Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare Dnr Socialnämnden Revidering av förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice enligt LOV Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar reviderat förfrågningsunderlag tillika ansökningsformulär för leverantörer av hemtjänst, avlösarservice samt ledsagarservice, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att publicera det reviderade förfrågningsunderlaget samt att teckna nya avtal med samtliga godkända leverantörer i valfrihetssystemet. Sammanfattning Socialnämnden beslutade hösten 2012 om ett förfrågningsunderlag för valfrihet inom hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice. Valfrihetssystemet har varit i drift i drygt ett år och kommunen har för närvarande 5 godkända utförare av hemtjänst och 4 godkända utförare av ledsagar- och avlösarservice. Socialkontoret har konstaterat att förfrågningsunderlaget behöver revideras. Den viktigaste förändringen som föreslås gäller kraven på utförarens ledning. Socialkontoret föreslår socialnämnden, att kravet på verksamhetschefens erfarenhet sänks från tre år till två år, samt att kravet om att erfarenheten ska bestå i att leda och driva en liknande verksamhet, modifieras till att gälla organisera och samordna en liknande verksamhet. Kravet om att verksamhetschefen ska ha lämplig högskoleutbildning kvarstår. Socialkontoret föreslår även att kommunen ska få möjlighet att ta referenser på verksamhetschefen. Därutöver föreslås mindre ändringar gällande kraven på utförarens personal. Socialkontoret föreslår vidare att utförarna ska få tillgång till kommunens ITsupport Zetup samt få hjälp på plats vid uppstart. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2014.

6 2(4) Ärendet Socialnämnden beslutade hösten 2012 om ett förfrågningsunderlag för valfrihet inom hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice. Valfrihetssystemet har varit i drift i drygt ett år och det är nu dags att se över om kraven i förfrågningsunderlaget behöver revideras. Kommunen har för närvarande 5 godkända utförare av hemtjänst och 4 godkända utförare av ledsagar- och avlösarservice. Under det gångna året har socialkontoret haft regelbundna möten med utförarna och inhämtat deras synpunkter på kommunens krav och förutsättningar i valfrihetssystemet. Socialkontoret har även fått egna erfarenheter av kraven i godkännandeprocessen av nya utförare. Socialkontoret har konstaterat att en revidering av förfrågningsunderlaget är nödvändig. Revideringen kommer att ske i två steg. Först kommer socialkontoret att föreslå socialnämnden att ändra vissa väsentliga krav som kräver en skyndsam process. Därefter kommer socialkontoret att göra en mer systematisk genomgång av förfrågningsunderlaget och återkomma till socialnämnden efter sommaren med ytterligare förslag på revideringar. Nytt upphandlingssystem och utökad IT-support Kommunen har beslutat att byta upphandlingssystem från Vismas TendSign till E-avrop. Bytet av upphandlingssystem medför att texten i förfrågningsunderlaget under kapitel 2 måste uppdateras. Likaså behöver texten kring IT i stycket 3.6 uppdateras för att säkerställa att utförarna kan få hjälp via Zetup, kommunens IT-support. Ett förtydligande vilka tekniska förutsättningar som fordras hos utföraren för att de ska kunna använda kommunens verksamhetssystem Procapita Vård och Omsorg ges i en teknisk bilaga till förfrågningsunderlaget. Krav på ledning och personal Den viktigaste förändringen som föreslås i förfrågningsunderlaget gäller kraven på utförarens ledning och personal. Socialkontoret har under det gångna året kommit till insikt om att kommunens krav gällande verksamhetschefens erfarenhet är för höga. Idag kräver kommunen att verksamhetschefen, förutom högskoleutbildning, även ska ha tre års erfarenheter av att leda och driva en liknande verksamhet. Det har visat sig vara väldigt svårt för vissa utförare att hitta en verksamhetschef som uppfyller dessa krav. Socialkontoret har även fått avslå ansökningar från utförare som uppfyller samtliga övriga krav i förfrågningsunderlaget förutom verksamhetschefens erfarenheter. Socialkontoret föreslår därför att socialnämnden reviderar kravet enligt följande:

7 3(4) Den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal, ekonomi och drift, ska ha lämplig högskoleutbildning samt minst två års erfarenhet och kompetens att organisera och samordna hemtjänst, eller avlösarservice, om ansökan avser avlösar-/ledsagarservice, dvs. det eller de områden som ansökan avser. Minst två av varandra oberoende referenter ska anges med namn, tjänsteställe, adress och telefonnummer. Referenterna ska ha aktuella erfarenheter av personen i fråga. Vidare ska referenterna kunna bekräfta personens arbetslivserfarenhet samt hans/hennes yrkesmässiga färdighet och tillförlitlighet. Förslaget innebär att kravet om erfarenhet sänks från tre år till två års erfarenhet. Därutöver sänks kravet från att erfarenheten ska bestå i att leda och driva en liknande verksamhet, till att gälla organisera och samordna en liknande verksamhet. Genom den förändring kan även en person som arbetat som samordnare inom till exempel hemtjänst kunna anställas som verksamhetschef. Kravet om att verksamhetschefen ska ha lämplig högskoleutbildning kvarstår. Socialkontoret föreslår även att kommunen ska få möjlighet att ta referenser på verksamhetschefen. Socialkontoret föreslår vidare att socialnämnden reviderar texten kring personalens kompetens. Det nya förslaget förtydligar att all personal ska ha personlig lämplighet, samt att personalen inom ledsagar- och avlösarservice inte behöver ha fullgjort undersköterskeutbildning utan kan ha en adekvat gymnasieutbildning. Vidare understryks att personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller brukarens säkerhet och trygghet, samt att utföraren ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och som inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och handledning. Utföraren ansvarar för att personalen informeras om och följer vid var tid gällande lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt. Ny ersättningsnivå för 2014 Förfrågningsunderlaget har slutligen uppdaterats med aktuella ersättningsnivåer i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Desirée Sjölin Lundberg Avdelningschef för myndighet och beställare 11

8 4(4) Bilagor: Förslag till förfrågningsunderlag tillika ansökningsformulär för leverantörer av hemtjänst, avlösarservice samt ledsagarservice, Kopia av beslut till: Socialchef Eva Folke Avdelningschef för myndighet och beställare Desirée Sjölin Lundberg Enhetschef Isabel von Wachenfeldt Kvalitetsutvecklare Christina B. Embretsen

9 Socialkontoret Förslag till Förfrågningsunderlag tillika ansökningsformulär för leverantör av hemtjänst avlösarservice ledsagarservice

10 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering Beskrivning av upphandling Befolkningsunderlag och behovsanalys Den upphandlande myndigheten Beskrivning av uppdraget och tjänsten Hemtjänst enligt SoL Avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Information och val i ett valfrihetssystem Information till enskilda om godkända leverantörer Kapacitetstak Skyldighet att ta emot uppdrag Hemtjänst Avlösar-/ledsagarservice LSS Ickevalsalternativ Rutiner för omval Administrativa krav Frågor om förfrågningsunderlaget NY TEXT! Inlämnande av ansökan NY TEXT! Råd till anbudsgivare NY TEXT! Ansökans form och innehåll NY TEXT! Handläggningstid av godkännande Godkännande och kontraktsskrivning Upphandlingssekretess Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Krav på leverantören Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Krav på registrering Ekonomisk ställning Meddelarfrihet Krav på lokaler Krav på IT-system NY TEXT! Kommunen ska tillhandahålla följande: Leverantören ska åta sig följande: Leverantörer av enbart avlösar-/ledsagarservice LSS Hantering av personuppgifter (Personuppgiftslagen, PuL) NY TEXT!15 2

11 3.8 Lagar förordningar och föreskrifter Yrkesmässig kapacitet Krav på ledning NY TEXT! Krav på personal NY TEXT! Kontaktman Deltagande i kommunens utbildningar Pensioner och försäkringar Introduktion och kompetensutveckling Tjänstelegitimation Underleverantör Åberopa andra företags kapacitet Eventuella företagssamband Ledningssystem för kvalitet Systematiskt förbättringsarbete Krav på miljö och sociala hänsyn Kontaktperson i miljöfrågor Sparsam körning Nyanskaffning av personbil Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret Krav på tjänsten Alternativa verksamhetskategorier Samarbete och samverkan Samverkan mellan leverantör och kommun Dokumentation Tillgänglighet Värdegrund Värdigt liv Välbefinnande Demensvård Arbetstekniska hjälpmedel Goda hygienrutiner Hantering av egna medel Egenvård Förändring av den enskildes behov Lagstiftning och sekretess och tystnadsplikt Anmälningsskyldighet Mat och måltider Nyckelhantering Lokal kris- och katastroforganisation

12 4.17 Insyn Uppföljning och utvärdering av verksamheten Kommersiella villkor Avtalstid Ändring och tillägg till avtalet Kontaktpersoner Avtalshandlingar Tilläggstjänster Ersättning UPPDATERAD TEXT! Hemtjänst Avlösar-/ledsagarservice LSS Momskompensation Betalningsvillkor Dröjsmål med betalning Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Ansvar vid fel och brister och sanktioner Ansvarsförsäkring Force majeure, ansvarsbegränsning Skadestånd och viten Hävning Avtalsuppföljning Uppföljning av den utförda tjänsten Statistik Tvistlösning, tillämplig lag Bilaga NY TEXT! Ansökans omfattning Företagsinformation

13 1 Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandling Den 24 november 2011 beslutade Upplands-Bro kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) (2008:962) inom hemtjänst enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna gäller för personer som är såväl över som under 65 år (äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning). Ansvarig nämnd är socialnämnden. Upphandlingen avser två delar. Den ena delen avser hemtjänst hos enskilda som beviljats bistånd i form av hjälp i hemmet enligt SoL. Den andra delen avser avlösar- /ledsagarservice LSS till enskilda personer som har dessa tjänster beviljad av kommunen. Den sökande har möjlighet att ansöka om att bli leverantör för en av delarna eller för båda (se vidare under punkt 4.1.). Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet har rätt att ansöka om godkännande som leverantör. Samtliga sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, och som inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 LOV, godkänns av kommunen. Kommunen ska lämna information om samtliga leverantörer som kontrakterats enligt LOV. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Annons sker löpande på den nationella databasen samt på kommunens hemsida Även information om Upplands-Bro kommun kan fås på 1.2 Befolkningsunderlag och behovsanalys Under 2013 hade Upplands-Bro kommun ca invånare och omkring 3500 av dessa var över 65 år. Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. Det innebär bland annat att finsktalande har rätt att helt eller delvis få äldreomsorg på finska. Ca 7,5 % av invånare över 65 års ålder är finsktalande. Upplands-Bro har ca 500 hemtjänstkunder och antalet ökar med ungefär 17 nya kunder per år. Omkring timmar hemtjänst utfördes i Upplands-Bro under 2011 och knappt 8000 timmar avlösning och ledsagning enligt LSS. Dessa volymer ska inte ses som en garantinivå, då det rör sig om LOV och kundval. 5

14 1.3 Den upphandlande myndigheten Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för insatser inom socialtjänsten för bl.a. hemtjänst. Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter i socialtjänsten. Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. I Upplands-Bro kommun har socialnämnden det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden har bland annat som uppgift att godkänna leverantörer, det vill säga ange de krav som man anser att leverantören ska uppfylla för att kvalificera sig. Vidare ansvarar socialnämnden för att kontrollera och följa upp att kraven är uppfyllda (detta gäller också den egna utförarenheten). Inom socialnämnden finns en myndighets- och beställaravdelning där biståndshandläggarna är anställda. De beslutar om omsorgs- och serviceinsatser till enskilda enligt SoL och LSS. 1.4 Beskrivning av uppdraget och tjänsten Utföraren ska ha ett rehabiliterande arbetssätt och uppmuntra brukaren till att etablera och bibehålla sociala kontakter. Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär hjälp till självhjälp så att den enskildes funktioner och sociala kontakter för den dagliga livsföringen upprätthålls. Utföraren ska arbeta förebyggande för att upprätthålla den enskildes funktionsförmåga Hemtjänst enligt SoL Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas till individer efter den enskildes behov. Dessa typer inkluderar trygghetslarminsatser, omsorg, service, ledsagning och avlösning. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Tjänsten omfattar hemtjänst i ordinärt boende och leverantören måste vara verksam i hela Upplands-Bro kommun. Omfattning av uppdraget kan variera över tid och kommunen kan därför inte lämna någon volymgaranti till leverantören. Tjänsten avser beviljade insatser dagtid (06:30-23:00). Hemtjänst nattetid ingår ej i uppdraget utan utförs av kommunen. Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om insats. Leverantören ska utifrån den enskildes val och biståndshandläggarens beställning utföra insatsen. Biståndshandläggaren lämnar beställningen till den leverantör som den enskilde har valt. Leverantören ska påbörja uppdraget inom ett dygn från beställning. Matdistribution till brukarna, från kommunens produktionskök, ingår i uppdraget. Som leverantör ingår larminsatser för trygghetslarm dagtid till den enskilde i uppdraget. Tjänsten omfattar även larminsatser till enskilda som enbart har beviljats trygghetslarm och inga ytterligare hemtjänstinsatser men har valt leverantör för denna insats. Larm ska besvaras inom 30 minuter. Installation och service av larm ingår ej i uppdraget, utan utförs av kommunen. För närvarande har kommunen inte hälso- och sjukvårdsansvar i ordinärt boende och trygghetsboende varmed delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser för enskilda inte ingår i uppdraget. Enskilda kan få sina medicinska vårdbehov tillgodosedda i det egna hemmet genom hemsjukvård. Idag bär Stockholm läns landsting ansvaret för 6

15 hemsjukvården i Upplands-Bro kommun. Det pågår dock diskussioner om kommuners övertagande av hemsjukvård mellan Stockholms Läns Landsting och kommunerna i Stockholms län. Ett övertagande förväntas preliminärt ske Avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Ledsagning Ledsagning är en insats i form av följeslagare utanför hemmet för individer med funktionsnedsättning. Ledsagarservice ska bryta den isolering som kan uppstå p.g.a. ett funktionshinder och ge individen möjligheter till t.ex. socialt liv och fritidsaktiviteter. Ledsagning ska vara individuellt utformad och ha karaktären av personligt stöd. Ledsagarservice anställer en ledsagare i samråd med den enskilde utifrån ett biståndsbeslut. Behovet av insatser varierar över tid och antalet beviljade timmar ledsagning kan därför skilja sig kraftigt från månad till månad. Vid nytt uppdrag ska ledsagning inkludera ett möte mellan den enskilde och arbetsledare eller samordnare. Avlösning Avlösarservice innebär att tillfälligt ta över omvårdnaden av en individ som har en funktionsnedsättning och kan ges både regelbundet och vid akuta behov. Avlösning till föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning syftar till att de ska kunna lämna hemmet, eller för att kunna ägna sig åt till barnets syskon. Insatser utgörs av individuellt utformat stöd och hjälp med dagliga personliga behov och de utförs i hemmet och dess närmiljö. Insatserna ska kunna utföras alla tider på dygnet och alla dagar i veckan årets alla dagar. Eftersom avlösarservice utförs i den enskildes hem är kontinuitet och lyhördhet för familjens önskemål viktigt. Avlösar- och ledsagarserviceuppdrag ska kunna utföras som anges i biståndsbeslutet. Det är inte möjligt för leverantören att begränsa sina insatser till vissa tider på dygnet, t.ex. exkludera uppdrag som innehåller insatser på kvällar, nätter och helger. Den enskilde ska minst ha möjlighet att avboka ledsagare/avlösare Via röstbrevlåda Samt via e-post 1.5 Information och val i ett valfrihetssystem En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänsten om hon eller han så önskar. En kund har alltid rätt men ingen skyldighet, att välja och byta leverantör. I Upplands-Bro kommun har den enskilde rätten att byta leverantör upp till fyra gånger per år. 1.6 Information till enskilda om godkända leverantörer Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera den enskilde om vilka leverantörer som godkänts som utförare. Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens hemsida samt i tryckt format. Biståndshandläggarna kommer också att informera om vilka leverantörer som finns att välja bland i samband med den enskildes val. 7

16 Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. 1.7 Kapacitetstak Sökande har ingen rätt att ange kapacitetstak. 1.8 Skyldighet att ta emot uppdrag Leverantören är skyldig att ta emot de personer, som valt leverantören. Leverantören kan inte tacka nej till en kund, t.ex. pga. den enskildes individuella behov, bostadsort eller att uppdraget understiger ett visst antal timmar Hemtjänst Uppdrag ska kunna påbörjas inom ett dygn efter det att leverantören mottagit beställning av biståndshandläggaren. Akuta insatser ska genomföras omgående Avlösar-/ledsagarservice LSS För avlösar-/ledsagarservice LSS gäller att leverantören bestämmer vem som ska anställas, men att den enskilde har rätt att påverka rekryteringen. Uppdrag ska initieras snarast efter det att leverantören mottagit beställning av biståndshandläggaren. Verkställighet ska ske skyndsamt och inom tre månader. 1.9 Ickevalsalternativ För den enskilde som inte önskar välja leverantör ska kommunen tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt fullgott alternativ. Ickevalsalternativet i Upplands-Bro kommun är kommunens egenregi Rutiner för omval Den enskilde har rätt att byta leverantör. Vid sådant byte meddelar biståndshandläggaren berörda leverantörer skriftligt via kommunens verksamhetssystem. Den enskildes uppsägningstid vid byte är fem (5) vardagar. Under denna tid står den tidigare leverantören för tjänsten och ersättning utgår till densamma. Vid byte ska leverantören samverka med kommunen och den nya leverantören. Leverantören ansvarar för att byte till ny leverantör sker med minsta möjliga negativa påverkan för den enskilde och andra berörda. 8

17 2 Administrativa krav 2.1 Frågor om förfrågningsunderlaget NY TEXT! Frågor avseende eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen i upphandlingsverktyget E-avrop, svar på frågor kommer att lämnas via E-avrop och avisering om att svar finns att hämta sker via e-post till registrerad intressent. 2.2 Inlämnande av ansökan NY TEXT! Upplands-Bro kommun strävar efter att förenkla ansökningsarbetet för alla berörda parter och använder därför elektronisk ansökningsinlämning via upphandlingsverktyget E-avrop. Registrera dig som ny leverantör på https://www-e-avrop.com/upplands-bro. Och följ därefter anvisningarna som E-avrop tillhandahåller. Vid problem med registrering eller anbudsgivning kontakta E-avrops support. Kontaktknapp finns längst ner på höger sida i E-avrop. Registrering och prenumeration på upphandlingar är gratis i E-avrop Eventuella intyg och dokumentation som ska bifogas ansökan, ska av leverantören skannas in och skickas med som en fil i E-avrop. 2.3 Råd till anbudsgivare NY TEXT! För att säkerställa att ni som leverantörer inte missar viktiga krav i upphandlingen är det viktigt att ta del av den här informationen först: Aktuella förfrågningsunderlag kan hämtas direkt via https://www-e-avrop.com/upplands-bro. Registrera dig som ny leverantör och följ därefter anvisningarna som systemet ger Börja med att granska och läsa igenom hela förfrågningsunderlaget. Vilka krav ställs på dig som leverantören och på tjänsten för att du ska bli godkänd som utförare. Kammarkollegiet har publicerat en bra vägledning för leverantörer inom valfrihetssystem. Läs gärna igenom vägledningen innan du ansöker om godkännande. Vägledningen hittar du på Det är viktigt att du som leverantör följer utformningen av ansökan och utgår enbart från den uppställning som finns i förfrågningsunderlaget. Viktigt att ansökan är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter redan från början. När du har lämnat in din ansökan via systemet: Kontrollera att systemet har skickat en bekräftelse i form av e-post att ansökan är mottagen och att samtliga bilagor finns med. 9

18 2.4 Ansökans form och innehåll NY TEXT! Ansökan ska vara skrivet på svenska språket och följa förfrågningsunderlagets direktiv. Beskrivningar ska bifogas i separata numrerade bilagor. Namn på bifogade bilagor ska lämnas på anvisad plats. Bilagorna ska ha tydliga namn och inte enbart nummer. För vissa krav ska leverantören ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om utföraren trovärdigt redovisar hur kravet ska uppfyllas samt att utföraren redovisar tillvägagångssättet som bedöms leda till att kravet ska uppfyllas. Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknaren och skannas in. För att ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i förfrågningsunderlaget vara uppfyllda. Ansökan ska skickas in via upphandlingsverktyget E-avrop och ska vara bindande i tre månader från den dagen ansökan lämnas in. Leverantörer är skyldiga att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits. 2.5 Handläggningstid av godkännande Ansökningar för godkännande som leverantör handläggs löpande och handläggningstiden beräknas till maximalt två månader, under förutsättning att ansökan är komplett enligt förfrågningsunderlaget. Om några uppgifter saknas eller är ofullständiga delges sökande detta skriftligt och har möjlighet att begära rättelse och komplettera sin ansökan. Om ansökan om godkännande som leverantör avslås av kommunen har leverantören rätt att på nytt ansöka om godkännande en gång per år. Under sommar- och julmånader kan handläggningstiden bli längre. TEXTEN ÄR FLYTTAD TILL SISTA SIDAN! Namnge den bilaga där följande information framgår; företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefon- och faxnummer, hemsida, plusgiro/ bankgironummer, namn på firmatecknare eller dennes ställföreträdare samt titel och kontaktuppgifter. Ange er kontaktperson under ansökningstiden med namn, telefonnummer samt e-postadress. Namnge bilagan där ni ger en kort presentation av ert företag. 2.6 Godkännande och kontraktsskrivning Utförare vars ansökan uppfyller samtliga krav kallas in till ett möte med socialkontoret för avstämning av kommunens krav på uppdraget och utförarens förståelse för uppdraget. Deltagande på detta möte är obligatoriskt för att utföraren ska kunna bli godkänd. Upplands-Bro kommun kommer att godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angivits i annons och förfrågningsunderlag och som inte utesluts med stöd av 7 kap. 1 LOV: Enligt LOV 7 kap. 1 får en leverantör uteslutas om leverantören: 10

19 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf I samband med godkännande kommer kontraktsskrivning att ske. Om ansökan inte godkänns kan leverantören ansöka om rättelse i förvaltningsdomstol. 2.7 Upphandlingssekretess Inkommen ansökan kommer att behandlas som en offentlig handling. Upplands-Bro kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna sekretessbeläggas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Inkommen ansökan är i huvudregel offentlig. Av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgifter i ansökan som rör sökandens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att sökanden lider skada om uppgiften röjs. Anser sökande att vissa uppgifter i inlämnad ansökan omfattas av sekretess ska sökande precisera vilka uppgifter detta gäller och skälen härför. Det är dock kommunen, i egenskap av offentlig myndighet, som beslutar om en uppgift kan sekretessbeläggas. Beslut kan överklagas till kammarrätten. Namnge den eventuella bilaga där det framgår vilka uppgifter i ansökan som ni anser omfattas av sekretess, samt ange skälen här för. 2.8 Förutsättningar för att genomföra upphandlingen Även om Upplands-Bro kommun beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan kommunen bestämma att ändra beslutet eller att avbryta valfrihetssystemet. Om kommunen ännu inte godkänt sökanden kommer sökanden att få information om att systemet avbrutits. Om parterna har ingått avtal kommer kommunen att säga upp avtalet med befintliga leverantörer. Uppsägningstiden är då 180 dagar. 11

20 3 Krav på leverantören 3.1 Uteslutning av sökande enligt 7 kap. LOV Leverantören kommer att uteslutas om kommunen får kännedom om att någon av förutsättningarna enligt 7 kap. 1 LOV föreligger. 3.2 Krav på registrering Innan godkännande kan göras ska leverantören vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande för den typ av verksamhet som upphandlingen avser. Leverantören ska även vara godkänd för F-skatt. Registreringsbevis samt registerutdrag ska skickas till kommunen i samband med ansökan. Kommunen kommer att kontrollera att aktuella registreringsbevis finns. Företag som inte bedriver verksamhet i Sverige ska visa att företaget är registrerad i det land företaget bedriver verksamhet enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Intyget/n ska ej vara äldre än två månader räknat från datum för inlämnandet av ansökan. Namnge bilagorna för registreringsbevis från Bolagsverket samt registerutdrag från Skattemyndigheten. 3.3 Ekonomisk ställning Kommunen förbehåller sig rätten att genom Skatteverket kontrollera att leverantören fullgjort sina åtaganden vad gäller skatter och sociala avgifter. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera leverantörens ekonomiska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga. Detta kommer att ske via ett kreditupplysningsföretag. Leverantörer som enligt kreditupplysningsföretaget har lägre värde än "A- kreditvärdigt" eller vars kreditvärdighet inte är möjlig att pröva (t ex ideella föreningar) kommer att särskilt granskas före ett eventuellt godkännande. Väljer leverantören att styrka sin ekonomiska status på annat sätt ska dessa handlingar bifogas ansökan. Utförare som har ett nystartat företag ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att bifoga ett förhandsbesked på att en bankgaranti eller motsvarande säkerhet finns, samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär, i den händelse att ett avtal tecknas med utföraren. Garanti/säkerhet ska omfatta minst SEK och gälla så länge som företaget inte uppfyller ovanstående krav gällande rating. Det ska framgå av förhandsbeskedet att garantin/säkerheten kommer att vara kopplad till det avtal som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnad ansökan. Som alternativ till en formell bankgaranti kan företaget låta banken dokumentera att SEK har spärrats på ett särskilt konto till förmån för detta avtal. Om ni vill styrka er ekonomiska status på annat sätt än genom A-kreditvärdighet ska ni namnge den bilaga som styrker er ekonomiska status. 12

21 3.4 Meddelarfrihet Personal som är anställd i verksamheten ska beträffande verksamhet som omfattas av avtalet ha i huvudsak samma meddelarfrihet som råder för motsvarande offentligt anställd personal. Det innebär förbud mot efterforskning och repressalier om den anställde utnyttjar sin meddelarfrihet. Denna meddelarfrihet ska dock inte omfatta uppgifter som avser företagshemligheter. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska förhållanden eller som rör säkerhet. I meddelarfriheten innefattas inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är sekretessbelagd enligt lag. Personer i ledande ställning i företaget, till exempel VD eller därmed jämförlig ställning, omfattas inte av den här angivna meddelarfriheten. Det åligger leverantören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. 3.5 Krav på lokaler Det finns inga krav på att leverantörerna att ha lokal i Upplands-Bro kommun. Nycklar måste dock förvaras i låsta säkerhetsskåp och ändamålsenligt så att en inställningstid för larmutryckning på trygghetslarm under 30 minuter säkerställs. Leverantören ansvarar även för att en obruten kylkedja säkerställs vid matdistribution till kunder. Namnge den adress varifrån personalen kommer att utgå ifrån, samt där nycklar och matlådor kommer att förvaras. 3.6 Krav på IT-system NY TEXT! Leverantören ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter samt kommunens gällande informationssäkerhetspolicy samt riktlinjer för informationssäkerhet. För hantering av rutiner, information, IT-system och kommunikation ska leverantören i allt väsentligt efterleva de inom Kommunförbudet Stockholms Län (KSL) antagna 16 principer för samverkan. Leverantörens verksamhet ska ha tillgång till del av kommunens IT-system Procapita Vård och Omsorg (VoO), avseende verkställighet av beslut. De har också möjlighet att få tillgång till kommunens tidrapporteringsverktyg Mobipen mot en kostnad Kommunen ska tillhandahålla följande: Åtkomst via webbgränssnitt för två samtidiga användare till del av kommunens IT-verksamhetssystem Procapita VoO. Om leverantören vill ha fler samtidiga behörigheter står leverantören för kostnaden av RDS och AD-konto till dessa. Behörighet till IT-verksamhetssystemet Procapita VoO. Support för Procapita VoO och Mobipen. Support för access till kommunens IT-nät. Utbildning för två av leverantörens personal i kommunens ITverksamhetssystem Procapita VoO. Utbildning för två av leverantörens personal i kommunens tidsrapporteringsverktyg Mobipen, som leverantören kan välja att få tillgång till. 13

22 Teknisk specifikation för lägsta nivå för att RDS, Procapita VoO och Mobipen ska fungera. Se bilaga. Initial uppstartshjälp på plats för ny utförare Leverantören ska åta sig följande: Ett digitalt inrapporteringssystem för att registrera den utförda insatsen samt den utförda tiden hos brukaren. Leverantören erbjuds tillgång till kommunens digitala inrapporteringssystem Mobipen mot licens- och driftkostnader. Om eget digitalt inrapporteringssystem väljs ska det vara godkänt av Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB för integration mot Procapita VoO. Integrations- och andra eventuella omkostnader får leverantören själv stå för. Hårdvara (PC, Skrivare med mera) Förbrukningsmaterial (toner, papper, bläckpatroner, lagrings-media med mera). Installation av hårdvara, skrivare, egen programvara med mera. IT-support/service till sina användare för leverantörens egen hårdvara och egna IT-system. Switchar och brandvägg. För att åtkomsten ska fungera krävs att leverantören har en väl fungerande Internetuppkoppling för de datorer som ska använda applikationen. För Mobipen krävs en fast IP-adress Leverantören ansvarar för och bekostar all IT-utrustning som leverantören ska använda för de IT-system som kommunen ställer till förfogande. Leverantören ska ställa sin personal till förfogande för utbildning i Procapita VoO och Mobipen i samband med uppstart av verksamheten. Utbildningen omfattar en halv dag för respektive system, sammanlagt en heldag. Leverantören ansvarar för att all hantering av IT-systemen sker enligt gällande lagstiftning, offentlighet- och sekretesslag samt personuppgiftslagen. När någon med behörighet till kommunens IT-nät slutar sin anställning ska leverantören omedelbart skriftligen meddela detta till kommunen, så att behörigheten kan avslutas. Leverantören får inte kopiera uppgifter i verksamhetsystemen till något annat register eller verksamhetsprogram utan beställarens medgivande. Leverantören ska säkerställa att obehöriga inte får tillgång till eller information från verksamhetsystemen. Om avtalet mellan kommunen och leverantören upphör, avslutas samtliga behörigheter. Ingen information blir åtkomlig efter avslut. Om kommunen under avtalstiden upphandlar nytt/kompletterande IT-system för ovanstående del ska leverantören använda det/de nya systemen i den verksamhet, som avses i denna upphandling Leverantörer av enbart avlösar-/ledsagarservice LSS För leverantörer av enbart avlösar-/ledsagarservice LSS finns idag inget krav på digitalt inrapporteringssystem för att registrera den utförda tiden hos brukaren. Den utförda tiden läggs i stället in manuellt i Procapita VoO. 14

23 3.7 Hantering av personuppgifter (Personuppgiftslagen, PuL) NY TEXT! Socialnämnden i Upplands-Bro kommun är personuppgiftsansvarig. Utföraren är personuppgiftsbiträde. Enligt 30 i Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) ska det finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Nedan följer de krav som föreskrivs i lagen och som därmed regleras i och med att skriftligt avtal tecknas i denna upphandling. Rätten att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning följer avtalets tid. När avtalet upphör ska utföraren återlämna och/eller förstöra samtliga personuppgifter som den haft tillgång till under avtalstiden. Återlämning eller information om förstöring ska ges till beställaren i anslutning till att avtalet upphör. Utföraren åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och personuppgiftsansvariges instruktioner. Personuppgiftsbiträdet ska, enligt vad som framgår av 31 PuL, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Utföraren ska skicka en sammanställning över utförda åtgärder enligt ovanstående stycke till kommunen. Beställaren ska meddela utföraren om ytterligare tekniska och/eller organisatoriska åtgärder behövs. Utföraren ska på beställarens begäran förse beställaren med information om utförarens behandling av personuppgifter. Parterna ska samarbeta och utbyta information så att vardera parten kan uppfylla Personuppgiftslagens krav avseende information till registrerade och rättelse av personuppgifter. Utföraren ska hålla kommunen skadeslös i händelse av att den enskilde åsamkas skada som orsakats av att utföraren har behandlat personuppgifter i strid med avtal eller instruktion från kommunen. 3.8 Lagar förordningar och föreskrifter Verksamheten ska bedrivas enligt de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten. Verksamheten ska beakta socialnämndens verksamhetsplan samt kommunens riktlinjer som gäller eller kan komma att gälla för målgruppen för hemtjänst och avlösar- /ledsagarservice. Leverantören ska följa aktuell utveckling inom verksamhetsområdet vad gäller metodutveckling samt i möjligaste mån utforma insatserna utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Leverantören är arbetsgivare och därmed ansvarig för att gällande lagar och förordningar följs. Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten följa gällande diskrimineringslagstiftning (2008:567). 3.9 Yrkesmässig kapacitet Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en organisation med erforderlig yrkesmässig kompetens, erfarenhet och kapacitet för de tjänster som leverantören väljer att utföra enligt detta förfrågningsunderlag. Personalens utbildningsbehov avseende fortbildning och handledning ska tillgodoses. Leverantören ska beskriva sina rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov avseende hur fortbildning och handledning tillgodoses. Namnge bilagan för efterfrågad rutin. 15

24 3.9.1 Krav på ledning NY TEXT! Den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal, ekonomi och drift, ska ha lämplig högskoleutbildning samt minst två års erfarenhet och kompetens att organisera och samordna hemtjänst, eller avlösarservice, om ansökan avser avlösar- /ledsagarservice, dvs. det eller de områden som ansökan avser. Minst två av varandra oberoende referenter ska anges med namn, tjänsteställe, adress och telefonnummer. Referenterna ska ha aktuella erfarenheter av personen i fråga. Vidare ska referenterna kunna bekräfta personens arbetslivserfarenhet samt hans/hennes yrkesmässiga färdighet och tillförlitlighet. Den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal, ekonomi och drift av verksamheten, ska ha avslutad lämplig högskoleutbildning samt minst tre års erfarenhet och kompetens att organisera och driva hemtjänst, om ansökan avser hemtjänst, eller avlösarservice, om ansökan avser avlösar-/ledsagarservice, dvs. det eller de områden som ansökan avser. Chefen för verksamheten ska ha ett särskilt ansvar för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Avser leverantören att byta chef för verksamheten under avtalsperioden ska anmälan göras till kommunen i samband med dennes uppsägning. Leverantören ska skicka in dokumentation som styrker att den nya verksamhetschefen uppfyller kommunens krav på ledning. Kommunen ska godkänna ny verksamhetschef Den som ansvarar för verksamheten ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och Socialstyrelsens riktlinjer. Verksamhetschef för eller dess företrädare avseende hemtjänst ska kunna nås 06:30-23:00 alla veckans dagar. Verksamhetschef eller dess företrädare avseende avlösar- /ledsagarservice ska kunna nås dygnet runt alla veckans dagar. Vid frånvaro, semester eller liknande, ska kommunen informeras om ersättare för den tiden. Namnge bilagorna som styrker kraven på verksamhetens ledning Krav på personal NY TEXT! Leverantören ska följa Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. (SOSFS 2011:12). Leverantören och dennes personal ska ha så goda kunskaper i svenska när det gäller att tala, läsa och skriva att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda och dokumentera insatserna. All personal ska ha personlig lämplighet. Inom hemtjänst ska minst 65 procent av personalen ha fullgjort undersköterskeutbildning. Inom ledsagar- och avlösarservice ska minst 65 % av personalen ha adekvat gymnasieutbildning. Ambitionen ska vara att andelen personal med undersköterskeutbildningen/adekvat gymnasieutbildning ska öka varje år. 16

25 Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller brukarens säkerhet och trygghet. Utföraren ska redogöra för hur personalresurserna fördelar sig över dagen. Utföraren ska säkerställa kvaliteten vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc. Utföraren ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och som inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och handledning. Utföraren ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och se till att personalen har aktuell kunskap. Utföraren ansvarar för att personalen informeras om och följer vid var tid gällande lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt. I de fall anhöriganställning kan vara aktuellt ska leverantören följa beställarens riktlinjer för anhöriganställda och i förekommande fall rådgöra med beställaren innan anställningen genomförs. Namnge bilagan där uppgifter som styrker kraven på personalens kompetens finns Kontaktman Leverantören ska utse en kontaktman för den enskilde inom personalgruppen inom fem dagar från det att uppdraget har påbörjats. Kontaktmannen ska ha ett övergripande ansvar för planeringen tillsammans med den enskilde. I den mån det är möjligt ska kontaktmannen ge stödet till den enskilde, men där behovet är stort och fler behöver ge stödet får kontaktmannen en samordnande roll. Det ska finnas möjlighet för den enskilde att byta kontaktman. Leverantören ska ha en skriftlig rutin för vad uppdraget som kontaktman innebär. Namnge bilagan för efterfrågad rutin Deltagande i kommunens utbildningar Leverantören ska ge sin personal möjlighet att delta i utbildningar som kommunen anordnar om de inte får motsvarande kunskaper från annat håll. Eventuella merkostnader i samband med utbildningar täcks av leverantören Pensioner och försäkringar Leverantören ska tillämpa anställningsvillkor för de anställda motsvarande de kollektivavtalsvillkor som gäller inom branschen, avseende pensioner och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar. Namnge bilagan där ni beskriver era villkor och eventuellt vilket kollektivavtal det motsvarar Introduktion och kompetensutveckling Leverantören ska ha skriftliga rutiner för introduktion i samband med anställning av personal. Namnge bilagan för efterfrågad rutin. 17

26 3.9.7 Tjänstelegitimation Leverantören ansvarar för att all personal ska identifiera sig med godkänd legitimation Underleverantör Leverantören är ansvarig för underleverantörer i alla led så som för sig själv. Kommunen ska fortlöpande under hela avtalstiden underrättas om leverantören använder underleverantörer och leverantören ska uppge namn och organisationsnummer på underleverantörerna. Vid eventuellt byte av underleverantör ska kommunen informeras om bytet. Kommunen kan begära uppgifter om underleverantören av leverantören när som helst under avtalstiden och leverantören är skyldig att snarast lämna dessa upplysningar till kommunen. Leverantören ska vid anlitande av underleverantör och vid byte av underleverantör informera berörd kund om detta. Namnge eventuella underleverantörer Åberopa andra företags kapacitet En sökande får åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska dock kunna visa att han eller hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Namnge eventuell bilaga om andra företags kapacitet åberopas Eventuella företagssamband Tillsammans med ansökan ska bifogas handlingar som visar eventuella företagssamband mellan företaget eller dess ägare eller verksamhetsansvarig och andra företag. Uppgift ska lämnas om man ägt, äger, har varit verksam eller är verksam i andra företag. Dessa uppgifter ska lämnas för ägare och verksamhetsansvarig gällande de fem senaste åren. Namnge eventuell bilaga för efterfrågade handlingar Ledningssystem för kvalitet Ledningssystemet för kvalitet ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Vidare ska leverantören med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska följa gällande lagar, författningar och föreskrifter. Namnge bilagan som beskriver företagets ledningssystem för kvalitet samt bilagan som beskriver hur personalen i praktiken arbetar utifrån ledningssystem. 18

27 3.14 Systematiskt förbättringsarbete I systematiskt förbättringsarbete ingår riskanalys, egenkontroll, utredningar av avvikelser, förbättringsåtgärder i verksamheten, sammanställning och analys samt förbättrande åtgärder och förbättringar av processerna och rutinerna. Riskanalys Leverantören ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Leverantören ska: Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen Egenkontroll Leverantören ska utöva egenkontroll. Egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att leverantören ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. Egenkontrollen kan innefatta: Jämförelser av verksamhetens resultat (öppna jämförelser, resultat med andra verksamheter) Jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat Målgruppsundersökningar Granskning av journaler och akter samt annan dokumentation Undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet Analys av uppgifter från patientnämnden Inhämtande av synpunkter från revisioner och intressenter Utredning av avvikelser Generellt om avvikelser i verksamhet Leverantören ska kontinuerligt identifiera, dokumentera, analysera och åtgärda samt följa upp avvikelser i verksamheten på ett samordnat och systematiskt sätt. Identifiering av avvikelser innebär bl.a. att personalen med regelbundenhet reflekterar över och ifrågasätter den egna arbetskulturen för att undanröja brister som påverkar kvaliteten i tjänster till kunder och medborgare Leverantören ska säkerställa att det finns rutiner för hur avvikelser i verksamheten ska identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder ska följas upp De erfarenheter som gjorts i samband med uppkomna avvikelser ska utgöra ett underlag för leverantörens systematiska kvalitetsarbete Leverantörens kvalitetssystem ska omfatta en bedömning av vilka avvikelser som kan komma att uppstå vid planerade förändringar i verksamheten. Den 19

28 bedömning som gjorts ska sedan användas som ett underlag för att minimera risken för att fel och brister uppkommer vid genomförandet Hantering av avvikelser Leverantören ska löpande anmäla avvikelser (SoL, LSS) samt hur man har hanterat/åtgärdat dessa till kommunen. I rapporten ska kategoriseras avvikelser enligt SoL. Leverantören ska: o Uppmärksamma avvikelser i verksamheten o Utreda orsaker för avvikelser i verksamheten o Vidta adekvata åtgärder för att rätta till fel och brister o Rapportera till kommunen regelbundet inträffade avvikelser samt de vidtagna åtgärderna o Arkivera rapporterna o Återkoppla vidtagna åtgärder till berörda o Utveckla verksamheten utifrån lärdom om uppkomna fel och brister Synpunkter och klagomål Utföraren ska ha skriftliga rutiner för klagomålshantering. Brukaren och dess närstående ska alltid veta till vem man vänder sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på utförarens verksamhet. Den enskilde ska få svar senast inom 14 dagar. Leverantören ska löpande till kommunen informera om inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder. Leverantören ska årligen senast den 15 januari till kommunen, redovisa resultat över avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder. Lex Sarah All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah. Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. 20

29 Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder. Kvalitetsberättelse Leverantören ska årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen ska det framgå: Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet Vilka resultat som har uppnåtts Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att: o Det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar o Informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses Leverantören ska årligen senast den 15 januari redovisa resultatet till kommunen Krav på miljö och sociala hänsyn Kontaktperson i miljöfrågor Leverantören ska senast vid driftsstart ha en namngiven kontaktperson på företaget avseende miljöfrågor. Namnge företagets kontaktperson för miljöfrågor Sparsam körning Förarna som omfattas av uppdraget och kör mer än 500 mil i tjänsten om året, ska ha utbildats i sparsam körning (enligt Trafikverkets kriterier) senast 6 månader efter driftsstart. Leverantören ska kunna visa att ett system finns som följer upp bränsleförbrukningen samt kompetensutvecklingsplan eller intyg på att förare genomgått utbildning, samt en beskrivning av uppföljningssystemet Nyanskaffning av personbil Vid nyanskaffning av personbil under avtalstiden ska fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1). 21

30 3.16 Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret Upplands-Bro kommun kräver att utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret begärs för vårdpersonal som utför stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder. Detta gäller den som utför stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder (SFS 2010:479). Leverantörer av avlösar-/ledsagarservice LSS för barn är skyldiga enligt Lagen om registerkontroll att begära utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Leverantören ska själv begära och kontrollera utdrag för sin personal och eventuella underleverantörer som visar att inga brott har begåtts med relevans för servicearbetet innan vårdpersonal avdelas för uppdrag hos den enskilde kunden. Accepterar ni samtliga krav under kapitel 3? Ja Nej 22

31 4 Krav på tjänsten Leverantören förutsätts ha ingående kännedom om den målgrupp som kan komma ifråga som kunder samt ska vara väl insatt i den lagstiftning som gäller för verksamheten. 4.1 Alternativa verksamhetskategorier Den som ansöker om att bli godkänd som leverantör kan göra följande val av kategorier. 1. Leverantör av hemtjänst enligt SoL. 2. Leverantör av avlösar-/ledsagarservice enligt LSS. 3. Leverantör av hemtjänst enligt SoL samt avlösar-/ledsagarservice enligt LSS. 4.2 Samarbete och samverkan I leverantörens åtagande ingår att samarbeta med kommunen samt med övriga myndigheter som kan ha betydelse för den enskilde. I uppdraget ingår att vara kunden behjälplig med externa kontakter som till exempel färdtjänst och läkare Samverkan mellan leverantör och kommun Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Kommunen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och hålla tillgängligt de rutiner och riktlinjer som hänvisas till i avtalet. Leverantören ska arbeta i enlighet med de skriftliga samverkansavtal och överenskommelser som kommunen träffar. Leverantören ska delta i de möten som kommunen kallar till, t.ex. avstämningar på individnivå. Leverantören ska i förekommande fall medverka i forsknings- och utvecklingsprojektprojekt som Upplands-Bro kommun deltar i. Leverantören ska samverka med landstingets och kommunens verksamheter för hälsooch sjukvård för att den enskilde ska få god vård och omsorg. Leverantören ska vid behov delta i vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde eller om detta inte är möjligt med dennes företrädare. 4.3 Dokumentation Leverantören ska dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Dokumentationen ska visa vilka åtgärder som vidtagits samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt. Leverantören ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär. 23

32 Leverantören ansvarar för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. Sekretessbelagda uppgifter får inte skickas med e-post. 4.4 Tillgänglighet Verksamheten ska vara tillgänglig hela året. 4.5 Värdegrund Från och med 1 januari 2011 infördes bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen samt om ökat brukarinflytande, SoL 5 kap. 4 och 5. Organisationsspecifika värdegrunder framtagna av leverantörer bör, som kommunens egna värdegrund avseende både äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, utgå från den lagfästa nationella värdegrunden. Med värdegrund menas de etiska värden och normer som kan vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska inriktas på den enskildes behov av värdighet när den enskilde får omsorgsinsatser. Värdegrunden ska överensstämma med gällande lagar och regler inom området. En värdegrund ska befästa ett synsätt om att den enskilde ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet vilket innebär dels ett värdigt liv och dels att känna välbefinnande. Verksamheten inom hemtjänsten, ledsagarservice och avlösarservice ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv, där den enskilde får ett värdigt liv med utgångspunkt från kvalitetsbegreppen: - insatser av god kvalitet - privatliv och integritet - självbestämmande, delaktighet och individanpassning - gott bemötande att den enskilde känner välbefinnande med utgångspunkt från kvalitetsbegreppen: - trygghet - meningsfull tillvaro Leverantören ska säkra dessa kvalitetsbegrepp för den enskilde. Under hösten 2012 har socialnämnden i Upplands-Bro kommun fastställt lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Leverantören ska arbeta utifrån dessa garantier. 24

33 4.5.1 Värdigt liv Insatser av god kvalitet Insatserna inom hemtjänsten ska vara av god kvalitet. Insatserna avseende ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS ska ge goda levnadsvillkor för den enskilde. Det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Privatliv och integritet Leverantören ska beakta följande aspekter för att se till att den enskildes privatliv och integritet respekteras: Personalen ska värna om att den enskilde får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet Personalen ska respektera att den enskildes bostad är dennes hem t.ex. genom att det finns en överenskommelse om hur besök i hemmet ska gå till Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den enskilde själv får bestämma om den kroppliga omsorgen t.ex. av- och påklädning och toalettbesök Självbestämmande, delaktighet och individanpassning Leverantören ska beakta följande aspekter för att se till att den enskilde visas respekt för och får stöd i sitt självbestämmande, är delaktiga i hur stöd och hjälp ges samt får individanpassad omsorg: Personalen ger den enskilde stöd i att upprätthålla sitt oberoende t.ex. att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att den enskilde kan påverka såväl innehållet i beslut om bistånd som hur insatserna genomförs Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att hjälpen och stödet anpassas till den enskildes behov, förutsättningar och önskemål Personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den enskilde att föra fram sina åsikter och önskemål Kommunikationen med den enskilde anpassas till den enskildes förutsättningar och behov Samtal förs på ett språk som den enskilde förstår och särskild hänsyn tas till betydelsen av att få uttrycka sig på sitt modersmål Personalen samarbetar med närstående när den enskilde så önskar Gott bemötande Leverantören ska beakta följande aspekter för att se till att den enskilde får ett gott bemötande: Personalen är lyhörd och empatisk i möte med den enskilde 25

34 Arbetet organiseras så att personalen får tillräckligt tid att lyssna till och samtala med den enskilde Personalen beaktar att den enskilde befinner sig i en beroendeställning och verkar för att bemötandet upplevs som respektfullt Välbefinnande Trygghet Leverantören ska beakta följande aspekter i syfte att verka för att den enskilde ska känna trygghet: Personalen arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet Personalen värnar om att insatser genomförs på de tider och på det sätt som personalen och den enskilde har kommit överens om Personalen informerar den enskilde inför förändringar t.ex. om när och hur en insats ska genomföras Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer kontinuitet i insatserna, t.ex. genom att ta hänsyn till den enskildes önskemål om vem som återkommande ska hjälpa till med personaliga omvårdnaden Personalen uppmärksammar sådant som skapar oro eller ovisshet hos den enskilde och kommer överens med den enskilde om vad som ska göras för att han/hon ska känna sig trygg Personalen arbetar på ett sätt som säkerställer att de insatser som ges är tillgängliga och att det är enkelt för den enskilde att komma i kontakt med ansvarig personal Meningsfull tillvaro Leverantören ska beakta följande aspekter i syfte att verka för att den enskilde ska uppfatta till tillvaro som meningsfull: Personalen beaktar den enskildes behov av socialt innehåll i insatserna Utifrån uppdraget ska personalen skapa förutsättningar för den enskilde att uppleva en meningsfull tillvaro, alltifrån möjligheten att utöva någon fysisk aktivitet till att han/hon kan leva enligt sin kultur, livsåskådning och tro Personalen bidrar till att stärka den enskildes självkänsla och tilltro till sin egen förmåga 4.6 Demensvård Inom hemtjänsten ska demensvård bedrivas enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård. Leverantören ska delta i kommunens planerade utvecklingsprojekt. 4.7 Arbetstekniska hjälpmedel Leverantören ska tillhandahålla arbetstekniska hjälpmedel. 26

35 Landstinget svarar för individuellt förskrivna hjälpmedel och medicintekniska hjälpmedel. 4.8 Goda hygienrutiner Leverantören ska ansvara för att goda hygienrutiner alltid ska tillämpas i det personnära omvårdnadsarbetet. Leverantören ansvarar för att all personal har god kännedom om rutinerna samt för att skapa förutsättningar för att dessa följs. Namnge bilagan för efterfrågad rutin. 4.9 Hantering av egna medel Leverantören ansvarar för att det finns skriftliga och säkra rutiner för hantering av värdehandlingar/egna medel tillhörande den enskilde. Namnge bilagan för efterfrågad rutin Egenvård Leverantören ska genomföra egenvårdsinsatser enligt biståndsbeslut. Läkare ska besluta om en medicinsk insats betraktas som egenvård Förändring av den enskildes behov Ifall den enskildes behov ändras ska leverantören omedelbart kontakta biståndshandläggaren. Leverantören är skyldig att omgående meddela biståndshandläggaren om eventuella avbrott i insatsen Lagstiftning och sekretess och tystnadsplikt Leverantören svarar för att personalen följer den lagstiftning om tystnadsplikt som gäller. Leverantören ansvarar för att personalen informeras om bestämmelserna och undertecknar förbindelse om tystnadsplikt Anmälningsskyldighet Ledsagare och avlösare ingår i den krets som har anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 SoL 4.14 Mat och måltider Matdistribution ingår i uppdraget. Produktionsköket kommer att leverera mat till enskilda leverantörer inom kommunens geografiska område ifall dessa har fler än tio kunder med beviljad matdistribution. Har inte den enskilda leverantören en lokal med lämplig förvaringsmöjlighet i Upplands-Bro eller färre än tio kunder med beviljad matdistribution ska leverantören hämta maten på överenskommen plats. Leverantören ska säkerställa att mathanteringen sker enligt gällande lagstiftning och att kylkedjan inte bryts. Leverantören ska skriftligen redovisa sin process och sina rutiner för mathantering. Namnge bilagan för efterfrågad rutin. 27

36 4.15 Nyckelhantering Leverantören ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar till kundernas bostäder som inkluderar rutin för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av nycklar ska leverantören omedelbart redovisa förlusten till den enskilde och ombesörja och bekosta byte av lås, låscylindrar och dylikt utan dröjsmål. Eventuella ytterligare kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av leverantörens personal bärs av leverantören. Namnge bilagan för efterfrågad rutin Lokal kris- och katastroforganisation Leverantören ska vara insatt i och efterleva de bestämmelser som framgår av lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:7789) samt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Leverantören ska ha en handlingsplan över hur säkerheten uppfylls vid exempelvis brand, längre tids elavbrott, översvämning, längre tids vattenavbrott eller dylikt. Leverantören ska även känna till kommunens kris och beredskapsplan. Namnge bilagan för efterfrågad handlingsplan Insyn Leverantören är skyldig att på begäran utan oskäligt dröjsmål lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19 a kommunallagen. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten sköts. Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen. Information som lämnats till kommunen enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i förfrågningsunderlaget/avtalet Uppföljning och utvärdering av verksamheten Leverantören ska kostnadsfritt biträda kommunen och tillsynsmyndigheter vid granskning och uppföljning och utan dröjsmål lämna de uppgifter som efterfrågas. Kommunen har rätt att ta del av material och uppgifter hos leverantören som kommunen bedömer vara relevant för uppföljning av verksamheten, såsom personallistor, tjänstgöringsscheman, rutiner etc. Kommunen genomför även kontinuerligt brukarundersökningar och resultaten av undersökningarna kan komma att redovisas på kommunens hemsida. 28

37 Leverantören ska senast den 15 januari varje år lämna in sin årliga kvalitetsberättelse avseende föregående verksamhetsår till socialnämnden. Kvalitetsberättelse ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Leverantören ska på anmodan lämna sitt bokslut och sin årsredovisning avseende föregående verksamhetsår till socialnämnden. Accepterar ni samtliga krav under kapitel 4? Ja Nej 29

38 5 Kommersiella villkor 5.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att båda parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Uppsägningen lämnas skriftligt till socialnämnden. Om leverantören inte har erhållit minst en kund inom ett år från avtalstecknande avslutas avtalet och en ny ansökan får lämnas in. 5.2 Ändring och tillägg till avtalet Ändrade förhållanden kan innebära att skrivningar i förfrågningsunderlaget måste revideras. Vid sådan revidering kommer ett nytt förfrågningsunderlag att publiceras och föranleda att ett nytt avtal upprättas med leverantören. 5.3 Kontaktpersoner För kommunen: För leverantören: 5.4 Avtalshandlingar Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till tecknat avtal. 2. Detta avtal med tillhörande bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget. 4. Leverantörens ansökan 5.5 Tilläggstjänster Externa leverantörer har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Med tilläggstjänster menas tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och i åtagandet enligt detta avtal. Det ska framgå för den enskilde att tilläggstjänster som erbjuds inte ingår i biståndsbeslutet. Köp av tilläggstjänster får inte vara en förutsättning för att leverantörens uppdrag ska verkställas. Kommer ni att erbjuda tilläggstjänster? Ja Om Ja, vilka tilläggstjänster kommer ni att erbjuda? Nej 30

39 5.6 Ersättning UPPDATERAD TEXT! Ersättning för avtalad insats utgår enligt kommunfullmäktiges årliga beslut och fastställs i november för efterkommande år och kan således förändras varje år. Ersättningen delges leverantören. Ersättningen ska täcka leverantörens samtliga kostnader, inklusive lokalkostnader, resor och administration. Inga övriga ersättningar utgår till leverantören. Ersättningen gäller för antal utförda timmar inom ramen för biståndsbeslutet. Tolkning i samband med insatsernas genomförande bekostas av leverantören Hemtjänst Ersättningsnivå avseende utförd tid hemtjänst dagtid (06:30-23:00) under år 2014 är kronor per timme: kr Ingen separat ersättning utgår för bomtid för hemtjänst Avlösar-/ledsagarservice LSS Ersättningsnivå avseende utförd tid ledsagning och/eller avlösning under år 2014 är kronor per timme: kr Om den enskilde avbokar ledsagning/avlösning senare än kl. 12:00 dagen före insatsen är planerad att utföras, ersätts leverantören som om uppdraget var utfört. Den sent avbokade insatsen ska för den enskilde då anses förbrukad om inte något annat framgår av biståndsbeslutet. Insatser avbokade tidigare än kl. 12:00 dagen före insatsen ersätts ej. 5.7 Momskompensation En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare, dock ej för momsbefriade stiftelser. 5.8 Betalningsvillkor Betalning erläggs i efterskott 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och expeditionsavgifter och liknande godtages ej. Leverantören kan inte utöka hjälpen till den enskilde och kräva ersättning för den utökade tiden utan att ett nytt avrop gjorts av biståndshandläggare. Leverantören ska följa kommunens rutin för ekonomisk avstämning. Kommunen kan bevilja nystartade företag att få ersättning utbetalad i förskott. Ersättning görs för beviljade insatser den kommande månaden till kunder som har valt leverantören som utförare. Denna övergångsmodell gäller under de första tre månaderna, därefter betalas ersättning ut i efterskott enligt ovan. Avräkning av förskotterad ersättning görs månatligen mot redovisning av utförda insatser. Eventuella differenser beaktas i ersättningen efterföljande månad. Denna ersättningsform avser att möjliggöra för mindre nystartade företag att lämna in en ansökan. 31

40 5.9 Dröjsmål med betalning Vid försenad betalning accepteras endast dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsränta under 300 SEK accepteras inte. Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum då räntan beräknats samt antalet räntedagar. I det fall dröjsmål med betalningen beror på att fakturan inte är komplett, eller på att fakturan är tvistig betalas ingen dröjsmålsränta Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Leverantören ansvarar för samtliga person- och sakskador som uppkommer genom fel eller försummelse hos leverantören, eller annan för vilken leverantören ansvarar, i samband med åtagande enligt detta avtal. Leverantören ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänsten, svarar leverantören för kostnaderna för t ex utryckning och självrisk Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Avtalet får inte överlåtas på annan part Ansvar vid fel och brister och sanktioner Leverantören ska ansvara för att tjänsten behåller den avtalade kvaliteten under angiven tid. Båda parter har en skyldighet att göra motparten omedelbart uppmärksam på det man uppfattar som ett eventuellt kontraktsbrott eller en avvikelse från kontraktet Ansvarsförsäkring Det åligger respektive avtalspart att teckna och under avtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sin egendom och verksamhet. Kommunen ansvarar inte för egendom tillhörig annan än kommunen Leverantören ska teckna ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringens försäkringsbelopp och omfattning bör ha minst följande omfattning: Försäkringsbelopp för personskada om minst 20 miljoner kronor och för sakskada 20 miljoner kronor Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust (minst 2 miljoner kronor per skada). Vid nyckelförlust minst 0,5 miljoner kronor) Försäkringsbelopp för ren förmögenhetsskada 2 miljoner kronor Försäkringen ska tecknas och vidmakthållas, så att den gäller under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan nämnda försäkring har tecknats ska överlämnas till kommunen senast inom fyra veckor från avtalstecknande. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till kommunen senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger kommunen rätt att teckna försäkring på leverantörens bekostnad. 32

41 Vid skador Krav från skadelidande ska i första hand regleras av leverantören eller leverantörens försäkringsbolag. För krav som den skadelidande riktar mot kommunen gäller följande. Leverantören förbinder sig att följa den reglering som kommunen eller kommunens försäkringsbolag gör och att till kommunen återbetala samtliga kostnader till följd av regleringen Force majeure, ansvarsbegränsning Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Exempel på extraordinära händelser är långvarigt strömavbrott, storm, oväder, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller avloppssystem, pandemi, olycka med radioaktiva ämnen eller terroristhandling. Om en händelse är att anse som extraordinär fastslås av ordföranden i kommunens krisledningsnämnd. Leverantören ska vara insatt i Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Leverantören ska ha en krisplan för sin verksamhet där man redogör för hur man ska agera t.ex. vid längre tids el- eller vattenavbrott. Leverantören ska medverka i kommunens planering och hantering vid kriser. Om något extraordinärt eller annan allvarlig kris inträffar så att insatser behövs till skydd för människor eller egendom av stort värde kan kommunen använda resurserna på ett annat sätt än vad som skrivits i kontraktet Skadestånd och viten Om leverantören erbjuder tilläggstjänster på ett sätt, som innebär att den enskilde får uppfattningen att det ingår i biståndsbeslutet och/eller att den enskilde får uppfattningen att tilläggtjänsten är en förutsättning för att kunna välja leverantören utgår vite med kronor. Om leverantören inte tar emot den enskilde senast inom två veckor efter det att leverantören mottagit beställning av biståndshandläggaren, utgår vite med kronor per ytterligare dag som leverantören inte tar emot den enskilde Hävning Om leverantören inte fullgör sina åtaganden och skyldigheter enligt lagar, förordningar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och leverantören inte har avhjälpt felet inom skälig tid efter det att kommunen skriftligt begärt detta, har kommunen rätt att häva avtalet om felet är väsentligt för kommunen och leverantören insett eller borde ha insett detta. Kommunen äger rätt att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning. Hävning ska ske skriftligt. Väsentliga fel enligt ovan kan vara om: Leverantören inte utför sina åtaganden enligt detta avtal och rättelse inte skett inom tio (10) dagar från det att leverantören mottagit en skriftlig begäran om detta 33

42 Leverantören bryter mot gällande lagstiftning och rättelse inte skett inom fem (5) dagar från det att leverantören mottagit en skriftlig begäran om detta Brister framkommer vid kommunens regelbundna kontroller avseende leverantörens skatter, sociala avgifter och ekonomiska stabilitet Leverantören inte respekterar god marknadsföringssed Leverantören har rätt att häva avtalet om ersättning för uppdraget uteblir eller kraftigt försenas. Båda parter har rätt att häva avtalet om endera part uppenbarligen inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Hävning med omedelbar verkan kan även ske då omständigheter enligt LOV 7 kap 1 uppstår för leverantören, eller dennes företrädare Avtalsuppföljning Enligt 6 kap 7 kommunallagen är nämnden ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta gäller även i ett valfrihetssystem. Kommunen kommer regelbundet att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen har rätt till den insyn i verksamheten som krävs för uppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering. Leverantören ska bistå kommunen i detta och erbjuda den insyn som är nödvändig Uppföljning av den utförda tjänsten I socialtjänstens uppföljning ingår: Årlig enkät till alla leverantörer om kvalitet Socialtjänstens brukarundersökning Besök i verksamheten Uppföljning av synpunkter och klagomål Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs Kontroll hos Skatteverket att leverantören fullgör sina skyldigheter när det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt Årlig kvalitetsuppföljning Vid den årliga enkäten, besök i verksamheter och kvalitetsuppföljning ingår bl.a. granskning av rutiner, dokumentation och genomförandeplaner, samt kontroll av personalens kompetens, brukardelaktighet samt verksamhetens förbättringsarbete. Resultaten av uppföljningen kan redovisas på kommunens hemsida och i kundvalskataloger Statistik Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till Statistiska centralbyrån, andra statliga myndigheter och Sveriges kommuner och landsting. 34

43 5.14 Tvistlösning, tillämplig lag Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därtill angränsande frågor ska prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Accepterar ni samtliga krav under kapitel 4? Ja Nej Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 35

44 6 Bilaga NY TEXT! 6.1 Ansökans omfattning Den som ansöker om att bli godkänd som leverantör kan göra följande val av kategorier: Leverantör av hemtjänst enligt SoL. Leverantör av avlösar-/ledsagarservice enligt LSS. Leverantör av hemtjänst enligt SoL samt avlösar-/ledsagarservice enligt LSS. Ange vilken kategori ansökan avser: Leverantör av hemtjänst enligt SoL Leverantör av avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Leverantör av hemtjänst enligt SoL samt avlösar-/ledsagarservice enligt LSS 6.2 Företagsinformation Företagets namn: Kontakperson för ansökan: Företagsform: Organisationsnummer: Utdelningsadress: Postnummer och postadress: Telefon: Mobil: E-postadress: Hemsida: Plusgiro/bankgironummer: Behörig firmatecknare gällande ansökan och avtal Underskrift: Namnförtydligande: Befattning: Telefon: E-postadress: Presentation av företaget: 36

45 Extern åtkomst till Upplands-Bro kommun För externa användare

46 Så ansluter du till Upplands-Bro kommun Upplands-Bro Kommun erbjuder extern åtkomst till kommunens nätverk för alla användare och till externa leverantörer. För att kunna ansluta till kommunen som en extern leverantör så går du via vår remote desktop lösning(rds) som har prestandakrav för att man ska få ansluta sig. Kommunen arbetar med engångslösenord för att bekräfta att rätt person ansluter sig till kontot, detta registreras vid beställning av kontot. För att kunna ta emot koden behöver man ha en mobiltelefon som den som loggar in har tillgång till. Har man ingen möjlighet att ha en specifik mobiltelefon så kan det istället kopplas emot en säkerhetsdosa, dosan beställs separat med hjälp av behörig beställare i kommunen. Beställningar av nya konton och öppning av befintliga konton kan endast göras av en behörig beställare på kommunen. Användarkonton, lösenord och liknande skall hanteras med försiktighet och det är inte tillåtet att lämna ut lösenord till någon. Allt som sker under den användaridentitet man fått sker på eget ansvar. Det är inte tillåtet att förtala andra, förnedra andra, göra intrång i andra människors privatliv, förfalska information samt att bryta mot upphovsrättslagar. Rekommendationen är att datorn skall ha ett gott skydd mot intrång. Brandväggen ska vara aktiverad på maskinen samt senaste säkerhetsfixar och antivirus ska vara installerat. Prestandakrav som visar om ni kan ansluta till Upplands-Bro kommun. Operativsystem Windows 7 Enterprise SP1 Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Professional SP1 Windows 7 Ultimate SP1 Windows 8 Professional Windows 8 Enterprise Tjänster Uppdaterad virus klient RDC (Remote Desktop Client): 8.0 LAN Authentication Level: NTLMv2 Internet Explorer version 9.0 eller senare Hur ansluter jag mig emot kommunen https://rds.upplands-bro.se/ 2

47 Förutsättningar installation av Phoniro Care Upplands-Bro kommun För utförare Socialkontoret- Avdelningen för Kvalitet och verksamhetsstöd

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skakrav Diarie UH-2016-153 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet

Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet Förfrågningsunderlag Gäller från 1 januari 2017 Upphandlande myndighet: Borås Stad genom Kommunstyrelsen Innehåll Förfrågningsunderlag för godkännande

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756

PM 2015-09-28. Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 2015-09-28 Daniel Liljekvist Utvecklingsledare 08-124 57 236. Daniel.Liljekvist@ekero.se Uppföljning av utförare inom familjerådgivning Dnr SN15/125-756 Bakgrund Valfrihet enligt Lagen om Valfrihetssystem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Familjerådgivning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Familjerådgivning Upphandlande myndighet Ekerö kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Familjerådgivning Diarie KSUH 11/12 Ansvarig upphandlare Johan Adner Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Läkarinsatser i särskilt boende

Läkarinsatser i särskilt boende ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Läkarinsatser i särskilt boende VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2016-01-01 VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2016-01-01 1 Inledning

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi

Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Villkor/riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi Bun Dnr 2011/164 Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1B Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer