Skattereduktion för läxhjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattereduktion för läxhjälp"

Transkript

1 Skattereduktion för läxhjälp En argumentationsanalys om debatten bakom beslutet Taxcredit for homework-help An analysis of arguments in the debate behind the decision B-uppsats Statsvetenskap 2 Linköpings Universitet, IEI, VT-13 Författare: Victoria Fryksborn Handledare: Ester Andréasson Antal ord: 7469

2 Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att göra en studie angående den debatt som låg till grund för lagstiftandet av en skattereduktion för läxhjälp. Analysen har avgränsats till att endast undersöka den slutdebatt som genomfördes i riksdagen 5 december 2012, då beslutet fastställdes. Detta för att ledamöter som har medverkat i debatten sannolikt har skärpt sina argument och endast tagit upp det som är mest väsentligt till slutdebatten. Utvalda argument har kategoriseras utifrån Arne Næss pro et contra-metod och presenterats i en argumentationsöversikt. Slutligen har en reflektion genomförts där argumenten har konkretiseras utifrån retorikbegreppen logos, ethos och pathos. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Ämnesmotivering Frågeställningar Förtydligande kring analysen Metod Strategi och design Metodval Material Avgränsning Urval Validitet och reliabilitet Diskussion av källor och material Disposition Introduktion till ämnet Från proposition till fastställt beslut Tabell över omröstning i sakfrågan Argumentationsanalys Argumentationsöversikt: pro et contra-metoden Reflektion utifrån logos, ethos, pathos Slutsats Framtida undersökningar och egna reflektioner Referenser Tryckta källor Elektroniska källor

4 1. Inledning Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare i Sverige att använda sig av en skattereduktion vid kostnader för läxhjälp. Tidigare har endast familjer med yngre barn kunnat ta del av en skattereduktion för läxhjälp, genom att inkludera det i samband med barnpassning i bostaden. Men nu kan även äldre barn, upp till gymnasienivå, nyttja reformen. 1 Införandet av en skattereduktion för läxhjälp har splittrat den svenska riksdagen. Motståndarna menar att reformen kan medföra ökade klyftor i samhället, mellan människor med goda ekonomiska resurser och människor med mindre resurser som inte har möjlighet att använda tjänsten trots skattereduktionen Syfte Syftet med uppsatsen är att analysera den debatt som ligger till grund för beslutet att införa en skattereduktion för läxhjälp. Jag kommer att koncentrera min analys på den slutdebatt i riksdagen som genomfördes 5 december 2012 då beslutet fastställdes. Eventuella följder som reformen väntas innebära för samhället kommer inte åskådligöras mer än att de argument som uttrycks av motståndare och förespråkare av reformen i riksdagen kan framkomma i analysen. Utvalda argument kommer konkretiseras utifrån pro et contra-metoden samt utifrån tre retorikbegrepp. 1.2 Ämnesmotivering Jag har valt att genomföra en analys av debatten som föreligger beslutet på grund av att jag anser att områden som utbildning och skolväsendet alltid är aktuella och viktiga att belysa. Utbildning är en viktig del av samhället. Finns det möjlighet till att genomföra förändringar inom skolan så bör argumentationen bakom besluten konkretiseras öppet för att på så sätt medverka till en öppenhet mellan beslutsfattare och människor som berörs av lagstiftningen. Dessutom är det intressant att systematisera argument genom angiven modell för att påvisa eventuella skillnader mellan ståndpunkter i riksdagen. Då reformen infördes 1 januari 2013 och att endast spekulationer kan 1 Skatteverkets ställningstagande: skatteverket.se, Ja till rut-avdrag för läxhjälp: skolvarlden.se,

5 påvisa eventuella följder som uppkommit på grund av införandet av reformen, så är en uppföljning av uppsatsen möjlig. Denna aspekt resonerar jag kring ytterligare i slutet av uppsatsen. 1.3 Frågeställningar De frågeställningar som jag ämnar försöka besvara i uppsatsen är följande: o Hur har reformen att införa en skattereduktion för läxhjälp debatterats i riksdagen? o Vilka argument för respektive emot reformen har presenterats i debatten? 1.4 Förtydligande kring analysen I den analys jag har genomfört har jag utifrån mina premisser tolkat vad som jag uppfattar som värderingar i de argument som har använts i debatten och vad som är ren fakta/information. Jag har utefter det vägt in vad respektive argumentsframförare representerar för parti, samt även vägt in de värdegrunder som partierna öppet står för och som även motiveras i respektives partiprogram. Jag har inte utfört en närmare analys av hur varje argument som framförts överensstämmer med vad respektive partier har för grundvärderingar. Jag har inte heller redogjort för vad som räknas som en exempelvis typisk moderats värdering, utan jag räknar med att läsaren av denna uppsats har en kännedom om vad respektive partier står för. 2. Metod I metodkapitlet följer en redogörelse om hur jag gått tillväga för att genomföra uppsatsen. Jag kommer först återge en kortare reflektion kring strategi och design. Därefter följer en utförlig beskrivning av vilken metod jag använt mig av. Sedan presenteras material, avgränsningar och urval. Metodkapitlet fortsätter med en diskussion som belyser validiteten och reliabiliteten i uppsatsen, en reflektion över källmaterialet samt en dispositionsöversikt. 2.1 Strategi och design Jag har valt att strukturera min undersökning genom en kvalitativ textanalys av det material jag inhämtat från riksdagsdebatten. Med en kvalitativ studie har jag kunnat definiera innehållet i den 5

6 dokumentation jag använt som underlag för min uppsats. 3 Då min studie är riktad till att undersöka de bakomliggande argumenten som förekom i debatten kring införandet av reformen, anser jag det som lämpligt att använda en innehållslig idéanalys för att kritiskt granska argumenten och för att pröva hur argumenten fungerar i förhållande till valda frågeställningar. 4 Att utföra en studie genom att på ett metodiskt och systematiskt sätt tolka en text skriven av annan part, efter presenterad modell, kallas för en beskrivande analys. Med angiven analysmetod kan en övergripande översikt åskådliggöras för att konkretisera argumenten i en text. På så sätt kan argumentens hållbarhet och relevans till berörd fråga analyseras på ett strukturerat sätt. Den argumentationsanalys jag har genomfört karakteriseras av en beskrivande analys Metodval Jag har valt att skriva min uppsats med utgångspunkt i en renodlad argumentationsanalys. Man särskiljer mellan det som är argument i en text och det som är brödtext. Min analys har genomförts utifrån Arne Næss pro et contra-modell. Med hjälp av den metoden kan man strukturera argumenten på ett konkret sätt för att tydliggöra vilka ståndpunkter som förekommer i en debatt. Pro et contra-metoden inleds med processen av att söka efter den aktuella textens tes. Det kan finnas flera teser i en text, men oftast finns det en så kallad huvudtes. 6 Genom tesen framkommer det som författaren argumenterar för respektive emot. Tesen ska vägleda läsaren av uppsatsen så att det blir tydligt för läsaren att förstå den analys man genomför. När tesen är funnen kan man gå vidare i processen och söka efter argument. Dessa studeras för att man ska kunna avgöra vilka argument som talar för respektive emot ämnet. Med denna metod kan man på ett objektivt sätt dela in argumenten. Man delar in argumenten i pro-argument och contra-argument, för att sedan skapa en tydlig argumentationsöversikt. I översikten betecknas tesen med ett T. Pro-argumenten markeras med ett P, följt av ett nummer. Det pro-argument som är det första argumentet för tesen får förkortningen P1 och kallas argument 3 Esaiasson, m.fl. 2012:210 4 Beckman, L. 2005:12 5 Björnsson, m.fl. 2009:128 6 Björnsson, m.fl. 2009:130 6

7 av första ordningen. Sedan följer P2, P3, P4 och så vidare. Contra-argumenten följer samma ordning och betecknas således C1, C2, C3, C4. Ett argument som uttalas kan bemötas av ett motargument med avsikten att försvaga den ursprungliga tesen. Därefter kan ytterligare argument framhävas, för att förstärka det första argumentet. Argumenten som används för att förstärka eller försvaga ett argument av första ordningen kallas argument av andra ordningen, och betecknas P1P1 respektive C1P1. P1P1 är det första pro-argumentet till det första pro-argumentet av första ordningen. Sedan kan P2P1 följa, då P2 är det andra pro-argumentet till det första pro-argumentet av första ordningen. När contra-argument uttrycks mot ett pro-argument av första ordningen betecknas det C1P1. Contra-argument kan ha uttryckts mot ett pro-argument som fungerat som stöd för ett pro-argument av första ordningen. Detta markeras med förkortningen C1P1P1. 7 Det finns ingen inbördes rangordning mellan argumenten. Att ett argument betecknas med ett särskilt nummer medför inte att det argumentet är mer slagkraftigt än något annat argument. Nummerordningen finns endast till för att förenkla processen med att skilja på argumenten. 8 Det kan vara så att det inte uppkommer några mot-argument i en text, då en debattör vill förespråka för något valt ämne. Men i en debatt då man begrundar alla medverkandes argument är det troligt att man kan urskilja både för och mot-argument. För att tydliggöra länken mellan ett påstående och ett argument kan man använda premisser, som kan vara både uttalade och outtalade. Premisser markeras med den grekiska bokstaven φ (fi). Premisser som inte är uttalade av författaren av en text kan ändå väljas att skrivas ut i argumentationsöversikten om man anser att det är nödvändigt. Detta för att göra uppstruktureringen mer tydlig. Outtalade premisser skrivs ut inom parantes. Jag har även valt att komplettera min undersökning genom att analysera några utvalda argument med utgångspunkt i retorikens tre grundbegrepp logos, ethos och pathos. Detta för att ytterligare belysa vilka värden som kan påvisas i argumenten som används i debatten i riksdagen. Logosinriktade argument appellerar till mottagarens förnuft, intellekt och förmågan att kunna komma fram till rationella slutsatser. Argumenten kännetecknas av att innehålla få värdeladdade ord och 7 Bergström G. & Boréus K, 2005:101 8 Bergström G. & Boréus K, 2005:102 7

8 känslouttryck. Istället ger argumentationen oftast ett sakligt intryck. Då argumentationen är vinklad till att påvisa att man som avsändare av en text är trovärdig och ärlig, ges en mer ethosinriktad argumentation. En sådan argumentation används när debattören vill få mottagarna att känna en känsla av äkthet, för att på så sätt framhäva sig själv. Detta då det är lättare för mottagarna att övertygas av en avsändare som uppfattas som ärlig, välvillig och förtroendeingivande, till skillnad mot en person som uppfattas som oärlig och opålitlig. När avsändaren utnyttjar värdeladdade uttryck för att väcka känslor hos mottagarna är argumentationen pathos-inriktad. Avsändaren använder sig då av känslor och starka affekter för att övertyga mottagarna. 9 En argumentationsanalys som genomförs med Arne Næss pro et contra-modell, och som kompletteras med en reflektion med utgångspunkt i retorikens tre grundbegrepp logos, ethos och pathos, är särskilt användbar vid analys av vad som föreligger politiska debatter, för att urskilja argument vid ett ställningstagande inom ett ämne. 10 Med argumentationsanalysen har jag strukturerat argumenten för att på ett tydligt sätt framhålla vilka ledamöter som har varit för respektive emot införandet av skattereduktion för läxhjälp. 2.3 Material Det material jag använt mig av finns upplagt till förfogande för allmänheten på riksdagens hemsida. Den huvudsakliga informationen består av riksdagsprotokoll, motioner och betänkanden samt en videoinspelning från debatten som berör frågan i riksdagen. Jag har även studerat ett antal artiklar som har skrivits om ämnet. Den information jag inhämtat från artiklar har inte legat till grund för min analys utan har endast studerats för att få en inblick i ämnet, samt för att få en kännedom i hur andra människor utanför riksdagen har tolkat reformen. Vidare har jag erhållit viss informativ fakta beträffande skattereduktion för läxhjälp från skatteverkets hemsida och jag har även erhållit vägledning från metodlitteratur, exempelvis Textens mening och makt - metodbok i 9 Bergström G. & Boréus K, 2005:90 10 Beckman, L. 2005:

9 samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 11, Argumentationsanalys färdigheter för kritiskt tänkande 12 samt Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad Avgränsning Uppsatsen har begränsats till att enbart analysera argumenten i den debatt som genomfördes 5 december 2012, som var slutdebatt i detta ärende och därmed var den dagen då riksdagen fastställde reformen och biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut. Slutdebatten har gett en samlad bild av de viktigaste argumenten. Dessutom tror jag att ledamöterna som var med i debatten förmodligen hade vässat sina argument och endast tagit upp det som varit mest väsentligt till slutdebatten. 2.6 Urval I uppsatsen används argument från ledamöter från varje riksdagsparti, så att samtliga partier har representerats i analysen. Visserligen har några enskilda ledamöter tagit större plats i debatten än andra, men jag anser att de argument jag valt ut har varit bäst lämpade för att beskriva de skilda åsikterna om frågan inom riksdagen och partierna. 2.6 Validitet och reliabilitet För att uppnå god validitet krävs att det jag i min syftesinledning angett att jag ämnar undersöka, följaktligen är det jag sedan undersöker. En frånvaro av systematiska fel, som definieras som begreppsvaliditet, samt en hög nivå på reliabiliteten leder till en god resultatvaliditet. 14 För att få en god resultatvaliditet krävs inte bara att systematiska fel uteblir. Även slumpmässiga fel gjorda på grund av exempelvis slarv, trötthet eller att man inte har varit tillräckligt noggrann vid intervjuer som medför felaktiga uppgifter, bör undvikas för att uppnå hög nivå på reliabiliteten Bergström G. & Boréus K, Björnsson, m.fl Esaiasson, m.fl Esaiasson, m.fl. 2012:57 15 Esaiasson, m.fl. 2012:63 9

10 Då mitt uppsatsunderlag består av dokumentation med ursprung i respektive partiers ståndpunkter i frågan, så kan nivån på begreppsvaliditeten diskuteras. Partierna har troligen medvetet valt, i de diskussioner som förekommit när frågan har debatterats i riksdagen, att bara belysa det som bäst framhäver deras ståndpunkt i frågan. Det som har diskuterats bakom stängda dörrar är inte redovisat. Jag har endast kunnat ta i beaktning den information som har publicerats. Reliabiliteten ska påvisa huruvida författaren bakom en text har använt sig av informationen på ett felfritt sätt. 16 Då jag noggrant granskat de dokument som föreligger beslutet så anser jag att nivån på reliabiliteten i uppsatsen är relativt hög. Egna reflektioner har enbart skrivits ut i samband med argumentationsanalysen, då i form av kortare analysnoteringar för att ge en återblick av kopplingarna mellan valda argument. Förövrigt har jag försökt hålla en neutral ton genom uppsatsen för att inte färga uppsatsen med egna åsikter och ideologiska uppfattningar. Jag har därför haft välvillighetsprincipen i åtanke under uppsatsprocessen. Det innebär att jag har utgått från att respektive ledamot som deltog i debatten i riksdagen är individer som har varit väl insatta i ämnet och som har argumenterat för vad de anser är en god sak. Centralt när man genomför en argumentationsanalys är den tolkning man gör av argumenten. Man kan omformulera argument som framförs vid presentation med en argumentationsöversikt. Detta för att argumenten ska vara enklare att tyda, eller att alltför oklara värdeladdade ord formuleras om. Det är då av stor vikt att man inte förändrar innebörden av de åsikter som framförs. Man ska inte föra till åsikter som författaren inte har givit upphov till i sin text Diskussion av källor och material I det här kapitlet genomför jag en kortare diskussion om de källor jag använt i uppsatsen. Det material uppsatsen har utgått ifrån är dokumentation som belyser debatten bakom reformen och är inhämtad från riksdagens hemsida. Dokumentationen består huvudsakligen av riksdagsunderlag som riksdagsprotokoll, motioner och betänkanden som har visat vad respektive parti har för uppfattning i frågan, ståndpunkter som har framförts av enskilda ledamöter som representerar partierna i riksdagen. Riksdagsprotokollen består främst av argumenterande debattinlägg, och är således vinklade till att spegla respektive partiers åsikt om huruvida skattereduktion för läxhjälp 16 Esaiasson, m.fl. 2012:63 17 Björnsson, m.fl. 2009:128 10

11 bör införas. Man kan ifrågasätta de politiska källorna med grund i deras vilja att framhäva sin ståndpunkt. Troligtvis har viss information som är motsägande för respektives ställningstagande medvetet valts att utelämnas. En skeptisk grundhållning är där av vikt. Dokumentationen är skriven med förankring i partiernas respektive agendor, och det präglar informationen. Jag anser dock att materialet är tillförlitligt då det finns tillgängligt för allmänheten på riksdagens hemsida, och därmed kan granskas. Det material jag inhämtat från skatteverkets hemsida är tämligen opartisk. Informationen är saklig och finns för att klargöra för människor i samhället hur de ska göra för att använda sig av skattereduktionen. Då beslutet att införa skattereduktion för läxhjälp nyligen fastställdes och infördes 1 januari 2013, och därmed är ett relativt nytt beslut, så kan endast spekulationer påvisa eventuella effekter av reformen. Man kan inte fastställa med konkret statistik att så här blev effekterna. Det har inte gått tillräckligt lång tid från införandet av reformen så att en grundlig analys går att genomföra. Med det i åtanke har jag valt att enbart genomföra en analys av debatten i riksdagen. Jag anser att den metod jag har valt att använda mig av har varit lämpligast för att ta reda på skillnaderna på synen på reformen. 2.8 Disposition En introduktion som belyser hur reformen tillkom och sedermera lagstiftades kommer inleda uppsatsen. Därefter följer en utförlig analys av debatten i riksdagen. Argumentationen kategoriseras med utgångspunkt i Arne Næss Pro et contra-modell, där argumenten delas in i förrespektive motargument och därefter ställs mot varandra för att ge en jämvikt i debatten. Uppsatsen fortsätter med en kortare reflektion utifrån logos, ethos och pathos. Slutligen summeras de resultat som förväntas framkomma utifrån analysen i en slutsats. 3. Introduktion till ämnet Jag har i början på uppsatsen angett en kortare introduktion om reformen. Nu följer en utveckling av introduktionen för att belysa hur förslaget gick från proposition till implementerat beslut. 11

12 3.1 Från proposition till fastställt beslut Propositionen 2012/13:14 framlades av den sittande regeringen med målet att ge fler möjlighet till ökat stöd i form av läxhjälp. Tidigare har skattereduktion för läxhjälp endast kunnat användas om det gjordes i samband med avdrag för barnpassning och att läxhjälpen genomfördes i anslutning till barnpassningen. Det var endast tillåtet för barn upp till högstadienivå. 18 Enligt propositionen ska avdragen omfattas av skattereduktion för hushållsarbete, RUT-avdrag. Under beredningen av proposition 2012/13:14 fick en utredningsgrupp i skatteutskottet ansvaret att analysera och utreda frågan för att få en indikation över hur reformen skulle fungera i praktiken. Tre motioner från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna inkom med anledning av regeringens proposition. Oppositionspartierna har genom sina motioner framfört tydlig kritik mot förslaget, då det inte anses gynna alla. 19 En öppen utfrågning hölls i samband med beredningen av frågan, där Skolverket, Finansdepartementen, Skatteverket, Lärarnas Riksförbund, Almega, My Academy och Lärarförbundet m.fl. fick uttala sig om reformen. 20 Skolverket meddelade i sitt remissvar att propositionen kommer leda till att hjälpen inte kommer nå de elever som är i störst behov av hjälp. 21 Skatteutskottet valde efter övervägande att avslå motionerna och tillstyrka regeringens förslag. Därmed kunde debatt genomföras i riksdagen om propositionen. Efter en omröstning fattade riksdagen beslut och godkände skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU10 den 5 december 2012 i samband med den slutdebatt som genomfördes med representanter från samtliga riksdagspartier närvarande och deltagande i debatten. Nedan följer en tabell som visar hur fördelningen av respektive partiers röster vid omröstningen i sakfrågan utföll. Därefter följer en analys som jag genomfört av debatten och som sedermera slutade i att beslut fattades och att reformen implementerades 1 januari Ställningstagande: skatteverket.se, Följdmotion: 2012/13:Sk2, 2012/13:Sk3, 2012/13 :Sk4 20 Betänkanden: riksdagen.se, Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 47 Mats Pertoft (mp) 12

13 3.2 Tabell över omröstning i sakfrågan Tabellen visar hur fördelningen av röster utföll vid omröstningen av regeringens förslag. Informationen som ligger till grund för tabellen är hämtad från riksdagens hemsida. 22 Parti JA NEJ Avstod vid omröstning Frånvarande vid omröstning Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Totalt: Argumentationsanalys I följande kapitel kommer argumentationen som har valts ut från slutdebatten att presenteras i en argumentationsöversikt. Analysmodellen som används är Arne Næss pro et contra-metod. Efter att ha studerat debatten noggrant och värderat argumenten på ett opartiskt sätt har följande tes valts ut: Skattereduktion för läxhjälp bör innefatta även gymnasieungdomar. Jag anser att den tes jag valt representerar textinnehållets ämne. Efter att tesen är fastställd kan argumentanalysen påbörjas. Man isolerar värderingarna i argumenten som framförs och utvärderar dem. Argumenten delas in i pro-argument, argument som används för att stödja tesen och som används av förespråkare för reformen, samt contra-argument, argument som försvagar tesen och som motståndare till reformen åskådliggör i debatten i riksdagen. För att exemplifiera hur pro et contra-modellen fungerar kommer jag börja analysen med att presentera P 1, vilket står för det 22 Omröstning i sakfrågan: riksdagen.se,

14 första argumenten som används för att stödja tesen. Tesen är: Skattereduktion för läxhjälp bör innefatta även gymnasieungdomar. Första argumentet av första ordningen för tesen, i argumentationsöversikten betecknad P 1, är: Propositionen innebär att fler föräldrar och barn får möjlighet till läxhjälp och extra stöd utanför skolan. Efter P 1 följer ett argument av andra ordningen, som stödjer argumentet av första ordningen. Det argumentet betecknas P 1 P 1 och är följande: Med en skattereduktion kommer fler än bara höginkomsttagare ha råd att köpa läxhjälp. Även den övre medelklassen kommer ha möjlighet att ge ytterligare stöd till sina barn. Till argumentet av andra ordningen följer ett motargument, som har uttryckts av motståndare till propositionen. Argumentet som är betecknat C 1 P 1 P 1 är det första motargumentet till första argumentet av andra ordningen och lyder: Men höginkomsttagare och övre medelklassen representerar inte hela befolkningen. Vidare följer ytterligare ett motargument till P 1 P 1. Det betecknas således C 2 P 1 P 1 och är följande: Det finns barn som lever i familjer med försörjningsstöd som nekas skattereduktion på grund av RUT-avdragets konstruktion. Motargumentet C 2 P 1 P 1 baseras på en outtalad premiss för att förtydliga länken mellan argumentet och det motståndaren av propositionen argumenterar för. Premissen inleds med den grekiska bokstaven φ (fi), skrivs φc 2 P 1 P 1 och formuleras: Det är en stor orättvisa som propositionen understödjer. En mindre analys med syftet att förklara relevans och hållbarhet hos argumenten i analysöversikten har presenterats efter varje stycke. Argumenten kan vara faktuella påståenden eller normativa, vilket leder till att när en analys genomförs bör olika aspekter tas med i analysen. Vid faktuella argument undersöker man om det finns några belägg för det som argumentet påstår samt om argumentet stödjer det den påstår sig stödja. Vid normativa argument undersöker man påståenden genom att utgå från egna moraliska uppfattningar, och jämför sedan om det överensstämmer med andras moraliska uppfattningar överlag. Exempel på ett påstående som många människor understödjer kan vara påståendet att stöld är fel. 23 I analysen har jag angett om jag anser att ett argument är starkt eller svagt, om det stöds av relevant fakta eller om argumentet motsäger tesen den utgår ifrån. Vidare har analysstyckena 23 Bergström G. & Boréus K, 2005:

15 utgjort en grund till den reflektion som har genomförts utifrån retorikbegreppen logos, ethos och pathos, och som följer efter argumentationsöversikten. 4.1 Argumentationsöversikt: pro et contra-metoden T: Skattereduktion för läxhjälp bör innefatta även gymnasieungdomar. P 1 : Propositionen innebär att fler föräldrar och barn får möjlighet till läxhjälp och extra stöd utanför skolan. 24 P 1 P 1 : Med en skattereduktion kommer fler än bara höginkomsttagare ha råd att köpa läxhjälp. Även den övre medelklassen kommer ha möjlighet att ge ytterligare stöd till sina barn. C 1 P 1 P 1 : Men höginkomsttagare och övre medelklassen representerar inte hela befolkningen. 25 C 2 P 1 P 1 : Det finns barn som lever i familjer med försörjningsstöd som nekas skattereduktion på grund av RUT-avdragets konstruktion, och som följd av propositionen inte kommer ha möjlighet till läxhjälp. 26 φc 2 P 1 P 1 : Det är en stor orättvisa som propositionen understödjer. 27 Analys: Argument P 1 är ett hållbart argument då det är rimligt att anta att fler föräldrar och barn kommer ha råd att köpa tjänsten med den skattereduktion som medföljer propositionen. Däremot kan man ur normativ synvinkel förstå motargumenten C 1 P 1 P 1 och C 2 P 1 P 1, då det är viktigt att vid beslut ta med i beräkningen alla de familjer som inte har råd med läxhjälp, detta trots en skattereduktion. Stort fokus riktas till rättviseaspekten i motargumenten. Rättvisesaspekten är något som troligtvis ingen i riksdagen vill motsäga. Motargumenten bör därmed ses som starka. 24 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) 25 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 3 Mats Pertoft (mp) 26 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 7 Peter Persson (s) 27 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 7 Peter Persson (s) 15

16 P 2 : Propositionen är ett skatteförslag som förenklar regelverket för användningen av RUTavdrag. 28 P 1 P 2 : Förtydligandet av inkomstskattelagen bidrar till färre gränsdragningsproblem. 29 C 1 P 1 P 2 : Skatteverket avstyrker förslaget och menar att det är viktigt med stabila regler och att propositionen inte säkerställer att gränsdragningsproblem inte uppstår. 30 C 2 P 1 P 2 : Skatteverket meddelar i sitt remissvar att gränsdragningsproblemen kommer bli större i och med den utvidgning som görs av RUT-begreppet om förslaget bifalls. 31 P 2 P 2 : Lagstiftningen blir tydligare och mer förutsägbar när skattereduktionen tillåts även för gymnasieelever. Något den nuvarande lagstiftningen begränsar då enbart vissa åldersgrupper har rätt att använda skattereduktion för läxhjälp. 32 Analys: Debattören som använder argument P 2 hävdar att förslaget kommer att förenkla regelverket kring användningen av RUT-avdrag. Motargumenten som beskrivs i C 1 P 1 P 2 och C 2 P 1 P 2 hänvisar till Skatteverkets remissvar, och menar att gränsdragningsproblemen kommer bli större i och med propositionen. Då Skatteverket är en myndighet som bör anses som tillförlitlig i frågan, bör motargumenten ses som starkare. Argument P 2 bör ses som svagt, då det inte finns något belägg för påståendet. P 3 : Skattereduktion för läxhjälp leder till utökad kunskap för fler elever. 33 P 1 P 3 : Om vi vill vara ett land som kännetecknas som ett kunskapsland måste vi söka alla möjligheter till att förbättra utvecklingen inom skolans värld Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) 29 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) 30 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 2 Jacob Johnson (v) Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 3Mats Pertoft (mp) 31 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf 13 Mats Pertoft (mp) 32 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf 4 Maria Abrahamsson (m) 33 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 35 Thoralf Alfsson (sd) 34 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 35 Thoralf Alfsson (sd) 16

17 C 1 P 3 : Vi vill satsa på alla elever och skolor, istället för att lägga resurser på en skattereduktion för läxhjälp. 35 P 1 C 1 P 3 : Propositionen skapar inte förutsättningar för att alla Sveriges elever ska kunna få tillgång till läxhjälp. Godkänns propositionen måste vi ändra skollagen så att alla som behöver läxhjälp kan få det inom skolan. 36 Analys: Att fler elever kommer få utökad kunskap är ett argument som är svårt att bemöta, då alla förmodligen är överrens om att det är ett viktigt värde. Däremot kan man ifrågasätta debattören som påstår att skattereduktionen kommer leda till utökad kunskap. Det finns inget belägg som påvisar att så är fallet, utan påståendet bygger på mestadels spekulationer och antaganden. P 4 : Att legalisera skattereduktion för läxhjälp leder till att antalet svartjobb inom läxhjälpsbranschen minskar. 37 P 1 P 4 : Minskar antalet svartjobb ökar samhällsintäkterna i form av skatteinkomster. 38 P 2 P 4 : Det är positivt att få jobbmarknaderna vita, då kan arbetsmarknaden kontrolleras bättre. 39 P 3 P 4 : RUT har haft stor betydelse för att göra jobben vita. 40 C 1 P 4 : Det finns ingen statistik som påvisar att svartjobb inom läxhjälpsbranschen har varit ett problem. 41 Analys: Att få ner antal svartjobb bör vara ett prioriterat mål för samtliga riksdagspartier. Men då det inte finns någon mätbar statistik för att faktiskt påvisa att svartjobb har förekommit inom just 35 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 1 Peter Persson (s) 36 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 1 Peter Persson (s) Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 3 Mats Pertoft (mp) 37 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) 38 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 6 Maria Abrahamsson (m) 39 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 14 Maria Abrahamsson (m) 40 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 3 Mats Pertoft (mp) 41 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 3 Mats Pertoft (mp) Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 22 Mats Pertoft (mp) 17

18 läxhjälps-branschen, eller att skattereduktionen leder till att antal svartjobb minskar, så är inte argument P 4 relevant i sammanhanget eller hållbart. Argumentet bör därför ses som svagt. P 5 : Kostnaden som tas från statskassan för att implementera propositionen i samhället är anmärkningsvärt låg i jämförelse med den flermiljardsatsning som regeringen gör för skolan i allmänhet och därför bör propositionen röstas igenom. 42 P 1 P 5 : Reformen är i princip självfinansierad. Den återför pengar till statskassan i form av moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för dem som får jobb. 43 P 1 P 1 P 5 : Den faktiska kostnaden, efter att inkomstskatt och arbetsgivaravgifter betalats, kommer vara knappa 4 miljoner. 44 Analys: Argument P 5 berör de ekonomiska aspekterna i frågan om skattereduktion. Det finns inga motargument till P 5 och därmed bör argumentet betraktas som starkt. Argumentet stöds av hållbara underargument som påvisar relevant fakta om frågan. Att reformen är självfinansierande och återför pengar till statskassan är skäl som inte någon part i debatten bör bortse från. Argumentet är relevant i sammanhanget. P 6 : Låg skatt på kunskap och utbildning gynnar människor med mindre resurser. 45 P 1 P 6 : Sänks skatten kommer fler familjer i mindre resursstarka städer ha råd att köpa läxhjälp till sina barn. 46 C 1 P 6 : Utbildning ska tilldelas efter behov och möjlighet och ska finansieras gemensamt så att inte några gynnas mer än andra. För att kunna finansiera utbildning måste rimliga skatter tas ut Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) 43 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 6 Maria Abrahamsson (m) 44 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 26 Karin Nilsson (c) 45 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 17 Gunnar Andrén (fp) 46 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 23 Gunnar Andrén (fp) 47 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 18 Peter Persson (s) 18

19 C 1 C 1 P 6 : Det är inte logiskt att oppositionspartierna vill ha hög skatt på utbildning. Det medför att bara de rika har råd att hjälpa sina barn. 48 Analys: Argument P 6 hävdar att låg skatt på kunskap och utbildning är positivt då det gynnar fler människor. Att fler människor får råd med läxhjälp är naturligtvis positivt, men inte till följd av en skattesänkning. Det finns inga belägg för att det kommer gynna fler människor med mindre resurser. Sänks skatterna kan man anta att avgifterna höjs inom andra områden för att kompensera bortfallet av inkomna skattemedel. Frågan om låg respektive hög skatt är i högsta grad en ideologisk fråga. Argumenten kan alla ses som starka då skattefrågor har betydande auktoritet i riksdagsdebatter och tydliga skillnader mellan partierna kan påvisas. P 7 : RUT-reformen syftar till att skapa nya jobb och på så sätt öka arbetsutbudet. 49 P 1 P 7 : Vi har en situation i Sverige där det råder stor arbetsbrist. Industrier läggs ned och vi måste satsa på en ny marknad. Vi måste skapa nya jobb. Något som propositionen bidrar till. 50 C 1 P 1 P 7 : Systemet kan skapa fler arbetstillfällen, men det är knappast produktivt arbete. 51 P 2 P 7 : Ungdomar och pensionärer kan få möjlighet att jobba med läxhjälp för att erhålla extrainkomster. 52 P 1 P 2 P 7 : Det är viktigt att ta tillvara på kompetensen hos ungdomar som i många fall står utanför arbetsmarknaden. 53 P 3 P 7 : Vi behöver få fler unga att söka sig till läraryrket. Att arbeta med läxhjälp är en väg in i det pedagogiska livet, en möjlighet att praktisera sina kunskaper och möta glädjen i att hjälpa andra. 48 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 21 Gunnar Andrén (fp) 49 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 12 Maria Abrahamsson (m) 50 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 12 Maria Abrahamsson (m) 51 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 11 Jacob Johnson (v) 52 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 4 Maria Abrahamsson (m) Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 35 Thoralf Alfsson (sd) 53 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 30 Karin Nilsson (c) 19

20 Lärarstudenter tjänar pengar, får pensionspoäng och får rätt till a-kassa, vilket i slutändan leder till att arbetslösheten sjunker. 54 Analys: Argument P 7 är svår att bemöta från någon part i riksdagen då något som syftar till att skapa nya jobb verkligen är positivt för samhällets utveckling och välfärd. Argumentet stöds av de argument som följer och samtliga pro-argument är relevanta i dagens samhälle. Framförallt argument P 3 P 7 är relevant i dagens samhälle då allt färre väljer att studera till lärare. Motargumentet som presenteras, C 1 P 1 P 7, är svagt. Att RUT-reformen leder till yrken som inte är produktiva är inte relevant i sammanhanget, då det råder stor arbetsbrist i Sverige, och alla yrkestillfällen bör välkomnas. P 8 : Propositionen kan underlätta för fler föräldrar som i vardagen inte hinner med läxläsning med sina barn. 55 P 1 P 8 : Människor tycker det är bra att det ges möjlighet till att köpa en extra avlastning och hjälp i vardagslivet. 56 P 2 P 8 : Det finns föräldrar som inte har tillräckligt med kunskap för att själva kunna hjälpa sina barn. Föräldrar som jobbar kvällar och nätter och inte har tid att hjälpa sina barn med läxorna. Det finns föräldrar som är veckopendlare och inte har möjlighet att hjälpa till. Vid sådana situationer behövs läxhjälp och stöd utifrån. 57 Analys: Argument P 8 lyfter fram påståendet att propositionen kan underlätta för föräldrar som inte hinner med läxläsning med sina barn. Påståendet är svårt att bemöta då det är rimligt att anta att propositionen kan underlätta för föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina barn på grund av olika orsaker. Inga motargument har presenterats, och därmed bör argumentet ses som starkt. 54 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 26 Karin Nilsson (c) 55 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 26 Karin Nilsson (c) 56 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 16 Maria Abrahamsson (m) 57 Riksdagsprotokoll 2012/13:37 Anf. 26 Karin Nilsson (c) 20

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Inledning till praktisk filosofi - Introduktion

Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Inledning till praktisk filosofi - Introduktion Marco Tiozzo marco.tiozzo@gu.se Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science Argumentation vs. retorik Välgrundade uppfattningar Välgrundade

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

2/13/11. Argumentationsanalys. Användningsområden. Användningsområden. Användningsområden. Okej det är viktigt, men hur gör man då?

2/13/11. Argumentationsanalys. Användningsområden. Användningsområden. Användningsområden. Okej det är viktigt, men hur gör man då? Användningsområden Argumentationsanalys Ylva Backman Samhälle, politik, ideologier Bör vi avveckla kärnkraften? Bör vi använda kemiska stridsmedel vid krigsföring? Användningsområden Användningsområden

Läs mer

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola

Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola 2014-09-10 PM Regeringen satsar mer på ojämlik skola än på jämlik skola Skolresultaten rasar, mer än var åttonde elev, 13,1 procent, klarar inte grundskolan och blir inte behörig till gymnasieskolan. Det

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse Tore Browaldhs stiftelse Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse Tore Browaldhs stiftelse www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se nr 8 2012 årgång 40 Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:110 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

2013-11-05 Dnr 2013:1530

2013-11-05 Dnr 2013:1530 2013-11-05 Dnr 2013:1530 Rapport från utredningstjänsten TYPFALL BARNFAMILJ En barnfamilj som bor i Gävle med 2 barn, och där hon tjänar 35 000 i månaden och han tjänar 24 500, på vilket sätt skulle deras

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011

Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] Peter Santesson DECEMBER 2011 Kvoterad föräldraförsäkring svagt stöd i opinionen Peter Santesson DECEMBER 2011 TIMBRO TIMBRO [REFORMSTRATEGIER] 2 Bakgrund I en debattartikel i Expressen (25 november 2011) argumenterar Peter Santesson,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011)

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY 2011) 2010-06-28 Till SKOLVERKET FI Dnr 10-871 Respektive kontaktpersoner för ämnesplaner: e-post: sa.gy2011@skolverket.se Johan Linder e-post: na.gy2011@skolverket.se Johan Börjesson e-post: es.gy2011@skolverket.se

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik

LIVSPUSSELBONUS. Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar. Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 1 LIVSPUSSELBONUS Ett nytt förslag från TCO riktat till förvärvsarbetande föräldrar Ulrika Hagström, Roger Mörtvik 2 3 Inledning TCO driver livspusselfrågorna därför att vi vill se ett arbetsliv som går

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR13 Skatteutskottet. Undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR13 Skatteutskottet. Undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR13 Skatteutskottet Undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt Riksdagens uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdeskatt Förord

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar

Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet förslag till uppdateringar YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för ekonomi och styrning Anders Folkesson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande beträffande Statskontorets utredningar Delmodellen för förskola, fritidshem

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Det kan vara lämpligt att i detta sammanhang börja något med att titta på vad syftena bakom införandet av elevhälsa är.

Det kan vara lämpligt att i detta sammanhang börja något med att titta på vad syftena bakom införandet av elevhälsa är. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2012-09-06 Jan Mellgren Göteborgs stad Specialiststaben Center för Skolutveckling 404 82 Göteborg SKOLPSYKOLOGERNAS STÄLLNING INOM ELEVHÄLSAN Syfte med

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer