Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden gällande från Diarienummer Reviderad

2 Innehållsförteckning 1 Förfrågningsunderlag och upphandlingsföreskrifter LOV Inledning Information Uppdragets och dess omfattning Hemtjänst enligt SoL Avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Ickevalsalternativ Information till enskilda om godkända leverantörer Skyldighet att ta emot uppdrag Hemtjänst Avlösar-/ledsagarservice LSS Rutiner för omval Upphandlingsform Frågor om förfrågningsunderlaget Råd till Leverantör Handläggningstid av godkännande Godkännande och kontraktsskrivning Upphandlingssekretess Bilagor Kontroll av Leverantörens lämplighet Krav på registrering Ekonomisk ställning Åberopa andra företags kapacitet Referenser Yrkesmässig kapacitet Krav som kan medföra uteslutning Kravspecifikation Krav på ledning Krav på personal Kontaktman Meddelarfrihet och sekretess Krav på lokaler

3 3.6 Krav på IT-system Kommunen ska tillhandahålla följande: Leverantören ska åta sig följande: Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen, PuL Deltagande i kommunens utbildningar Pensioner och försäkringar Introduktion och kompetensutveckling Tjänstelegitimation Miljöfrågor Kontaktperson i miljöfrågor Nyanskaffning av personbil Tolk Ledningssystem för kvalitet Systematiskt förbättringsarbete Synpunkter och klagomål Lex Sarah Kvalitetsberättelse Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret Samarbete och samverkan Dokumentation Genomförandeplan Hantering av egna medel Tillgänglighet Värdegrund Demensvård Arbetstekniska hjälpmedel Goda hygienrutiner Egenvård Mat och måltider Nyckelhantering Lokal kris- och katastroforganisation Kommersiella villkor Parter Handlingars inbördes ordning Avtalstid Ansökans omfattning Tilläggstjänster Leverantörens uppsägningstid

4 4.7 Insyn Underleverantör Försäkringar Upphörande av LOV Ändring och tillägg till avtalet Ersättning Hemtjänst Avlösar-/ledsagarservice LSS Rätt att innehålla betalning Momskompensation Betalningsvillkor Dröjsmål med betalning Ansvar och villkor för samarbete mellan parterna Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Uppföljning och utvärdering av verksamheten Force majeure, ansvarsbegränsning Skadestånd och viten Hävning Tvistlösning, tillämplig lag

5 1 Förfrågningsunderlag och upphandlingsföreskrifter LOV 1.1 Inledning Den 24 november 2011 beslutade Upplands-Bro kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) (2008:962) inom hemtjänst enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna gäller för personer som är såväl över som under 65 år (äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning). 1.2 Information Upphandlande myndighet är Upplands-Bro kommun, Kungsängen, org. nr Information om Upplands-Bro kommun finns på kommunens hemsida, Annons sker löpande på den nationella databasen samt på kommunens hemsida. Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. I Upplands-Bro kommun har socialnämnden det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden har bland annat som uppgift att godkänna leverantörer, det vill säga ange de krav som man anser att leverantören ska uppfylla för att kvalificera sig. Vidare ansvarar socialnämnden för att kontrollera och följa upp att kraven är uppfyllda (detta gäller också den egna leverantörheten). Inom socialnämnden finns en myndighets- och beställaravdelning där biståndshandläggarna är anställda. De beslutar om omsorgs- och serviceinsatser till enskilda enligt SoL och LSS. 1.3 Uppdragets och dess omfattning Upplands-Bro kommun gör en upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihet, LOV Den som ansöker om att bli godkänd som leverantör kan göra följande val av kategorier. Leverantör av hemtjänst enligt SoL Leverantör av avlösar-/ledsagarservice enligt LSS. Leverantör av hemtjänst enligt SoL samt avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Upplands-Bro kommun har ca invånare och omkring av dessa är över 65 år. Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. De finsktalande har rätt att helt eller delvis få äldreomsorg på finska. Ca 7,5 % av invånare över 65 års ålder är finsktalande. Upplands-Bro har drygt 500 hemtjänstkunder, varav cirka 100 endast är beviljade trygghetslarm. Antalet brukare ökar med ungefär 20 nya kunder per år. Omkring timmar hemtjänst var beviljade under maj månad

6 Knappt 10 personer är beviljade avlösarservice och cirka 40 personer har ledsagarservice enligt LSS. Den totala volymen uppgår till cirka beviljade timmar per månad. Leverantören ska ha ett rehabiliterande arbetssätt och uppmuntra brukaren till att etablera och behålla sociala kontakter. Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär hjälp till självhjälp så att den enskildes funktioner och sociala kontakter för den dagliga livsföringen upprätthålls. Leverantören ska arbeta förebyggande för att upprätthålla den enskildes funktionsförmåga Hemtjänst enligt SoL Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika insatser som beviljas till individer efter den enskildes behov. Dessa typer inkluderar trygghetslarminsatser, omsorg, service, ledsagning och avlösning. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt. Uppdraget omfattar hemtjänst i ordinärt boende och leverantören måste vara verksam i hela Upplands-Bro kommun. Omfattning av uppdraget kan variera över tid och kommunen kan därför inte lämna någon volymgaranti till leverantören. Tjänsten avser beviljade insatser dagtid 07:00 22:00. Hemtjänst nattetid ingår ej i uppdraget utan utförs av kommunen. Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om insats. Leverantören ska utifrån den enskildes val och biståndshandläggarens beställning utföra insatsen. Biståndshandläggaren lämnar beställningen till den leverantör som den enskilde har valt. Leverantören ska påbörja uppdraget inom ett dygn från beställning. Matdistribution till brukarna, från kommunens produktionskök, ingår i uppdraget. Som leverantör ingår larminsatser för trygghetslarm dagtid till den enskilde i uppdraget. Tjänsten omfattar även larminsatser till enskilda som enbart har beviljats trygghetslarm och inga ytterligare hemtjänstinsatser men har valt leverantör för denna insats. Larm ska besvaras inom 30 minuter. Installation och service av larm ingår ej i uppdraget, utan utförs av kommunen. För närvarande har kommunen inte hälso- och sjukvårdsansvar i ordinärt boende och trygghetsboende varmed delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser för enskilda inte ingår i uppdraget. Enskilda kan få sina medicinska vårdbehov tillgodosedda i det egna hemmet genom hemsjukvård. Idag bär Stockholm läns landsting ansvaret för hemsjukvården i Upplands-Bro kommun. Det pågår dock diskussioner om kommuners övertagande av hemsjukvård mellan Stockholms Läns Landsting och kommunerna i Stockholms län Avlösar-/ledsagarservice enligt LSS Ledsagning Ledsagning är en insats i form av följeslagare utanför hemmet för individer med funktionsnedsättning. Ledsagarservice ska bryta den isolering som kan uppstå på grund av ett funktionshinder och ge individen möjligheter till socialt liv och fritidsaktiviteter. Ledsagning ska vara individuellt utformad och ha karaktären av personligt stöd. Ledsagarservice anställer en ledsagare i samråd med den enskilde 6

7 utifrån ett biståndsbeslut. Behovet av insatser varierar över tid och antalet beviljade timmar ledsagning kan därför skilja sig kraftigt från månad till månad. Vid nytt uppdrag ska ledsagning inkludera ett möte mellan den enskilde och arbetsledare eller samordnare. Avlösning Avlösarservice innebär att tillfälligt ta över omvårdnaden av en individ som har en funktionsnedsättning och kan ges både regelbundet och vid akuta behov. Avlösning till föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning syftar till att de ska kunna lämna hemmet, eller för att kunna ägna sig åt barnets syskon. Insatser utgörs av individuellt utformat stöd och hjälp med dagliga personliga behov och de utförs i hemmet och dess närmiljö. Insatserna ska kunna utföras alla tider på dygnet och alla dagar i veckan årets alla dagar. Eftersom avlösarservice utförs i den enskildes hem är kontinuitet och lyhördhet för familjens önskemål viktigt. Avlösar- och ledsagarserviceuppdrag ska kunna utföras på det sätt som anges i biståndsbeslutet. Det är inte möjligt för leverantören att begränsa sina insatser till vissa tider på dygnet, till exempel exkluderas uppdrag som innehåller insatser på kvällar, nätter och helger. Den enskilde ska minst ha möjlighet att avboka ledsagare/avlösare Via röstbrevlåda Samt via e-post 1.4 Ickevalsalternativ En kund har alltid rätt men ingen skyldighet, att välja och byta leverantör. För den enskilde som inte önskar välja leverantör ska kommunen tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet i Upplands-Bro kommun är kommunens egenregi. I Upplands-Bro kommun har den enskilde rätten att byta leverantör upp till fyra gånger per år. 1.5 Information till enskilda om godkända leverantörer Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera den enskilde om vilka leverantörer som godkänts som utförare. Kommunen informerar om leverantörens verksamhet på kommunens hemsida samt i tryckt format. Biståndshandläggarna informera om vilka leverantörer som finns att välja bland i samband med den enskildes val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. 1.6 Skyldighet att ta emot uppdrag Leverantören är skyldig att ta emot de personer, som valt leverantören. Leverantören kan inte tacka nej till en kund, till exempel på grund av den enskildes individuella behov, bostadsort eller att uppdraget understiger ett visst antal timmar. 7

8 1.6.1 Hemtjänst Uppdrag ska kunna påbörjas inom ett dygn efter det att leverantören mottagit beställning av biståndshandläggaren. Akuta insatser ska genomföras omgående Avlösar-/ledsagarservice LSS För avlösar-/ledsagarservice LSS gäller att leverantören bestämmer vem som ska anställas, men att den enskilde har rätt att påverka rekryteringen. Uppdrag ska initieras snarast efter det att leverantören mottagit beställning av biståndshandläggaren. Verkställighet ska ske skyndsamt och inom tre månader. 1.7 Rutiner för omval Den enskilde har rätt att byta leverantör. Vid sådant byte meddelar biståndshandläggaren berörda leverantörer skriftligt via kommunens verksamhetssystem. Den enskildes uppsägningstid vid byte är fem (5) vardagar. Under denna tid står den tidigare leverantören för tjänsten och ersättning utgår till densamma. Vid byte ska leverantören samverka med kommunen och den nya leverantören. Leverantören ansvarar för att byte till ny leverantör sker med minsta möjliga negativa påverkan för den enskilde och andra berörda. 1.8 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. Upphandling enligt LOV har ingen given sluttid och pågår så länge den annonseras på Kammarkollegiets webbplats (valfrihetswebben). Ansökan kan därmed lämnas löpande. Alla leverantörer som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med kommunen efter beslut i socialnämnden. Socialnämnden har delegerat till tjänsteman att fatta beslut om tilldelning. Den kommunala egenregiverksamheten behöver inte ansöka om att bli godkänd, men kraven är likvärdiga (likabehandlingsprincipen). 1.9 Frågor om förfrågningsunderlaget Frågor avseende eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligen i upphandlingsverktyget E-avrop, svar på frågor kommer att lämnas via E-avrop och avisering om att svar finns att hämta sker via e-post till registrerad intressent Råd till Leverantör För att säkerställa att ni som leverantörer inte missar krav i upphandlingen är det viktigt att ta del av den här informationen först: Aktuella förfrågningsunderlag kan hämtas direkt via https://www.eavrop.com/upplands-bro. Registrera dig som ny leverantör och följ därefter anvisningarna som systemet ger. Vid problem med registrering eller anbudsgivning kontakta E-avrops support. Kontaktknapp finns längst ner på höger sida i E-avrop. Registrering och prenumeration på upphandlingar är gratis i E-avrop. 8

9 Kammarkollegiet har publicerat en bra vägledning för leverantörer inom valfrihetssystem. Vägledningen hittar du på; Ansökan ska vara skriven på svenska och följa förfrågningsunderlagets direktiv och beskrivning ska lämnas på anvisad plats. Viktigt att ansökan är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter redan från början. Eventuella intyg och dokumentation som ska bifogas ansökan, ska av leverantören skannas in och skickas med som en fil i E-avrop. För vissa krav ska leverantören ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om leverantören trovärdigt redovisar hur kravet ska uppfyllas samt att leverantören redovisar tillvägagångssättet som bedöms leda till att kravet ska uppfyllas. Namn på bifogade bilagor ska lämnas på anvisad plats. Bilagorna ska ha tydliga namn och nummer. Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknaren och skannas in. För att ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i förfrågningsunderlaget vara uppfyllda. Ansökan ska vara bindande i sex månader räknat från den dag ansökan lämnas in. Kontrollera att ni erhållet en bekräftelse i form av e-post att ansökan är mottagen och att samtliga bilagor finns med Handläggningstid av godkännande Ansökningar för godkännande som leverantör handläggs löpande och handläggningstiden beräknas till maximalt två månader, under förutsättning att ansökan är komplett enligt förfrågningsunderlaget. Om några uppgifter saknas eller är ofullständiga delges sökande detta skriftligt och har möjlighet att begära rättelse och komplettera sin ansökan. Under sommar- och julmånader kan handläggningstiden bli längre. Om ansökan om godkännande som leverantör avslås av kommunen har leverantören rätt att på nytt ansöka om godkännande en gång per år Godkännande och kontraktsskrivning Leverantörer vars ansökan uppfyller samtliga krav kallas in till ett möte med socialkontoret för avstämning av kommunens krav på uppdraget och leverantörens förståelse för uppdraget. Deltagande på detta möte är obligatoriskt för att leverantören ska kunna bli godkänd. I samband med godkännande kommer kontraktsskrivning att ske Upphandlingssekretess Inkommen ansökan kommer att behandlas som en offentlig handling. Upplands-Bro kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. 9

10 För att en uppgift i en sådan handling ska kunna sekretessbeläggas måste stöd för detta finnas i sekretesslagen. Inkommen ansökan är i huvudregel offentlig. Av 31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgifter i ansökan som rör sökandens affärs- eller driftsförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att sökanden lider skada om uppgiften röjs. Namnge den eventuella bilaga där det framgår vilka uppgifter i ansökan som ni anser omfattas av sekretess, samt ange ert skäl. Beslut kan överklagas till kammarrätten Bilagor 16-principer för samverkan Faktablad om personuppgiftsansvar Manual för processer och rutiner Miljöplan Överenskommelse mellan Stockholmsläns landsting och kommuner i Stockholm Teknisk manual 2 Kontroll av Leverantörens lämplighet Leverantören ska visa att den har dels en ägarstruktur och organisation, dels en affärsidé och verksamhetsprofil som är ändamålsenlig för uppdragets genomförande. Leverantören ska visa att det inom företaget finns tillräcklig kunskap, erfarenhet och förmåga för att kunna genomföra uppdraget. Leverantörens huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll: (Fritextsvar) Leverantörens ägarstruktur, företagsform och organisation samt organisationsnummer: (Fritextsvar) Leverantörens affärsidé och verksamhetsprofil: (Fritextsvar) Antal år i branschen: (Fritextsvar) Antal anställda: (Fritextsvar) Leverantörens kontaktperson: (Fritextsvar) Telefon nummer: E-post: (Fritextsvar) Plusgiro/bankgiro: 2.1 Krav på registrering Leverantören ska vara registrerad hos Bolagsverket eller motsvarande för den typ av verksamhet som upphandlingen avser. Leverantören ska även vara godkänd för F- skatt. Registreringsbevis samt registerutdrag ska lämnas som bilaga i samband med ansökan. Sökande som inte bedriver verksamhet i Sverige ska visa att företaget är registrerad i det land företaget bedriver verksamhet enligt det landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Intyget/n ska inte vara äldre än två månader räknat från datum för inlämnandet av ansökan. 10

11 Namnge bilagorna för registreringsbevis från Bolagsverket samt registerutdrag från Skattemyndigheten. 2.2 Ekonomisk ställning Leverantör ska ha en stabil ekonomisk ställning och minst ha God kreditvärdighet (gäller ej nystartade företag) enligt Creditsafe eller motsvarande. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska leverantören ändå anses uppfylla kravet om en sådan förklaring lämnas att det kan anses klarlagt att Leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Utförare som har ett nystartat företag ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att bifoga ett förhandsbesked på en bankgaranti eller det motsvarande att säkerhet finns, samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär, i den händelse att ett avtal tecknas med leverantören. Garanti/säkerhet ska omfatta minst 50,000 SEK och gälla så länge som företaget inte uppfyller ovanstående krav om ekonomiska ställningen. Det ska framgå av förhandsbeskedet att garantin/säkerheten kommer att vara kopplad till det avtal som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnad ansökan. Som alternativ till en formell bankgaranti kan företaget låta banken dokumentera att 50,000 SEK har spärrats på ett särskilt konto till förmån för detta avtal. Om ni vill styrka er ekonomiska status på annat sätt än genom God kreditvärdighet ska ni namnge den bilaga som styrker er ekonomiska status. 2.3 Åberopa andra företags kapacitet En sökande får åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Leverantören ska dock kunna visa att han eller hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Namnge bilaga om andra företags kapacitet åberopas. 2.4 Referenser Leverantören ska i ansökan lämna två referenser, som kan styrka att leverantören har erforderlig kompetens, erfarenhet, skicklighet och förmåga för det sökta uppdraget. Referenserna ska inte vara äldre än två år. Två referenser ska även lämnas avseende verksamhetschefen. Nybildat företag kan lämna personliga referenser avseende ägare och/eller verksamhetschef. Kommunen kan vid behov komma att ta egna referenser. Namnge era två referenser i bilagan: 2.5 Yrkesmässig kapacitet Leverantören ska under hela avtalsperioden ha en organisation med erforderlig yrkesmässig kompetens, erfarenhet och kapacitet för de tjänster som leverantören väljer att utföra enligt detta förfrågningsunderlag. 11

12 Personalens utbildningsbehov avseende fortbildning och handledning ska tillgodoses. Leverantören ska beskriva sina rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov avseende hur fortbildning och handledning tillgodoses. Namnge bilagan för efterfrågad rutin. 2.6 Krav som kan medföra uteslutning Kommunen kommer att kontrollera att Leverantören betalar föreskrivna skatter och avgifter genom att begära in blanketten SKV 4820 från Skatteverket. Genom SKV 4820 kontrolleras att: föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda För utländska Leverantör ställs motsvarande krav. Dessa ska till sin ansökan bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att: omständigheter enligt 7 kap. 1 LOV inte föreligger föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda Leverantören ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende registreringsskyldighet. Leverantör som inte bedriver verksamhet i Sverige ska uppvisa lagenligt registreringsbevis från det land där leverantören bedriver verksamhet. Enligt LOV 7 kap. 1 får en leverantör uteslutas om leverantören: 1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande 3. Genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen 4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta 5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller 6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf Leverantör som är en juridisk person får uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller har gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4 i ovanstående uppräkning. Om ansökan inte godkänns kan leverantören ansöka om rättelse i förvaltningsdomstol. 12

13 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på ledning Verksamhetschefen eller den som ansvarar för verksamheten, personal, ekonomi och drift inom det eller de områden ansökan avser, ska ha; lämplig högskoleutbildning samt minst två års erfarenhet och kompetens att leda, organisera och samordna hemtjänst lämplig högskoleutbildning samt minst två års erfarenhet och kompetens att leda, organisera och samordna avlösarservice Avser leverantören att byta chef för verksamheten under avtalsperioden ska anmälan göras till kommunen i samband med dennes uppsägning. Leverantören ska skicka in dokumentation som styrker att den nya verksamhetschefen uppfyller kommunens krav på ledning. Kommunen ska godkänna ny verksamhetschef. Leverantören ska säkerställa att den som ansvarar för verksamheten ska ha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och Socialstyrelsens riktlinjer. Verksamhetschef för eller dess företrädare avseende hemtjänst ska kunna nås 07:00 22:00 alla veckans dagar. Verksamhetschef eller dess företrädare avseende avlösar- /ledsagarservice ska kunna nås dygnet runt alla veckans dagar. Vid frånvaro, semester eller liknande, ska kommunen informeras om ersättare för den tiden. Namnge bilagor som styrker kraven på verksamhetens ledning: 3.2 Krav på personal Leverantören svarar för alla kostnader för till exempel löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen. All personal ska ha personlig lämplighet. Leverantören och dennes personal ska ha så goda kunskaper i svenska när det gäller att tala, läsa och skriva att de kan ta emot instruktioner, samtala med de enskilda och dokumentera insatserna. Leverantören ska garantera att verksamheten är bemannad med sådan kompetens och personalstyrka att kunderna alltid tillförsäkras nödvändiga hjälpinsatser. Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal ska ändå motsvarande villkor gälla för leverantörens anställda. Med detta avses att försäkring ska tecknas för tjänstepension, försäkring vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall samt omställningsavtal. Leverantören ska redovisa sina eventuella kollektivavtalsförhållanden inklusive kollektivavtalade försäkringar eller andra träffade överenskommelser. Namnge bilaga för efterfrågat krav: I det fall utföraren vidtar åtgärder eller agerar på ett sätt som uppenbart strider mot innehållet i denna paragraf utgör det grund för hävning av avtalet. Innebär hävningen 13

14 en kostnad för kommunen är leverantören skyldig att hålla kommunen skadeslös fullt ut. Den enskilde har möjlighet att önska om att få ledsagning/avlösning utförd av en anhörig eller närstående, så kallad anhöriganställning. Det är leverantörens ansvar att ta ställning till om den tänkta personen har den kompetens och lämplighet som krävs för att utföra tjänsten. I de fall anhöriganställning kan vara aktuellt ska leverantören alltid rådgöra med ansvarig biståndshandläggare innan anställningen genomförs. 3.3 Kontaktman Leverantören ska utse en kontaktman för den enskilde inom fem dagar från det att uppdraget har påbörjats. Kontaktmannen ska ha ett övergripande ansvar för planeringen tillsammans med den enskilde. I den mån det är möjligt ska kontaktmannen ge stöd till den enskilde, men där behovet är stort och fler behöver ge stödet får kontaktmannen en samordnande roll. Det ska finnas möjlighet för den enskilde att byta kontaktman. Leverantören ska ha en skriftlig rutin för vad uppdraget som kontaktman innebär. Namnge bilaga för efterfrågad rutin: 3.4 Meddelarfrihet och sekretess Personal anställd hos leverantören ska ha rätt att uttala sig i enlighet med den meddelarfrihet som gäller i tryckfrihetsförordningen 1 kap. 1 samt 13 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Leverantören ansvarar för att all personal iakttar den sekretess som är gällande för socialtjänstens personal enligt Offentlighet och sekretesslagen 26 kap. 1, Krav på lokaler Det finns inga krav på att leverantörerna att ha lokal i Upplands-Bro kommun. Nycklar måste dock förvaras i låsta säkerhetsskåp och ändamålsenligt så att en inställningstid för larmutryckning på trygghetslarm under 30 minuter säkerställs. Namnge den adress varifrån personalen kommer att utgå ifrån, samt där nycklar och matlådor kommer att förvaras. 3.6 Krav på IT-system Leverantören ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter samt kommunens gällande informationssäkerhetspolicy samt riktlinjer för informationssäkerhet. För hantering av rutiner, information, IT-system och kommunikation ska leverantören i allt väsentligt efterleva de inom Kommunförbudet Stockholms Län (KSL) antagna 16 principer för samverkan. Leverantörens verksamhet ska ha tillgång till del av kommunens IT-system, avseende verkställighet av beslut. De har också möjlighet att få tillgång till kommunens tidrapporteringsverktyg mot en kostnad. Registreringen är underlag för kundens avgifter och ersättning till utföraren. De utgör vidare underlag för kvalitetssäkring av 14

15 att insatser görs enligt beställning och genomförandeplan. Felaktiga registreringar ger inte rätt till ersättning Kommunen ska tillhandahålla följande: Åtkomst via webbgränssnitt för två samtidiga användare till del av kommunens IT-verksamhetssystem. Om leverantören vill ha fler samtidiga behörigheter står leverantören för kostnaden till dessa. Utbildning för två av leverantörens personal i kommunens IT-verksamhetssystem. Behörighet till IT-verksamhetssystemet efter utbildning. Licens och driftskostnad till Phoniro Care som är kommunens tid- och inrapporteringssystem för registrering av utförd tid och insats hos kund. Support för IT- verksamhetssystemet och tidrapporteringssystem. Support för access till kommunens IT-nät. Utbildning för två av leverantörens personal i kommunens tidsrapporteringssystem. Teknisk specifikation för lägsta nivå för att RDS, verksamhetssystemet och tidrapporteringssystemet ska fungera. Initial uppstartshjälp på plats för ny utförare Leverantören ska åta sig följande: Hårdvara (PC, skrivare med mera) Förbrukningsmaterial (toner, papper, bläckpatroner, lagrings-media med mera). Tillbehör till tidrapporteringssystemet Phoniro Care, beställs av kommunens lamansvarig. Se bilaga om processer och rutiner. Installation av hårdvara, skrivare, egen programvara med mera. IT-support/service till sina användare för leverantörens egen hårdvara och egna IT-system. Switchar och brandvägg. För att åtkomsten ska fungera krävs att leverantören har en väl fungerande Internetuppkoppling för de datorer som ska använda applikationen. För tillgång till tidrapporteringsverktyget krävs en fast IP-adress Leverantören ansvarar för och bekostar all IT-utrustning som leverantören ska använda för de IT-system som kommunen ställer till förfogande. Leverantören ska ställa sin personal till förfogande för utbildning kommunens IT-verksamhetssystem och tidrapporteringssystem i samband med uppstart av verksamheten. Utbildningen omfattar en halv dag för respektive system, sammanlagt en heldag. 15

16 Leverantören ansvarar för att all hantering av IT-systemen sker enligt gällande lagstiftning, offentlighet- och sekretesslag samt personuppgiftslagen. När någon med behörighet till kommunens IT-nät slutar sin anställning ska leverantören omedelbart skriftligen meddela detta till kommunen, så att behörigheten kan avslutas. Leverantören får inte kopiera uppgifter i verksamhetsystemen till något annat register eller verksamhetsprogram utan beställarens medgivande. Leverantören ska säkerställa att obehöriga inte får tillgång till eller information från verksamhetsystemen. Om avtalet mellan kommunen och leverantören upphör, avslutas samtliga behörigheter. Ingen information blir åtkomlig efter avslut. Om kommunen under avtalstiden upphandlar nytt/kompletterande IT-system för ovanstående del ska leverantören använda det/de nya systemen i den verksamhet, som avses i denna upphandling. För leverantörer av enbart avlösar-/ledsagarservice LSS finns idag inget krav på digitalt inrapporteringssystem för att registrera den utförda tiden hos brukaren. Den utförda tiden läggs i stället in manuellt i kommunens IT-verksamhetssystem. 3.7 Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen, PuL Socialnämnden i Upplands-Bro kommun är personuppgiftsansvarig. Leverantören är personuppgiftsbiträde. Enligt 30 i PUL ska det finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Nedan följer de krav som föreskrivs i lagen och som därmed regleras i och med att skriftligt avtal tecknas i denna upphandling. Rätten att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning följer avtalets tid. När avtalet upphör ska leverantören återlämna och/eller förstöra samtliga personuppgifter som den haft tillgång till under avtalstiden. Återlämning eller information om förstöring ska ges till beställaren i anslutning till att avtalet upphör. Leverantören åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med PUL och personuppgiftsansvariges instruktioner. Personuppgiftsbiträdet ska, enligt vad som framgår av 31 PuL, vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Leverantören ska skicka en sammanställning över utförda åtgärder enligt ovanstående stycke till kommunen. Beställaren ska meddela leverantören om ytterligare tekniska och/eller organisatoriska åtgärder behövs. Leverantören ska på beställarens begäran förse beställaren med information om leverantörens behandling av personuppgifter. Parterna ska samarbeta och utbyta information så att vardera parten kan uppfylla PUL:s krav avseende information till registrerade och rättelse av personuppgifter. Leverantören ska hålla kommunen skadeslös i händelse av att den enskilde åsamkas skada som orsakats av att leverantören har behandlat personuppgifter i strid med avtal eller instruktion från kommunen. 16

17 3.8 Deltagande i kommunens utbildningar Leverantören ska ge sin personal möjlighet att delta i utbildningar som kommunen anordnar om de inte får motsvarande kunskaper från annat håll. Eventuella merkostnader i samband med utbildningar täcks av leverantören. 3.9 Pensioner och försäkringar Leverantören ska tillämpa anställningsvillkor för de anställda med kollektivavtal eller motsvarande de kollektivavtalsvillkor som gäller inom branschen, avseende pensioner och sjuk- och arbetsskadeförsäkringar. Namnge bilagan där ni beskriver era villkor och eventuellt vilket kollektivavtal det motsvarar Introduktion och kompetensutveckling Leverantören ska följa Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. (SOSFS 2011:12). Inom hemtjänst ska minst 65 % av personalen ha fullgjort undersköterskeutbildning. Inom ledsagar- och avlösarservice ska minst 65 % av personalen ha adekvat gymnasieutbildning. Ambitionen ska vara att andelen personal med undersköterskeutbildningen/adekvat gymnasieutbildning ska öka varje år. Leverantören ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och som inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och handledning. Leverantören ska ha skriftliga rutiner för introduktion i samband med anställning av personal. Namnge bilagan för efterfrågad rutin Tjänstelegitimation Leverantören och dennes anställda (och underleverantörer) ska alltid bära identifikation på ett sådant sätt att den är synlig för den enskilde. Av identifikationen/legitimationen ska det framgå personalens namn och vilket företag han/hon är anställd av Miljöfrågor Leverantören ska i sitt arbete sträva efter att hjälpa till att minska miljöpåverkan och utsläpp av luftföroreningar samt minska förbrukning av naturresurser genom att i största möjliga mån välja miljöanpassade alternativ vid val av produkter, fordon samt ombesörja sitt avfall genom exempelvis återvinning. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt Kontaktperson i miljöfrågor Leverantören ska senast vid driftsstart ha en namngiven kontaktperson på företaget avseende miljöfrågor. Namnge företagets kontaktperson för miljöfrågor. 17

18 Nyanskaffning av personbil Vid nyanskaffning av personbil under avtalstiden ska fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1) Tolk Leverantören ska erbjuda brukaren hjälp av personal som talar brukarens modersmål även om det inte är svenska. Om leverantören får en beställning från en person vars modersmål inte är svenska ska leverantören bistå med tolk, om det inte finns någon av personalen som behärskar brukarens språk Ledningssystem för kvalitet Ledningssystemet för kvalitet ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Vidare ska leverantören med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Kvalitetssystemet ska säkerställa att tjänsterna utförs på ett sådant sätt att avtalad kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssäkringsarbetet ska bedrivas med stöd av metoder och rutiner som underlättar och möjliggör nämndens uppföljning. Namnge bilagan som beskriver företagets ledningssystem för kvalitet samt bilagan som beskriver hur personalen i praktiken arbetar utifrån ledningssystem Systematiskt förbättringsarbete Den som ansöker om att bli utförare i Upplands- Bro ska uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem av kvalitet (SOSFS 2011:9) samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljö arbete (AFS 2001:1 samt AFS 2003:4). Likaså ska den som ansöker uppfylla eventuellt nya krav och förändringar i lagstiftningen Synpunkter och klagomål Leverantören ska ha skriftliga rutiner för klagomålshantering. Brukaren och dess närstående ska alltid veta till vem man vänder sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på leverantörens verksamhet. Den enskilde ska få svar senast inom 14 dagar. Leverantören ska löpande informera kommunen om inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder. Leverantören ska årligen senast den 15 januari till kommunen, redovisa resultat över avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder Lex Sarah All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah. 18

19 Leverantören ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Leverantören ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Leverantören ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport. Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Leverantören ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Leverantören ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder Kvalitetsberättelse Leverantören ska årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse som redovisas för socialnämnden. I kvalitetsberättelsen ska det framgå: Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet Vilka resultat som har uppnåtts Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Leverantören ska årligen senast den 15 januari redovisa resultatet till kommunen Utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret Upplands-Bro kommun kräver att utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret begärs för vårdpersonal som utför stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder. Detta gäller den som utför stöd- och serviceinsatser åt barn med funktionshinder (SFS 2010:479). Leverantörer av avlösar-/ledsagarservice LSS för barn är skyldiga enligt Lagen om registerkontroll att begära utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Leverantören ska själv begära och kontrollera utdrag för sin personal och eventuella underleverantörer som visar att inga brott har begåtts med relevans för servicearbetet innan vårdpersonal avdelas för uppdrag hos den enskilde kunden. 19

20 3.17 Samarbete och samverkan I leverantörens åtagande ingår att samarbeta med kommunen samt med övriga myndigheter, organisationer och föreningar som kan ha betydelse för den enskilde. Kommunen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och hålla tillgängliga de rutiner och riktlinjer som hänvisas till i avtalet. Leverantören ska samarbeta med kommunens nattpatrull så att den enskildes stödbehov kan utföras med god kvalitet. Leverantören ska arbeta i enlighet med de skriftliga samverkansavtal och överenskommelser som kommunen träffar. Leverantören ska delta i de möten som kommunen kallar till, till exempel utförarmöte och avstämningar på individnivå. Leverantören ska i förekommande fall medverka i forsknings- och utvecklingsprojektprojekt som Upplands-Bro kommun deltar i. Leverantören ska samverka med landstingets och kommunens verksamheter för hälso- och sjukvård för att den enskilde ska få god vård och omsorg. Leverantören ska vid behov delta i vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde eller om detta inte är möjligt med dennes företrädare Dokumentation Leverantören ska dokumentera genomförandet i enlighet med 21 kap. a och b LSS, 11 kap. 5 och 6 SoL samt SOSFS 2006:5 (ersätts av SOSFS 2014: 5 från och med ). Leverantören ska upprätta en social akt för varje kund som minst ska innehålla: uppdrag genomförandeplan riskbedömning social journal för genomförande signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel KA-Kalle Andersson). Signeringslista behövs inte om den sociala dokumentationen sker helt digitalt. Dokumentationen ska visa vilka åtgärder som vidtagits, avvikelser samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde ska hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som leverantören skriver in i journalen. Ifall den enskildes behov ändras ska leverantören dokumentera detta och omedelbart kontakta biståndshandläggaren. Leverantören är skyldig att omgående meddela biståndshandläggaren om eventuella avbrott i insatsen. All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt. Leverantören ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär. Leverantören ansvarar för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. 20

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skallkrav Diarie UH-2014-180 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Vid inlämning ska [ Företagsbeskrivning ] bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning. Upplands-Bro kommun Skakrav Diarie UH-2016-153 Namn LOV avseende hemtjänst, ledsagare och avlösarservice Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär. Skakravsformuläret ska

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska.

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun. 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är obligatoriska. 1(5) 1B Nybildat företag Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV

Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV DATUM 2012-02-01 Förfrågningsunderlag kundval inom hemtjänsten enligt LOV Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08 587 850 00 WWW.VALLENTUNA.SE Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning... 5

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal

1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1B Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre

Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Villkor 1 (13) 2009-07-17 Villkor för att bli godkänd anordnare av särskilt boende för äldre Kravspecifikation Uppdragsbeskrivning Tjänsten Med särskilt boende avses boende med dygnet-runt-vård för äldre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun

Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Datum Sida 1(5) Referens Ansökningsformulär 1A Ansökan om att bedriva hemtjänst i Vårgårda kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag

Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Specifika auktorisationsvillkor

Specifika auktorisationsvillkor Arbetsmarknadsinsatser Dokumentets syfte syftar till att definiera avtalsvillkoren med kommunens jobb- och utbildningsexperter för att säkerställa att det innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service

Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun. Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Förfrågningsunderlag: Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun Lag om valfrihet (LOV) gällande omvårdnad och/eller service Innehållsförteckning 1. Administrativa föreskrifter...3 1.1. Inledning... 3

Läs mer

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009

Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 2009-02-02 Rev 2009-11-10 Information om och regler för kundval inom hemtjänsten i Kungsbacka kommun 2009 1. Allmän information 1.1 Grunden för Kundval Kundvalsprocessen grundar sig på Lagen om Valfrihet

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Grästorps kommun Social verksamhet

Grästorps kommun Social verksamhet Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer