Förändring och utmaning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring och utmaning"

Transkript

1 Förändring och utmaning KONFERENS I STOCKHOLM NOVEMBER 2005 En konferens om riskbruk och missbruk, behandling och återhämtning från alkohol- och drogberoende Arrangeras i samarbete med Praktikertjänst

2 Aalkohol- och drogmissbruk och beroende handlar inte enbart om promillehalter och drogen som sådan. En framgångsrik rehabilitering och återhämtning förutsätter en helhetssyn på människan och hennes totala livssituation. Konferensen den november kommer därför att spänna över en mängd olika teman och fråge ställningar som berör riskbruk, missbruk och beroende. Föreläsarna utgörs av både fors kare och praktiker som alla har lång erfarenhet inom detta arbets- och kunskapsfält. Det övergripande temat handlar om Förändring och utmaning, där en effektiv behandlings insats innebär början på en livslång förändring men också en utmaning för den enskilde, anhöriga, arbetskamrater och resten av samhället. Konferensen vänder sig bland annat till personal inom olika behandlingsverksamheter, socialtjänsten, sjukvården, försäkringskassan, kriminalvården och rättsväsenet, samt till arbetsgivare och personal inom företagshälsovården. Välkommen med Din anmälan! «anmälningstalong på andra sidan fliken 450 kr rabatt vid anmälan före 1 sept! Om Föreningen för Minnesotamodellen i Sverige (FFMS) FFMS är ett nätverk av 17 företag och organisationer som arbetar med behandling och kun skapsspridning enligt den tolvstegsbaserade Minnesotamodellen. Föreningens uppgift är bland annat att värna om de höga kvalitetsmässiga och etiska krav som inryms i Minnesotamodellens arbetssätt.

3 Förändring och utmaning En konferens om riskbruk och missbruk, behandling och återhämtning från alkohol- och drogberoende Torsdag den 10 november REGISTRERING Välkomsthälsning och inledning Gunnar Berggren, ordförande i Föreningen för Minnesotamodellen i Sverige Inte mer än fullt, tack! En monolog om människans bästa vän alkoholen av skådespelaren Benny Haag PAUS med kaffe/the och bulle Tolvstegsbehandlingens framväxt i Sverige och internationellt reflektioner om dåtid och framtid Arne Gerdner, fil dr, Mittuniversitetet i Östersund. Han har tidigare under 15 år arbe tat med tolvstegsbehandling inom LVM-vård, och forskar nu sedan flera år om utfall och effekt av behandling. Han har också ansvarat för utgivning av läromedel för alko hol be handlare, och är en av initiativtagarna till att internationell certifiering av alkohol- och drogbehandlare tillämpas i Sverige Efter behandlingen och mötet med det vardagliga livet Gudrun Schyman, riksdagsledamot och tidigare partiledare. Författare till Gudrun Schyman: människa, kvinna, mamma, älskarinna, partiledare (1998) LUNCH Parallella seminarier välj ett av nedanstående SEM A1: Bruk Riskbruk Motiverande sam tal om riskbruk Bruk av alkohol kan övergå i ett riskbruk och senare i ett miss bruk. Hur upptäc ker vi personer med riskbruk? Vad bör man tänka på vid motiverande sam tal? Hans Hallberg, Charlotte Hedberg och Astri Brandell Eklund. Verksam ma som dist riktsläkare och del tar också i en bred sats ning på ut bildning av primär vårds per sonal för att fördjupa kun skaperna om riskbruk av alkohol och det motiverande samtalet. SEM A2: När arbete, alkohol, mat och andra beroenden blir till en dödlig passion Gunnar Berg ström, mångårig er fa renhet som behand lare och utbildare. Författare till bl.a. Kriminalitet som livsstil (2004). SEM A3: Minnesotamodel lens vägval i Sverige Bengt Svensson, docent i socialt arbete vid Malmö hög skola. Förfat tare till bl.a. Pun dare, jonkare och andra: med nar ko tikan som följe sla gare (1996) och Heroinmissbruk (2005). SEM A4: Arbetslivet och dro ger rehabi lite ring eller ut slag ning? Vilken är nyc keln till en fram gångs rik rehabili te ring? Exemplet Tetra Pak. Py Tubelius, koncernläkare, Tetra Pak, Lund. Ökad alkohol kon sumtion och ökad långtidssjukfrånvaro. Finns det nå got samband? Marianne Up mark, med.dr. i folk häl so veten skap. Verksam vid Centrum för folk hälsa, Stock holms läns lands ting PAUS kaffe/the och kaka Om samhällets vägval Synen på behandling vid alkohol- och drogmissbruk har pendlat från uppgivenhet till att den utgör en positiv förändringskraft för den en skilde och dennes anhöriga. Vart är vi på väg? Har förutsättningarna förändrats i EUlandskapet? Vilka krav bör ställas på en pro fes sionell behandlingsinsats? Bör det finnas en allmän vårdgaranti vid missbruk eller bara för vissa? Behövs ett nytänkande i det före byg gande arbetet? Debattörer: Björn Fries, regeringens samordnare i narkotikafrågor, Mobilisering Mot Narkotika Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, ordförande i kriminalvårdens centrala beredningsgrupp för drogfrågor Stig Larsen, informatör och representant för FFMS Peter Persson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun och ord förande i Svenska Kommunförbundets socialberedning Gudrun Schyman, f d partiledare, riksdagsledamot Bengt Sternebring, verksamhetschef och chefsöverläkare vid Beroendecentrum Malmö, Universitets sjukhuset MAS AVSLUTNING första dagen.

4 Fredag den 11 november Barngrupper för barn till alkohol- och drogberoende föräldrar Thomas Lindstein, professor och rektor för Mittuniversitetet. Leder ett tioårigt forsk ningsprojekt om Ersta Vändpunktens gruppveksamhet för barn och ungdomar till alko holister. Lindstein har redovisat sina resultat i tre separata böcker, senast i Vändpunkten ur barnens och ungdomarnas perspektiv (2001) Parallella seminarier välj ett av nedanstående SEM B1: Kriminalvårdens särs kilda narko ti ka sats ning forskningsbaserad narkomanvård inom kriminalvården Birgitta Görans son, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, krimi nalvårdsdirektör. SEM B2: Känslorna och hjär nan om beroen de sjukdo mens och tillfrisk nan dets kraf ter Dick Waller, leg. psykolog och psykote rapeut. Verksam vid Beroendecentrum Stock holm. Lång erfa renhet av behandlings arbete med missbrukare och anhöriga. SEM B3: Socialstyrelsens arbete med na tio nella riktlinjer för missbrukarvården Ulf Malm ström, programansvarig vid Socialstyrelsen. Ola Arvidsson, docent och pro jekt ledare för rikt linje arbetet. SEM B4: Besparing eller investering? Katrin Lilja, IFO-chef i Sölves borg. Sedan 2000 driver kommunen en egen struk tu re rad öp pen vårdsbe hand ling och råd giv ning enligt Minneso tamo dellen. Resultatet överstiger även högt ställda för väntningar PAUS med kaffe/the och bulle Parallella seminarier välj ett av nedanstående LUNCH SEM C1: Effekter av vård och behandling om kunskaps läget idag Mats Berg lund, professor, Lunds universitet, överläkare vid Beroendecentrum Malmö, Universitetssjukhuset MAS. Projektansvarig för SBU:s rapport om behandling av alkohol- och narkotikaproblem. SEM C2: Anonyma Alko holis ter i ett svenskt och interna tio nellt per spek tiv Karin Hel mers son Bergmark, docent, sociolo gis ka institutio nen vid Stockholms uni ver sitet. Disputerade 1995 på en avhand ling om AA i Sve rige. SEM C3: Skapande femininitet om kvinnor i miss brukar be hand ling Leili Laanemets, socionom och fil dr i socialt arbete. Hon arbetar som lektor och forskare vid Malmö hög skola och Socialhögskolan Campus Helsingborg. Hennes forskningsområden är missbrukarvård, gender, prostitution samt kun skaps- och profes sions frå gor i socialt arbete. SEM C4: Sanningar och göm ställen om ärlig hetens rätta tid och plats Larsåke W Pers son, S:t Lukas tera peut, teolog och författare, bl.a. till En liten bok om Sinnesrobönen (2003) och San ningar och gömstä l len en själavårds bok om att säga som det är (2004) Parallella seminarier välj ett av nedanstående SEM D1: Psykisk stör ning och miss bruk före komst, dia gnos tik och be handling Tom Palm stierna, med dr, överlä kare vid Beroende cent rum i Stock holm, special sak kunnig i narkotika frågor vid Stock holms läns lands ting. SEM D2: Skilda världar? Om narkotika missbru kares sociala rela tio ner och sociala nät verk Anette Skåner, fil dr, institutionen för socialt arbete, Göteborgs univer sitet. Deltar för närvarande i ett forskningsprojekt om kontaktmanna skapet inom LVM-vården. SEM D3: Alkoholmissbruk en risk faktor för själv mord? Förekomst, pre vention och be handling Agneta Öjehagen, pro fessor vid institutionen kliniska vetenskaper avdelningen psykiatri, Lunds universitet. En av författarna till SBU:s rapport om alko hol- och narkotikabe hand ling. SEM D4: Kunskap och läro processer i tolv stegs behanding ett bru kar per spektiv Bl.a. om missbru kar vår den och alko holism, alkoholist be greppet inom tolvstegsrörelsen, läroprocessen inom tolvstegsbehandlingen. Gudni Stefansson, handledare, förfat tare till olika skrifter om alko ho lism och tillfrisk nande PAUS kaffe/the och kaka Medberoende i familjen, i vården, i samhället Ove Rosengren, socionom och lärare i missbruksfrågor. Författare till Förödande passioner (2001) AVSLUTNING på konferensen.

5 avsändare: Egalite, Box 5158, Malmö datum Den november PRAKTISKA UPPLYSNINGAR plats Garnisonen Konferens, Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm. (T-banestation Karlaplan). tider Registrering sker den 10 november kl utanför Hörsalen. Konferensen pågår dag 1 från kl till Dag 2: kl avgift kronor + moms. Lunch och kaffe/the ingår i avgiften. Betalning sker mot fak tura före konferensdatum. Vid anmälan som sker före den 1 september erhålles 450 kr rabatt. anmälan Senast den 14 oktober Din anmälan är bindande, men deltagande kan över lå tas på annan person. Gör Din anmälan på vidstående talong. Faxa till Égalité, fax , eller posta den till: Égalité, Box 5158, Malmö. Varje delta gare erhåller en skriftlig bekräftelse. upplysningar Frågor om konferensens innehåll besvaras av Kjell Snickars, tel , Gunnar Berggren eller Marie-Louise Larsson, tel Frågor av praktisk natur och om anmälan eller fakturering besvaras av Weddig Runquist, tel eller e-post övrigt Vid sjukdomsfall bland föreläsare förbehåller vi oss rätten att ändra i programmet.

6 ANMÄLAN Konferens Förändring och utmaning Stockholm den november 2005 Val av parallellseminarier. Vi ber Dig att markera första- respektive andrahandsval av parallell seminarier som äger rum respektive konferensdag. Flertalet av dessa seminarier äger rum i lokaler med begränsat platsantal, varför vi inte kan garantera att Du kan erhålla förstahandsvalet. Deltagarnamn Torsd 10/11 Fredag 11/11 Seminarier A Seminarier B Seminarier C Seminarier D 1:a val 2:a val 1:a val 2:a val 1:a val 2:a val 1:a val 2:a val Anna Exempelson A2 A1 B1 B3 C4 C2 D3 D1 Anmälan gjord av: Namn Org/Företag Adress Postnr/ort Tel E-post Faktureringsadress (om annan än ovan): Namn Org/Företag Adress Postnr/ort Tel E-post Skicka anmälan senast den 14 oktober Rabatt vid anmälan före den 1 september! Faxa till Égalité, fax , eller posta den till: Égalité, Box 5158, Malmö. Varje deltagare erhåller en skriftlig bekräftelse. Din anmälan är bindande, men deltagandet kan överlåtas på annan person.

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Av beroendemottagningarna

Av beroendemottagningarna Tema anhörig Kommunen skyldig ge stöd till anhöriga Sedan 2009 är Sveriges kommuner skyldiga att ge stöd till personer med anhöriga som har missbruksproblem. Men det anhörigstöd som finns riktar sig främst

Läs mer

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg

7:e Familjehemskonferensen. 11 13 september 2013 Göteborg 7:e Familjehemskonferensen 11 13 september 2013 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 7:e Familjehems k o n f e r e n s e n 11 13 september 2013 Som alltid är Familjehems- konferensen ett forum och

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kvinnors väg till trygghet och boende. Ur ett brev från Anette som rest sig efter många års missbruk.

Kvinnors väg till trygghet och boende. Ur ett brev från Anette som rest sig efter många års missbruk. Kvinnors väg till trygghet och boende Ur ett brev från Anette som rest sig efter många års missbruk. Dokumentation från regional konferens i Göteborg 4 december 2012 Samma rätt att drömma Vi på Länsstyrelsen

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

INBJUDAN. Mötesplats. Nationell. Försörjningsstöd. Den 8 9 maj 2012 i Kalmar. www.fokus.regionforbund.se

INBJUDAN. Mötesplats. Nationell. Försörjningsstöd. Den 8 9 maj 2012 i Kalmar. www.fokus.regionforbund.se INBJUDAN Nationell Mötesplats Försörjningsstöd Den 8 9 maj 2012 i Kalmar www.fokus.regionforbund.se Gemensamma storföreläsningar Omtankens rötter och framtid. Från fattigvård till försörjningsstöd till

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård Hösten 2015 våren 2016 2 Innehåll En mötesplats för familjehem!... sid 4 TEATER: Jag är ett barnhemsbarn... sid 5 Traumamedveten omsorg... sid 6

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef

Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef Nationell konferens för politiker och chefstjänstemän i Stockholm 17 18 november 2010 Framtidens riskbruks-, missbruks- och beroendevård ditt ansvar som politiker och chef 900 000 riskkonsumenter 2010.

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer