KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

2 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning för elever i hela kommunen utom i Rimbo med omnejd där Kulturskolan i Rimbo haft sin verksamhet. En upphandling av en motsvarande del av kommunens musikskoleverksamhet inleddes, men avbröts i maj FLIN, fritidsledarna i Norrtälje, är samorganiserade med U-Husets personal (tillhörande Kultur och Fritidsförvaltningen). All fritidsgårdsverksamhet och personal överförs f.o.m till KoF förvaltning. Kvantitativa och kvalitativa underlag Musikskoleverksamheten är frivillig och ligger inte under någon statlig myndighetskontroll. Kvalitetsutvärderingen har vi gjort mot de styrdokument som Barn- och Skolnämnden fastställt samt enhetens egna arbetsplaner och rutiner. Personal Musikskolans pedagoger har under läsåret varit organiserade i tre arbetslag, Norrtälje Central, Norrtälje Södra och Halvö (Hallstavik och Väddö). Pedagogiska tjänster: Hösten 2008: 29 anställda. 21,08 tjänster, 18,11 i musikskola och 2,97 såld tjänst till grundskolan. Januari 2009: 29 anställda. 20,15 tjänster, 17,52 i musikskola och 1,63 såld tjänst till grundskolan. Mars 2009: 28 anställda. 20,15 tjänster, 17,30 i musikskola och 2,85 såld tjänst till grundskolan. Administration och ledning: Hela läsåret: 40 % lokal ledning och 40 % administrativt stöd. En rektor på heltid. Av statistiken framgår att enheten reducerat tjänsteunderlaget med 0,81 tjänst i musikskoleverksamheten under läsåret. En tjänst har försvunnit. Ekonomi Verksamheten finansieras med elevpeng som hösten 2008 var 830 kr/ elev och månad. Våren 2009 höjdes elevpengen till 850 kr/ elev och månad var elevtalet 879 samt 20 elever i gruppverksamhet (som ej finansieras med peng) var elevtalet 872 samt 25 elever i gruppverksamhet. Underskottet för verksamheten för 2008 blev 745 tkr. Budget för 2009 lades mot ett förväntat elevantal på 860.

3 Lokaler Lokalfrågan har under större delen av läsåret inte varit föremål för ytterligare diskussion eller konkreta planer på förändringar. Kulturskolan har disponerat hela Brännässkolan samt intilliggande byggnader. I Hallstavik disponerar Kulturskolan Musikhuset samt egna lokaler på Elmsta skola. En stor del av undervisningen sker därutöver i för tiden tillgängliga lokaler på olika grundskolor. Målen för verksamheten Dokument som legat till grund för kvalitetsarbetet har varit: Mål för musikskoleverksamhet i Norrtälje kommun (redovisas nedan). Verksamhetsplan Aktiviteter Musikskolan har genomför 72 konserter och evenemang under läsåret. Av de större begivenheterna vill vi nämna: Sångfest den 5-7 maj då 150 elever från klass 5-6 deltog och sjöng med Kulturskolans lärarorkester. Både offentliga och skolkonserter i Norrtälje, Hallstavik och Elmsta. Madonna v.s. Michael Jackson. En musikalproduktion i samarbete med Medborgarskolan efter ett läsår med en nystartad musikal linje. Musikklassernas ensemblespel. Tre redovisningskonserter av de ensembletimmar som Kulturskolan genomför med musikklasserna på Roslagsskolan. Nybörjarkonsert den 21 oktober. Redan i början av hösten får alla nybörjare medverka på sin första konsert. Julturné. Alla lärare i hela Kulturskolan reser runt i två lag på Norrtäljes grundskolor och spelar julmusik. Tonmaran. Musik från lunchtid till sena kvällen i Folkets Hus Hallstavik. Medverkar från både grundskolor, kulturskolan, lokala föreningar och band. Dessutom har det genomförts 9 olika läger för orkestrar och instrumentgrupper. Kulturskolan har varit väl synlig i hela kommunen, där vi ska vara!

4 Resultat och måluppfyllelse Gemensamma mål för musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun (BoS nämnden ) Musikskoleverksamheten för barn och ungdomar folkbokförda i Norrtälje kommun syftar till: - att ge barn och ungdomar kunskaper i musik, så att den kan bli en meningsfull och stimulerande del i deras liv både idag och inför framtiden; - att genom samspel med andra i olika ensembler och orkestrar bidra till elevernas sociala utveckling genom att skapa gemenskap och engagemang; Hur ska vi mäta de mjuka värden som vi i vår kultur anser vara så starkt kopplade till barn och ungdomars möjligheter till att få utöva och utvecklas genom konst och musik? Hur ska vi kvalitetssäkra begrepp som social utveckling och gemenskap? Det är frågeställningar som ständigt är aktuella inom musik- och kulturskolan i Sverige. Under året deltog ledningen i ett projekt arrangerat av SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) kallat Q1. Projektet innehöll en välfylld och kvalitativ seminarieserie samt utrymme för ett antal arbetsgrupper. En projektredovisning finns på SMoKs hemsida. Här är några exempel på våra ansträngningar att nå ovanstående mål: Blåsmixen Orkestern startade hösten 2007 och utgjordes då av de yngsta musikanterna på instrumenten inom bleckblås och träblås i Norrtälje. Eleverna fick möjlighet att delta så snart som möjligt inom, eller efter den första terminen. Gruppens elever har i år gått i årskurs 3-5 och orkestern har ca 15 medlemmar och leds av två lärare. Under den här perioden har lärarna arbetat med långsam musikalisk progression. I orkestern tränas eleverna i olika rutiner som hör till samspel. Att lyssna på varandra, vara tyst när man får instruktioner och när andra stämmor ska träna etc. Blåsmixen har varit mycket aktiva med att delta på konserter. De har bl.a. deltagit i foajémusik på Nybrokajen 11 i Stockholm vid två tillfällen. De har rest tillsammans till Uppsala och deltagit i en brassfestival. Orkestern har spelat tillsammans med en stråkensemble i samma åldersgrupp. Norrtälje Symfonic Band (NSB) NSB är en orkester med äldre ungdomar. Kärnan av medlemmarna spelar blåsinstrument men även stråkmusiker är med. Orkestern har haft lägerverksamhet tillsammans med Blåslaget och Musikälskarna i Hallstavik och de har gjort gemensamma orkesterframträdanden. Våren 2009 samarbetade de även med en jämnårig ensemble från Öregrunds Kulturskola. Orkesterskolan I Hallstavik har man i många år och med stor framgång haft orkesterskola som en del av nybörjarundervisningen. Eleverna delas in i instrumentgrupper och spelar tillsammans en gång i veckan utöver egen lektion. I orkestern får de tidigt träna både sitt sociala och musikaliska samspel. Spelgrupperna samlas och spelar tillsammans på konserter. Ett läger per läsår ingår.

5 Nya ensembleformer Det har genom åren blivit allt svårare att få ungdomar att delta i de mer traditionella orkesterformerna. Det är en generell tendens i hela landet. Som ett komplement har många mindre grupper för samspel utvecklats. Det är bra för ungdomarna, men kräver mer resurs av lärarna till både undervisning och arrangering av musik. - att erbjuda barn och ungdomar i hela Norrtälje kommun ett brett utbud av instrumental- och vokalundervisning; Följande instrument erbjuder Roslagens Kulturskola sina elever i ämneskurs; tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, blockföljt, trumpet, althorn, valthorn, trombon, baryton, tuba, violin, viola, cello, kontrabas, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, piano, solsång, dragspel, nyckelharpa. - att ge familjerna ett fritt val när det gäller viken aktörs utbud som man vill ta del av; Roslagens Kulturskolas verksamhet står öppen för alla elever mantalsskrivna i Norrtälje Kommun. De elever som är skrivna i Rimbo med omnejd tillhör geografiskt den enskilda aktören Kulturskolan i Rimbo. Elever från detta distrikt får om de så önskar resa in till Norrtälje för att delta i vår verksamhet. - att samverka med kommunens kulturliv; Roslagens Kulturskola har flera orkestrar och ensembler öppna för vuxna deltagare. Det är bl.a. NSB, kören Tonfall, Norrtälje Kammarensemble (stråkorkester); NOSO (Norrtälje Symfoniska Orkester) och Blåslaget. Norrtälje Orkestersällskap har tyvärr varit tvungna att lägga sin verksamhet vilande. Vi har kontaktat styrelsen med inbjudan till dialog om möjliga samarbeten. Vårt samarbete med grundskolan är relativt omfattande med stråkklasser, blåsklasser samt ensembleverksamhet på skoltid. Skolor vi har sådana samarbeten med är: Norrsundsskolan, Elmsta skola, Grisslehamns skola, Centralskolan, Hallsta skola, Herräng skola, Gottsta skola, Skebo skola, Rådmansö skola, Roslagsskolan. Undervisningen inom musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun - omfattar barn och ungdomar från år 3 i grundskolan till och med år 3 i gymnasiet; - erbjuder förberedande undervisning i storgrupp (minimum fem elever) för elever i år 2; - erbjuder deltagarna minst 27 lektionstillfällen per läsår och vardera minst 20 minuter; - erbjuder elev/föräldrar ett utvecklingssamtal varje verksamhetsår; - utvärderas utifrån gemensamma kriterier för verksamheten oberoende av huvudman. Alla våra elever erbjuds en lektion om 20 minuter vid enskild lektion, äldre elever som kommit längre erbjuds 25 minuters enskild lektion. I några fall kan den tiden stäckas ut till 30 minuter med hänsyn taget till elevens nivå och mognad samt instrumentets tekniska förutsättningar.

6 Vi ser det som en betydande pedagogisk vinst att erbjuda nybörjarelever en undervisning i grupp som redan tidigt stärker deras sociala samspel med andra och stimulerar dem musikaliskt. Dessa grupper har två till fyra elever. Vi ger två till tre elever en lektion på 30 minuter och tre till fyra elever minuters lektion. På så vis uppfyller vi kravet. Roslagens Kulturskola har en rad olika orkestrar och ensembler och alla elever kan erbjudas en möjlighet till samspel med andra. Det är däremot inte realistiskt att förvänta sig att alla elever kan delta eller är intresserade. Nybörjare måste först etablera sina grundläggande kunskaper innan de kan ingå i en ensemble och det är då f.a. på orkesterinstrumenten vi arbetar mot större deltagande. Ca 150 elever är aktiva medlemmar på ensembler. Vi erbjuder även plats i ensembler för elever som inte går i ämneskurs. I samarbete med grundskolor erbjuds samspel genom blåsklass ; stråkklass och ensemblespel. Förberedande undervisning erbjuds sedan våren 2008 med flera olika inriktningar. Kurserna erbjuds efter skoldagens slut på skolorna eller i Kulturskolans lokaler. 79 elever deltog under våren i följande gruppverksamheter: Celloklass, Brasslek, Sång och rytmik, Vi bygger musik, Violingrupp. Alla elever erbjuds 27 lektionstillfällen eller fler under ett läsår inom ramen för grundskolans terminer. Lärarna för närvaro och administrationen kan vid behov kontrollera lektionsutfallet. Om det i något fall skulle visa sig att vi kan få svårt att uppfylla vårt åtagande så lägger vi in en extra resurs med läraren. Vi avser alltid att sätta in en vikarie vid lärarens frånvaro. När målet om utvecklingssamtal kom in i nämndens mål för verksamheten i maj 2008 så sattes utvecklandet av en för verksamheten anpassad samtalsmodell upp på enhetens verksamhetsplan. Vi valde att först utarbeta kursplaner för att skapa en gemensam grund för det fortsatta arbetet. Utvecklingssamtal kommer att genomföras första gången under nästa läsår.

7 Lokal arbetsplan för Roslagens Kulturskola 2009 Elevarbetet Kursplaner ska bilda ramverk för pedagogernas arbete och ge en utgångspunkt för dialogen mellan lärare, och med elever och föräldrar. Under hösten 2008 inleds arbetet med utformningen av gemensamma kursplaner som kommuniceras och görs tillgängliga för brukarna vid höststarten Kursplanerna är utformade. Att få spela med andra och upptäcka de mervärden som samspelet ger ska vi stödja. Eleverna ska så långt som möjligt få tillhörighet i en ensemble, orkester eller kör. Alla elever ska erbjudas minst ett tillfälle för uppspel per år. Nybörjarelever ska erbjudas möjlighet att framträda under sitt första halvår i verksamheten. Vi genomför projektet Sångfest för första gången våren Pedagogerna har bättre säkrat att alla elever får möjlighet till ett framträdande per år. Något fler elever deltar i ensemblespel än tidigare år. Registrering av ensemblemedlemmar måste förbättras för att vi ska kunna följa utvecklingen. Sångfesten genomfördes 5-7 maj Vårt konsertkalendarium finns för att bokföra genomförda konserter och evenemang. Registreringen måste förbättras. Föräldrakontakt Engagerade föräldrar skapar starkare band till samhället runt oss, samt möjligheter till stöd och betydelsefull återkoppling till verksamheten. Genom en lärarrepresentant i varje förening har vi kontinuerlig kontakt med våra stödföreningar G-klanen och Allegretto. Vi arbetar för förbättrat utbyte av information och planering av gemensamma aktiviteter. Vi hjälper föreningarna med att rekrytera engagerade föräldrar genom bl.a. föräldrakontakter i ensembler. En modell för utvecklingssamtal för elever och föräldrar ska utarbetas under våren 2009 för att införas hösten G-klanen överlevde ännu en kris och har nu en fungerande styrelse. Kontakterna och planeringen med stödföreningarna bör förbättras ytterligare. Utvecklingen av en modell för utvecklingssamtal har försenats och kommer att prioriteras hösten Nyrekrytering Vid höstterminens start 2008 kunde vi sänka intagningsåldern för instrumentalundervisning från årskurs 4 till 3. Därigenom fick vi en stärkt rekryteringsbas detta år.

8 Till nästa läsår är det viktigt att nå så många som möjligt av de elever som då börjar årskurs 3. Vi erbjuder ett utbud av gruppverksamheter för elever i årskurs 2 hösten Vi startar gruppverksamhet för årskurs 2 våren Elevintag för årskurs 3 genomfördes med gott resultat. Gruppverksamhet för årskurs 2 introducerades och 79 elever deltog i de olika kurser som erbjöds. Gymnasieskola Hösten 2009 startar Kulturskolan ett estetiskt program med musik och artistprofil tillsammans med Norrtälje enskilda Gymnasium. Under våren 2009 ska alla underlag inför arbetet vara klara och samrbetsavtalet med ENGY vara undertecknat. Alla praktiska förutsättningar för lärarna ska vara klara i god tid före sommaren Det estetiska programmet startade aldrig i och med att Norrtälje Enskilda Gymnasium la ner sin verksamhet. Satsa I vår verksamhet ska vi möta elevernas intresse och behov individuellt. De elever som har ett starkt musikintresse och vilja till en ambitiös satsning ska få möjlighet till det. Under våren 2009 ska vårt avancerade program Satsa utformas för att erbjudas elever i årskurs 6 och uppåt från hösten Arbetet sker parallellt med utvecklingen av det estetiska programmet. SATSA är igång och har under våren haft 5 inskrivna elever. Karin Holdar

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras

Musikskolan i Laxå hotad. Musik Direkt sid 16-17. Smockan besöker Jönköping. Kritik mot musikhögskolor. Staffan Scheja porträtteras Musikskolan i Laxå hotad sid 4 Smockan besöker Jönköping sid 7-11 Kulturverket i Umeå sid 14-15 Nr 5 OKT 2006 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Musik Direkt sid 16-17 Kritik mot musikhögskolor

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare Kvalitetsprojektet Projekt Q Ulrika Jörgensdotter - Projektledare 2007-2008 Kvalitet. Vad menar vi med det? Menar vi samma sak oavsett om vi är elev, förälder, lärare, ledare eller politiker? Går det att

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Fri konkurrens och musikskolecheck

Fri konkurrens och musikskolecheck Examensarbete 15 hp Ht 2013 Musiklärarexamen Institutionen för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan Handledare: Ralf Sandberg Lovisa Engdahl Nilsson Ylva Karlström Fri konkurrens och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Hissjö familjedaghem Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar.2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-5 Beslutade mål och åtgärder 5-6 Slutord 6 Bilaga 1:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer