Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet"

Transkript

1 1 Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse och Östra Lokalområdet hälsar alla välkomna till 2015 års LO-konferens och Boxerfullmäktige på Tvetagården, Södertälje

2 2 Handlingsförteckning Sid Program 3 Handlingar Boxerfullmäktige - Dagordning 4 - Mandatfördelning och deltagarförteckning 6 - Verksamhetsberättelse 2014 AS 7 - Verksamhetsplan 2014 AS 23 - Valberedningens förslag 28 - Förberedande valberedningens förslag 29 Ekonomirapporter Separat utskick Appendix

3 3 Program Lördag 7 mars LO konferens Samling med kaffe LO utställningar Lunch HD index och Mental index. Katja Nilsson, SLU Kaffepaus Diskussion Frågestund HD röntgen 25%. Är det dags för HD index? Knä röntgen fortsatt bra 5%. Registrering känd status? Spondylos och hjärta. Överväga rekommendation röntgen? PNP. SKK central registrering samtliga raser. Bör våra rekommendationer justeras? Revidering RAS. Minskning antal registrerade boxer. ATIBOX 2018 Sverige Söndag 8 mars 7.30 Frukost 9.30 Boxerfullmäktige Lunch Boxerfullmäktige Avslutning

4 4 Dagordning Boxerfullmäktige Boxerfullmäktiges öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt stadgarna 7 moment 6 7. Fråga om Boxerfullmäktige har blivit stadgeenligt utlyst 8. Val av valberedningskommitté a. Tre ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant för förberedande av val av valberedning för nästkommande år enligt 16 h) 9. Fastställande av dagordningen 10. Genomgång av: a. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål. b. Balans- och resultaträkning c. Revisorernas berättelse 11. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 12. Beslut om ansvarsfrihet för Avdelningsstyrelsen 13. Genomgång av Avdelningsstyrelsens förslag avseende: a. Mål b. Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret c. Medlemsavgift enligt stadgarna 4 för närmast kommande verksamhetsår. As föreslår ingen höjning för Boxerklubbens del 14. Beslut i ärenden enligt Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 16. Val av Avdelningsstyrelse enligt stadgarna 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. a. Val av Ordförande (personval)

5 5 b. Vice ordförande (Vald på två år vid BF 2014) c. Ledamöter d. Kassör (personval) e. Sekreterare (Vald på två år vid BF 2014) f. Suppleanter (med angivande av tjänstgöringsordning) g. Revisorer och revisorssuppleanter (två av vardera) h. Valberedning (tre ledamöter, varav en sammankallande) i. Ombud till SBKs kongress, jämte en suppleant (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) j. Kommittéer m.m. (eller uppdrag till Avdelningsstyrelsen att utse dessa) 17. Fråga om omedelbar justering av Beslut om anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar under år 2016 (eller uppdrag till avdelningsstyrelsen att avgöra anmälningsavgifter för officiella och inofficiella utställningar). 19. Avgivna motioner jämte Avdelningsstyrelsens yttrande över dessa. a. Inga motioner inlämnade. 20. Beslut från Boxerfullmäktige 10 mars Till Boxerklubbens utställningar kan domare anlitas utanför ATIBOX listan och Engelska A+B listan som är auktoriserad på boxer med erkänd stor boxerkunskap. Anmälan av domare ska göras till Sv Boxerklubbens exteriördomaransvarig som föreslår avdelningsstyrelsen att tillstyrka/avslå domaransökan. Boxerfullmäktige godkände Nina Persson som domaransvarig och handlägga detta för en tid av två år ( ). Ingen ansökan har under två årsperioden inkommit. AS föreslår istället att ansökan ska tillställas direkt AS/Tävlingskommitténs ansvarig. 21. Hedersmedlem i Svenska Boxerklubben 22. Boxerfullmäktige Övriga frågor för diskussion (inga beslut) 24. Boxerfullmäktiges avslutande

6 6 Mandatfördelning LO Medlemsantal Mandat Delegater ÖNLO 36 2 MNLO 54 2 GDLO 75 2 NVLO ÖLO MÖLO 92 2 VLO ÖGLO 92 2 SLO Medlem i två LO (20) Utland 3 Totalt 1010 Avdelningsstyrelsen Deltagare från styrelsen: Anders Härnman,Pia Brändström, Kristina Bergström, Eva Jacobson och Elisabeth Wahlström. LO-konferensen: Utöver LO-representanterna och styrelseledamöter: Boxerfullmäktige: Utöver LO-representanter, styrelseledamöter, P-O Sundelin revisor: Annelie Brattgård/ÖLo.

7 7 Verksamhetsberättelse Nedan presenteras verksamhetsberättelsen för Svenska Boxerklubben under Avdelningsstyrelsens verksamhet Boxerfullmäktige (BF) 2014 avhölls söndagen den 9 mars på Åkerby Kursgård, Nora. Sju lokalområden (LO:n) var representerade, med totalt 16 röster. Lokalområdeskonferens hölls i anslutning till BF, lördagen den 8 mars. Avdelningsstyrelsen (AS) har under 2014 hållit 9 styrelsemöten, varav 3 fysiska möten och 6 telefonmöten. Samtliga styrelsemöten är protokollförda och protokollen är publicerade på webbplatsen. Boxerläger anordnades den juli på Tånga Hed Boxer SM anordnades den augusti på Tånga Hed Uppfödarträffen anordnades oktober i Herrfallet utanför Arboga. Elisabeth Wahlström deltog på Rasklubbskväll och Organisationskonferensen 31/1 2 februari. Anders Härnman har deltagit på Rasklubbskväll och SBK Kongressen maj. Likaså deltog Anders Härnman på Rasklubbskväll och RAS/RUS konferensen 7 9 november. Erica Blomberg deltog på Regelkonferensen Bruksprov/Lydnad november. Boxerklubben har lämnat följande förslag till SBK/Utskottet Avel/Hälsa inför regelrevidering bruksprov. utbildningstecken ska införas fr.o.m. lägre klass i de svenska bruksprovgrenarna utdelas cert (rascert) till bästa hund av respektive bruksras, som uppnår certpoängsnivå, oavsett vilken poäng vinnande hund har. Endast ett cert ska delas ut per bruksras, oavsett hur många som kommer över certpoängsnivån. Medlemsantalet i SvB per den 31/ var totalt 1010, en ökning med 4 personer från föregående år. Tre medlemmar är boende i utlandet och 20 st medlemmar har dubbelt medlemskap. Fördelning av medlemmar: LO ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO

8 8 Utländsk medlem 3 5 Medlem två LO:n TOTALT Ekonomi Redovisas på LO årsmöten och Boxerfullmäktige. AS sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övriga ledamöter Suppleanter Anders Härnman Elisabeth Wahlström Eva Jacobsson Kristin Bergström Nina Persson, Johanna Rapp, Thomas Lundqvist Erica Blomberg, Pia Brändström Verkställande utskott har under året utgjorts av Anders Härnman, Elisabeth Wahlström och Eva Jacobsson. Kommittéer och andra funktioner (först angivna namn är sammankallande) Avel & Hälsa Anders Härnman, Maritha Östlund-Holmsten, Marlene Mussawir. Ulrika Edgren adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister, hanhundsregister och omplacering. Boxerbladet nr 1-4 Carina Karlsson (redaktör) och Anders Härnman (ansv. Utgivare) Boxerläger Exteriör Boxer SM Förtjänsttecken Webmaster Medlem Mental PR/Info Tävling Vandringspriser Elisabeth Wahlström, Helena Fredriksson och Susanne Hassler (BB3,BB4). Dag Björnerud, Ann Wanker, Erik Sundberg Erica Blomberg, Thomas Lundqvist, Nina Persson Eva Jacobson, Marlene Mussawir, Elisabeth Wahlström Eva Jacobson Erik Sundberg Lotta Stenström Pia Brändström Ombud på SBKs kongress: Revisorer Elisabeth Wahlström Elisabeth Wahlström Nina Persson Anders Härnman PO Sundelin, Bo Cronert

9 9 Revisorsuppleanter Valberedning Valberedningskommitté: Rolf Lindström, Lola Södergard Cecilia Thelin (sammankallande), Anna Günther, ledamot Ninni Johansson, ledamot, Malin Andersson (suppleant. Anette Andersson (sammankallande), Torbjörn Johansson och Ann Wanker samt Susanne Löfström (suppleant). Avels- och Hälsokommitténs berättelse Anders Härnman Kommittén har under året bestått av Anders Härnman (sammankallande), Maritha Östlund Holmsten, Marlene Mussawir och Ulrika Edgren adjungerad btr valphänvisning, uppfödarregister, hanhundsregister och omplacering. Ulrika Edgren har varit adjungerad som behjälplig med att granska riktigheten av inlämnade uppgifter vid valphänvisning, uppdatering av hanhundsregistret samt uppfödarregistret. Dessutom ansvarat för uppdatering för omplacering. Sven-Einar Holmsten har Boxerklubbens licens beträffande Lathunden. Kommittén har deltagit på ett samordningsmöte med Norge och Danmark. Påbörjat arbetet med revidering av Rasspecifik avelsstrategi (RAS). Besvarat frågor gällande avel och hälsa från uppfödare och andra medlemmar. Detta har gällt både svenska samt utländska personer. Bevakar fortlöpande hälsoarbetet i andra länder samt internationell forskningsarbeten. Boxerklubben har idag 123 uppfödare i uppfödarregistret. Tyvärr har två uppfödare stängts av från registret. 21 kullar har fått valphänvisning. 32 hanhundar finns i hanhundsregistret. Omplaceringar; 7 hundar, 4 hanar, 3 tikar. Exteriörkommitténs berättelse Erica Blomberg, Thomas Lundqvist och Nina Persson Exteriörkommittén har under året utarbetat en plan för att öka kunskapen om boxerns exteriör hos uppfödare och boxer intresserade. Boxerns exteriör tillsammans med hälsa och mentalitet som är grundpelarna för en boxeruppfödare. Mer information om 2015 års utbildning kommer i Boxerbladet nr 1, Årets Uppfödarträff genomfördes oktober på Herrfallet, Arboga. Trettiotvå deltagare fördjupade sina kunskaper om Boxerns rasstandard, hundens anatomi, bedömningsteknik och praktisk bedömning. Dessutom informerades om Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande överdrifter hos rashundar. Beträffande arbetet med Rasspecifik avelsstrategi (RAS) genomfördes ett grupparbete inför revideringen av RAS. Kursledare Maritha Östlund Holmsten och Anders Härnman.

10 10 Glädjande att fem deltagare kom från vårt grannland Norge. Kommittén har till SBK redovisat Status Boxerns exteriör. Där anges bl.a Boxerklubbens önskan btr prissättning av vit boxer till sufficient. Dessutom poängterat att exteriördomarna använder Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar rörande exteriöra överdrifter hos boxer i sin bedömning. SBK arrangerade en exteriörbeskrivar utbildning där Rikke Andersson och Hans Åhnström blev godkända att exteriörbeskrivare. Medlemskommitténs berättelse Lotta Stenström Medlemskommittén har tagit emot medlemsansökningar och kontrollerat att betalning inkommit, samt utfört medlemsregistrering online hos SBK. Medlemskort mailas tillsammans med ett välkomstbrev till varje ny medlem. Kommittén hanterar även frågor om medlemskap från medlemmar och Lokalområden, samt adressändringar. Förser hemsidan med aktuella medlemslistor ca gånger om året Mentalkommitténs berättelse Pia Brändström Kommitténs arbete Svarat på frågor rörande MH och MT för enskilda boxerägare och LO:na. Mottagit och sammanställt MH och MT från våra LO:n Sammanställt ansökningar för statyetter och diplom. Sammanställt antal hundar som använts i avel där mentalbeskrivningen ej är fullständig på grund av att beskrivaren avbrutit MH:t ( hunden anses ändå ha känd mentalstatus då beskrivaren avbrutit). Sammanställning av MH och MT Arrangör Mentalbeskrivning MH Mentaltest MT Tillfällen (Antal) Tillfällen ( Antal) ÖNLO 1 (7) 0 MNLO 0 0 GDLO 0 0 NVLO 1 (3/3) 2 (15/1) ÖLO 5 (30/1) 1 (8)

11 11 MÖLO 5 (35) 1 (7/1) VLO 3 (23) 1 (9) ÖGLO 0 0 SLO 6 (33/12) 1 (8) Annan regi Totalt 21 (131/16) 6 (47/2) Mentalbeskrivning MH 2014 startades 212 MH. Skott: 1: 128 2: 56 3: 15 4: 5 5: 6 2 st avbrutna av ägarna 1 tik med brutet MH av ägaren men sedan GF MH har gått i avel under Ingen avstår skott under 2014 Mentalprov MT 80st genomförda MT under st godkända. 1 hund där MT avbröts. 60 st exteriörbeskrivna varav 3 Ej Gk.

12 registrerades 282 boxrar varav 15st importer. Ras Reg.år Valpar Startade GF Boxer Boxer Boxer Boxer Boxer GF % 56,4 % 57,4 % 55,7 % 40,7 % 2,1 % Brutna Målsättningen att 70% av alla valpar skall mentalbeskrivas. Hur 2014 ser ut är för tidigt att avläsa. Mentalkommittén bör under 2015 analysera vilka kullar som inte är mentalbeskrivna samt försöka kartlägga orsaken till detta för att kunna vidta åtgärder. PR/INFO-Kommitténs berättelse Elisabeth Wahlström SvB har i år igen (via VLO) varit representerade på My Dog i januari och (via ÖLO) på Stockholms Hundmässa i december. Stort tack till dessa lokalområden som för ut information om vår ras på landets största hundmässor. Berättelse från kommittén för Webbplatsen. Erik Sundberg Klubbens webbplats boxerklubben.org är fortfarande relativt ung. Detta har inneburit att det inte förekommit några stora strukturella förändringar utan webbplatsen ser i grova drag ut på samma sätt idag som den gjorde den 1 jan Målet har varit att uppdatera webbplatsen inom 24 timmar efter att önskemål om uppdatering inkommit. I de allra flesta fall har detta mål kunnat nås. Händelser under året Åtskilliga mindre uppdateringar gjorts, t ex inläggning av valphänvisningar, uppdatering av uppfödarregistret, information om Boxerlägret etc. Samt naturligtvis inläggning av artiklar i nyhetsflödet på förstasidan. Ansvarig för inläggning valphänvisningar har Ulrika Edgren varit och en stor del av artiklarna på förstasidan har initierats av Anders Härnman. Totalt har drygt 200 artiklar har tillkommit under året och knappt 200 har blivit uppdaterade.

13 13 Det finns numera en enkel applikation för att hantera medlemsregistret med automatisk uppdatering av både Excel-fil och html-sida. Applikationen för redovisning av utställningsresultat har vidareutvecklats. Anmälningsformuläret till boxerspecialer har gjorts om och genererar numera en mycket komplett anmälan vilket bör underlätta skapandet av kataloger etc. Dessutom finns en speciell kontrollpanel där utställningsansvariga kan administrera utställningen och anmälningarna. I pipeline för nästa år ligger förhoppningar om några enkla applikationer för i första hand valphänvisningen och uppfödarregistret. I övrigt är det högst önskvärt att kunna komplettera upp en del information under t ex vandringspriser och klubbens historia. Fortfarande är det tyvärr blir det ibland begränsad eller ingen respons på uppmaningar eller frågor vilket påverkar webbplatsen negativt både avseende innehåll och funktion. Statistik Antalet besökare på webbplatsen har under året minskat från ca 5000 till ca 4000 besökare per månad. Gissningsvis är det Facebook som stjäl trafik. Bland de populäraste artiklarna är: Uppfödare; Om valphänvisning; Boxerspecialer 2014; Lokalområden; Valpköp samt Vad är en boxer, Efter dessa kommer huvudsakligen artiklar som handlar om hälsa och mentalitet. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att väldigt många av våra besökare är på jakt efter en valp, eller på annat sätt nyfikna på boxern som ras. Mest nerladdad fil är Rasspecifik avelsstrategi.pdf FACEBOOK Elisabeth Wahlström Svenska Boxerklubben finns sedan september 2013 på Facebook. I dagsläget är det 803 personer som gillar`boxerklubben, och inläggen har i snitt 1000 visningar, förutom under julhelgen då visningarna var större. Tävlingskommitténs berättelse Elisabeth Wahlström Kommittén har sammanställt och räknat fram vinnare av nedan angivna vandrings- och minnespriser. Ansökt om utställningar 2017, Lydnads- Bruks och IPO/BSL/BH prov - samt ansökt om ändringar i samband med utställningar 2015 hos SBK i samråd med lokalområdet. Kommittén har rapporterat SBK:s och SKK:s utställningsresultat till Boxerbladet, samt lokalområdenas resultat till Hunddata. Officiella utställningar 2014 DATUM ARRANGÖR ORT OFFICIELL DOMARE A Boxer GDLo Smedjebacke 37/14 Radim Fiala n NVLo Örebro 91/30 Marita Östlund Holmsten. Anna Bogucka VLo Lerum 58/6 Ralf Brinkman

14 SLo Landskrona 36/19 Lene Krull MÖLo Hallstahamm. 51/9 Inese Pablakka MNLo Sundsvall 41/9 Tuula Seppälä BOXER SM Tånga Hed 101/21 Liz Rallings Nigel Rallings Ölo Norsborg 54/6 Andreja Cucnik ÖGLo Moheda 38/7 Angelica Hartmann Vandringspriser Nina Persson Underkommittén har sammanställt och räknat fram vinnare av nedan angivna vandringsoch minnespriser. Då Vandringspriset till Bästa Avelshane vunnits för alltid av Jipotimas Yinichi förra året, har nytt pris framtagits. Priset är ett konstverk av Dunja Beurier med motiv av Carlo v Henningshof. Boxerklubbens vandrings- och minnespriser 2014 PRIS VINNARE Peggie Ceders Minnespris Forester Johnsson s VP Maj-Britt Larsson minnespris till bästa Lydnadsboxer VP Bästa IPO/BSL-boxer LP1 Engelaiz Xpectation Korad LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Destiny Korad LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Destiny CIB FI UCH IPO1 Korad SE UCH Yara vom Okeler Forst Sv. Boxerklubben VP till Bästa Avelshund Sv. Boxerklubben VP till Bästa Avelstik Sv. Boxerklubben VP till Bästa Uppfödare Sv. Boxerklubben VP till Bästa Veteran SBK VP till Bästa Allroundboxer Barbro Rydins Minnespris Ragnar Borgefors VP till Bästa Avelshane Axel Jakobssons Minnespris till bästa junior på Boxer-SM IPO1 Korad LP2 SE UCH Swedbox Prince Korad LP1 LP2 LP3 SE UCH Shirwalk s Carmencita Kennel Engelaiz Korad SE UCH Teamwork Simsalabim Delas ut senare under året. LP1 Engelaiz Xpectation Korad IPOI SE UCH Jipotimas Yinichi Engelaiz Avicii

15 15 Christina och Alf Gunnerfälts VP till minne av Kicki Engelaiz Nougat Berättelse från Boxerlägerkommittén Erik Sundberg Boxerlägret 2014 startade söndagen den 13 juli till och pågick till och med den lördagen den 19 juli. Även detta år höll vi till på Tånga Hed med alla dess tillgångar för boende, lydnadsplaner, samlingslokaler samt service och närheten till marker på Remmene Hed. Totalt 77 personer deltog i lägret varav 59 deltagare, 10 instruktörer samt 8 medföljande. De olika grupperna var 1 aktivitetsgrupp, 2 IPO-grupper (varav en dubbelgrupp), 2 sökgrupper och 4 spårgrupper. Samtliga grupper tränade även lydnad och det fanns även möjlighet till att träna platsliggning med skott de flesta morgnar. I stort sett alla platser var fyllda vilket naturligtvis påverkade lägrets ekonomi positivt så att lägret i år gav ett litet överskott. Utvärderingen efter lägret visar att deltagarna överlag var mycket nöjda. Som exempel kan nämnas att lägret för helhetsintryck fick betyget 4,91 på en 5-gradig skala och instruktörerna betyget 4,85. Vi i Boxerklubben ska vara glada och tacksamma över att ha så populära och duktiga instruktörer på vårt läger. Utvärderingen finns tillgänglig på boxerklubben.org. Lägerkommittén tackar alla som deltagit och som hjälpt till på olika sätt under lägerveckan inte minst med att skapa den goda stämning som råder på lägret. Ekonomisk rapport har lämnats till kassör och ordförande. Berättelse från Boxer SM-kommittén Anders Härnman Utställning: Elisabeth Wahlström, Malin Andersson, Nina Persson Anmälningar: Ulrika Edgren Anmälan (internet), katalog, ringsekreterarlådor: Ulrika Edgren Annonser till katalog, sponsorer: Ulrika Edgren Kamratfest, kök: Kristin Bergström Lydnadsprov: Eva Jacobson, Elisabet Rikkinen, Pernilla Sundberg Bruksprov: Eva Jacobson, Marlene Mussawir, Elisabet Rikkinen, Pernilla Sundberg i samarbete med Herrljunga BK IPO/BSL: Veronica Frohlund i samarbete med OG Vårgårda Medaljer, rosetter: Malin Andersson Grill: Dag Björnerud/Johan Paulsson Utställningskommissarie: Kjell Nilsson Utställningsbestyrelse: Anders Härnman, Eva Jacobson, Elisabeth Wahlström Utställningsansvarig: Elisabeth Wahlström

16 16 Sekretariat: ÖGLO Kassör: Eva Jacobsson Tävlingssekreterare: Eva Norell (ansvarig), Maria Nilsson och Ulrika Edgren. Domarvärd: Anders Härnman SM startade fredag eftermiddag med parad och invigningstal av ordförande Anders Härnman. Klockan startade lydnadsproven med 28 deltagare. Domare var Bo Isaksson för Lkl III och Patrik Ohlsson för Lkl I och II. Efter tävlingarna följde prisutdelning. Lördagen började kl med stort deltagarantal på brukssidan, fördelade på grenarna Spår och Sök. Totalt 17 deltagare. Domare vid bruksproven var: Lotta Blomqvist, Kjell Blomqvist, Sverker Lindblad och Kjell Reikerås. IPO/BSL startade kl 9.00 Domare: Peter Abrahamsson Provledare: Tomas Thillman Figurant: Jonas Backelin Fem hundar deltog på IPO varav en av annan ras. Fyra hundar deltog på BSL varav en av annan ras. Lördagen innehöll även (den inofficiella) valputställningen. I samband med SM har valpar tävlat upp till 1 år, fördelat 4-6 mån, 6-9 mån och 9-12 mån. Utställningen började kl och totalt var 21 valpar anmälda. Domare var: Liz och Nigel Rallings. På lördagskvällen var det kamratfest med god mat och trevligt umgänge, 100 personer hade anmält sig till denna kväll. Söndag: Officiell utställning: Morgonen inleddes med en veteranparad där 25 fina veteraner presenterades. Vid den officiella utställningen var 40 hanar anmälda och 61 tikar. Vi vill ta tillfället i akt och återigen TACKA alla som bidragit till årets SM!

17 17 Berättelse Boxerbladet Carina Carlsson Boxerbladet har utkommit med 4 nr enligt plan. Boxerbladet har haft en redaktionsråd bestående av Carina Karlsson, ordförande Anders Helena Fredriksson, Elisabeth Wahlström, Sussi Hassler. Erik Sundberg har även varit behjälplig under året. Detta har lett till många nya idéer har kunnat genomföras och att vi lyckats med att jobba proaktivt för Boxerbladets innehåll. Det nya redaktionsrådet har haft en telefonkonferens inför varje Boxerbladet. Boxerbladet nr 1 Omslaget pryds av Bästa Allround Shirwalks Destiny. Innehållet var traditionsenligt protokoll från BF och rapport från LO-konferens, Vandringspriser 2012, annons för Boxer SM, Boxerläger och Årets Boxerspecialer. Nytt var uppstarten av Temaserien som inleddes med Rallylydnad. Redovisning av HD- och knäledsstatistik och rapport från uppfödarregistret fanns också med. Utmaningen 2015 presenterades där man jobbar för att få till ett rent boxerlag till Vindelälvsdraget. Två intressanta artiklar presenterades och nr 1 blev därför ett riktigt stort nr på 68 sidor. Boxerbladet nr 2 Omslaget från ATIBOX med svenska Hasse Åhnström och Rikke Jensens Dahli v. Rusticana. Innehållsmässigt fick vi även en rapport från ATIBOX i Polen. Domarna för Boxer SM presenterade sig. Och temat för nummer 2 var Spår. Exteriörkommittén presenterade sig och det gjordes en uppföljning på Utmaningen Vi börjar även men miniintervju av nya medlemmar. Boxerbladet nr 3 Omslaget är ett collage av bilder från Boxer-SM och tyngdpunkten i nr ligger också på Boxer-SM, vilket är en tradition. Temat för nr 3 är Agility. Beslut fattades om att samtliga resultat ska endast publiceras på hemsidan och trots det blev nummer 3 blev omfattande 72 sidor vilket är rekord under mina år som redaktör. Ytterligare en serie påbörjades Boxerbladet nyfiken på som gör nedslag hos olika medlemmar. Boxerbladet nr 4 Peggi Ceder vinnaren, Engelaiz Expectation pryder omslaget. De första VP presenteras och fortsättning av rapport från Boxer-SM. En innehållsrik rapport från Uppfödarträffen presenteras. Temat för numret är Drag. En rapport från Världsutställningen med bilder är vi glada för. Vi har även med presentation av de som antagit Utmaningen Vi följer upp artikeln om kennelnamnen från Boxerbladet nr 3 med en del två. Även nr 4 blev på 72 sidor. Sammanfattningsvis är vi glada över den stora variationen av artiklar vi lyckats med under Allt från boxer som Blodgivare och till härliga boxerhistorier som skickats in

18 18 av medlemmar. Vi har också fått mycket fin respons och feedback på årets Boxerblad. LO-områdena har skickat in mycket innehållsrikt material med väldigt fina bilder. Även i år har vi fått ta del av många duktiga fotografer i klubben som delat med sig av sitt bildmaterial under året. Vi har nu hamnat i ett intressant läge där vi har så omfångsrikt material att vi måste fundera på upplägget med formatet, då 72 sidor är gränsen för nuvarande format. Berättelse från kommittén för Förtjänsttecken och Utmärkelser Eva Jacobson Kommittén har ansökt om utdelning av SBK:s Förtjänsttecken till tre personer inom Svenska Boxerklubben.

19 LO-konferens och Boxerfullmäktige 8 9 mars 2014 Lokalområdenas verksamhet Aktivitet ÖNLO MNLO GDLO NVLO ÖLO MÖLO VLO ÖGLO SLO Styrelse - Möte Officiell Utställni ng* Inofficiell Utställni ng* Exteriör- Beskrivn ing* Antal Antal Antal Antal (boxer/ annan ras) (8) 1 (7) 1 (9,8/1) Inställt 1 (8) Mentaltest* Antal (boxer/ annan ras) (15/1) 1 (8) 1 (7/1) 1 (9) Inställt 1 (8) MH* Antal (boxer/ annan ras) 1 (7) (3/3) 5 (30/1) 5 (35) 3 (23) 0 6 (33/12) Lydnads - prov* Medlem s-möten Medlem på s- möten Utbildnin g ** Antal (boxer/ annan ras) (14) 0 1 (4/10) antal antal Antal (deltagare SvB) (4) 1 0 3

20 20 LOKALOMRÅDENS STYRELSER Övre Norrlands LO (ÖNLO) Ordförande: Ingela Nordahl Ledamot:Helen Parneryd V ordförande: Paula Lindgren Ledamot: - Sekreterare: Helena Grundström Ledamot: - Kassör: Therese Gergström Suppleant:Cecilia Bergström Suppleant:Gunbritt Lagerkvist Mellan Norrlands LO (MNLO) Ordförande: Inga Bengtsson Ledamot: Kenth Andreasson V ordförande: Ingrid Andreasson Ledamot: Per-Erik Sandin Sekreterare: Kicki Andemyr Nyberg Ledamot: Niclas Sjöström Kassör: Anders Söderlund Suppleant: Lejla Burland Suppleant: Kicki Björkemo Gävle Dala LO (GDLO) Ordförande: Anette Andersson Ledamot: Nils-Gunnar Svensson V ordförande: Lotta Jonsson Ledamot: Anita Norin Busk Sekreterare: Malin Slåtteby Ledamot: Rebecka Antonsson Kassör: Petra Schmidt Rehnberg Suppleant: Kari Trogen Suppleant: Tommy Antonsson Närke-Värmlands LO (NVLO) Ordförande: Lotta Höglund Ledamot: Sofia Dunder V ordförande: Tomas Hallström Ledamot: Åsa Stenman Sekreterare: Linn Muhr Ledamot: Ewa Wahlström Kassör: Mikael Pålblad Suppleant: Gunilla Trangärd Suppleant: Annika Johansson Östra LO (ÖLO) Ordförande: Annelie Brattgård Ledamot: Miriam Fredin V ordförande: Sofi Vilborg Ledamot: Susanne Löfström Sekreterare: Agneta Engström Ledamot: Bianca Wallentin Fridell Kassör: Linn Palmlöv Suppleant: Emmy Klang Suppleant: Lina Edin

21 21 Mälardalen-Östergötlands LO (MÖLO) Ordförande: Håkan Bengtsson Ledamot: Bengt Hassler V ordförande: Pernilla Gustafsson Ledamot: Camilla Johansson Sekreterare: Frida Wickström Ledamot: Lisa Fjellman Kassör: Lola Södergård Suppleant: Susanne Hassler Suppleant: Barbro Setter Västra LO (VLO) Ordförande: Marlene Mussawir Ledamot: Hannah Gabrielsson V ordförande: Elin Osbeck Ledamot: Jeanette Drevenhorn Sekreterare: Ditte Timmerman Ledamot: Ylva Brandt Kassör: Inger Nordh Suppleant: Malin Axelsson Suppleant: Sarah Ericsen Esposito Östra-Götalands LO (ÖGLO) Ordförande: Torbjörn Johansson Ledamot: Emma Claesson V ordförande: Anna Brolin Ledamot: Mia Ljung Sekreterare: Anna Mild Ackrell Ledamot: Michael Vernersson Kassör: Jeanette Blomdahl Suppleant: Roger Roos Suppleant: Åsa Nilsson Södra LO (SLO) Ordförande: Ann Wanker Ledamot: Veronica Larsson V ordförande: Jessica Björnkleven Ledamot: Jessica Johansson Sekreterare: Anna Levin Ledamot: Gun Grysell Kassör: Erik Sundberg Suppleant: Jenny Hägglöf Suppleant: Natalie Andersson

22 22 Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse vill avsluta verksamhetsberättelsen med att tacka medlemmarna för det förtroende som visats oss under året. Vi vill också rikta ett STORT TACK till alla som på ett eller annat sätt har engagerat sig till förmån för vår ras och vår rasklubb. Svenska Boxerklubbens Avdelningsstyrelse Anders Härnman Elisabeth Wahlström Eva Jacobsson Ordförande Vice ordförande Kassör Kristin Bergström Johanna Rapp Thomas Lundqvist Sekreterare Ledamot Ledamot Nina Persson Erica Blomberg Pia Brändström Ledamot Suppleant Suppleant

23 23 Verksamhetsplan för AS kommittéer 2015 Mål för Avdelningstyrelsen(AS) Boxerklubbens övergripande målsättning är att skapa gemenskap kring vårt intresse för boxer och att främja avel av sunda, exteriört och mentalt goda hundar samt bevara och utveckla boxerns exteriör- och bruksegenskaper. Delmål för Fortsätta uppdatera arbetsordningen för AS styrelsearbete. Varje kommitté arbeta med de specifika mål som kommittén har. Vid behov utse grupper med särskild kompetens för att arbeta med specifika frågor. Revidering av RAS (Rasspecifika egenskaper för boxer). Utnyttja Lathunden i AS arbete. Utse en arbetsgrupp för förberedelse ansökning av ATIBOX World Show Då SBK firar 100 års jubileum. Tävlingskommittén Mål Förbättra kvalitén på resultatredovisningen samt säkerställa att det sker inom 5 dagar Uppgifter: Ansöka om Boxerklubbens utställningar för 2018 samt IPO/BSL/BH/Bruks- och lydnadsprov för Kommittén kommer även att räkna ut årets vandrings- och minnespriser samt hantera önskemål från LO:n om ändringar av utställningar och prov. Se till att priserna finns på plats till nästa Boxerfullmäktige. Utöver detta kommer innehållet i våra vandringspriser revideras eftersom ändringar har skett i utställningsreglerna. Ansvara för att resultatredovisning sker till Boxerbladet Beställa medaljer till SM Resultatredovisning till SKK Hunddata och Boxerspecialer. Behjälplig med uppgifter till RAS. Kommittén Avel och Hälsa Har till uppgift att: presentera och sprida information i avelsfrågor, samla och sammanställa information om rasen boxer, följa forskning och utveckling beträffande avel. Vid förfrågan agera diskussionspartner i avelsfrågor, bistå uppfödare, tik- och hanhundsägare med information, faktaunderlag och råd i avelsfrågor.

24 24 Informera SKKs registreringskrav och fastställda hälsoprogram. Informera om SvBs kravnivåer på föräldradjur för valphänvisning, samt om klubbens rekommendationer ansvara för att ett centralt utbildnings- och informationsmaterial för uppfödare och hanhundsägare finns tillgängligt. Ansvarar för genomförandet av central utbildning och information i avelsfrågor. Mål för 2015: Undersöka möjligheten för HD Index Boxer. Uppgift Informationskanal till nya och gamla uppfödare. Behjälplig med uppgifter till RAS. Fortsätta uppdatering av information för hemsidan. Exteriörkommittén Övergripande målsättning Att skapa ett intresse och förståelse för exteriören. Den skall vara intressant och nödvändig för varje uppfödare, hanhundsägare och gemene boxerägare. Verksamheten skall väcka intresse och förståelse för exteriöra frågor hos alla uppfödare. Främja intresset för boxerns exteriör. Information till uppfödare och boxerintresserade. Intern exteriörutbildning för uppfödare och boxerintresserade. Bredda intresset för boxerns exteriör Exteriördelen ska behandlas och vara en återkommande programpunkt på uppfödarkonferenser. Domarreferat från Boxerklubbens utställningar i Boxerbladet. Redovisning domarkritiker från Boxerklubbens utställningar på hemsidan. Fungera som remisskanal i exteriöra frågor. Mål för 2015: Sammanställa SRD rapporter från års utställningar. Redovisas på webbplatsen och Lathunden Sammanställa exteriörbeskrivningar från 2015 korningar till SBK. Redovisas på webbplatsen och Lathunden. Löpande redovisa domarreferat från SvB s utställningar på webbplatsen samt Boxerbladet. Löpande offentliggöra domarkritiker på webbplatsen. Genomföra punkten exteriör till 2015 års uppfödarutbildning. Behjälplig med uppgifter till RAS.

25 25 Mentalkommittén Uppgifter: Att Varje år sammanställa LO:s program för Kornings- och Mentalbeskrivning, presentera detta för AS samt informera genom BB och hemsidan. Ansvara för att uppgifter för bedömning av ansökningar om Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter registreras och uppdateras. Upprätta underlag, i samarbete med AS, för utdelning av Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter. Ansvara för upprättande av sammanställningar beträffande Sv. Boxerklubbens diplom och statyetter för redovisning i BB. Bevaka och informera och svara på frågor rörande mentalitet. Fungera som remissinstans i mentalitetsfrågor. Behjälplig med uppgifter till RAS. Mål: Att Öka antalet mentalbeskrivna hundar inom rasen boxer så att minst 70% beskrivs. Detta uppnår vi genom: Att Informera uppfödare och ägare av boxer om vikten av att mentalbeskriva sina hundar. Detta sker via BB, nyhetsblad, uppfödarträffar och riktad information. Underlätta för lokalområdena att anordna MH/MT genom att t.ex. erbjuda central utbildning av figuranter. Fysiska möten och/eller telefonmöten/mail inom kommittén då så erfordras Boxer-SM Mål: Att arrangera tävlingar och utställningar som attraherar Boxerkubbens medlemmar till att deltaga, som håller en internationell standard samt bidrar till att öka intresset för boxern som ras. Uppgifter: Arrangera utställningar inklusive domare, funktionärer etc. Arrangera lydnads, bruks och IPO/BSL-tävlingar i samarbete med lokala BH.Klubbar Arrangera Kamratfest Skicka in resultat och reportage till berörda parter.

26 26 Boxerläger Boxerläger arrangeras V29 på Tånga Hed. Följande grupper planeras: Prova på spår & lydnad; tre spårgrupper; två sökgrupper; en lydnad; en dubbelgrupp IPO samt en IPO/BSL. Beroende på antalet anmälningar till de olika grupperna kan förändring ske. Boscarsgalan planeras till torsdagen V29. I Boxerlägerkommittén 2015 ingår Dag Björnerud (sammankallande), Ann Wanker och Erik Sundberg Boxerbladet Våra mål för 2015: *utöka antalet annonser * att innehållet ska attrahera både de som varit medlemmar under lång tid och nya medlemmar och oavsett ambition/inriktning med sin boxer. * att tidningens layout och innehåll ska vara snyggt och tilltalande * samverkan med Boxerklubbens övriga informationskanaler. Webbplatsen Huvudmål Vi ska ha brukshundsfärens bästa webbplats Delmål All grundinformation på den nya webbplatsen klar Samtliga kommittéers sidor är genomgångna och kompletterade med information Det finns utsett ansvariga kontaktpersoner (avseende informationen) för alla delar av webbplatsen, dvs alla artiklar ska kunna anses ha en ansvarig ägare Det har skapats en redaktionskommitté vars uppgift är att driva webbplatsens utveckling framåt. Det finns utsett en sekundär webmaster Kommittén för förtjänsttecken och utmärkelser Mål: Verka för att våra LO skickar in ett flertal ansökningar från respektive område för ansökan om förtjänsttecken. Uppgifter Att i god tid skicka ut material och underlag till alla LO. Detta görs tidigast i augusti och senast i september månad. Det ger varje LO gott om tid till att ansöka om förtjänsttecken, som sen ska vara kommittén tillhanda senast 30 november. Utdelning av förtjänsttecken sker på BF.

27 27 Verksamhetsöversikt 2015 Officiella utställningar 2015 (med reservation för eventuella ändringar) Datum Arrangör Ort Domare Annmarie Maeland GDLO Smedjebacken Alvesta Knut Andersen, Norge ÖGLO Ånnaboda Arne Haugen, Norge Tikar NVLo Paola Wattin, Italien Hanar Lerum Inge Gerwin, Tyskland VLo SLo Landskrona Bernard Kafka, Frankrike Sundsvall --- MNLO Vårgårda Alessandro Di Felice, Italien Hanar BOXER- Jozef Suster, Slovakien Tikar SM ÖLO Södertälje Maritha Östlund Holmsten Samarrangemang med MÖLo MÖLo Eskilstuna Uwe Werner, Tyskland

28 28 Valberedningens förslag till Svensla Boxerklubbens Fullmäktige Ordförande Personval Anders Härnman Omval 1 år Vice Ordförande Personval Elisabeth Wahlström Kvarstår 1 år Sekreterare Personval Kristin Bergström Kvarstår 1 år Kassör Personval Eva Jacobsson Omval 2 år Ordinarie ledamöter. Torbjörn Johansson Nyval 2 år Maritha Östlund Holmsten Nyval 2 år Pernilla Sundberg Fyllnadsval 1 år Suppleanter. Erica Blomberg Nyval 2 år Pia Brändström Fyllnadsval 1 år Revisorer. Per-Olov Sundelin Omval 1 år Bo Cronert Omval 1 år Revisorsuppleanter Rolf Lindström Omval 1 år Lola Södergård Omval 1 år Valberedningens val av ordförande till Boxerfullmäktige: Per Olov Sundelin Cecilia Thelin Anna Günter Ninni Johansson

29 29 Förberedande valberedningens förslag Den förberedande valberedningskommitténs förslag till Valberedning att verka inom Svenska Boxerklubben 2015 Sammankallande: Rikke Jensen Ledamöter: Jill Mellström Anna Günter 1 år Nyval 2 år Nyval 1 år Kvarstår Anette Andersson Sammankallande Ann Wanker Torbjörn Johansson

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Jönköping 2013-03-02 Närvarande: Anglina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1

SSRK Örnsköldsvik Årsmötesprotokoll Datum: 140211 Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet 1 Plats: Studiefrämjandet 1 1 Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes till 20 närvarande på mötet, samtliga medlemmar. 2 Val av ordförande för mötet. Till ordförande för årsmötet föreslogs

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 2007 11 05 Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2007 11 05 5.1 Mötets öppnande Närvaro: Tina Kauppinen, Barbro Collin, Olle Carlsson, Pia Axelsson, Adjungerad jaktansvarig

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal,

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s telefonmöte 2011-06-14 Närvarande: Patrik Ohlsson, Angelina Ohlsson, Sara Awander, Anna Granath, Susanne Backman, Tord Sivén. Tord lämnar mötet under

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-08-30 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall och Marie Ullatti Anmält förhinder:

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27

SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 SPRINGERKLUBBEN FULLMÄKTIGEMÖTE 2004 03 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 BALANS-OCH RESULTATRÄKNING 2003 REVISIONSRAPPORT 2003 VERKSAMHETSPLAN 2004 BUDGET 2004 MOTIONER Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Svenska PudelKlubben, Västra avdelningens Årsmöte Lördag den 13 februari 2010 Dagordning 1 Justering av röstlängd 2 Val av ordförande

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132

Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Labrador Retrieverklubben 6/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-03 Scandic, Upplands Väsby 90-132 Närvarande: Christine Chiacchiaretta, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson from

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN

1 (9) SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Ansluten till Svenska Kennelklubben Arbetsordning Nr: 5 Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN 1 (9) Rev. 2003-03-27 STADGAR FÖR SVENSKA LAIKAKLUBBEN fastställda av Svenska Älghundklubben (SÄK) gälla från och med den 1 jan 2004 Inledning Rasklubben SVENSKA LAIKAKLUBBEN ingår som medlemsorganisation

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist

Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Protokoll Styrelsemöte SASK 30 september via Skype Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Cari Hansson, Åsa Mellqvist Anmäld frånvaro: Emma Farhang 92 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11

Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid rasklubben Bernhardinernas ordinarie årsmöte 2006-03-11 på Sikargården i Norrköping. 1. Mötet öppnas av ordförande Roine Lindberg som hälsar alla varmt välkomna. 2.

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari till 31 december

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer