Socialnämndens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12"

Transkript

1 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Ewa Svensson (s) obs. ers. Tjänstemän Eira Bring, verksamhetschef Carin Ingeskog, sektionschef 159 Mona Olausson, soc sekr Göran Fridh, sektionschef 160, Björn Petersson, alkoholhandläggare Sekreterare Kerstin Rehn-Ivsjö Utses att justera Jörgen Nilsson Justeringens plats Socialkontoret Underskrifter Sekreterare: Kerstin Rehn-Ivsjö Paragrafer: Ordförande: Ingrid Karlsson Justerande: Jörgen Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Rehn-Ivsjö

2 164 AU 166 Förslag till förändringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Sektionschef Göran Fridh informerar om att Socialstyrelsen beslutade i april 2003 om att anta nya Allmänna råd om ekonomiskt bistånd. De nya allmänna råden innehåller en del förändringar som föranleder förändringar av Ronneby Socialnämnds riktlinjer. Sektionschef Göran Fridh redogör för de förändringar som föreslås. De områden där riktlinjerna berörs är Barnperspektiv, Studerande, Läkarvård, Medicin, Arbetsresor, Boendekostnad, Barnomsorgsavgift, Cykel, Hemutrustning inkl möbler och husgeråd, TV-apparat. att anta de föreslagna förändringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

3 165 AU 167 Anslagsförbrukning Förelåg anslagsförbrukning för tiden Verksamhetschef Eira Bring redogör för anslagsförbrukningen per den 31 juli att notera redovisningen till protokollet

4 166 AU 168 Dnr Yttrande till Länsrätten över Blekinge om tillstånd för servering av alkoholdrycker i fastigheten Järnavik 3:1, Järnaviks strandservering, Bräkne-Hoby. Alkoholhandläggare Björn Petersson redogör för yttrandet till Länsrätten gällande Järnaviks Strandservering. Arbetsutskottet beslutar att till Länsrätten över Blekinge överlämna ärendet för vidare prövning då de överklagade besluten inte ändras. Bilagor. Yttrande till Länsrätten Protokoll Socialnämndens arbetsutskott Protokoll ordförande beslut Överklagande inkommit Överklagande inkommit Kopia på grundkontrakt mellan Ronneby kommun och Hoby-GIF Kopia på andrahandsavtal mellan Hoby-GIF och sökanden. Exp Länsrätten 166

5 167 AU 169 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten , Symbonis Parkrestaurang AB, Wiernercaféet, Ronneby. Symbonis Parkrestaurang AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 första stycket alkohollagen (1994:1738) om tillfälligt utökad serveringsyta vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla Sökt serveringstid är Arbetsutskottet beslutar att med stöd av 7 kap 5 alkohollagen bevilja Symbonis Parkrestaurang AB tillfälligt utökat serveringstillstånd för vin, starköl samt spritdrycker till allmänheten vid arrangerande av festligheter vid Wienercaféet i Ronneby enligt ritning, att serveringstiden är mellan kl , att sökanden måste införskaffa intyg på godkännande för arrangemanget av Räddningstjänsten innan serveringen påbörjas. Tillståndsbeviset samt godkännande från Räddningstjänsten ska kunna uppvisas på platsen för arrangemanget, att sökanden skall bekosta det antal ordningsvakter som Polismyndigheten finner nödvändigt för att upprätthålla ordningen och säkerheten, att Miljö- och Hälsoskyddskontorets anvisningar omkring buller följs samt att tillståndshavaren tillser att erforderligt antal toaletter finns vid serveringstillfället. 167

6 168 AU 170 Dnr Yttrande på remiss från Kommunstyrelsen angående ITsäkerhet, policy och riktlinjer för Ronneby Kommun, diarienummer 176/2003 Björn Petersson IT-ansvarig inom Individ- och familjeomsorgen redogör för yttrandet på remiss angående IT-säkerhet, policy och riktlinjer. Information som lagras och bearbetas i datasystem inom Socialnämndens verksamhet motsvarar ett högt värde, i flera olika hänseenden. Troligtvis är denna information den mest värdefulla tillgången. Sannolikt gäller detta även för kommunkoncernen i stort. Användare av systemen har inte alltid denna kunskap. Därför är det bra att en säkerhetspolicy nu börjar ta form. Denna kommer att höja medvetandet om datasystemens risker. Inom Socialnämndens verksamhet lagras och bearbetas känslig information med hjälp av IT. Att använda datasystem till detta innebär alltid en risk. Om denna information går förlorad, blir förvanskad eller kommer i fel händer blir följderna förödande. Idag finns ett bra säkerhetstänkande inom verksamheten men med en säkerhetspolicy kan detta bli bättre samtidigt som det samordnas med kommunen i sin helhet. Säkerhetspolicyn med riktlinjer är omfattande och kommer att generera en viss arbetsinsats. Vidare behöver verksamheten handledning vid genomförandet. Socialnämnden vill att någon form av genomförandeplan upprättas och att det i denna framgår om verksamheten kan få hjälp med arbetet enligt policyn och riktlinjerna. att överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen

7 169 AU 171 Dnr Remiss från Kommunstyrelsen gällande skrivelse från Vårdförbundet Blekinges revisorer angående verksamheten i förbundets regi. Verksamhetschef Eira Bring redogör för remissvar gällande Verksamheten i Vårdförbundet Blekinge Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden med anledning av skrivelse från revisorerna i vårdförbundet Blekinge. I skrivelsen framgår att Blekinge kommunerna nyttjat förbundets tjänster i allt mindre utsträckning. Under 2002 var nyttjandegraden under 40%. Revisorerna menar att medlemskommunerna inte tar ansvar för verksamheten enligt den beslutade förbundsordningen. Ronneby kommuns socialnämnd är delaktiga i de verksamheter som vänder sig mot individ- och familjeomsorgen. Familjerådgivning och familjehemsverksamhet regleras genom en årlig avgift. Vad beträffar institutionsvården styrs nyttjandegraden av de behov som uppstår inom verksamheten. Verksamheten rörande familjehemskonsulenterna har fungerat väl och en mängd utredningar har fullgjorts. Under 2003 har placeringarna inom vårdförbundets institutioner minskat. Minskningen kan förklaras genom att behoven av stödinsatser till barn och föräldrar inte kan tillgodoses i det utbud av vård som förmedlas i vårdförbundets regi. Vidare framgår att det inte alltid funnits plats, framförallt på Notavillan, när verksamheten önskat. Vårdförbundet har under våren 2003 utrett kommunernas behov av vård och eventuella förändringar. Individ- och familjeomsorgen har varit delaktig och lämnat synpunkter och förslag till utredningen. Vårdförbundet återkommer säkert i frågan under hösten. Avslutningsvis kan nämnas att en diskussion måste till om hur kommunikationen mellan vårdförbundet och kommunerna kan föras på bästa sätt. Idag finns brister i bla information om vilka tjänster som vårdförbundet erbjuder kommunerna och hur de kan matchas mot kommunernas behov. Arbetsutskottet beslutar föreslå Socialnämnden att till Kommunstyrelsen lämna ovanstående synpunkter på vårdförbundets skrivelse

8 170 AU 172 Ansökan om projektmedel Föräldrafällan Ungdom- och vuxensektionen ansöker hos Länsstyrelsen i Blekinge län om pengar till projekt Föräldrafällan. Huvudmålet i det föreslagna projektet är att föräldrarna till barn och ungdomar i Ronneby Kommun får en adekvat information om droger och drogsituationen i kommunen. Målgruppen är föräldrar till elever i åk 5 i Ronneby Kommun. Under hösten 2003 och våren 2004 ska en arbetsgrupp sammansättas och detaljplanera innehållet i projektet som ska starta höstterminen Projektet beräknas pågå 9 terminer inkl en utvärderingstermin. Totalkostnad Lönekostnad :- Traktamente :- Arvode gästföreläsare :- Resekostnader gästföreläsare :- Materialkostnad 330 hushåll :- Utbildningskostnad, studiebesök :- Förankring skolpers Ht 03-Vt :- Kostnad för utvärdering :- Övrigt :- Totalt :- att godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge län om kronor till projektet Föräldrafällan

9 171 AU 173 Ansökan om projektmedel Familjerådslag Ungdom- och vuxensektionen ansöker hos Länsstyrelsen i Blekinge län om pengar för utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn i missbruksoch/eller våldsmiljöer projekt Familjerådslag Målen är att i det dagliga arbetet vid socialbyrån integrera familjerådslag som en alternativt förebyggande, kompletterande och kompenserande modell, samt som en möjlighet till större klientinflytande och främjande av ett barnperspektiv. Projektet beräknas pågå under två år. Totalkostnad Lön socialsekreterare/behandlingsassistenter :- Lön samordnare :- Utbildning samordnare :- Lokaler :- Kringkostnader :- Utvärdering :- Totalt :- att godkänna ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge län om kronor till projektet Familjerådslag

10 172 AU 174 Inkomna skrivelser Inkommen skrivelse till alkoholhandläggaren från Länsstyrelsen i Blekinge län anmälan om alkoholpolitiska olägenheter på Karön Dnr Inkommen skrivelse till nämnden från Kjell G G Johansson, som i egenskap av förtroendevald revisor i Ronneby Kommun vill kontinuerligt ha del av Socialnämndens kallelse och föredragslista inkl de vid nämnden aktuella handlingarna, sammanträdesprotokoll, samt de övriga handlingar som bedöms ha betydelse för att rätt kunna ta ställning till hur nämndens arbete bedrivs. att notera skrivelserna till protokollet

11 173 AU 175 Information Verksamhetschef Eira Bring informerar att den 3 september ska presidiet och berörda tjänstemän träffa Kommunstyrelsen angående budgetram Socialnämndens sammanträde den 23 september börjar kl 13.00, då tertialuppföljning II, samt budget och målen för år 2004 kommer på dagordningen. att notera informationen till protokollet

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 11 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 18 00-21 15 Beslutande Tommy Andersson, s, ordf. Ann-Margret Olofsson, s Jörgen Osbäck, s Per Lundin,

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer