Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet"

Transkript

1 1 Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet hälsar alla välkomna till 2015 års LO-konferens och Boxerfullmäktige på Tvetagården, Södertälje

2 2 Handlingsförteckning Sid Program 3 Handlingar Boxerfullmäktige - Dagordning 4 - Mandatfördelning och deltagarförteckning 6 - Verksamhetsberättelse 2014 AS 7 - Verksamhetsplan 2014 AS 23 - Valberedningens förslag 28 - Förberedande valberedningens förslag 29 Ekonomirapporter Separat utskick Appendix

3 3 Program Lördag 7 mars LO konferens Samling med kaffe LO utställningar Lunch HD index och Mental index. Katja Nilsson, SLU Kaffepaus Diskussion Frågestund HD röntgen 25%. Är det dags för HD index? Knä röntgen fortsatt bra 5%. Registrering känd status? Spondylos och hjärta. Överväga rekommendation röntgen? PNP. SKK central registrering samtliga raser. Bör våra rekommendationer justeras? Revidering RAS. Minskning antal registrerade boxer. ATIBOX 2018 Sverige Söndag 8 mars 7.30 Frukost 9.30 Boxerfullmäktige Lunch Boxerfullmäktige Avslutning

4 4 Dagordning Boxerfullmäktige Boxerfullmäktiges öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt stadgarna 7 moment 6 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst 8. Val av valberedningskommitté a. Tre ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant för förberedande av val av valberedning för nästkommande år enligt 16 h) 9. Fastställande av dagordningen 10. Genomgång av: a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål. b. Balans- och resultaträkning c. Revisorernas berättelse 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 12. Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende: a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c. Medlemsavgift enligt stadgarna 4 för närmast kommande verksamhetsår. As föreslår ingen höjning för Boxerklubbens del 14. Beslut i ärenden enligt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 16. Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. a. Val av Ordförande (personval)

5 5 b. Vice ordförande (Vald på två år vid BF 2014) c. Ledamöter d. Kassör (personval) e. Sekreterare (Vald på två år vid BF 2014) f. Suppleanter (med angivande av tjänstgöringsordning) g. Revisorer och revisorssuppleanter (två av vardera) h. Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande) i. Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) j. Kommittéer m.m. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) 17. Fråga om omedelbar justering av Beslut om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar under år 2016 (eller uppdrag till avdelningsstyrelsen att avgöra anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar). 19. Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa. a. Inga motioner inlämnade. 20. Beslut från Boxerfullmäktige 10 mars Till Boxerklubbens utställningar kan domare anlitas utanför ATIBOX listan och Engelska A+B listan som är auktoriserad på boxer med erkänd stor boxerkunskap. Anmälan av domare ska göras till Sv Boxerklubbens exteriördomaransvarig som föreslår avdelningsstyrelsen att tillstyrka/avslå domaransökan. Boxerfullmäktige godkände Nina Persson som domaransvarig och handlägga detta för en tid av två år ( ). Ingen ansökan har under två årsperioden inkommit. AS föreslår istället att ansökan ska tillställas direkt AS/Tävlingskommitténs ansvarig. 21. Hedersmedlem i Svenska Boxerklubben 22. Boxerfullmäktige Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 24. Boxerfullmäktiges avslutande

6 6 Mandatfördelning LO Medlemsantal Mandat Delegater ÖNLO 36 2 MNLO 54 2 GDLO 75 2 NVLO ÖLO MÖLO 92 2 VLO ÖGLO 92 2 SLO Medlem i två LO (20) Utland 3 Totalt 1010 Avdelningsstyrelsen Deltagare från styrelsen: Anders Härnman,Pia Brändström, Kristina Bergström, Eva Jacobson och Elisabeth Wahlström. LO-konferensen: Utöver LO-representanterna och styrelseledamöter: Boxerfullmäktige: Utöver LO-representanter, styrelseledamöter, P-O Sundelin revisor: Annelie Brattgård/ÖLo.

7 7 Verksamhetsberättelse Nedan presenteras verksamhetsberättelsen för Svenska Boxerklubben under Avdelningsstyrelsens verksamhet Boxerfullmäktige (BF) 2014 avhölls söndagen den 9 mars på Åkerby Kursgård, Nora. Sju lokalområden (LO:n) var representerade, med totalt 16 röster. Lokalområdeskonferens hölls i anslutning till BF, lördagen den 8 mars. Avdelningsstyrelsen (AS) har under 2014 hållit 9 styrelsemöten, varav 3 fysiska möten och 6 telefonmöten. Samtliga styrelsemöten är protokollförda och protokollen är publicerade på webbplatsen. Boxerläger anordnades den juli på Tånga Hed Boxer SM anordnades den augusti på Tånga Hed Uppfödarträffen anordnades oktober i Herrfallet utanför Arboga. Elisabeth Wahlström deltog på Rasklubbskväll och Organisationskonferensen 31/1 2 februari. Anders Härnman har deltagit på Rasklubbskväll och SBK Kongressen maj. Likaså deltog Anders Härnman på Rasklubbskväll och RAS/RUS konferensen 7 9 november. Erica Blomberg deltog på Regelkonferensen Bruksprov/Lydnad november. Boxerklubben har lämnat följande förslag till SBK/Utskottet Avel/Hälsa inför regelrevidering bruksprov. utbildningstecken ska införas fr.o.m. lägre klass i de svenska bruksprovgrenarna utdelas cert (rascert) till bästa hund av respektive bruksras, som uppnår certpoängsnivå, oavsett vilken poäng vinnande hund har. Endast ett cert ska delas ut per bruksras, oavsett hur många som kommer över certpoängsnivån. Medlemsantalet i SvB per den 31/ var totalt 1010, en ökning med 4 personer från föregående år. Tre medlemmar är boende i utlandet och 20 st medlemmar har dubbelt medlemskap. Fördelning av medlemmar: LO ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO

8 8 Utländsk medlem 3 5 Medlem två LO:n TOTALT Ekonomi Redovisas på LO årsmöten och Boxerfullmäktige. AS sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övriga ledamöter Suppleanter Anders Härnman Elisabeth Wahlström Eva Jacobsson Kristin Bergström Nina Persson, Johanna Rapp, Thomas Lundqvist Erica Blomberg, Pia Brändström Verkställande utskott har under året utgjorts av Anders Härnman, Elisabeth Wahlström och Eva Jacobsson. Kommittéer och andra funktioner (först angivna namn är sammankallande) Avel & Hälsa Anders Härnman, Maritha Östlund-Holmsten, Marlene Mussawir. Ulrika Edgren adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister, hanhundsregister och omplacering. Boxerbladet nr 1-4 Carina Karlsson (redaktör) och Anders Härnman (ansv. Utgivare) Boxerläger Exteriör Boxer SM Förtjänsttecken Webmaster Medlem Mental PR/Info Tävling Vandringspriser Elisabeth Wahlström, Helena Fredriksson och Susanne Hassler (BB3,BB4). Dag Björnerud, Ann Wanker, Erik Sundberg Erica Blomberg, Thomas Lundqvist, Nina Persson Eva Jacobson, Marlene Mussawir, Elisabeth Wahlström Eva Jacobson Erik Sundberg Lotta Stenström Pia Brändström Ombud på SBKs kongress: Revisorer Elisabeth Wahlström Elisabeth Wahlström Nina Persson Anders Härnman PO Sundelin, Bo Cronert

9 9 Revisorsuppleanter Valberedning Valberedningskommitté: Rolf Lindström, Lola Södergard Cecilia Thelin (sammankallande), Anna Günther, ledamot Ninni Johansson, ledamot, Malin Andersson (suppleant. Anette Andersson (sammankallande), Torbjörn Johansson och Ann Wanker samt Susanne Löfström (suppleant). Avels- och Hälsokommitténs berättelse Anders Härnman Kommittén har under året bestått av Anders Härnman (sammankallande), Maritha Östlund Holmsten, Marlene Mussawir och Ulrika Edgren adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister, hanhundsregister och omplacering. Ulrika Edgren har varit adjungerad som behjälplig med att granska riktigheten av inlämnade uppgifter vid valphänvisning, uppdatering av hanhundsregistret samt uppfödarregistret. Dessutom ansvarat för uppdatering för omplacering. Sven-Einar Holmsten har Boxerklubbens licens beträffande Lathunden. Kommittén har deltagit på ett samordningsmöte med Norge och Danmark. Påbörjat arbetet med revidering av Rasspecifik avelsstrategi (RAS). Besvarat frågor gällande avel och hälsa från uppfödare och andra medlemmar. Detta har gällt både svenska samt utländska personer. Bevakar fortlöpande hälsoarbetet i andra länder samt internationell forskningsarbeten. Boxerklubben har idag 123 uppfödare i uppfödarregistret. Tyvärr har två uppfödare stängts av från registret. 21 kullar har fått valphänvisning. 32 hanhundar finns i hanhundsregistret. Omplaceringar; 7 hundar, 4 hanar, 3 tikar. Exteriörkommitténs berättelse Erica Blomberg, Thomas Lundqvist och Nina Persson Exteriörkommittén har under året utarbetat en plan för att öka kunskapen om boxerns exteriör hos uppfödare och boxer intresserade. Boxerns exteriör tillsammans med hälsa och mentalitet som är grundpelarna för en boxeruppfödare. Mer information om 2015 års utbildning kommer i Boxerbladet nr 1, Årets Uppfödarträff genomfördes oktober på Herrfallet, Arboga. Trettiotvå deltagare fördjupade sina kunskaper om Boxerns rasstandard, hundens anatomi, bedömningsteknik och praktisk bedömning. Dessutom informerades om Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar. Beträffande arbetet med Rasspecifik avelsstrategi (RAS) genomfördes ett grupparbete inför revideringen av RAS. Kursledare Maritha Östlund Holmsten och Anders Härnman.

10 10 Glädjande att fem deltagare kom från vårt grannland Norge. Kommittén har till SBK redovisat Status Boxerns exteriör. Där anges bl.a Boxerklubbens önskan btr prissättning av vit boxer till sufficient. Dessutom poängterat att exteriördomarna använder Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos boxer i sin bedömning. SBK arrangerade en exteriörbeskrivar utbildning där Rikke Andersson och Hans Åhnström blev godkända att exteriörbeskrivare. Medlemskommitténs berättelse Lotta Stenström Medlemskommittén har tagit emot medlemsansökningar och kontrollerat att betalning inkommit, samt utfört medlemsregistrering online hos SBK. Medlemskort mailas tillsammans med ett välkomstbrev till varje ny medlem. Kommittén hanterar även frågor om medlemskap från medlemmar och Lokalområden, samt adressändringar. Förser hemsidan med aktuella medlemslistor ca gånger om året Mentalkommitténs berättelse Pia Brändström Kommitténs arbete Svarat på frågor rörande MH och MT för enskilda boxerägare och LO:na. Mottagit och sammanställt MH och MT från våra LO:n Sammanställt ansökningar för statyetter och diplom. Sammanställt antal hundar som använts i avel där mentalbeskrivningen ej är fullständig på grund av att beskrivaren avbrutit MH:t ( hunden anses ändå ha känd mentalstatus då beskrivaren avbrutit). Sammanställning av MH och MT Arrangör Mentalbeskrivning MH Mentaltest MT Tillfällen (Antal) Tillfällen ( Antal) ÖNLO 1 (7) 0 MNLO 0 0 GDLO 0 0 NVLO 1 (3/3) 2 (15/1) ÖLO 5 (30/1) 1 (8)

11 11 MÖLO 5 (35) 1 (7/1) VLO 3 (23) 1 (9) ÖGLO 0 0 SLO 6 (33/12) 1 (8) Annan regi Totalt 21 (131/16) 6 (47/2) Mentalbeskrivning MH 2014 startades 212 MH. Skott: 1: 128 2: 56 3: 15 4: 5 5: 6 2 st avbrutna av ägarna 1 tik med brutet MH av ägaren men sedan GF MH har gått i avel under Ingen avstår skott under 2014 Mentalprov MT 80st genomförda MT under st godkända. 1 hund där MT avbröts. 60 st exteriörbeskrivna varav 3 Ej Gk.

12 registrerades 282 boxrar varav 15st importer. Ras Reg.år Valpar Startade GF Boxer Boxer Boxer Boxer Boxer GF % 56,4 % 57,4 % 55,7 % 40,7 % 2,1 % Brutna Målsättningen att 70% av alla valpar skall mentalbeskrivas. Hur 2014 ser ut är för tidigt att avläsa. Mentalkommittén bör under 2015 analysera vilka kullar som inte är mentalbeskrivna samt försöka kartlägga orsaken till detta för att kunna vidta åtgärder. PR/INFO-Kommitténs berättelse Elisabeth Wahlström SvB har i år igen (via VLO) varit representerade på My Dog i januari och (via ÖLO) på Stockholms Hundmässa i december. Stort tack till dessa lokalområden som för ut information om vår ras på landets största hundmässor. Berättelse från kommittén för Webbplatsen. Erik Sundberg Klubbens webbplats boxerklubben.org är fortfarande relativt ung. Detta har inneburit att det inte förekommit några stora strukturella förändringar utan webbplatsen ser i grova drag ut på samma sätt idag som den gjorde den 1 jan Målet har varit att uppdatera webbplatsen inom 24 timmar efter att önskemål om uppdatering inkommit. I de allra flesta fall har detta mål kunnat nås. Händelser under året Åtskilliga mindre uppdateringar gjorts, t ex inläggning av valphänvisningar, uppdatering av uppfödarregistret, information om Boxerlägret etc. Samt naturligtvis inläggning av artiklar i nyhetsflödet på förstasidan. Ansvarig för inläggning valphänvisningar har Ulrika Edgren varit och en stor del av artiklarna på förstasidan har initierats av Anders Härnman. Totalt har drygt 200 artiklar har tillkommit under året och knappt 200 har blivit uppdaterade.

13 13 Det finns numera en enkel applikation för att hantera medlemsregistret med automatisk uppdatering av både Excel-fil och html-sida. Applikationen för redovisning av utställningsresultat har vidareutvecklats. Anmälningsformuläret till boxerspecialer har gjorts om och genererar numera en mycket komplett anmälan vilket bör underlätta skapandet av kataloger etc. Dessutom finns en speciell kontrollpanel där utställningsansvariga kan administrera utställningen och anmälningarna. I pipeline för nästa år ligger förhoppningar om några enkla applikationer för i första hand valphänvisningen och uppfödarregistret. I övrigt är det högst önskvärt att kunna komplettera upp en del information under t ex vandringspriser och klubbens historia. Fortfarande är det tyvärr blir det ibland begränsad eller ingen respons på uppmaningar eller frågor vilket påverkar webbplatsen negativt både avseende innehåll och funktion. Statistik Antalet besökare på webbplatsen har under året minskat från ca 5000 till ca 4000 besökare per månad. Gissningsvis är det Facebook som stjäl trafik. Bland de populäraste artiklarna är: Uppfödare; Om valphänvisning; Boxerspecialer 2014; Lokalområden; Valpköp samt Vad är en boxer, Efter dessa kommer huvudsakligen artiklar som handlar om hälsa och mentalitet. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att väldigt många av våra besökare är på jakt efter en valp, eller på annat sätt nyfikna på boxern som ras. Mest nerladdad fil är Rasspecifik avelsstrategi.pdf FACEBOOK Elisabeth Wahlström Svenska Boxerklubben finns sedan september 2013 på Facebook. I dagsläget är det 803 personer som gillar`boxerklubben, och inläggen har i snitt 1000 visningar, förutom under julhelgen då visningarna var större. Tävlingskommitténs berättelse Elisabeth Wahlström Kommittén har sammanställt och räknat fram vinnare av nedan angivna vandrings- och minnespriser. Ansökt om utställningar 2017, Lydnads- Bruks och IPO/BSL/BH prov - samt ansökt om ändringar i samband med utställningar 2015 hos SBK i samråd med lokalområdet. Kommittén har rapporterat SBK:s och SKK:s utställningsresultat till Boxerbladet, samt lokalområdenas resultat till Hunddata. Officiella utställningar 2014 DATUM ARRANGÖR ORT OFFICIELL DOMARE A Boxer GDLo Smedjebacke 37/14 Radim Fiala n NVLo Örebro 91/30 Marita Östlund Holmsten. Anna Bogucka VLo Lerum 58/6 Ralf Brinkman

14 SLo Landskrona 36/19 Lene Krull MÖLo Hallstahamm. 51/9 Inese Pablakka MNLo Sundsvall 41/9 Tuula Seppälä BOXER SM Tånga Hed 101/21 Liz Rallings Nigel Rallings Ölo Norsborg 54/6 Andreja Cucnik ÖGLo Moheda 38/7 Angelica Hartmann Vandringspriser Nina Persson Underkommittén har sammanställt och räknat fram vinnare av nedan angivna vandringsoch minnespriser. Då Vandringspriset till Bästa Avelshane vunnits för alltid av Jipotimas Yinichi förra året, har nytt pris framtagits. Priset är ett konstverk av Dunja Beurier med motiv av Carlo v Henningshof. Boxerklubbens vandrings- och minnespriser 2014 PRIS VINNARE Peggie Ceders Minnespris Forester Johnsson s VP Maj-Britt Larsson minnespris till bästa Lydnadsboxer VP Bästa IPO/BSL-boxer LP1 Engelaiz Xpectation Korad LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Destiny Korad LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Destiny CIB FI UCH IPO1 Korad SE UCH Yara vom Okeler Forst Sv. Boxerklubben VP till Bästa Avelshund Sv. Boxerklubben VP till Bästa Avelstik Sv. Boxerklubben VP till Bästa Uppfödare Sv. Boxerklubben VP till Bästa Veteran SBK VP till Bästa Allroundboxer Barbro Rydins Minnespris Ragnar Borgefors VP till Bästa Avelshane Axel Jakobssons Minnespris till bästa junior på Boxer-SM IPO1 Korad LP2 SE UCH Swedbox Prince Korad LP1 LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Carmencita Kennel Engelaiz Korad SE UCH Teamwork Simsalabim Delas ut senare under året. LP1 Engelaiz Xpectation Korad IPOI SE UCH Jipotimas Yinichi Engelaiz Avicii

15 15 Christina och Alf Gunnerfälts VP till minne av Kicki Engelaiz Nougat Berättelse från Boxerlägerkommittén Erik Sundberg Boxerlägret 2014 startade söndagen den 13 juli till och pågick till och med den lördagen den 19 juli. Även detta år höll vi till på Tånga Hed med alla dess tillgångar för boende, lydnadsplaner, samlingslokaler samt service och närheten till marker på Remmene Hed. Totalt 77 personer deltog i lägret varav 59 deltagare, 10 instruktörer samt 8 medföljande. De olika grupperna var 1 aktivitetsgrupp, 2 IPO-grupper (varav en dubbelgrupp), 2 sökgrupper och 4 spårgrupper. Samtliga grupper tränade även lydnad och det fanns även möjlighet till att träna platsliggning med skott de flesta morgnar. I stort sett alla platser var fyllda vilket naturligtvis påverkade lägrets ekonomi positivt så att lägret i år gav ett litet överskott. Utvärderingen efter lägret visar att deltagarna överlag var mycket nöjda. Som exempel kan nämnas att lägret för helhetsintryck fick betyget 4,91 på en 5-gradig skala och instruktörerna betyget 4,85. Vi i Boxerklubben ska vara glada och tacksamma över att ha så populära och duktiga instruktörer på vårt läger. Utvärderingen finns tillgänglig på boxerklubben.org. Lägerkommittén tackar alla som deltagit och som hjälpt till på olika sätt under lägerveckan inte minst med att skapa den goda stämning som råder på lägret. Ekonomisk rapport har lämnats till kassör och ordförande. Berättelse från Boxer SM-kommittén Anders Härnman Utställning: Elisabeth Wahlström, Malin Andersson, Nina Persson Anmälningar: Ulrika Edgren Anmälan (internet), katalog, ringsekreterarlådor: Ulrika Edgren Annonser till katalog, sponsorer: Ulrika Edgren Kamratfest, kök: Kristin Bergström Lydnadsprov: Eva Jacobson, Elisabet Rikkinen, Pernilla Sundberg Bruksprov: Eva Jacobson, Marlene Mussawir, Elisabet Rikkinen, Pernilla Sundberg i samarbete med Herrljunga BK IPO/BSL: Veronica Frohlund i samarbete med OG Vårgårda Medaljer, rosetter: Malin Andersson Grill: Dag Björnerud/Johan Paulsson Utställningskommissarie: Kjell Nilsson Utställningsbestyrelse: Anders Härnman, Eva Jacobson, Elisabeth Wahlström Utställningsansvarig: Elisabeth Wahlström

16 16 Sekretariat: ÖGLO Kassör: Eva Jacobsson Tävlingssekreterare: Eva Norell (ansvarig), Maria Nilsson och Ulrika Edgren. Domarvärd: Anders Härnman SM startade fredag eftermiddag med parad och invigningstal av ordförande Anders Härnman. Klockan startade lydnadsproven med 28 deltagare. Domare var Bo Isaksson för Lkl III och Patrik Ohlsson för Lkl I och II. Efter tävlingarna följde prisutdelning. Lördagen började kl med stort deltagarantal på brukssidan, fördelade på grenarna Spår och Sök. Totalt 17 deltagare. Domare vid bruksproven var: Lotta Blomqvist, Kjell Blomqvist, Sverker Lindblad och Kjell Reikerås. IPO/BSL startade kl 9.00 Domare: Peter Abrahamsson Provledare: Tomas Thillman Figurant: Jonas Backelin Fem hundar deltog på IPO varav en av annan ras. Fyra hundar deltog på BSL varav en av annan ras. Lördagen innehöll även (den inofficiella) valputställningen. I samband med SM har valpar tävlat upp till 1 år, fördelat 4-6 mån, 6-9 mån och 9-12 mån. Utställningen började kl och totalt var 21 valpar anmälda. Domare var: Liz och Nigel Rallings. På lördagskvällen var det kamratfest med god mat och trevligt umgänge, 100 personer hade anmält sig till denna kväll. Söndag: Officiell utställning: Morgonen inleddes med en veteranparad där 25 fina veteraner presenterades. Vid den officiella utställningen var 40 hanar anmälda och 61 tikar. Vi vill ta tillfället i akt och återigen TACKA alla som bidragit till årets SM!

17 17 Berättelse Boxerbladet Carina Carlsson Boxerbladet har utkommit med 4 nr enligt plan. Boxerbladet har haft en redaktionsråd bestående av Carina Karlsson, ordförande Anders Helena Fredriksson, Elisabeth Wahlström, Sussi Hassler. Erik Sundberg har även varit behjälplig under året. Detta har lett till många nya idéer har kunnat genomföras och att vi lyckats med att jobba proaktivt för Boxerbladets innehåll. Det nya redaktionsrådet har haft en telefonkonferens inför varje Boxerbladet. Boxerbladet nr 1 Omslaget pryds av Bästa Allround Shirwalks Destiny. Innehållet var traditionsenligt protokoll från BF och rapport från LO-konferens, Vandringspriser 2012, annons för Boxer SM, Boxerläger och Årets Boxerspecialer. Nytt var uppstarten av Temaserien som inleddes med Rallylydnad. Redovisning av HD- och knäledsstatistik och rapport från uppfödarregistret fanns också med. Utmaningen 2015 presenterades där man jobbar för att få till ett rent boxerlag till Vindelälvsdraget. Två intressanta artiklar presenterades och nr 1 blev därför ett riktigt stort nr på 68 sidor. Boxerbladet nr 2 Omslaget från ATIBOX med svenska Hasse Åhnström och Rikke Jensens Dahli v. Rusticana. Innehållsmässigt fick vi även en rapport från ATIBOX i Polen. Domarna för Boxer SM presenterade sig. Och temat för nummer 2 var Spår. Exteriörkommittén presenterade sig och det gjordes en uppföljning på Utmaningen Vi börjar även men miniintervju av nya medlemmar. Boxerbladet nr 3 Omslaget är ett collage av bilder från Boxer-SM och tyngdpunkten i nr ligger också på Boxer-SM, vilket är en tradition. Temat för nr 3 är Agility. Beslut fattades om att samtliga resultat ska endast publiceras på hemsidan och trots det blev nummer 3 blev omfattande 72 sidor vilket är rekord under mina år som redaktör. Ytterligare en serie påbörjades Boxerbladet nyfiken på som gör nedslag hos olika medlemmar. Boxerbladet nr 4 Peggi Ceder vinnaren, Engelaiz Expectation pryder omslaget. De första VP presenteras och fortsättning av rapport från Boxer-SM. En innehållsrik rapport från Uppfödarträffen presenteras. Temat för numret är Drag. En rapport från Världsutställningen med bilder är vi glada för. Vi har även med presentation av de som antagit Utmaningen Vi följer upp artikeln om kennelnamnen från Boxerbladet nr 3 med en del två. Även nr 4 blev på 72 sidor. Sammanfattningsvis är vi glada över den stora variationen av artiklar vi lyckats med under Allt från boxer som Blodgivare och till härliga boxerhistorier som skickats in

18 18 av medlemmar. Vi har också fått mycket fin respons och feedback på årets Boxerblad. LO-områdena har skickat in mycket innehållsrikt material med väldigt fina bilder. Även i år har vi fått ta del av många duktiga fotografer i klubben som delat med sig av sitt bildmaterial under året. Vi har nu hamnat i ett intressant läge där vi har så omfångsrikt material att vi måste fundera på upplägget med formatet, då 72 sidor är gränsen för nuvarande format. Berättelse från kommittén för Förtjänsttecken och Utmärkelser Eva Jacobson Kommittén har ansökt om utdelning av SBK:s Förtjänsttecken till tre personer inom Svenska Boxerklubben.

19 LO-konferens och Boxerfullmäktige 8 9 mars 2014 Lokalområdenas verksamhet Aktivitet ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO Styrelse - Möte Officiell Utställni ng* Inofficiell Utställni ng* Exteriör- Beskrivn ing* Antal Antal Antal Antal (boxer/ annan ras) (8) 1 (7) 1 (9,8/1) Inställt 1 (8) Mentaltest* Antal (boxer/ annan ras) (15/1) 1 (8) 1 (7/1) 1 (9) Inställt 1 (8) MH* Antal (boxer/ annan ras) 1 (7) (3/3) 5 (30/1) 5 (35) 3 (23) 0 6 (33/12) Lydnads - prov* Medlem s-möten Medlem på s- möten Utbildnin g ** Antal (boxer/ annan ras) (14) 0 1 (4/10) antal antal Antal (deltagare SvB) (4) 1 0 3

20 20 LOKALOMRÅDENS STYRELSER Övre Norrlands LO (ÖNLO) Ordförande: Ingela Nordahl Ledamot:Helen Parneryd V ordförande: Paula Lindgren Ledamot: - Sekreterare: Helena Grundström Ledamot: - Kassör: Therese Gergström Suppleant:Cecilia Bergström Suppleant:Gunbritt Lagerkvist Mellan Norrlands LO (MNLO) Ordförande: Inga Bengtsson Ledamot: Kenth Andreasson V ordförande: Ingrid Andreasson Ledamot: Per-Erik Sandin Sekreterare: Kicki Andemyr Nyberg Ledamot: Niclas Sjöström Kassör: Anders Söderlund Suppleant: Lejla Burland Suppleant: Kicki Björkemo Gävle Dala LO (GDLO) Ordförande: Anette Andersson Ledamot: Nils-Gunnar Svensson V ordförande: Lotta Jonsson Ledamot: Anita Norin Busk Sekreterare: Malin Slåtteby Ledamot: Rebecka Antonsson Kassör: Petra Schmidt Rehnberg Suppleant: Kari Trogen Suppleant: Tommy Antonsson Närke-Värmlands LO (NVLO) Ordförande: Lotta Höglund Ledamot: Sofia Dunder V ordförande: Tomas Hallström Ledamot: Åsa Stenman Sekreterare: Linn Muhr Ledamot: Ewa Wahlström Kassör: Mikael Pålblad Suppleant: Gunilla Trangärd Suppleant: Annika Johansson Östra LO (ÖLO) Ordförande: Annelie Brattgård Ledamot: Miriam Fredin V ordförande: Sofi Vilborg Ledamot: Susanne Löfström Sekreterare: Agneta Engström Ledamot: Bianca Wallentin Fridell Kassör: Linn Palmlöv Suppleant: Emmy Klang Suppleant: Lina Edin

21 21 Mälardalen-Östergötlands LO (MÖLO) Ordförande: Håkan Bengtsson Ledamot: Bengt Hassler V ordförande: Pernilla Gustafsson Ledamot: Camilla Johansson Sekreterare: Frida Wickström Ledamot: Lisa Fjellman Kassör: Lola Södergård Suppleant: Susanne Hassler Suppleant: Barbro Setter Västra LO (VLO) Ordförande: Marlene Mussawir Ledamot: Hannah Gabrielsson V ordförande: Elin Osbeck Ledamot: Jeanette Drevenhorn Sekreterare: Ditte Timmerman Ledamot: Ylva Brandt Kassör: Inger Nordh Suppleant: Malin Axelsson Suppleant: Sarah Ericsen Esposito Östra-Götalands LO (ÖGLO) Ordförande: Torbjörn Johansson Ledamot: Emma Claesson V ordförande: Anna Brolin Ledamot: Mia Ljung Sekreterare: Anna Mild Ackrell Ledamot: Michael Vernersson Kassör: Jeanette Blomdahl Suppleant: Roger Roos Suppleant: Åsa Nilsson Södra LO (SLO) Ordförande: Ann Wanker Ledamot: Veronica Larsson V ordförande: Jessica Björnkleven Ledamot: Jessica Johansson Sekreterare: Anna Levin Ledamot: Gun Grysell Kassör: Erik Sundberg Suppleant: Jenny Hägglöf Suppleant: Natalie Andersson

22 22 Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse vill avsluta verksamhetsberättelsen med att tacka medlemmarna för det förtroende som visats oss under året. Vi vill också rikta ett STORT TACK till alla som på ett eller annat sätt har engagerat sig till förmån för vår ras och vår rasklubb. Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse Anders Härnman Elisabeth Wahlström Eva Jacobsson Ordförande Vice ordförande Kassör Kristin Bergström Johanna Rapp Thomas Lundqvist Sekreterare Ledamot Ledamot Nina Persson Erica Blomberg Pia Brändström Ledamot Suppleant Suppleant

23 23 Verksamhetsplan för AS kommittéer 2015 Mål för Avdelningstyrelsen(AS) Boxerklubbens övergripande målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, exteriört och mentalt goda hundar samt bevara och utveckla boxerns exteriör- och bruksegenskaper. Delmål för Fortsätta uppdatera arbetsordningen för AS styrelsearbete. Varje kommitté arbeta med de specifika mål som kommittén har. Vid behov utse grupper med särskild kompetens för att arbeta med specifika frågor. Revidering av RAS (Rasspecifika egenskaper för boxer). Utnyttja Lathunden i AS arbete. Utse en arbetsgrupp för förberedelse ansökning av ATIBOX World Show Då SBK firar 100 års jubileum. Tävlingskommittén Mål Förbättra kvalitén på resultatredovisningen samt säkerställa att det sker inom 5 dagar Uppgifter: Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2018 samt IPO/BSL/BH/Bruks- och lydnadsprov för Kommittén kommer även att räkna ut årets vandrings- och minnespriser samt hantera önskemål från LO:n om ändringar av utställningar och prov. Se till att priserna finns på plats till nästa Boxerfullmäktige. Utöver detta kommer innehållet i våra vandringspriser revideras eftersom ändringar har skett i utställningsreglerna. Ansvara för att resultatredovisning sker till Boxerbladet Beställa medaljer till SM Resultatredovisning till SKK Hunddata och Boxerspecialer. Behjälplig med uppgifter till RAS. Kommittén Avel och Hälsa Har till uppgift att: presentera och sprida information i avelsfrågor, samla och sammanställa information om rasen boxer, följa forskning och utveckling beträffande avel. Vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor, bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor.

24 24 Informera SKKs registreringskrav och fastställda hälsoprogram. Informera om SvBs kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning, samt om klubbens rekommendationer ansvara för att ett centralt utbildnings- och informationsmaterial för uppfödare och hanhundsägare finns tillgängligt. Ansvarar för genomförandet av central utbildning och information i avelsfrågor. Mål för 2015: Undersöka möjligheten för HD Index Boxer. Uppgift Informationskanal till nya och gamla uppfödare. Behjälplig med uppgifter till RAS. Fortsätta uppdatering av information för hemsidan. Exteriörkommittén Övergripande målsättning Att skapa ett intresse och förståelse för exteriören. Den skall vara intressant och nödvändig för varje uppfödare, hanhundsägare och gemene boxerägare. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för exteriöra frågor hos alla uppfödare. Främja intresset för boxerns exteriör. Information till uppfödare och boxerintresserade. Intern exteriörutbildning för uppfödare och boxerintresserade. Bredda intresset för boxerns exteriör Exteriördelen ska behandlas och vara en återkommande programpunkt på uppfödarkonferenser. Domarreferat från Boxerklubbens utställningar i Boxerbladet. Redovisning domarkritiker från Boxerklubbens utställningar på hemsidan. Fungera som remisskanal i exteriöra frågor. Mål för 2015: Sammanställa SRD rapporter från års utställningar. Redovisas på webbplatsen och Lathunden Sammanställa exteriörbeskrivningar från 2015 korningar till SBK. Redovisas på webbplatsen och Lathunden. Löpande redovisa domarreferat från SvB s utställningar på webbplatsen samt Boxerbladet. Löpande offentliggöra domarkritiker på webbplatsen. Genomföra punkten exteriör till 2015 års uppfödarutbildning. Behjälplig med uppgifter till RAS.

25 25 Mentalkommittén Uppgifter: Att Varje år sammanställa LO:s program för Kornings- och Mentalbeskrivning, presentera detta för AS samt informera genom BB och hemsidan. Ansvara för att uppgifter för bedömning av ansökningar om Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter registreras och uppdateras. Upprätta underlag, i samarbete med AS, för utdelning av Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter. Ansvara för upprättande av sammanställningar beträffande Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter för redovisning i BB. Bevaka och informera och svara på frågor rörande mentalitet. Fungera som remissinstans i mentalitetsfrågor. Behjälplig med uppgifter till RAS. Mål: Att Öka antalet mentalbeskrivna hundar inom rasen boxer så att minst 70% beskrivs. Detta uppnår vi genom: Att Informera uppfödare och ägare av boxer om vikten av att mentalbeskriva sina hundar. Detta sker via BB, nyhetsblad, uppfödarträffar och riktad information. Underlätta för lokalområdena att anordna MH/MT genom att t.ex. erbjuda central utbildning av figuranter. Fysiska möten och/eller telefonmöten/mail inom kommittén då så erfordras Boxer-SM Mål: Att arrangera tävlingar och utställningar som attraherar Boxerkubbens medlemmar till att deltaga, som håller en internationell standard samt bidrar till att öka intresset för boxern som ras. Uppgifter: Arrangera utställningar inklusive domare, funktionärer etc. Arrangera lydnads, bruks och IPO/BSL-tävlingar i samarbete med lokala BH.Klubbar Arrangera Kamratfest Skicka in resultat och reportage till berörda parter.

26 26 Boxerläger Boxerläger arrangeras V29 på Tånga Hed. Följande grupper planeras: Prova på spår & lydnad; tre spårgrupper; två sökgrupper; en lydnad; en dubbelgrupp IPO samt en IPO/BSL. Beroende på antalet anmälningar till de olika grupperna kan förändring ske. Boscarsgalan planeras till torsdagen V29. I Boxerlägerkommittén 2015 ingår Dag Björnerud (sammankallande), Ann Wanker och Erik Sundberg Boxerbladet Våra mål för 2015: *utöka antalet annonser * att innehållet ska attrahera både de som varit medlemmar under lång tid och nya medlemmar och oavsett ambition/inriktning med sin boxer. * att tidningens layout och innehåll ska vara snyggt och tilltalande * samverkan med Boxerklubbens övriga informationskanaler. Webbplatsen Huvudmål Vi ska ha brukshundsfärens bästa webbplats Delmål All grundinformation på den nya webbplatsen klar Samtliga kommittéers sidor är genomgångna och kompletterade med information Det finns utsett ansvariga kontaktpersoner (avseende informationen) för alla delar av webbplatsen, dvs alla artiklar ska kunna anses ha en ansvarig ägare Det har skapats en redaktionskommitté vars uppgift är att driva webbplatsens utveckling framåt. Det finns utsett en sekundär webmaster Kommittén för förtjänsttecken och utmärkelser Mål: Verka för att våra LO skickar in ett flertal ansökningar från respektive område för ansökan om förtjänsttecken. Uppgifter Att i god tid skicka ut material och underlag till alla LO. Detta görs tidigast i augusti och senast i september månad. Det ger varje LO gott om tid till att ansöka om förtjänsttecken, som sen ska vara kommittén tillhanda senast 30 november. Utdelning av förtjänsttecken sker på BF.

27 27 Verksamhetsöversikt 2015 Officiella utställningar 2015 (med reservation för eventuella ändringar) Datum Arrangör Ort Domare Annmarie Maeland GDLO Smedjebacken Alvesta Knut Andersen, Norge ÖGLO Ånnaboda Arne Haugen, Norge Tikar NVLo Paola Wattin, Italien Hanar Lerum Inge Gerwin, Tyskland VLo SLo Landskrona Bernard Kafka, Frankrike Sundsvall --- MNLO Vårgårda Alessandro Di Felice, Italien Hanar BOXER- Jozef Suster, Slovakien Tikar SM ÖLO Södertälje Maritha Östlund Holmsten Samarrangemang med MÖLo MÖLo Eskilstuna Uwe Werner, Tyskland

28 28 Valberedningens förslag till Svensla Boxerklubbens Fullmäktige Ordförande Personval Anders Härnman Omval 1 år Vice Ordförande Personval Elisabeth Wahlström Kvarstår 1 år Sekreterare Personval Kristin Bergström Kvarstår 1 år Kassör Personval Eva Jacobsson Omval 2 år Ordinarie ledamöter. Torbjörn Johansson Nyval 2 år Maritha Östlund Holmsten Nyval 2 år Pernilla Sundberg Fyllnadsval 1 år Suppleanter. Erica Blomberg Nyval 2 år Pia Brändström Fyllnadsval 1 år Revisorer. Per-Olov Sundelin Omval 1 år Bo Cronert Omval 1 år Revisorsuppleanter Rolf Lindström Omval 1 år Lola Södergård Omval 1 år Valberedningens val av ordförande till Boxerfullmäktige: Per Olov Sundelin Cecilia Thelin Anna Günter Ninni Johansson

29 29 Förberedande valberedningens förslag Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska Boxerklubben 2015 Sammankallande: Rikke Jensen Ledamöter: Jill Mellström Anna Günter 1 år Nyval 2 år Nyval 1 år Kvarstår Anette Andersson Sammankallande Ann Wanker Torbjörn Johansson

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2012 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2013 Inriktning

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 INNEHÅLLANDE Förslag till dagordning Verksamhetsberättelse för 2011 Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Verksamhetsplan för 2012 Inriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011

Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 Verksamhetsberättelse för Svenska Pudelklubben 2011 0 Delegater till Svenska Pudelklubbens årsmöte 24-25 mars 2012 Norra Torbjörn Windseth Carola Eliasson Åström Barbro Bergström Helena Troéng Anci Lindgren

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2013 Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshunds årsmöte äger rum den 17 mars 2013 kl 13.30 på Scandic Star hotell, Sollentuna Föredragningslista 1. Mötet öppnas 2. Justering

Läs mer

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb/avelsavd. för Riesenschnauzer VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 Styrelsen har bestått av Ordförande Pia Vevle 5 Vice Ordf. Hans Gunnarsson 6 Sekreterare Petra Magnusson 1 Kassör Carl-Eric Blomqvist 2 Ledamöter Kerstin

Läs mer

Golden retrieverklubbens

Golden retrieverklubbens Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 22 mars 2015 Scandic Hotell, Upplands Väsby INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbets- och beslutsordning 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 2014 RAS/Avel Avelsstruktur Mentalitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Svenska Rottweilerklubben/AfR SBK:s Avelsavdelning för Rottweiler kalenderåret 2010 Så här hittar du till årsmötet E4 söderifrån: Ta avfart 172 mot 275/Vällingby/Sollentuna/Kista

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

LABRADORFULLMÄKTIGE 28 29 MARS 2015 INNEHÅLL

LABRADORFULLMÄKTIGE 28 29 MARS 2015 INNEHÅLL INNEHÅLL LABRADORFULLMÄKTIGE 28 29 MARS 2015 Kallelse till Labradorfullmäktige........................... 2 Deltagarförteckning.................................. 3 Förslag till arbets- och beslutsordning........................

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015

SSRK Västernorrlands Årsmöte/klubbmöte 2015 Dagordning ordinarie klubbmöte 22 februari 2015 1. Fastställande av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet 4. Val av två justerare, tillika

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS GUSTAVLUNDSV. 186 BROMMA, STOCKHOLM 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2012... 4-21

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2003 Valda delegater i SRRS kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte den 12 april 2003 kl 11.00 i Larsbergsgården på S can di

Läs mer

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009

Rottweilern. SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Rottweilern SVENSKA ROTTWEILERKLUBBENS/AfR MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG FYRTIOETT NUMMER 4/2009 Fenbendazol Tar maskarna och deras larver AXILUR VET. avmaskningsmedlet som har följande vikti ga egenskaper: Till

Läs mer

GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2005 2005-03-06. Nova Park hotell Knivsta/Arlanda

GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2005 2005-03-06. Nova Park hotell Knivsta/Arlanda GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2005 2005-03-06 Nova Park hotell Knivsta/Arlanda Innehåll Dagordning för klubbmötet Verksamhetsberättelse 2004 Balansräkning 2004 Resultaträkning 2004 Sammanställning

Läs mer

Golden retrieverklubbens

Golden retrieverklubbens Golden retrieverklubbens Fullmäktigemöte 17 mars 2013 Scandic Hotell, Upplands Väsby INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbets- och beslutsordning 1 Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 2012 RAS/Avel Avelsstruktur Info/PR

Läs mer

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN 2012 Styrelsen för Svenska Dobermannklubben avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Medlemsstatistik Antal medlemmar vid årets ingång:

Läs mer

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN

SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Årsmöteshandlingar SVENSKA DOBERMANNKLUBBEN Svenska Dobermannklubben Page 1 INNEHÅLL SID NR Verksamhetsberättelse 2012 3 Verksamhetsberättelser från utskotten 4 Dobermanntrofen 5 Register 2012 5 Måluppfyllelse

Läs mer

Sida 1 av 30. Årsmötes handlingar

Sida 1 av 30. Årsmötes handlingar Sida 1 av 30 Årsmötes handlingar 2010 Sida 2 av 30 7 Föredragning av styrelsens och föreningens verksamhetsberättelser Styrelsen redogör härmed för 2010 års verksamhet. Årsmötet 2010 hölls 2010-02-13 på

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben ÅRSMÖTESHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben Smålandsdistriktet 2015-03-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2014 Innehåll Sid. Innehållsförteckning 2 Dagordning 3 SBK Smålands klubbar, röster och

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2007. 2007-03-04 Nova Park Hotell Knivsta

GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2007. 2007-03-04 Nova Park Hotell Knivsta GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS KLUBBMÖTE 2007 2007-03-04 Nova Park Hotell Knivsta Innehåll Dagordning för klubbmötet Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Sammanställning kostnader och intäkter

Läs mer

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011. Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 Den 9 april 2011 klockan 13:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS KALLELSE FULLMÄKTIGE 2011 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer