Socialnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05"

Transkript

1 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson (v) Leif Johansson (s) obs ersättare Tjänstemän Carin Ingeskog, sektionschef Mona Olausson, soc.sekr Björn Petersson, alkoholhandläggare Sekreterare Kerstin Rehn-Ivsjö Utses att justera Kristina Valtersson Justeringens plats Socialkontoret Underskrifter Sekreterare: Kerstin Rehn-Ivsjö Paragrafer: Ordförande: Anders Johansson Justerande: Kristina Valtersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Rehn-Ivsjö

2 198 AU 185 Anslagsförbrukning Förelåg anslagsförbrukning för tiden Ordförande Anders Johansson redogör för anslagsförbrukningen per den Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet

3 199 AU 186 Dnr Ansökan om bidrag Från IOGT-NTO till Drogkampen Ronneby. IOGT-NTO:s Juniorförbund har hos socialnämnden ansökt om ett verksamhetsbidrag på :- kronor för att genomföra projektet drogkampen. Drogkampen är ett samarbetsprojekt mellan kommunen, näringslivet, föreningslivet och föräldrar. Syftet med projektet är att skapa en positiv attityd till ett liv fritt från droger. Projektet genomfördes för första gången Målgruppen var alla sjätteklassare i Ronneby. Socialnämnden beviljade då ett verksamhetsbidrag om : - kronor. Förskole- och grundskolenämnden beviljade samma summa. Inför årets verksamhet har IOGT-NTO ansökt om sammanlagt :- kronor från Ronneby kommun. Ansökan har förutom till socialnämnden och förskole- och grundskolenämnden lämnats till kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden Hela projektet beräknas kosta :- kronor IOGT: egen insats är :- kronor att jämföras med förra årets :- kronor. IOGT-NTO har presenterat en utvärdering för 2001 som inte i någon större utsträckning beskriver något resultat från insatsen. Inför 2002 års drogkamp uppger man att utvärderingen ska genomföras genom en drogenkät till elever och lärare för att se om elevernas attityd till droger och alkohol påverkats av drogkampen. Närpolisen ska göra en bedömning om skadegörelsen och droganvändningen minskat. Slutligen ska skolsköterskorna göra en enkätundersökning om 12-åringarnas rök- och alkoholvanor. I ansökan framgår vidare att IOGT-NTO föreslår att en ledningsgrupp tillsätts. Den ska bestå av en mängd kommunala representanter, landstinget, närpolisen, föräldraföreningen, Ronneby cityförening, IOGT-NTO och föräldrar och elever. I utvärderingen framgår att målet med projektet är att kommunen tar på sig ett större ansvar för projektet och att skolan tar in metoden i sina arbetsplaner. I samband med arrangemangen under 2001 framkommer att projektet helt genomförts av skolans elever och lärare tillsammans med IOGT-NTO. Socialnämnden har inte medverkat i annan utsträckning än att bevilja ekonomiskt stöd. Undertecknad anser att skolan framöver bör ansvara för både ekonomi och ledning rörande detta och liknande projekt. Det förebyggande arbetet i frågor rörande alkohol och droger skall integreras i den löpande skolverksamheten för att ge ett gott resultat. 199

4 200 AU 186 forts. Upplysningsvis kan nämnas att socialnämnden under år 2002 förstärkt det förebyggande arbetet bland ungdomar genom att anställa ytterligare en fältsekreterare. Vidare är det socialnämnden som finansierar projektet förebyggande arbete mot alkoholskador som kommunstyrelsen är ansvarig för. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att bevilja :- till projektet Drogkampen Ronneby under läsåret

5 201 AU 187 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker i restauranglokaler vid Soft Center i Ronneby, Breanäs Kursgård AB Breanäs Kursgård AB uä Ekmans i Ronneby AB (org.nr ) har hos Socialnämnden ansökt tillstånd enligt 7 kap 5 första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. Bolaget söker samtidigt för tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap. Sökt serveringstid för servering till allmänheten är kl fredagar, lördagar samt helgaftnar i övrigt till kl För servering till slutna sällskap söker bolaget serveringstid från kl alla dagar. Arbetsutskottet beslutar att godkänna den upprättade utredningen i ärendet, att med stöd av 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) bevilja Breanäs Kursgård AB uä Ekmans i Ronneby AB (org. nr ) serveringstillstånd årligen för starköl, vin och sprit till allmänheten i enlighet med ritning över restauranglokal med markerad uteservering. Vidare bevilja serveringstillstånd årligen för starköl, vin och sprit till slutna sällskap enligt ritning. att med stöd av 6 kap 4 alkohollagen (1994:1738) avslå föreliggande ansökan om servering till slutna sällskap alla dagar i veckan mot bakgrund av skäl som angivits i ovanstående utredning. att med stöd av 6 kap 4 alkohollagen (1994:1738) bevilja serveringstid till allmänheten och slutna sällskap mellan kl fredagar, lördagar och helgaftnar. Övriga dagar mellan kl , att tillståndshavaren skall bekosta det antal förordnade ordningsvakter som polismyndigheten finner nödvändigt vid varje tillfälle för att upprätthålla ordningen och säkerheten, 201

6 202 AU 187 forts att enligt 9 kap 1 alkohollagen (1994:1738) ålägga sökanden att inkomma med handlingar som styrker att lokalerna är i färdigställt skick: att Miljöoch hälsoskyddsnämnden godkänner, de enligt ritningarna, avsedda lokalerna. Räddningstjänstens godkännande om lokalen uppfyller kraven enligt lagstiftningen om räddningstjänst skall ha inkommit till Socialnämnden innan serveringsverksamheten kan starta. Vidare skall sökanden inkomma med styrkta intyg beträffande sin utbildning för att verifiera sin branschkunskap. Efter att dessa handlingar inkommit blir Socialnämndens beslut gällande och därmed kan sökande meddelas tillståndsbevis. 202

7 203 AU 188 Förslag till ändring i taxa för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen. Alkoholhandläggare Björn Petersson redogör för Statens folkhälsoinstituts nya föreskrifter, FHIFS 2002:2, angående insamling av uppgifter om servering på restauranger. Enligt de nya föreskrifterna ska uppgifterna i den s.k. restaurangrapporten från och med år 2002 endast lämnas in en gång om året. Med anledning av ovanstående har taxa för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd samt för tillsyn av servringsställen enligt alkohollagen reviderats vad gäller rörlig tillsynsavgift. Den rörliga tillsynsavgiften har omräknats till årsomsättning. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige hemställa att taxan för ansökan/tillsyn beträffande serveringstillstånd/försäljningsställen ändras att avse årsomsättning enligt ovanstående föreskrifter från Startens Folkhälsoinstitut

8 204 AU 189 Rapport över utförd tillsyn av restauranger maj sept Alkoholhandläggare Björn Petersson redogör för rapport gällande tillsyn av restauranger. Under perioden har totalt 27 stycken besök gjort på olika objekt. Vissa har fått fler besök än andra. Målet är att varje objekt ska kontrolleras i genomsnitt vid 4 tillfällen per år. Inspektörerna, Kjell Johansson och Gunnar Håkansson, utför tillsynen tillsammans under kväll och natt, oftast på fredagar och lördagar men även under andra kvällar och nätter. Tillsynen går till så att inspektörerna oanmält går in på objektet och gör noteringar i en s.k. kontrollrapport. Inspektörerna kontrollerar: Närvarande anställda: personnummer, namn, anställningsbevis samt om de närvarande är upptagna i objektets lista över serveringsansvariga. Bedömning av insläpp, allmän ordning, allmän nykterhet, alkoholservering till minderåriga, alkoholservering till berusade samt tillgången till lagad mat. Vidare noteras övrigt exempelvis hur objektet hanterar kassarutiner samt om villkoren i serveringstillstånden i övrigt är uppfyllda. Innan inspektörerna lämnar objektet kontaktas ägaren eller serveringsansvarig, oavsett om brist föreligger eller ej, som delges och skriver under rapporten. Om brister föreligger meddelar inspektörerna Socialkontoret omgående i annat fall redovisas tillsynsomgången en gång per månad. Rapporterna läggs in i ett dataregister där besöken knyts till respektive gällande tillstånd. Det allmänna omdömet över krogarna i Ronneby är att de förhåller sig väl till alkohollagens intentioner. Inspektörerna menar att stort sett samtliga har åldersgräns från 18 år och att kontrollen är god. Det är viktigt att komma ihåg; att åldersgränsen vad gäller tillträdet till serveringsstället bestämmer ägaren helt och hållet själv. Att däremot servera underåriga alkohol är ett brott mot alkohollagen och om detta sker föreligger grund att ovillkorligen dra in serveringstillståndet. Inspektörerna har emellertid noterat att ungdomar i större omfattning vistas utanför serveringsställena samt på allmän plats i centrum. De har noterat berusade underåriga som gängvis drar omkring. Vid flera tillfällen har de registrerat att dessa ungdomar kommer från Sockerbruksområdet. Förelåg alkoholhandläggarens rapporter över utförd tillsyn av restauranger under tiden

9 205 AU 189 forts Ledamoten Kristina Valtersson påpekar att tillsyn ej ägt rum på Bågen, NattiNatti och Eringsboda Brunn samt ber alkoholhandläggare Björn Petersson ge inspektörerna i uppdrag att göra tillsyn på ovan nämnda ställen. Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att notera redovisningen till protokollet

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Socialförvaltningen 1 (10)

Socialförvaltningen 1 (10) Socialförvaltningen 1 (10) Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker Org. nr/ pnr. Sökanden Tfn nr. Fax nr. Adress E-post Serveringsställe Gatuadress

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet.

Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Anvisningar och anmälningsblanketter om förändringar i ägande eller verksamhet. Reviderade 2014-01-01 Anmälarens uppgifter Tillståndshavare Bolagsnamn / Organisationsnummer / Gatuadress Postnummer och

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Vad krävs för att få servera alkohol?

Vad krävs för att få servera alkohol? Vad krävs för att få servera alkohol? Vilka regler gäller i Örebro kommun? Att söka serveringstillstånd Tillståndsenhetens tjänstemän handlägger ansökan och överlämnar beslutsförslag till Tillståndsutskottet

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m)

Namn. Restaurangnummer. serveringslokaler. Årligen under perioden (fr om - t o m) Under perioden (fr om - t o m) Ansökan sänds till: Leksands kommun Miljöavdelningen 793 80 Leksand ANSÖKAN stadigvarande - om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer