Socialnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott 1999-12-14"

Transkript

1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Leif Johansson S Tjänstgörande ers. deltog Övriga deltagare Eira Bring Verksamhetsansvarig Gun Ljunggren-S. 1:e soc.sekr., delvis Göran Fridh 1:e soc.sekr., delvis Nina Bjelke Soc.sekr. delvis Maarit Raaussi Soc.sekr. delvis Johan Abrahamson Alkoholhandläggare deltog Utses att justera Justeringens plats/tid Ally Karlsson Socialkontoret Underskrifter Sekreterare: Gunnar Jönsson Paragrafer: Ordförande: Anders Johansson Justerande: Ally Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Gunnar Jönsson

2 AU 282 Anslagsförbrukning per den Förelåg anslagsförbrukning till och med den Verksamhetschefen Eira Bring redogjorde för anslagsförbrukningen till och med den Prognosen för verksamheten ser fortfarande mycket bra ut och överskottet per den beräknas till c:a 6 mkr. Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet.

3 AU 283 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från restaurang Karön, torget Ronneby, nyårsafton. Göran Bjelkstrand har som företrädare för Restaurang Karön AB, ansökt om tillstånd enligt 7 Kap 5 alkohollagen, att få servera vin och starköl till allmänheten på Ronneby På torget avser sökande att sätta upp ett serveringstält som vindskydd där servering av gulaschsoppa med bröd, mousserande vin med tilltugg samt alkoholfritt alternativ kommer att ske. Arbetsutskottet beslöt att godkänna den av alkoholhandläggaren upprättade utredningen i ärendet, att besluta med stöd av 7 Kap 5 alkohollagen bevilja Restaurang Karön AB tillfälligt serveringstillstånd för vin och starköl tillsammans med angiven meny till allmänheten på Ronneby torg den mellan klockan , att serveringen får ske i enlighet med det markupplåtelseavtal som upprättats med Ronneby Kommuns trafikenhet, samt att sökanden skall bekosta fyra ordningsvakter som Polismyndigheten förordnar för kvällen för att säkerställa ordningen och säkerheten.

4 AU 284 Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten p g a ändrade ägareförhållande från Vägservice i Sverige AB, Galtsjön. Vägservice i Sverige AB (orgnr ) har den ansökt om tillstånd enligt 7 Kap 5 alkohollagen, att få servera vin och starköl året runt till allmänheten, samt spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i hela restauranglokalen, avdelningen för beställnings- och konferensverksam-heten, samt uteserveringen gränsande mot Galtsjön. George Häselbarth har såsom företrädare för bolaget den justerat ingiven ansökan om permanent serveringstillstånd, till att även få bedriva servering av spritdrycker till allmänheten utöver ansökt sortiment om vin och starköl, samt att man önskar att serveringen avslutas senast kl i stället för angiven tid om kl Arbetsutskottet beslöt att godkänna den av alkoholhandläggaren upprättade utredningen i ärendet, att besluta med stöd av 7 Kap 5 alkohollagen bevilja Vägservice i Sverige AB, Galtsjön (orgnr ), tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten i restauranglokalen, avdelningen för beställnings- och konferensavdelningen samt uteserveringen gränsande till Galtsjön, att serveringen av spritdrycker, vin och starköl får påbörjas tidigast kl och avslutas senast kl , samt att tillståndshavaren skall bekosta det antal förordnade ordningsvakter som Polismyndigheten finner nödvändigt vid varje tillfälle för att upprätthålla ordningen och säkerheten.

5 AU 285 Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten, enskild firma Grillhuset, Söderbro 2, Ronneby. Hassib Omid med enskild firma Grillhuset (orgnr ), har den ansökt om tillstånd enligt 7 Kap 5 alkohollagen, att året runt få servera vin och starköl till allmänheten i Grillhusets lokaler, Söderbro 2, Ronneby. Enligt 7 Kap 7 alkohollagen (1994:1738) får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. I detta ligger också att sökanden dokumenterar att han har kunskaper om alkohollagstiftningen. Arbetsutskottet beslöt att godkänna den av alkoholhandläggaren upprättade utredningen i ärendet, samt att med stöd av 7 Kap 7 alkohollagen (1994:1738), utdrag ur propositionen till alkohollagen (prop. 1994/95:89) sidorna och sid. 102, Alkoholinspektionens Måldokument Restauratörsutbildning 1997:2, samt domar fastställda av Kammarrätten i Stockholm , ( ) och i Jönköping ( ), avslå Hassib Omid, med enskild firma Grillhuset (orgnr ) ansökan om att året runt få servera vin och starköl till allmänheten i Grillhusets lokaler, Söderbro 2, Ronneby. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. Besvärshänvisning.

6 AU 286 Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten, enskild firma Nöjespalatset, Kallinge. Alkoholhandläggare Johan Abrahamson informerade ingående för utredningen kring ansökan om serveringstillstånd från Dimitros Avramidis, Nöjespalatset, Kallinge. Arbetsutskottet beslöt att överlämna ärendet till socialnämnden för beslut.

7 AU 288 Socialbidragsprojektet, redovisning. 1:e soc.sekr. Göran Fridh redogör för socialbidragsprojektet. Projektet startade med reducerad personalstyrka i februari Under våren var mottagningsgruppen reducerad med en handläggare. Under hösten har mottagningen varit fulltalig med fyra handläggare. Biståndsgruppen har under våren haft en vakans och under hösten drygt två vakanser. Sammantaget innebär det att personalstyrkan under året i genomsnitt uppgått till 13.7 handläggare mot budgeterade 16 personer. Under 1998 var motsvarande siffra 12 handläggare. Detta till trots har arbetet med att genomföra projektet, utveckla arbetssätt och nya arbetsformer gått vidare. Erfarenheterna hittills upplevs som positiva, jämförelsematerialet för att utvärdera projektet är än så länge litet. Inom ramen för en kurs i utvärdering i socialt arbete kommer en utvärdering av projektets effekter att göras under våren år Projektet är trots svårigheter med personalrekryteringen igång och följer i stort sett planen. Erfarenheterna från personalen är hittills positiva, man upplever att möjligheterna till att arbeta professionellt har ökat och att arbetsmiljön förbättrats. Hittills tyder erfarenheterna på att ungefär dubbelt så många ärenden avslutas inom fyra månader jämfört med tidigare, det vill säga att hjälpbehovet kvarstår inte lika länge. Detta måste ses som en starkt bidragande faktor till kostnadsminskningen med 12.5 %. Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet.

8 AU 289 Normer och riktlinjer för socialbidrag. 1:e soc.sekr. Göran Fridh redogjorde ingående för förslag till ny norm och förändring av riktlinjer för socialbidrag. I den av Ronneby hittills tillämpade vägledande socialbidragsnormen har vissa poster som ingår i rätten till försörjningsstöd enligt 6 b socialtjänstlagen schabloniserats och betalats ut med samma belopp till alla utan redovisningsplikt eller speciell ansökan. Om kostnaden avvikit från schablonen har speciella beslut fattats. De poster som hittills schabloniserats är: - Vårdkostnader (medicin, läkarvård, tandvård) med 250 kronor per vuxen och månad, - Arbetsresor med 265 kronor per vuxen och månad, - Hushållsel med kronor per månad beroende på hushållsstorlek - Hemförsäkring med kronor per månad beroende på hushållsstorlek. Argumenten för schabloniseringen har varit minskad administration, minskat antal extra ansökningar, större integritet, större personligt ansvar. Vid en utvärdering av den delvis schabloniserade normen har en del problem framkommit. För vissa av kostnaderna har kostnadsutvecklingen gjort att administrationen och extra ansökningar ej minskat på grund av schabloniseringen. Erfarenheten av rättstillämpningen talar också för en minskad schablonisering. De poster som efter en samlad bedömning är mindre lämpliga att schablonisera är: - Vårdkostnader. Kostnadsutvecklingen har gjort att många som har vårdkostnader behöver söka extra pengar varvid administrationsvinsten uteblir. Systemet är även svårförståligt för många. - Hemförsäkring. Schabloniseringen innebär att många inte skaffar sig någon hemförsäkring. De poster som är lämpliga att behålla schabloniseringen på är: - Arbetsresor. De flesta har rätt till hjälp med lokala resor och många extra ansökningar undviks. - Hushållsel. Viktigt att hushållets inkomster inte varierar i förhållande till att räkningarna kommer, fungerar bra för dem i lägenhet. Någon större effekt på kostnaden för socialbidrag väntas inte den föreslagna förändringen få.

9 AU 289 Normer och riktlinjer för socialbidrag forts. Ordföranden Anders Johansson föreslog att föreliggande förslag till ny norm och förändring av riktlinjer skulle antagas. Ledamoten Ally Karlsson yrkade på att socialnämnden skulle behålla nuvarande norm med schablonbelopp även för vårdkostnader och hemförsäkring. Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställdes proposition på förslagen varvid det befanns att arbetsutskottet beslutat föreslå socialnämnden att antaga föreliggande förslag till ny socialbidragsnorm och förändring av riktlinjer att gälla från och med den Mot beslutet reserverade sig Ally Karlsson.

10 AU 290 Antivåldsprojekt, Sluta det gör ont, redovisning. 1:e soc.sekr. Gun Ljunggren-S. redogör för den ekonomiska redovisningen av projektet och den kostnad som belastar öppenvårdskontot inom barn- och familjesektionen. Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet.

11 AU 291 Öppenvårdsprojektet, redovisning. 1:e soc.sekr. Gun Ljunggren-S. redogör för projektet öppenvård inom barnoch familjesektionen. Socialnämnden ansökte våren 1999 om statsbidrag till ett projekt inom öppenvården. Ett statsbidrag på kronor erhölls och projektet startade omgående. Avsikten med projektet var att tillgodose ungdomars behov som kom hem efter en lång vistelse på institution samt att försöka tidigarelägga hemflytten. Avsikten har också varit att försöka förhindra ungdomars placering på institution. Fyra personer är knutna till projektet. Planeringen är att fortsätta öppenvårdsarbetet samt att personalen som är knuten till projektet ges någon form av utbildning och erfarenhetsutbyte med annan kommun som har liknande verksamhet. Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet.

12 AU 292 Sammanträdestider år Förelåg förslag till sammanträdestider för år Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att antaga föreliggande förslag.

13 AU 293 Fondmedel, förslag på utdelning. Förelåg upprättad förteckning på personer som sökt medel från sociala samfonden. Disponibla medel för utdelning uppgick till kronor. Förteckningen innehöll 59 sökande varav 14 för sent inkomna ansökningar. Arbetsutskottet beslöt att utge medel ur sociala samfonden till 37 personer med sammanlagt kronor.

14 AU 294 Länsstyrelsens verksamhetstillsyn rörande samarbetssamtal och vårdnadsutredningar i Ronneby kommun. Förelåg Länsstyrelsens tillsynsrapport daterad Länsstyrelsen har sammanfattningsvis funnit att arbetet vid familjerätten i Ronneby bedrivs med hög ambitionsnivå och är av god kvalitet. Barnen fokuseras i utredningarna. Man träffar alla barn i vårdnadsutredningar men ej vid alla samarbetssamtal. Avsaknad av måldokument med tydliga, mätbara mål och dokumenterade rutiner och riktlinjer är en brist som kommer att åtgärdas i samband med det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats. Positivt är också den personalförstärkning av familjerätten som skett och den omstrukturering av arbetet som pågår. Detta ger förhoppningsvis en möjlighet att korta handläggningstiderna. Det är angeläget att uppföljning av verksamheten och återrapportering till socialnämnden genomförs. Med hänvisning till vad som tidigare framförts vill Länsstyrelsen uppmärksamma socialnämnden på följande: - Samarbetssamtal som sker på den enskildes initiativ skall inte registreras. - Avidentifierade uppgifter för statistikändamål bör föras för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av samarbetssamtal. - Handläggningstider överstigande sex månader för vårdnadsutredningar är otillfredsställande. - I samarbetssamtalen bör barnens rätt att komma till tals beaktas. Arbetsutskottet beslöt föreslå socialnämnden att notera Länsstyrelsens rapport till protokollet.

15 AU 295 Övriga frågor. Ledamoten Kristina Valtersson har som kontaktpolitiker fått en fråga från verksamheten om statsbidrag till kommunen för fortbildning inom familjerätten. Verksamhetschefen Eira Bring informerar om att denna fråga har aktualiserats med kommunens ekonomiavdelning och svar avgivits till berörda.

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14

Socialnämndens arbetsutskott 1999-09-14 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-12.10. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Socialnämnden 2002-11-19

Socialnämnden 2002-11-19 135 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15

Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15 41 Socialnämndens arbetsutskott 20005-03-15 Plats och tid Listerbysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) 39-57, 59-72 Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

Socialnämnden 2006-10-24

Socialnämnden 2006-10-24 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.50 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Leif Johansson (s) Ewa Svensson (s) Juhani Kujansivu (s) Theo Zickbauer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-18 1 (32) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 18 juni 2014, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson(S), ordförande Tommy Caesar (S) Sven-Gösta Pettersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(36) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, kl. 13 00 16 55 Ajournering kl 14 50 15 00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 september 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 september 2002 Socialnämnden 3 september 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:10 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Socialnämnden. Socialförvaltningens kontor, Stadshuset. Sekreterare... Paragrafer 69-85. Ola Blomberg. Ordförande...

Socialnämnden. Socialförvaltningens kontor, Stadshuset. Sekreterare... Paragrafer 69-85. Ola Blomberg. Ordförande... Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen kl 13:00-16.40 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot, deltog

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13:00-15:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 14:40-14:55 och kl.

Socialnämnden. Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13:00-15:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 14:40-14:55 och kl. Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13:00-15:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 14:40-14:55 och kl. 15:25-15:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande

Läs mer

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-15 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Fredagen den 15 augusti 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Linda Eriksson, ersätter Tommy

Läs mer

J. 6 Kartläggning av boendesituationen i Mikaela Troberg Staffanstorps kommun vecka 6 år 2013

J. 6 Kartläggning av boendesituationen i Mikaela Troberg Staffanstorps kommun vecka 6 år 2013 KALLELSE 2013-03-13 1 (3) STAFFANSTORPS SOCIALNÄMNDEN Plats/tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra, onsdagen den 20 mars 2013, klockan 14.30 Information om kvalitets- och ledningssystemen äger rum kl 14.30-1S.30.

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 12 juni 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 12 juni 2007, kl 17.30-20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande

Läs mer

2012-08-30 1 (24) Kenneth Persson

2012-08-30 1 (24) Kenneth Persson 2012-08-30 1 (24) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 augusti 2012, kl 08.30-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116. Ulla Sandegren (m) obs ersättare Ann-Margreth Pfeiffer (s) 116 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 17.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Theo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS. 2006-02-23 1 (28) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 23 februari 2006, kl 15.00 18.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

207 Anette Karlsson avdelningschef IFO 202-210

207 Anette Karlsson avdelningschef IFO 202-210 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Bengt Erik Askerlund (MP) ledamot

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013.

Farid Albahadli (MP) ledamot. Marlén Jensen (SD) ersättare. Agneta Nilsson (S) Vård och Omsorg, den 15 februari 2013. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (33) Plats och tid Sammanträdesrum Möller, klockan 16:00-19:45 Beslutande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot, exklusive 13

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer