Organisation 63 Finansiell information Finansiell översikt 65 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Kassaflödesanalys 68 Segmentinformation 69 Aktier och aktieägare 70 Information till aktieägarna 74 Kontakter 75 Länder där TietoEnator är verksamt 76 På omslaget: Virpi Lintula, designer, Government Services, Finland Våra kunder väntar sig att vi ska utforma en lösning tillsammans med dem som exakt tillgodoser deras affärsbehov. Pasi Nikkanen, projektledare, Digital Innovations, Finland Vi stödjer företagets vertikalt specialiserade affärsområden genom vår kompetens inom området digitala självbetjäningstjänster. TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna. Bokslutet 2005 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax

3 TietoEnator fungerar som konsult till kunderna samt utecklar och förvaltar deras digitala verksamhet TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle. Över experter gör TietoEnator till ett av Europas största företag inom IT-tjänster. Vår spjutspetskompetens är att utveckla innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar våra kunders visioner. Vi fungerar som en partner i arbetet med att hjälpa dem att hantera och driva verksamheten på ett bättre sätt. Vi har valt att fokusera på områden där vi har den mest omfattande branschkompetensen. De viktigaste områdena globalt är bank, telekom, hälso- och sjukvård, samt skog. Inom dessa områden har vi ett nära samarbete med många av världens ledande företag och organisationer. Vi växer tillsammans med dem och har nu verksamhet i över 25 länder. BANKING & INSURANCE TELECOM & MEDIA HEALTHCARE & WELFARE FOREST & ENERGY GOVERNMENT, MANUFACTURING & RETAIL DIGITAL INNOVATIONS PROCESSING & NETWORK SOFTWARE CENTRES

4 Digitaliseringen av affärsprocesserna stärktes i och med att allt fler branscher eftersträvar produktivitetsvinster genom helt digitaliserade värdekedjor och automatiska affärsprocesser. Tillväxten var snabbast inom TietoEnators internationella verksamheter telekommunikation, bank och vård. Konkurrensen på marknaden för IT-tjänster blev ännu hårdare under året. TietoEnator utökade kompetensen i lågkostnadsländer för att stärka sin konkurrensposition både på hemmamarknaden och internationellt. Verksamheten inom telekomområdet fortsatte att växa, särskilt i Centraleuropa. TietoEnator stärkte sin marknadsposition genom förvärv i Lettland och Italien tillsammans med flera betydande avtal. Affärsområdet Telecom svarade på priskonkurrensen genom att öka kapaciteten i lågkostnadsländer, både i Tjeckien och i Ryssland. Inom banksektorn breddade TietoEnator sin internationella verksamhet i och med förvärvet av koncernen AttentiV Systems Group. AttentiV är en viktig leverantör av programvarulösningar och tjänster till finanssektorn i Storbritannien. Healthcare utvidgade verksamheten i Centraleuropa både genom förvärv och genom leveransavtal. Ett av förvärven innebar också att Healthcare fick en programutvecklingsenhet i Indien. TietoEnator under 2005 TietoEnators skogsverksamhet var utmanande då kunderna fortsatt implementerade kostnadsbesparingsprogram. Energiverksamheten gynnades av en stark tillväxt i denna bransch. I synnerhet olje- och gasbolag gör stora investeringar i nya system. Process- och nätverktjänster omorganiserades genom att centralisera produktionsutrustning, samordna verksamheten samt börja erbjuda processtjänster från servicecentret i Ostrava, Tjeckien. Denna nya fokusering ledde till flera nya viktiga avtal under året. Nyckeltal Nettoomsättning, MEUR 1 681, ,1 Rörelseresultat före goodwillavskrivning och realisationsvinst av engångskaraktär, MEUR 164,4 167,8 Marginal, % 9,8 11,0 Rörelseresultat (EBIT), MEUR 183,3 162,7 Rörelsemarginal, % 10,9 10,7 Resultat före skatt, MEUR 173,6 158,1 Resultat per aktie, EUR 1,75 2,71 Eget kapital per aktie, EUR 6,60 6,49 Utdelning per aktie, EUR 0,85 1,00 Investeringar, MEUR 270,3 166,4 Avkastning på eget kapital, % 27,3 45,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 29,7 32,6 Gearing % 42,0 6,1 Soliditet, % 39,8 48,8 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 december

5 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, 2005 NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH, EUR MILJONER Ej allokerad 8 % Logistik 1 % Detaljhandel 5 % Tillverkning 5 % Energi 5 % Skogsindustri 5 % Bank och försäkring 18 % Offentlig sektor 20 % Bank och försäkring Offentlig sektor Telekom och media Skog Energi Tillverkning Detaljhandel Logistik Telekom och media 33 % Ej allokerad NETTOOMSÄTTNING PER LAND, 2005 NETTOOMSÄTTNING PER LAND, EUR MILJONER Frankrike 1 % Storbritannien 2 % Tyskland 6 % Danmark 3 % Övriga 5 % Finland Sverige Norge Norge 5 % Finland 46 % Danmark Tyskland Storbritannien USA Sverige 31 % Övriga UTVECKLING FÖR NYCKELKUNDER, 2005 RÖRELSERESULTAT (EBIT) PER KVARTAL, EUR MILJONER Q1 Q2 Q3 5 största 6-10 största största största övriga Q ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND, 2005 ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND USA 1 % Indien 1 % Frankrike 1 % Lettland 3 % Tjeckien 3 % Danmark 2 % Tyskland 6 % Storbritannien 3 % Norge 6 % övriga 3 % Finland 44 % Finland Sverige Norge Storbritannien Tyskland Danmark Tjeckien Lettland Frankrike Indien Sverige 27 % USA övriga

6 Matti Lehti, TietoEnators koncernchef och verkställande direktör samt styrelseledamot sedan många år, lämnar nu sin operativa roll för att bli styrelseordförande från och med år Ansvaret som verkställande direktör för företaget tas över av Pentti Heikkinen som tidigare varit Chief Operating Officer och ordförande för ledningsgruppen. Systematiskt införande av strategin fortsätter Matti Lehti och Pentti Heikkinen ger här sina synpunkter på företagets utveckling så här långt. De beskriver även de möjligheter och utmaningar som företaget kommer att ställas inför i framtiden, på vägen mot att bli en av världens ledande leverantörer av IT-tjänster med högt mervärde inom utvalda branschsektorer. Matti Lehti, 1989 blev du verkställande direktör för TietoEnator, eller Tietotehdas som företaget hette då. Vilka var företagets huvudsakliga utmaningar och mål då? Den viktigaste uppgiften var att vända företaget från förlust till vinst och därefter att höja rörelsemarginalen till över tio procent av nettoomsättningen. Det uppnådde vi genom att minska kostnaderna och koncentrera resurserna på de verksamheter där vi trodde att koncernen skulle ha bäst möjlighet att lyckas, sett på lång sikt passerade vi målet med en rörelsemarginal på över 10 procent. Hur skulle du sammanfatta förändringarna i företaget och dess affärsmiljö under din tid som VD? Det viktigaste för företaget har varit dess tillväxt och utveckling till en av Europas ledande leverantörer av IT-tjänster. Och när det gäller affärsmiljö har det viktigaste varit skiftet från automatisk databearbetning till global digital produktion och distribution. Pentti Heikkinen, de senaste åren har du har haft toppositioner inom flera av TietoEnators verksamheter, senast som Chief Operating Officer. Vad är det värdefullaste du har lärt dig av de olika ansvarsområdena? För TietoEnator har djup kunskap om kundernas verksamheter varit, och kommer även fortsättningsvis att vara, vårt huvudsakliga medel för att särskilja oss från konkurrenterna. Det är viktigt att vi bildar oss en tydlig bild av tillväxtmöjligheter och begränsningar i våra olika verksamheter och att vi fokuserar våra tillväxtinvesteringar på de områden där vi kan bygga en permanent konkurrensfördel och internationell tillväxt. Det är lika viktigt att vi har med oss alla medarbetare när vi ska förverkliga vår strategi. Vilken kompetens och kunskap behöver vi nu när du tar över ansvaret som koncernchef? Vi behöver förmågan att korrekt fastställa de globala tillväxtprioriteringarna som har betydelse för Tieto- Enator. Därefter behöver vi satsa tillräckligt med resurser och investeringar på dessa områden. Matti Lehti, hur kommer din syn på företagets utveckling att förändras när du blir styrelseordförande? I framtiden kommer jag att i ännu högre grad utgå från aktieägarnas perspektiv. Det innebär exempelvis att prioritera resultat per aktie, rätt fördelning av resurser och riskhantering. Under Matti Lehtis tid vid rodret har TietoEnator arbetat systematiskt och enträget för att förverkliga sin strategi. Hur kommer arbetet att fortsätta under den nye koncernchefen? PH: De huvudsakliga komponenterna i strategin, med tonvikten på särskilda kundbranscher, kommer att se ut som tidigare under de närmaste åren. På lång sikt kommer vi att arbeta för att ytterligare finslipa våra affärsprioriteringar och förverkliga vår strategi ännu snabbare. Hur skulle du beskriva de viktigaste trenderna i TietoEnators affärsmiljö? ML: Digitaliseringen kommer att vara fortsatt intensiv inom hela samhället, vilket medför snabba förändringar av IT-tjänster och ytterligare globalisering. PH: Under de kommande tio åren kan vi förvänta oss radikala förändringar i tjänsteportföljerna för dataintensiva affärssektorer som kan digitaliseras och också inom de processer som krävs för att framställa dessa tjänster. TietoEnator hjälper sina kunder att dra nytta 4

7 av denna trend och uppnå en helt ny produktivitetsnivå. IT-sektorn i sig genomgår en fullständig evolution i och med att lågkostnadsländernas roll och verksamheter ökar. Denna trend innebär att det går att förbättra kostnadsstrukturer men den utgör också utmaningar för euroberoende tillväxt i vår verksamhet. Vilka utmaningar utgör trenderna för TietoEnator? ML och PH: TietoEnators största utmaningar ligger i att snabbt öka produktiviteten och vara bättre än konkurrenterna inom alla geografiska områden. Vi kommer att få en oöverträffad tjänsteportfölj och konkurrenskraft tack vare en unik kombination av innovation och automatiseringsprocesser. Vilka är TietoEnators viktigaste utvecklingsprioriteter för närvarande? PH: Under de senaste åren har vi byggt upp plattformen för ett nytt, globalt konkurrenskraftigt Tieto- Enator. För närvarande genomför vi ett stort antal utvecklingsprojekt som kommer att generera mervärde för våra kunder. Dessa relaterar exempelvis till nya produkter och tjänster, digital självbetjäning och att bygga en heltäckande tjänstekedja. Den andra delen av vårt utvecklingsprogram fokuserar på att öka TietoEnators produktivitet genom satsningar på global sourcing, centralisering av process- och nätverkstjänster samt effektivare inköp. Detta kommer tillsammans med striktare internationella tillväxtprioriteringar och kompetensutveckling att innebära att vi systematiskt kan arbeta mot våra strategiska mål. Vår nya struktur är särskilt anpassad med tanke på dessa mål. Hur tror du TietoEnator ser ut om tio år? ML och PH: TietoEnator kommer att vara en ledande global leverantör av IT-tjänster med högt mervärde och ett större, mer internationellt och mer lönsamt företag. Matti Lehti, vad har du för tankar nu när du lämnar VD-posten och blir styrelsens ordförande? Det är oerhört få företag som befinner sig i den positionen att de kan bygga upp ett helt nytt digitalt samhälle, med de bästa experterna och kunder som är världsledande inom sina områden. Det har varit ett privilegium att få vara en del av det arbetet. Jag vill ta tillfället i akt och varmt tacka både våra kunder och mina kollegor för dessa sjutton år. Pentti Heikkinen, har du något budskap till Tieto- Enators intressenter, som företagets nye koncernchef? Matti Lehti och Pentti Heikkinen Inom de närmasta åren kommer TietoEnator att erbjuda radikalt nya digitala innovationer som kommer att hjälpa kunderna att förbättra både sin verksamhet och sin produktivitet. Vi har en enastående möjlighet att växa inom våra fokusområden till ett ledande, globalt företag och att ytterligare fördjupa IT- och FoUsamarbetena med våra kunder. Vi ligger i framkant när det gäller digital utveckling och global sourcing, vilket tryggar vår förmåga att ständigt växa och öka lönsamheten. Vi bevittnar just nu ett oerhört intressant skede i vår utveckling och jag välkomnar kunder, medarbetare och investerare att göra oss sällskap på denna spännande färd. 5

8 Arkitekt och operatör i den digitala ekonomin Grundvärderingar & strategi

9 I den globala konkurrensen positionerar sig TietoEnator i de marknadssegment där företaget kan växa och ha en hållbar konkurrensfördel. Företagets globala konkurrenskraft bygger på kombinationen av djup vertikal kompetens, effektiv lågkostnadsproduktion, tjänsteerbjudanden med synergieffekter och koncernövergripande effektivitetsprogram. Jag känner stor motivation i mitt arbete, som innebär att jag kan hänga med i de senaste trenderna i branschen och höja min nuvarande kompetens. Dessutom finns det många möjligheter till karriärutveckling på TietoEnator. Paul Douglas, supportkonsult, Financial Solutions, Storbritannien Mitt jobb på TietoEnator innehåller nya utmaningar varje dag och jag känner att jag bidrar med något positivt i personalens arbetsliv. Beckie Deller, HR-samordnare, Financial Solutions, Storbritannien

10 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI Affärsidé Bygga informationssamhället TietoEnators definition av informationssamhället, eller den digitala ekonomin, är en ekonomi där större delen av alla produkter och tjänster framställs, distribueras och konsumeras i digital form över datornätverk. Företaget förverkligar sin affärsidé genom konsultverksamhet, utveckling och förvaltning av våra kunders digitala verksamheter. TietoEnators befintliga strategiska ramverk presenteras i grundvärderingarna. Vision Världens ledande leverantör av IT-tjänster med högt mervärde på utvalda vertikala marknader. Med ledande avses att vara ledande när det gäller närhet till kunderna, marknadsandel per kund eller lösningsområde samt lönsamhet. En ledande ställning skapas genom en kombination av unik närhet till kunden och vertikal kompetens med högkvalitativa vertikala tjänster och lösningar som kompletteras av exceptionell operativ förmåga. Mål Tillväxt, vinst, attraktiv arbetsgivare TietoEnators långsiktiga mål är: 20 procents intäktstillväxt per år Rörelsemarginal (EBIT) över 13 procent Alla affärsområden ska skapa värde för aktieägarna Att vara IT-branschens mest attraktiva arbetsgivare Vision Mål Strategi GRUNDVÄRDERINGAR VÄRLDENS LEDANDE LEVERANTÖR AV IT-TJÄNSTER MED HÖGT MERVÄRDE PÅ UTVALDA VERTIKALA MARKNADER TILLVÄXT 20 PROCENT VINST ÖVER 13 PROCENT ATTRAKTIV ARBETSGIVARE GLOBAL ANVÄNDNING AV VERTIKAL KOMPETENS LÖSNINGAR PARTNERSAMARBETEN Profil och värderingar Kundnytta och personlig utveckling TietoEnator profilerar sig som ett högkompetent europeiskt tjänsteföretag i IT-branschen, med en gedigen nordisk grund. Företagets värderingar är kundnytta och personlig utveckling. I allt företaget gör avspeglas det ständiga åtagandet att skapa mervärde åt kunderna och erbjuda våra medarbetare nya möjligheter till personlig utveckling, både som enskilda individer och som medlemmar i gruppen. Affärsmiljö De mest omvälvande ändringarna i vår omvärld och de starkaste drivkrafterna bakom efterfrågan på IT-tjänster hänger samman med övergången till informationssamhället. Det sker en omvandling till ett samhälle där datorintensiva produkter och tjänster, som innehåller omfattande datamängder kommer att produceras, distribueras och konsumeras elektroniskt via informationsnätverk. Produktionen och distributionen av fysiska produkter styrs även dessa redan till stor del via nätverk och i framtiden kommer dessa att bilda den grundläggande infrastrukturen för alla kärnoch stödprocesser som kan digitaliseras. Produktion och konsumtion går över från fysiska till elektroniska nätverk eftersom de senare hjälper kunderna att få produkter och tjänster snabbare, billigare, säkrare och med lägre miljöbelastning. Programvara och tjänster utvecklas i stor skala både för servrar och för terminaler. När produkter och tjänster blir digitala, kommer även produktutvecklingen att digitaliseras. Forsknings- och utvecklingsrelaterad systemutveckling är en växande sektor inom systemkonstruktion och integration. Andra större externa processer som påverkar TietoEnators arbete är den ekonomiska integrationen, konsolideringen hos våra kunder och i vår egen bransch, ökad global konkurrens, sammanstrålningen av IT, telekom och media samt en ökad produktion i lågkostnadsländer. En kombination av tillverkning på plats och produktion i lågkostnadsländer kommer att ingå i tjänsteerbjudandena från de större IT-leverantörerna. ICT-tjänstebranschen håller på att mogna, vilket avspeglas i dess allmänna utveckling. Marknadstillväxten har varit betydligt lägre det senaste decenniet än under tioårsperioden innan dess. Affärsidé Värderingar BYGGA INFORMATIONSSAMHÄLLET KUNDNYTTA PERSONLIG UTVECKLING Affärsmiljön i ICT-tjänstebranschen Marknadsutvecklingen har strategisk betydelse för TietoEnator. Traditionella IT-tjänster kommer att polariseras till värdestyrda IT-tjänster och IT-tjänster som stapelvaror. Värdestyrda IT-tjänster består av tillväxtområden som ännu inte uppnått mognad, 8

11 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI AFFÄRSMILJÖN I ICT-TJÄNSTEBRANSCHEN TRADITIONELLA IT-TJÄNSTER T y n g d k r a f t VÄRDEDRIVNA IT-TJÄNSTER IT-TJÄNSTER SOM STAPEL- VARA inklusive konsulttjänster rörande omvandling samt outsourcing med avtalsmässiga effektgarantier. Inom det här området är TietoEnators mål att utveckla nya intäktsgenererande digitaliserade tjänster i partnerskapssamarbeten med sina kunder. IT-tjänster som är stapelvaror består av områden som snabbt konsolideras och uppnår mognad, vilket innefattar programoch driftsadministration, fristående outsourcing och outsourcing av processer som inte tillhör kärnverksamheten. Till följd av dessa trender kommer TietoEnator att göra om sin traditionella affärsmodell. En del av den nuvarande verksamheten går över till stapelvarumodellen och det finns ett behov av att ta ett kliv framåt och göra om värdekedjan samt möjligen avyttra eller överge några av verksamheterna med lägst mervärde. Detta innebär också en ständig press att skapa nya tjänster med högt mervärde och samtidigt effektivisera kostnadsstrukturen. Konkurrens och konkurrenter TietoEnators stora utmaning när det gäller konkurrenterna är att framgångsrikt möta den ökande globala konkurrensen och att öka lönsamheten på den globala marknaden. Företag kan möta dessa utmaningar med fokus och differentiering. TietoEnators huvudkonkurrenter är de ledande globala leverantörerna av IT-tjänster i västvärlden samt de lågkostnadsaktörer som fokuserar på tjänster med högt mervärde med inriktning på samma vertikala sektorer som TietoEnator. TietoEnators konkurrenter kan klassificeras som: Internationella aktörer på tjänsteområden Horisontella programvaruföretag Vertikalt fokuserade lösningsföretag Företag med inriktning på FoU-tjänster Strategi och utförande Bland de globala konkurrenterna positionerar sig TietoEnator i de marknadssegment där företaget kan växa och upprätthålla en hållbar konkurrenskraft. För att kunna uppnå detta behöver TietoEnator flytta sig uppåt i värdekedjan och samtidigt särskilja sig från konkurrenterna. Förändringarna i marknadsmiljö kräver större fokus på tjänsteerbjudandet och större synergieffekter mellan de olika affärsområdena. TietoEnators nya globala konkurrenskraft bygger på en kombination av djup vertikal kompetens, vilket representeras av TietoEnators affärsenheter effektiva lågkostnadsproduktion tjänsteerbjudande med synergieffekter program för koncerneffektivitet. TietoEnators konkurrenspositionering kan beskrivas med Treacys modell. TietoEnator vill vara världens ledande IT-tjänsteföretag nära kunden och prestera över branschgenomsnittet när det gäller lösningar och operativ förmåga. Utnyttja kraften genom att ta del av fördelarna med helt digitaliserade värdekedjor. Ramverk av Michael Treacy Ramverk av Michael Treacy Operativ överlägsenhet Kostnadsledare Kvalitet och service Effektivitet Självbetjäningsnivå Långsiktigt mål KONKURRENSSTRATEGI Fokus på digital utveckling Produktledarskap Överlägsna produkter Tid till marknad FoU, innovation Digitalisering på branschnivå Överlägsen konkurrenterna Närhet till kunden Massanpassning anpassa sig efter kundens krav Avkastning på kunden Varumärkeslojalitet 2005 Sett på lång sikt handlar TietoEnators strategiska prioriteringar och verksamhetsutveckling om kriterier för hållbar konkurrenskraft och en realistisk, tydlig karta som visar hur målen ska uppnås. Dessa kriterier används också vid beslut om investeringar och avyttringar. 9

12 GRUNDVÄRDERINGAR & STRATEGI HELTÄCKANDE VÄRDEERBJUDANDEN Kund- och lösningsspecifik systemadministration Branchspecifika lösningar och tjänster Digital Innovations Konsultverksamhet 2. Återanvändbara lösningar 3. Systemutveckling 4. Applikationsadministration 5. Heltäckande process- och nätverksadministration Digitalization Partnership Solution Partnership och Modernization Partnership Joinsourcing ICT-effektivitet & SLA-grund Tjänstevärdeavtal Affärsprocesser och effektivitetsförbättringar Tjänstevärdeavtal Affärstillväxt Tjänstevärdeavtal Resultatet kan uttryckas som en heltäckande digital värdekedja med lösningar och partnerskapstjänster från ett helt digitalt TietoEnator. TietoEnator kan täcka in hela värdekedjan med utvalda vertikala sektorer från början till slut och leverera högsta möjliga värde till sina kunder tack vare en unik kombination av vertikala lösningar med högt mervärde och partnerskapstjänster. TietoEnator erbjuder ett fullständigt sortiment av tjänster till regionala vertikala sektorer på hemmamarknader. Geografiska tillväxtinvesteringar fördelas enligt följande: bank, telekom, vård, elindustrin, skogssektorn och Digital Innovations. En investering kan vara ett förvärv, utveckling av lösningar, en värdestyrd affärsmodell, processutveckling eller att göra särskilda säljsatsningar på en viss kund. HR-strategi För att kunna genomföra strategin kommer TietoEnator att fortsätta med den systematiska chefsplaneringen som inleddes Den praktiska processen består av koncernledningens rundabordsmöten som sker 4-6 gånger per år. Målet är att identifiera de viktigaste ledningsbristerna, systematiskt planera för chefsrotation, utveckla de bästa begåvningarna och uppdatera listan med möjliga kandidater för olika chefspositioner. Fokusområden 2006 Förbättra den organiska tillväxten. Förbättra lönsamheten. Öka implementeringstakten av strategin. Införa differentierade dagordningar för chefer i affärsområdena: ha de rätta människorna på rätt plats anpassa organisationen för att stödja dagordningen fortsätta göra förvärv som stödjer implementeringen av strategin. Vända Processing & Network till tillväxt och återställa dess lönsamhet. Öka global sourcing till anställda till slutet av Etablera Digital Innovations i Norden och Tyskland. Ge organisationen energi genom chefsrotation. 10

13 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt 2005 Tillväxt på en bredare front Efter det första året av gradvis återhämtning på den europeiska marknaden för IT-tjänster blev 2005 ett år när denna positiva utveckling stärktes och utvidgades till flera nya kundbranscher. De huvudsakliga trenderna i branschen är fortfarande effektivitet och att få mer för mindre pengar. IT-investeringar blir emellertid ett allt attraktivare alternativ, liksom investeringar som stödjer nya produktlanseringar och time-to-market. Helt digitaliserade värdekedjor och helt automatiserade affärsprocesser har börjat växa fram inom flera branschsegment. Den här typen av nya tekniktillämpningar kommer att utgöra grunden för nästa språng i produktiviteten som IT kan erbjuda företag och samhälle i stort. Även branschen för IT-tjänster i sig genomgår en stor förändringsprocess. De traditionella IT-tjänsterna mognar och blir till stapelvaror. Inom detta område är konkurrensen som hårdast och allt fler lågkostnadsleverantörer ger sig in i konkurrensen. Tillväxten i de mogna delarna av branschen kommer att hållas tillbaka av konkurrens och prispress. Det finns emellertid också tjänster som skapar helt nya värdenivåer för kunderna. Dessa tjänster är hänförliga till transformationsprojekt (såsom stora förnyelser av kärnsystem) och utvecklingen av nya intäktsgenererande digitaliserade tjänster (såsom att skapa nya tjänster baserat på självbetjäningskoncept). Typiska förväntningar för tillväxten inom IT-tjänster de närmaste åren i Norden ligger mellan 5 och 7 procent. Tillväxtförväntningarna har minskat något det senaste året, sannolikt på grund av att volymtillväxten inte har gett de förväntade prisökningarna. Analysföretaget IDC (IDC, november 2005) förutser en årlig tillväxt på 5,2 procent i Finland och 4,9 procent i Sverige under perioden Analysföretaget Pierre Audoin Consultants (PAC 11/2005) beräknar att den nordiska marknaden för extern programvara och IT-tjänster ökar med 7,0 procent per år under , där den största årstillväxten väntas inom outsourcing med 9,2 procent. Den viktigaste produktionsfaktorn inom IT-tjänster är arbetskraft. Personalrelaterade kostnader är helt klart den största kostnadsposten i branschen, vilket innebär att löneutveckling, rörligheten på arbetsmarknaden och tillgång till kompetenta medarbetare är avgörande faktorer för framgång och lönsamhet. Den gynnsamma arbetsmarknaden var ett stöd för branschen under den tidiga återhämtningsfasen. Under år 2005 har det skett en tydlig ökning av arbetskraftens rörlighet och personalomsättningen för företag i branschen. Det är emellertid inte någon större brist på kompetenta medarbetare i Norden i dag, och den märkbara ökningen av lågkostnadsresurser begränsar löneinflationen. Under 2005 steg lönerna i sektorn för IT-tjänster med cirka 3 procent i Finland och 2,5 procent i Sverige. Baserat på kollektivavtal i Finland och Sverige väntas lönerna öka med cirka 2-3 procent under Tydligt ökad marknadsandel i Sverige TietoEnator har en marknadsledande ställning i Norden. IDC uppskattar att TietoEnators marknadsandel inom IT-tjänster i slutet av 2004 uppgick till 28 procent (31 procent 2003) i Finland och 8 procent (6 procent) i Sverige (IDC, 2005). Minskningen i Finland har skett helt inom området outsourcingtjänster, där TietoEnator hade ett utmanande år på grund av nya avtal under IBM och HP har ökat sina andelar inom detta område. När det gäller projekttjänster, där TietoEnator har en ännu starkare ställning, upprätthölls marknadsandelen och ingen av de större leverantörerna kunde öka sina andelar i någon större utsträckning. I Sverige har TietoEnator ökat marknadsandelen inom projekttjänster från 9 till 15 procent och blev därmed den största aktören på den här marknaden. Även i Sverige har IBM och HP stärkt sina respektive ställningar och även här skedde detta inom området outsourcingtjänster. Uppgifterna om marknadsandelar visar på en tydlig skillnad mellan den finska och den svenska IT-marknaden. Finland är en mycket koncentrerad marknad där de fem största leverantörerna har huvuddelen av den sammanlagda marknaden medan de största aktörerna i Sverige endast har måttliga marknadsandelar. Pierre Audoin placerar TietoEnator som den näst största leverantören av programvara och tjänster i Norden som helhet, efter IBM. På de vertikala marknaderna inom offentlig sektor, telekom samt elindustrin placerar sig emellertid TietoEnator som den största leverantören före IBM. (PAC, 2005). Det råder hård konkurrens på marknaden för IT-tjänster. Sett utifrån TietoEnators perspektiv kan konkurrenterna vara väldigt olika, beroende på bransch, tjänstetyp och geografi. TietoEnators konkurrenter kan delas upp i fyra olika grupper: stora, 11

14 KONCERNÖVERSIKT internationella tjänsteleverantörer, inklusive företag i lågkostnadsländer, horisontella programvaruföretag, vertikalt fokuserade företag inom lösningar samt företag inom FoU-tjänster. De vanligaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, exempelvis Accenture, CapGemini, HP och IBM som alla har olika starka och svaga sidor. När det gäller priserna är utvecklingen fortfarande mycket ojämn. Inom många områden har prispressen i viss mån lättat och mindre prishöjningar kan vara möjliga under Tjänster inom området outsourcing av infrastruktur står däremot ständigt inför trycket från sjunkande priser och ingen förändring väntas. Även de kunder som genomför strikta kostnadsbesparingsprogram pressar ned priserna. Därför måste leverantörer som vill kunna fortsätta att tillhandahålla priseffektivitet justera kostnaderna för att leverera dessa tjänster. För TietoEnator gäller detta inom telekomsektorn, där en allt större andel av tjänsterna levereras från lågkostnadsområden. Konsolideringen på leverantörssidan fortsatte under Affärer fortsätter att vara antingen lokala eller regionala för att uttöka verksamheten på hemmamarknaden eller i grannländer där leverantören inte har lika stark ställning. Trots den konsolidering som redan skett, fortsätter IT-tjänstbranschen att vara tämligen fragmenterad. Det visar att det finns utrymme för ytterligare konsolidering under de närmaste åren. Organisk tillväxt inom alla vertikala verksamheter Under 2005 uppvisade samtliga TietoEnators vertikala verksamhetsområden organisk tillväxt. Detta är en tydlig förändring från 2004, när det endast var sektorerna telekom och vård som uppvisade organisk tillväxt medans flera områden uppvisade stora skillnader. Den största förändringen har skett inom sektorerna bank, tillverkning och energi. Tieto- Enators horisontella verksamhet inom outsourcing av infrastruktur hade ett utmanande år Nettoomsättningen uppvisade en minskande trend, i huvudsak på grund av en mindre mängd avtal under Inom banksektorn fokuserar TietoEnators partnerskapskunder fortfarande på effektivitetsförbättringar. En gradvis men långsam övergång till investeringar i affärsutveckling är märkbar. Det råder en ständig prispress inom området partnerskapstjänster. Inom området lösningar har tillväxten återigen stigit och kunderna har framför allt varit intresserade av lösningar för likviditetsförvaltning, kort och betalningar. Det är en fortsatt hög efterfrågan på partnerskapstjänster inom pensionsförsäkringssektorn i Finland. AttentiV blev en del av TietoEnator I april lade TietoEnator ett bud på den brittiska koncernen AttentiV Systems, vars aktier var noterade på AIM på Londonbörsen (Alternative Investment Market). Förvärvsprocessen slutfördes i slutet av juni och AttentiV avnoterades som följd av förvärvet. AttentiV är en erfaren leverantör av programvarulösningar och tillhörande tjänster till sektorn för finansiella tjänster i Storbritannien och sysselsatte cirka 330 personer i slutet av september. AttentiVs integration med Tieto- Enator har fortlöpt som planerat. Integrationen av administrations- och affärsstruktur är redan slutförd. Arbetet med integrationen av verksamheten fortlöper. Under år 2006 kommer fokus att vara på att introducera varumärket TietoEnator och lansera nya tjänster och produkter på den brittiska marknaden samt integrerad kundhantering och gemensamma processer. Inom försäkringssektorn har TietoEnator tecknat flera nya avtal. Samriskföretaget TietoIlmarinen med 140 anställda inledde verksamheten i början av året. I februari tecknade TietoEnator ett partnerskapsavtal med TrygVesta. Syftet med samarbetet är att omvandla TrygVestas IT-arkitektur från en landsbaserad struktur till en ny nordisk tjänsteorienterad arkitektur. I mars tecknade TietoEnator och försäkringsbolaget If ett nordiskt outsourcingavtal som omfattar serverhanteringsverksamhet och slutanvändartjänster. TietoEnators avtal rörande processtjänster med Sampo förlängdes i juni med fem år. Dessutom har TietoEnator och ägarna till Esy Oy, en finsk leverantör av IT-tjänster inom arbetspensionsområdet, bildat ett samriskföretag, där TietoEnator äger 80 procent. Samriskföretaget inledde verksamheten i början av år Esy sysselsätter cirka 180 personer. DEN NORDISKA PROGRAMVARU- OCH IT-TJÄNSTEMARKNADEN Årlig marknadstillväxt, % Källa: Pierre Audoin Consultants,