Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning"

Transkript

1 Villkor för nyttjanderätt till kajplats 1 Allmänt 1.1 Bakgrund, syfte Utgångspunkten för detta avtal är att innerstadskajer som förvaltas av Stockholms Hamn AB (nedan benämnt Hamnen) och som inte nyttjas för den kommersiella trafiken, kan upplåtas för fritidsfartyg. Dessa fartygs användningssätt, förläggning, nyttjande, utseende, skötsel m.m. är en viktig del för stadsmiljön och det finns ett gemensamt intresse i att dessa fartyg finns med som en del av Stockholms stadsbild och den maritima miljön. Detta avtals huvudsakliga syfte är att upplåta kajplats till fritidsfartyg; fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. Detta innebär t.ex. att Nyttjanderättshavaren ska kunna företa sjöresa på så sätt att fartyget med kort varsel ska kunna flytta (eller förhalas)med egen maskin till annan plats om så behövs, i enlighet med villkoren i detta avtal (se bl.a. punkt 10). 1.2 Kajplats för fritidsfartyg med angiven och registrerad ägare Hamnen upplåter kajplats för fartyg som byggts exempelvis som arbets-, last- eller passagerarfartyg och som används av fartygsägarens personliga fritidsbruk (fartygsägaren benämns nedan Nyttjanderättshavaren), alternativt för annan be grän sad verksamhet som inte är bygglovpliktig eller omfattas av annan tillståndplikt enligt lag eller författning. Kajplatsen är upplåten endast för det i avtalet angivna Fartyget och angiven registrerad(e) ägare, tillika Nyttjanderättshavare. Upplåtelse av kajplats sker endast till fysisk person och han eller hon ska vara registrerad ägare eller delägare till Fartyget. 1.3 Fritidsfartyg med boende Fritidsfartyg som ligger vid kajplatsen enligt detta avtal (Fartyget) får nyttjas för boende endast om det anges på avtalets sid. 2 (Fritidsfartyg med boende), med bibehållet syfte att fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. 1.4 Kajplatsens utformning, förändring Nyttjanderättshavaren är skyldig att acceptera att Hamnen anvisar annat fartyg att lägga till längs med Fartygets fartygssida och ska medverka till detta och till att en säker förtöjning och passage till och från kaj möjliggörs. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av sådan anvisning eller verkan av den. Se även punkterna 4 (om avgifter) och 10 (tillträde m.m.) nedan. Blankett: Reparations- eller underhållsarbeten STOCKHOLMS HAMNAR Vi finns i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär Reparations- och underhållsarbeten samt ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten på Fartyget eller annat får ske vid kaj endast i den mån de inte stör omgi vande fastigheter och kringboende samt med beaktande av gällande miljö- och säkerhets föreskrifter. Hamnens skriftliga tillstånd ska inhämtas innan sådana arbeten påbörjas. 2 Avtalstid/uppsägning 2.1 Avtalstid Upplåtelsen gäller för den tid som anges på s. 2 i avtalet. STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, STOCKHOLM TELEFON , FAX , inf PG , BG , ORG NR STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB

2 Orsaken till att avtals- och förlängningstider ska vara de som anges på sid. 2 i avtalet även i fall då avtalet avser Fritidsfartyg med boende, är att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, att Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. 2.2 Ingen rätt till förlängning av avtal (Fritidsfartyg med boende) Rätten enligt detta avtal ska under inga förhållanden vara förenad med rätt till förlängning eller rätt till ersättning vid upphörande. Orsaken till detta är att - då det gäller Fritidsfartyg med boende - att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till ersättning eller ny kajplats med anledning av upp-låtelsens upphörande. Beträffande avtal för Fritidsfartyg med boende, som upphört att gälla på grund av att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål, har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats (ordinarie kajplats eller kajplats för Fritidsfartyg med boende). Hamnen ska även undersöka möjligheterna för sådan Nyttjanderättshavare (vars avtal för Fritidsfartyg med boende blivit uppsagt p.g.a. att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål) att tillfälligt ligga vid reparationskaj eller liknande, under den tid detta är möjligt. 2.3 Prövoår vid nyupplåtelse, eventuellt avtal om förlängning Om avtalet avser nyupplåtelse (att skilja från förlängning av pågående avtalsförhållande) så gäller avtalet under 12 månader fr.o.m. dagen då det undertecknats av Hamnen. Första året är att betrakta som ett särskilt prövoår. Om parterna skriftligen överenskommer om det senast en månad före avtalstidens utgång så förlängs avtalet med 12 månader i sänder med uppsägningstid enligt vad som angetts på sid Återtagandeförbehåll och förtida upphörande Om kajplatsen behöver användas av Hamnen för annat ändamål har Hamnen, oaktat överenskommen avtals- och uppsägningstid, rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid från uppsägningstidpunkten. Vidare ska även p 2.2 (ingen rätt till förlängning) ovan gälla. Om avtalet upphör att gälla i förtid (avtal för Fritidsfartyg med boende upphör aldrig att gälla i förtid) har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats. 2.5 Avflyttning av fartyg vid avtalets upphörande Vid avtalets upphörande ska Nyttjanderättshavaren omedelbart avflytta Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnen för ev. skada. Om Fartyget inte bortforslas ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet.

3 3 Överlåtelse och upplåtelse i andra hand Nyttjanderätten är personlig och får inte överlåtas utan Hamnens skriftliga medgivande. Överlåts Fartyget, utan Hamnens skriftliga medgivande, upphör detta avtal att gälla vid tidpunkten för överlåtelsen. Hamnen bestämmer ensam om kajplats på samma eller annan plats ska upplåtas till förvärvaren. Nyttjanderättshavaren får inte helt eller delvis i andra hand upplåta kajplatsen, Far tyget eller fartygssida utan i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande från Hamnen. 4 Avgift 4.1 Reglering av avgift Avgifter regleras i enlighet med den för varje tid gällande prislistan, för Hamnens tjänster. Uppräkning sker i normalfallet årligen per den 1 januari. 4.2 Premieavgift för fritidsfartyg Utöver avgiften för den upplåtna kajplatsen förbehåller sig Hamnen rätten att ta ut en obligatorisk avgift för Hamnens kostnad vid införandet av en generell allmän gruppansvarsförsäkring, om Nyttjanderättshavaren inte visar sig ha egen motsvarande försäkring (se s. 2 i avtalet samt punkt 5 nedan). 4.3 Avgift för avfall mm Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av avfall. Om avfall, se vidare punkt 12 nedan. 4.4 Fakturering Avgifterna ska faktureras och betalas månads- eller kvartalsvis i förskott, enligt vad som anges på sid. 2 i avtalet. Vid försenad betalning ska Nyttjanderättshavaren betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förord ningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 4.5 Ingen nedsättning av avgift pga hinder eller men Nyttjanderättshavaren har inte rätt till nedsättning av avgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att Hamnen låter utföra underhåll eller renovering av kaj eller hamnplan. Ej heller föreligger rätt till annan ersättning - för hinder eller men i nyttjanderätten - av vad slag det må vara. Behöver Fartyget flyttas och erbjuder Hamnen inte annan kajplats utgår ingen avgift enligt för tid då kajplatsen inte nyttjas. 4.6 Mervärdesskatt Hamnen är mervärdesskattskyldig för upplåtelsen av nyttjande rätten. Nyttjanderättshavaren ska utöver avgiften betala vid varje till fälle gällande mervärdesskatt. 5 Försäkring För Fartyg som omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen (se s. 2 i avtalet) gäller försäkringen endast under förutsättning att Nyttjanderättshavaren

4 kontinuerligt fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och att samtliga villkor i fråga om Fartyget är uppfyllda. Vid ett försäkringsärende svarar Nyttjanderättshavaren för eventuell självrisk. För Fartyg som inte omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen ska Nyttjanderättshavaren teckna försäkring samt för Hamnen uppvisa gällande försäkringsbrev. Sådan försäk ring ska omfatta miljöskada, ansvar mot tredje man, bärgning och bortforsling av sjunket vrak. 6 Fartygets skick m.m. 6.1 Införande i fartygsregistret Fartyget ska under hela tiden då avtalet har giltighet vara infört i det svenska fartygsregistret alternativt annat nationellt fartygs register. Nyttjanderättshavaren ska vid avtalets undertecknande till Hamnen över lämna kopior av registreringshandlingar. 6.2 Skick, däckplan Fartyget ska alltid vara i ett gott skick och hållas städat och fritt från upplag på däck. Brandfarlig eller explo siv utrustning och material ska hanteras i enlighet med gällande före-skrifter. 6.3 Sjövärdighet Fartyget ska alltid vara sjövärdigt och utrustat med ett fungerande framdrivningsmaskineri eller master och fungerande segelutrustning, så att det utan större förberedelser kan företa en sjöresa om minst 20 distansminuter inom Stockholms innerskärgård. 6.4 Torrsättning och besiktning Fartyget ska torrsättas minst en gång vart femte år, räknat från det torrsättningsår som anges på s.1 i avtalet. Vid torrläggning ska utföras kontroll och underhållsarbeten. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna uppvisa besiktningsintyg av auktoriserad besiktningsman om att under den gångna femårsperioden skett torrsättning och att eventuella brister åtgärdats. Dispens kan ges efter särskild skriftlig ansökan. 6.5 Länspump Fartyget ska med anpassning till Fartygets konstruktion och storlek vara försett med minst en väl fungerande länspumpanordning, med en kapacitet som inte får understiga 100 liter per minut och med en lyfthöjd på 4 meter. Länspumpen ska då Fartyget är obemannat vara ansluten till elnätet och utrustat med nivåvakt. 6.6 Synligt fartygsnamn Fartyget ska vara försett med fast anbragt, från kajsidan väl synligt namn överens stämmande med det i fartygsregistret registrerade namnet. 6.7 Förtöjningsutrustning Fartyget ska vara utrustat med förtöjningsutrustning och fendrar som säkerställer en vid alla tidpunkter och väderleksförhållanden säker förtöjning. 6.8 Brandskydd Fartyget ska vara utrustat med erforderligt antal, dock minst 2, vid varje tidpunkt fungerande brand släckare varav 1 st. pulversläckare om minimum 9 kg samt 1 st. skumsläckare om minimum 9 kg. Fartyget ska vara utrustat med tillräckligt antal brandvarnare.

5 Fritidsfartyg med boende ska ha en brandskyddsplan.. Brandskyddsplanen ska vara utformad i enlighet med Hamnens Brandskyddsbeskrivning (finns i Hamnens driftsföreskrifter) och en kopia på brandskyddsplanen ska överlämnas till Hamnen. Detta innebär bl.a. att brandsläckare samt brandlarm med ljud och ljussignal måste finnas på däck. 6.9 Hamnens rätt att besiktiga Fartyget Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, har rätt att få tillträde för besiktning av Fartyget och kontroll av relevant fartygsdokumentation. Före sådan åtgärd ska meddelande lämnas till Nyttjanderättshavaren. Hamnens besiktning och bedömning av Fartyget syftar endast till att kontrollera om Fartyget uppfyller Hamnens krav för att ligga vid Hamnens kaj och annars kraven enligt detta avtal. Sådan besiktning befriar inte Nyttjanderättshavaren från dennes ansvar för Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick Nyttjanderättshavarens besiktningsansvar Hamnens besiktning eller bedömning av Fartyget syftar till att tillgodose Hamnens behov. Besiktningen eller bedömningen innebär att Hamnen inte i något avseende för Nyttjanderättshavarens räkning eller behov gör besiktning eller bedömning av Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick. Sådant ansvar vilar helt på Nyttjanderättshavaren. 7 Fartygets användningsområde Kajplatsen får endast nyttjas för det ändamål som anges på sid. 2 i avtalet. Används platsen eller Fartyget för annat ändamål och vidtas inte rättelse efter anmaning i rekommenderat brev har Hamnen rätt att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande. 8 Driftsföreskrifter m.m. Det åligger Nyttjanderättshavaren att vid utövandet av nyttjanderätten i allt rätta sig efter gällande hamnordning, lagar och författningar, myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut, driftsföreskrifter, förhållningsregler, hamnordning i tillämpliga delar samt efter de anvisningar som lämnas av hamnbefäl. Ovanstående innebär att Nyttjanderättshavaren t.ex. ska på egen bekostnad uppfylla och efterleva de anvisningar och krav som stadsbyggnads nämnd eller annan kommunal nämnd eller statlig myndighet ställer eller kan komma att ställa under avtalstiden i fråga om bygglov, miljöskydd, brandsäkerhet och liknande. Om avlopp, avfall m.m., se punkt 12 nedan. 9 Hamnplan 9.1 Transporter till och från Fartyget Nyttjanderättshavaren har rätt att nyttja hamnplanet, som angränsar till den upplåtna kajplatsen, för direkta transporter till och från Fartyget om inte särskild restriktion meddelats. 9.2 Ordning på Hamnplan Hamnplanen får inte nyttjas för upplag, parkering eller liknande eller för underhålls- eller andra arbeten utan Hamnens skriftliga tillstånd.

6 Det är förbjudet att utan särskilt skriftligt med givande från Hamnen belamra hamnplan t.ex. med blomsterlådor, stolar, bord, brevlådor, skyltar och liknande. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad låta bortföra vad Nyttjanderättshavaren i strid mot denna bestämmelse förvarar på hamnplan om inte Nyttjanderättshavaren efter uppmaning omedelbart själv ombesörjt bortforslingen. 9.3 Skick på landgång Nyttjanderättshavaren ansvarar för landgång i anslutning till kaj platsen och för dess skick och ska på egen bekostnad ombesörja snöröjning och sandning av. Landgång får inte vara utfor mad på ett sådant sätt att nyttjandet av hamnplanet eller allmänhetens passage onödigtvis förhindras. 9.4 Skick vid avflyttning När Nyttjanderättshavaren är skyldig att avflytta ska kaj- och hamnplan lämnas väl avröjt och städat. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad vidta avröjning och städning om Nyttjanderättshavaren under låter detsamma. 10 Tillträde, anordningar för allmänt ändamål m.m. Nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna Hamnen tillträde för besiktning, tillsyn och underhåll av kajen, över och under vattenlinjen, och att låta Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, anlägga, bibehålla, nyttja och borttaga för allmänt ändamål avsedda anordningar. Vidare ska Nyttjanderättshavaren acceptera och anpassa sitt nyttjande till sådan förändring som kan påfordras av Hamnen, allt under förutsättning att Nyttjanderättshavaren fått meddelande i förväg om den förestående förändringen. När så är påkallat med hänsyn till trafiken, ordningen eller liknande omständighet, har Hamnen rätt att meddela erforderliga föreskrifter eller anvisningar rörande Fartygets förtöjning, landgångars placering på hamnplanet etc. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens åtgärder enligt denna punkt eller verkan av dem. 11 Anvisningar om förhalning till annan plats mm Nyttjanderättshavaren ska följa Hamnens direktiv rörande förhal ning, förtöjning m.m. och då så påfordras förhala till annan anvisad plats. Hamnens meddelande, till Nyttjanderättshavaren om att Fartyget måste förhala till annan anvisad plats, ska lämnas så snart detta kan ske. Om Hamnens direktiv gällande förhalning och förtöjning m.m. inte följs har Hamnen rätt att vidta åtgärden eller andra erforderliga åtgärder på Nyttjanderättshavarens bekostnad. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens direktiv enligt denna punkt eller verkan därav. 12 Avlopp, avfall, el m.m Stockholms stads regler för avfall Nyttjanderättshavaren förbinder sig att följa Hamnens och Stockholms Stads föreskrifter om omhändertagande av avfall från Fartyget

7 12.2 Hamnen tar emot hushållsavfall Hamnen tar emot avfall som uppstår i samband med användandet av Fartyget, såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall (2 SJÖFS 2001:13). Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av ovanstående avfall. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att hushållsavfallet som lämnas till Hamnen är källsorterat Svart- och gråvatten, gällande bestämmelser Svartvatten (wc-avloppsvatten), gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller annat orent vatten ska hanteras enligt gällande lagbestämmelser och myndighetsföreskrifter. Varken svartvatten (wc-avloppsvatten) eller gråvattenavlopp (bad-, disk- och tvättvatten) får släppas ut i vattnet (recipienten) Ansvar för vatten-, avlopps-, tele- och elförsörjning Hamnen varken bekostar, ansluter, installerar, underhåller eller ansvarar på något annat sätt för Fartygets vatten-, avlopps-, el- eller teleförsörjning, såvida inte detta skriftligen överenskommits. Nyttjanderättshavaren, som själv svarar för sådan försörjning, ska teckna erforderliga abonnemang och svara för samtliga kostnader härför Anslutning till det allmänna avloppsnätet (Fritidsfartyg med boende) Fritidsfartyg med boende ska vara anslutet till det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB:s ledningsnät) och uppfylla de krav och villkor som innehavaren av det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB) ställer för hantering av avloppsvattnet. Nyttjanderättshavaren ska följa de anvisningar Hamnen lämnar gällande anslutningen till det allmänna avloppsnätet Leverans av elström och vatten Fartyget kan träffa avtal med Hamnen om leverans av elström och vatten vid kajplatser där sådant är framdraget. Ersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt av Hamnen fastställda priser och enligt svensk lag Septiktank Nyttjanderättshavaren med Fartyg som är utrustat med septiktank (se sid. 1 i avtalet) ska för septiktankstömning hänvända sig till någon befintlig tömningsstation. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna på begäran visa intyg om var och på vilket sätt septiktanken tömts under den gångna 12-månadersperioden. 13 Förverkande Hamnen är berättigad att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande om Nyttjanderättshavaren dröjer med betalning av avgiften efter förfallodagen och inte rättar sig efter betalningspåminnelse, eller i övrigt bryter mot de villkor och bestämmelser som här avtalats och efter anmodan i rekommenderat brev från Hamnen inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger Nyttjanderättshavaren till last är av ringa betydelse

8 Är nyttjanderätten förverkad ska Nyttjanderättshavaren omedelbart borföra Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnens skada. Om Fartyget inte bortförs ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet. 14 Personuppgifter Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och kan komma att användas för kontroll mot folkbokföringsregister, telefonregister, fartygsregister och andra för verk sam heten relevanta register. Fartygs- och personuppgifter kan också komma att lämnas ut till berörda myndigheter (Kommunala, Folkbokföring) och försäk rings givare för den aktuella kajen. Nyttjanderättshavaren accepterar och är införstådd med ovanstående. 15 Övrigt Nyttjanderättshavaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål skriftligen till Hamnen meddela varje förändring av de i avtalet angivna kontaktuppgifterna eller uppgifterna rörande Fartyget (sid. 1) eller rörande verksamheten (sid. 2). Nyttjanderättshavaren är vid nämnvärd bortovaro skyldig att till Hamnen överlämna skriftlig fullmakt för angivet ombud att föra nyttjanderättshavarens talan, vilken fullmakt ska omfatta rätt att ta emot uppsägning för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är också skyldig att vid förfrågan besvara de inventerings- och fråge for mulär som utsänds av Hamnen. Stockholm den Stockholms Hamn AB Org nr Stockholm den personnr Torbjörn Persson Hamn- och Trafikavdelningen Namnförtydligande

Tjänsteutlåtande - Beslut avtal fritidsfartyg för boende

Tjänsteutlåtande - Beslut avtal fritidsfartyg för boende TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-30 Sida 1 (1) Diarienr NIF 2016/00216 Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen Karin Spets Epost: karin.spets@vasteras.se Kopia till Tjänsteutlåtande - Beslut avtal fritidsfartyg

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Avseende hotellägenhet ( Lägenheten ) med lgh nr: X om x kvm, i Bostadsrättsförening Junior-Suites Veddesta. Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT

AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175 ( Staden ) och Sundbybergs Båtklubb, org. nr 815200-1718 ( Båtklubben ), har denna dag träffats följande AVTAL OM ALLMÄN NYTTJANDERÄTT 1 BAKGRUND 1.1 Parterna

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR

ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR Tekniska nämnden ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR 1996-01-01 ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SMÅBÅTSHAMNAR Inledande bestämmelser 1 Dessa ordningsregler

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL MARK

BEVAKNINGSAVTAL MARK Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Avtal om upplåtelse av jakt

Avtal om upplåtelse av jakt Avtal om upplåtelse av jakt Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola

Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresavtal Tillfällig bostad för studerande på Edelviks folkhögskola Hyresvärd Edelviks folkhögskola Skellefteåvägen 1 937 32 Burträsk Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs:.... 1. Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Stadgar för Bostadsföreningen Gröndalsgården u.p.a. Denna förening bildades den 3 augusti 1918 under namnet Gullvivan 11 u.p.a. 1 Namn och ändamål. Föreningens firma är Bostadsföreningen Gröndalsgården

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget.

Krav på medlemmar i Brygglaget Enbart den som är medlem i LFT har rätt att vara medlem i Brygglaget. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, "LFT", och ett antal av LFT:s medlemmar, "Brygglaget", som anlagt en gemensam brygga på LFT:s vatten, har träffats följande AVTAL (x) Bakgrund LFT

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1.

AVTAL. Sjöbodslaget har byggt en bod ( Sjöboden ) på fastigheten [ ] ( Sjöbodsfastigheten ), med beteckning [ ] på bilagd kartskiss i bilaga 1. Mellan Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening, LFT, och ett antal av LFT:s medlemmar, Sjöbodslagen, som anlagt en gemensam sjöbod på LFT:s mark, har träffats följande AVTAL Bakgrund 1 LFT äger fastigheterna

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2009-09-20 Avtal Automatiska brandlarm Mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och: org nr: har följande avtal träffats om utryckning till anläggningens

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme VL-Kollektivtrafikförvaltningen Org.nr 232100-0172 www.vl.se 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde

Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde KALLELSE 1 2012-11-09 Ledamöter inst. styr. Livsmedelsteknik Institutionen för livsmedelsteknik Ingrid Ristilammi Institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik kallas till sammanträde Tid:

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen ARRENDEAVTAL Godkända av ordinarie årsmöte 2005-03-13 Upplåtare: Torskogs Sommarstugeförening Ekonomisk Förening c/o Pekka Mustonen Lilla Torskogsbacken 6 423 53 Torslanda I det följande kallad föreningen

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA

HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ FOLKHÖGSKOLA Hyresvärd Sigtuna folkhögskola Manfred Björkqvists allé 20 193 22 Sigtuna Hyresgäst Namn: Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB

AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB AVTAL OM ARRENDE MELLAN BORLÄNGE KOMMUN OCH LENNHEDEN VATTEN AB 1 Detta avtal om arrende ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan 1. Borlänge kommun, 212000-2239 ( Kommunen ) 2. Lennheden Vatten AB, 556765-4750

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1/5 Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1 Upplåtelse Lahälla Granit Marina (LGM) upplåter enligt nedan

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola

Bilaga 9 HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA. Löftadalens Folkhögskola Bilaga 9 Hyresvärd HYRESAVTAL TILLFÄLLIG BOSTAD FÖR KURSDELTAGARE PÅ LÖFTADALENS FOLKHÖGSKOLA Hyresgäst Löftadalens Folkhögskola Box 193, 439 05 ÅSA Namn:_ Personnr: Kurs: 1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål

Läs mer