Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010

2 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet 6 9 Tema hållbar samhällsnytta Miljöåret Dagens och morgondagens medarbetare Snabba fakta Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkningar Balansräkningar Noter 43 Revisionsberättelse 43 Granskningsrapport Definitioner

3 VD har ordet: Milstolparnas år i vår klimatneutrala utveckling Gävle Energi fortsätter sin utveckling för att ta ett affärsmässigt ansvar med samhällsnyttan i fokus för tillväxt, konkurrenskraft och hållbarhet var milstolparnas år i vår utveckling för en klimatneutral värld. Milstolparna är resultatet av kraftfulla och målinriktade satsningar som har krävt engagemang och kompetens i egen regi och i samverkan med andra. Grunden för vår förmåga att klara av detta är vår stabila och säkra verksamhet inom våra klassiska och välskötta basområden såsom energiproduktion, fjärrvärme, elnät och kommunikation. Dessa utgör kärnan för vår verksamhet även i framtiden. Vår affärsstrategi ligger fast och vi ser att framtiden mycket handlar om att leverera rätt energilösning. Målsättningen är klimatneutral energi kombinerat med en tydlig ambition att bidra till ökad energieffektivitet i alla led. Vi tycker att vi har många goda exempel på att detta koncept är framgångsrikt och under 2010 togs ett flertal beslut som vi kan se som viktiga milstolpar för framtiden. Vi har tagit ett avstamp. Milstolpe 1 - Bomhus Energi AB I samarbete med Korsnäs upprättade vi förra året ett avtal som syftar till att parterna gemensamt bygger ett nytt kraftvärmeblock med 150 MW värme och 90 MW el. Detta sker i ett gemensamägt bolag (50/50). Investeringen uppgår till 1,8 miljarder kronor och kommer att förse Korsnäsverken med energi i form av ånga och el. För vår del säkrar vi förnybar värme under en lång period. Merparten av värmeenergin är spillvärme från pappersbruket. En ansenlig del tas också ut från rökgaskondensering. Anläggningen tas i bruk i januari Milstolpe 2 Samkraft Vind AB Under 2009 etablerade vi tillsammans med andra delägare i Gävleborg och Uppland ett regionalt vindkraftsbolag. Syftet är att bidra till att öka förnybar elproduktion i regionen samt också för att skapa nya förutsättningar för industriell utveckling. Det senaste året genomförde Samkraft sina första investeringar och i skrivande stund förfogar Samkraft över fem vindkraftverk på tillsammans 10 MW. Målet är att investeringen 2014 uppnår 30 MW. Ägarkretsen utökades under året med Mälarenergi AB. Milstolpe 3 SBI Ekogas AB I början på 2009 fick Gävle Energi uppdraget av Gävle Kommun att skapa en marknad för fordonsgas och snarast möjligt starta upp en produktion av biogas i regionen. Uppdraget innehöll också ett mål att projektet skulle drivas i samarbete med andra partners. Samarbete i projektfasen har skett med flera av de närliggande energibolagen samt också med Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten samt Swedish Biogas International AB från Linköping. Den första oktober 2010 invigdes den första biogasmacken. Gasförsäljningen har gått mycket bra. Kunder är fem nya stadsbussar, taxi och privatbilister. I december grundades bolaget Swedish Biogas International Ekogas AB där Gävle Energi inledningsvis äger 49 procent och Swedish Biogas International AB äger 51 procent av aktierna. Fler delägare förväntas anslutas senare. Affärsplanen bygger på att produktion av gas ska inledas under 2011 med en kraftigare utbyggnad gävle energi årsredovisning

4 VD Per Laurell vid den brusande energikällan Gavleån. Milstolpe 4 Energitjänster och elhandel I vårt elhandelsbolag trädde Söderhamn Nära AB in som delägare vilket har inneburit en utveckling av marknaden kring Söderhamn. Vi har under året kraftigt stärkt tillväxten i bolaget och plattformen för lönsamhet har utvecklats väl. Vi ser att en garanti för förnybar el, i vårt fall Källmärkt El, innebär en stärkt konkurrensfördel. Enligt mätningen i SKI (Svenskt KvalitetsIndex) hade Gävle Energi under fjolåret den bästa utvecklingen av alla energibolag i Sverige avseende elhandel. Vi ser också att kombinationen av elhandel och energitjänster är viktigt för kunderna. Det är inte priset på el som är det väsentliga utan möjligheten att snabbt få ner sin konsumtion av el. Vi erbjuder numera en kombination av dessa tjänster vilket varit framgångsrikt. Energitjänster har fått en fastare plattform på marknaden. Vi har också inom detta affärsområde börjat skissa på en affärsmodell för småskalig och kundnära energiproduktion. Milstolpe 5 Hedesunda Elektriska AB I slutet av december blev parterna överens om att Gävle Energi AB förvärvar inkråmet i Hedesunda Elektriska AB. Genom detta kan parterna samordna elnätsverksamheten samt verksamheten inom elhandel. Detta förbättrar den gemensamma möjligheten att rationalisera och utveckla båda verksamheterna. Dessutom ökar Gävle Energi sin elnätskoncession inom Gävle Kommun. Milstolpe 6 Kompetensutveckling Under året avslutades den kraftfulla satsningen vi gjort inom kompetensutvecklingsprojektet, finansierat delvis av ESF. Projektet har utbildat 500 personer inom nio olika bolag i regionen runt Gävle. Kompetensutvecklingsprogrammet har omfattat många områden och förväntas leda till en bättre personlig utveckling för flera av de deltagande personerna. De deltagande företagen har också lärt känna varandra bättre vilket underlättar för framtida samarbete. Vårt samarbetsavtal med Högskolan i Gävle har inletts genom att det första utbildningsprogrammet inom energisystem startades under året. Tillika har det utvecklats en större tydlighet vad gäller forskningsambitioner på högskolan. Milstolpe 7 Shopping Circle Det i regionen Gävle/Sandviken genomförda projekt inom elbilar dokumenterades i en delrapport. Vi visar där på att elbilen fungerar mycket väl i det vardagliga användandet för vanliga familjer. Högskolan i Gävle har genomfört ett forskningsprojekt kring upplevelsen av daglig användning av elbilen. Laddningsstolpar har installerats i regionen och samarbete med nya företag har inletts. Projektet är ett utmärkt exempel på ett lyckat samarbete mellan offentliga företag, privata företag och den akademiska världen. Milstolpe 8 Fredriksskans projektet Fjärrvärmeprojektet till hamnområdet Fredriksskans i Gävle färdigställdes. Projektet har varit omfattande och drabbades av en del störningar främst orsakat av den stränga vintern då isen låg tjock i samband med nedläggning av fjärrvärmeledningar på havsbotten. Nu är alla kunder på hamnområdet anslutna och projektet får betraktas som den största miljöinvesteringen vi gjort inom fjärrvärme. Den olja vi konverterade bort uppgår till m 3 vilket motsvarar en uppvärmning av villor. Milstolpe 9 Bionär Närvärme AB Bionär fortsatte sin positiva utveckling i regionen och körde igång ett stort antal nya anläggningar under Ökningen är markant och vi förfogar nu över 27 anläggningar i tre län och i nio kommuner. Vi kan här glädjas åt att även mindre orter i dessa kommuner kan få nyttan av klimatneutrala småskaliga fjärrvärmelösningar. Milstolpe 10 Ett kallt år Förra året var den kallaste vintern på 150 år. Detta borde glädja ett energibolag, men så var inte fallet. De mycket kalla vinterperioder både i början och i slutet på året innebar en högre andel oljeförbrukning än förväntat. Detta belastade våra miljömål genom att andelen förnybart i produktionen sjönk till 92 procent mot den målsättning vi hade på 96%. Detta kostade också mer än förväntat varför resultatet stannade tio miljoner kronor under den prognos vi hade lagt. Långsiktigt ska vi tillbaka på en positiv resultatutveckling liksom vi siktar på att senast 2013 ha en förnybarhet på 100 procent. Slutligen vill jag lyfta fram vår personal som återigen visar en lojalitet och ett intresse för företaget och det uppdrag vi har. Det finns en ansvarskänsla i organisationen och man ställer mangrant upp då insats kärvs. Ett stort tack till en fin insats och att trivseln är hög på Gävle Energi vittnar vår frisknärvaro om. Den uppgår ackumulerat till 97,9 procent i slutet av året. Per Laurell VD 4 gävle energi årsredovisning 2010

5 gävle energi årsredovisning

6 Energi dygnet runt till nytta för gävleborna. Hållbar samhällsnytta som skapar konkurrenskraft och tillväxt I våra ägardirektiv står det bland annat att vi ska medverka till utveckling så att konkurrenskraften i kommunen och regionen stärks. Vi ska eftersträva samverkan med såväl regionala som nationella aktörer. Denna formulering, i samklang med våra kärnuppdrag och de klimatkrav som finns i samhället i dag, ger ett stort ansvar för Gävle Energi att vara en av motorerna i kommunen och regionen för hållbar tillväxt. Vi tar denna uppgift med glädje och ödmjukhet och den ger inspiration och kraft för en utveckling för en klimatneutral värld samtidigt som det sporrar att utveckla ett samarbete med andra parter i samhället. Andra parter är framförallt våra kunder, våra leverantörer samt kollegor i branschen. Vi ser också utbildningsanordnare och instanser för forskning och utveckling som viktiga parter samt näringsliv och offentliga verksamheter. Vi har flera exempel på samarbeten, projekt och aktiviteter som exemplifierar denna del av uppdraget i vårt ägardirektiv. Totala energilösningar ett energisystem Vi ser att branschens utveckling och kundernas krav mer och mer innehåller klimatneutral ambition. Detta leder till att kunderna ofta efterfrågar rätt energilösning där kravet på en lägre energikonsumtion ingår. Vi möter upp detta med våra klassiska erbjudanden inom de olika energislagen inom värme och el men allt mer och mer i kombination med energitjänster. Detta kallar vi totala energilösningar och vi är väl förberedda för att möta denna framtidsmarknad på ett professionellt sätt. För detta krävs en väl utvecklad samarbetssyn med våra kunder då affärsmodellen mer går ut på ett energipartnerskap. Ett annat sätt att se på detta är att ett energibolag idag verkar i ett energisystem. Ett energisystem består av en mångfald av energilösningar och medier för energi. Vi ser att energislag samverkar och det ena energislaget drar nytta av det andra och man finner effektiva lösningar och affärsmodeller inom denna kombination. Vi är med i denna mångfald idag och vi kallar detta för att ha ett fullsortimentserbjudande. Ett exempel på totala energilösningar är vårt samarbete med Läkerol Arena i Gävle. Vi kan här se vad en total energilösning kan erbjuda och det partnerskap vi har med arenan visar på ett ömsesidigt engagemang för att uppnå större konkurrenskraft där vi medverkat till att reducera energiförbrukningen med nära 20 procent på två år. Samverkan med näringslivet Samverkan med näringslivet är ett viktigt inslag i vår verksamhet och vi kan här nämna det samarbete som nu i dagarna är på väg att realiseras med Mackmyra Whisky i deras nya satsning i Gävle. Detta samarbete bygger på att vi utvecklat ett totalt energipartnerskap inom: Värme, Elnät, Elhandel, Kommunikation, Energitjänster och till och med återbruk av avfallsprodukter som kan tjäna som råvara i vår kommande biogasproduktion. Ett annat exempel är vårt samarbete med MittMedia-koncernen där vi i Gävle har ett samarbete inom fjärrvärme, elnät, elhandel och energitjänster. På övriga anläggningar på andra orter i Sverige samarbetar vi kring elhandel och energitjänster. Partnerskapet har som målsättning att reducera energiförbrukningen väsentligt. Vi vill också stryka under det samarbete vi har med näringslivet i samband med inköp av produkter och system för våra investeringsprojekt. Detta samarbete utvecklas allt mera och är en viktig kugge i vår framtid. Återvunnen energi Inom energibranschen diskuteras det allt mera att den spillenergi som finns i samhället i ska tas till vara i ett lokalt och regionalt energisystem, framförallt att nyttjas av fjärrvärmen. Vi har flera exempel på detta genom 6 gävle energi årsredovisning 2010

7 gävle energi årsredovisning

8 Sveriges första hockeyarena med vindkraft. vårt samarbete med Korsnäs där vi i nuläget investerar i ett nytt gemensamt bolag. Projektet är i full gång och planerna är att ta detta i drift i början på Projektet stärker miljövärdena på ett påtagligt sätt för Korsnäs och för Gävle Energi och de bärande idéerna med projektet är att säkra effekttillgången för pappersbruket och för Gävle Energi:s fjärrvärmesystem på ett miljömässigt sätt och i långsiktigt syfte. Dessutom bidrar projektet till en stärkt konkurrenskraft samt till ökad förnybar elproduktion. Projektet är en utvidgning av det sedan flera år utvecklat samarbete på spillvärmesidan mellan Korsnäs och Gävle Energi. Projektet kommer också att försörja Setra Sågverk i Gävle med sitt energibehov. Vi har andra liknande industriella samarbeten på flera orter där vårt dotterbolag Bionär Närvärme verkar. Ett annat exempel på återvunnen energi är vår start av SBI Ekogas där vi i samarbete med det privata bolaget Swedish Biogas International startat verksamhet inom biogas för fordonsmarknaden. Återvunnen energi finner man i tillvaratagandet av organiskt avfall som används i produktionsprocesserna av biogas. Samarbete ger utvecklingsmöjligheter som skapar en bra grund för hållbar tillväxt och konkurrens. Utveckling och Kompetens För att säkerställa vår förmåga att följa vad som händer i marknaden inom nya teknologier och branschens utveckling krävs en omfattande omvärldsbevakning. Vi har intensifierat och systematiserat detta arbete de senaste åren och vi har gott grepp om trenderna inom energibranschen. För att öka fokuseringen ännu mera har vi detta år (2011) inrättat en FoU-avdelning inom marknadsorganisationen med ansvar för omvärldsbevakning, utveckling och forskning. Denna satsning stärker och effektiviserar vår kompetens och vi ökar därmed våra möjligheter till engagemang inom olika projekt som ofta sker i samarbete andra partners. Detta kan ses som ett utvecklingssteg i det samarbete vi redan 8 gävle energi årsredovisning 2010

9 Miljövärden är också samhällsnytta. utvecklat med Högskolan i Gävle (HiG) kring utbildning och forskning. Samarbetet med HiG har nu inneburit att den första kullen av elever inom Energisystem, har gått det första året och nu är ute på sin företagsperiod i denna utbildning som är ett co-op koncept i samarbete med näringslivet. Gävle Energi har den första studenten på plats och intresset från näringslivet om samverkan har varit stor. Vi bedriver också en del demonstrationsprojekt i utvecklingssyfte som utgår från samverkan med offentliga aktörer och med näringslivet liksom med HiG. Ett exempel på ett sådant projekt är vårt elbilsprojekt, Shopping Circle, som kommer att avslutas under En delrapport från projektets första två år är skriven och publicerad. Inom området kompetens och utveckling samverkar vi med andra energibolag inom flera områden. Ett exempel är vårt samarbete med 15 andra energibolag i södra Norrland inom elnät. Samarbetet sker i föreningsform och går under namnet Elinorr. Nöjda kunder Många av de samarbets- och utvecklingsområden vi nämner betonar vår miljöprofil och stärker vårt varumärke i alla sammanhang. Detta har fått en stor betydelse då vi mäter kundnöjdheten enligt SKI. Vi har mycket bra resultat i dessa mätningar. Drivande för vår miljöprofil är Källmärkt el, energitjänster och vår investering tillsammans med Korsnäs som säkerställer ökad andel spillvärme samt 100% förnybart bränsle. Inom elhandeln ligger vi topp tre i Sverige och vi hade under 2010 den bästa förbättringen av alla elbolag i Sverige. Detta förpliktigar i framtiden. Vi tror också att vårt samarbete med andra energibolag kring satsningen på vindkraft skapar en grund för industriell samverkan och ger ett stärkt varumärke med miljöprofilen i centrum. gävle energi årsredovisning

10 10 gävle energi årsredovisning 2010

11 Framtidens miljö allas vårt ansvar. Miljöåret 2010: Energibranschens miljöutmaningar fortsätter Vi lever i en värld där klimatet förändras, mycket beroende på människans verksamhet. Vi släpper ut och tillför växthusgaser som i förlängningen leder till klimatförändringarna som i sin tur leder till förändrade förutsättningar för livet på jorden. Vi måste ändra på vårt sätt att producera varor och tjänster och i det arbetet är energianvändningen central. Att arbeta i ett energibolag när energifrågan blivit en av våra största miljörörelser är utmanande och spännande. Energieffektiviseringar, energisystem och minskad energikonsumtion är de stora miljöutmaningarna. Vi på Gävle Energi kommer att fortsätta arbetet med att hitta lösningar som är hållbara för framtiden både vad gäller produktionsätt och energieffektivitet. Drivkrafter och miljömål EU har formulerat de kända målsättningarna som kallas 20/20/20. Varje land har sedan fått tolka EU:s mål efter egna förutsättningar och Sveriges energi- och klimatproposition har gjort detta tydligt. Sverige har antagit ett antal målsättningar och handlingsplaner. Där målen för 2020 koncentreras till förnybar energi, minskade CO2 utsläpp och effektivare energianvändning. För Gävleborg och länets regionala klimat- och energimål ligger fokus även där på minskade utsläpp av växthusgaser, effektivare energianvändning, och ökad förnybar produktion. Tillsammans med Länsstyrelsen har Gävle Energi utformat en överenskommelse med ett antal miljömålsåtgärder som ska bidra till att nå de regionala miljömålen för Länsstyrelsen kommer sedan att följa upp dessa aktiviteter under Gävle Kommun strävar efter att år 2025 vara koldioxidneutrala och år 2050 klimatneutrala. De lokala mål där vårt arbete är extra betydelsefullt är begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Viktiga miljöaspekter i detta är ytterligare anslutningar till fjärr- och närvärmenäten, kraftvärmeproduktion, övrig utveckling av förnybar energiproduktion, fortsatt optimering och energieffektivisering samt fortsatt arbete med miljöanpassade bilar och utveckling av infrasystem för tankning av dessa. Målen på alla nivåer är bra och framåtskridande och utgör grunden för utvecklingen inom energibranschen och är en del av drivkrafterna för vår strategi och verksamhet. Takten är hög och förändringarna går snabbt vilket ställer stora krav på vår verksamhet. En av Gävle Energis målsättningar för miljön är att vi ska vara kända för ett starkt klimat- och miljöengagemang och vårt affärsområde Energitjänster ska vara väl etablerat på marknaden. I vår värld innebär det att vi utvecklas från att vara ett energibolag till att bli en energipartner. Vi tror att detta är det bästa sättet att ta ansvar för energifrågan i ett klimatneutralt perspektiv. Vi skapar tillsammans affärsmässig samhällsnytta. Sammanfattning av viktiga händelser Det har varit ett händelserikt år. Förutom miljöarbetet i det dagliga arbetet sammanfattas här några viktiga miljöåtgärder. Källmärkt el har fortsatt sitt arbete och stärkt sin miljöprofil genom att öka andelen vindkraft i vår energimix. Kundtillväxten för Källmärkt el har varit stark under 2010 och en stor del i framgången är att Källmärkt el erbjuds tillsammans med energieffektiviseringstjänster. Affärsområde Energitjänster har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet för att på ett affärsmässigt sätt bidra till att kunderna förbättrar sin konkurrenskraft genom lägre energikostnader samtidigt som kunderna minskar sin miljöpåverkan. Infrastruktur- och elbilsprojektet Shopping Circle har fortsatt på ett mycket positivt sätt. Vi vill se hur infrastrukturen med laddningsmöjligheter för elbilar ska utformas samt verkar för en ökad energieffektivisering i samhället. Resultat från delrapporten visar att familjerna i stor utsträckning använt elbilen i vardagliga livet och upplevt det som mycket positivt. Biogasprojektet har genomförts på ett mycket tillfredställande sätt. Under namnet Ekogas byggdes och invigdes en tankstation på Utmarksvägen i Gävle. Projektet möjliggör stora miljömässiga och ekonomiska effekter för kollektivtrafik, företag och verksamheter med fordonspark. Även privatperson har möjlighet att kunna tanka sin biogasbil. Det med Korsnäs gemensamma bolaget Bomhus Energi AB bildades. Byggandet av ny biokraftvärmeanläggning startade. Genom samarbetet beräknas oljeförbrukningen i systemet att minska mad ca m 3. En minskning med ca ton koldioxid. I samarbete med Högskolan i Gävle har Gävle Energi och några andra företag i regionen tagit fram en ingenjörsutbildning med miljöinriktning. Utbildningen startade hösten 2010 och eleverna kommer att komma ut i praktik under Arbetet med anslutning av Gävle Hamn till fjärrvärme genomfördes. Samkraft Vind AB, med tolv delägare (privata och offentliga) hade vid ingången av 2011 fem vindkraftverk i drift. Nya etableringar är under utredning. gävle energi årsredovisning

12 Bionär Närvärme AB har under 2010 etablerat sig på fyra nya orter (Gruvberget, Storvik, Gåvsta och Vattholma). Utbyggnationen 2010 har också medfört att Bionär etablerat samarbete med två nya stora fastighetsägare, Specialfastigheter (Gruvberget) och Landstingsfastigheter (Storvik). Miljö- och klimatutbildning Under året genomförde vi en miljö- och klimatutbildning för vår personal. Lite drygt hälften av personalen gick utbildningen och en uppsamling för att nå fler planeras. Syftet med utbildningen var bland annat att inspirera till att leva mer hållbart både på sitt arbete och hemma. Temat för utbildningarna var energi, resor, återvinning och mat och hur vi inom dessa områden kan genom ett ändrat beteende bli miljövinnare och vara miljösmarta, utan att förändra vår livsstil. Utbildningen blev uppskattad och det totala helhetsintrycket blev 2,9 på 4 gradig skala. Hela 81% av deltagarna tyckte att utbildningen hade gett dem en ökad kompetens. Liksom tidigare har vi hållit i externa utbildningar inom kommunens projekt Hållbar vardag. Sedan två år tillbaka hjälper och inspirerar vi familjer (Hållbara familjer) att leva mer hållbart inom temat: energi, resor, återvinning och mat. Under året har projektet utökats till ett mindre samarbete med näringslivet (Hållbara företag). Miljö och kvalitet När det gäller miljö och kvalitet är hela verksamheten certifierade enligt ISO (miljö) och ISO 9001(kvalitet) sedan Under året har internrevisionsgruppen genomfört ett antal revisioner i olika delar i verksamheten, för att säkerställa att vi kontinuerligt arbetar, följer upp och förbättrar, vårt arbete. Revisionerna har gett oss indikationer på vilka styrkor och svagheter vi har. Styrkor som vi kan föra över i hela organisationen och svagheter som vi kan förbättra och lära oss av. Under den årliga certifieringsrevisionen gjordes en övergipande bedömning av Gävle Energi. Den visar att vi har ett lättanvänt och tydligt ledningssystem. Det som kan förbättras är bl.a. arbetet med hur vi säkerställer utbildningar med krav på förnyelse samt ett fortsatt förbättringsarbete i arbetssätt för projekt. Incidenter Avvikelser gentemot gällande miljötillstånd hanteras via avvikelsehantering och rapporteras till ansvarig myndighetsutövare. Rapportering har skett till Bygg- och Miljö beträffande överskridande av riktvärde för suspenderande ämnen och ph i kondensat vid ett tillfälle av vardera. Rapportering har även skett gällande mätbortfall från stoftmätare. Rapporteringen har inte föranlett ytterligare åtgärder från myndigheternas sida. Ny stoftmätare har installerats. Vid tankning av diesel i Bionärs anläggning i Söderfors överfylldes tanken och ca 100 liter rann ut i mark. Området har sanerats och friklassats av fristående konsult. Åtgärder har vidtagits i samråd med Bygg och Miljö i Tierps kommun och rapport har skickats till myndigheten. Lagar och krav Miljöbalken och dess förordningar styr i huvudsak vår verksamhet kring miljöfrågor. Annan miljölagstiftning är de olika miljöskattelagarna avseende bland annat kväveavgifter och koldioxidskatt. Dessutom finns ett antal lokala miljöföreskrifter att ta hänsyn till. Inom koncernen finns flera tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter, se vidare i förvaltningsberättelsen på sidan gävle energi årsredovisning 2010

13 Sjöar, åkrar, skog och luft Gävle Energi jobbar hårt för att minska miljöbelastningen. miljörelaterade konsultuppdrag, avgifter och skatter 2010, tkr Tillsynsavgifter 127,6 Konsultuppdrag & Miljöanalyser 27,8 Förbränningsskatt RT 425 Koldioxidskatt Utsläppsrätter 412 Kväveoxidavgift, intäkt produktionssiffror, gwh Fjärrvärme Turbinen Olga Vattenkraft 66 71,9 Vindkraft 0,4 0,4 Bionär ,6 utsläpp från egen producerad kraftvärme inkl. inköpt värme (g /kwh) Kväveoxid 0,13 0,13 Svaveloxid 0,05 0,04 Koldioxid* 21,7 13,7 Andelen förnybar energi i kraftvärmeproduktionen (egenproducerad värme och el samt inköpt hetvatten): 93,2% total utsläppsmängd från egen producerad kraftvärme inkl. inköpt värme (ton) Kväveoxider Svaveldioxider 46 37,6 Koldioxid* * Koldioxid beräknas utifrån andelen fossilt bränsle. Den stora skillnaden mot föregående år beror framför allt på den kalla vintern med större behov av oljebränsle än normalt. Produktionen till fjärrvärmenätet var över 12% mer än tidigare rekordår. bränslemix fjärrvärme (%) Indunstning 19,9 24,5 Biobränslen 48,0 48 Rökgaskondensering* 23,0 23,5 Olja 8 4 *From 2009 rökgaskondensering totalt (inköpt och egenproducerad) utsläpp från producerad och inköpt värme (g /kwh) exl. elproduktion Kväveoxid 0,14 0,15 Svaveloxid 0,05 0,05 Koldioxid* 24,92 15,7 * Koldioxid beräknas utifrån andelen fossilt bränsle. Andelen förnybar energi i värmeproduktionen samt inköpt hetvatten: 92% Förbrukning av utsläppsrätter i egna anläggningar, (ett ton koldioxid motsvarar en utsläppsrätt), (st) gävle energi årsredovisning

14 Kassandra Öhrn, en av många praktikanter på Gävle Energi under året. Dagens och morgondagens medarbetare Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi satsar på kompetensutveckling för framtiden. Vi har runt 60 pensionsavgångar under de närmaste tio åren, vilket motsvarar 30 procent av medarbetarna. Inom energibranschen totalt väntas personer nyanställas mellan åren Samtidigt som energibranschen förändras behöver vi förnya kompetensen. Istället för att ersätta alla avgångar analyserar vi behov och skapar till viss del helt nya tjänster. Tillsammans med nio andra energibolag i regionen har vi under ett och ett halvt år ( ) drivit ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt som finansierats av Europeiska socialfonden. En mängd utbildningar med mycket varierat innehåll genomfördes i syfte att stärka varje medarbetare samt öka samverkan mellan organisationerna. Detta samarbete kommer att fortsätta för att samordna utbildningar och skapa en gemensam träffpunkt för våra medarbetare. En attraktiv arbetsgivare Som arbetsgivare har Gävle Energi gott rykte. Det visar bland annat mängden och kvaliteten av ansökningar vi får vid våra rekryteringar. Den respons vi får vid introduktion av nyanställda och vid samtal med medarbetare som lämnar företaget och medarbetarundersökningen vartannat år visar också att Gävle Energi är en bra arbetsgivare. Våra sjuktal ligger konstant på en låg nivå, 2,1 % år 2010 (2,7) och är även den en indikator på trivsel. Vi jobbar aktivt utifrån vår egen värdegrund med värdeorden samarbete, bemötande och kvalitet med målet att alla medarbetare ska kunna beskriva innebörden med egna ord. Under året har vi arbetat vidare med aktiviteter i vår jämställdhets- och likabehandlingsplan med både kund- och medarbetarfokus. Den årliga informationsdagen är ett tillfälle för alla medarbetare att lära känna de olika delarna i vår verksamhet, vilket skapar samhörighet och trivsel. Våra medarbetares välbefinnande är viktigt Vi erbjuder såväl träning på gym som styrke- och konditionsträning i grupp. Genom personalföreningen Gnistan anordnas korpverksamhet inom olika sporter, resor och sociala sammankomster. Framtida medarbetare vårt samarbete med skolan Vi satsar på långsiktigt samarbete med skolan. Vi har ett samarbetsavtal med högskolan i Gävle och kommer 2011 att ta emot den första studenten från energisystemingenjörsprogrammets co-op-inriktning på arbetsperiod. Avtalet innehåller också en gemensam ambition att utveckla forskningsprogram inom området. Vi medverkar i Polhemsskolans programråd på teknikprogrammet och elprogrammet. Vi deltar aktivt på informationsdagar, tar emot studiebesökare, praktikanter och sommarjobbare. Ett samarbete med grundskolan har inletts för studiebesök i samband med Kretsar kring el. Diagram: Sjukfrånvaro (%) 14 gävle energi årsredovisning 2010

15 gävle energi årsredovisning

16 De viktigaste nyckeltalen Ekonomi Rörelsens intäkter (mkr) Rörelseresultat (mkr) Rörelseresultat efter finansnetto (mkr) Balansomslutning (mkr) Anläggningstillgångar (mkr) Omsättningstillgångar (mkr) Eget kapital (mkr) Långfristiga skulder (mkr) Kortfristiga skulder (mkr) Investeringar (mkr) Avkastning på sysselsatt kapital (%) 7,5 9,3 10,6 9,1 10,4 Avkastning på eget kapital (%) 12, ,1 14,3 17,1 Avkastning på totalt kapital (%) 5,8 7,2 8,2 7,2 8,3 Soliditet (%) 32,4 34,9 36,3 37,3 39,6 Skuldsättningsgrad (ggr) 2,0 1,8 1,7 1,7 1,5 Självfinansieringsgrad (%) Rörelsemarginal (%) 11,0 14,3 16,1 14,7 16,9 Nettomarginal (%) 8,3 11,3 12,5 11,2 13,7 Genomsnittlig skuldränta (%) 2,3 2,5 3,1 2,9 2,7 Räntetäckningsgrad (ggr) 3,9 4,7 4,2 4,1 5,2 Medelantal anställda (medarbetare) Utbetalda löner Miljö bränslemix fjärrvärme (%) Indunstning 19,9 24,5 Biobränslen 48,0 48 Rökgaskondensering* 23,0 23,5 Olja 8 4 *From 2009 rökgaskondensering totalt (inköpt och egenproducerad) utsläpp från egen producerad kraftvärme inkl. inköpt värme (g /kwh) Kväveoxid 0,13 0,13 Svaveloxid 0,05 0,04 Koldioxid* 21,7 13,7 Andelen förnybar energi i kraftvärmeproduktionen (egenproducerad värme och el samt inköpt hetvatten): 93,2% utsläppsmängd från egen producerad kraftvärme inkl. inköpt värme (ton) Kväveoxid Svaveloxid 46 37,6 Koldioxid* * Koldioxid beräknas utifrån andelen fossilt bränsle. Den stora skillnaden mot föregående år beror framför allt på den kalla vintern med mer olja på topp än normalt. Produktionen till fjärrvärmenätet var över 12% mer än tidigare rekordår. Produktion (GWh) Fjärrvärme Turbinen Olga Vattenkraft 66 71,9 Vindkraft 0,4 0,4 Bionär Personal medeltal antal anställda Totalt Varav Män Varav Kvinnor personalens åldersfördelning vid årets slut Ålder < > gävle energi årsredovisning 2010

17 Här var det snabbfakta om året som gått alla nyckeltalen. Koncernstruktur 2010 Moderbolag Bolag Ägarandel (%) Omsättning (mkr) 2010 Gävle Energi AB Kommunikation 48 Elnät 178 Fjärrvärme 393 Fjärrkyla 3 Energitjänster 26 Dotterbolag Gävle Kraftvärme AB Gävle Energisystem AB Bionär Närvärme AB Intressebolag Bomhus Energi 50 0 Samkraft AB 24 7 SBI Ekogas AB 49 1 Norrsken AB 9,8 32 EFO AB 6,7 gävle energi årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Koncernen Koncernens verksamhet och struktur Gävle Energi AB och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el, värme, kyla, biogas och tele- och datakommunikation. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB som till 100 % ägs av Gävle Kommun. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, samt de till 100 %-ägda dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB och Hedesunda Elförsäljnings AB. Dessutom äger moderföretaget 95 % av aktierna i Gävle Energisystem AB och 59 % av aktierna i Bionär Närvärme AB. Vi ska - såsom uttryckt i vår affärsíde - med starkt engagemang för Gävle och regionen tillföra energi och kommunikation som ger komfort, kvalitet och växtkraft. Detta gör vi med miljön och klimatet i fokus. Ledord för verksamheten är samverkan, utveckling och attraktionskraft. Året i korthet Omsättningen ökade med 14 % till (1 003) mkr. Resultat efter finansiella poster blev 95 (113) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 237 (271) mkr. Investeringarna i materiella- och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 289 (270) mkr. Medeltalet anställda var 191 (194) personer. Sjukfrånvaron var 2,1 (2,7) %. Konvertering av olje- respektive eluppvärmning med fjärrvärme motsvarande 29 (15) GWh. 92 (96) % av bränslet i våra produktionsanläggningar utgjordes av biobränsle. Diagram: Biobränsleandel av bränslet i våra anläggningar (%) Energisystem AB som ett led i en regional samverkan. Förvärv av verksamheten i Hedesunda Elektriska AB. Samkraft AB har genomfört sina första investeringar och attraherat nya delägare. Utvecklat samarbetsavtal med Högskolan i Gävle. Marknadsläget och försäljning Vår miljöprofil är uppskattad, vilket märks i ökad kundnöjdhet. Kundundersökningen Svenskt Kvalitetsindex i slutet av 2010 gav ett positivt resultat för Gävle Energi AB. Kunderna rankar oss på tredje plats bland Sveriges energibolag. Det är en förbättring mot föregående år då vi hamnade på fjärde plats. Om vi sammanfattar vad kunderna tyckte om oss så upplevs vi som ett tryggt energibolag som levererar vår energi på ett bra sätt med hög tillgänglighet. Vi har stora förväntningar på oss, men våra kunder vill vara lojala med oss. Det ger oss en trygghet i att fortsätta utveckla vår kundorientering inför framtiden. Resultat, avkastning och finansiell ställning De totala intäkterna för koncernen ökade med 14 (9) % och uppgick till (1 003) mkr. Omsättningen har i synnerhet ökat inom Elnät, Värme, Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB samt Bionär. Tillväxten förklaras primärt av den extrema kylan under början samt slutet av året, men också att Gävle Energis marknadsandel ökar, samt till viss del som en konsekvens av att Gävle växer. Det är värt att påpeka att omsättningen ökar trots att priserna på spotmarknaderna för el- och elcertifikatpriserna har minskat avsevärt jämfört med föregående år. Det lägre elpriset påverkar omsättningen negativt inom Energiproduktion och Elhandel. Diagram: Koncernens intäkter (mkr) Väsentliga händelser Bildandet av Bomhus Energi AB, i syfte att långsiktigt säkerställa fjärrvärmeleveranserna på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt, samt att fördjupa det industriella samarbetet. Bildandet av SBI Ekogas AB för att få igång biogasverksamheten i Gävle vilket skapar stor miljönytta och en ny industriell bransch. Den extrema väderleken har medfört väsentligen högre bränslekostnader, ökade eldistributionskostnader, samt ökade inköpskostnader avseende elhandel än budgeterat. Söderhamn Nära AB går in som delägare i Gävle Leveranserna av fjärr- och närvärme ökade till 922 (770) GWh. Volymen överförd energi över elnätet uppgick till 744 (746) GWh. Produktionen av el uppgick till 199 (190) GWh. Elhandeln ökade med 27 (13) GWh och uppgick till 430 (403) GWh. Produktionskostnaderna ökade till 595 (462) mkr. Personalkostnaderna minskade med 3 (4) % till 122 (127) mkr. Övriga kostnader ökade med 11 mkr till 164 (153) mkr. Rörelseresultatet blev 126 (144) mkr och rörelsemarginalen blev 11 (14) %. Koncernens finansnetto 18 gävle energi årsredovisning 2010

19 exklusive minoritetsandelar, försämrades på grund av högre räntenivåer och en nyupplåning med 1 mkr till -32 mkr. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader blev 95 (113) mkr och nettomarginalen blev 8 (11) procent. Skatt på årets resultat uppgick till 24 (17) mkr. Årets resultat blev 69 (94) mkr. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 8 (10) %. Diagram: Resultat efter finansnetto (mkr) Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 237 (271) mkr. Kassaflödet efter finansieringar, förvärv och avyttringar blev -47 (3) mkr. Soliditeten uppgick till 32 (35) %. Självfinansieringsgraden uppgick till 65 (105) procent. Gävle Energi har en outtnyttjad kreditfacilitet på 56 (97) mkr. De långfristiga räntebärande skulderna uppgick till 787 (667) mkr. De kortfristiga räntebärande skulderna uppgick till 195 (197) mkr. Skulden är helt finansierad i svenska kronor. De ej räntebärande skulderna uppgick till 260 (220) mkr. Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick under året till 164 (240) mkr. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 125 (2) mkr. Moderbolag Moderbolagets intäkter uppgick till 713 (698) mkr. Rörelseresultatet blev 92 (101) mkr med en rörelsemarginal på 13 (14) procent. Finansnettot uppgick till -24 (-23) mkr. Resultatet efter finansiella poster blev 68 (78) mkr och nettomarginalen uppgick till 10 (11) %. De totala investeringarna uppgick till 250 (216) mkr. Skatt på årets resultat uppgick till -9 (-10) mkr. Årets resultat blev 18 (39) mkr. Förändringar i koncernen Per den 1 januari 2010 försåldes 5 % av aktierna i Gävle Energisystem AB till Söderhamn Nära AB. Förvärv av Hedesunda Elförsäljnings AB genomfördes per 31 december % av aktierna i AB Sätraåsen har försålts under Miljö och utveckling Tillstånds och anmälningspliktiga verksamheter I koncernens bolag finns ett flertal tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Gävle Kraftvärme AB har tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i form av sju vattenkraftstationer var av Forsbacka är taget ur drift och ny prövning startat. Dessutom är biokraftvärmeverket Johannes samt hetvattenpannorna Ersbo och Carlsborg tillståndspliktiga. Johannes, Ersbo och Carlsborg har även tillstånd från länsstyrelsen till utsläpp av koldioxid. Dessa anläggningar ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. På Johannes finns även anmälningspliktiga kylaggregat. Johannes, Ersbo och Carlsborg har krav på miljörapportering till kommunen och för Johannes redovisas även kväveoxidutsläpp till Naturvårdsverket. I bolaget finns även det anmälningspliktiga vindkraftverket Oskar. I december 2005 erhölls ett nytt tillstånd från miljödomstolen för befintlig verksamhet i Johannes samt utbyggnad till en total installerad tillförd bränsleeffekt om högst 170 MW för Johannes. Beslutet överklagades och det slutliga avgörandet kom i januari 2010 efter att ha gått igenom samtliga instanser i Sverige och EU. Det nya tillståndet togs i anspråk i augusti. Energimyndigheten har beslutat om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier för el producerad i Gävle Kraftvärmes anläggningar. Inom Gävle Energi AB finns en anmälan, som förnyades 2008, om transport av farligt avfall (avfallsförordningen) som registrerats av länsstyrelsen samt ett antal anmälda kylanläggningar. När det gäller kylanläggningarna sker årlig kontroll och rapportering till kommunen. Länsstyrelsen lämnade beslut på anmälan om anläggning av ledningar för fjärrkyla i Gavleån. I Bionär Närvärme AB finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby och Skutskär. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärmeanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström. Under året har det med Korsnäs gemensamma bolaget Bomhus Energi AB bildats. Under året erhölls tillstånd enligt miljöbalken från länsstyrelsen för uppförande och drift av en ny kraftvärmeanläggning. Inom Samkraft AB finns 5 vindkraftverk med tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan är inlämnad för ytterligare en vindkraftspark. Den el som försäljs inom Gävle Energisystem produceras enbart i anläggningar med förnybar produktion i form av vatten- och vindkraft samt biobränslen. Koncernens beroende av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är betydande. Koncernen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO Miljöförbättrande åtgärder Koncernen har en viktig roll i utvecklingen och produktion av förnybar energi. Satsningen på biokraftvärme i Johannes, fjärrkyla, Bionär Närvärme AB :s expansion, Bomhus Energi AB, Samkraft, Biogas går helt i linje med de åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan. I reservanläggningen Ersbo har under året skett en övergång från fossilbaserad olja till bioolja. Arbete pågår för byggande av ett nytt vattenkraftverk i Forsbacka som ska ersätta befintligt. Detta ska öka effekten samt förbättra förutsättningarna för vattenregleringen. Åtgärden kräver en ny miljöprövning. Under året infördes ett kemikaliesystem som ger en bättre kontroll och möjlighet till riskbedömningar av gävle energi årsredovisning

20 våra kemikalier. Systemet ska på sikt underlätta det administrativa arbetet och arbetet med att minimera och byta ut miljöfarliga kemikalier. I Johannes byttes en fällkemikalie till en annan med lägre ekotoxicitet. För utveckling av befintliga anläggningar sker kontinuerligt ett arbete med förbättringar i form av egenkontroll, besiktningar och revisioner av interna och externa konsulter, effektiviseringar och optimeringar, kemikaliehantering med mera. Incidenter Avvikelser gentemot gällande miljötillstånd hanteras via avvikelsehantering och rapporteras till ansvarig myndighetsutövare. Rapporteringen har skett till Bygg- och Miljö beträffande överskridande av riktvärde för suspenderande ämnen och ph i kondensat vid ett tillfälle av vardera. Rapporteringen har även skett gällande mätbortfall stoftmätare. Rapporteringen har inte föranlett ytterligare åtgärder från myndigheternas sida. Ny stoftmätare har installerats. Vid tankning av diesel i Bionärs anläggning i Söderfors överfylldes tanken och ca 100 liter rann ut i mark. Området har sanerats och friklassats av fristående konsult. Åtgärder har vidtagits i samråd med Bygg och Miljö i Tierps kommun och rapport har skickats till myndigheten. Utveckling och kvalitetssäkring Koncernens bolag och anläggningar är miljö- och kvalitetscertifierade. Vårt verksamhetsledningssystem är stödet för att uppfylla kraven. Bolagets viktigaste miljöaspekt är klimatpåverkan. Här har en långsiktig strategi för att minimera beroendet av fossila bränslen resulterat i att samtliga när- och fjärrvärmenät inom koncernen baseras på biobränslen. Anslutningen av nya fastigheter till näten sker vilket innebär både energieffektivisering samt konverteringar där oljeuppvärmning byts mot biobränslebaserad produktion. Energieffektiviseringsarbetet är ett kontinuerligt arbete som kommer att spela en en viktig roll i miljöarbetet. Inom koncernen sker ett kontinuerligt arbete med förbättringar i form av egenkontroll, besiktningar/ revisioner av externa konsulter och internrevisioner. Gävle Energi har en central roll i Kommunens projekt hållbara Familjer. Där vi ska stödja och sprida kunskap kring energi och miljö till utvalda familjer. Under året har hälften av personalen gått en grundläggande miljöutbildning med fokus på energieffektivisering och beteendeförändring. Utbildningen kommer att erbjudas även under En attraktiv arbetsgivare Vi fortsätter med vårt jämställdhets- och likabehandlingsarbete för att ta tillvara på de olikheter som finns hos varje medarbetare. Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som i sitt dagliga arbete integrerar jämställdhet och mångfald. Värdegrunden som består av nyckelorden Uppdrag, Bemötande, Kvalitet och Samarbete har bearbetats ute i verksamheterna på arbetsplatsmöten för att alla ska få en känsla av vad orden betyder för var och en. Vårt arbete med hälsofrämjande åtgärder fortsätter för att öka välmående och trivsel på arbetsplatsen. Vi arbetar med ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, som sker både i grupp och på individnivå. Sjuktalen fortsätter att vara låga, och de minskade under året till 2,1 % (2,7 %) i förhållande till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, vilket ligger under vårt mål som var 3,0 %. Diagram: Sjukfrånvaro (%) Delaktighet är en viktig faktor för att känna trivsel och tillfredställelse i arbetet. Delaktighet får vi genom olika mötesplatser såsom årliga medarbetarsamtal, det interna informationsnätet, introduktionsprogram, verksamhetsledningssystemet, arbetsplatsmöten och den årliga informationsdagen. Många utbildningar har genomförts inom ramen för vårt EU-finansierade kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med sex andra energibolag i regionen. I ett nära samarbete med Högskolan i Gävle har vi gemensamt utvecklat ett modernt, attraktivt och framtidsinriktat utbildningsprogram inom energiområdet. Utbildningsprogrammet startades hösten Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Gävle Energis verksamheter är exponerad för ett antal affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är därför en viktig process för Gävle Energi i syfte att nå uppsatta mål. En effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande uppföljningen av verksamheten. Risker i Gävle Energis affärsverksamhet Riskerna i verksamheten delas in i följande kategorier; Elprisrisk Priset på el och elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan samt politiska beslut och priset sätts på en marknadsplats varje timme. Faktorer som styr elprisutvecklingen är produktionsförutsättningar, väderleken, den industriella konjunkturen, bränslepriser etc. En kontinuerlig analys av dessa områden är viktig för att framgångsrikt kunna hantera elprisrisken. För att värdera elprisriskerna simulerar Gävle Energi ett förväntat elspotutfall. Prognoser på förväntad produktion utarbetas, som sedan ligger till grund för hur stor del som ska prissäkras i enlighet med koncernens policy. Dessutom prissäkras all försåld volym el som säljs på termin. Volymrisk Volymrisk är avvikelser i förväntade och faktiska levererade volymer till kund. Gävle Energi hanterar 20 gävle energi årsredovisning 2010

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Annelie Kedbrant, Malin Eriksson, Håkan Jönsson

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer