Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6"

Transkript

1 Årsöversikt 2007.

2 TietoEnator Innehåll TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Koncernöversikt och affärsområden Koncernöversikt > 18 Banking & Insurance > 22 Telecom & Media > 24 Healthcare & Welfare > 26 Forest & Energy > 28 Government, Manufacturing & Retail > 30 Processing & Network > 32 Digital Innovations > 34 Software Centres > 35 Ansvarsfullt företagande HR ger organisationen stöd i tider av förändring > 37 Ansvarsfullt företagande > 39 Företagets styrning > 42 Styrelse > 48 Koncernledning > 50 Finansiell information Femårssiffror > 54 Resultaträkning > 55 Balansräkning > 56 Kassaflödesanalys > 57 Segmentinformation > 58 Aktier och aktieägare > 60 Information för aktieägare > 64 TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2007 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax

3 TietoEnator. > TietoEnator är ett IT-företag som erbjuder konsulttjänster samt utveckling och leverans av värdtjänster för digitala verksamheter. > TietoEnator har en ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på sin hemmamarknad i Norden, Baltikum och Polen. På den internationella marknaden fokuserar företaget på utvalda kompetensområden, med sikte på att utöka sin ledande ställning som partner inom FoU-tjänster för telekom samt den goda positionen inom skog, olja och gas. > Företagets ledning baseras på närhet till kunderna, branschkunskap samt gedigen kompetens om hantering av storskaliga förändringar inom affärsverksamheter och IT. > TietoEnator arbetar med många internationellt ledande företag och utvecklas i samklang med dem på deras huvudmarknader. FULLSKALIG TJÄNSTELEVERANTÖR PÅ HEMMAMARKNADEN HÖGT SPECIALISERADE LÖSNINGAR FÖR UTVALDA BRANSCHER Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas

4 TietoEnator Ett år av fokus. NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE NETTOOMSÄTTNING PER LAND Detaljhandel och logistik 5 % Tillverkning 6 % Energi 6 % Skog 5 % Telekom och media 37 % Övriga 5 % Bank och försäkring 22 % Offentlig sektor 15 % Processing & Network 22 % Forest & Energy 10 % Healthcare & Welfare 8 % Banking & Insurance 16 % Government, Manufacturing & Retail 10 % Telecom & Media 36 % Danmark, Frankrike, Nederländerna 1 % Övriga 5 % Italien 2 % Storbritannien 3 % Norge 5 % Tyskland 9 % Sverige 28 % Finland 45 % Andel av affärsområdenas totala nettoomsättning. Koncernelimineringar är inte beaktade. > Marknadsläget var fortsatt positivt Den marknad för IT-tjänster i Norden som är relevant för TietoEnator växte med 6 7 procent. > TietoEnators nettoomsättning ökade organiskt med 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media. > Rörelseresultatet tyngdes av flera leveransprojekt som gick med förlust samt problem i verksamheten för produktbaserade lösningar. Dessutom hade höga lönekostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. > I oktober reviderade företaget sin strategi. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, ompositionering av produktbaserade lösningar samt ett program för förbättring av lönsamheten. > Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar uppgående till sammanlagt 160 miljoner euro. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs 2008 och > Programmet för att förbättra lönsamheten väntas öka TietoEnators lönsamhet avsevärt. Företaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av > Enligt den reviderade strategin är målet att öka den globala resursförsörjningen i en snabbare takt. Inom tre till fem år från och med nu ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. I slutet av 2007 arbetade 19 procent av personalen i dessa länder. > I december utnämndes Hannu Syrjälä till koncernens nya koncernchef och vd. 2

5 NYCKELTAL Nettoomsättning, EUR miljoner 1 772, ,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar av engångskaraktär, EUR miljoner 42,9 112,0 Marginal, % 2,4 6,8 Rörelseresultat (EBIT), EUR miljoner 1,3 127,7 Rörelsemarginal, % 0,1 7,8 Resultat före skatt, EUR miljoner 8,6 124,5 Resultat per aktie, EUR 0,44 1,15 Eget kapital per aktie, EUR 6,67 8,51 Utdelning per aktie, EUR 0,50 1,20 Investeringar, EUR miljoner 87,7 77,9 Avkastning på eget kapital, % 5,7 15,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 18,7 Gearing, % 34,4 14,9 Soliditet, % 40,2 48,4 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 dec

6 TietoEnator VD HAR ORDET Insikt om behov av förändring År 2007 var ett år med betydande förändringar för TietoEnator. Lönsamheten försämrades snabbt vilket ledde fram till att företaget påtagligt reviderade sin strategi och verksamhet. Vi insåg och accepterade behovet av förändring och har nu gjort en grundlig analys av situationen. Allmänt sett finns det två huvudskäl till den dåliga lönsamheten. För det första har prispressen på våra tjänster i kombination med kostnadsökningar lett till en ohållbar situation. Konkurrensen från Asien och den överhettade arbetsmarknaden minskade lönsamheten. Den andra utmaningen var leveransproblem och felbedömningar i vissa projekt, särskilt när det gäller verksamheten för produktbaserade lösningar. Vi har strävat efter att utöka verksamheten i nya geografiska regioner, men har inte varit framgångsrika eftersom investeringarna inte varit tillräckligt stora för att ha någon effekt. Den närmaste tiden blir en av våra huvuduppgifter att arbeta med de områden som har mest negativ inverkan på resultatet. Programmet för att förbättra lönsamheten är inriktat på detta. TietoEnator satsar helhjärtat på att genomföra de planerade åtgärderna. Här ingår att utvärdera erbjudanden och verksamhetsländer, förbättra kvaliteten samt uppgradera riskhanteringen. Vi avser även att rationalisera administrationen och förbättra beläggningsgraden. På lång sikt behöver vi optimera vår globala resursförsörjning så att kostnadsbasen återspeglar de olika verksamhetsmiljöernas krav. Dessutom kräver förändringar i kundernas affärsverksamheter att vi utökar verksamheten utanför hemmamarknaderna. Programmet för att förbättra lönsamheten är en nödvändighet för att vi ska kunna stärka förtroendet för Tieto- Enator hos kunder, personal och investerare. Tyvärr innebär programmet också en reducering av antalet anställda, men denna måste ske på ett effektivt sätt och utan förseningar. Ett företag som TietoEnator vars framgångar är beroende av kompetensen och motivationen hos medarbetarna har inte råd med långa perioder av osäkerhet. Som en del av programmet har vi beslutat att fördubbla antalet anställda på de globala kompetenscentren under de

7 närmaste tre till fem åren. Att lägga till internationella center och resurser på den nuvarande plattformen innebär i sig nya utmaningar. Processen kräver särskild uppmärksamhet från oss, och att rekrytera ny personal i områden där TietoEnator inte är känt framtvingar andra metoder än på hemmamarknaderna. Vi är fullt medvetna om dessa utmaningar och har redan påbörjat aktiviteter avseende detta. Även om de kortsiktiga satsningarna handlar om att förbättra lönsamheten, vill vi tillförsäkra tillräckligt stora investeringar i framtida tillväxt. Genom att koncentrera oss på färre marknader där vi kan bli ledande, är vi ett steg närmare målet. Vår starka ställning på hemmamarknaderna och den förstklassiga kundbasen bygger båda på företagets branschkompetens och på det förtroende vi har byggt upp hos våra kunder. Vi kommer att fortsätta att utnyttja dessa styrkor och kärnkompetenser i den framtida utvecklingen av verksamheten. Vår kärnkompetens är att hantera stora, komplexa IT-projekt och ge kunderna stöd i omvandlingen av verksamheter. Dessa styrkor har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet under de senaste problemfyllda åren. Vi har nu omfokuserat strategin och har separata globala och regionala strategier. Detta hjälper oss att utveckla affärsmixen så att vi kan tillgodose särskilda behov på olika marknader. På hemmamarknaderna är Sverige det land som erbjuder den största potentialen för förbättring av tillväxt och lönsamhet. Globalt sett har vi valt ut ett fåtal sektorer som ska få styra tillväxten. De innefattar snabbväxande områden som forskning och utveckling inom telekomområdet samt olja, gas och skog, där vi redan tillhör de ledande IT-leverantörerna i världen tack vare vårt nordiska kunnande. Det finns fortfarande en stor potential för ett ökat användande av IT inom många sektorer. Vi vill erbjuda våra kunder IT-tjänster som ger dem möjlighet att utveckla nya, innovativa tjänster åt sina kunder. Samtidigt vill vi hjälpa kunderna att effektivisera den egna verksamheten och förbättra lönsamheten. Största möjliga kundnytta når vi genom att kombinera innovation med lägre kostnader för produktion. TietoEnator är väl positionerat att bli det prioriterade alternativet för kunder i utvalda branscher. Målet är att utveckla bolagets starka sidor, fortsätta att växa och åtgärda de faktorer som har påverkat lönsamheten negativt. De två viktigaste faktorerna i vår verksamhet är kunder och medarbetare. Att förstå kundernas behov är grunden för vår affär. Medarbetarnas kompetens och engagemang är av avgörande betydelse för att nå de fastställda målen. Tillsammans ska vi utveckla TietoEnator till det ledande IT-företaget. TietoEnator kommer att bli känt för tjänster med hög kvalitet. Vi kommer också att erbjuda våra medarbetare de bästa möjligheterna till karriär och personlig utveckling. Samarbete är nyckeln till framgång. Esbo, Finland, februari 2008 Hannu Syrjälä Verkställande direktör och koncernchef

8 TietoEnator STRATEGI Reviderad regional och global strategi.

9

10 TietoEnator STRATEGI Fokus på företagets starkaste kort TIETOENATOR SIKTAR PÅ ATT YTTERLIGARE STÄRKA SIN LEDANDE STÄLLNING SOM FULLSKALIG LEVERANTÖR AV IT-TJÄNSTER PÅ HEMMAMARKNADEN. INTERNATIO- NELLT STRÄVAR FÖRETAGET EFTER ATT KONSOLIDERA POSITIONEN INOM ETT FÅTAL UTVALDA BRANSCHER. DET HAR MEDFÖRT ATT TIETOENATOR HAR REVIDERAT SINA REGIONALA OCH GLOBALA STRATEGIER. FÖRETAGET FOKUSERAR PÅ TJÄNSTER SOM REPRESEN- TERAR BOLAGETS KÄRNKOMPETENS ATT ERBJUDA LÖSNINGAR SOM MÖJLIGGÖR NYA TJÄNSTEMODELLER SAMT GE KUNDERNA STÖD I TILLHÖRANDE AFFÄRS- TJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN AV DESSA. DEN INHEMSKA MARKNADSANDELEN ÄR SÄRSKILT STOR I FINLAND. MARKNADSANDELEN KAN BLI STÖRRE I ANDRA LÄNDER. FÖRETAGET HAR INLETT EN SÄRSKILD SATSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN. Med sikte på lönsam tillväxt TietoEnators strategi har som mål att förbättra företagets lönsamhet och skapa en hållbar grund för framtida tillväxt. TietoEnators styrelse fastställde nya långsiktiga finansiella mål i juli 2007 ett av dessa mål är att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent. TietoEnator siktar på att ytterligare stärka sin ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på hemmamarknaden i Norden, Baltikum och Polen. Internationellt strävar företaget efter att konsolidera sitt ledarskap inom forskning och utveckling för telekom och sin starka position inom skog, olja och gas. Det har medfört att TietoEnator har reviderat sina regionala och globala strategier. FINANSIELLA MÅL > ATT VÄXA ORGANISKT I SNABBARE TAKT ÄN AKTUELL MARKNAD. TILLVÄXTSTRATEGIN STÖDS AV FÖRVÄRV > RÖRELSEMARGINAL (EBIT I PROCENT) PÅ ÖVER 10 PROCENT MÅL FÖR STRUKTUR PÅ EGET KAPITAL OCH UTDELNING > LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR SKULDSÄTTNINGSGRAD ÄR 40 PROCENT. > EN UTDELNINGSPROCENT PÅ CIRKA 50 PROCENT AV NETTOVINSTEN INKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER. ÅRLIG UTBETALNING AV UTDELNING KOMMER EMELLERTID ATT BERO PÅ FÖRETAGETS FINANSIELLA STÄLLNING OCH STÖRRE INVESTERINGSBEHOV. 8

11 Den regionala strategin utgår från företagets starka ställning i Norden. TietoEnator har definierat Norden, Baltikum och Polen som sin hemmamarknad. Dessutom levererar företaget tjänster åt sina inhemska kärnkunder på deras huvudmarknader globalt. På hemmamarknaden avser företaget att stärka den ledande ställningen som leverantör av heltäckande IT-tjänster. TietoEnator har omfattande erbjudanden, från utveckling och implementering av IT som stöd för kundernas affärsprocesser till drift av e-verksamheter. Tack vare detta kan kunderna vända sig till TietoEnator för hela tjänstepaket som tillgodoser deras behov. TietoEnators styrka på hemmamarknaden är den förstklassiga kundbasen, närheten till kunder, lokala verksamheter och ett starkt varumärke. Partner till starka kunder på den internationella marknaden I linje med TietoEnators globala strategi satsar företaget större delen av sina investeringar på de affärssektorer som bedöms ha den största tillväxtpotentialen. TietoEnator har redan en stark ställning inom spjutspetssektorerna i företagets internationella verksamhet. Det är Europas ledande företag inom forskning och utveckling för telekom och en internationell ledare i nischsektorer inom skog, olja och gas. Som partner till internationellt ledande och växande aktörer har företaget en utmärkt position när det gäller att fortsätta visa vägen inom utvalda kompetensområden och ligga kvar i tillväxtspåret. En del av företagets internationella verksamhet bygger på produktbaserade lösningar som representerar företagets mest avancerade branschkunskap. Genom att kombinera produkter och tjänster kan TietoEnator behålla sin konkurrenskraft och tillgodose kundernas behov. REGIONAL STRATEGI Fullskalig leverantör av IT-tjänster till följande sektorer GLOBAL STRATEGI Specialiserade lösningar för utvalda branscher Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas B

12 TietoEnator NYA TJÄNSTER KOMMER ATT PRESENTERAS AV VÅRA KUNDER UNDER DE KOMMANDE ÅREN. DIGITALISERADE LÖSNINGAR KAN UTNYTTJAS MER I AFFÄRSPROCESSER INOM MÅNGA SEKTORER. INNOVATIVA LÖSNINGAR SOM UTNYTTJAR DESSA MÖJLIGHETER ÄR DEN VIKTIGASTE KÄLLAN TILL TILLVÄXT FÖR TIETOENATOR. Tillväxt från ökningen av digitaliserade lösningar och förbättrade marknadsandelar TietoEnators kunder bedriver sina verksamheter i en mycket konkurrensutsatt miljö där de flesta tjänster är IT-baserade och innovativa tjänster ofta utgör viktiga framgångsfaktorer. När behoven av effektivitet också är höga har industriell tjänsteproduktion en viktig roll att spela när det gäller leveransen av tjänster. Kunder KUNDERNAS UTMANING Tillväxt Effektivitet Nya innovativa tjänster Affärsutveckling Industriell produktion av tjänster Tjänstesektorer som är nära konsumenterna, som banker, har varit bland de första att ändra sina verksamheter i linje med denna trend och har lanserat e-tjänster. Inom dessa sektorer har vissa verksamhetsområden dock redan digitaliserats i hög utsträckning. Därför bygger tillväxten för IT-tjänster på att man utvecklar nya tjänster och typer av tjänster. Dessutom finns en stor outnyttjad potential i sektorer där digitaliseringen ännu inte har fått upp farten, exempelvis inom den offentliga sektorn och detaljhandeln. Inom dessa sektorer kommer IT att utnyttjas i affärsprocesser där man tidigare inte använt IT. Offentlig sektor EXEMPEL PÅ DIGITALISERINGSGRAD Detaljhandel Teleoperatörer Interna tjänster för banker Tjänster för bankers slutanvändare Affärsmiljön har öppnat denna möjlighet för TietoEnator kunderna finns i de sektorer som kommer att påverkas mest av nästa digitaliseringsvåg. Digitala tjänster, för migrering av verksamheter till digitaliserade lösningar, utgör faktiskt en av företagets viktigaste tillväxtmöjligheter. TietoEnator strävar särskilt efter tillväxt inom tjänster som ger kunderna högt mervärde. Företaget erbjuder innovativa lösningar som ger ökad försäljning och möjliggör nya tjänstemodeller. TietoEnator hjälper också kunderna med industriell tjänsteproduktion. Att ge kunder stöd vid affärsförändringar och IT-utveckling är en av TietoEnators kärnkompetenser. Till värdeadderande tjänster hör också outsourcing av affärsprocesser liksom tjänster som knyter samman affärsområdenas erbjudanden och på så sätt tillgodoser kundernas behov. Dessa innefattar de branschinriktade affärsområdena samt Processing & Network och Digital Innovations. Tjänstepaketen kombinerar innovation och effektivitet genom att se till varje kunds specifika behov. Ompositionering i Sverige Med tanke på omfattningen av TietoEnators verksamhet i Sverige och potentialen i den svenska ICT-sektorn, har företaget inlett en särskild satsning på att öka konkurrenskraften i den svenska verksamheten. Satsningen har som mål att ompositionera TietoEnator till lönsam marknadsledare inom IT-tjänster på den svenska marknaden. > BAKGRUND FÖRETAGEN GÅR ONLINE En stor andel av produkter och tjänster framställs, distribueras och används redan digitalt och IT:s betydelse för företagen ökar fortfarande. Tjänster motsvarar för närvarande över 65 procent av BNP i Europa och även den andelen ökar. Om bara några få år kommer elektroniska tjänster att motsvara över hälften av värdet på alla tjänster. Dessutom används digitala processer i allt högre grad för att styra produktion och distribution av många fysiska produkter. Den här trenden kommer att bli allt tydligare under de närmaste åren när de digitalt infödda kommer in på företagen. Det är den generation som använt digitala medier för alla sina affärer sedan barndomen. Dessa digitalt infödda kräver kontinuerliga tjänster och användarvändlighet utan begränsningar i form av tid eller plats detta oavsett om det handlar om konsumenttjänster, affärer mellan företag eller interna processer. Denna generation kommer att leda nästa digitaliseringsvåg, och bereda väg för mer ekonomiska, säkra och miljövänliga tjänster och processer för både företagskunder och kunder i den offentliga sektorn. Denna trend har tidigt blivit tydlig inom många sektorer som är starka i Norden exempelvis banker, telekom och skog. Norden skulle kunna kallas den elektroniska verksamhetens e-laboratorium. TietoEnator har lång erfarenhet av nära samarbete med ledande internationella företag tack vare dessa partnersamarbeten har företaget fått erfarenhet av att utveckla nya affärsmodeller och utnyttja IT i flera olika branscher. Denna erfarenhet är fortfarande en av TietoEnators strategiska tillgångar. 10

13 NÄR IT-BRANSCHEN MOGNAR OCH BLIR GLOBAL, SPELAR DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONEN AV TJÄNSTER EN ALLT VIKTIGARE ROLL. KOMPETENS TAS TILL VARA ÖVER BÅDE AFFÄRSSEKTORER OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN. Utnyttja kompetens tvärs över både affärssektorer och geografiska områden TietoEnators erbjudanden bygger på tjänster och produktbaserade lösningar och allt oftare på en kombination av dessa. Lösningar och komponenter för särskilda sektorer hämtas från andra IT-företag, eller är, inom vissa kompetensområden, interna lösningar. TietoEnator investerar i egna lösningar när de bedöms vara tillräckligt konkurrenskraftiga. Inom områden där så inte är fallet samarbetar TietoEnator med andra IT-företag. möjliga lösningar. Expansion genom förvärv är ett alternativ när det förvärvade företaget kompletterar TietoEnators aktuella kompetens, förvärvet säkerställer resurser eller ger nya kunder. 19 % LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR GLOBAL SOURCING 81 % 3 5 år 40 % 60 % Antal anställda dag Mål BRANSCHSPECIFIK OCH BRANSCHÖVERSKRIDANDE KOMPETENS Andel anställda offshore, av totalt antal anställda Andel anställda onshore, av totalt antal anställda Banking & Insurance Telecom & Media Starka kundrelationer Healthcare & Welfare Forest & Energy Branschkompetens och branschfokuserade lösningar Tjänsteerfarenhet/utvecklingskompetens Kapacitet för verksamhetskritisk ICT-produktion Government, Manufacturing & Retail För att säkerställa tillgängligheten på rätt kompetens liksom företagets konkurrenskraft prismässigt, ökar TietoEnator den globala produktionen. Företagets mål är att öka andelen anställda på offshore-anläggningar till 40 procent av totalt antal anställda inom tre till fem år. Expansionen genomförs i huvudsak genom att utöka de nuvarande kompetenscentren, men fokuserade förvärv och öppnandet av nya center är också 2008 Fokus på program för att förbättra lönsamheten TietoEnators Performance Improvement Programme som offentliggjordes i oktober 2007 väntas förbättra bolagets lönsamhet väsentligt. TietoEnator uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Programmet består av tre delar > Öka kvaliteten på tjänsterna > Förbättra beläggning av personal och anläggningar, minska administrativa kostnader och öka global resursförsörjning > Omstrukturera, avveckla eller avyttra lågpresterande verksamheter Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och > BAKGRUND IT MOGNAR OCH BLIR GLOBALT, ÖKAD BETYDELSE FÖR PARTNERSAMARBETEN I takt med att IT-branschen mognar, sker en snabbare uppdelning av marknaden i IT-tjänster med högt mervärde och standardiserade tjänster. Vidare ökar betydelsen av effektivitet och tjänsteleverans. Det är oerhört viktigt för GLOBALISERINGEN MÄRKS företagen att lösa hur och var tjänster ska produceras. BÅDE INOM TJÄNSTER Globaliseringen gör sig påmind både inom IT-tjänster OCH VERKSAMHETEN och -lösningar. Standardiserade FÖR LÖSNINGAR produkter blir allt viktigare världen över. Företag som tillverkar dessa produkter kan få en stark ställning, särskilt i stora bolag. Globala programvaruleverantörer avser att stärka ställningen även bland medelstora företag och det kan i framtiden omvandla verksamheter i branschen. Produkter kommer allt oftare att erbjudas som en tjänst (SAAS Software As A Service) och det kommer att bli allt viktigare att bilda partnersamarbeten med lokala företag. TietoEnator är en stark aktör i denna trend tack vare sin branschkompetens kan företaget fungera som en partner som integrerar lösningar i kundernas IT-system. 11

14 TietoEnator ERBJUDANDE Differentiering bygger på utveckling av erbjudanden För TietoEnator definieras ett erbjudande som en kommersialiserad produkt eller ett tjänstepaket som erbjuder en lösning på kraven hos en viss kundgrupp eller i ett visst marknadssegment. En annan viktig aspekt i konceptet är att säkerställa att både erbjudandets innehåll, produktion och leveransmodeller är återanvändbara i tillräckligt hög grad på alla marknader. TietoEnators erbjudande består av tjänster, egna eller samarbetspartners produkter samt de tillverknings-, försäljnings- och leveransmetoder som används för att tillhandahålla erbjudandena. Ett erbjudande kan också byggas upp helt kring tjänster. Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt i internationell skala måste skilja sig från mängden. Erbjudanden är unika modeller för att skapa det mervärde kunderna behöver för att skilja ut sig från konkurrenterna. De produkt- och tjänstepaket som kan säljas, tillverkas och levereras på samma sätt på alla viktiga marknader utgör affärsområdenas huvuderbjudanden. Affärsområdena kan också erbjuda högt utvecklade, lokala erbjudanden som tillgodoser behoven hos de mindre, lokala kunderna. De faktorer som styr efterfrågan varierar mellan affärsområdena. Bredare tjänsteutbud med partners Även om TietoEnators uppdatering av strategin 2007 siktar på att både minska företagets produktverksamhet och revidera produkt- och tjänsteutbudet, kommer detta inte att minska vikten av att utveckla erbjudanden. Kunderna vill köpa paketerade lösningar och därför fortsätter TietoEnator att göra systematiska satsningar på att utveckla erbjudanden både lokalt och på den globala arenan. ERBJUDANDEN ÄR UNIKA TietoEnator kommer att MODELLER FÖR ATT SKAPA fortsätta att erbjuda produkter DET MERVÄRDE KUNDERNA inom områden där företaget har globalt konkurrenskraftiga BEHÖVER FÖR ATT produkterbjudanden, eller där SKILJA UT SIG FRÅN man kan göra investeringar KONKURRENTERNA. i att ta fram ett erbjudande. Eftersom andelen produkter som utvecklats av teknik- och programvarupartners ökar, minskar vikten av TietoEnators egna produkter som grund för internationell tillväxt. I dessa partnersamarbeten kan Tieto- Enator dra nytta av sin branschkunskap genom gemensam produktutveckling. OUTSOURCADE TJÄNSTER FÖR APOTEKET I SVERIGE Svenska apotek expedierar cirka 24 miljoner e-recept per år. Apotekens kunder gör cirka 90 miljoner besök på apoteken per år. IT utgör ett viktigt stöd i satsningen på att korta kötiderna och förbättra kundservicen. TietoEnator har fått i uppdrag att tillhandahålla ett omfattande tjänstepaket som rör administration av tillämpningar, utveckling, integration och ICT-infrastruktur till det statligt ägda Apoteket. Både applikationsadministration och -utveckling är inriktade på uppgradering av tjänster. Apoteket expedierar det största antalet e-recept i världen. Integrationen av tillämpningar innebär snabbare expediering och elektronisk självbetjäning för kunderna. Apoteket har över anställda. Ett antal av dem kommer att få digitala arbetsplatser. Denna lösning innebär att man kan logga in på olika IT-system oavsett tid och plats, vilket garanterar löpande kundservice. TietoEnator har ett heltäckande ansvar för arbetsstationsrelaterade tjänster. Infrastrukturtjänsterna innefattar program- och serverdrift med oerhört höga krav på tillgänglighet och katastrofberedskap. Faktum är att det var den höga kvaliteten på TietoEnators tjänster som var huvudanledningen till att Apoteket valde TietoEnator till outsourcing partner. Bild: Håkan Lindgren 12

15 Utökat samarbete med globala teknikleverantörer TietoEnator har proaktivt utvecklat och stramat upp samarbetet med utvalda teknikleverantörer under ett antal år. Partnerskapen har utvecklats till högsta nivå. De stora leverantörerna har också satsat mer resurser på sina samarbeten med TietoEnator. I samtliga av TietoEnators verksamhetsländer har hanteringen av leverantörsrelationer anpassats efter de viktigaste leverantörerna för att uppnå globala villkor och förutsättningar. Detta har placerat TietoEnator på kartan för teknikleverantörer över hela världen vilket säkerställer att företaget och dess kunder får största möjliga uppmärksamhet. Företagen bedriver också gemensamma FoU-projekt samt strategisk, branschanpassad planering av marknadsintroduktioner och marknadsföringsåtgärder. Partnersamarbetena har genererat tydliga fördelar för Tieto- Enator, leverantörer och kunder. Genom att centralisera inköpen har TietoEnator kunnat göra betydande besparingar när det gäller program- och teknikkostnader. Företaget försöker utnyttja gemensam teknisk kompetens snabbare och mer effektivt i utvecklingen av sina kunders affärsverksamhet detta har lett till en förbättrad konkurrenskraft och genererat mer affärer med huvudkunder baserat på gemensamma erbjudanden. Teknikleverantör SAMARBETE MED TEKNIKLEVERANTÖRER Köp av mjukvara, teknik och utrustning till bolaget och dess kunder TietoEnator Teknikleverantör Affärer baserade på gemensamma erbjudanden Kunder Samarbete med teknikleverantörer ger kostnadsbesparingar vid TietoEnators inköp och genererar fler affärer med viktiga kunder baserat på gemensamma erbjudanden. Fokus på att utveckla återanvändbara program TietoEnator har ökat samarbetet med ledande globala leverantörer av programvaruplattformar och den interna hanteringen av leverantörsrelationer hanteras från och med nu av ett enda produktionscenter. Utöver att utveckla tjänster fokuserar företaget på utveckling av återanvändbara programvaror som kompletterar dessa plattformar. MICROSOFT ÄR TIETOENATORS STRATEGISKA PARTNER TIETOENATOR HAR ÖKAT SAMARBETET MED GLO- BALA LEVERANTÖRER AV PROGRAMVARUPLATT- FORMAR. LEVERANTÖRSRE- LATIONERNA HANTERAS AV ETT ENDA PRODUK- TIONSCENTER. Under de senaste åren har Microsoft och TietoEnator aktivt trappat upp samarbetet. Microsofts roll har utvecklats från att vara en teknikleverantör till att bli en strategisk partner. Båda parter har gjort betydande investeringar i samarbetet. TietoEnator har till exempel utnyttjat Microsofts programplattform och produktlösningar såsom Unified Communication, Information Worker och Dynamics för att utveckla sina tjänsteerbjudanden. För Microsoft Corporation är samarbetet med TietoEnator en av deras viktigaste satsningar i partnerverksamheten i Europa. 13

16 TietoEnator GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING Från lågkostnadsförsörjning till globala leveranskedjor Global resursförsörjning leverans av IT-tjänster från geografiskt spridda platser har blivit en viktig del av TietoEnators dagliga verksamhet. Geografiskt spridd produktion innebär att företaget kan leverera tjänster och lösningar som uppfyller kundernas kvalitets- och kostnadsförväntningar. TietoEnators strategiska mål är att öka den globala resursförsörjningen om tre till fem år ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. År 2007 fortsatte TietoEnator att aggressivt utöka produktionsvolymen på sina anläggningar för global resursförsörjning högkvalitativa center i Europa och Asien. I dag har bolaget ett antal produktionsanläggningar i Europa och Asien som utgör en utmärkt plattform för ytterligare utvidgning av verksamheten. En diversifierad strategi med flera anläggningar ger TietoEnator tillgång till talanger och resurser i ett stort geografiskt område. Fokus på kunden De av affärsområdenas konsulter som arbetar nära kunderna ger vägledning för produktionen på de globala sourcinganläggningarna. De ansvarar också för hantering av kundrelationer, prissättning, underhåll av den egna specialistkompetensen och för kunskaper om lokalt språk och lokal kultur. Att både ha experter nära kunden och specialister på sourcinganläggningar kombinerar fördelarna med kund- och marknadskompetens med kostnadseffektiv leverans av tjänster. TietoEnator har utökat andelen global resursförsörjning i större delen av de viktigaste kundrelationerna. GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING ÄR EN INTEGRERAD DEL AV TIETOENATORS ERBJUDANDE BRANSCHKUNSKAP TietoEnators erbjudanden Global produktion: Programvarutest Projekt inom programvaruutveckling Applikations- eller produktstöd Incident-, problem- och förändringshantering Applikationshantering Drift Global resursförsörjning spelar en viktig roll i samtliga av Tieto Enators erbjudanden. Företaget får en betydande konkurrensfördel tack vare dess förmåga att kunna erbjuda globala resurser med ett fullständigt sortiment av IT-tjänster, inklusive IT- och affärskonsulttjänster, programutveckling, forskning och utveckling, testning och integration, administration av program och drift samt utkontraktering av branschspecifika affärsprocesser (BPO, Business Process Outsourcing). MVNO-TJÄNSTER ÅT BLYK Blyk är den första mobiloperatören som kopplar samman ungdomar med de populäraste varumärkena. Blyk finansieras med reklamintäkter och erbjuder gratis sms och samtalstid. Tack vare TietoEnators MVNO-tjänster (Mobile Virtual Network Operator) kan nu Blyk koncentrera sig på tjänster till sina slutkunder. De tjänster som TietoEnator levererar omfattar heltäckande lösningar för admi- nistration av program och affärsprocesser samt en flexibel IT-infrastruktur. MVNO kräver ett antal olika tjänster för sina affärsfunktioner. De innefattar värdtjänster, portaler för slutanvändare och gateways samt faktureringslösningar för tjänster med högt mervärde. Operatörer köper ofta in dessa tjänster från olika leverantörer. Genom att utnyttja kompetensen inom Telecom & Media, Processing & Network och Digital Innovations kan TietoEnator erbjuda ett heltäckande IT-tjänstpaket som tillgodoser alla behov hos operatörerna. TietoEnator hanterar också det komplexa programpaket från tredje part som är integrerat i Blyks affärssystem samt användar- och supporttjänster. Ett flerspråkigt callcenter ingår i tjänstepaketet. Nyckelfärdiga tjänster som stöd för Blyks framtida expansion levereras av TietoEnator-team i Lettland, Tjeckien och Finland. 14

17 Utvalda platser med utvalda kompetensprofiler TietoEnators strategi för global resursförsörjning har gått ut på att bygga upp en omfattande verksamhet i Europa bestående av flera kompetenscenter i olika länder. Detta ger både fysisk och kulturell närhet till kunderna. De europeiska anläggningarna har förstärkts med utvalda platser i Asien. Utöver närheten till kunderna har strategin med flera anläggningar flera andra fördelar. Den minskar riskerna med att vara beroende av en enda marknad vad gäller till exempel brist på kompetens, kostnadsinflation eller störningar på arbetsmarknaden. Den garanterar också flexibel skalbarhet. Drivkraften för att bygga upp ett nätverk av globala resurser är att gradvis gå över från att jaga kostnadsfördelar till att söka rätt kompetens. Detta beror på ökningen i kompetensnivåerna i tillväxtländerna, den krympande klyftan mellan kostnaden för ITspecialister i i-länder och tillväxtländer samt den begränsade tillgången på IT-kompetens i Västeuropa. Följden är att mervärdet från resursnätverket ökar och att resursförsörjningen utvecklas mot en uppbyggnad av globala kompetenskedjor. Global leveransmodell underlättar återanvändbarhet och ökar produktiviteten Ett viktigt inslag i alla TietoEnators huvuderbjudanden är den globala leveransmodellen. Modellen är en leveranskedja som kombinerar tillgängliga resurser i länder med olika kostnadsnivåer för att ta fram ett visst erbjudande åt kunden. I stället för att använda de lokala resurser som finns tillgängliga på varje marknad, innebär den globala leveransmodellen att företaget kan återanvända sina erbjudanden. Den produktivitet, kostnadseffektivitet och produktionskapacitet som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig kan bara uppnås med hjälp av dessa modeller. TietoEnators mål är att skapa en global leveransmodell som kan användas som standard vid produktionen av så många erbjudanden som möjligt. De olika kraven inom bolagets affärsområden och enheter innebär dock att vi troligen inte kan nå fram till en enda, fullständigt heltäckande modell som kan användas i hela koncernen. Växande global resursförsörjning är strategiskt viktigt Totalt antal anställda på TietoEnators globala kompetenscenter ökade ytterligare under 2007 och uppgick till cirka anställda eller 19 procent av arbetskraften vid årets slut. Det största centret ligger i Ostrava i Tjeckien, med cirka 1100 anställda i slutet av året. Det är strategiskt viktigt för TietoEnator att ytterligare utöka sin globala resursförsörjning för att kunna garantera konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och tillgänglig kompetens för företaget. TietoEnator avser därför att öka ansträngningarna att utöka den globala produktionskapaciteten. Expansionen blir i första hand organisk, men fokuserade förvärv och ytterligare samarbeten är möjliga. TIETOENATORS PROGRAMVARUCENTER OCH DERAS SPECIALOMRÅDEN: TietoEnator har inrättat flera anläggningar som täcker både flera branscher och kompetenser vilket utgör en skalbar plattform för samtliga av TietoEnators affärsområden och kunder. Utöver dessa flerfunktionella anläggningar har TietoEnator branschspecialiserade center. Sammantaget utgör dessa anläggningar ett globalt kompetensnätverk. Ostrava, Tjeckien > fullständig kompetens- och tjänsteportfölj, programtjänster, utveckling av lösningar, drift och en mängd egna specialkompetenser Pune, Indien > utveckling av lösningar, kompetenscenter för bank- och vårdsektorn Vilnius, Litauen > programtjänster för skandinaviska kunder Minsk, Vitryssland > programtjänster för telekom- och banksektorn Branschspecifika produktionsanläggningar innefattar: Szczecin, Polen > produktutvecklingstjänster inom telekom Beijing och Chengdu, Kina > produktutvecklingstjänster inom telekom Hyderabad, Indien > produktutvecklingstjänster inom telekom 15

18

19 AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt & affärsområden.

20 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt Marknaden för IT-tjänster Marknadsläget var fortsatt positivt Enligt uppskattningar av Pierre Audoin Consultant (PAC), ökade den nordiska marknaden för IT-tjänster med 6 7 procent. Den starkaste tillväxten fanns inom områdena applikationsförvaltning och programrelaterad outsourcing. Inom de flesta områden var priserna antingen stabila eller något högre än föregående år. Prispressen kvarstår dock inom vissa segment, såsom infrastrukturtjänster. Investeringar i IT-lösningar DEN MARKNAD FÖR som hjälper kunderna att IT-TJÄNSTER SOM ÄR utveckla nya tjänster utgör en av de huvudsakliga drivkrafterna för tillväxt. För att kunna RELEVANT FÖR TIETO- ENATOR VÄNTAS HA EN växa måste företagen ta fram ÅRLIG TILLVÄXT PÅ SEX nya tjänster med nytt och mer omfattande tjänsteinnehåll, TILL SJU PROCENT UNDER tjänster som erbjuder en överlägsen upplevelse och utnyttjar DE KOMMANDE ÅREN information som kunden skapat och data om hur tjänsten används. Det är dock oerhört viktigt att bygga upp industriella processer för leverans av tjänster. För det första säkerställer detta effektivitet och bibehåller den förväntade nivån vad gäller tjänstens och upplevelsens kvalitet. För det andra är allt fler verksamhetskritiska processer beroende av IT-plattformar och vi ser en ökning av helt digitala tjänster. Den största utmaningen för alla branscher och företag är att anta en tjänstebaserad affärsmodell, som tar över efter gamla affärsmodeller, processer och IT-infrastruktur. Den marknad för IT-tjänster där TietoEnator är verksamt väntas ha en årlig tillväxt på 6 7 procent under de närmaste åren, där outsourcing väntas ha den högsta tillväxten, 7,9 procent (CAGR ). Volymen ökar helt klart snabbare än priserna. Programrelaterad outsourcing väntas bli det största tillväxtområdet (PAC, 2007). Konkurrens TietoEnators konkurrenter inom olika kundbranscher, tjänstetyper och regioner varierar mycket. Konkurrenterna kan i princip delas in i fyra grupper: stora, internationella tjänsteleverantörer, inklusive företag som erbjuder lågkostnadsproduktion, generella programvaruföretag, företag som erbjuder branschspecifika lösningar och företag inom området FoU-tjänster. De viktigaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP och IBM. Indiska IT-tjänstföretag har blivit starka konkurrenter inom vissa områden, till exempel FoU-tjänster till telekomsektorn. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER årlig marknadstillväxt, % NYCKELKUNDERNAS ANDEL AV TIETOENATORS NETTOOMSÄTTNING Största Övriga Största Största Största Källa: Pierre Audoin Consultants,

21 Bland aktörer på den nordiska marknaden är TietoEnator den ledande leverantören av IT-tjänster (PAC, 2007). Bara IBM, en internationell leverantör, rankas högre än TietoEnator. I Finland är TietoEnator marknadsledande. Över hälften av marknaden för IT-tjänster i Norden består av projekttjänster. Inom det området ligger TietoEnator på första plats. Företaget är även ledande inom flera branscher. Stark tillväxt 2007 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter steg med 8 procent till 1 772,4 miljoner euro (1 646,5). Den organiska tillväxten var 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media tack vare det positiva marknadsläget och flera nya, stora avtal Affärsområdet stärkte också sin ställning bland företagets viktigaste kunder. Nettoomsättningen för Government, Manufacturing & Retail minskade med 22 procent främst på grund av avyttringen av Government Services verksamheter i Danmark, Norge och Sverige Goda marknadsförutsättningar inom energisektorn var den huvudsakliga drivkraften bakom Forest & Energys utmärkta tillväxt. TietoEnators tillväxt för helåret var 9 procent i Sverige, 7 procent i Finland och 8 procent i Norge. I Tyskland steg net- toomsättningen med 23 procent, i huvudsak tack vare nya outsourcingavtal. Nettoomsättningen i Danmark minskade med 49 procent, främst beroende på försäljningen av Government Services verksamheter i oktober I Storbritannien var tillväxten kraftig, 15 procent. Inom sektorerna telekom och media var tillväxten hög och andelen av den konsoliderade nettoomsättningen steg till 37 procent (31). Bank- och försäkringssektorn genererade 22 procent (23) av nettoomsättningen medan den offentliga sektorns bidrag minskade till 15 procent (18). Skogsindustrin stod för 5 procent (5) och energisektorn för 6 procent (5). Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 058,1 miljoner euro (1 244,7) i slutet av perioden. Några stora avtal med befintliga kunder har löpt ut och vissa av dem ska omförhandlas. Processing & Networks andel av orderstocken är 33 procent. Sammanlagt 61 procent (51) av orderstocken väntas bli fakturerad under Sämre lönsamhet Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,3 miljoner euro (127,7). Realisationsförluster netto uppgick till 1,6 miljoner euro (nettovinst 15,7). Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster eller -förluster uppgick till 2,9 miljoner euro KOSTNADSSTRUKTUR RÖRELSERESULTAT OCH MARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE Nedskrivning av goodwill och tillgångar 2,2 % Avskrivningar 4,3 % Övriga rörelsekostnader 20,7 % Försäljningskostnader 15,5 % EUR miljoner Banking & Insurance Telecom & Media Government, Manufacturing & Retail Healthcare & Welfare Kostnader för ersättningar till anställda Forest & Energy Processing & Network % Rörelseresultat Rörelsemarginal 19

22 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET (112,0) vilket motsvarar en marginal på 0,2 procent (6,8). Rörelseresultatet påverkades negativt av flera leveransprojekt som gick med förlust samt av problem i verksamheten för produktbaserade lösningar, särskilt inom affärsområdena Banking & Insurance och Healthcare & Welfare. Dessutom hade höga lönekostnader och underleverantörskostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. I oktober offentliggjorde TietoEnator att programmet för att förbättra lönsamheten (Performance Improvement Programme) skulle genomföras i en snabbare takt. TietoEnator bokförde kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro De affärsområden som påverkades mest av engångsposterna var Banking & Insurance (49,6 miljoner euro), Government, Manufacturing & Retail (16,4 miljoner euro) och Healthcare & Welfare (9,8 miljoner euro). Helårets omstruktureringskostnader uppgick till 30,7 miljoner euro (12,4) varav 22,1 miljoner euro bokfördes under det fjärde kvartalet och kom från Performance Improvement Programme. Helårets rörelsemarginal exklusive realisationsvinster eller -förluster på TietoEnators huvudmarknader uppgick till 12 procent (15) i Finland och till 1 procent (2) i Sverige. Jämfört med 2006 var lönsamheten sämre på alla marknader på grund av förlustprojekt, omstrukturering, nedskrivningar och ogynnsam pris- och kostnadsutveckling. Rörelsemarginalen utanför Finland och Sverige var negativ Global resursförsörjning allt viktigare Antalet heltidsanställda uppgick till (14 597) i slutet av Genomsnittligt antal anställda under 2007 var (14 414). TietoEnator anställde (2 090) nya medarbetare Den högsta personalökningen skedde i offshore-länder. Den genomsnittliga löneökningen för medarbetare som arbetar med IT-tjänster var cirka 4 procent i Finland och Sverige. År 2008 väntas lönerna i Finland och Sverige öka med i genomsnitt 4 5 procent på årsbasis. Stora projekt för stora kunder, i synnerhet om de är utsatta för global konkurrens, omfattas fortfarande av prispress. Global resursförsörjning har blivit allt viktigare. IT-tjänster produceras oftare i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer, inte bara av kostnadsskäl utan också för att tillgodose behoven inom vissa kompetensområden. NETTOREKRYTERING ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND % Onshore Offshore Indien, Kina, Malaysia och Indonesien Baltiska länderna och Ryssland Tjeckien och Polen Offshore, totalt, % 20

23 I slutet av 2007 uppgick antalet anställda i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer till cirka (2 000) eller 19 procent (13) av det totala antalet medarbetare. I januari anställde TietoEnator 140 nya medarbetare som tidigare hade varit anställda på det taiwanesiska företaget BenQs FoU-center i Wroclaw i södra Polen. I september tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva Fortuna Technologies Pvt. Ltd. i Indien. Företaget har cirka 300 anställda. Dessutom öppnades en ny global sourcinganläggning i Minsk i Vitryssland under hösten Vidare öppnades ett FoU-center för telekom i Chengdu i Kina. I oktober beslöt TietoEnator att utöka verksamheten i länder med gynnsamma kostnadsförhållanden och nå målet 40 procent anställda inom tre till fem år. Reviderad strategi och Performance Improvement Programme I oktober 2007 godkände TietoEnators styrelse företagets reviderade strategi som har som mål att återställa bolagets lönsamhet och säkra en hållbar grund för framtida tillväxt. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, att verksamheten för återanvändbara lösningar ompositione- BOLAGETS NYA ras samt ett program för att förbättra lönsamheten. PERFORMANCE Det nya Performance Improvement IMPROVEMENT Programme omfattar samtliga Tieto- PROGRAMME Enators affärsområden, branschoberoende enheter och koncernverksamheter, VÄNTAS ÖKA vilka alla har gjort åta ganden avseende LÖNSAMHETEN angivna mål, aktiviteter och ett snabbt AVSEVÄRT genomförande. Åtgärderna väntas förbättra Tieto- Enators lönsamhet väsentligt. Bolaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Besparingarna väntas bli realiserade med mer än 50 procent på helårsbasis vid slutet av 2008 och med full effekt från slutet av Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har en kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och MES-SYSTEM (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS) TILL STORA ENSOS BRUK I ASIEN Asien är en växande marknad för pappersindustrin. Kontinenten har blivit allt viktigare både som konsument och tillverkare av papper. Det globala företaget Stora Enso har två bruk i Asien. Det krävs enhetliga informationssystem för att de två bruken ska kunna drivas på ett effektivt sätt. TietoEnator och Stora Enso har tecknat ett ramavtal om leverans av MES-system (Manufacturing Execution Systems) till Stora Ensos bruk i Asien. Ett av de huvudsakliga målen med enhetliga MES-system är att stödja samordningen av brukets funktioner. MES-systemet bygger på TIPS-systemet (TietoEnator Paper So lution), som innehåller funktioner för produktionsplanering, spårning, lager samt kvalitetskontroll. TietoEnators avancerade MES-system underlättar optimering av produktionen. Automatiserad arbetsplanering ökar produktionstakten och minskar risken för mänskliga fel. Elektroniska anslutningar till viktiga tjänsteleverantörer innebär automatisering av dataöverföring vilket effektiviserar arbetet. Stora Enso räknar med att införandet av MES-systemet ger kostnadsbesparingar på grund av lägre underhållskostnader och konsekventa arbetsmetoder på bruken. TietoEnator ansvarar för implementeringen av MES-systemet. Systemet infördes på Stora Ensos bruk i Huatai Dawang i december Implementeringen gick snabbt och avlöpte som planerat. Systemet har fungerat väl och användarna är positiva. 21

24 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET AFFÄRSOMRÅDEN Banking & Insurance FOKUS PÅ HEMMAMARKNADEN Banking & Insurance erbjuder IT-tjänster och lösningar till bank-, finans- och försäkringssektorn. Under 2007 definierade Banking & Insurance om sin strategi och kommer nu att ha ett tydligare fokus på sitt starkaste kompetensområde - tjänster och nära partnersamarbeten på hemmamarknaderna, Norden och Baltikum. Banking & Insurance > Erbjuder IT-tjänster och -lösningar med högt mervärde till leverantörer av bank-, försäkrings- och finanstjänster på de utvalda marknaderna. > Den ledande partnern och leverantören av tjänster till kunder på hemmamarknaden, Norden, Baltikum och Storbritannien. > En av de ledande leverantörerna av produktbaserade lösningar i utvalda länder. Produkter och tjänster > Heltäckande partnertjänster > Outsourcingtjänster > Lösningar för banktjänster, betalningstjänster, korttjänster, kapitalmarknadstjänster och e-bankverksamhet > IT-systemutveckling, underhåll och integration Kunderna innefattar: > Handelsbanken > If Skadeförsäkring > Ilmarinen > Nordea > Royal Bank of Scotland > Danske Bank/Sampo Bank > Swedbank Banking & Insurances investeringar kommer främst att riktas in mot att förbättra verksamheten på affärsområdets hemmamarknader. Verksamheten ska bli mer tydligt avgränsad och Banking & Insurance koncentrera sig mer på sitt huvudsakliga kompetensområde tjänsteverksamhet. Verksamheten utanför Norden kommer att fortsätta inom områden som bedöms vara särskilt lönsamma. Andelen produktbaserade lösningar kommer att fortsätta att vara betydande. På hemmamarknaderna innebär den modifierade strategin ett större fokus på befintliga kunder och på att förbättra samarbetet med dem. Banking & Insurance har redan uppnått en mycket stabil ställning både inom sin tjänste- och produktverksamhet i Norden. De nuvarande verksamhetsmodellerna kommer att granskas, särskilt på områden utanför hemmamarknaderna. Grunden för verksamhet på marknader som inte är hemmamarknader, blir nu partnersamarbeten och proaktiva satsningar på kompetenscenter i lågkostnadsländer. Antalet verksamhetsländer utanför Norden och Baltikum kommer att minska. På senare år har Banking & Insurances tillväxtstrategi till stor del byggt på FOKUS PÅ NORDEN förvärv utanför Nordeuropa. Under de närmaste åren kommer större delen av tillväxtinvesteringarna att vara öronmärkta för Norden, där Banking & Insurance siktar på att utöka verksamheten både genom att stärka sin nuvarande position och att erbjuda nya produkter och tjänster som tillgodoser kundernas förändrade behov. Tillväxt utanför Norden kommer att ske organiskt genom samarbete med affärs partners. Fortsatt hög efterfrågan på IT-tjänster På senare år har de ekonomiska trenderna i Banking & Insurances kundbranscher varit oerhört positiva. Detta framgår klart av företagens investeringar som varit inriktade på att bevara konkurrenskraften. En betydande andel av dessa investeringar har öronmärkts för IT och IT-tjänster vilket har hållit uppe efterfrågan. 22

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Tieto Årsöversikt 2008 Våra värderingar Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar mot gemensamma mål. Vi delar kunskap och kompetens. Vi hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE 14.2.2003 KL 08.00 1 (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 %

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation

Q1 2015 Press- och analytikerpresentation Q1 2015 Press- och analytikerpresentation 6 maj 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, Finansdirektör Bra start på 2015 ny koncernstruktur på plats Stark finansiell utveckling i Q1 Nettoomsättning exkl

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo

Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo Pressmeddelande 2 april 2007 Teleca säljer ausystem för 822 Mkr kontant utöver detta stoppar Teleca fortsatta förluster inom Obigo Teleca avyttrar ausystems till två köpare: o Cybercom Group förvärvar

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader LC-Tec Holding AB Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec satsar på LC-baserade optiska filter för kameraapplikationer och ansöker tillsammans med den nya samarbetspartnern

Läs mer