Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6"

Transkript

1 Årsöversikt 2007.

2 TietoEnator Innehåll TietoEnator i korthet > 1 År 2007 i korthet > 2 VD har ordet > 4 Reviderad regional och global strategi > 6 Koncernöversikt och affärsområden Koncernöversikt > 18 Banking & Insurance > 22 Telecom & Media > 24 Healthcare & Welfare > 26 Forest & Energy > 28 Government, Manufacturing & Retail > 30 Processing & Network > 32 Digital Innovations > 34 Software Centres > 35 Ansvarsfullt företagande HR ger organisationen stöd i tider av förändring > 37 Ansvarsfullt företagande > 39 Företagets styrning > 42 Styrelse > 48 Koncernledning > 50 Finansiell information Femårssiffror > 54 Resultaträkning > 55 Balansräkning > 56 Kassaflödesanalys > 57 Segmentinformation > 58 Aktier och aktieägare > 60 Information för aktieägare > 64 TietoEnator tillhandahåller även ett tryckt bokslut som innehåller de officiella finansiella rapporterna på engelska. Bokslutet för 2007 finns att tillgå på TietoEntors hemsida, och kan beställas i tryckt format via: e-post: tel , fax tel , fax

3 TietoEnator. > TietoEnator är ett IT-företag som erbjuder konsulttjänster samt utveckling och leverans av värdtjänster för digitala verksamheter. > TietoEnator har en ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på sin hemmamarknad i Norden, Baltikum och Polen. På den internationella marknaden fokuserar företaget på utvalda kompetensområden, med sikte på att utöka sin ledande ställning som partner inom FoU-tjänster för telekom samt den goda positionen inom skog, olja och gas. > Företagets ledning baseras på närhet till kunderna, branschkunskap samt gedigen kompetens om hantering av storskaliga förändringar inom affärsverksamheter och IT. > TietoEnator arbetar med många internationellt ledande företag och utvecklas i samklang med dem på deras huvudmarknader. FULLSKALIG TJÄNSTELEVERANTÖR PÅ HEMMAMARKNADEN HÖGT SPECIALISERADE LÖSNINGAR FÖR UTVALDA BRANSCHER Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas

4 TietoEnator Ett år av fokus. NETTOOMSÄTTNING PER BRANSCH NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE NETTOOMSÄTTNING PER LAND Detaljhandel och logistik 5 % Tillverkning 6 % Energi 6 % Skog 5 % Telekom och media 37 % Övriga 5 % Bank och försäkring 22 % Offentlig sektor 15 % Processing & Network 22 % Forest & Energy 10 % Healthcare & Welfare 8 % Banking & Insurance 16 % Government, Manufacturing & Retail 10 % Telecom & Media 36 % Danmark, Frankrike, Nederländerna 1 % Övriga 5 % Italien 2 % Storbritannien 3 % Norge 5 % Tyskland 9 % Sverige 28 % Finland 45 % Andel av affärsområdenas totala nettoomsättning. Koncernelimineringar är inte beaktade. > Marknadsläget var fortsatt positivt Den marknad för IT-tjänster i Norden som är relevant för TietoEnator växte med 6 7 procent. > TietoEnators nettoomsättning ökade organiskt med 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media. > Rörelseresultatet tyngdes av flera leveransprojekt som gick med förlust samt problem i verksamheten för produktbaserade lösningar. Dessutom hade höga lönekostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. > I oktober reviderade företaget sin strategi. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, ompositionering av produktbaserade lösningar samt ett program för förbättring av lönsamheten. > Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar uppgående till sammanlagt 160 miljoner euro. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs 2008 och > Programmet för att förbättra lönsamheten väntas öka TietoEnators lönsamhet avsevärt. Företaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av > Enligt den reviderade strategin är målet att öka den globala resursförsörjningen i en snabbare takt. Inom tre till fem år från och med nu ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. I slutet av 2007 arbetade 19 procent av personalen i dessa länder. > I december utnämndes Hannu Syrjälä till koncernens nya koncernchef och vd. 2

5 NYCKELTAL Nettoomsättning, EUR miljoner 1 772, ,5 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar av engångskaraktär, EUR miljoner 42,9 112,0 Marginal, % 2,4 6,8 Rörelseresultat (EBIT), EUR miljoner 1,3 127,7 Rörelsemarginal, % 0,1 7,8 Resultat före skatt, EUR miljoner 8,6 124,5 Resultat per aktie, EUR 0,44 1,15 Eget kapital per aktie, EUR 6,67 8,51 Utdelning per aktie, EUR 0,50 1,20 Investeringar, EUR miljoner 87,7 77,9 Avkastning på eget kapital, % 5,7 15,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,8 18,7 Gearing, % 34,4 14,9 Soliditet, % 40,2 48,4 Antal anställda i genomsnitt Antal anställda per 31 dec

6 TietoEnator VD HAR ORDET Insikt om behov av förändring År 2007 var ett år med betydande förändringar för TietoEnator. Lönsamheten försämrades snabbt vilket ledde fram till att företaget påtagligt reviderade sin strategi och verksamhet. Vi insåg och accepterade behovet av förändring och har nu gjort en grundlig analys av situationen. Allmänt sett finns det två huvudskäl till den dåliga lönsamheten. För det första har prispressen på våra tjänster i kombination med kostnadsökningar lett till en ohållbar situation. Konkurrensen från Asien och den överhettade arbetsmarknaden minskade lönsamheten. Den andra utmaningen var leveransproblem och felbedömningar i vissa projekt, särskilt när det gäller verksamheten för produktbaserade lösningar. Vi har strävat efter att utöka verksamheten i nya geografiska regioner, men har inte varit framgångsrika eftersom investeringarna inte varit tillräckligt stora för att ha någon effekt. Den närmaste tiden blir en av våra huvuduppgifter att arbeta med de områden som har mest negativ inverkan på resultatet. Programmet för att förbättra lönsamheten är inriktat på detta. TietoEnator satsar helhjärtat på att genomföra de planerade åtgärderna. Här ingår att utvärdera erbjudanden och verksamhetsländer, förbättra kvaliteten samt uppgradera riskhanteringen. Vi avser även att rationalisera administrationen och förbättra beläggningsgraden. På lång sikt behöver vi optimera vår globala resursförsörjning så att kostnadsbasen återspeglar de olika verksamhetsmiljöernas krav. Dessutom kräver förändringar i kundernas affärsverksamheter att vi utökar verksamheten utanför hemmamarknaderna. Programmet för att förbättra lönsamheten är en nödvändighet för att vi ska kunna stärka förtroendet för Tieto- Enator hos kunder, personal och investerare. Tyvärr innebär programmet också en reducering av antalet anställda, men denna måste ske på ett effektivt sätt och utan förseningar. Ett företag som TietoEnator vars framgångar är beroende av kompetensen och motivationen hos medarbetarna har inte råd med långa perioder av osäkerhet. Som en del av programmet har vi beslutat att fördubbla antalet anställda på de globala kompetenscentren under de

7 närmaste tre till fem åren. Att lägga till internationella center och resurser på den nuvarande plattformen innebär i sig nya utmaningar. Processen kräver särskild uppmärksamhet från oss, och att rekrytera ny personal i områden där TietoEnator inte är känt framtvingar andra metoder än på hemmamarknaderna. Vi är fullt medvetna om dessa utmaningar och har redan påbörjat aktiviteter avseende detta. Även om de kortsiktiga satsningarna handlar om att förbättra lönsamheten, vill vi tillförsäkra tillräckligt stora investeringar i framtida tillväxt. Genom att koncentrera oss på färre marknader där vi kan bli ledande, är vi ett steg närmare målet. Vår starka ställning på hemmamarknaderna och den förstklassiga kundbasen bygger båda på företagets branschkompetens och på det förtroende vi har byggt upp hos våra kunder. Vi kommer att fortsätta att utnyttja dessa styrkor och kärnkompetenser i den framtida utvecklingen av verksamheten. Vår kärnkompetens är att hantera stora, komplexa IT-projekt och ge kunderna stöd i omvandlingen av verksamheter. Dessa styrkor har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet under de senaste problemfyllda åren. Vi har nu omfokuserat strategin och har separata globala och regionala strategier. Detta hjälper oss att utveckla affärsmixen så att vi kan tillgodose särskilda behov på olika marknader. På hemmamarknaderna är Sverige det land som erbjuder den största potentialen för förbättring av tillväxt och lönsamhet. Globalt sett har vi valt ut ett fåtal sektorer som ska få styra tillväxten. De innefattar snabbväxande områden som forskning och utveckling inom telekomområdet samt olja, gas och skog, där vi redan tillhör de ledande IT-leverantörerna i världen tack vare vårt nordiska kunnande. Det finns fortfarande en stor potential för ett ökat användande av IT inom många sektorer. Vi vill erbjuda våra kunder IT-tjänster som ger dem möjlighet att utveckla nya, innovativa tjänster åt sina kunder. Samtidigt vill vi hjälpa kunderna att effektivisera den egna verksamheten och förbättra lönsamheten. Största möjliga kundnytta når vi genom att kombinera innovation med lägre kostnader för produktion. TietoEnator är väl positionerat att bli det prioriterade alternativet för kunder i utvalda branscher. Målet är att utveckla bolagets starka sidor, fortsätta att växa och åtgärda de faktorer som har påverkat lönsamheten negativt. De två viktigaste faktorerna i vår verksamhet är kunder och medarbetare. Att förstå kundernas behov är grunden för vår affär. Medarbetarnas kompetens och engagemang är av avgörande betydelse för att nå de fastställda målen. Tillsammans ska vi utveckla TietoEnator till det ledande IT-företaget. TietoEnator kommer att bli känt för tjänster med hög kvalitet. Vi kommer också att erbjuda våra medarbetare de bästa möjligheterna till karriär och personlig utveckling. Samarbete är nyckeln till framgång. Esbo, Finland, februari 2008 Hannu Syrjälä Verkställande direktör och koncernchef

8 TietoEnator STRATEGI Reviderad regional och global strategi.

9

10 TietoEnator STRATEGI Fokus på företagets starkaste kort TIETOENATOR SIKTAR PÅ ATT YTTERLIGARE STÄRKA SIN LEDANDE STÄLLNING SOM FULLSKALIG LEVERANTÖR AV IT-TJÄNSTER PÅ HEMMAMARKNADEN. INTERNATIO- NELLT STRÄVAR FÖRETAGET EFTER ATT KONSOLIDERA POSITIONEN INOM ETT FÅTAL UTVALDA BRANSCHER. DET HAR MEDFÖRT ATT TIETOENATOR HAR REVIDERAT SINA REGIONALA OCH GLOBALA STRATEGIER. FÖRETAGET FOKUSERAR PÅ TJÄNSTER SOM REPRESEN- TERAR BOLAGETS KÄRNKOMPETENS ATT ERBJUDA LÖSNINGAR SOM MÖJLIGGÖR NYA TJÄNSTEMODELLER SAMT GE KUNDERNA STÖD I TILLHÖRANDE AFFÄRS- TJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN AV DESSA. DEN INHEMSKA MARKNADSANDELEN ÄR SÄRSKILT STOR I FINLAND. MARKNADSANDELEN KAN BLI STÖRRE I ANDRA LÄNDER. FÖRETAGET HAR INLETT EN SÄRSKILD SATSNING FÖR ATT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN I DEN SVENSKA VERKSAMHETEN. Med sikte på lönsam tillväxt TietoEnators strategi har som mål att förbättra företagets lönsamhet och skapa en hållbar grund för framtida tillväxt. TietoEnators styrelse fastställde nya långsiktiga finansiella mål i juli 2007 ett av dessa mål är att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent. TietoEnator siktar på att ytterligare stärka sin ledande ställning som fullskalig leverantör av IT-tjänster på hemmamarknaden i Norden, Baltikum och Polen. Internationellt strävar företaget efter att konsolidera sitt ledarskap inom forskning och utveckling för telekom och sin starka position inom skog, olja och gas. Det har medfört att TietoEnator har reviderat sina regionala och globala strategier. FINANSIELLA MÅL > ATT VÄXA ORGANISKT I SNABBARE TAKT ÄN AKTUELL MARKNAD. TILLVÄXTSTRATEGIN STÖDS AV FÖRVÄRV > RÖRELSEMARGINAL (EBIT I PROCENT) PÅ ÖVER 10 PROCENT MÅL FÖR STRUKTUR PÅ EGET KAPITAL OCH UTDELNING > LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR SKULDSÄTTNINGSGRAD ÄR 40 PROCENT. > EN UTDELNINGSPROCENT PÅ CIRKA 50 PROCENT AV NETTOVINSTEN INKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER. ÅRLIG UTBETALNING AV UTDELNING KOMMER EMELLERTID ATT BERO PÅ FÖRETAGETS FINANSIELLA STÄLLNING OCH STÖRRE INVESTERINGSBEHOV. 8

11 Den regionala strategin utgår från företagets starka ställning i Norden. TietoEnator har definierat Norden, Baltikum och Polen som sin hemmamarknad. Dessutom levererar företaget tjänster åt sina inhemska kärnkunder på deras huvudmarknader globalt. På hemmamarknaden avser företaget att stärka den ledande ställningen som leverantör av heltäckande IT-tjänster. TietoEnator har omfattande erbjudanden, från utveckling och implementering av IT som stöd för kundernas affärsprocesser till drift av e-verksamheter. Tack vare detta kan kunderna vända sig till TietoEnator för hela tjänstepaket som tillgodoser deras behov. TietoEnators styrka på hemmamarknaden är den förstklassiga kundbasen, närheten till kunder, lokala verksamheter och ett starkt varumärke. Partner till starka kunder på den internationella marknaden I linje med TietoEnators globala strategi satsar företaget större delen av sina investeringar på de affärssektorer som bedöms ha den största tillväxtpotentialen. TietoEnator har redan en stark ställning inom spjutspetssektorerna i företagets internationella verksamhet. Det är Europas ledande företag inom forskning och utveckling för telekom och en internationell ledare i nischsektorer inom skog, olja och gas. Som partner till internationellt ledande och växande aktörer har företaget en utmärkt position när det gäller att fortsätta visa vägen inom utvalda kompetensområden och ligga kvar i tillväxtspåret. En del av företagets internationella verksamhet bygger på produktbaserade lösningar som representerar företagets mest avancerade branschkunskap. Genom att kombinera produkter och tjänster kan TietoEnator behålla sin konkurrenskraft och tillgodose kundernas behov. REGIONAL STRATEGI Fullskalig leverantör av IT-tjänster till följande sektorer GLOBAL STRATEGI Specialiserade lösningar för utvalda branscher Bank, Detaljhandel, Energi, Försäkring, Media, Skog, Offentlig sektor, Social omsorg Tillverkning, Telekom, Vård Telekom F&U, Skog, Olja & Gas B

12 TietoEnator NYA TJÄNSTER KOMMER ATT PRESENTERAS AV VÅRA KUNDER UNDER DE KOMMANDE ÅREN. DIGITALISERADE LÖSNINGAR KAN UTNYTTJAS MER I AFFÄRSPROCESSER INOM MÅNGA SEKTORER. INNOVATIVA LÖSNINGAR SOM UTNYTTJAR DESSA MÖJLIGHETER ÄR DEN VIKTIGASTE KÄLLAN TILL TILLVÄXT FÖR TIETOENATOR. Tillväxt från ökningen av digitaliserade lösningar och förbättrade marknadsandelar TietoEnators kunder bedriver sina verksamheter i en mycket konkurrensutsatt miljö där de flesta tjänster är IT-baserade och innovativa tjänster ofta utgör viktiga framgångsfaktorer. När behoven av effektivitet också är höga har industriell tjänsteproduktion en viktig roll att spela när det gäller leveransen av tjänster. Kunder KUNDERNAS UTMANING Tillväxt Effektivitet Nya innovativa tjänster Affärsutveckling Industriell produktion av tjänster Tjänstesektorer som är nära konsumenterna, som banker, har varit bland de första att ändra sina verksamheter i linje med denna trend och har lanserat e-tjänster. Inom dessa sektorer har vissa verksamhetsområden dock redan digitaliserats i hög utsträckning. Därför bygger tillväxten för IT-tjänster på att man utvecklar nya tjänster och typer av tjänster. Dessutom finns en stor outnyttjad potential i sektorer där digitaliseringen ännu inte har fått upp farten, exempelvis inom den offentliga sektorn och detaljhandeln. Inom dessa sektorer kommer IT att utnyttjas i affärsprocesser där man tidigare inte använt IT. Offentlig sektor EXEMPEL PÅ DIGITALISERINGSGRAD Detaljhandel Teleoperatörer Interna tjänster för banker Tjänster för bankers slutanvändare Affärsmiljön har öppnat denna möjlighet för TietoEnator kunderna finns i de sektorer som kommer att påverkas mest av nästa digitaliseringsvåg. Digitala tjänster, för migrering av verksamheter till digitaliserade lösningar, utgör faktiskt en av företagets viktigaste tillväxtmöjligheter. TietoEnator strävar särskilt efter tillväxt inom tjänster som ger kunderna högt mervärde. Företaget erbjuder innovativa lösningar som ger ökad försäljning och möjliggör nya tjänstemodeller. TietoEnator hjälper också kunderna med industriell tjänsteproduktion. Att ge kunder stöd vid affärsförändringar och IT-utveckling är en av TietoEnators kärnkompetenser. Till värdeadderande tjänster hör också outsourcing av affärsprocesser liksom tjänster som knyter samman affärsområdenas erbjudanden och på så sätt tillgodoser kundernas behov. Dessa innefattar de branschinriktade affärsområdena samt Processing & Network och Digital Innovations. Tjänstepaketen kombinerar innovation och effektivitet genom att se till varje kunds specifika behov. Ompositionering i Sverige Med tanke på omfattningen av TietoEnators verksamhet i Sverige och potentialen i den svenska ICT-sektorn, har företaget inlett en särskild satsning på att öka konkurrenskraften i den svenska verksamheten. Satsningen har som mål att ompositionera TietoEnator till lönsam marknadsledare inom IT-tjänster på den svenska marknaden. > BAKGRUND FÖRETAGEN GÅR ONLINE En stor andel av produkter och tjänster framställs, distribueras och används redan digitalt och IT:s betydelse för företagen ökar fortfarande. Tjänster motsvarar för närvarande över 65 procent av BNP i Europa och även den andelen ökar. Om bara några få år kommer elektroniska tjänster att motsvara över hälften av värdet på alla tjänster. Dessutom används digitala processer i allt högre grad för att styra produktion och distribution av många fysiska produkter. Den här trenden kommer att bli allt tydligare under de närmaste åren när de digitalt infödda kommer in på företagen. Det är den generation som använt digitala medier för alla sina affärer sedan barndomen. Dessa digitalt infödda kräver kontinuerliga tjänster och användarvändlighet utan begränsningar i form av tid eller plats detta oavsett om det handlar om konsumenttjänster, affärer mellan företag eller interna processer. Denna generation kommer att leda nästa digitaliseringsvåg, och bereda väg för mer ekonomiska, säkra och miljövänliga tjänster och processer för både företagskunder och kunder i den offentliga sektorn. Denna trend har tidigt blivit tydlig inom många sektorer som är starka i Norden exempelvis banker, telekom och skog. Norden skulle kunna kallas den elektroniska verksamhetens e-laboratorium. TietoEnator har lång erfarenhet av nära samarbete med ledande internationella företag tack vare dessa partnersamarbeten har företaget fått erfarenhet av att utveckla nya affärsmodeller och utnyttja IT i flera olika branscher. Denna erfarenhet är fortfarande en av TietoEnators strategiska tillgångar. 10

13 NÄR IT-BRANSCHEN MOGNAR OCH BLIR GLOBAL, SPELAR DEN INDUSTRIELLA PRODUKTIONEN AV TJÄNSTER EN ALLT VIKTIGARE ROLL. KOMPETENS TAS TILL VARA ÖVER BÅDE AFFÄRSSEKTORER OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN. Utnyttja kompetens tvärs över både affärssektorer och geografiska områden TietoEnators erbjudanden bygger på tjänster och produktbaserade lösningar och allt oftare på en kombination av dessa. Lösningar och komponenter för särskilda sektorer hämtas från andra IT-företag, eller är, inom vissa kompetensområden, interna lösningar. TietoEnator investerar i egna lösningar när de bedöms vara tillräckligt konkurrenskraftiga. Inom områden där så inte är fallet samarbetar TietoEnator med andra IT-företag. möjliga lösningar. Expansion genom förvärv är ett alternativ när det förvärvade företaget kompletterar TietoEnators aktuella kompetens, förvärvet säkerställer resurser eller ger nya kunder. 19 % LÅNGSIKTIGT MÅL FÖR GLOBAL SOURCING 81 % 3 5 år 40 % 60 % Antal anställda dag Mål BRANSCHSPECIFIK OCH BRANSCHÖVERSKRIDANDE KOMPETENS Andel anställda offshore, av totalt antal anställda Andel anställda onshore, av totalt antal anställda Banking & Insurance Telecom & Media Starka kundrelationer Healthcare & Welfare Forest & Energy Branschkompetens och branschfokuserade lösningar Tjänsteerfarenhet/utvecklingskompetens Kapacitet för verksamhetskritisk ICT-produktion Government, Manufacturing & Retail För att säkerställa tillgängligheten på rätt kompetens liksom företagets konkurrenskraft prismässigt, ökar TietoEnator den globala produktionen. Företagets mål är att öka andelen anställda på offshore-anläggningar till 40 procent av totalt antal anställda inom tre till fem år. Expansionen genomförs i huvudsak genom att utöka de nuvarande kompetenscentren, men fokuserade förvärv och öppnandet av nya center är också 2008 Fokus på program för att förbättra lönsamheten TietoEnators Performance Improvement Programme som offentliggjordes i oktober 2007 väntas förbättra bolagets lönsamhet väsentligt. TietoEnator uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Programmet består av tre delar > Öka kvaliteten på tjänsterna > Förbättra beläggning av personal och anläggningar, minska administrativa kostnader och öka global resursförsörjning > Omstrukturera, avveckla eller avyttra lågpresterande verksamheter Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och > BAKGRUND IT MOGNAR OCH BLIR GLOBALT, ÖKAD BETYDELSE FÖR PARTNERSAMARBETEN I takt med att IT-branschen mognar, sker en snabbare uppdelning av marknaden i IT-tjänster med högt mervärde och standardiserade tjänster. Vidare ökar betydelsen av effektivitet och tjänsteleverans. Det är oerhört viktigt för GLOBALISERINGEN MÄRKS företagen att lösa hur och var tjänster ska produceras. BÅDE INOM TJÄNSTER Globaliseringen gör sig påmind både inom IT-tjänster OCH VERKSAMHETEN och -lösningar. Standardiserade FÖR LÖSNINGAR produkter blir allt viktigare världen över. Företag som tillverkar dessa produkter kan få en stark ställning, särskilt i stora bolag. Globala programvaruleverantörer avser att stärka ställningen även bland medelstora företag och det kan i framtiden omvandla verksamheter i branschen. Produkter kommer allt oftare att erbjudas som en tjänst (SAAS Software As A Service) och det kommer att bli allt viktigare att bilda partnersamarbeten med lokala företag. TietoEnator är en stark aktör i denna trend tack vare sin branschkompetens kan företaget fungera som en partner som integrerar lösningar i kundernas IT-system. 11

14 TietoEnator ERBJUDANDE Differentiering bygger på utveckling av erbjudanden För TietoEnator definieras ett erbjudande som en kommersialiserad produkt eller ett tjänstepaket som erbjuder en lösning på kraven hos en viss kundgrupp eller i ett visst marknadssegment. En annan viktig aspekt i konceptet är att säkerställa att både erbjudandets innehåll, produktion och leveransmodeller är återanvändbara i tillräckligt hög grad på alla marknader. TietoEnators erbjudande består av tjänster, egna eller samarbetspartners produkter samt de tillverknings-, försäljnings- och leveransmetoder som används för att tillhandahålla erbjudandena. Ett erbjudande kan också byggas upp helt kring tjänster. Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt i internationell skala måste skilja sig från mängden. Erbjudanden är unika modeller för att skapa det mervärde kunderna behöver för att skilja ut sig från konkurrenterna. De produkt- och tjänstepaket som kan säljas, tillverkas och levereras på samma sätt på alla viktiga marknader utgör affärsområdenas huvuderbjudanden. Affärsområdena kan också erbjuda högt utvecklade, lokala erbjudanden som tillgodoser behoven hos de mindre, lokala kunderna. De faktorer som styr efterfrågan varierar mellan affärsområdena. Bredare tjänsteutbud med partners Även om TietoEnators uppdatering av strategin 2007 siktar på att både minska företagets produktverksamhet och revidera produkt- och tjänsteutbudet, kommer detta inte att minska vikten av att utveckla erbjudanden. Kunderna vill köpa paketerade lösningar och därför fortsätter TietoEnator att göra systematiska satsningar på att utveckla erbjudanden både lokalt och på den globala arenan. ERBJUDANDEN ÄR UNIKA TietoEnator kommer att MODELLER FÖR ATT SKAPA fortsätta att erbjuda produkter DET MERVÄRDE KUNDERNA inom områden där företaget har globalt konkurrenskraftiga BEHÖVER FÖR ATT produkterbjudanden, eller där SKILJA UT SIG FRÅN man kan göra investeringar KONKURRENTERNA. i att ta fram ett erbjudande. Eftersom andelen produkter som utvecklats av teknik- och programvarupartners ökar, minskar vikten av TietoEnators egna produkter som grund för internationell tillväxt. I dessa partnersamarbeten kan Tieto- Enator dra nytta av sin branschkunskap genom gemensam produktutveckling. OUTSOURCADE TJÄNSTER FÖR APOTEKET I SVERIGE Svenska apotek expedierar cirka 24 miljoner e-recept per år. Apotekens kunder gör cirka 90 miljoner besök på apoteken per år. IT utgör ett viktigt stöd i satsningen på att korta kötiderna och förbättra kundservicen. TietoEnator har fått i uppdrag att tillhandahålla ett omfattande tjänstepaket som rör administration av tillämpningar, utveckling, integration och ICT-infrastruktur till det statligt ägda Apoteket. Både applikationsadministration och -utveckling är inriktade på uppgradering av tjänster. Apoteket expedierar det största antalet e-recept i världen. Integrationen av tillämpningar innebär snabbare expediering och elektronisk självbetjäning för kunderna. Apoteket har över anställda. Ett antal av dem kommer att få digitala arbetsplatser. Denna lösning innebär att man kan logga in på olika IT-system oavsett tid och plats, vilket garanterar löpande kundservice. TietoEnator har ett heltäckande ansvar för arbetsstationsrelaterade tjänster. Infrastrukturtjänsterna innefattar program- och serverdrift med oerhört höga krav på tillgänglighet och katastrofberedskap. Faktum är att det var den höga kvaliteten på TietoEnators tjänster som var huvudanledningen till att Apoteket valde TietoEnator till outsourcing partner. Bild: Håkan Lindgren 12

15 Utökat samarbete med globala teknikleverantörer TietoEnator har proaktivt utvecklat och stramat upp samarbetet med utvalda teknikleverantörer under ett antal år. Partnerskapen har utvecklats till högsta nivå. De stora leverantörerna har också satsat mer resurser på sina samarbeten med TietoEnator. I samtliga av TietoEnators verksamhetsländer har hanteringen av leverantörsrelationer anpassats efter de viktigaste leverantörerna för att uppnå globala villkor och förutsättningar. Detta har placerat TietoEnator på kartan för teknikleverantörer över hela världen vilket säkerställer att företaget och dess kunder får största möjliga uppmärksamhet. Företagen bedriver också gemensamma FoU-projekt samt strategisk, branschanpassad planering av marknadsintroduktioner och marknadsföringsåtgärder. Partnersamarbetena har genererat tydliga fördelar för Tieto- Enator, leverantörer och kunder. Genom att centralisera inköpen har TietoEnator kunnat göra betydande besparingar när det gäller program- och teknikkostnader. Företaget försöker utnyttja gemensam teknisk kompetens snabbare och mer effektivt i utvecklingen av sina kunders affärsverksamhet detta har lett till en förbättrad konkurrenskraft och genererat mer affärer med huvudkunder baserat på gemensamma erbjudanden. Teknikleverantör SAMARBETE MED TEKNIKLEVERANTÖRER Köp av mjukvara, teknik och utrustning till bolaget och dess kunder TietoEnator Teknikleverantör Affärer baserade på gemensamma erbjudanden Kunder Samarbete med teknikleverantörer ger kostnadsbesparingar vid TietoEnators inköp och genererar fler affärer med viktiga kunder baserat på gemensamma erbjudanden. Fokus på att utveckla återanvändbara program TietoEnator har ökat samarbetet med ledande globala leverantörer av programvaruplattformar och den interna hanteringen av leverantörsrelationer hanteras från och med nu av ett enda produktionscenter. Utöver att utveckla tjänster fokuserar företaget på utveckling av återanvändbara programvaror som kompletterar dessa plattformar. MICROSOFT ÄR TIETOENATORS STRATEGISKA PARTNER TIETOENATOR HAR ÖKAT SAMARBETET MED GLO- BALA LEVERANTÖRER AV PROGRAMVARUPLATT- FORMAR. LEVERANTÖRSRE- LATIONERNA HANTERAS AV ETT ENDA PRODUK- TIONSCENTER. Under de senaste åren har Microsoft och TietoEnator aktivt trappat upp samarbetet. Microsofts roll har utvecklats från att vara en teknikleverantör till att bli en strategisk partner. Båda parter har gjort betydande investeringar i samarbetet. TietoEnator har till exempel utnyttjat Microsofts programplattform och produktlösningar såsom Unified Communication, Information Worker och Dynamics för att utveckla sina tjänsteerbjudanden. För Microsoft Corporation är samarbetet med TietoEnator en av deras viktigaste satsningar i partnerverksamheten i Europa. 13

16 TietoEnator GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING Från lågkostnadsförsörjning till globala leveranskedjor Global resursförsörjning leverans av IT-tjänster från geografiskt spridda platser har blivit en viktig del av TietoEnators dagliga verksamhet. Geografiskt spridd produktion innebär att företaget kan leverera tjänster och lösningar som uppfyller kundernas kvalitets- och kostnadsförväntningar. TietoEnators strategiska mål är att öka den globala resursförsörjningen om tre till fem år ska 40 procent av personalen finnas i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer. År 2007 fortsatte TietoEnator att aggressivt utöka produktionsvolymen på sina anläggningar för global resursförsörjning högkvalitativa center i Europa och Asien. I dag har bolaget ett antal produktionsanläggningar i Europa och Asien som utgör en utmärkt plattform för ytterligare utvidgning av verksamheten. En diversifierad strategi med flera anläggningar ger TietoEnator tillgång till talanger och resurser i ett stort geografiskt område. Fokus på kunden De av affärsområdenas konsulter som arbetar nära kunderna ger vägledning för produktionen på de globala sourcinganläggningarna. De ansvarar också för hantering av kundrelationer, prissättning, underhåll av den egna specialistkompetensen och för kunskaper om lokalt språk och lokal kultur. Att både ha experter nära kunden och specialister på sourcinganläggningar kombinerar fördelarna med kund- och marknadskompetens med kostnadseffektiv leverans av tjänster. TietoEnator har utökat andelen global resursförsörjning i större delen av de viktigaste kundrelationerna. GLOBAL RESURSFÖRSÖRJNING ÄR EN INTEGRERAD DEL AV TIETOENATORS ERBJUDANDE BRANSCHKUNSKAP TietoEnators erbjudanden Global produktion: Programvarutest Projekt inom programvaruutveckling Applikations- eller produktstöd Incident-, problem- och förändringshantering Applikationshantering Drift Global resursförsörjning spelar en viktig roll i samtliga av Tieto Enators erbjudanden. Företaget får en betydande konkurrensfördel tack vare dess förmåga att kunna erbjuda globala resurser med ett fullständigt sortiment av IT-tjänster, inklusive IT- och affärskonsulttjänster, programutveckling, forskning och utveckling, testning och integration, administration av program och drift samt utkontraktering av branschspecifika affärsprocesser (BPO, Business Process Outsourcing). MVNO-TJÄNSTER ÅT BLYK Blyk är den första mobiloperatören som kopplar samman ungdomar med de populäraste varumärkena. Blyk finansieras med reklamintäkter och erbjuder gratis sms och samtalstid. Tack vare TietoEnators MVNO-tjänster (Mobile Virtual Network Operator) kan nu Blyk koncentrera sig på tjänster till sina slutkunder. De tjänster som TietoEnator levererar omfattar heltäckande lösningar för admi- nistration av program och affärsprocesser samt en flexibel IT-infrastruktur. MVNO kräver ett antal olika tjänster för sina affärsfunktioner. De innefattar värdtjänster, portaler för slutanvändare och gateways samt faktureringslösningar för tjänster med högt mervärde. Operatörer köper ofta in dessa tjänster från olika leverantörer. Genom att utnyttja kompetensen inom Telecom & Media, Processing & Network och Digital Innovations kan TietoEnator erbjuda ett heltäckande IT-tjänstpaket som tillgodoser alla behov hos operatörerna. TietoEnator hanterar också det komplexa programpaket från tredje part som är integrerat i Blyks affärssystem samt användar- och supporttjänster. Ett flerspråkigt callcenter ingår i tjänstepaketet. Nyckelfärdiga tjänster som stöd för Blyks framtida expansion levereras av TietoEnator-team i Lettland, Tjeckien och Finland. 14

17 Utvalda platser med utvalda kompetensprofiler TietoEnators strategi för global resursförsörjning har gått ut på att bygga upp en omfattande verksamhet i Europa bestående av flera kompetenscenter i olika länder. Detta ger både fysisk och kulturell närhet till kunderna. De europeiska anläggningarna har förstärkts med utvalda platser i Asien. Utöver närheten till kunderna har strategin med flera anläggningar flera andra fördelar. Den minskar riskerna med att vara beroende av en enda marknad vad gäller till exempel brist på kompetens, kostnadsinflation eller störningar på arbetsmarknaden. Den garanterar också flexibel skalbarhet. Drivkraften för att bygga upp ett nätverk av globala resurser är att gradvis gå över från att jaga kostnadsfördelar till att söka rätt kompetens. Detta beror på ökningen i kompetensnivåerna i tillväxtländerna, den krympande klyftan mellan kostnaden för ITspecialister i i-länder och tillväxtländer samt den begränsade tillgången på IT-kompetens i Västeuropa. Följden är att mervärdet från resursnätverket ökar och att resursförsörjningen utvecklas mot en uppbyggnad av globala kompetenskedjor. Global leveransmodell underlättar återanvändbarhet och ökar produktiviteten Ett viktigt inslag i alla TietoEnators huvuderbjudanden är den globala leveransmodellen. Modellen är en leveranskedja som kombinerar tillgängliga resurser i länder med olika kostnadsnivåer för att ta fram ett visst erbjudande åt kunden. I stället för att använda de lokala resurser som finns tillgängliga på varje marknad, innebär den globala leveransmodellen att företaget kan återanvända sina erbjudanden. Den produktivitet, kostnadseffektivitet och produktionskapacitet som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig kan bara uppnås med hjälp av dessa modeller. TietoEnators mål är att skapa en global leveransmodell som kan användas som standard vid produktionen av så många erbjudanden som möjligt. De olika kraven inom bolagets affärsområden och enheter innebär dock att vi troligen inte kan nå fram till en enda, fullständigt heltäckande modell som kan användas i hela koncernen. Växande global resursförsörjning är strategiskt viktigt Totalt antal anställda på TietoEnators globala kompetenscenter ökade ytterligare under 2007 och uppgick till cirka anställda eller 19 procent av arbetskraften vid årets slut. Det största centret ligger i Ostrava i Tjeckien, med cirka 1100 anställda i slutet av året. Det är strategiskt viktigt för TietoEnator att ytterligare utöka sin globala resursförsörjning för att kunna garantera konkurrenskraftiga kostnadsnivåer och tillgänglig kompetens för företaget. TietoEnator avser därför att öka ansträngningarna att utöka den globala produktionskapaciteten. Expansionen blir i första hand organisk, men fokuserade förvärv och ytterligare samarbeten är möjliga. TIETOENATORS PROGRAMVARUCENTER OCH DERAS SPECIALOMRÅDEN: TietoEnator har inrättat flera anläggningar som täcker både flera branscher och kompetenser vilket utgör en skalbar plattform för samtliga av TietoEnators affärsområden och kunder. Utöver dessa flerfunktionella anläggningar har TietoEnator branschspecialiserade center. Sammantaget utgör dessa anläggningar ett globalt kompetensnätverk. Ostrava, Tjeckien > fullständig kompetens- och tjänsteportfölj, programtjänster, utveckling av lösningar, drift och en mängd egna specialkompetenser Pune, Indien > utveckling av lösningar, kompetenscenter för bank- och vårdsektorn Vilnius, Litauen > programtjänster för skandinaviska kunder Minsk, Vitryssland > programtjänster för telekom- och banksektorn Branschspecifika produktionsanläggningar innefattar: Szczecin, Polen > produktutvecklingstjänster inom telekom Beijing och Chengdu, Kina > produktutvecklingstjänster inom telekom Hyderabad, Indien > produktutvecklingstjänster inom telekom 15

18

19 AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt & affärsområden.

20 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET Koncernöversikt Marknaden för IT-tjänster Marknadsläget var fortsatt positivt Enligt uppskattningar av Pierre Audoin Consultant (PAC), ökade den nordiska marknaden för IT-tjänster med 6 7 procent. Den starkaste tillväxten fanns inom områdena applikationsförvaltning och programrelaterad outsourcing. Inom de flesta områden var priserna antingen stabila eller något högre än föregående år. Prispressen kvarstår dock inom vissa segment, såsom infrastrukturtjänster. Investeringar i IT-lösningar DEN MARKNAD FÖR som hjälper kunderna att IT-TJÄNSTER SOM ÄR utveckla nya tjänster utgör en av de huvudsakliga drivkrafterna för tillväxt. För att kunna RELEVANT FÖR TIETO- ENATOR VÄNTAS HA EN växa måste företagen ta fram ÅRLIG TILLVÄXT PÅ SEX nya tjänster med nytt och mer omfattande tjänsteinnehåll, TILL SJU PROCENT UNDER tjänster som erbjuder en överlägsen upplevelse och utnyttjar DE KOMMANDE ÅREN information som kunden skapat och data om hur tjänsten används. Det är dock oerhört viktigt att bygga upp industriella processer för leverans av tjänster. För det första säkerställer detta effektivitet och bibehåller den förväntade nivån vad gäller tjänstens och upplevelsens kvalitet. För det andra är allt fler verksamhetskritiska processer beroende av IT-plattformar och vi ser en ökning av helt digitala tjänster. Den största utmaningen för alla branscher och företag är att anta en tjänstebaserad affärsmodell, som tar över efter gamla affärsmodeller, processer och IT-infrastruktur. Den marknad för IT-tjänster där TietoEnator är verksamt väntas ha en årlig tillväxt på 6 7 procent under de närmaste åren, där outsourcing väntas ha den högsta tillväxten, 7,9 procent (CAGR ). Volymen ökar helt klart snabbare än priserna. Programrelaterad outsourcing väntas bli det största tillväxtområdet (PAC, 2007). Konkurrens TietoEnators konkurrenter inom olika kundbranscher, tjänstetyper och regioner varierar mycket. Konkurrenterna kan i princip delas in i fyra grupper: stora, internationella tjänsteleverantörer, inklusive företag som erbjuder lågkostnadsproduktion, generella programvaruföretag, företag som erbjuder branschspecifika lösningar och företag inom området FoU-tjänster. De viktigaste konkurrenterna är internationella leverantörer av IT-tjänster, till exempel Accenture, HP och IBM. Indiska IT-tjänstföretag har blivit starka konkurrenter inom vissa områden, till exempel FoU-tjänster till telekomsektorn. DEN NORDISKA MARKNADEN FÖR IT-TJÄNSTER årlig marknadstillväxt, % NYCKELKUNDERNAS ANDEL AV TIETOENATORS NETTOOMSÄTTNING Största Övriga Största Största Största Källa: Pierre Audoin Consultants,

21 Bland aktörer på den nordiska marknaden är TietoEnator den ledande leverantören av IT-tjänster (PAC, 2007). Bara IBM, en internationell leverantör, rankas högre än TietoEnator. I Finland är TietoEnator marknadsledande. Över hälften av marknaden för IT-tjänster i Norden består av projekttjänster. Inom det området ligger TietoEnator på första plats. Företaget är även ledande inom flera branscher. Stark tillväxt 2007 Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter steg med 8 procent till 1 772,4 miljoner euro (1 646,5). Den organiska tillväxten var 9 procent. Den kraftigaste tillväxten uppvisade Telecom & Media tack vare det positiva marknadsläget och flera nya, stora avtal Affärsområdet stärkte också sin ställning bland företagets viktigaste kunder. Nettoomsättningen för Government, Manufacturing & Retail minskade med 22 procent främst på grund av avyttringen av Government Services verksamheter i Danmark, Norge och Sverige Goda marknadsförutsättningar inom energisektorn var den huvudsakliga drivkraften bakom Forest & Energys utmärkta tillväxt. TietoEnators tillväxt för helåret var 9 procent i Sverige, 7 procent i Finland och 8 procent i Norge. I Tyskland steg net- toomsättningen med 23 procent, i huvudsak tack vare nya outsourcingavtal. Nettoomsättningen i Danmark minskade med 49 procent, främst beroende på försäljningen av Government Services verksamheter i oktober I Storbritannien var tillväxten kraftig, 15 procent. Inom sektorerna telekom och media var tillväxten hög och andelen av den konsoliderade nettoomsättningen steg till 37 procent (31). Bank- och försäkringssektorn genererade 22 procent (23) av nettoomsättningen medan den offentliga sektorns bidrag minskade till 15 procent (18). Skogsindustrin stod för 5 procent (5) och energisektorn för 6 procent (5). Orderstocken, som endast innefattar beställda tjänster med bindande avtal, uppgick till 1 058,1 miljoner euro (1 244,7) i slutet av perioden. Några stora avtal med befintliga kunder har löpt ut och vissa av dem ska omförhandlas. Processing & Networks andel av orderstocken är 33 procent. Sammanlagt 61 procent (51) av orderstocken väntas bli fakturerad under Sämre lönsamhet Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,3 miljoner euro (127,7). Realisationsförluster netto uppgick till 1,6 miljoner euro (nettovinst 15,7). Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster eller -förluster uppgick till 2,9 miljoner euro KOSTNADSSTRUKTUR RÖRELSERESULTAT OCH MARGINAL PER AFFÄRSOMRÅDE Nedskrivning av goodwill och tillgångar 2,2 % Avskrivningar 4,3 % Övriga rörelsekostnader 20,7 % Försäljningskostnader 15,5 % EUR miljoner Banking & Insurance Telecom & Media Government, Manufacturing & Retail Healthcare & Welfare Kostnader för ersättningar till anställda Forest & Energy Processing & Network % Rörelseresultat Rörelsemarginal 19

22 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET (112,0) vilket motsvarar en marginal på 0,2 procent (6,8). Rörelseresultatet påverkades negativt av flera leveransprojekt som gick med förlust samt av problem i verksamheten för produktbaserade lösningar, särskilt inom affärsområdena Banking & Insurance och Healthcare & Welfare. Dessutom hade höga lönekostnader och underleverantörskostnader tillsammans med prispress en negativ inverkan på lönsamheten. I oktober offentliggjorde TietoEnator att programmet för att förbättra lönsamheten (Performance Improvement Programme) skulle genomföras i en snabbare takt. TietoEnator bokförde kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro De affärsområden som påverkades mest av engångsposterna var Banking & Insurance (49,6 miljoner euro), Government, Manufacturing & Retail (16,4 miljoner euro) och Healthcare & Welfare (9,8 miljoner euro). Helårets omstruktureringskostnader uppgick till 30,7 miljoner euro (12,4) varav 22,1 miljoner euro bokfördes under det fjärde kvartalet och kom från Performance Improvement Programme. Helårets rörelsemarginal exklusive realisationsvinster eller -förluster på TietoEnators huvudmarknader uppgick till 12 procent (15) i Finland och till 1 procent (2) i Sverige. Jämfört med 2006 var lönsamheten sämre på alla marknader på grund av förlustprojekt, omstrukturering, nedskrivningar och ogynnsam pris- och kostnadsutveckling. Rörelsemarginalen utanför Finland och Sverige var negativ Global resursförsörjning allt viktigare Antalet heltidsanställda uppgick till (14 597) i slutet av Genomsnittligt antal anställda under 2007 var (14 414). TietoEnator anställde (2 090) nya medarbetare Den högsta personalökningen skedde i offshore-länder. Den genomsnittliga löneökningen för medarbetare som arbetar med IT-tjänster var cirka 4 procent i Finland och Sverige. År 2008 väntas lönerna i Finland och Sverige öka med i genomsnitt 4 5 procent på årsbasis. Stora projekt för stora kunder, i synnerhet om de är utsatta för global konkurrens, omfattas fortfarande av prispress. Global resursförsörjning har blivit allt viktigare. IT-tjänster produceras oftare i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer, inte bara av kostnadsskäl utan också för att tillgodose behoven inom vissa kompetensområden. NETTOREKRYTERING ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND % Onshore Offshore Indien, Kina, Malaysia och Indonesien Baltiska länderna och Ryssland Tjeckien och Polen Offshore, totalt, % 20

23 I slutet av 2007 uppgick antalet anställda i länder med gynnsamma kostnadsstrukturer till cirka (2 000) eller 19 procent (13) av det totala antalet medarbetare. I januari anställde TietoEnator 140 nya medarbetare som tidigare hade varit anställda på det taiwanesiska företaget BenQs FoU-center i Wroclaw i södra Polen. I september tecknade TietoEnator ett avtal om att förvärva Fortuna Technologies Pvt. Ltd. i Indien. Företaget har cirka 300 anställda. Dessutom öppnades en ny global sourcinganläggning i Minsk i Vitryssland under hösten Vidare öppnades ett FoU-center för telekom i Chengdu i Kina. I oktober beslöt TietoEnator att utöka verksamheten i länder med gynnsamma kostnadsförhållanden och nå målet 40 procent anställda inom tre till fem år. Reviderad strategi och Performance Improvement Programme I oktober 2007 godkände TietoEnators styrelse företagets reviderade strategi som har som mål att återställa bolagets lönsamhet och säkra en hållbar grund för framtida tillväxt. Den nya strategin innefattar separata regionala och globala strategier, att verksamheten för återanvändbara lösningar ompositione- BOLAGETS NYA ras samt ett program för att förbättra lönsamheten. PERFORMANCE Det nya Performance Improvement IMPROVEMENT Programme omfattar samtliga Tieto- PROGRAMME Enators affärsområden, branschoberoende enheter och koncernverksamheter, VÄNTAS ÖKA vilka alla har gjort åta ganden avseende LÖNSAMHETEN angivna mål, aktiviteter och ett snabbt AVSEVÄRT genomförande. Åtgärderna väntas förbättra Tieto- Enators lönsamhet väsentligt. Bolaget uppskattar att planen ska generera årliga kostnadsbesparingar på över 100 miljoner euro från slutet av Besparingarna väntas bli realiserade med mer än 50 procent på helårsbasis vid slutet av 2008 och med full effekt från slutet av Med avseende på programmet kommer TietoEnator att bokföra omstruktureringskostnader, avsättningar och nedskrivningar på sammanlagt 160 miljoner euro, varav cirka 100 miljoner euro har en kassaflödespåverkande effekt. Kostnader av engångskaraktär på 104,7 miljoner euro bokfördes Återstoden bokförs under 2008 och MES-SYSTEM (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS) TILL STORA ENSOS BRUK I ASIEN Asien är en växande marknad för pappersindustrin. Kontinenten har blivit allt viktigare både som konsument och tillverkare av papper. Det globala företaget Stora Enso har två bruk i Asien. Det krävs enhetliga informationssystem för att de två bruken ska kunna drivas på ett effektivt sätt. TietoEnator och Stora Enso har tecknat ett ramavtal om leverans av MES-system (Manufacturing Execution Systems) till Stora Ensos bruk i Asien. Ett av de huvudsakliga målen med enhetliga MES-system är att stödja samordningen av brukets funktioner. MES-systemet bygger på TIPS-systemet (TietoEnator Paper So lution), som innehåller funktioner för produktionsplanering, spårning, lager samt kvalitetskontroll. TietoEnators avancerade MES-system underlättar optimering av produktionen. Automatiserad arbetsplanering ökar produktionstakten och minskar risken för mänskliga fel. Elektroniska anslutningar till viktiga tjänsteleverantörer innebär automatisering av dataöverföring vilket effektiviserar arbetet. Stora Enso räknar med att införandet av MES-systemet ger kostnadsbesparingar på grund av lägre underhållskostnader och konsekventa arbetsmetoder på bruken. TietoEnator ansvarar för implementeringen av MES-systemet. Systemet infördes på Stora Ensos bruk i Huatai Dawang i december Implementeringen gick snabbt och avlöpte som planerat. Systemet har fungerat väl och användarna är positiva. 21

24 TietoEnator AFFÄRSVERKSAMHET AFFÄRSOMRÅDEN Banking & Insurance FOKUS PÅ HEMMAMARKNADEN Banking & Insurance erbjuder IT-tjänster och lösningar till bank-, finans- och försäkringssektorn. Under 2007 definierade Banking & Insurance om sin strategi och kommer nu att ha ett tydligare fokus på sitt starkaste kompetensområde - tjänster och nära partnersamarbeten på hemmamarknaderna, Norden och Baltikum. Banking & Insurance > Erbjuder IT-tjänster och -lösningar med högt mervärde till leverantörer av bank-, försäkrings- och finanstjänster på de utvalda marknaderna. > Den ledande partnern och leverantören av tjänster till kunder på hemmamarknaden, Norden, Baltikum och Storbritannien. > En av de ledande leverantörerna av produktbaserade lösningar i utvalda länder. Produkter och tjänster > Heltäckande partnertjänster > Outsourcingtjänster > Lösningar för banktjänster, betalningstjänster, korttjänster, kapitalmarknadstjänster och e-bankverksamhet > IT-systemutveckling, underhåll och integration Kunderna innefattar: > Handelsbanken > If Skadeförsäkring > Ilmarinen > Nordea > Royal Bank of Scotland > Danske Bank/Sampo Bank > Swedbank Banking & Insurances investeringar kommer främst att riktas in mot att förbättra verksamheten på affärsområdets hemmamarknader. Verksamheten ska bli mer tydligt avgränsad och Banking & Insurance koncentrera sig mer på sitt huvudsakliga kompetensområde tjänsteverksamhet. Verksamheten utanför Norden kommer att fortsätta inom områden som bedöms vara särskilt lönsamma. Andelen produktbaserade lösningar kommer att fortsätta att vara betydande. På hemmamarknaderna innebär den modifierade strategin ett större fokus på befintliga kunder och på att förbättra samarbetet med dem. Banking & Insurance har redan uppnått en mycket stabil ställning både inom sin tjänste- och produktverksamhet i Norden. De nuvarande verksamhetsmodellerna kommer att granskas, särskilt på områden utanför hemmamarknaderna. Grunden för verksamhet på marknader som inte är hemmamarknader, blir nu partnersamarbeten och proaktiva satsningar på kompetenscenter i lågkostnadsländer. Antalet verksamhetsländer utanför Norden och Baltikum kommer att minska. På senare år har Banking & Insurances tillväxtstrategi till stor del byggt på FOKUS PÅ NORDEN förvärv utanför Nordeuropa. Under de närmaste åren kommer större delen av tillväxtinvesteringarna att vara öronmärkta för Norden, där Banking & Insurance siktar på att utöka verksamheten både genom att stärka sin nuvarande position och att erbjuda nya produkter och tjänster som tillgodoser kundernas förändrade behov. Tillväxt utanför Norden kommer att ske organiskt genom samarbete med affärs partners. Fortsatt hög efterfrågan på IT-tjänster På senare år har de ekonomiska trenderna i Banking & Insurances kundbranscher varit oerhört positiva. Detta framgår klart av företagens investeringar som varit inriktade på att bevara konkurrenskraften. En betydande andel av dessa investeringar har öronmärkts för IT och IT-tjänster vilket har hållit uppe efterfrågan. 22

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Välkommen till Transcoms årsstämma

Välkommen till Transcoms årsstämma Välkommen till Transcoms årsstämma Stockholm den 28 april 2016 Outstanding Customer Experience 28 april 2016 Transcom Årsstämma 2016 Johan Eriksson, vd och koncernchef Outstanding Customer Experience Transcoms

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer