Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6"

Transkript

1 Årsöversikt 2007.

2 TietoEnator Innehåll TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Koncernöversikt och affärsområden Koncernöversikt > 18 Banking & Insurance > 22 Telecom & Media > 24 Healthcare & Welfare > 26 Forest & Energy > 28 Government, Manufacturing & Retail > 30 Processing & Network > 32 Digital Innovations > 34 Software Centres > 35 Ansvarsfullt företagande HR ger organisationen stöd i tider av förändring > 37 Ansvarsfullt företagande > 39 Företagets styrning > 42 Styrelse > 48 Koncernledning > 50 Finansiell information Femårssiffror > 54 Resultaträkning > 55 Balansräkning > 56 Kassaflödesanalys > 57 Segmentinformation > 58 Aktier och aktieägare > 60 Information för aktieägare > 64 TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2007 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax

3 TietoEnator. > TietoEnator är ett IT-företag som erbjuder konsulttjänster samt utveckling och leverans av värdtjänster för digitala verksamheter. > TietoEnator har en ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på sin hemmamarknad i Norden, Baltikum och Polen. På den internationella marknaden fokuserar företaget på utvalda kompetensområden, med sikte på att utöka sin ledande ställning som partner inom FoU-tjänster för telekom samt den goda positionen inom skog, olja och gas. > Företagets ledning baseras på närhet till kunderna, branschkunskap samt gedigen kompetens om hantering av storskaliga förändringar inom affärsverksamheter och IT. > TietoEnator arbetar med många internationellt ledande företag och utvecklas i samklang med dem på deras huvudmarknader. FULLSKALIG TJÄNSTELEVERANTÖR PÅ HEMMAMARKNADEN HÖGT SPECIALISERADE LÖSNINGAR FÖR UTVALDA BRANSCHER Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas

4 TietoEnator Ett år av fokus. NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE NETTOOMSÄTTNING PER LAND Detaljhandel och logistik 5 % Tillverkning 6 % Energi 6 % Skog 5 % Telekom och media 37 % Övriga 5 % Bank och försäkring 22 % Offentlig sektor 15 % Processing & Network 22 % Forest & Energy 10 % Healthcare & Welfare 8 % Banking & Insurance 16 % Government, Manufacturing & Retail 10 % Telecom & Media 36 % Danmark, Frankrike, Nederländerna 1 % Övriga 5 % Italien 2 % Storbritannien 3 % Norge 5 % Tyskland 9 % Sverige 28 % Finland 45 % Andel av affärsområdenas totala nettoomsättning. Koncernelimineringar är inte beaktade. > Marknadsläget var fortsatt positivt Den marknad för IT-tjänster i Norden som är relevant för TietoEnator växte med 6 7 procent. > TietoEnators nettoomsättning ökade organiskt med 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media. > Rörelseresultatet tyngdes av flera leveransprojekt som gick med förlust samt problem i verksamheten för produktbaserade lösningar. Dessutom hade höga lönekostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. > I oktober reviderade företaget sin strategi. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, ompositionering av produktbaserade lösningar samt ett program för förbättring av lönsamheten. > Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar uppgående till sammanlagt 160 miljoner euro. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs 2008 och > Programmet för att förbättra lönsamheten väntas öka TietoEnators lönsamhet avsevärt. Företaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av > Enligt den reviderade strategin är målet att öka den globala resursförsörjningen i en snabbare takt. Inom tre till fem år från och med nu ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. I slutet av 2007 arbetade 19 procent av personalen i dessa länder. > I december utnämndes Hannu Syrjälä till koncernens nya koncernchef och vd. 2

5 NYCKELTAL Nettoomsättning, EUR miljoner 1 772, ,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar av engångskaraktär, EUR miljoner 42,9 112,0 Marginal, % 2,4 6,8 Rörelseresultat (EBIT), EUR miljoner 1,3 127,7 Rörelsemarginal, % 0,1 7,8 Resultat före skatt, EUR miljoner 8,6 124,5 Resultat per aktie, EUR 0,44 1,15 Eget kapital per aktie, EUR 6,67 8,51 Utdelning per aktie, EUR 0,50 1,20 Investeringar, EUR miljoner 87,7 77,9 Avkastning på eget kapital, % 5,7 15,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 18,7 Gearing, % 34,4 14,9 Soliditet, % 40,2 48,4 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 dec

6 TietoEnator VD HAR ORDET Insikt om behov av förändring År 2007 var ett år med betydande förändringar för TietoEnator. Lönsamheten försämrades snabbt vilket ledde fram till att företaget påtagligt reviderade sin strategi och verksamhet. Vi insåg och accepterade behovet av förändring och har nu gjort en grundlig analys av situationen. Allmänt sett finns det två huvudskäl till den dåliga lönsamheten. För det första har prispressen på våra tjänster i kombination med kostnadsökningar lett till en ohållbar situation. Konkurrensen från Asien och den överhettade arbetsmarknaden minskade lönsamheten. Den andra utmaningen var leveransproblem och felbedömningar i vissa projekt, särskilt när det gäller verksamheten för produktbaserade lösningar. Vi har strävat efter att utöka verksamheten i nya geografiska regioner, men har inte varit framgångsrika eftersom investeringarna inte varit tillräckligt stora för att ha någon effekt. Den närmaste tiden blir en av våra huvuduppgifter att arbeta med de områden som har mest negativ inverkan på resultatet. Programmet för att förbättra lönsamheten är inriktat på detta. TietoEnator satsar helhjärtat på att genomföra de planerade åtgärderna. Här ingår att utvärdera erbjudanden och verksamhetsländer, förbättra kvaliteten samt uppgradera riskhanteringen. Vi avser även att rationalisera administrationen och förbättra beläggningsgraden. På lång sikt behöver vi optimera vår globala resursförsörjning så att kostnadsbasen återspeglar de olika verksamhetsmiljöernas krav. Dessutom kräver förändringar i kundernas affärsverksamheter att vi utökar verksamheten utanför hemmamarknaderna. Programmet för att förbättra lönsamheten är en nödvändighet för att vi ska kunna stärka förtroendet för Tieto- Enator hos kunder, personal och investerare. Tyvärr innebär programmet också en reducering av antalet anställda, men denna måste ske på ett effektivt sätt och utan förseningar. Ett företag som TietoEnator vars framgångar är beroende av kompetensen och motivationen hos medarbetarna har inte råd med långa perioder av osäkerhet. Som en del av programmet har vi beslutat att fördubbla antalet anställda på de globala kompetenscentren under de

7 närmaste tre till fem åren. Att lägga till internationella center och resurser på den nuvarande plattformen innebär i sig nya utmaningar. Processen kräver särskild uppmärksamhet från oss, och att rekrytera ny personal i områden där TietoEnator inte är känt framtvingar andra metoder än på hemmamarknaderna. Vi är fullt medvetna om dessa utmaningar och har redan påbörjat aktiviteter avseende detta. Även om de kortsiktiga satsningarna handlar om att förbättra lönsamheten, vill vi tillförsäkra tillräckligt stora investeringar i framtida tillväxt. Genom att koncentrera oss på färre marknader där vi kan bli ledande, är vi ett steg närmare målet. Vår starka ställning på hemmamarknaderna och den förstklassiga kundbasen bygger båda på företagets branschkompetens och på det förtroende vi har byggt upp hos våra kunder. Vi kommer att fortsätta att utnyttja dessa styrkor och kärnkompetenser i den framtida utvecklingen av verksamheten. Vår kärnkompetens är att hantera stora, komplexa IT-projekt och ge kunderna stöd i omvandlingen av verksamheter. Dessa styrkor har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet under de senaste problemfyllda åren. Vi har nu omfokuserat strategin och har separata globala och regionala strategier. Detta hjälper oss att utveckla affärsmixen så att vi kan tillgodose särskilda behov på olika marknader. På hemmamarknaderna är Sverige det land som erbjuder den största potentialen för förbättring av tillväxt och lönsamhet. Globalt sett har vi valt ut ett fåtal sektorer som ska få styra tillväxten. De innefattar snabbväxande områden som forskning och utveckling inom telekomområdet samt olja, gas och skog, där vi redan tillhör de ledande IT-leverantörerna i världen tack vare vårt nordiska kunnande. Det finns fortfarande en stor potential för ett ökat användande av IT inom många sektorer. Vi vill erbjuda våra kunder IT-tjänster som ger dem möjlighet att utveckla nya, innovativa tjänster åt sina kunder. Samtidigt vill vi hjälpa kunderna att effektivisera den egna verksamheten och förbättra lönsamheten. Största möjliga kundnytta når vi genom att kombinera innovation med lägre kostnader för produktion. TietoEnator är väl positionerat att bli det prioriterade alternativet för kunder i utvalda branscher. Målet är att utveckla bolagets starka sidor, fortsätta att växa och åtgärda de faktorer som har påverkat lönsamheten negativt. De två viktigaste faktorerna i vår verksamhet är kunder och medarbetare. Att förstå kundernas behov är grunden för vår affär. Medarbetarnas kompetens och engagemang är av avgörande betydelse för att nå de fastställda målen. Tillsammans ska vi utveckla TietoEnator till det ledande IT-företaget. TietoEnator kommer att bli känt för tjänster med hög kvalitet. Vi kommer också att erbjuda våra medarbetare de bästa möjligheterna till karriär och personlig utveckling. Samarbete är nyckeln till framgång. Esbo, Finland, februari 2008 Hannu Syrjälä Verkställande direktör och koncernchef

8 TietoEnator STRATEGI Reviderad regional och global strategi.

9

10 TietoEnator STRATEGI Fokus på företagets starkaste kort TIETOENATOR SIKTAR PÅ ATT YTTERLIGARE STÄRKA SIN LEDANDE STÄLLNING SOM FULLSKALIG LEVERANTÖR AV IT-TJÄNSTER PÅ HEMMAMARKNADEN. INTERNATIO- NELLT STRÄVAR FÖRETAGET EFTER ATT KONSOLIDERA POSITIONEN INOM ETT FÅTAL UTVALDA BRANSCHER. DET HAR MEDFÖRT ATT TIETOENATOR HAR REVIDERAT SINA REGIONALA OCH GLOBALA STRATEGIER. FÖRETAGET FOKUSERAR PÅ TJÄNSTER SOM REPRESEN- TERAR BOLAGETS KÄRNKOMPETENS ATT ERBJUDA LÖSNINGAR SOM MÖJLIGGÖR NYA TJÄNSTEMODELLER SAMT GE KUNDERNA STÖD I TILLHÖRANDE AFFÄRS- TJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN AV DESSA. DEN INHEMSKA MARKNADSANDELEN ÄR SÄRSKILT STOR I FINLAND. MARKNADSANDELEN KAN BLI STÖRRE I ANDRA LÄNDER. FÖRETAGET HAR INLETT EN SÄRSKILD SATSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN. Med sikte på lönsam tillväxt TietoEnators strategi har som mål att förbättra företagets lönsamhet och skapa en hållbar grund för framtida tillväxt. TietoEnators styrelse fastställde nya långsiktiga finansiella mål i juli 2007 ett av dessa mål är att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent. TietoEnator siktar på att ytterligare stärka sin ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på hemmamarknaden i Norden, Baltikum och Polen. Internationellt strävar företaget efter att konsolidera sitt ledarskap inom forskning och utveckling för telekom och sin starka position inom skog, olja och gas. Det har medfört att TietoEnator har reviderat sina regionala och globala strategier. FINANSIELLA MÅL > ATT VÄXA ORGANISKT I SNABBARE TAKT ÄN AKTUELL MARKNAD. TILLVÄXTSTRATEGIN STÖDS AV FÖRVÄRV > RÖRELSEMARGINAL (EBIT I PROCENT) PÅ ÖVER 10 PROCENT MÅL FÖR STRUKTUR PÅ EGET KAPITAL OCH UTDELNING > LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR SKULDSÄTTNINGSGRAD ÄR 40 PROCENT. > EN UTDELNINGSPROCENT PÅ CIRKA 50 PROCENT AV NETTOVINSTEN INKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER. ÅRLIG UTBETALNING AV UTDELNING KOMMER EMELLERTID ATT BERO PÅ FÖRETAGETS FINANSIELLA STÄLLNING OCH STÖRRE INVESTERINGSBEHOV. 8

11 Den regionala strategin utgår från företagets starka ställning i Norden. TietoEnator har definierat Norden, Baltikum och Polen som sin hemmamarknad. Dessutom levererar företaget tjänster åt sina inhemska kärnkunder på deras huvudmarknader globalt. På hemmamarknaden avser företaget att stärka den ledande ställningen som leverantör av heltäckande IT-tjänster. TietoEnator har omfattande erbjudanden, från utveckling och implementering av IT som stöd för kundernas affärsprocesser till drift av e-verksamheter. Tack vare detta kan kunderna vända sig till TietoEnator för hela tjänstepaket som tillgodoser deras behov. TietoEnators styrka på hemmamarknaden är den förstklassiga kundbasen, närheten till kunder, lokala verksamheter och ett starkt varumärke. Partner till starka kunder på den internationella marknaden I linje med TietoEnators globala strategi satsar företaget större delen av sina investeringar på de affärssektorer som bedöms ha den största tillväxtpotentialen. TietoEnator har redan en stark ställning inom spjutspetssektorerna i företagets internationella verksamhet. Det är Europas ledande företag inom forskning och utveckling för telekom och en internationell ledare i nischsektorer inom skog, olja och gas. Som partner till internationellt ledande och växande aktörer har företaget en utmärkt position när det gäller att fortsätta visa vägen inom utvalda kompetensområden och ligga kvar i tillväxtspåret. En del av företagets internationella verksamhet bygger på produktbaserade lösningar som representerar företagets mest avancerade branschkunskap. Genom att kombinera produkter och tjänster kan TietoEnator behålla sin konkurrenskraft och tillgodose kundernas behov. REGIONAL STRATEGI Fullskalig leverantör av IT-tjänster till följande sektorer GLOBAL STRATEGI Specialiserade lösningar för utvalda branscher Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas B

12 TietoEnator NYA TJÄNSTER KOMMER ATT PRESENTERAS AV VÅRA KUNDER UNDER DE KOMMANDE ÅREN. DIGITALISERADE LÖSNINGAR KAN UTNYTTJAS MER I AFFÄRSPROCESSER INOM MÅNGA SEKTORER. INNOVATIVA LÖSNINGAR SOM UTNYTTJAR DESSA MÖJLIGHETER ÄR DEN VIKTIGASTE KÄLLAN TILL TILLVÄXT FÖR TIETOENATOR. Tillväxt från ökningen av digitaliserade lösningar och förbättrade marknadsandelar TietoEnators kunder bedriver sina verksamheter i en mycket konkurrensutsatt miljö där de flesta tjänster är IT-baserade och innovativa tjänster ofta utgör viktiga framgångsfaktorer. När behoven av effektivitet också är höga har industriell tjänsteproduktion en viktig roll att spela när det gäller leveransen av tjänster. Kunder KUNDERNAS UTMANING Tillväxt Effektivitet Nya innovativa tjänster Affärsutveckling Industriell produktion av tjänster Tjänstesektorer som är nära konsumenterna, som banker, har varit bland de första att ändra sina verksamheter i linje med denna trend och har lanserat e-tjänster. Inom dessa sektorer har vissa verksamhetsområden dock redan digitaliserats i hög utsträckning. Därför bygger tillväxten för IT-tjänster på att man utvecklar nya tjänster och typer av tjänster. Dessutom finns en stor outnyttjad potential i sektorer där digitaliseringen ännu inte har fått upp farten, exempelvis inom den offentliga sektorn och detaljhandeln. Inom dessa sektorer kommer IT att utnyttjas i affärsprocesser där man tidigare inte använt IT. Offentlig sektor EXEMPEL PÅ DIGITALISERINGSGRAD Detaljhandel Teleoperatörer Interna tjänster för banker Tjänster för bankers slutanvändare Affärsmiljön har öppnat denna möjlighet för TietoEnator kunderna finns i de sektorer som kommer att påverkas mest av nästa digitaliseringsvåg. Digitala tjänster, för migrering av verksamheter till digitaliserade lösningar, utgör faktiskt en av företagets viktigaste tillväxtmöjligheter. TietoEnator strävar särskilt efter tillväxt inom tjänster som ger kunderna högt mervärde. Företaget erbjuder innovativa lösningar som ger ökad försäljning och möjliggör nya tjänstemodeller. TietoEnator hjälper också kunderna med industriell tjänsteproduktion. Att ge kunder stöd vid affärsförändringar och IT-utveckling är en av TietoEnators kärnkompetenser. Till värdeadderande tjänster hör också outsourcing av affärsprocesser liksom tjänster som knyter samman affärsområdenas erbjudanden och på så sätt tillgodoser kundernas behov. Dessa innefattar de branschinriktade affärsområdena samt Processing & Network och Digital Innovations. Tjänstepaketen kombinerar innovation och effektivitet genom att se till varje kunds specifika behov. Ompositionering i Sverige Med tanke på omfattningen av TietoEnators verksamhet i Sverige och potentialen i den svenska ICT-sektorn, har företaget inlett en särskild satsning på att öka konkurrenskraften i den svenska verksamheten. Satsningen har som mål att ompositionera TietoEnator till lönsam marknadsledare inom IT-tjänster på den svenska marknaden. > BAKGRUND FÖRETAGEN GÅR ONLINE En stor andel av produkter och tjänster framställs, distribueras och används redan digitalt och IT:s betydelse för företagen ökar fortfarande. Tjänster motsvarar för närvarande över 65 procent av BNP i Europa och även den andelen ökar. Om bara några få år kommer elektroniska tjänster att motsvara över hälften av värdet på alla tjänster. Dessutom används digitala processer i allt högre grad för att styra produktion och distribution av många fysiska produkter. Den här trenden kommer att bli allt tydligare under de närmaste åren när de digitalt infödda kommer in på företagen. Det är den generation som använt digitala medier för alla sina affärer sedan barndomen. Dessa digitalt infödda kräver kontinuerliga tjänster och användarvändlighet utan begränsningar i form av tid eller plats detta oavsett om det handlar om konsumenttjänster, affärer mellan företag eller interna processer. Denna generation kommer att leda nästa digitaliseringsvåg, och bereda väg för mer ekonomiska, säkra och miljövänliga tjänster och processer för både företagskunder och kunder i den offentliga sektorn. Denna trend har tidigt blivit tydlig inom många sektorer som är starka i Norden exempelvis banker, telekom och skog. Norden skulle kunna kallas den elektroniska verksamhetens e-laboratorium. TietoEnator har lång erfarenhet av nära samarbete med ledande internationella företag tack vare dessa partnersamarbeten har företaget fått erfarenhet av att utveckla nya affärsmodeller och utnyttja IT i flera olika branscher. Denna erfarenhet är fortfarande en av TietoEnators strategiska tillgångar. 10

13 NÄR IT-BRANSCHEN MOGNAR OCH BLIR GLOBAL, SPELAR DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONEN AV TJÄNSTER EN ALLT VIKTIGARE ROLL. KOMPETENS TAS TILL VARA ÖVER BÅDE AFFÄRSSEKTORER OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN. Utnyttja kompetens tvärs över både affärssektorer och geografiska områden TietoEnators erbjudanden bygger på tjänster och produktbaserade lösningar och allt oftare på en kombination av dessa. Lösningar och komponenter för särskilda sektorer hämtas från andra IT-företag, eller är, inom vissa kompetensområden, interna lösningar. TietoEnator investerar i egna lösningar när de bedöms vara tillräckligt konkurrenskraftiga. Inom områden där så inte är fallet samarbetar TietoEnator med andra IT-företag. möjliga lösningar. Expansion genom förvärv är ett alternativ när det förvärvade företaget kompletterar TietoEnators aktuella kompetens, förvärvet säkerställer resurser eller ger nya kunder. 19 % LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR GLOBAL SOURCING 81 % 3 5 år 40 % 60 % Antal anställda dag Mål BRANSCHSPECIFIK OCH BRANSCHÖVERSKRIDANDE KOMPETENS Andel anställda offshore, av totalt antal anställda Andel anställda onshore, av totalt antal anställda Banking & Insurance Telecom & Media Starka kundrelationer Healthcare & Welfare Forest & Energy Branschkompetens och branschfokuserade lösningar Tjänsteerfarenhet/utvecklingskompetens Kapacitet för verksamhetskritisk ICT-produktion Government, Manufacturing & Retail För att säkerställa tillgängligheten på rätt kompetens liksom företagets konkurrenskraft prismässigt, ökar TietoEnator den globala produktionen. Företagets mål är att öka andelen anställda på offshore-anläggningar till 40 procent av totalt antal anställda inom tre till fem år. Expansionen genomförs i huvudsak genom att utöka de nuvarande kompetenscentren, men fokuserade förvärv och öppnandet av nya center är också 2008 Fokus på program för att förbättra lönsamheten TietoEnators Performance Improvement Programme som offentliggjordes i oktober 2007 väntas förbättra bolagets lönsamhet väsentligt. TietoEnator uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Programmet består av tre delar > Öka kvaliteten på tjänsterna > Förbättra beläggning av personal och anläggningar, minska administrativa kostnader och öka global resursförsörjning > Omstrukturera, avveckla eller avyttra lågpresterande verksamheter Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och > BAKGRUND IT MOGNAR OCH BLIR GLOBALT, ÖKAD BETYDELSE FÖR PARTNERSAMARBETEN I takt med att IT-branschen mognar, sker en snabbare uppdelning av marknaden i IT-tjänster med högt mervärde och standardiserade tjänster. Vidare ökar betydelsen av effektivitet och tjänsteleverans. Det är oerhört viktigt för GLOBALISERINGEN MÄRKS företagen att lösa hur och var tjänster ska produceras. BÅDE INOM TJÄNSTER Globaliseringen gör sig påmind både inom IT-tjänster OCH VERKSAMHETEN och -lösningar. Standardiserade FÖR LÖSNINGAR produkter blir allt viktigare världen över. Företag som tillverkar dessa produkter kan få en stark ställning, särskilt i stora bolag. Globala programvaruleverantörer avser att stärka ställningen även bland medelstora företag och det kan i framtiden omvandla verksamheter i branschen. Produkter kommer allt oftare att erbjudas som en tjänst (SAAS Software As A Service) och det kommer att bli allt viktigare att bilda partnersamarbeten med lokala företag. TietoEnator är en stark aktör i denna trend tack vare sin branschkompetens kan företaget fungera som en partner som integrerar lösningar i kundernas IT-system. 11

14 TietoEnator ERBJUDANDE Differentiering bygger på utveckling av erbjudanden För TietoEnator definieras ett erbjudande som en kommersialiserad produkt eller ett tjänstepaket som erbjuder en lösning på kraven hos en viss kundgrupp eller i ett visst marknadssegment. En annan viktig aspekt i konceptet är att säkerställa att både erbjudandets innehåll, produktion och leveransmodeller är återanvändbara i tillräckligt hög grad på alla marknader. TietoEnators erbjudande består av tjänster, egna eller samarbetspartners produkter samt de tillverknings-, försäljnings- och leveransmetoder som används för att tillhandahålla erbjudandena. Ett erbjudande kan också byggas upp helt kring tjänster. Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt i internationell skala måste skilja sig från mängden. Erbjudanden är unika modeller för att skapa det mervärde kunderna behöver för att skilja ut sig från konkurrenterna. De produkt- och tjänstepaket som kan säljas, tillverkas och levereras på samma sätt på alla viktiga marknader utgör affärsområdenas huvuderbjudanden. Affärsområdena kan också erbjuda högt utvecklade, lokala erbjudanden som tillgodoser behoven hos de mindre, lokala kunderna. De faktorer som styr efterfrågan varierar mellan affärsområdena. Bredare tjänsteutbud med partners Även om TietoEnators uppdatering av strategin 2007 siktar på att både minska företagets produktverksamhet och revidera produkt- och tjänsteutbudet, kommer detta inte att minska vikten av att utveckla erbjudanden. Kunderna vill köpa paketerade lösningar och därför fortsätter TietoEnator att göra systematiska satsningar på att utveckla erbjudanden både lokalt och på den globala arenan. ERBJUDANDEN ÄR UNIKA TietoEnator kommer att MODELLER FÖR ATT SKAPA fortsätta att erbjuda produkter DET MERVÄRDE KUNDERNA inom områden där företaget har globalt konkurrenskraftiga BEHÖVER FÖR ATT produkterbjudanden, eller där SKILJA UT SIG FRÅN man kan göra investeringar KONKURRENTERNA. i att ta fram ett erbjudande. Eftersom andelen produkter som utvecklats av teknik- och programvarupartners ökar, minskar vikten av TietoEnators egna produkter som grund för internationell tillväxt. I dessa partnersamarbeten kan Tieto- Enator dra nytta av sin branschkunskap genom gemensam produktutveckling. OUTSOURCADE TJÄNSTER FÖR APOTEKET I SVERIGE Svenska apotek expedierar cirka 24 miljoner e-recept per år. Apotekens kunder gör cirka 90 miljoner besök på apoteken per år. IT utgör ett viktigt stöd i satsningen på att korta kötiderna och förbättra kundservicen. TietoEnator har fått i uppdrag att tillhandahålla ett omfattande tjänstepaket som rör administration av tillämpningar, utveckling, integration och ICT-infrastruktur till det statligt ägda Apoteket. Både applikationsadministration och -utveckling är inriktade på uppgradering av tjänster. Apoteket expedierar det största antalet e-recept i världen. Integrationen av tillämpningar innebär snabbare expediering och elektronisk självbetjäning för kunderna. Apoteket har över anställda. Ett antal av dem kommer att få digitala arbetsplatser. Denna lösning innebär att man kan logga in på olika IT-system oavsett tid och plats, vilket garanterar löpande kundservice. TietoEnator har ett heltäckande ansvar för arbetsstationsrelaterade tjänster. Infrastrukturtjänsterna innefattar program- och serverdrift med oerhört höga krav på tillgänglighet och katastrofberedskap. Faktum är att det var den höga kvaliteten på TietoEnators tjänster som var huvudanledningen till att Apoteket valde TietoEnator till outsourcing partner. Bild: Håkan Lindgren 12

15 Utökat samarbete med globala teknikleverantörer TietoEnator har proaktivt utvecklat och stramat upp samarbetet med utvalda teknikleverantörer under ett antal år. Partnerskapen har utvecklats till högsta nivå. De stora leverantörerna har också satsat mer resurser på sina samarbeten med TietoEnator. I samtliga av TietoEnators verksamhetsländer har hanteringen av leverantörsrelationer anpassats efter de viktigaste leverantörerna för att uppnå globala villkor och förutsättningar. Detta har placerat TietoEnator på kartan för teknikleverantörer över hela världen vilket säkerställer att företaget och dess kunder får största möjliga uppmärksamhet. Företagen bedriver också gemensamma FoU-projekt samt strategisk, branschanpassad planering av marknadsintroduktioner och marknadsföringsåtgärder. Partnersamarbetena har genererat tydliga fördelar för Tieto- Enator, leverantörer och kunder. Genom att centralisera inköpen har TietoEnator kunnat göra betydande besparingar när det gäller program- och teknikkostnader. Företaget försöker utnyttja gemensam teknisk kompetens snabbare och mer effektivt i utvecklingen av sina kunders affärsverksamhet detta har lett till en förbättrad konkurrenskraft och genererat mer affärer med huvudkunder baserat på gemensamma erbjudanden. Teknikleverantör SAMARBETE MED TEKNIKLEVERANTÖRER Köp av mjukvara, teknik och utrustning till bolaget och dess kunder TietoEnator Teknikleverantör Affärer baserade på gemensamma erbjudanden Kunder Samarbete med teknikleverantörer ger kostnadsbesparingar vid TietoEnators inköp och genererar fler affärer med viktiga kunder baserat på gemensamma erbjudanden. Fokus på att utveckla återanvändbara program TietoEnator har ökat samarbetet med ledande globala leverantörer av programvaruplattformar och den interna hanteringen av leverantörsrelationer hanteras från och med nu av ett enda produktionscenter. Utöver att utveckla tjänster fokuserar företaget på utveckling av återanvändbara programvaror som kompletterar dessa plattformar. MICROSOFT ÄR TIETOENATORS STRATEGISKA PARTNER TIETOENATOR HAR ÖKAT SAMARBETET MED GLO- BALA LEVERANTÖRER AV PROGRAMVARUPLATT- FORMAR. LEVERANTÖRSRE- LATIONERNA HANTERAS AV ETT ENDA PRODUK- TIONSCENTER. Under de senaste åren har Microsoft och TietoEnator aktivt trappat upp samarbetet. Microsofts roll har utvecklats från att vara en teknikleverantör till att bli en strategisk partner. Båda parter har gjort betydande investeringar i samarbetet. TietoEnator har till exempel utnyttjat Microsofts programplattform och produktlösningar såsom Unified Communication, Information Worker och Dynamics för att utveckla sina tjänsteerbjudanden. För Microsoft Corporation är samarbetet med TietoEnator en av deras viktigaste satsningar i partnerverksamheten i Europa. 13

16 TietoEnator GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING Från lågkostnadsförsörjning till globala leveranskedjor Global resursförsörjning leverans av IT-tjänster från geografiskt spridda platser har blivit en viktig del av TietoEnators dagliga verksamhet. Geografiskt spridd produktion innebär att företaget kan leverera tjänster och lösningar som uppfyller kundernas kvalitets- och kostnadsförväntningar. TietoEnators strategiska mål är att öka den globala resursförsörjningen om tre till fem år ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. År 2007 fortsatte TietoEnator att aggressivt utöka produktionsvolymen på sina anläggningar för global resursförsörjning högkvalitativa center i Europa och Asien. I dag har bolaget ett antal produktionsanläggningar i Europa och Asien som utgör en utmärkt plattform för ytterligare utvidgning av verksamheten. En diversifierad strategi med flera anläggningar ger TietoEnator tillgång till talanger och resurser i ett stort geografiskt område. Fokus på kunden De av affärsområdenas konsulter som arbetar nära kunderna ger vägledning för produktionen på de globala sourcinganläggningarna. De ansvarar också för hantering av kundrelationer, prissättning, underhåll av den egna specialistkompetensen och för kunskaper om lokalt språk och lokal kultur. Att både ha experter nära kunden och specialister på sourcinganläggningar kombinerar fördelarna med kund- och marknadskompetens med kostnadseffektiv leverans av tjänster. TietoEnator har utökat andelen global resursförsörjning i större delen av de viktigaste kundrelationerna. GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING ÄR EN INTEGRERAD DEL AV TIETOENATORS ERBJUDANDE BRANSCHKUNSKAP TietoEnators erbjudanden Global produktion: Programvarutest Projekt inom programvaruutveckling Applikations- eller produktstöd Incident-, problem- och förändringshantering Applikationshantering Drift Global resursförsörjning spelar en viktig roll i samtliga av Tieto Enators erbjudanden. Företaget får en betydande konkurrensfördel tack vare dess förmåga att kunna erbjuda globala resurser med ett fullständigt sortiment av IT-tjänster, inklusive IT- och affärskonsulttjänster, programutveckling, forskning och utveckling, testning och integration, administration av program och drift samt utkontraktering av branschspecifika affärsprocesser (BPO, Business Process Outsourcing). MVNO-TJÄNSTER ÅT BLYK Blyk är den första mobiloperatören som kopplar samman ungdomar med de populäraste varumärkena. Blyk finansieras med reklamintäkter och erbjuder gratis sms och samtalstid. Tack vare TietoEnators MVNO-tjänster (Mobile Virtual Network Operator) kan nu Blyk koncentrera sig på tjänster till sina slutkunder. De tjänster som TietoEnator levererar omfattar heltäckande lösningar för admi- nistration av program och affärsprocesser samt en flexibel IT-infrastruktur. MVNO kräver ett antal olika tjänster för sina affärsfunktioner. De innefattar värdtjänster, portaler för slutanvändare och gateways samt faktureringslösningar för tjänster med högt mervärde. Operatörer köper ofta in dessa tjänster från olika leverantörer. Genom att utnyttja kompetensen inom Telecom & Media, Processing & Network och Digital Innovations kan TietoEnator erbjuda ett heltäckande IT-tjänstpaket som tillgodoser alla behov hos operatörerna. TietoEnator hanterar också det komplexa programpaket från tredje part som är integrerat i Blyks affärssystem samt användar- och supporttjänster. Ett flerspråkigt callcenter ingår i tjänstepaketet. Nyckelfärdiga tjänster som stöd för Blyks framtida expansion levereras av TietoEnator-team i Lettland, Tjeckien och Finland. 14

17 Utvalda platser med utvalda kompetensprofiler TietoEnators strategi för global resursförsörjning har gått ut på att bygga upp en omfattande verksamhet i Europa bestående av flera kompetenscenter i olika länder. Detta ger både fysisk och kulturell närhet till kunderna. De europeiska anläggningarna har förstärkts med utvalda platser i Asien. Utöver närheten till kunderna har strategin med flera anläggningar flera andra fördelar. Den minskar riskerna med att vara beroende av en enda marknad vad gäller till exempel brist på kompetens, kostnadsinflation eller störningar på arbetsmarknaden. Den garanterar också flexibel skalbarhet. Drivkraften för att bygga upp ett nätverk av globala resurser är att gradvis gå över från att jaga kostnadsfördelar till att söka rätt kompetens. Detta beror på ökningen i kompetensnivåerna i tillväxtländerna, den krympande klyftan mellan kostnaden för ITspecialister i i-länder och tillväxtländer samt den begränsade tillgången på IT-kompetens i Västeuropa. Följden är att mervärdet från resursnätverket ökar och att resursförsörjningen utvecklas mot en uppbyggnad av globala kompetenskedjor. Global leveransmodell underlättar återanvändbarhet och ökar produktiviteten Ett viktigt inslag i alla TietoEnators huvuderbjudanden är den globala leveransmodellen. Modellen är en leveranskedja som kombinerar tillgängliga resurser i länder med olika kostnadsnivåer för att ta fram ett visst erbjudande åt kunden. I stället för att använda de lokala resurser som finns tillgängliga på varje marknad, innebär den globala leveransmodellen att företaget kan återanvända sina erbjudanden. Den produktivitet, kostnadseffektivitet och produktionskapacitet som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig kan bara uppnås med hjälp av dessa modeller. TietoEnators mål är att skapa en global leveransmodell som kan användas som standard vid produktionen av så många erbjudanden som möjligt. De olika kraven inom bolagets affärsområden och enheter innebär dock att vi troligen inte kan nå fram till en enda, fullständigt heltäckande modell som kan användas i hela koncernen. Växande global resursförsörjning är strategiskt viktigt Totalt antal anställda på TietoEnators globala kompetenscenter ökade ytterligare under 2007 och uppgick till cirka anställda eller 19 procent av arbetskraften vid årets slut. Det största centret ligger i Ostrava i Tjeckien, med cirka 1100 anställda i slutet av året. Det är strategiskt viktigt för TietoEnator att ytterligare utöka sin globala resursförsörjning för att kunna garantera konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och tillgänglig kompetens för företaget. TietoEnator avser därför att öka ansträngningarna att utöka den globala produktionskapaciteten. Expansionen blir i första hand organisk, men fokuserade förvärv och ytterligare samarbeten är möjliga. TIETOENATORS PROGRAMVARUCENTER OCH DERAS SPECIALOMRÅDEN: TietoEnator har inrättat flera anläggningar som täcker både flera branscher och kompetenser vilket utgör en skalbar plattform för samtliga av TietoEnators affärsområden och kunder. Utöver dessa flerfunktionella anläggningar har TietoEnator branschspecialiserade center. Sammantaget utgör dessa anläggningar ett globalt kompetensnätverk. Ostrava, Tjeckien > fullständig kompetens- och tjänsteportfölj, programtjänster, utveckling av lösningar, drift och en mängd egna specialkompetenser Pune, Indien > utveckling av lösningar, kompetenscenter för bank- och vårdsektorn Vilnius, Litauen > programtjänster för skandinaviska kunder Minsk, Vitryssland > programtjänster för telekom- och banksektorn Branschspecifika produktionsanläggningar innefattar: Szczecin, Polen > produktutvecklingstjänster inom telekom Beijing och Chengdu, Kina > produktutvecklingstjänster inom telekom Hyderabad, Indien > produktutvecklingstjänster inom telekom 15

18

19 AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt & affärsområden.

20 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt Marknaden för IT-tjänster Marknadsläget var fortsatt positivt Enligt uppskattningar av Pierre Audoin Consultant (PAC), ökade den nordiska marknaden för IT-tjänster med 6 7 procent. Den starkaste tillväxten fanns inom områdena applikationsförvaltning och programrelaterad outsourcing. Inom de flesta områden var priserna antingen stabila eller något högre än föregående år. Prispressen kvarstår dock inom vissa segment, såsom infrastrukturtjänster. Investeringar i IT-lösningar DEN MARKNAD FÖR som hjälper kunderna att IT-TJÄNSTER SOM ÄR utveckla nya tjänster utgör en av de huvudsakliga drivkrafterna för tillväxt. För att kunna RELEVANT FÖR TIETO- ENATOR VÄNTAS HA EN växa måste företagen ta fram ÅRLIG TILLVÄXT PÅ SEX nya tjänster med nytt och mer omfattande tjänsteinnehåll, TILL SJU PROCENT UNDER tjänster som erbjuder en överlägsen upplevelse och utnyttjar DE KOMMANDE ÅREN information som kunden skapat och data om hur tjänsten används. Det är dock oerhört viktigt att bygga upp industriella processer för leverans av tjänster. För det första säkerställer detta effektivitet och bibehåller den förväntade nivån vad gäller tjänstens och upplevelsens kvalitet. För det andra är allt fler verksamhetskritiska processer beroende av IT-plattformar och vi ser en ökning av helt digitala tjänster. Den största utmaningen för alla branscher och företag är att anta en tjänstebaserad affärsmodell, som tar över efter gamla affärsmodeller, processer och IT-infrastruktur. Den marknad för IT-tjänster där TietoEnator är verksamt väntas ha en årlig tillväxt på 6 7 procent under de närmaste åren, där outsourcing väntas ha den högsta tillväxten, 7,9 procent (CAGR ). Volymen ökar helt klart snabbare än priserna. Programrelaterad outsourcing väntas bli det största tillväxtområdet (PAC, 2007). Konkurrens TietoEnators konkurrenter inom olika kundbranscher, tjänstetyper och regioner varierar mycket. Konkurrenterna kan i princip delas in i fyra grupper: stora, internationella tjänsteleverantörer, inklusive företag som erbjuder lågkostnadsproduktion, generella programvaruföretag, företag som erbjuder branschspecifika lösningar och företag inom området FoU-tjänster. De viktigaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP och IBM. Indiska IT-tjänstföretag har blivit starka konkurrenter inom vissa områden, till exempel FoU-tjänster till telekomsektorn. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER årlig marknadstillväxt, % NYCKELKUNDERNAS ANDEL AV TIETOENATORS NETTOOMSÄTTNING Största Övriga Största Största Största Källa: Pierre Audoin Consultants,

21 Bland aktörer på den nordiska marknaden är TietoEnator den ledande leverantören av IT-tjänster (PAC, 2007). Bara IBM, en internationell leverantör, rankas högre än TietoEnator. I Finland är TietoEnator marknadsledande. Över hälften av marknaden för IT-tjänster i Norden består av projekttjänster. Inom det området ligger TietoEnator på första plats. Företaget är även ledande inom flera branscher. Stark tillväxt 2007 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter steg med 8 procent till 1 772,4 miljoner euro (1 646,5). Den organiska tillväxten var 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media tack vare det positiva marknadsläget och flera nya, stora avtal Affärsområdet stärkte också sin ställning bland företagets viktigaste kunder. Nettoomsättningen för Government, Manufacturing & Retail minskade med 22 procent främst på grund av avyttringen av Government Services verksamheter i Danmark, Norge och Sverige Goda marknadsförutsättningar inom energisektorn var den huvudsakliga drivkraften bakom Forest & Energys utmärkta tillväxt. TietoEnators tillväxt för helåret var 9 procent i Sverige, 7 procent i Finland och 8 procent i Norge. I Tyskland steg net- toomsättningen med 23 procent, i huvudsak tack vare nya outsourcingavtal. Nettoomsättningen i Danmark minskade med 49 procent, främst beroende på försäljningen av Government Services verksamheter i oktober I Storbritannien var tillväxten kraftig, 15 procent. Inom sektorerna telekom och media var tillväxten hög och andelen av den konsoliderade nettoomsättningen steg till 37 procent (31). Bank- och försäkringssektorn genererade 22 procent (23) av nettoomsättningen medan den offentliga sektorns bidrag minskade till 15 procent (18). Skogsindustrin stod för 5 procent (5) och energisektorn för 6 procent (5). Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 058,1 miljoner euro (1 244,7) i slutet av perioden. Några stora avtal med befintliga kunder har löpt ut och vissa av dem ska omförhandlas. Processing & Networks andel av orderstocken är 33 procent. Sammanlagt 61 procent (51) av orderstocken väntas bli fakturerad under Sämre lönsamhet Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,3 miljoner euro (127,7). Realisationsförluster netto uppgick till 1,6 miljoner euro (nettovinst 15,7). Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster eller -förluster uppgick till 2,9 miljoner euro KOSTNADSSTRUKTUR RÖRELSERESULTAT OCH MARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE Nedskrivning av goodwill och tillgångar 2,2 % Avskrivningar 4,3 % Övriga rörelsekostnader 20,7 % Försäljningskostnader 15,5 % EUR miljoner Banking & Insurance Telecom & Media Government, Manufacturing & Retail Healthcare & Welfare Kostnader för ersättningar till anställda Forest & Energy Processing & Network % Rörelseresultat Rörelsemarginal 19

22 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET (112,0) vilket motsvarar en marginal på 0,2 procent (6,8). Rörelseresultatet påverkades negativt av flera leveransprojekt som gick med förlust samt av problem i verksamheten för produktbaserade lösningar, särskilt inom affärsområdena Banking & Insurance och Healthcare & Welfare. Dessutom hade höga lönekostnader och underleverantörskostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. I oktober offentliggjorde TietoEnator att programmet för att förbättra lönsamheten (Performance Improvement Programme) skulle genomföras i en snabbare takt. TietoEnator bokförde kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro De affärsområden som påverkades mest av engångsposterna var Banking & Insurance (49,6 miljoner euro), Government, Manufacturing & Retail (16,4 miljoner euro) och Healthcare & Welfare (9,8 miljoner euro). Helårets omstruktureringskostnader uppgick till 30,7 miljoner euro (12,4) varav 22,1 miljoner euro bokfördes under det fjärde kvartalet och kom från Performance Improvement Programme. Helårets rörelsemarginal exklusive realisationsvinster eller -förluster på TietoEnators huvudmarknader uppgick till 12 procent (15) i Finland och till 1 procent (2) i Sverige. Jämfört med 2006 var lönsamheten sämre på alla marknader på grund av förlustprojekt, omstrukturering, nedskrivningar och ogynnsam pris- och kostnadsutveckling. Rörelsemarginalen utanför Finland och Sverige var negativ Global resursförsörjning allt viktigare Antalet heltidsanställda uppgick till (14 597) i slutet av Genomsnittligt antal anställda under 2007 var (14 414). TietoEnator anställde (2 090) nya medarbetare Den högsta personalökningen skedde i offshore-länder. Den genomsnittliga löneökningen för medarbetare som arbetar med IT-tjänster var cirka 4 procent i Finland och Sverige. År 2008 väntas lönerna i Finland och Sverige öka med i genomsnitt 4 5 procent på årsbasis. Stora projekt för stora kunder, i synnerhet om de är utsatta för global konkurrens, omfattas fortfarande av prispress. Global resursförsörjning har blivit allt viktigare. IT-tjänster produceras oftare i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer, inte bara av kostnadsskäl utan också för att tillgodose behoven inom vissa kompetensområden. NETTOREKRYTERING ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND % Onshore Offshore Indien, Kina, Malaysia och Indonesien Baltiska länderna och Ryssland Tjeckien och Polen Offshore, totalt, % 20

23 I slutet av 2007 uppgick antalet anställda i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer till cirka (2 000) eller 19 procent (13) av det totala antalet medarbetare. I januari anställde TietoEnator 140 nya medarbetare som tidigare hade varit anställda på det taiwanesiska företaget BenQs FoU-center i Wroclaw i södra Polen. I september tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva Fortuna Technologies Pvt. Ltd. i Indien. Företaget har cirka 300 anställda. Dessutom öppnades en ny global sourcinganläggning i Minsk i Vitryssland under hösten Vidare öppnades ett FoU-center för telekom i Chengdu i Kina. I oktober beslöt TietoEnator att utöka verksamheten i länder med gynnsamma kostnadsförhållanden och nå målet 40 procent anställda inom tre till fem år. Reviderad strategi och Performance Improvement Programme I oktober 2007 godkände TietoEnators styrelse företagets reviderade strategi som har som mål att återställa bolagets lönsamhet och säkra en hållbar grund för framtida tillväxt. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, att verksamheten för återanvändbara lösningar ompositione- BOLAGETS NYA ras samt ett program för att förbättra lönsamheten. PERFORMANCE Det nya Performance Improvement IMPROVEMENT Programme omfattar samtliga Tieto- PROGRAMME Enators affärsområden, branschoberoende enheter och koncernverksamheter, VÄNTAS ÖKA vilka alla har gjort åta ganden avseende LÖNSAMHETEN angivna mål, aktiviteter och ett snabbt AVSEVÄRT genomförande. Åtgärderna väntas förbättra Tieto- Enators lönsamhet väsentligt. Bolaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Besparingarna väntas bli realiserade med mer än 50 procent på helårsbasis vid slutet av 2008 och med full effekt från slutet av Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har en kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och MES-SYSTEM (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS) TILL STORA ENSOS BRUK I ASIEN Asien är en växande marknad för pappersindustrin. Kontinenten har blivit allt viktigare både som konsument och tillverkare av papper. Det globala företaget Stora Enso har två bruk i Asien. Det krävs enhetliga informationssystem för att de två bruken ska kunna drivas på ett effektivt sätt. TietoEnator och Stora Enso har tecknat ett ramavtal om leverans av MES-system (Manufacturing Execution Systems) till Stora Ensos bruk i Asien. Ett av de huvudsakliga målen med enhetliga MES-system är att stödja samordningen av brukets funktioner. MES-systemet bygger på TIPS-systemet (TietoEnator Paper So lution), som innehåller funktioner för produktionsplanering, spårning, lager samt kvalitetskontroll. TietoEnators avancerade MES-system underlättar optimering av produktionen. Automatiserad arbetsplanering ökar produktionstakten och minskar risken för mänskliga fel. Elektroniska anslutningar till viktiga tjänsteleverantörer innebär automatisering av dataöverföring vilket effektiviserar arbetet. Stora Enso räknar med att införandet av MES-systemet ger kostnadsbesparingar på grund av lägre underhållskostnader och konsekventa arbetsmetoder på bruken. TietoEnator ansvarar för implementeringen av MES-systemet. Systemet infördes på Stora Ensos bruk i Huatai Dawang i december Implementeringen gick snabbt och avlöpte som planerat. Systemet har fungerat väl och användarna är positiva. 21

24 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET AFFÄRSOMRÅDEN Banking & Insurance FOKUS PÅ HEMMAMARKNADEN Banking & Insurance erbjuder IT-tjänster och lösningar till bank-, finans- och försäkringssektorn. Under 2007 definierade Banking & Insurance om sin strategi och kommer nu att ha ett tydligare fokus på sitt starkaste kompetensområde - tjänster och nära partnersamarbeten på hemmamarknaderna, Norden och Baltikum. Banking & Insurance > Erbjuder IT-tjänster och -lösningar med högt mervärde till leverantörer av bank-, försäkrings- och finanstjänster på de utvalda marknaderna. > Den ledande partnern och leverantören av tjänster till kunder på hemmamarknaden, Norden, Baltikum och Storbritannien. > En av de ledande leverantörerna av produktbaserade lösningar i utvalda länder. Produkter och tjänster > Heltäckande partnertjänster > Outsourcingtjänster > Lösningar för banktjänster, betalningstjänster, korttjänster, kapitalmarknadstjänster och e-bankverksamhet > IT-systemutveckling, underhåll och integration Kunderna innefattar: > Handelsbanken > If Skadeförsäkring > Ilmarinen > Nordea > Royal Bank of Scotland > Danske Bank/Sampo Bank > Swedbank Banking & Insurances investeringar kommer främst att riktas in mot att förbättra verksamheten på affärsområdets hemmamarknader. Verksamheten ska bli mer tydligt avgränsad och Banking & Insurance koncentrera sig mer på sitt huvudsakliga kompetensområde tjänsteverksamhet. Verksamheten utanför Norden kommer att fortsätta inom områden som bedöms vara särskilt lönsamma. Andelen produktbaserade lösningar kommer att fortsätta att vara betydande. På hemmamarknaderna innebär den modifierade strategin ett större fokus på befintliga kunder och på att förbättra samarbetet med dem. Banking & Insurance har redan uppnått en mycket stabil ställning både inom sin tjänste- och produktverksamhet i Norden. De nuvarande verksamhetsmodellerna kommer att granskas, särskilt på områden utanför hemmamarknaderna. Grunden för verksamhet på marknader som inte är hemmamarknader, blir nu partnersamarbeten och proaktiva satsningar på kompetenscenter i lågkostnadsländer. Antalet verksamhetsländer utanför Norden och Baltikum kommer att minska. På senare år har Banking & Insurances tillväxtstrategi till stor del byggt på FOKUS PÅ NORDEN förvärv utanför Nordeuropa. Under de närmaste åren kommer större delen av tillväxtinvesteringarna att vara öronmärkta för Norden, där Banking & Insurance siktar på att utöka verksamheten både genom att stärka sin nuvarande position och att erbjuda nya produkter och tjänster som tillgodoser kundernas förändrade behov. Tillväxt utanför Norden kommer att ske organiskt genom samarbete med affärs partners. Fortsatt hög efterfrågan på IT-tjänster På senare år har de ekonomiska trenderna i Banking & Insurances kundbranscher varit oerhört positiva. Detta framgår klart av företagens investeringar som varit inriktade på att bevara konkurrenskraften. En betydande andel av dessa investeringar har öronmärkts för IT och IT-tjänster vilket har hållit uppe efterfrågan. 22

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008

Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Knowledge. Passion. Results. Årsöversikt 2008 Tieto Årsöversikt 2008 Våra värderingar Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar mot gemensamma mål. Vi delar kunskap och kompetens. Vi hjälper varandra att lyckas.

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

TIETOENATORS delårsrapport 1/2008 (januari mars 2008) Bra start på 2008, rörelsemarginal ökar till 8 procent

TIETOENATORS delårsrapport 1/2008 (januari mars 2008) Bra start på 2008, rörelsemarginal ökar till 8 procent TietoEnator Abp BÖRSMEDDELANDE 16.4.2008, kl 14.00 EET 1 (22) TIETOENATORS delårsrapport 1/2008 (januari mars 2008) Bra start på 2008, rörelsemarginal ökar till 8 procent I korthet Programmet för att förbättra

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB

INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS, IFS AB Årsredovisning 2004 2004 i korthet Under 2004 genomförde IFS omfattande åtgärder och betydande investeringar för att förändra organisationsstrukturen, öka effektiviteten

Läs mer

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade ÅRSREDOVISNING 14 VÄLKOMMEN Elanders har funnits i över 100 år och har vuxit från ett lokalt och familjeägt bolag till en börsnoterad global koncern med verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter.

Läs mer

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience

OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE. Creating Leadership in Customer Experience 2O CELEBRATING 20 YEARS OF DELIVERING EXCELLENT CUSTOMER EXPERIENCE Årsredovisning 2014 Creating Leadership in Customer Experience INNEHÅLL Viktiga händelser 2014 1 VD-ord 2 Transcom i korthet 6 Transcom

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Leda övergången till mobila och Internetbaserade Leda övergången till mobila och Internetbaserade tjänster Årsöversikt 2004 2 Koncernchefens kommentar 4 Hemmamarknaderna och marknaderna i öst två olika möjligheter 8 Leda övergången till mobila och Internetbaserade

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Sammandrag 2007. Nordeakoncernen 2007. Nordea Group 2007 1

Sammandrag 2007. Nordeakoncernen 2007. Nordea Group 2007 1 Sammandrag 2007 Nordea Group 2007 1 Det här är Nordea, Nordea är den största finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen, med ett börsvärde på cirka 30 md euro, en balansomslutning på 389 md euro och

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2 Årsredovisning 2009 Innehåll Koncernöversikt Flik Året som gått 1 Vd-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamhet 8 Europa 10 USA 12 Riskhantering 14 Ansvarstagande 16 Bolagsstyrning Styrelse

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer