I egenskap av ombud för Milan Sevo, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I egenskap av ombud för Milan Sevo, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern."

Transkript

1 Stockholms tingsrätt Box Stockholm ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande Milan Sevo, c/o ReclaimJustice Sweden AB Box Lidingö Ombud Svarande Torgny Jönsson ReclaimJustice Sweden AB Box 1024, Lidingö Staten genom Justitiekanslern, Box Stockholm Saken Skadestånd på grund ärekränkning enligt artikel 8 och 10 Europakonventionen 1 samt avseende kränkning av artikel 13 Europakonventionen. Forum 10 kap 2 rättegångsbalken I egenskap av ombud för Milan Sevo, enligt bifogad fullmakt, ansöker jag om stämning å Staten genom Justitiekanslern. 1. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Reclaimjustice Sweden AB Box 1024 SE Lidingö, Sweden Tel: E-post: Sida 1 av 8

2 YRKANDE Milan Sevo yrkar att Staten förpliktas att till Milan Sevo utge kronor utgörande ersättning för ren förmögenhetsskada. Milan Sevo yrkar att Staten förpliktas att till Milan Sevo, som ideellt skadestånd, utge kronor utgörande ersättning för den tid som Milan Sevo tvingats vistas utanför Sverige på grund av kränkning av hans konventionsenliga rättigheter. Ränta yrkas på kronor enligt 6 räntelagen från dagen för delgivning av stämning till dess betalning sker. Milan Sevo yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare anges. GRUNDER Omständigheter Milan Sevo kom till Sverige 1979, tillsammans med sin mamma och sina två syskon. Han skulle fylla 11 år och kom att bo i Vårby i södra Stockholm. I mars år 2000 erhöll han svenskt medborgarskap. Vårby var en tuff miljö och snart hamnade Milan i ett gäng som snattade lite av varje i butikerna. Efter flytt från Vårby blev det några år med idrott och skötsamhet. Efter faderns död 1984 drogs Milan in i gängen med kriminella i förorten. Det blev starten för Milans brottskarriär vilken så småningom skapade ryktet om Milan, som det har uttryckts, den Svenske Gudfadern. Milan Sevo har dömts för framförallt misshandel och vapenbrott, med en sammanlagd strafftid om ca sex år. I sammanhanget ska nämnas att det i flera fall rör sig om brott som Milan Sevo fälldes för under sina ungdomsår och att han inte i något fall dömts till en längre påföljd än två års fängelse. Milan Sevo har av media och på internetsidor utpekats som ansvarig för ett stort antal brott för vilka han aldrig har fällts och i flertalet fall inte åtalats eller ens delgivits misstanke. Han har frikänts i flera fall av åtal som saknat grund. Sida 2 av 8

3 Milan Sevo har även av media och på internetsidor anklagats för att ha erhållit sitt svenska medborgarskap genom att ha erlagt muta till beslutsfattare vid Migrationsverket. Milan Sevo har aldrig ens hörts i anledning av det påstådda mutbrottet. Milan Sevo tvingades lämna Sverige, då den ryktesspridning som förekom i media och på internet medförde en hotbild om dödligt våld mot honom, hans familj och närmaste släktingar. Ryktesspridningen i media och på internet medförde även att han förlorade avsevärda tillgångar och miste alla försörjningsmöjligheter i Sverige. Milan Sevo har i media och på internet utpekats som, bland annat gangsterkung, ledare av den organiserade brottsligheten i Sverige, hjärnan bakom det uppmärksammade helikopterrånet och ansvarig för en lång rad mord i samband med det polisen kallade uppgörelser i den undre världen. Dessutom har Milan Sevo i media och på internet anklagats för att vara hjärnan bakom smuggling av stora mängder vapen och narkotika till Sverige. I nästan samtliga fall har media hänvisat till anonyma källor inom polisen och gömt sig bakom meddelarskyddet. Milan Sevo har inte fällts för ovannämnda brott som han utpekats för och han har inte heller av domstolarna ansetts vara någon ledare av organiserad brottslighet. Alla grundlösa påståenden och utpekanden av Milan Sevo som grov brottsling utgör objektivt förtal vilket konstituerar ärekränkning. Milan Sevo gör gällande att det i samtliga fall rör sig om osanna faktauppgifter och inte värdeomdömen. När yttranden i tal eller skrift innefattar ett angrepp på en persons goda namn och rykte kommer yttrandefriheten i konflikt med rätten till skydd för den personliga integriteten. Europadomstolen har i ett antal avgöranden visat att yttrandefriheten får vika. En avvägning enligt den proportionalitetsprincip som genomsyrar Europakonventionen måste göras i det enskilda fallet. Det förtal som Milan Sevo fortlöpande utsatts för i media och på internet är att anse som grovt. Staten har inte gjort vad som ankommer på Staten, för att förhindra brotten. Milan Sevo menar också att Statens underlåtenhet att förhindra de trakasserier som han och hans familj har utsatts för på internetsidor, tillgängliggjorda i Sverige, har försatt honom och hans familj i omedelbar Sida 3 av 8

4 livsfara. Han har blivit beskjuten och allvarligt skadad, som han menar, med anledning av utpekandet av honom som ledare för en brotts-gruppering. Staten har inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att skydda hans och familjens liv. Staten tillhandahåller inte effektiva rättsmedel för att förhindra trakasserier på internetsidor som utgör hot mot liv och hälsa, vilket i sig utgör kränkning av artikel 13 Europa-konventionen. Milan Sevo gör gällande att hans och familjens tillvaro slagits i spillror på grund av Statens underlåtenhet att uppfylla hans grundlagsskyddade rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 och förbud mot ärekränkning enligt artikel 10 Europakonventionen. Rättslig grund Artikel 8 Europakonventionen ålägger konventionsstaterna att garantera var och en som befinner sig under deras jurisdiktion vissa rättigheter. Enligt artikel 8 Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Artikel 8 ålägger staten att vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär. Staten kan bryta mot artikel 8 genom att tolerera en existerande situation eller genom att inte skapa ett tillräckligt rättsligt skydd. Staten kan då bli ansvarig för sin underlåtenhet trots att det specifika övergrepp, som visat att det rättsliga skyddet var otillräckligt, har utförts av en enskild person för vars handlande staten i och för sig inte är ansvarig. 2 Milan Sevos rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen har kränkts genom obestyrkta anklagelser i media och internet om brott. Publiceringarna har inte tillgodosett ett allmänt intresse (jfr Europadomstolens mål Guergenidze mot Georgien). Milan Sevos rättigheter enligt artikel 8 Europakonventionen har också kränkts genom att han av svensk polis, utan grund, utpekats som ledare av brottsorganisation samt som skyldig till brott vilka han inte fällts för (jfr Europadomstolens mål Cemalettin Canli mot Turkiet). 2. Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, uppl 4:1, s 346ff Sida 4 av 8

5 Artikel 10 Artikel 10 Europakonventionen behandlar yttrandefriheten, vilken är en av demokratins stöttepelare. Artikel 10 anger emellertid också att friheten medför ansvar och skyldigheter. Bland annat inskränker skyddet för annans goda namn och rykte yttrandefriheten enligt artikelns p 2. I många fall måste yttrandefriheten vika när den kommer i konflikt med skyddet för den personliga integriteten. Frågan blir om proportionalitet mellan det allmänna intresset av yttrandefrihet och den enskildes intresse av att inte utsättas för spridning av ärekränkande uttalanden. Av Europadomstolens praxis framgår att samtidigt som journalister har en stor frihet att rapportera om händelser av allmänt intresse, så har de ett ansvar för att i rimlig utsträckning försöka verifiera att uppgifter som kan skada andra personer är korrekta. Det är skillnad mellan värdeomdömen och faktauppgifter. Uppgifter om fakta kan normalt verifieras varför det ställs större krav på publicering av faktauppgifter än av värdeomdömen. Vid publicering av uppgifter om Milan Sevos påstådda men inte styrkta brottslighet har hänvisningar i de flesta fall gjorts till poliskällor. Det har varit fråga om faktauppgifter vilka varit möjliga att verifiera före publicering. Detta har inte skett på ett betryggande sätt och uppgifterna har i efterhand visat sig sakna grund. Milan Sevo är av uppfattningen att det varit polisens taktik att utpeka honom för brott utan att det funnits stöd i faktiska förundersökningar. Bland journalister torde det ha varit känt att polisen agerade på detta sätt. Milan Sevos rättigheter enligt artikel 10 Europakonventionen har kränkts därför att publicerade faktauppgifter varit ärekränkande och publicering utan korrekt verifiering skett. Anklagelserna har varit utomordentligt allvarliga varför det inte har varit proportionerligt med stöd av yttrandefriheten (jfr bl a Europa-domstolens mål Radio France m fl mot Frankrike och Verdens Gang och Aase mot Norge). Sida 5 av 8

6 Artikel 13 Konventionens principiella utgångspunkt är att överträdelser i första hand ska beivras på det nationella planet. Det är inte tillräckligt att det formellt finns rättsmedel i det nationella rättssystemet. Det måste vara ett rättsmedel som jurister och sakkunniga anser erbjuder reella möjligheter till prövning av den fråga som berör rättigheter enligt konventionen. 3 Det måste vara praktiskt möjligt för berörd person att använda rättsmedlet. I Milan Sevos fall har falska anklagelser i media riktats mot honom från anonyma källor inom polis och åklagarväsendet. Samtidigt ger källskyddet ett skydd åt de medier som publicerat de oriktiga uppgifterna. Staten erbjuder inte något effektivt rättsmedel för Milan Sevo att få upprättelse eller för att rikta skadeståndsanspråk mot de anonyma källor inom polis och åklagarväsende som lämnat de förtalsgrundande uppgifterna. Milan Sevo har utsatts för förtal och trakasserier på en rad internetsidor. De förtalsgrundande uppgifterna har lämnats av anonymiserade personer som endast uppgivit ett alias. De förtalsgrundande uppgifterna har publicerats på internetsidor som i flera fall distribuerats av serverföretag utanför svensk jurisdiktion. Staten erbjuder därmed inte heller något effektivt rättsmedel för Milan Sevo att få upprättelse eller för att rikta skadeståndsanspråk mot de anonyma källor som lämnat de förtalsgrundande uppgifterna på internet. Skadan Milan Sevo tvingades att under panikartade former lämna Sverige. Detta på grund av den hotbild som framkallats av svenska myndigheters underlåtenhet att beivra de kränkningar som han utsattes för av media och på internet. I den uppkomna situationen såldes hans bostadsrätt i Stockholm till ett pris som betydligt understeg marknadsvärdet. Flytten från Sverige medförde i övrigt omfattande inkomstbortfall och kostnader på grund av förhöjda levnadsomkostnader för familjen. 3. Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, uppl 4:1, s 506f Sida 6 av 8

7 Milan Sevo gör gällande att han även är berättigad till ideellt skadestånd med hänvisning till att han ofrivilligt tvingats att lämna Sverige på grund av svenska myndigheters underlåtenhet att uppfylla konventionsenliga åtaganden. En underlåtenhet som även kom att drabba hans minderåriga söners skolgång. Såväl ren förmögenhetsskada som ideell skada kommer att preciseras i samband med ingivande av skriftlig bevisuppgift. Det råder ett direkt orsakssamband mellan de kränkningar som Milan Sevo utsatts för och skadan. Svensk domstols behörighet Skadestånd på grund av förmögenhetsskada och ideellt skadestånd kan utan stöd i lag dömas ut vid kränkningar av rättigheter som hänförs till Europakonventionen. Detta har klarlagts genom bland annat avgöranden av Högsta domstolen (se NJA 2005 s.462, NJA 2009 N 70 och NJA 2010 s.363). Presumtion om skada vid kränkning Av Europadomstolens praxis framgår att det finns en stark presumtion för att en kränkning av rättighet också har medfört en skada. Staten har därmed att visa att en inträffad kränkning på grund av särskilda omständigheter har saknat betydelse för den som har utsatts för kränkningen. Om inte annat kan visas skall kränkningen anses ha medfört en skada och därmed föreligger det grund för ansvar. Sida 7 av 8

8 BEVISNING Muntlig Förhör under sanningsförsäkran med Milan Sevo. Milan Sevo ska höras om samtliga omständigheter i målet till styrkande av att Staten genom brott mot artikel 8 och 10 Europakonventionen förorsakat honom skada på angivet sätt samt till styrkande av skadan. Skriftlig Skriftlig bevisning inges separat. Bevisningen kan senare komma att kompletteras. Lidingö som ovan Torgny Jönsson Sida 8 av 8

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm

Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson. Staten genom Polismyndigheten 1 Box 12256 102 26 Stockholm Stockholm den 5 mars 2015 Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm ANSÖKAN OM STÄMNING Kärande: N.N. Ombud: Jur. kand. John Stauffer Jur. kand. Johanna Westeson Civil Rights Defenders Stora Nygatan

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

DOM 2010-05-12 meddelad i Norrtälje

DOM 2010-05-12 meddelad i Norrtälje 1 meddelad i Norrtälje Mål nr KÄRANDE Nadarajah Sethurupan, född 1978-05-08 Medborgare i Norge Gransdalen 23 D, N-1054 Oslo Norge Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Niclas Carlsson Time

Läs mer

DOM 2013-11-15 Stockholm

DOM 2013-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0115 2013-11-15 Stockholm Mål nr T 3967-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Carina Forsström Höglund, 680928-7128 Stigsbo

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2009 T 4625-08

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2009 T 4625-08 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 december 2009 T 4625-08 KLAGANDE Bo Holm, 350301-6937 Kungs Husby Vålhammar 8823 745 99 ENKÖPING Ombud: Advokat Jan Thörnhammar Advokat

Läs mer

Europakonventionen och skyddet för privatliv i Sverige

Europakonventionen och skyddet för privatliv i Sverige PM 63 2011-01-19 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Martin Brinnen, utredningssekreterare Telefon 08 405 90 09 E-post martin.brinnen@justice.ministry.se Göran Lambertz, ordförande (granskning och vissa

Läs mer

MELLANDOM 2013-05-06 Meddelad i Helsingborg

MELLANDOM 2013-05-06 Meddelad i Helsingborg 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER KÄRANDE 1. KLAS Lennart Bille, 490621-3915 Skrivgatan 12 260 50 Billesholm 2. LARS Mikael Johansson, 600729-4017 Spiréagatan 2 267 40 Bjuv 3. ANDERS Christer Nilsson,

Läs mer

D-UPPSATS. Vittnesskydd

D-UPPSATS. Vittnesskydd D-UPPSATS 2009:047 Vittnesskydd Carin Isaksson Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2009:047

Läs mer

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria PM 66 2011-01-27 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande goran.lambertz@dom.se 08 561 666 13 070 31 288 31 Europakonventionens skydd för privatliv och svensk rätt - diskussionspromemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2013-05-28 Stockholm

DOM 2013-05-28 Stockholm - SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel 030108 2013-05-28 Stockholm Mål nr T 7280-12 1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts mellandom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Henrik Gustavsson, 810729-1992 Fårhusvägen

Läs mer

DOM 2015-04-08 Meddelad i HÄSSLEHOLM

DOM 2015-04-08 Meddelad i HÄSSLEHOLM 1 HÄSSLEHOLMS TINGSRÄTT Enhet 1 DOM 2015-04-08 Meddelad i HÄSSLEHOLM Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Marie Nordström Box

Läs mer

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg. 1. Lars-Erik Jevås Lindåseliden 4, 433 53 Öjersjö

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg. 1. Lars-Erik Jevås Lindåseliden 4, 433 53 Öjersjö Stockholm den 18 december 2014 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Ansökan om stämning Kärande: 1. Lars-Erik Jevås Lindåseliden 4, 433 53 Öjersjö 2. Christina

Läs mer

2010-11-30 PM 56. Yttrandefrihetskommittén. Ju 2003:04

2010-11-30 PM 56. Yttrandefrihetskommittén. Ju 2003:04 PM 56 2010-11-30 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Martin Brinnen, utredningssekreterare martin.brinnen@justice.ministry.se 08-405 90 09 Göran Lambertz, ordförande (granskning och vissa justeringar)

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts mellandom 2012-07-10 i mål nr T 11087-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts mellandom 2012-07-10 i mål nr T 11087-09, se bilaga A tfnb ^H SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2013-05-28 T 7280-12 Rotel 030108 Stockholm Sid l (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts mellandom 2012-07-10 i mål nr T 11087-09, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-05-05 B 1803-09 Rotel 17 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Å m.fl../. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

DOM 2014-03-11 Jönköping

DOM 2014-03-11 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 25 DOM 2014-03-11 Jönköping Mål nr B 1176-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 16 mars 2012 i mål nr B 3198-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2)

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

DOM 2015-11-12 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-11-12 Meddelad i Jönköping 1 Meddelad i Jönköping Mål nr PARTER KÄRANDE Linda ELLINOR Grimmark, 760930-2406 Norrgården Klevarp 5 560 29 Tenhult Ombud: Jur.kand. Ruth Nordström Kristallen Axel Johanssonsgatan 6 754 50 Uppsala Ombud:

Läs mer

Mål nr T 11351-13, enhet 42 Torgny Jönsson./. staten genom JK

Mål nr T 11351-13, enhet 42 Torgny Jönsson./. staten genom JK Stockholms tingsrätt Avdelning 4 Box 8307 104 20 Stockholm 2013-12-10 Mål nr T 11351-13, enhet 42 Torgny Jönsson./. staten genom JK Torgny Jönsson får yttra sig enligt föreläggande med anledning av det

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 30/04 Mål nr A 44/03 Sammanfattning Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, en brevbärare, som för brott utom tjänsten dömts till fängelse i två år

Läs mer

Rättssäkerhet vid beredandet av vård enligt LVU

Rättssäkerhet vid beredandet av vård enligt LVU Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Uppsats i Rättsvetenskap, avancerad nivå VT 2008 Rättssäkerhet vid beredandet av vård enligt LVU Författare: Evelina Wennerlund

Läs mer

Kränkning av personlig integritet i media - en skadeståndsrättslig och immaterialrättslig aspekt

Kränkning av personlig integritet i media - en skadeståndsrättslig och immaterialrättslig aspekt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Thorngren Kränkning av personlig integritet i media - en skadeståndsrättslig och immaterialrättslig aspekt Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz

Läs mer

Sammanfattning av PM 56

Sammanfattning av PM 56 PM 56 a 2010-12-01 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Martin Brinnen, utredningssekreterare martin.brinnen@justice.ministry.se 08-405 90 09 Sammanfattning av PM 56 1. Om promemorian och det fortsatta

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/09 Mål nr A 30/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/09 Mål nr A 30/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 96/09 Mål nr A 30/09 Sammanfattning En yrkesofficer som dömts för sexuellt utnyttjande av underårig till åtta månaders fängelse har sagts upp från sin anställning. Fråga om det förelegat

Läs mer

Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering av bevisuppgift

Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering av bevisuppgift Stockholms tingsrätt Avd 4 enhet 41 Box 8307 104 20 Stockholm Härnösand den 20 augusti 2013 Ert mål nr T 11351-13 Torgny Jönsson./. Staten angående skadestånd; yttrande över föreläggande samt komplettering

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

4.2 Regeringens agerande i ett ärende om avvisning av en marockansk medborgare

4.2 Regeringens agerande i ett ärende om avvisning av en marockansk medborgare 4.2 Regeringens agerande i ett ärende om avvisning av en marockansk medborgare Ärendet Anmälningar Tre anmälningar som inkom till konstitutionsutskottet den 26 november 2008 och den 27 november 2008, bilagorna

Läs mer