Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(13) Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu (s) Ewa Svensson (s) Yvonne Skärheden (m) Christoffer Laz (m) Gudrun Johansson (kd) Magnus Ronnestad (rp) Kristofer Sjölander (fp) för Viktor Thorell (fp) Martin Moberg (s) för Omid Hassib (v) Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Övriga deltagare, delvis: Håkan Ahlstrand, socialsekreterare, Linda Klang, socialsekreterare Utses att justera: Teo Zickbauer Justeringens plats och tid: Individ och familjeomsorgen Sekreterare: Ann-Christin Berg Paragrafer: Ordförande: Justerande: Ingrid Karlsson Teo Zickbauer Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Individ- och familjeomsorgen Ann-Christin Berg

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(13) Innehållsförteckning 95 Redovisning av utvalda delegationsärenden 3 96 Rapportering enl 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 SoL Remiss av förslag till Folkhälsoplan Anslagsförbrukning Socialnämnden Rapport från kurser och konferenser Inkomna skrivelser Information Delegationsbeslut, redovisning Delgivningar Övriga frågor 13

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(13) 95 Redovisning av utvalda delegationsärenden sunderlag Socialsekreterare Linda Klang redogör för fem delegationsbeslut gällande ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare Håkan Ahlstrand redogör för ett delegationsärende från Behandlingssektionen. Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att ärendena är handlagda enligt delegationsordningen.

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(13) 2008/35 96 Rapportering enl 16 kap 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enl 4 kap 1 SoL. sunderlag 1 allmänt ärende SOC AU 196/ Handling Sammanställning av ej verkställda beslut hos IFO, Sammanfattning Verksamhetschef Eira Bring redovisade Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL fr o m I sex ärenden har besluten ej verkställts inom skälig tid. Dessa har också rapporterats till Länsstyrelsen i Blekinge län. Ett ärende har gått vidare till Länsrätten, dom har fallit och Ronneby kommun har ålagts att betala särskild avgift om kr. Arbetsutskottet beslutar föreslå Socialnämnden att notera informationen till protokollet samt att redovisningen skickas vidare till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer för information Socialnämnden beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att notera informationen till protokollet samt att redovisningen skickas vidare till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer för information. Exp: Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(13) 2008/89 97 Remiss av förslag till Folkhälsoplan sunderlag 1 allmänt ärende SOC AU 197/ Handling Yttrande Fokhälsoplan Handling Remiss av förslag till Folkhälsoplan , Folkhälsoberedningen Sammanfattning Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och en hållbar utveckling. Varje individ i Ronneby kommun ska ges möjligheter att nå den bästa hälsa som är individuellt möjlig. För att det ska kunna ske krävs en samhällsmiljö som är hälsovänlig för alla, men också särskilt stöd åt vissa individer och grupper i samhället. En god hälsa på lika villkor är en vision som kommunen skall sträva efter att nå. Att satsa resurser på folkhälsa innebär en satsning för framtiden. Investera i hälsa är således ett angeläget mål i sig, men också sett ur samhällets utveckling både socialt och ekonomiskt. Särskilt prioriterade områden för Ronneby kommun är: 1. Jämlik och jämställd hälsa strukturella faktorer 2. Psykosocial hälsa 3. Tobak, alkohol, narkotika och andra droger 4. Ökad fysisk aktivitet 5. Goda matvanor Socialnämnden anser att de områden som berör nämndens arbete är angelägna och har inget att erinra mot förslaget.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(13) Arbetsutskottet beslutar föreslå Socialnämnden att man ej har något att erinra mot föreslagen Folkhälsoplan Socialnämnden beslutar enligt Arbetsutskottets förslag att man ej har något att erinra mot föreslagen Folkhälsoplan. Exp: Kommunledningsenheten

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(13) 2008/18 98 Anslagsförbrukning Socialnämnden 2008 sunderlag 1 Handling Anslagsförbrukning för september Sammanfattning Förelåg anslagsförbrukning per den 30 september. Riktpunkten ligger på ca 75 %. Förbrukningen för hela Individ- och familjeomsorgsenheten uppgår till totalt 87 %. Verksamhet 540 har förbrukat 89%, vilket förklaras av höga kostnader för institutionsvården. Detta gäller även för verksamhet 550, där förbrukningen är 109% samt verksamhet 551 där 99 % förbrukats. En del av dessa pengar kan dock återsökas från Migrationsverket. Verksamhet 560, socialbidragssektionen, har något bättre resultat än prognosen; 76 %. Arbetsutskottet beslutar föreslå Socialnämnden att notera informationen till protokollet Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att notera informationen till protokollet.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(13) 99 Rapport från kurser och konferenser Sammanfattning Martin Moberg rapporterade utförligt om en föreläsning om narkotika och doping, arrangerad av Glasklart och Blekinge Idrottsförbund på Ronneby Brunn den 24 september. Syftet med dagen var att höja kunskapsnivån om narkotika och doping och preparatens effekter i en social miljö. Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(13) 100 Inkomna skrivelser Kommunstyrelsens arbetsutskott ; 282, Lägesrapport från klimatgruppens arbete Kommunstyrelsen ; 290, Ombyggnad av fritidshemmet Räven till familjecentral Kommunstyrelsen ; 305, Anhållan om tilläggsanslag för 2008 från Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(13) 101 Information Sammanfattning Verksamhetschef Eira Bring informerar om; budgetarbetet vad gäller uppföljningen av tertial 2 med äskanden av tilläggsanslag samt rådande läge avseende Budget -09. Ronneby kommun kommer tillsammans med övriga Blekingekommuner att ansöka hos Socialstyrelsen om bidrag på totalt 2 miljoner kronor för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Målgruppen är baspersonalen som direkt/indirekt arbetar inom Blekinges missbruk- och beroendevård. Planerade utbildningsinsatser - Huvudmännens olika uppdrag, lagstiftning, resurser och metoder. - Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. - Beroendelära. - Motiverande samtal. Ca 200 medarbetare kommer att erbjudas utbildningspaketet och utbildningarna kommer att genomföras under den 23 oktober skall västblekinges kommunledningar träffas i Olofström för ett möte angående Sesam och Tillnyktringsenheten. Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(13) Socialnämnden Delegationsbeslut, redovisning Förelåg protokoll från Arbetsutskottets sammanträde Delegationsbeslut Delegationsbeslut inom Individ- och familjeomsorgen för september Alkohollagen Tillfälligt tillstånd Round Table 95, Ronneby att servera vin, sprit och starköl till slutet sällskap vid Oktoberfest i Leråkra bygdegård kl Tillfälligt tillstånd Restaurang Blekan AB, Ö Brunnsvägen 30, Ronneby, att till allmänheten servera vin och starköl kl i inhägnat område vid Karlsnäsgården under arrangemanget Folk på Fästning. Tillfälligt tillstånd Blekinge Tekniska Högskola, Studentkåren, Villa Fridhem, Ronneby, att till slutet sällskap servera vin och starköl sön-tors resp i inhägnat område vid kårhuset. Tillfälligt tillstånd K-M Nygrens servering, Djuramåla Lindebo, Tingsryd, att till allmänheten servera vin och starköl kl i inhägnat område i Brunnsparken under arrangemanget av Nordman. Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande delegationsbeslut.

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(13) 103 Delgivningar Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll Kommunfullmäktige protokoll Kommunstyrelsen protokoll

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(13) 104 Övriga frågor Sammanfattning Ledamöterna Teo Zickbauer, Yvonne Skärheden och Magnus Ronnestad informerar utförligt om sitt besök som kontaktpolitiker på Behandlingssektionen. Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40 ande Övriga deltagande Utses att justera Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c) Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer