Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun"

Transkript

1 asdf YTTRANDE 1(11) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog 040/ Båstads kommun Planavdelningen Båstad Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan komma att innebära påtaglig skada för riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon, varför länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Allmänt Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurant/orangeri, utbildningslokaler, en konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel Uppförande av bostäder, och hotellanläggning m m i anslutning till trädgårdarna Detaljplanen syftar även till att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen samt omgivande skogsområden i Hallandsåsens sluttningspartier Detaljplanen skall också pröva uppförande av idrottshall öster om trädgårdarna och anläggande av badplats norr om Kattviksvägen samt hur anslutningar till planområdet i bil och gång- och cykelvägar skall anordnas Gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige år I översiktsplanen medges pågående markanvändning och föreskrivs att natur- och kulturmiljövärdena inom området skyddas. Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med en ny översiktplan som för närvarande är under utställning. Fördjupad översiktsplan Arbetet med en fördjupad översiktsplan inleddes år 2001 och syftar till att studera Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 YTTRANDE 2(11) vilken omfattning och form av exploatering som skulle kunna vara möjlig i landskapet. Den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik var föremål för samråd under år 2003 och har varit utställd år Kommunens intention är att planen slutbehandlas under innevarande år. Länsstyrelsen har den 3 september 2007 avgivit granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen Norrviken- Kattvik. Detaljplan m m Den östra delen av planområdet omfattas av detaljplan för området, vann laga kraft den 5 oktober Detaljplanen medger idag byggrätt för såväl konferenshotell med högst 240 rum som för lägenhetshotell med högst m2 bruttoarea. I områdets södra del anger detaljplanen att scen med läktare och tillhörande byggnader får uppföras. Genomförandetiden för planen har gått ut. Den västra delen av planområdet omfattas av Generalplan för Norrvikenområdet från år Generalplanen gäller idag som områdesbestämmelser för området. Förslag till detaljplan Sammanfattningsvis befarar länsstyrelsen att den föreslagna exploateringen på den i planen benämnda lågplatån skulle leda till betydande påverkan på riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon. Länsstyrelsen vill peka på omgivningarnas stora betydelse för anläggningen Norrvikens Trädgårdar. Här åsyftas inte endast anläggningens uppbyggnad genom axlar, siktlinjer och utsiktsförhållande utan även det lokala klimat som omgivningarna medverkar till och som bedöms vara en viktig förutsättning för anläggningens värden och därmed attraktionskraft. Med det ovan nämnda som bakgrund och med beaktande av berörda riksintressen finner länsstyrelsen att exploateringen av de båda områdena föreslagna för hotellvillor är olämplig och ser inte heller att det finns stöd för markanvändningen bostadsändamål. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till en exploatering av den i planbeskrivningen benämnda f d fruktodlingen och efterlyser en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan avges. När det gäller den föreslagna placeringen av en friluftsteater är det länsstyrelsens uppfattning att ett ställningstagande får avvakta en närmare redovisning av dess inplacering och

3 YTTRANDE 3(11) utformning. Riksintressen Detaljplaneområdet ingår i område av riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 MB, riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 MB dvs skydd för områdenas natur- och kulturvärden och att viss komplettering av bebyggelse kan ske under vissa förutsättningar. För området gäller även riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 MB. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) kan påtaglig skada uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar några av de natur- eller kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. Riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet Riksvärdet för riksintresset naturvård (delområde N1b Kusten Torekov - Båstad) utgörs bland annat av våtmarkskomplex, sumpskogar, flora och fauna. För våtmarkskomplex pekas särskilt flora och fauna ut som värden. Som förutsättningar för bevarandet av värdena anges bland annat att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering mm. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena. Som säkerställande åtgärder för att bevara naturvärdena anges bland annat landskapsbildsskyddet. Naturvärdesinventeringen som kommunen har tagit fram visar att området där hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse planeras är områden med unika naturvärden (fuktig lövskog med grova askar). Här finns flera rödlistade arter och förlust av ädellövskog i och i anslutning till området skulle missgynna många av arterna enligt inventeringen. Även området där en friluftsteater är föreslagen (bokskogsbrant) anges ha unika naturvärden med bland annat flera rödlistade arter varav två är extremt sällsynta i Sverige. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerade åtgärder på lågplatån (markanvändningen för hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse) medför påtaglig skada på riksintresset naturvård.

4 YTTRANDE 4(11) Riksintresse för kustzonen Under rubriken Riksintresse för kustzon, riksintresse för friluftslivet och riksintresse för det rörliga friluftslivet i planhandlingen (sidan 16) redogörs endast för de båda riksintressena för friluftsliv och planens påverkan på dessa. En redogörelse för syftet och värdet med riksintresse kustzon saknas helt. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att riksintresset kustzon inte bedöms påverkas av detaljplanen då detta riksintresse enligt bestämmelserna (här avses troligen lagtexten i 4 kap 1 andra stycket MB) inte skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller totalförsvaret (sidan 20). Att riksintresset inte ska hindra nämnda utvecklingsområden är inte någon motivering till bedömningen av möjlig påverkan. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är en utveckling av befintlig tätort. Anläggningar såsom parkering, ny entré, konsthall, restaurang och hotellverksamhet kan anses som utveckling av det lokala näringslivet. Bostadsbebyggelse faller dock inte under utveckling av lokalt näringsliv enligt länsstyrelsens uppfattning. För en bedömning av syftet och värdet samt olika åtgärders påverkan på riksintresset kustzon hänvisas till rapporten Skånes kustområden (2001:35) som länsstyrelsen och Region Skåne tagit fram. I stora drag anger rapporten att bebyggelseutveckling av kustsamhällen inåt land kan vara förenligt med riksintresset kustzon. Däremot är bebyggelseutveckling av kustsamhällen längs kusten inte det. Länsstyrelsen efterfrågar särskilt i denna fråga en redogörelse av hur kommunen avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena inom riksintresse kustzon. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerad bebyggelse på lågplatån innebär påtaglig skada på riksintresset kustzon. Bebyggelsen planeras inte som en utvidgning av befintligt bebyggelse inåt land utan som en helt ny bebyggelsegrupp vid kusten inom ett tidigare oexploaterat område. Detta är särskilt tydligt när det gäller de två områden föreslagna för markanvändningen hotellvillor. Sluttningen nedanför Norrvikens Trädgårdar och denna del av lågplatån är här som smalast samtidigt som trädgårdsanläggningen övergått från parkeringsytor till de egentliga trädgårdarna. För den f d fruktodlingen efterlyser

5 YTTRANDE 5(11) länsstyrelsen en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan förväntas. Riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet Länsstyrelsen bedömer att anläggningar som planeras för själva trädgårdsanläggningen samt hotellverksamhet är anläggningar som kan gynna riksintressena för friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att varje form av markanvändning för bostadsändamål på lågplatån inte gynnar friluftslivet eftersom den tar mark i anspråk som därefter inte längre är allemansrättslig tillgänglig. Påverkan på riksintressena för friluftsliv bedöms dock inte vara påtaglig eftersom endast en mindre del inom ett större område berörs. Hälsa och säkerhet Planförslaget bör belysa om pågående klimatförändringar påverkar planområdet t ex i form av översvämnings-, ras- och skredrisker. Detaljplanen nämner att en geoteknisk undersökning skall genomföras innan antagande. Det är länsstyrelsens uppfattning att kommande utställningshandling bör innehålla nämnda undersökning och kommunens ställningstagande i frågan. Planområdets radonförhållanden bör redovisas inför utställningsskedet. Om marken befinns vara normal- eller högriskmark införs lämpligen en upplysningsruta om områdets radonförhållanden på plankartan. Upplysningsrutan kan även informera om att grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande vid normalrisk respektive radonsäker vid högrisk. Räddningstjänstens tillgänglighet till området ska framgå av planhandlingarna. Vatten Planhandlingen saknar redovisning av områdets små vattendrag, dess naturvärden och betydelse för lekande fisk. Länsstyrelsen vill också framhålla att byggande i vatten, till exempel vägtrummor, kulverteringar m m är vattenverksamhet som ska prövas enligt 11 kap MB även inom redan detaljplanerat område, men vid mindre arbeten i vatten föreligger endast anmälningsplikt.

6 YTTRANDE 6(11) Övriga frågor Naturmiljö Strandskydd Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap MB inom tre olika områden. I öster där en idrottshall planeras. Delvis berörs även området för planerade studentbostäder eftersom gränsen för strandskyddet inte följer vägen Norr om Kattviksvägen där badbryggan och andra anläggningar planeras I västra delen av planområdet ungefär från och med blomstergången/ Abelins väg och västerut. Här sammanfaller ett utvidgat strandskydd för kusten med strandskydd för ett mindre vattendrag som rinner i syd-nordlig riktning Kommunen avser att ansöka om hävande av strandskyddet inom den del av planområdet som berörs av den föreslagna idrottshallen. Länsstyrelsen vill påpeka att strandskyddsbestämmelserna inte endast anger att det inom strandskyddsområde inte får uppföras helt ny byggnad, utan förbudet gäller även anordningar och annan anläggning varigenom mark tas i anspråk som tomt eller allmänheten på annat sätt hindras från att beträda området. Detta innebär att även anläggande av t ex badbrygga, fasta eldstäder, rabatter mm kan falla under bestämmelserna. Av betydelse är i dessa fall hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde till området. Dispens från strandskyddsbestämmelserna eller upphävande av dessa kan medges om det föreligger särskilda skäl. På naturvårdsverkets hemsida finns en lista på godtagbara särskilda skäl, se och sök vidare under arbete med naturvård/skydd och skötsel av värdefull natur/sjöar och vattendrag/ strandskydd/särskilda skäl vid strandskyddsdispens. Länsstyrelsen anser att området norr om Kattviksvägen helt bör utgå ur planområdet. De åtgärder som planeras här kräver dispens från strandskyddet oavsett om detaljplan finns eller ej. Det är inte aktuellt att häva strandskyddet inom denna del av föreslaget planområde, eftersom det skulle motverka strandskyddets långsiktiga syften. Kommunen, markägaren eller annan part kan även utanför detaljplan ansöka om dispens från strandskyddet för att anlägga en

7 YTTRANDE 7(11) badbrygga mm. Om anläggningarna som uppförs är till för allmänheten kan detta vara ett särskilt skäl för dispens. I den västra delen kan en del av marken bedömas som ianspråktagen. För en klar avgränsning krävs dock besök på plats. Generellt gäller strandskyddsbestämmelserna och prövning krävs för åtgärder inom området. En planbestämmelse med strandskyddsbestämmelserna eller en bestämmelse med hänvisning till dessa måste införas. Planhandlingarna anger att strandskyddet är utfärdat av Länsstyrelsen (sidan 17). Detta är inte korrekt. Strandskyddet är utfärdat av riksdag och regering via lagstiftning, dvs miljöbalken. Gränserna för strandskyddet revideras dock med några års mellanrum av Länsstyrelsen. Landskapsbildsskydd Planhandlingarna anger att endast en mindre del av planområdet, öster om Kattviksvägen, omfattas av landskapsbildsskydd (sidan 16). Miljökonsekvensbeskrivningen anger att landskapsbildsskydd gäller för hela området (sidan 15). Handlingar som gäller samma område bör stämma överens vad gäller utgångsläget för vidare bedömningar. Som nämnts inledningsvis finns för planområdet en antagen generalplan från år 1985 samt en detaljplan från år I Länsstyrelsens arkiv finns inga handlingar som visar att ett upphävande av landskapsbildsskydd har ansökts om eller medgetts i samband med dessa planer. Enligt länsstyrelsens bedömning gäller därför fortfarande landskapsbildsskydd för hela planområdet och tillstånd från länsstyrelsen krävs för nya byggnader och tillbyggnader. Miljökonsekvensbeskrivningen anger vidare att landskapsbildsskyddets syfte inom planområdet främst syftar till att bibehålla de ännu ej exploaterade sammanhängande naturområdena längs med kusten. Föreslagen bebyggelse på lågplatån motverkar detta syfte. Planerade nya byggnader i anslutning till befintliga byggnader eller som ersättning för dessa kan vara förenliga med landskapsbildsskyddets syften, beroende på volymer och utformning. Värdefulla skogar Planområdet ingår i sin helhet i ett område som i länsstyrelsen rapport Skånes skogar historia, mångfald och skydd (2005:12) har bedömts som en trakt med

8 YTTRANDE 8(11) särskilt värdefulla skogar och andra trädbärande marker. Planförslaget, som innebär avverkning av skog för nya byggnader samt någon form av friluftsteater, kan inte anses vara förenligt med detta utpekande. Nyckelbiotop (skogsstyrelsen) Nyckelbiotopen betecknas i planhandlingen som rasbrant. Med det underlag i planhandlingen kan länsstyrelsen inte bedöma hur stor den negativa påverkan på nyckelbiotopen blir. Handlingarna anger endast att någon form av friluftsteater delvis planeras inom nyckelbiotopen. Det anges inte hur stor del av biotopen som omfattas eller på vilket sätt teatern ska anläggas. Kulturmiljö Regionalt kulturmiljöprogram Länsstyrelsen vill hänvisa till det regionala kulturmiljöprogrammet som antogs år 2006 och finns tillgängligt på Även boken Från Bjäre till Österlen utgiven av länsstyrelsen i Kristianstads län kan vara till hjälp och används idag som referenslitteratur. Området för detaljplanen är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet och i motiv för bevarande anges att Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av det tidiga 1900-talets ideal vad beträffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta exempel från denna tid. Området ligger även inom kulturmiljöstråket Per Albin- linjen. Hos Riksantikvarieämbetet har frågan initierats om Norrvikens trädgårdar kan komma att utgöra riksintresse för kulturmiljö då anläggningen är intressant ur ett nationellt perspektiv. Riksantikvarieämbetet kommer att utreda frågan. I den kulturhistoriska värdering som togs fram i samband med att området var under utredning för kulturreservat konstaterades att Norrvikens trädgårdar har ett högt kulturhistoriskt värde och betraktas som en unik anläggning även ur ett nationellt perspektiv. Anläggningens värden är fleromfattande. God representant för den tidsanda som rådde under förra sekelskiftet och har därmed ett högt socialhistoriskt värde

9 YTTRANDE 9(11) Personhistoriskt värde då trädgården är direkt kopplad till Rudolf Abelin upplevelsevärdena är höga då den arkitektoniska och konstnärliga planläggningen är bevarad Miljöskapande värde där Norrvikens trädgårdar ingår i ett större sammanhang kopplat till Båstad som bad- och rekreationsort Bebyggelse inom trädgårdsområdet Syftet med detaljplanen är att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen. De planbestämmelser som anges i plankartan är alltför övergripande för att fungera som ett säkerställande och bör preciseras. Skötselplanen, som dock inte är färdigställd, bör kopplas till planhandlingen. En stor del av trädgården får bestämmelsen Q på plankartan. Här måste anges på vilket sätt man avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen och anläggningen i övrigt. Abelins villa får skyddsbestämmelsen q och här anges att bebyggelsens och gårdens ursprungsmiljö bör återskapas. Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till om ett återskapande är förenligt med bestämmelsen. Kommunen bör därför klargöra på vilket sätt man avser att ta till vara de kulturhistoriska värdena. Avser man att införa rivningsförbud ska även detta framgå. I de fall man använder sig av q- bestämmelser bör det framgå vilka värden i bebyggelsen man avser att skydda. Inom trädgårdsanläggningen planeras omfattande ny bebyggelse, framför allt inom den sydöstra delen av trädgården. Miljön är känslig och ett så stort ingrepp riskerar att urholka de ursprungliga intentionerna med trädgården. Trädgårdens längdaxel bryts med den nya bebyggelsen vid den tänkta entrén och trädgården riskerar att delas upp i två delar. Vid den ursprungliga entrén till området planeras en idrottshall. Länsstyrelsen efterlyser här en redovisning av hur byggnaden är förenlig med trädgårdsanläggningens entré. Placeringen av studentbostäderna är okänslig i förhållande till Minnenas dal och Abelins gravplats och bör studeras vidare. Planhandlingen anges inte varför denna plats anses som lämplig. Allmänt framgår det inte av planhandlingen på vilket sätt kommunen utgått från Abelins intentioner med Norrvikens Trädgårdar. De tidigare strukturerna i området framgår inte av detaljplanen och bör tydligt visas för att en bedömning av konsekvenserna av genomförandet ska vara möjlig. Länsstyrelsen ser det som positivt om de gamla gångstigarna röjs för att tillgängliggöra området och vill framhålla att en restaurering av områdets äldre odlingar skulle tydliggöra anläggningens äldsta historia. Fornlämningar och arkeologi Tre lämningar återfinns i fornminnesregistret inom och invid planområdet, nr 345,

10 YTTRANDE 10(11) nr 542 samt nr 549 i Västra Karups socken. Lämning nr 345 utgörs av en förhistorisk boplats, nr 542 utgörs av en gravplats och nr 549 av en by/gårdstomt. Nr 345 är en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Om område Y, Idrottshall, på plankarta, kommer att bebyggas/exploateras är det sannolikt att Länsstyrelsen kommer att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs inför åtgärderna. Nr 542 är inte en fast fornlämning och skyddas därmed inte av kulturminneslagen vilket det tvärtemot framgår av planhandlingarna. Nr 549 är även denna en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Fornlämningen bör på plankartan markeras med FORN = fornlämningsområde, för området gäller bestämmelserna i kulturminneslagen, 2 kapitlet. Samtliga markingrepp eller markförändrande åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd. För de områden i den nordvästra delen av planområdet där kommunen föreslagit ny bebyggelse medges (BK, K), kan länsstyrelsen komma att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs för att säkerställa att det här inte finns under mark dolda, ej kända fornlämningar. Trafikmiljö Den allmänna vägens geometriska standard omöjliggör att en trafiksäker anslutning kan anordnas från området avsett för idrottshall. Området får istället trafikförsörjas via den befintliga parkeringen öster om Y-området. Y-områdets gräns mot den allmänna vägen ska därför i sin helhet förses med en bestämmelse som innebär förbud mot körbar anslutning. Området avsett för bebyggelse på lågplatån ska i sin helhet kunna kopplas till den allmänna vägen via markvägen till den västliga anslutningen. Följaktligen ska den östliga anslutningen utgå ur förslaget. Miljökonsekvensbeskrivning Betydande miljöpåverkan Varken planhandling eller miljökonsekvensbeskrivningen anger motiven till kommunens bedömning. Handlingarna bör kompletteras med detta. Bostäder i parkmiljö På s. 25 i miljökonsekvensbeskrivningen anges att för att anläggningens värde ska bibehållas är det viktigt att se till att de extensivt skötta delarna av parken och det omkringliggande landskapet bildar en del av anläggningen. Det är kontrasten

11 YTTRANDE 11(11) mellan den vilda naturen, pelarsalarna av bok, och de intensivt skötta delarna av trädgårdarna som utgör det viktigaste i Albelins trädgårdskonst. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa hur detta är förenligt med föreslagen markanvändning. Planhandlingarnas tydlighet Länsstyrelsen gör bedömningen att plankarta och illustration har felaktig skalangivelse vilket leder till stora svårigheter att bedöma planhandlingarna och omfattningen av de föreslagna exploateringarna. I handläggningen av detta ärende har deltagit Kerstin Nilermark, länsarkitekt, beslutande, Åsa Björn, plan- och bostadssektionen, Anna Bokenstrand, sektionen för miljöskydd-industri, Ann-Margreth Brick, beredskapssektionen, Anna Hagerberg, vattensektionen, Lena Hector, kulturmiljösektionen, Markus Johansson, kulturmiljösektionen, samt Göran Skoog, plan- och bostadssektionen, föredragande. Kerstin Nilermark Länsarkitekt Göran Skoog Kopia till: Kerstin Nilermark Länsarkitekt e-post Deltagande Vägverket, Gert-Inge Schödin e-post

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer