Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun"

Transkript

1 asdf YTTRANDE 1(11) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog 040/ Båstads kommun Planavdelningen Båstad Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun Länsstyrelsen befarar att planförslaget kan komma att innebära påtaglig skada för riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon, varför länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Allmänt Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för Uppförande av en ny entrédel till stilträdgårdarna, restaurant/orangeri, utbildningslokaler, en konsthall m.m. åt öster längs parkeringen och anläggningens huvudaxel Uppförande av bostäder, och hotellanläggning m m i anslutning till trädgårdarna Detaljplanen syftar även till att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen samt omgivande skogsområden i Hallandsåsens sluttningspartier Detaljplanen skall också pröva uppförande av idrottshall öster om trädgårdarna och anläggande av badplats norr om Kattviksvägen samt hur anslutningar till planområdet i bil och gång- och cykelvägar skall anordnas Gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige år I översiktsplanen medges pågående markanvändning och föreskrivs att natur- och kulturmiljövärdena inom området skyddas. Sedan flera år tillbaka pågår arbetet med en ny översiktplan som för närvarande är under utställning. Fördjupad översiktsplan Arbetet med en fördjupad översiktsplan inleddes år 2001 och syftar till att studera Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

2 YTTRANDE 2(11) vilken omfattning och form av exploatering som skulle kunna vara möjlig i landskapet. Den fördjupade översiktsplanen Norrviken-Kattvik var föremål för samråd under år 2003 och har varit utställd år Kommunens intention är att planen slutbehandlas under innevarande år. Länsstyrelsen har den 3 september 2007 avgivit granskningsyttrande över den fördjupade översiktsplanen Norrviken- Kattvik. Detaljplan m m Den östra delen av planområdet omfattas av detaljplan för området, vann laga kraft den 5 oktober Detaljplanen medger idag byggrätt för såväl konferenshotell med högst 240 rum som för lägenhetshotell med högst m2 bruttoarea. I områdets södra del anger detaljplanen att scen med läktare och tillhörande byggnader får uppföras. Genomförandetiden för planen har gått ut. Den västra delen av planområdet omfattas av Generalplan för Norrvikenområdet från år Generalplanen gäller idag som områdesbestämmelser för området. Förslag till detaljplan Sammanfattningsvis befarar länsstyrelsen att den föreslagna exploateringen på den i planen benämnda lågplatån skulle leda till betydande påverkan på riksintresset för naturvård och riksintresset för kustzon. Länsstyrelsen vill peka på omgivningarnas stora betydelse för anläggningen Norrvikens Trädgårdar. Här åsyftas inte endast anläggningens uppbyggnad genom axlar, siktlinjer och utsiktsförhållande utan även det lokala klimat som omgivningarna medverkar till och som bedöms vara en viktig förutsättning för anläggningens värden och därmed attraktionskraft. Med det ovan nämnda som bakgrund och med beaktande av berörda riksintressen finner länsstyrelsen att exploateringen av de båda områdena föreslagna för hotellvillor är olämplig och ser inte heller att det finns stöd för markanvändningen bostadsändamål. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till en exploatering av den i planbeskrivningen benämnda f d fruktodlingen och efterlyser en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan avges. När det gäller den föreslagna placeringen av en friluftsteater är det länsstyrelsens uppfattning att ett ställningstagande får avvakta en närmare redovisning av dess inplacering och

3 YTTRANDE 3(11) utformning. Riksintressen Detaljplaneområdet ingår i område av riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 MB, riksintresse för kustzonen enligt 4 kap 1, 4 MB dvs skydd för områdenas natur- och kulturvärden och att viss komplettering av bebyggelse kan ske under vissa förutsättningar. För området gäller även riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 MB. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2005:17) kan påtaglig skada uppstå om en åtgärd mer än obetydligt skadar några av de natur- eller kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. Riksintresse för naturvården, turismen och det rörliga friluftslivet Riksvärdet för riksintresset naturvård (delområde N1b Kusten Torekov - Båstad) utgörs bland annat av våtmarkskomplex, sumpskogar, flora och fauna. För våtmarkskomplex pekas särskilt flora och fauna ut som värden. Som förutsättningar för bevarandet av värdena anges bland annat att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering mm. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena. Som säkerställande åtgärder för att bevara naturvärdena anges bland annat landskapsbildsskyddet. Naturvärdesinventeringen som kommunen har tagit fram visar att området där hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse planeras är områden med unika naturvärden (fuktig lövskog med grova askar). Här finns flera rödlistade arter och förlust av ädellövskog i och i anslutning till området skulle missgynna många av arterna enligt inventeringen. Även området där en friluftsteater är föreslagen (bokskogsbrant) anges ha unika naturvärden med bland annat flera rödlistade arter varav två är extremt sällsynta i Sverige. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerade åtgärder på lågplatån (markanvändningen för hotellvillor och till viss del bostadsbebyggelse) medför påtaglig skada på riksintresset naturvård.

4 YTTRANDE 4(11) Riksintresse för kustzonen Under rubriken Riksintresse för kustzon, riksintresse för friluftslivet och riksintresse för det rörliga friluftslivet i planhandlingen (sidan 16) redogörs endast för de båda riksintressena för friluftsliv och planens påverkan på dessa. En redogörelse för syftet och värdet med riksintresse kustzon saknas helt. I miljökonsekvensbeskrivningen anges att riksintresset kustzon inte bedöms påverkas av detaljplanen då detta riksintresse enligt bestämmelserna (här avses troligen lagtexten i 4 kap 1 andra stycket MB) inte skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala näringslivet eller totalförsvaret (sidan 20). Att riksintresset inte ska hindra nämnda utvecklingsområden är inte någon motivering till bedömningen av möjlig påverkan. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är en utveckling av befintlig tätort. Anläggningar såsom parkering, ny entré, konsthall, restaurang och hotellverksamhet kan anses som utveckling av det lokala näringslivet. Bostadsbebyggelse faller dock inte under utveckling av lokalt näringsliv enligt länsstyrelsens uppfattning. För en bedömning av syftet och värdet samt olika åtgärders påverkan på riksintresset kustzon hänvisas till rapporten Skånes kustområden (2001:35) som länsstyrelsen och Region Skåne tagit fram. I stora drag anger rapporten att bebyggelseutveckling av kustsamhällen inåt land kan vara förenligt med riksintresset kustzon. Däremot är bebyggelseutveckling av kustsamhällen längs kusten inte det. Länsstyrelsen efterfrågar särskilt i denna fråga en redogörelse av hur kommunen avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena inom riksintresse kustzon. Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planerad bebyggelse på lågplatån innebär påtaglig skada på riksintresset kustzon. Bebyggelsen planeras inte som en utvidgning av befintligt bebyggelse inåt land utan som en helt ny bebyggelsegrupp vid kusten inom ett tidigare oexploaterat område. Detta är särskilt tydligt när det gäller de två områden föreslagna för markanvändningen hotellvillor. Sluttningen nedanför Norrvikens Trädgårdar och denna del av lågplatån är här som smalast samtidigt som trädgårdsanläggningen övergått från parkeringsytor till de egentliga trädgårdarna. För den f d fruktodlingen efterlyser

5 YTTRANDE 5(11) länsstyrelsen en närmare redovisning av ytornas och de närmsta omgivningarnas underliggande strukturer innan ett slutligt ställningstagande kan förväntas. Riksintressen för turismen och det rörliga friluftslivet Länsstyrelsen bedömer att anläggningar som planeras för själva trädgårdsanläggningen samt hotellverksamhet är anläggningar som kan gynna riksintressena för friluftsliv. Länsstyrelsen bedömer att varje form av markanvändning för bostadsändamål på lågplatån inte gynnar friluftslivet eftersom den tar mark i anspråk som därefter inte längre är allemansrättslig tillgänglig. Påverkan på riksintressena för friluftsliv bedöms dock inte vara påtaglig eftersom endast en mindre del inom ett större område berörs. Hälsa och säkerhet Planförslaget bör belysa om pågående klimatförändringar påverkar planområdet t ex i form av översvämnings-, ras- och skredrisker. Detaljplanen nämner att en geoteknisk undersökning skall genomföras innan antagande. Det är länsstyrelsens uppfattning att kommande utställningshandling bör innehålla nämnda undersökning och kommunens ställningstagande i frågan. Planområdets radonförhållanden bör redovisas inför utställningsskedet. Om marken befinns vara normal- eller högriskmark införs lämpligen en upplysningsruta om områdets radonförhållanden på plankartan. Upplysningsrutan kan även informera om att grundkonstruktionen ska utföras radonskyddande vid normalrisk respektive radonsäker vid högrisk. Räddningstjänstens tillgänglighet till området ska framgå av planhandlingarna. Vatten Planhandlingen saknar redovisning av områdets små vattendrag, dess naturvärden och betydelse för lekande fisk. Länsstyrelsen vill också framhålla att byggande i vatten, till exempel vägtrummor, kulverteringar m m är vattenverksamhet som ska prövas enligt 11 kap MB även inom redan detaljplanerat område, men vid mindre arbeten i vatten föreligger endast anmälningsplikt.

6 YTTRANDE 6(11) Övriga frågor Naturmiljö Strandskydd Planområdet berörs av strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap MB inom tre olika områden. I öster där en idrottshall planeras. Delvis berörs även området för planerade studentbostäder eftersom gränsen för strandskyddet inte följer vägen Norr om Kattviksvägen där badbryggan och andra anläggningar planeras I västra delen av planområdet ungefär från och med blomstergången/ Abelins väg och västerut. Här sammanfaller ett utvidgat strandskydd för kusten med strandskydd för ett mindre vattendrag som rinner i syd-nordlig riktning Kommunen avser att ansöka om hävande av strandskyddet inom den del av planområdet som berörs av den föreslagna idrottshallen. Länsstyrelsen vill påpeka att strandskyddsbestämmelserna inte endast anger att det inom strandskyddsområde inte får uppföras helt ny byggnad, utan förbudet gäller även anordningar och annan anläggning varigenom mark tas i anspråk som tomt eller allmänheten på annat sätt hindras från att beträda området. Detta innebär att även anläggande av t ex badbrygga, fasta eldstäder, rabatter mm kan falla under bestämmelserna. Av betydelse är i dessa fall hur allmänheten uppfattar sin rätt till tillträde till området. Dispens från strandskyddsbestämmelserna eller upphävande av dessa kan medges om det föreligger särskilda skäl. På naturvårdsverkets hemsida finns en lista på godtagbara särskilda skäl, se och sök vidare under arbete med naturvård/skydd och skötsel av värdefull natur/sjöar och vattendrag/ strandskydd/särskilda skäl vid strandskyddsdispens. Länsstyrelsen anser att området norr om Kattviksvägen helt bör utgå ur planområdet. De åtgärder som planeras här kräver dispens från strandskyddet oavsett om detaljplan finns eller ej. Det är inte aktuellt att häva strandskyddet inom denna del av föreslaget planområde, eftersom det skulle motverka strandskyddets långsiktiga syften. Kommunen, markägaren eller annan part kan även utanför detaljplan ansöka om dispens från strandskyddet för att anlägga en

7 YTTRANDE 7(11) badbrygga mm. Om anläggningarna som uppförs är till för allmänheten kan detta vara ett särskilt skäl för dispens. I den västra delen kan en del av marken bedömas som ianspråktagen. För en klar avgränsning krävs dock besök på plats. Generellt gäller strandskyddsbestämmelserna och prövning krävs för åtgärder inom området. En planbestämmelse med strandskyddsbestämmelserna eller en bestämmelse med hänvisning till dessa måste införas. Planhandlingarna anger att strandskyddet är utfärdat av Länsstyrelsen (sidan 17). Detta är inte korrekt. Strandskyddet är utfärdat av riksdag och regering via lagstiftning, dvs miljöbalken. Gränserna för strandskyddet revideras dock med några års mellanrum av Länsstyrelsen. Landskapsbildsskydd Planhandlingarna anger att endast en mindre del av planområdet, öster om Kattviksvägen, omfattas av landskapsbildsskydd (sidan 16). Miljökonsekvensbeskrivningen anger att landskapsbildsskydd gäller för hela området (sidan 15). Handlingar som gäller samma område bör stämma överens vad gäller utgångsläget för vidare bedömningar. Som nämnts inledningsvis finns för planområdet en antagen generalplan från år 1985 samt en detaljplan från år I Länsstyrelsens arkiv finns inga handlingar som visar att ett upphävande av landskapsbildsskydd har ansökts om eller medgetts i samband med dessa planer. Enligt länsstyrelsens bedömning gäller därför fortfarande landskapsbildsskydd för hela planområdet och tillstånd från länsstyrelsen krävs för nya byggnader och tillbyggnader. Miljökonsekvensbeskrivningen anger vidare att landskapsbildsskyddets syfte inom planområdet främst syftar till att bibehålla de ännu ej exploaterade sammanhängande naturområdena längs med kusten. Föreslagen bebyggelse på lågplatån motverkar detta syfte. Planerade nya byggnader i anslutning till befintliga byggnader eller som ersättning för dessa kan vara förenliga med landskapsbildsskyddets syften, beroende på volymer och utformning. Värdefulla skogar Planområdet ingår i sin helhet i ett område som i länsstyrelsen rapport Skånes skogar historia, mångfald och skydd (2005:12) har bedömts som en trakt med

8 YTTRANDE 8(11) särskilt värdefulla skogar och andra trädbärande marker. Planförslaget, som innebär avverkning av skog för nya byggnader samt någon form av friluftsteater, kan inte anses vara förenligt med detta utpekande. Nyckelbiotop (skogsstyrelsen) Nyckelbiotopen betecknas i planhandlingen som rasbrant. Med det underlag i planhandlingen kan länsstyrelsen inte bedöma hur stor den negativa påverkan på nyckelbiotopen blir. Handlingarna anger endast att någon form av friluftsteater delvis planeras inom nyckelbiotopen. Det anges inte hur stor del av biotopen som omfattas eller på vilket sätt teatern ska anläggas. Kulturmiljö Regionalt kulturmiljöprogram Länsstyrelsen vill hänvisa till det regionala kulturmiljöprogrammet som antogs år 2006 och finns tillgängligt på Även boken Från Bjäre till Österlen utgiven av länsstyrelsen i Kristianstads län kan vara till hjälp och används idag som referenslitteratur. Området för detaljplanen är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet och i motiv för bevarande anges att Norrvikens trädgårdar åskådliggör några av det tidiga 1900-talets ideal vad beträffar villaarkitektur och trädgårdskonst. Anläggningen är en av landets främsta exempel från denna tid. Området ligger även inom kulturmiljöstråket Per Albin- linjen. Hos Riksantikvarieämbetet har frågan initierats om Norrvikens trädgårdar kan komma att utgöra riksintresse för kulturmiljö då anläggningen är intressant ur ett nationellt perspektiv. Riksantikvarieämbetet kommer att utreda frågan. I den kulturhistoriska värdering som togs fram i samband med att området var under utredning för kulturreservat konstaterades att Norrvikens trädgårdar har ett högt kulturhistoriskt värde och betraktas som en unik anläggning även ur ett nationellt perspektiv. Anläggningens värden är fleromfattande. God representant för den tidsanda som rådde under förra sekelskiftet och har därmed ett högt socialhistoriskt värde

9 YTTRANDE 9(11) Personhistoriskt värde då trädgården är direkt kopplad till Rudolf Abelin upplevelsevärdena är höga då den arkitektoniska och konstnärliga planläggningen är bevarad Miljöskapande värde där Norrvikens trädgårdar ingår i ett större sammanhang kopplat till Båstad som bad- och rekreationsort Bebyggelse inom trädgårdsområdet Syftet med detaljplanen är att stärka skyddet för de delar inom planområdet som utgörs av den egentliga trädgårdsanläggningen. De planbestämmelser som anges i plankartan är alltför övergripande för att fungera som ett säkerställande och bör preciseras. Skötselplanen, som dock inte är färdigställd, bör kopplas till planhandlingen. En stor del av trädgården får bestämmelsen Q på plankartan. Här måste anges på vilket sätt man avser att säkerställa de kulturhistoriska värdena i bebyggelsen och anläggningen i övrigt. Abelins villa får skyddsbestämmelsen q och här anges att bebyggelsens och gårdens ursprungsmiljö bör återskapas. Länsstyrelsen ställer sig mycket tveksam till om ett återskapande är förenligt med bestämmelsen. Kommunen bör därför klargöra på vilket sätt man avser att ta till vara de kulturhistoriska värdena. Avser man att införa rivningsförbud ska även detta framgå. I de fall man använder sig av q- bestämmelser bör det framgå vilka värden i bebyggelsen man avser att skydda. Inom trädgårdsanläggningen planeras omfattande ny bebyggelse, framför allt inom den sydöstra delen av trädgården. Miljön är känslig och ett så stort ingrepp riskerar att urholka de ursprungliga intentionerna med trädgården. Trädgårdens längdaxel bryts med den nya bebyggelsen vid den tänkta entrén och trädgården riskerar att delas upp i två delar. Vid den ursprungliga entrén till området planeras en idrottshall. Länsstyrelsen efterlyser här en redovisning av hur byggnaden är förenlig med trädgårdsanläggningens entré. Placeringen av studentbostäderna är okänslig i förhållande till Minnenas dal och Abelins gravplats och bör studeras vidare. Planhandlingen anges inte varför denna plats anses som lämplig. Allmänt framgår det inte av planhandlingen på vilket sätt kommunen utgått från Abelins intentioner med Norrvikens Trädgårdar. De tidigare strukturerna i området framgår inte av detaljplanen och bör tydligt visas för att en bedömning av konsekvenserna av genomförandet ska vara möjlig. Länsstyrelsen ser det som positivt om de gamla gångstigarna röjs för att tillgängliggöra området och vill framhålla att en restaurering av områdets äldre odlingar skulle tydliggöra anläggningens äldsta historia. Fornlämningar och arkeologi Tre lämningar återfinns i fornminnesregistret inom och invid planområdet, nr 345,

10 YTTRANDE 10(11) nr 542 samt nr 549 i Västra Karups socken. Lämning nr 345 utgörs av en förhistorisk boplats, nr 542 utgörs av en gravplats och nr 549 av en by/gårdstomt. Nr 345 är en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Om område Y, Idrottshall, på plankarta, kommer att bebyggas/exploateras är det sannolikt att Länsstyrelsen kommer att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs inför åtgärderna. Nr 542 är inte en fast fornlämning och skyddas därmed inte av kulturminneslagen vilket det tvärtemot framgår av planhandlingarna. Nr 549 är även denna en fast fornlämning där tillstånd krävs inför markingrepp inom eller invid fornlämningen. Fornlämningen bör på plankartan markeras med FORN = fornlämningsområde, för området gäller bestämmelserna i kulturminneslagen, 2 kapitlet. Samtliga markingrepp eller markförändrande åtgärder kräver länsstyrelsens tillstånd. För de områden i den nordvästra delen av planområdet där kommunen föreslagit ny bebyggelse medges (BK, K), kan länsstyrelsen komma att ställa krav på att en arkeologisk utredning genomförs för att säkerställa att det här inte finns under mark dolda, ej kända fornlämningar. Trafikmiljö Den allmänna vägens geometriska standard omöjliggör att en trafiksäker anslutning kan anordnas från området avsett för idrottshall. Området får istället trafikförsörjas via den befintliga parkeringen öster om Y-området. Y-områdets gräns mot den allmänna vägen ska därför i sin helhet förses med en bestämmelse som innebär förbud mot körbar anslutning. Området avsett för bebyggelse på lågplatån ska i sin helhet kunna kopplas till den allmänna vägen via markvägen till den västliga anslutningen. Följaktligen ska den östliga anslutningen utgå ur förslaget. Miljökonsekvensbeskrivning Betydande miljöpåverkan Varken planhandling eller miljökonsekvensbeskrivningen anger motiven till kommunens bedömning. Handlingarna bör kompletteras med detta. Bostäder i parkmiljö På s. 25 i miljökonsekvensbeskrivningen anges att för att anläggningens värde ska bibehållas är det viktigt att se till att de extensivt skötta delarna av parken och det omkringliggande landskapet bildar en del av anläggningen. Det är kontrasten

11 YTTRANDE 11(11) mellan den vilda naturen, pelarsalarna av bok, och de intensivt skötta delarna av trädgårdarna som utgör det viktigaste i Albelins trädgårdskonst. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa hur detta är förenligt med föreslagen markanvändning. Planhandlingarnas tydlighet Länsstyrelsen gör bedömningen att plankarta och illustration har felaktig skalangivelse vilket leder till stora svårigheter att bedöma planhandlingarna och omfattningen av de föreslagna exploateringarna. I handläggningen av detta ärende har deltagit Kerstin Nilermark, länsarkitekt, beslutande, Åsa Björn, plan- och bostadssektionen, Anna Bokenstrand, sektionen för miljöskydd-industri, Ann-Margreth Brick, beredskapssektionen, Anna Hagerberg, vattensektionen, Lena Hector, kulturmiljösektionen, Markus Johansson, kulturmiljösektionen, samt Göran Skoog, plan- och bostadssektionen, föredragande. Kerstin Nilermark Länsarkitekt Göran Skoog Kopia till: Kerstin Nilermark Länsarkitekt e-post Deltagande Vägverket, Gert-Inge Schödin e-post

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun BESLUT 1(10) Vår referens Förvaltningsavdelningen Rättsenheten Bengt Månsson 040/044-25 22 01 Rudolf Abelin Kattviksvägen 353 269 91 BÅSTAD Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförening nr 210 Mantalsbacken

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för del av Båstad 109:2. i Båstad, Båstads kommun

Detaljplan för del av Båstad 109:2. i Båstad, Båstads kommun ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Båstad 109:2. i Båstad, Båstads kommun PLANAVDELNINGEN BÅSTADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN Planavdelningen Antagandehandling 2007-08-09 BESKRIVNING tillhörande förslag

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer