Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för nyttjanderätt till kajplats. 1 Allmänt. 2 Avtalstid/uppsägning"

Transkript

1 Villkor för nyttjanderätt till kajplats 1 Allmänt 1.1 Bakgrund, syfte Utgångspunkten för detta avtal är att innerstadskajer som förvaltas av Stockholms Hamn AB (nedan benämnt Hamnen) och som inte nyttjas för den kommersiella trafiken, kan upplåtas för fritidsfartyg. Dessa fartygs användningssätt, förläggning, nyttjande, utseende, skötsel m.m. är en viktig del för stadsmiljön och det finns ett gemensamt intresse i att dessa fartyg finns med som en del av Stockholms stadsbild och den maritima miljön. Detta avtals huvudsakliga syfte är att upplåta kajplats till fritidsfartyg; fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. Detta innebär t.ex. att Nyttjanderättshavaren ska kunna företa sjöresa på så sätt att fartyget med kort varsel ska kunna flytta (eller förhalas)med egen maskin till annan plats om så behövs, i enlighet med villkoren i detta avtal (se bl.a. punkt 10). 1.2 Kajplats för fritidsfartyg med angiven och registrerad ägare Hamnen upplåter kajplats för fartyg som byggts exempelvis som arbets-, last- eller passagerarfartyg och som används av fartygsägarens personliga fritidsbruk (fartygsägaren benämns nedan Nyttjanderättshavaren), alternativt för annan be grän sad verksamhet som inte är bygglovpliktig eller omfattas av annan tillståndplikt enligt lag eller författning. Kajplatsen är upplåten endast för det i avtalet angivna Fartyget och angiven registrerad(e) ägare, tillika Nyttjanderättshavare. Upplåtelse av kajplats sker endast till fysisk person och han eller hon ska vara registrerad ägare eller delägare till Fartyget. 1.3 Fritidsfartyg med boende Fritidsfartyg som ligger vid kajplatsen enligt detta avtal (Fartyget) får nyttjas för boende endast om det anges på avtalets sid. 2 (Fritidsfartyg med boende), med bibehållet syfte att fritidsfartyget ska kunna företa sjöresa. 1.4 Kajplatsens utformning, förändring Nyttjanderättshavaren är skyldig att acceptera att Hamnen anvisar annat fartyg att lägga till längs med Fartygets fartygssida och ska medverka till detta och till att en säker förtöjning och passage till och från kaj möjliggörs. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av sådan anvisning eller verkan av den. Se även punkterna 4 (om avgifter) och 10 (tillträde m.m.) nedan. Blankett: Reparations- eller underhållsarbeten STOCKHOLMS HAMNAR Vi finns i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär Reparations- och underhållsarbeten samt ombyggnads- eller tillbyggnadsarbeten på Fartyget eller annat får ske vid kaj endast i den mån de inte stör omgi vande fastigheter och kringboende samt med beaktande av gällande miljö- och säkerhets föreskrifter. Hamnens skriftliga tillstånd ska inhämtas innan sådana arbeten påbörjas. 2 Avtalstid/uppsägning 2.1 Avtalstid Upplåtelsen gäller för den tid som anges på s. 2 i avtalet. STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, STOCKHOLM TELEFON , FAX , inf PG , BG , ORG NR STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB

2 Orsaken till att avtals- och förlängningstider ska vara de som anges på sid. 2 i avtalet även i fall då avtalet avser Fritidsfartyg med boende, är att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, att Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. 2.2 Ingen rätt till förlängning av avtal (Fritidsfartyg med boende) Rätten enligt detta avtal ska under inga förhållanden vara förenad med rätt till förlängning eller rätt till ersättning vid upphörande. Orsaken till detta är att - då det gäller Fritidsfartyg med boende - att Nyttjanderättshavarens boende på stället inte avses vara permanent, Nyttjanderättshavarens boende på lång sikt inte är fastlagt, att underhållsarbeten på och invid kajen förestår samt att Hamnens planering på lång sikt för hamnområdet inte är fastlagd. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till ersättning eller ny kajplats med anledning av upp-låtelsens upphörande. Beträffande avtal för Fritidsfartyg med boende, som upphört att gälla på grund av att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål, har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats (ordinarie kajplats eller kajplats för Fritidsfartyg med boende). Hamnen ska även undersöka möjligheterna för sådan Nyttjanderättshavare (vars avtal för Fritidsfartyg med boende blivit uppsagt p.g.a. att Hamnen behöver kajplatsen för annat ändamål) att tillfälligt ligga vid reparationskaj eller liknande, under den tid detta är möjligt. 2.3 Prövoår vid nyupplåtelse, eventuellt avtal om förlängning Om avtalet avser nyupplåtelse (att skilja från förlängning av pågående avtalsförhållande) så gäller avtalet under 12 månader fr.o.m. dagen då det undertecknats av Hamnen. Första året är att betrakta som ett särskilt prövoår. Om parterna skriftligen överenskommer om det senast en månad före avtalstidens utgång så förlängs avtalet med 12 månader i sänder med uppsägningstid enligt vad som angetts på sid Återtagandeförbehåll och förtida upphörande Om kajplatsen behöver användas av Hamnen för annat ändamål har Hamnen, oaktat överenskommen avtals- och uppsägningstid, rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid från uppsägningstidpunkten. Vidare ska även p 2.2 (ingen rätt till förlängning) ovan gälla. Om avtalet upphör att gälla i förtid (avtal för Fritidsfartyg med boende upphör aldrig att gälla i förtid) har Nyttjanderättshavaren förtur i kölista till ny kajplats. 2.5 Avflyttning av fartyg vid avtalets upphörande Vid avtalets upphörande ska Nyttjanderättshavaren omedelbart avflytta Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnen för ev. skada. Om Fartyget inte bortforslas ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet.

3 3 Överlåtelse och upplåtelse i andra hand Nyttjanderätten är personlig och får inte överlåtas utan Hamnens skriftliga medgivande. Överlåts Fartyget, utan Hamnens skriftliga medgivande, upphör detta avtal att gälla vid tidpunkten för överlåtelsen. Hamnen bestämmer ensam om kajplats på samma eller annan plats ska upplåtas till förvärvaren. Nyttjanderättshavaren får inte helt eller delvis i andra hand upplåta kajplatsen, Far tyget eller fartygssida utan i förväg ha inhämtat skriftligt medgivande från Hamnen. 4 Avgift 4.1 Reglering av avgift Avgifter regleras i enlighet med den för varje tid gällande prislistan, för Hamnens tjänster. Uppräkning sker i normalfallet årligen per den 1 januari. 4.2 Premieavgift för fritidsfartyg Utöver avgiften för den upplåtna kajplatsen förbehåller sig Hamnen rätten att ta ut en obligatorisk avgift för Hamnens kostnad vid införandet av en generell allmän gruppansvarsförsäkring, om Nyttjanderättshavaren inte visar sig ha egen motsvarande försäkring (se s. 2 i avtalet samt punkt 5 nedan). 4.3 Avgift för avfall mm Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av avfall. Om avfall, se vidare punkt 12 nedan. 4.4 Fakturering Avgifterna ska faktureras och betalas månads- eller kvartalsvis i förskott, enligt vad som anges på sid. 2 i avtalet. Vid försenad betalning ska Nyttjanderättshavaren betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förord ningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 4.5 Ingen nedsättning av avgift pga hinder eller men Nyttjanderättshavaren har inte rätt till nedsättning av avgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att Hamnen låter utföra underhåll eller renovering av kaj eller hamnplan. Ej heller föreligger rätt till annan ersättning - för hinder eller men i nyttjanderätten - av vad slag det må vara. Behöver Fartyget flyttas och erbjuder Hamnen inte annan kajplats utgår ingen avgift enligt för tid då kajplatsen inte nyttjas. 4.6 Mervärdesskatt Hamnen är mervärdesskattskyldig för upplåtelsen av nyttjande rätten. Nyttjanderättshavaren ska utöver avgiften betala vid varje till fälle gällande mervärdesskatt. 5 Försäkring För Fartyg som omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen (se s. 2 i avtalet) gäller försäkringen endast under förutsättning att Nyttjanderättshavaren

4 kontinuerligt fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och att samtliga villkor i fråga om Fartyget är uppfyllda. Vid ett försäkringsärende svarar Nyttjanderättshavaren för eventuell självrisk. För Fartyg som inte omfattas av den obligatoriska gruppansvarsförsäkring som tillhandahålls genom Hamnen ska Nyttjanderättshavaren teckna försäkring samt för Hamnen uppvisa gällande försäkringsbrev. Sådan försäk ring ska omfatta miljöskada, ansvar mot tredje man, bärgning och bortforsling av sjunket vrak. 6 Fartygets skick m.m. 6.1 Införande i fartygsregistret Fartyget ska under hela tiden då avtalet har giltighet vara infört i det svenska fartygsregistret alternativt annat nationellt fartygs register. Nyttjanderättshavaren ska vid avtalets undertecknande till Hamnen över lämna kopior av registreringshandlingar. 6.2 Skick, däckplan Fartyget ska alltid vara i ett gott skick och hållas städat och fritt från upplag på däck. Brandfarlig eller explo siv utrustning och material ska hanteras i enlighet med gällande före-skrifter. 6.3 Sjövärdighet Fartyget ska alltid vara sjövärdigt och utrustat med ett fungerande framdrivningsmaskineri eller master och fungerande segelutrustning, så att det utan större förberedelser kan företa en sjöresa om minst 20 distansminuter inom Stockholms innerskärgård. 6.4 Torrsättning och besiktning Fartyget ska torrsättas minst en gång vart femte år, räknat från det torrsättningsår som anges på s.1 i avtalet. Vid torrläggning ska utföras kontroll och underhållsarbeten. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna uppvisa besiktningsintyg av auktoriserad besiktningsman om att under den gångna femårsperioden skett torrsättning och att eventuella brister åtgärdats. Dispens kan ges efter särskild skriftlig ansökan. 6.5 Länspump Fartyget ska med anpassning till Fartygets konstruktion och storlek vara försett med minst en väl fungerande länspumpanordning, med en kapacitet som inte får understiga 100 liter per minut och med en lyfthöjd på 4 meter. Länspumpen ska då Fartyget är obemannat vara ansluten till elnätet och utrustat med nivåvakt. 6.6 Synligt fartygsnamn Fartyget ska vara försett med fast anbragt, från kajsidan väl synligt namn överens stämmande med det i fartygsregistret registrerade namnet. 6.7 Förtöjningsutrustning Fartyget ska vara utrustat med förtöjningsutrustning och fendrar som säkerställer en vid alla tidpunkter och väderleksförhållanden säker förtöjning. 6.8 Brandskydd Fartyget ska vara utrustat med erforderligt antal, dock minst 2, vid varje tidpunkt fungerande brand släckare varav 1 st. pulversläckare om minimum 9 kg samt 1 st. skumsläckare om minimum 9 kg. Fartyget ska vara utrustat med tillräckligt antal brandvarnare.

5 Fritidsfartyg med boende ska ha en brandskyddsplan.. Brandskyddsplanen ska vara utformad i enlighet med Hamnens Brandskyddsbeskrivning (finns i Hamnens driftsföreskrifter) och en kopia på brandskyddsplanen ska överlämnas till Hamnen. Detta innebär bl.a. att brandsläckare samt brandlarm med ljud och ljussignal måste finnas på däck. 6.9 Hamnens rätt att besiktiga Fartyget Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, har rätt att få tillträde för besiktning av Fartyget och kontroll av relevant fartygsdokumentation. Före sådan åtgärd ska meddelande lämnas till Nyttjanderättshavaren. Hamnens besiktning och bedömning av Fartyget syftar endast till att kontrollera om Fartyget uppfyller Hamnens krav för att ligga vid Hamnens kaj och annars kraven enligt detta avtal. Sådan besiktning befriar inte Nyttjanderättshavaren från dennes ansvar för Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick Nyttjanderättshavarens besiktningsansvar Hamnens besiktning eller bedömning av Fartyget syftar till att tillgodose Hamnens behov. Besiktningen eller bedömningen innebär att Hamnen inte i något avseende för Nyttjanderättshavarens räkning eller behov gör besiktning eller bedömning av Fartygets lämplighet, säkerhet eller skick. Sådant ansvar vilar helt på Nyttjanderättshavaren. 7 Fartygets användningsområde Kajplatsen får endast nyttjas för det ändamål som anges på sid. 2 i avtalet. Används platsen eller Fartyget för annat ändamål och vidtas inte rättelse efter anmaning i rekommenderat brev har Hamnen rätt att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande. 8 Driftsföreskrifter m.m. Det åligger Nyttjanderättshavaren att vid utövandet av nyttjanderätten i allt rätta sig efter gällande hamnordning, lagar och författningar, myndighetsföreskrifter och myndighetsbeslut, driftsföreskrifter, förhållningsregler, hamnordning i tillämpliga delar samt efter de anvisningar som lämnas av hamnbefäl. Ovanstående innebär att Nyttjanderättshavaren t.ex. ska på egen bekostnad uppfylla och efterleva de anvisningar och krav som stadsbyggnads nämnd eller annan kommunal nämnd eller statlig myndighet ställer eller kan komma att ställa under avtalstiden i fråga om bygglov, miljöskydd, brandsäkerhet och liknande. Om avlopp, avfall m.m., se punkt 12 nedan. 9 Hamnplan 9.1 Transporter till och från Fartyget Nyttjanderättshavaren har rätt att nyttja hamnplanet, som angränsar till den upplåtna kajplatsen, för direkta transporter till och från Fartyget om inte särskild restriktion meddelats. 9.2 Ordning på Hamnplan Hamnplanen får inte nyttjas för upplag, parkering eller liknande eller för underhålls- eller andra arbeten utan Hamnens skriftliga tillstånd.

6 Det är förbjudet att utan särskilt skriftligt med givande från Hamnen belamra hamnplan t.ex. med blomsterlådor, stolar, bord, brevlådor, skyltar och liknande. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad låta bortföra vad Nyttjanderättshavaren i strid mot denna bestämmelse förvarar på hamnplan om inte Nyttjanderättshavaren efter uppmaning omedelbart själv ombesörjt bortforslingen. 9.3 Skick på landgång Nyttjanderättshavaren ansvarar för landgång i anslutning till kaj platsen och för dess skick och ska på egen bekostnad ombesörja snöröjning och sandning av. Landgång får inte vara utfor mad på ett sådant sätt att nyttjandet av hamnplanet eller allmänhetens passage onödigtvis förhindras. 9.4 Skick vid avflyttning När Nyttjanderättshavaren är skyldig att avflytta ska kaj- och hamnplan lämnas väl avröjt och städat. Hamnen har rätt att på Nyttjanderättshavarens bekostnad vidta avröjning och städning om Nyttjanderättshavaren under låter detsamma. 10 Tillträde, anordningar för allmänt ändamål m.m. Nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna Hamnen tillträde för besiktning, tillsyn och underhåll av kajen, över och under vattenlinjen, och att låta Hamnen, eller den som har Hamnens uppdrag, anlägga, bibehålla, nyttja och borttaga för allmänt ändamål avsedda anordningar. Vidare ska Nyttjanderättshavaren acceptera och anpassa sitt nyttjande till sådan förändring som kan påfordras av Hamnen, allt under förutsättning att Nyttjanderättshavaren fått meddelande i förväg om den förestående förändringen. När så är påkallat med hänsyn till trafiken, ordningen eller liknande omständighet, har Hamnen rätt att meddela erforderliga föreskrifter eller anvisningar rörande Fartygets förtöjning, landgångars placering på hamnplanet etc. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens åtgärder enligt denna punkt eller verkan av dem. 11 Anvisningar om förhalning till annan plats mm Nyttjanderättshavaren ska följa Hamnens direktiv rörande förhal ning, förtöjning m.m. och då så påfordras förhala till annan anvisad plats. Hamnens meddelande, till Nyttjanderättshavaren om att Fartyget måste förhala till annan anvisad plats, ska lämnas så snart detta kan ske. Om Hamnens direktiv gällande förhalning och förtöjning m.m. inte följs har Hamnen rätt att vidta åtgärden eller andra erforderliga åtgärder på Nyttjanderättshavarens bekostnad. Nyttjanderättshavaren har inte rätt till avgiftsnedsättning för men i nyttjanderätten eller till ersättning för skada med anledning av Hamnens direktiv enligt denna punkt eller verkan därav. 12 Avlopp, avfall, el m.m Stockholms stads regler för avfall Nyttjanderättshavaren förbinder sig att följa Hamnens och Stockholms Stads föreskrifter om omhändertagande av avfall från Fartyget

7 12.2 Hamnen tar emot hushållsavfall Hamnen tar emot avfall som uppstår i samband med användandet av Fartyget, såsom hushållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall (2 SJÖFS 2001:13). Hamnen har rätt att ta ut en generell avgift för hanteringen av ovanstående avfall. Nyttjanderättshavaren ansvarar för att hushållsavfallet som lämnas till Hamnen är källsorterat Svart- och gråvatten, gällande bestämmelser Svartvatten (wc-avloppsvatten), gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) eller annat orent vatten ska hanteras enligt gällande lagbestämmelser och myndighetsföreskrifter. Varken svartvatten (wc-avloppsvatten) eller gråvattenavlopp (bad-, disk- och tvättvatten) får släppas ut i vattnet (recipienten) Ansvar för vatten-, avlopps-, tele- och elförsörjning Hamnen varken bekostar, ansluter, installerar, underhåller eller ansvarar på något annat sätt för Fartygets vatten-, avlopps-, el- eller teleförsörjning, såvida inte detta skriftligen överenskommits. Nyttjanderättshavaren, som själv svarar för sådan försörjning, ska teckna erforderliga abonnemang och svara för samtliga kostnader härför Anslutning till det allmänna avloppsnätet (Fritidsfartyg med boende) Fritidsfartyg med boende ska vara anslutet till det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB:s ledningsnät) och uppfylla de krav och villkor som innehavaren av det allmänna avloppsnätet (Stockholm Vatten AB) ställer för hantering av avloppsvattnet. Nyttjanderättshavaren ska följa de anvisningar Hamnen lämnar gällande anslutningen till det allmänna avloppsnätet Leverans av elström och vatten Fartyget kan träffa avtal med Hamnen om leverans av elström och vatten vid kajplatser där sådant är framdraget. Ersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt av Hamnen fastställda priser och enligt svensk lag Septiktank Nyttjanderättshavaren med Fartyg som är utrustat med septiktank (se sid. 1 i avtalet) ska för septiktankstömning hänvända sig till någon befintlig tömningsstation. Nyttjanderättshavaren ska vid varje tidpunkt kunna på begäran visa intyg om var och på vilket sätt septiktanken tömts under den gångna 12-månadersperioden. 13 Förverkande Hamnen är berättigad att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande om Nyttjanderättshavaren dröjer med betalning av avgiften efter förfallodagen och inte rättar sig efter betalningspåminnelse, eller i övrigt bryter mot de villkor och bestämmelser som här avtalats och efter anmodan i rekommenderat brev från Hamnen inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger Nyttjanderättshavaren till last är av ringa betydelse

8 Är nyttjanderätten förverkad ska Nyttjanderättshavaren omedelbart borföra Fartyget från kajområdet och ersätta Hamnens skada. Om Fartyget inte bortförs ska Nyttjanderättshavaren ersätta alla de kostnader Hamnen åsamkas för att flytta Fartyget från kajområdet. 14 Personuppgifter Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och kan komma att användas för kontroll mot folkbokföringsregister, telefonregister, fartygsregister och andra för verk sam heten relevanta register. Fartygs- och personuppgifter kan också komma att lämnas ut till berörda myndigheter (Kommunala, Folkbokföring) och försäk rings givare för den aktuella kajen. Nyttjanderättshavaren accepterar och är införstådd med ovanstående. 15 Övrigt Nyttjanderättshavaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål skriftligen till Hamnen meddela varje förändring av de i avtalet angivna kontaktuppgifterna eller uppgifterna rörande Fartyget (sid. 1) eller rörande verksamheten (sid. 2). Nyttjanderättshavaren är vid nämnvärd bortovaro skyldig att till Hamnen överlämna skriftlig fullmakt för angivet ombud att föra nyttjanderättshavarens talan, vilken fullmakt ska omfatta rätt att ta emot uppsägning för nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är också skyldig att vid förfrågan besvara de inventerings- och fråge for mulär som utsänds av Hamnen. Stockholm den Stockholms Hamn AB Org nr Stockholm den personnr Torbjörn Persson Hamn- och Trafikavdelningen Namnförtydligande

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Hyra ut lägenheten i andra hand?

Hyra ut lägenheten i andra hand? Hyra ut lägenheten i andra hand? För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand gäller att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Detta kan vara studier eller tillfälligt arbete på en annan ort,

Läs mer

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm

Emmaboda-Torsås 2009-09-20. Avtal. Automatiska brandlarm Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 2009-09-20 Avtal Automatiska brandlarm Mellan Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås och: org nr: har följande avtal träffats om utryckning till anläggningens

Läs mer

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme

April 2015. Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme Allmänna villkor för försäljning av reklamutrymme 1. Inledande bestämmelser A. Dessa allmänna villkor gäller för avtal om upplåtelse av reklamutrymme på och i bussar samt vid väderskydd/busskurer utanför

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/06 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme för vin m.m. Allmänna bestämmelser vin mm. 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson AVTALSVILLKOR 1(7) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2014-02-19. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS Boghammar Marin AB förbehåller sig rätten att ändra i dessa allmänna villkor. Gällande villkor finns att erhålla från Boghammar Marin AB eller går att ta del

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL Mellan (Förlaget), och 1. 2. 3. 4. (n), har härmed följande avtal träffats beträffande utgivning av ns verk med titeln: (Verket) avsett för (målgrupp). 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer