Sammanträdesdatum Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-04-22"

Transkript

1 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsesalen Beslutande Agneta Bode (s) Pirjo Karlsson (s) Ingmarie Stjernberg Forsberg (s) Kerstin Lundahl (s) Nanna Lejman (opa) Ann Avdic (v) Bengt Bergenbrant (kd) Eva Dahlén (m) Gun Järling-Aspås (c) Tomas Karlsson (c) Susanna Andersson (s) Stefan Arnoldsson (s) Hans Svanqvist (m) Ann Öhrbom (s) Övriga deltagare Göran Svanborg (fp), Christer Löwenhamn (v), soc.chef L Dibbern, utv.chef L Anderfjäll, AME-chef O Bergman, vård- och omsorgsch U-B Dahlin, ekonom E Söderhäll, IFO-chef H Blomberg, sekr A Nordgren, Å Johansson kommunal, beredskapssamordnare Lena Mäenpää 51 Utses att justera Nanna Lejman Justeringens plats och tid Socialförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Annette Nordgren Protokollet omfattar Ordförande... Agneta Bode Justerande Nanna Lejman Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslagets uppsättande... Datum för anslagets nedtagande... Underskrift... ARB600 v 1.4 Utdragsbestyrkande

2 Socialnämnden Blad 1 Innehåll Permanent serveringstillstånd till allmänheten enskild firma Cakmak, Illhan (Pizzeria Sicilia) 2 Permanent serveringstillstånd till allmänheten Golfkrogen i Haketorp HB 3 Ansökan om tillfällig utökad serveringsyta, Nya Källarn AB 4 Ekonomisk rapport 5 Omsorgstyngdsmätningar 6 Planeringsförutsättningar för flerårsplan Risk och sårbarhetsanalys inom socialnämndens verksamhetsområde 8 Revidering av demensprogram 9 Redovisning av klagomål och synpunkter 10 Rapport Ej verkställda gynnande biståndsbeslut 11 Avskrivning av fordringar 12 Verksamhetsberättelser för kommunala råd 13 Information om arbetet med ansökningar och anmälningar angående barn och unga 14 Rapport - Placeringsstatistik 15 Information från förvaltningsledningen 16 Informations- och meddelandeärenden 17 Anmälan av delegationsbeslut 18

3 Socialnämnden Blad 2 SN 45 Dnr 33/ Permanent serveringstillstånd till allmänheten enskild firma Cakmak, Illhan (Pizzeria Sicilia) Enskild firma Cakmak, Ilhan har ansökt om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan året runt. Lokal för serveringen är den pizzeria i hörnet Herrgårdsgatan/ Storgatan som fungerat som serveringsställe i många år (Pizzeria Sicilia). Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2009 redovisas för nämnden. Ansökan om serveringstillstånd beviljas, jml. alkohollag 1994:1738 kap.7 5, i enlighet med ansökan. Skickas till: Pizzeria Sicilia Dan Karlsson

4 Socialnämnden Blad 3 SN 46 Dnr 38/ Permanent serveringstillstånd till allmänheten Golfkrogen i Haketorp HB Golfkrogen i Haketorp HB (nystartad firma) har ansökt om tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten mellan klockan året runt. Lokal för serveringen är serveringsstället vid golfbanan, Haketorp/ Tjurlången. Dessa har under många år fungerat som restaurang med serveringstillstånd. Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2009 redovisas för nämnden. Ansökan om serveringstillstånd beviljas, jml. alkohollag 1994:1738 kap.7 5, i enlighet med ansökan. Skickas till Golfkrogen Haketorp Dan Karlsson

5 Socialnämnden Blad 4 SN 47 Dnr 53/ Ansökan om tillfällig utökad serveringsyta, Nya Källarn AB Nya Källaren AB har genom Tomas Bergström ansökt om tillstånd att tillfälligt utöka serveringsytan den 30 april (Valborg) från klockan till 1 maj klockan Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2009 redovisas för nämnden. Ansökan beviljas, jml. alkohollag 1994:1738 kap.7 5, i enlighet med ansökan. Skickas till: Nya Källarn AB Dan Karlsson

6 Socialnämnden Blad 5 SN 48 Dnr 41/ Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport gällande mars månad daterad den 15 april 2009 redovisas för nämnden. Rapporten visar, om inga åtgärder vidtas, på ett underskott med tkr. Förslag på besparingar redovisas och dessa ska konsekvensbeskrivas och förhandlas med de fackliga organisationerna innan socialnämnden fattar beslut. 1. Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att genomföra några av de presenterade förslagen och fortsätta utreda de övriga förslagen på besparingar. 2. Socialnämnden godkänner rapporten.

7 Socialnämnden Blad 6 SN 49 Dnr 74/ Omsorgstyngdsmätningar Alla omsorgstyngdsmätningarna har inte genomförts varför dessa kommer att redovisas vid socialnämndens sammanträde i maj 2009.

8 Socialnämnden Blad 7 SN 50 Dnr 56/ Planeringsförutsättningar för flerårsplan Planeringsförutsättningar för flerårsplan daterad 13 april 2009 redovisas för nämnden Nämndens planeringsförutsättningar för flerårsplan överlämnas till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen

9 Socialnämnden Blad 8 SN 51 Dnr 57/ Risk och sårbarhetsanalys inom socialnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2004 att kommunstyrelsen och alla nämnder ska påbörja arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser av respektive nämnds verksamheter. Socialnämnden omfattar verksamhetsområdena administration, individoch familjeomsorg, vård och omsorg samt arbetsmarknadsenhet. Riskinventering har genomförts i alla verksamheter. Tjänsteskrivelse med bilagor daterade den 6 april 2009 redovisas för nämnden. Prioriterade verksamheter inom socialförvaltningen vid ett krisläge: Äldreomsorgen (särskilt boende och hemtjänst) Enheten för funktionshinder (särskilt boende och personlig assistans) Individ- och familjeomsorgen (försörjningsstöd, LVU, LVM) Nämnden godkänner socialnämndens krisplan. Skickas till: Kommunstyrelsen

10 Socialnämnden Blad 9 SN 52 Dnr 42/ Revidering av demensprogram Vid socialnämndens sammanträde den 18 mars 2009 återremitterades demensprogrammet för komplettering med handlingsprogrammet för demensvård. Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2009 redovisas för nämnden. 1. Förslaget till demensprogram skickas på remissrunda till kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet samt ungdomsfullmäktige för fortsatt beredning. 2. Slutgiltigt beslut om demensprogrammet tas på socialnämnden i augusti Skickas till: Ulla-Britt Dahlin

11 Socialnämnden Blad 10 SN 53 Dnr 58/ Redovisning av klagomål och synpunkter Under perioden 11 november till 8 april 2009 har 6 blanketter inkommit. Synpunktshanteringen är inte enbart blanketten Hjälp oss att bli bättre utan omfattar olika områden: - Brukarråden och brukarstyrelse - Brukarenkäter och närståendeenkäter - Remissrundor och projekt tillsammans med brukare - Förslagslådor - I introduktionen av nya anställda - På arbetsplatsträffar - I vardagens möten - Årskalendern - Omsorgstyngdsmätningarna Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2009 redovisas för nämnden. 1. Rapporten om synpunktshanteringen inom socialförvaltningen godkänns. 2. Redovisning för socialnämnden av inkomna synpunkter redovisas i november 2009.

12 Socialnämnden Blad 11 SN 54 Dnr 51/ Rapport Ej verkställda gynnande biståndsbeslut Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Länsstyrelsen, kommunens revision och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel, 1 samt 9 LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre månader från dagen från respektive beslut. Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2009 redovisas för nämnden. 1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Skickas till: Kommunfullmäktige Revisionen

13 Socialnämnden Blad 12 SN 55 Dnr 13/ Avskrivning av fordringar Underlag för beslut daterat den 22 april 2009 redovisas för nämnden. Fordran uppgår till kronor. Avskrivningar görs enligt underlaget. Skickas till: Emma Söderhäll Anna-Lena Andersson Eva Gustafsson Catharina Eriksson Ekonomikontoret

14 Socialnämnden Blad 13 SN 56 Dnr 35/ Verksamhetsberättelser för kommunala råd Kommunfullmäktige har beslutat den 20 februari 2003 att råden skall årligen rapportera till kommunfullmäktige om sin verksamhet. För socialförvaltningens del gäller detta kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet. Verksamhetsberättelser för år 2008 för kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet redovisas för nämnden. 1. Nämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelserna för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet för år Verksamhetsberättelserna för år 2008 överlämnas till kommunfullmäktige. Skickas till: Kommunfullmäktige KHR KPR

15 Socialnämnden Blad 14 SN 57 Information om arbetet med ansökningar och anmälningar angående barn och unga IFO-chef Helena Blomberg redogjorde vid socialnämndens sammanträde den 18 mars 2009 för hur individ- och familjeomsorgen arbetar med anmälningar och ansökningar angående barn och unga enligt SoL kap 5. Vid dagens sammanträde redogörs för handläggningen enligt SoL kap 11 angående ansökningar och anmälningar gällande barn och unga. Socialnämnden tackar för redovisningen.

16 Socialnämnden Blad 15 SN 58 Dnr 28/ Rapport - Placeringsstatistik En muntlig rapport av placeringsstatistik för barn och ungdom samt placeringsstatistik för vuxna gällande mars 2009 redovisas för nämnden. Socialnämnden godkänner redovisningen.

17 Socialnämnden Blad 16 SN 59 Information från förvaltningsledningen En preliminär rapport redovisas angående resultatet från projektet Måtten Gås. Länsstyrelsen har föreslagit till Länsrätten att socialnämnden i Arboga ska betala vite angående ett ärende om beviljat gruppboende. Socialförvaltningen har lämnat yttrande till Länsrätten men något beslut har inte inkommit i ärendet. Arbetslöshetsstatistik för Arboga redovisas. För Arbogas del är arbetslösheten 3,6 % vid vecka 17. Information lämnas angående Arbetsmarknadsenhetens lokaler.

18 Socialnämnden Blad 17 SN 60 Informations- och meddelandeärenden Kommunstyrelsen 1. Svar på remiss äldreboendedelegationens betänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113), 44 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Skrivelse från VKL:s socialberedning angående Tillgänglighet 2010, 46 Personalutskottet 3. Redovisning sjukstatistik januari 2009, 8 Västmanlands tolkservice ekonomisk förening 4. Meddelande om föreningsstämma samt årsredovisning Länsstyrelsen 5. Ej verkställda domar enligt SoL och LSS i Västmanlands län den 31 december 2008 Kommunala pensionärsrådet 6. Protokoll Strandgårdens brukarstyrelse 7. Mötesanteckningar Informations- och meddelandeärendena enligt ovan är redovisade och föranleder ingen annan åtgärd.

19 Socialnämnden Blad 18 SN 61 Anmälan av delegationsbeslut A/ Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen mars 2009 B/ Individutskottet , C/ Beslutsfattare Annette Nordgren, Eva Gustafsson, Catharina Eriksson, färdtjänst, riksfärdtjänst mars 2009 D/ Beslutsfattare Elisabeth Andersson, Elisabeth Karlsson, Elisabeth Söderström, trygghetslarm, hjälp i hemmet, utredningsplats, matservice, avlösning/växelvård, dagvård för dementa, februari 2009 E/ Beslutsfattare Lena Dibbern, vidaredelegation verksamhetschef, särskild boendeform, februari 2009 F/ Beslutsfattare Catharina Eriksson, Anna-Lena Andersson, avgiftsbeslut, februari 2009 G/ Beslutsfattare Monika Klangefors korttidsvistelse, avlösarservice i hemmet, kontaktperson februari 2009 H/ Beslutsfattare Annette Nordgren, Eva Gustafsson faderskap mars 2009 IJ/ Beslutsfattare Ove Bergman anställningar Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25 Socialnämnden 2010-08-25 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Agneta Bode (S) Pirjo Karlsson (S) Kerstin Lundahl (S) Susanne Andersson (S) Ann Avdic (V) Anders Röhfors (M) Bengt Bergenbrant

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-02-18 1(17) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 18.35, Ajournering 17.35-17.40 Beslutande Ledamöter Martin Normark (FP), ordf Leif Öjetoft (S) Monica Styhr (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22]

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-06-24 2 [22] TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[22] 2014-06-24 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 17.00 19.00 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-10 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl. 9.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Lis Melin (M), förste vice ordförande Ann-Britt Larsson (C) ersätter

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare:

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare: Individ- och myndighetsnämnden 2014-11-20 1/31 Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Ledamöter: Maria Forsberg (S), ordförande Bill Wallberg (S) Anette

Läs mer

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00

Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Inledning med studiebesök på Mariehöjd kl. 09:00-10:00 och fortsättning i Torsö, Stadshuset kl. 10:00-13.00 Beslutande Jan Hallström (FP) Ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 92 Yttrande angående ny avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Habo kommun... 109 93 Yttrande om programförslag till detaljplan för Spinnet Gunnarsbo 1:265 m.fl... 110

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2010-05-26 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 9.00-10.50 Beslutande Agneta Bode socialnämnden, Kerstin Lundahl socialnämnden, Bengt Bergenbrant socialnämnden, Göte Moberg fritid-

Läs mer

Plats och tid Måndagen den 11 februari 2013 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 18.30 Sammanträdet ajournerades klockan 15.40 16.

Plats och tid Måndagen den 11 februari 2013 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 18.30 Sammanträdet ajournerades klockan 15.40 16. Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Måndagen den 11 februari 2013 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 14.00 18.30 Sammanträdet ajournerades klockan 15.40 16.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-01-22 1 (20) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson(S), ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) Elisabet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr Socialnämnden 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin Nordström, v. ordf. (s) Marie

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-09 1(20)

Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Socialnämnden 2012-05-09 1(20) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, onsdag den 5 maj 2012, kl. 08.30 12.20, 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Tjg ersättare Christer Lundgren, (c) ordförande

Läs mer

Lizanne Byström Lennart Larsson, 1 Inger Karlsson Sigbritt Lundin, 1 Sirpa Ljung, 1. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-01-28

Lizanne Byström Lennart Larsson, 1 Inger Karlsson Sigbritt Lundin, 1 Sirpa Ljung, 1. Inga-Lill Thim Socialförvaltningen 2010-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-01-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50.

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Lennart Niklasson (s), ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

2012-08-30 1 (24) Kenneth Persson

2012-08-30 1 (24) Kenneth Persson 2012-08-30 1 (24) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 augusti 2012, kl 08.30-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15

PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum 2015-06-15 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, kl. 13:00-16:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer