Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning"

Transkript

1 Villkor för nyttjanderätt till kajplats 1 Allmänt 1.1 Bakgrund, syfte Utgångspunkten för detta avtal är att innerstadskajer som förvaltas av Stockholms Hamn AB (nedan benämnt Hamnen) och som inte nyttjas för den kommersiella trafiken, kan upplåtas för fritidsfartyg. Dessa fartygs användningssätt, förläggning, nyttjande, utseende, skötsel m.m. är en viktig del för stadsmiljön och det finns ett gemensamt intresse i att dessa fartyg finns med som en del av Stockholms stadsbild och den maritima miljön. Detta avtals huvudsakliga syfte är att upplåta kajplats till fritidsfartyg; fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. Detta innebär t.ex. att Nyttjanderättshavaren ska kunna företa sjöresa på så sätt att fartyget med kort varsel ska kunna flytta (eller förhalas)med egen maskin till annan plats om så behövs, i enlighet med villkoren i detta avtal (se bl.a. punkt 10). 1.2 Kajplats för fritidsfartyg med angiven och registrerad ägare Hamnen upplåter kajplats för fartyg som byggts exempelvis som arbets-, last- eller passagerarfartyg och som används av fartygsägarens personliga fritidsbruk (fartygsägaren benämns nedan Nyttjanderättshavaren), alternativt för annan be grän sad verksamhet som inte är bygglovpliktig eller omfattas av annan tillståndplikt enligt lag eller författning. Kajplatsen är upplåten endast för det i avtalet angivna Fartyget och angiven registrerad(e) ägare, tillika Nyttjanderättshavare. Upplåtelse av kajplats sker endast till fysisk person och han eller hon ska vara registrerad ägare eller delägare till Fartyget. 1.3 Fritidsfartyg med boende Fritidsfartyg som ligger vid kajplatsen enligt detta avtal (Fartyget) får nyttjas för boende endast om det anges på avtalets sid. 2 (Fritidsfartyg med boende), med bibehållet syfte att fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. 1.4 Kajplatsens utformning, förändring Nyttjanderättshavaren är skyldig att acceptera att Hamnen anvisar annat fartyg att lägga till längs med Fartygets fartygssida och ska medverka till detta och till att en säker förtöjning och passage till och från kaj möjliggörs. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av sådan anvisning eller verkan av den. Se även punkterna 4 (om avgifter) och 10 (tillträde m.m.) nedan. Blankett: Reparations- eller underhållsarbeten STOCKHOLMS HAMNAR Vi finns i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär Reparations- och underhållsarbeten samt ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten på Fartyget eller annat får ske vid kaj endast i den mån de inte stör omgi vande fastigheter och kringboende samt med beaktande av gällande miljö- och säkerhets föreskrifter. Hamnens skriftliga tillstånd ska inhämtas innan sådana arbeten påbörjas. 2 Avtalstid/uppsägning 2.1 Avtalstid Upplåtelsen gäller för den tid som anges på s. 2 i avtalet. STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, STOCKHOLM TELEFON , FAX , inf PG , BG , ORG NR STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB

2 Orsaken till att avtals- och förlängningstider ska vara de som anges på sid. 2 i avtalet även i fall då avtalet avser Fritidsfartyg med boende, är att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, att Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. 2.2 Ingen rätt till förlängning av avtal (Fritidsfartyg med boende) Rätten enligt detta avtal ska under inga förhållanden vara förenad med rätt till förlängning eller rätt till ersättning vid upphörande. Orsaken till detta är att - då det gäller Fritidsfartyg med boende - att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till ersättning eller ny kajplats med anledning av upp-låtelsens upphörande. Beträffande avtal för Fritidsfartyg med boende, som upphört att gälla på grund av att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål, har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats (ordinarie kajplats eller kajplats för Fritidsfartyg med boende). Hamnen ska även undersöka möjligheterna för sådan Nyttjanderättshavare (vars avtal för Fritidsfartyg med boende blivit uppsagt p.g.a. att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål) att tillfälligt ligga vid reparationskaj eller liknande, under den tid detta är möjligt. 2.3 Prövoår vid nyupplåtelse, eventuellt avtal om förlängning Om avtalet avser nyupplåtelse (att skilja från förlängning av pågående avtalsförhållande) så gäller avtalet under 12 månader fr.o.m. dagen då det undertecknats av Hamnen. Första året är att betrakta som ett särskilt prövoår. Om parterna skriftligen överenskommer om det senast en månad före avtalstidens utgång så förlängs avtalet med 12 månader i sänder med uppsägningstid enligt vad som angetts på sid Återtagandeförbehåll och förtida upphörande Om kajplatsen behöver användas av Hamnen för annat ändamål har Hamnen, oaktat överenskommen avtals- och uppsägningstid, rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid från uppsägningstidpunkten. Vidare ska även p 2.2 (ingen rätt till förlängning) ovan gälla. Om avtalet upphör att gälla i förtid (avtal för Fritidsfartyg med boende upphör aldrig att gälla i förtid) har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats. 2.5 Avflyttning av fartyg vid avtalets upphörande Vid avtalets upphörande ska Nyttjanderättshavaren omedelbart avflytta Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnen för ev. skada. Om Fartyget inte bortforslas ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet.

3 3 Överlåtelse och upplåtelse i andra hand Nyttjanderätten är personlig och får inte överlåtas utan Hamnens skriftliga medgivande. Överlåts Fartyget, utan Hamnens skriftliga medgivande, upphör detta avtal att gälla vid tidpunkten för överlåtelsen. Hamnen bestämmer ensam om kajplats på samma eller annan plats ska upplåtas till förvärvaren. Nyttjanderättshavaren får inte helt eller delvis i andra hand upplåta kajplatsen, Far tyget eller fartygssida utan i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande från Hamnen. 4 Avgift 4.1 Reglering av avgift Avgifter regleras i enlighet med den för varje tid gällande prislistan, för Hamnens tjänster. Uppräkning sker i normalfallet årligen per den 1 januari. 4.2 Premieavgift för fritidsfartyg Utöver avgiften för den upplåtna kajplatsen förbehåller sig Hamnen rätten att ta ut en obligatorisk avgift för Hamnens kostnad vid införandet av en generell allmän gruppansvarsförsäkring, om Nyttjanderättshavaren inte visar sig ha egen motsvarande försäkring (se s. 2 i avtalet samt punkt 5 nedan). 4.3 Avgift för avfall mm Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av avfall. Om avfall, se vidare punkt 12 nedan. 4.4 Fakturering Avgifterna ska faktureras och betalas månads- eller kvartalsvis i förskott, enligt vad som anges på sid. 2 i avtalet. Vid försenad betalning ska Nyttjanderättshavaren betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förord ningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 4.5 Ingen nedsättning av avgift pga hinder eller men Nyttjanderättshavaren har inte rätt till nedsättning av avgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att Hamnen låter utföra underhåll eller renovering av kaj eller hamnplan. Ej heller föreligger rätt till annan ersättning - för hinder eller men i nyttjanderätten - av vad slag det må vara. Behöver Fartyget flyttas och erbjuder Hamnen inte annan kajplats utgår ingen avgift enligt för tid då kajplatsen inte nyttjas. 4.6 Mervärdesskatt Hamnen är mervärdesskattskyldig för upplåtelsen av nyttjande rätten. Nyttjanderättshavaren ska utöver avgiften betala vid varje till fälle gällande mervärdesskatt. 5 Försäkring För Fartyg som omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen (se s. 2 i avtalet) gäller försäkringen endast under förutsättning att Nyttjanderättshavaren

4 kontinuerligt fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och att samtliga villkor i fråga om Fartyget är uppfyllda. Vid ett försäkringsärende svarar Nyttjanderättshavaren för eventuell självrisk. För Fartyg som inte omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen ska Nyttjanderättshavaren teckna försäkring samt för Hamnen uppvisa gällande försäkringsbrev. Sådan försäk ring ska omfatta miljöskada, ansvar mot tredje man, bärgning och bortforsling av sjunket vrak. 6 Fartygets skick m.m. 6.1 Införande i fartygsregistret Fartyget ska under hela tiden då avtalet har giltighet vara infört i det svenska fartygsregistret alternativt annat nationellt fartygs register. Nyttjanderättshavaren ska vid avtalets undertecknande till Hamnen över lämna kopior av registreringshandlingar. 6.2 Skick, däckplan Fartyget ska alltid vara i ett gott skick och hållas städat och fritt från upplag på däck. Brandfarlig eller explo siv utrustning och material ska hanteras i enlighet med gällande före-skrifter. 6.3 Sjövärdighet Fartyget ska alltid vara sjövärdigt och utrustat med ett fungerande framdrivningsmaskineri eller master och fungerande segelutrustning, så att det utan större förberedelser kan företa en sjöresa om minst 20 distansminuter inom Stockholms innerskärgård. 6.4 Torrsättning och besiktning Fartyget ska torrsättas minst en gång vart femte år, räknat från det torrsättningsår som anges på s.1 i avtalet. Vid torrläggning ska utföras kontroll och underhållsarbeten. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna uppvisa besiktningsintyg av auktoriserad besiktningsman om att under den gångna femårsperioden skett torrsättning och att eventuella brister åtgärdats. Dispens kan ges efter särskild skriftlig ansökan. 6.5 Länspump Fartyget ska med anpassning till Fartygets konstruktion och storlek vara försett med minst en väl fungerande länspumpanordning, med en kapacitet som inte får understiga 100 liter per minut och med en lyfthöjd på 4 meter. Länspumpen ska då Fartyget är obemannat vara ansluten till elnätet och utrustat med nivåvakt. 6.6 Synligt fartygsnamn Fartyget ska vara försett med fast anbragt, från kajsidan väl synligt namn överens stämmande med det i fartygsregistret registrerade namnet. 6.7 Förtöjningsutrustning Fartyget ska vara utrustat med förtöjningsutrustning och fendrar som säkerställer en vid alla tidpunkter och väderleksförhållanden säker förtöjning. 6.8 Brandskydd Fartyget ska vara utrustat med erforderligt antal, dock minst 2, vid varje tidpunkt fungerande brand släckare varav 1 st. pulversläckare om minimum 9 kg samt 1 st. skumsläckare om minimum 9 kg. Fartyget ska vara utrustat med tillräckligt antal brandvarnare.

5 Fritidsfartyg med boende ska ha en brandskyddsplan.. Brandskyddsplanen ska vara utformad i enlighet med Hamnens Brandskyddsbeskrivning (finns i Hamnens driftsföreskrifter) och en kopia på brandskyddsplanen ska överlämnas till Hamnen. Detta innebär bl.a. att brandsläckare samt brandlarm med ljud och ljussignal måste finnas på däck. 6.9 Hamnens rätt att besiktiga Fartyget Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, har rätt att få tillträde för besiktning av Fartyget och kontroll av relevant fartygsdokumentation. Före sådan åtgärd ska meddelande lämnas till Nyttjanderättshavaren. Hamnens besiktning och bedömning av Fartyget syftar endast till att kontrollera om Fartyget uppfyller Hamnens krav för att ligga vid Hamnens kaj och annars kraven enligt detta avtal. Sådan besiktning befriar inte Nyttjanderättshavaren från dennes ansvar för Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick Nyttjanderättshavarens besiktningsansvar Hamnens besiktning eller bedömning av Fartyget syftar till att tillgodose Hamnens behov. Besiktningen eller bedömningen innebär att Hamnen inte i något avseende för Nyttjanderättshavarens räkning eller behov gör besiktning eller bedömning av Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick. Sådant ansvar vilar helt på Nyttjanderättshavaren. 7 Fartygets användningsområde Kajplatsen får endast nyttjas för det ändamål som anges på sid. 2 i avtalet. Används platsen eller Fartyget för annat ändamål och vidtas inte rättelse efter anmaning i rekommenderat brev har Hamnen rätt att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande. 8 Driftsföreskrifter m.m. Det åligger Nyttjanderättshavaren att vid utövandet av nyttjanderätten i allt rätta sig efter gällande hamnordning, lagar och författningar, myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut, driftsföreskrifter, förhållningsregler, hamnordning i tillämpliga delar samt efter de anvisningar som lämnas av hamnbefäl. Ovanstående innebär att Nyttjanderättshavaren t.ex. ska på egen bekostnad uppfylla och efterleva de anvisningar och krav som stadsbyggnads nämnd eller annan kommunal nämnd eller statlig myndighet ställer eller kan komma att ställa under avtalstiden i fråga om bygglov, miljöskydd, brandsäkerhet och liknande. Om avlopp, avfall m.m., se punkt 12 nedan. 9 Hamnplan 9.1 Transporter till och från Fartyget Nyttjanderättshavaren har rätt att nyttja hamnplanet, som angränsar till den upplåtna kajplatsen, för direkta transporter till och från Fartyget om inte särskild restriktion meddelats. 9.2 Ordning på Hamnplan Hamnplanen får inte nyttjas för upplag, parkering eller liknande eller för underhålls- eller andra arbeten utan Hamnens skriftliga tillstånd.

6 Det är förbjudet att utan särskilt skriftligt med givande från Hamnen belamra hamnplan t.ex. med blomsterlådor, stolar, bord, brevlådor, skyltar och liknande. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad låta bortföra vad Nyttjanderättshavaren i strid mot denna bestämmelse förvarar på hamnplan om inte Nyttjanderättshavaren efter uppmaning omedelbart själv ombesörjt bortforslingen. 9.3 Skick på landgång Nyttjanderättshavaren ansvarar för landgång i anslutning till kaj platsen och för dess skick och ska på egen bekostnad ombesörja snöröjning och sandning av. Landgång får inte vara utfor mad på ett sådant sätt att nyttjandet av hamnplanet eller allmänhetens passage onödigtvis förhindras. 9.4 Skick vid avflyttning När Nyttjanderättshavaren är skyldig att avflytta ska kaj- och hamnplan lämnas väl avröjt och städat. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad vidta avröjning och städning om Nyttjanderättshavaren under låter detsamma. 10 Tillträde, anordningar för allmänt ändamål m.m. Nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna Hamnen tillträde för besiktning, tillsyn och underhåll av kajen, över och under vattenlinjen, och att låta Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, anlägga, bibehålla, nyttja och borttaga för allmänt ändamål avsedda anordningar. Vidare ska Nyttjanderättshavaren acceptera och anpassa sitt nyttjande till sådan förändring som kan påfordras av Hamnen, allt under förutsättning att Nyttjanderättshavaren fått meddelande i förväg om den förestående förändringen. När så är påkallat med hänsyn till trafiken, ordningen eller liknande omständighet, har Hamnen rätt att meddela erforderliga föreskrifter eller anvisningar rörande Fartygets förtöjning, landgångars placering på hamnplanet etc. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens åtgärder enligt denna punkt eller verkan av dem. 11 Anvisningar om förhalning till annan plats mm Nyttjanderättshavaren ska följa Hamnens direktiv rörande förhal ning, förtöjning m.m. och då så påfordras förhala till annan anvisad plats. Hamnens meddelande, till Nyttjanderättshavaren om att Fartyget måste förhala till annan anvisad plats, ska lämnas så snart detta kan ske. Om Hamnens direktiv gällande förhalning och förtöjning m.m. inte följs har Hamnen rätt att vidta åtgärden eller andra erforderliga åtgärder på Nyttjanderättshavarens bekostnad. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens direktiv enligt denna punkt eller verkan därav. 12 Avlopp, avfall, el m.m Stockholms stads regler för avfall Nyttjanderättshavaren förbinder sig att följa Hamnens och Stockholms Stads föreskrifter om omhändertagande av avfall från Fartyget

7 12.2 Hamnen tar emot hushållsavfall Hamnen tar emot avfall som uppstår i samband med användandet av Fartyget, såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall (2 SJÖFS 2001:13). Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av ovanstående avfall. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att hushållsavfallet som lämnas till Hamnen är källsorterat Svart- och gråvatten, gällande bestämmelser Svartvatten (wc-avloppsvatten), gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller annat orent vatten ska hanteras enligt gällande lagbestämmelser och myndighetsföreskrifter. Varken svartvatten (wc-avloppsvatten) eller gråvattenavlopp (bad-, disk- och tvättvatten) får släppas ut i vattnet (recipienten) Ansvar för vatten-, avlopps-, tele- och elförsörjning Hamnen varken bekostar, ansluter, installerar, underhåller eller ansvarar på något annat sätt för Fartygets vatten-, avlopps-, el- eller teleförsörjning, såvida inte detta skriftligen överenskommits. Nyttjanderättshavaren, som själv svarar för sådan försörjning, ska teckna erforderliga abonnemang och svara för samtliga kostnader härför Anslutning till det allmänna avloppsnätet (Fritidsfartyg med boende) Fritidsfartyg med boende ska vara anslutet till det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB:s ledningsnät) och uppfylla de krav och villkor som innehavaren av det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB) ställer för hantering av avloppsvattnet. Nyttjanderättshavaren ska följa de anvisningar Hamnen lämnar gällande anslutningen till det allmänna avloppsnätet Leverans av elström och vatten Fartyget kan träffa avtal med Hamnen om leverans av elström och vatten vid kajplatser där sådant är framdraget. Ersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt av Hamnen fastställda priser och enligt svensk lag Septiktank Nyttjanderättshavaren med Fartyg som är utrustat med septiktank (se sid. 1 i avtalet) ska för septiktankstömning hänvända sig till någon befintlig tömningsstation. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna på begäran visa intyg om var och på vilket sätt septiktanken tömts under den gångna 12-månadersperioden. 13 Förverkande Hamnen är berättigad att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande om Nyttjanderättshavaren dröjer med betalning av avgiften efter förfallodagen och inte rättar sig efter betalningspåminnelse, eller i övrigt bryter mot de villkor och bestämmelser som här avtalats och efter anmodan i rekommenderat brev från Hamnen inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger Nyttjanderättshavaren till last är av ringa betydelse

8 Är nyttjanderätten förverkad ska Nyttjanderättshavaren omedelbart borföra Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnens skada. Om Fartyget inte bortförs ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet. 14 Personuppgifter Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och kan komma att användas för kontroll mot folkbokföringsregister, telefonregister, fartygsregister och andra för verk sam heten relevanta register. Fartygs- och personuppgifter kan också komma att lämnas ut till berörda myndigheter (Kommunala, Folkbokföring) och försäk rings givare för den aktuella kajen. Nyttjanderättshavaren accepterar och är införstådd med ovanstående. 15 Övrigt Nyttjanderättshavaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål skriftligen till Hamnen meddela varje förändring av de i avtalet angivna kontaktuppgifterna eller uppgifterna rörande Fartyget (sid. 1) eller rörande verksamheten (sid. 2). Nyttjanderättshavaren är vid nämnvärd bortovaro skyldig att till Hamnen överlämna skriftlig fullmakt för angivet ombud att föra nyttjanderättshavarens talan, vilken fullmakt ska omfatta rätt att ta emot uppsägning för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är också skyldig att vid förfrågan besvara de inventerings- och fråge for mulär som utsänds av Hamnen. Stockholm den Stockholms Hamn AB Org nr Stockholm den personnr Torbjörn Persson Hamn- och Trafikavdelningen Namnförtydligande

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningen avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan Wexnet AB 556923-9444 Box 497 351 06 Växjö

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Big Easy Self Storage AB Fagerstagatan 29. Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme

Big Easy Self Storage AB Fagerstagatan 29. Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Big Easy Self Storage AB Fagerstagatan 29 Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under hyrestiden förvara

Läs mer

MOBILE WORKER SYSTEMS SWEDEN AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROGRAMVARUTJÄNSTEN LINE INSPECTOR

MOBILE WORKER SYSTEMS SWEDEN AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROGRAMVARUTJÄNSTEN LINE INSPECTOR Sida 1 av 10 MOBILE WORKER SYSTEMS SWEDEN AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROGRAMVARUTJÄNSTEN LINE INSPECTOR DEFINITIONER I detta dokument har nedanstående termer följande betydelse: Med Leverantören avses Mobile

Läs mer

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningen avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan Wexnet AB 556923-9444 Box 497 351 06 Växjö

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Allmänna villkor. Abonnemangsavtal. Gällande fr.o.m. 2010-08-04. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Abonnemangsavtal. Gällande fr.o.m. 2010-08-04. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Abonnemangsavtal. Gällande fr.o.m. 2010-08-04 Allmänna villkor 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ÖREBRO KARLSTAD STOCKHOLM

ÖREBRO KARLSTAD STOCKHOLM Allmänna villkor 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan IT-mästaren Mitt AB, org. nr 556581-8399 ( IT-mästaren ) och juridisk person ( Kunden ), som abonnerar på tjänst från ITmästaren. 1.2

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/06 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme för vin m.m. Allmänna bestämmelser vin mm. 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Fjärrvärme 10 Svensk Fjärrvärme AB 1(9) Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

LEASINGAVTAL. Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon

LEASINGAVTAL. Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Typ, modell, beteckning, serienummer, antal AVTALSTID, BETALNINGSVILLKOR M M (Belopp exkl moms där annat ej anges.) Med reservation för ändringar och tillägg

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Inspecta Sverige

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Inspecta Sverige Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Inspecta Sverige Dessa allmänna villkor skall tillämpas vid försäljning och leverans av Inspectas samtliga tjänster och produkter till kund. Villkoren utgör efter

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Napa Invest AB TM & Söner AB Sumes Invest AB Macke Invest AB och Upplands Väsby kommun avseende samtliga aktier i Grundstenen 151259 u.n.ä Fastigheten i Väsby AB [dag månad

Läs mer

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER

BILAGA 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KABEL-TV TILL KONSUMENTER 1 Tillämpningsområde Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för tillhandahållande av Kabel-TV för enskilt bruk. 2 Definitioner Följande ord skall ha nedan angiven betydelse: Installation: Av Leverantören

Läs mer

2 Nyttjarens skyldigheter Nyttjaren är skyldig att ställa sig till efterrättelse fastställd hamnordning och hamntaxa.

2 Nyttjarens skyldigheter Nyttjaren är skyldig att ställa sig till efterrättelse fastställd hamnordning och hamntaxa. HAMNORDNING 1 Avtal Rätt till nyttjande av förtöjningsplats, vinteruppläggningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal

Läs mer

Föreskrifter. fr.o.m. 070101

Föreskrifter. fr.o.m. 070101 Föreskrifter fr.o.m. 070101 Varsågod Här får du GREFABs föreskrifter som gäller fr o m 2007-01-01. Vi har framförallt gjort en del förändringar i föreskrifterna som gäller utlåning och överlåtelse av båtplatser.

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT

PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT PRODUKTSPECIFIKATION INTERNETACCESS PRIVAT Internetaccess LAN inkluderar följande: Fast Internet-access Ethernet-gränssnitt RJ45 Installation och konfiguration Symmetrisk trafik (upp- & nedladdning mot

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer