På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/ Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkonunit årsredovisning samt revisionsberättelse för år Revisorer utsedda av staten, Köpings kommun och Landstinget Västmanland har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning. Enligt revisionsberättelsen görs bedömningen att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förbundets årsredovisning godkänns och förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justeres sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

2 AREOGA KOMMUN Kon-inlunkari liet iariTyr kn_ 1_6 \2- f Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen tax F'INGS KOMMUN

3 Innehåll 1 Organisation 5 2 Förbundets ledning 6 Styrelse... 6 Samordnare, ekonomi och administration... 6 Beredningsgrupp... 6 Revisorer Verksamhetsberättelse Aktiviteter i förbundet Styrelsen... 7 Beredningsgrupp... 7 Arbetsgruppen för nya insatser...7 Informationsinsatser... 8 Utbildningar och utbildningsinsatser... 8 Samverkan/Nätverk... 8 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS... 9 Större projekt/aktiviteter Bokslutskommentar 12 5 Redovisningsprinciper 14 6 Resultaträkning 15 7 Balansräkning 16 8 Noter 17 9 Ekonomisk redovisning av projekten Driftredovisning i detalj 19 3

4 1 Organisation Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar är Försäkringskassan LFC Västerås, Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsområde - Köping, Landstinget Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Under 2011 bildades, på initiativ från beredningsgruppen, en arbetsgrupp med deltagare från samtliga huvudmän. De jobbar ofta nära individerna i vår målgrupp och ska ta fram ideer till nya projekt/insatser, som skulle kunna bedrivas med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Sammankallande i arbetsgruppen är samordningsförbundets samordnare. 5

5 2 Förbundets ledning Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen uppgifter är att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera sådana rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Besluta om förbundets arbetsorganisation Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Styrelsen och övriga organ i samordningsförbundet, far inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning, eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordnare, ekonomi och administration För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteman/samordnare på 75 % av heltid. Förslag till styrelsen angående projektansökningar utarbetas av förbundets samordnare i samråd med beredningsgruppen. Tjänster för administration och ekonomi köps av Köpings kommun enligt särskilt avtal. Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av tjänstemän med beslutsmandat, från respektive huvudman. Projektförslag hanteras av beredningsgruppen i samråd med förbundets samordnare. Beredningsgruppen diskuterar ansökningar till projekt och andra ärenden där beslut ska fattas av styrelsen. Gruppen lämnar rekommendation med förslag till beslut. Före styrelsebeslut sker en beredning. Ordförande, på delegation från styrelsen och samordnaren ansvarar för detta. Beredningsgruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsen och samordningsförbundets tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar. Revisorer Revisorer väljs av vardera medlemmen. De tre kommunerna har utsett en gemensam revisor. Landstinget har utsett en revisor. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen. 6

6 3 Verksamhetsberättelse 2011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten var Samordningsförbundet Västra Mälardalens första hela verksamhetsår. Redan under det första uppstartsåret 2010, togs beslut om två större insatser, parallellt med att administrationen kom på plats, varför verksamheten var i full gång redan vid ingången av Aktiviteter i förbundet 2011 Under 2011 har ett drygt hundratal aktiviteter skett. Allt från styrelsemöten till samordnarens diskussioner med enskilda personer kring tänkbara insatser som skulle kunna ske i samverkan. Styrelsen Utöver beslut kring projektansökningar, har ärenden gällande budget/ekonomi, utvärderingspolicy, verksamhetsplanering, utbildningsinsatser, samordnartjänsten mm, funnits på agendan. Styrelsen har tillsammans med deltagarna i beredningsgruppen haft en gemensam halvdag vid Herrfallets fritidsanläggning utanför Arboga, för gemensam planering. Beredningsgrupp En planeringsdag (halvdag) tillsammans med styrelsen har också hållits. Samordnaren har ansvarat för dagordning, kallelser och dokumentation i form av minnesanteckningar från beredningsgruppens möten. Arbetsgruppen för nya insatser Arbetsgruppen, med representanter från samtliga huvudmän, bildades under våren Huvuduppdraget var att så snart möjligt diskutera fram någon eller några aktiviteter som skulle kunna bedrivas med stöd av samordningsförbundet. För att få till stånd aktiviteter beslutade arbetsgruppen att hålla en inspirationsdag, preliminärt under hösten 2011, där handläggare hos de olika huvudmännen som jobbar med unga vuxna med diffus problematik skulle inbjudas. Planeringsarbetet med konferensen drog ut på tiden, främst på grund av att få till en lämplig dag, då så många som möjligt skulle ha tillfälle att delta. Under oktober bestämdes slutligen att konferensen ska hållas den 26 januari 2012 i Köping. Inriktningen var att denna konferens ska leda till någon eller några insatser som kan komma igång under våren Ekonomiska frågor Samordningsförbundets ekonom har deltagit vid flertalet av de styrelsemöten som hållits under året. I samband med revision av verksamhetsåret 2010, deltog samordnaren och ekonomen vid två möten. Det första mötet var tillsammans med 7

7 revisionsbiträdet, och det andra hölls med de av huvudmännen utsedda revisorerna. Informationsinsatser Samordningsförbundets hemsida vm.se har varit en viktig kanal att få ut information om verksamheten, men långt ifrån den enda. I samband med tiotalet möten och träffar med personer och organisationer som visat intresse att starta upp projekt/aktiviteter, har också information lämnats om samordningsförbundets verksamhet och möjligheter till att stötta tänka insatser. Ledamöterna i styrelse och beredningsgrupp har i sina kontakter också tagit tillfället i akt att informera om Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Vid styrelsemötet i slutet av oktober beslutades att ta fram en informationsfolder, som kort beskriver förbundets verksamhet inklusive beslutade och pågående aktiviteter. Samordnaren har svarat för framtagandet av foldern, som ska användas och spridas i informationssyfte under De tre samordningsförbunden i Västmanlands län, ger sedan första kvartalet 2011 ut ett gemensamt nyhetsbrev en gång per kvartal. Förbunden har också skapat en länsgemensam hemsida, för att kunna informera om sina insatser. Utbildningar och utbildningsinsatser Under 2011 arrangerades ett antal länsgemensamma utbildningar och seminarier i samverkan med samordningsförbunden i Norra Västmanland och Västerås. Två av dessa handlade om lösningsfokuserat arbetssätt och samhällsekonomisk utvärdering. Båda konferenserna var välbesökta och fick mycket positiva synpunkter från deltagarna. Totala antalet deltagare i de av samordningsförbunden arrangerade konferenserna kan räknas i hundratal. Samordnaren och flera av ledamöterna i såväl styrelse som beredningsgrupp, har funnits med som deltagare vid de utbildningar som arrangerats av samordningsförbunden, men också andra utbildningar ordnade av andra arrangörer. Samordnaren påbörjade under 2011 en omfattande utbildning, totalt åtta heldagar, för samordnare/förbundschefer eller motsvarande. Samverkan/Nätverk Samordnarna i de tre samordningsförbunden i Västmanland har träffats regelbundet. Planering och diskussion kring frågor som med fördel kan ske i samverkan mellan förbunden, har haft högsta prioritet på dagordningarna. Ordförande tillsammans med samordnarna i de tre samordningsförbunden har också träffats under 2011, för att diskutera gemensamma frågeställningar. Samordnaren har vid två tillfällen under året deltagit vid regionala nätverksträffar, med kollegor från ett stort antal samordningsförbund i Uppsala län, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Örebro län och Stockholm. Utöver ovanstående regionala träffar, deltog samordnaren vid ett rikstäckande nätverksmöte i Norrköping under våren. VKL har vid två tillfällen under 2011 bjudit in samordnarna för samordningsförbunden i Västmanlands län till möten för gemensamt informationsutbyte. 8

8 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS Samordningsförbundets ordförande valdes vid årsmötet i april 2011 in som ordinarie ledamot i NNS styrelse. Ordförande har som styrelseledamot deltagit vid NNS styrelsemöten under våren och hösten. Samordnaren representerade Samordningsförbundet Västra Mälardalen vid NNS Årsmöte i Norrköping i april. De samordningsförbund som har ledamöter i styrelsen för NNS, har möjlighet att närvara med sina samordnare vid styrelsemötena. Samordnaren har deltagit vid ett av dessa styrelsemöten under hösten, och har för avsikt att delta vid flertalet av styrelsemötena under Vid ett extra årsmöte i november representerades samordningsförbundet Västra Mälardalen av ordförande och samordnare. Större projektaktiviteter Vägen in Projektet startade upp under hösten 2010, och kommer att pågå fram till årsskiftet 2012/2013. Vägen in är ett motivations- och rehabiliterande projekt som finansieras av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Grunden i projektet är kognitiv beteendeträning, där deltagaren arbetar med sina tankar och känslor som nuvarande livssituation skapar. Projektet Vägen in riktar sig till personer som är i åldern år som har behov av offentligt stöd, samt har ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/eller fysiska (smärt) diagnoser. Fram till har 62 personer börjat i projektet. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. Övrig deltagarstatistik framgår av Tabell 1. Tabell 1 Deltagarstatistik i projektet Vägen in. Grupplintag nummer Antal remisser (startat Grön Rehab) Fullföljt Grön Gått vidare till samverkan Arbetsförmedling/ Försäkrin gskassa (8) (8) (8) (6) (6) (8) (8) 8 9 5(5) Totalt 73(62 )

9 Tabell 2 Fördelning av remisser Intag nummer I Deltagarens bostadsort Totalt antal Remisser Arboga Köping Kungsör Totalt Kvinnocoacher Projektet Kvinnocoacher som startade i januari och avslutades i november Det riktade sig till kvinnor i åldersgruppen år, främst de unga, som var i behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbete. Deltagarna i projektet fick under minst sex månader tillgång till en personlig coach. Projektets syfte var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Västra Mälardalen att komma åter i arbete. Som metod för detta användes coacher. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. 31 kvinnor remitterades till projektet, 27 fullföljde hela perioden. KUR I december 2011 fattade styrelsen beslut om att finansiera en utbildningsinsats tillsammans med Samordningsförbundet i Västerås. Utbildningen ska genomföras av försäkringskassan under Deltagarna är handläggare inom samordningsförbundens ingående myndigheter och ska ge en fördjupad kunskap i psykiatri/- neuropsykiatri. På en inledande heldag beräknas 150 handläggare i länet erbjudas en vägledande utbildning. Därefter far 48 personer en fördjupad utbildning under sex-åtta tillfällen. Flätan Under hösten 2011 fattade styrelsen beslut om att delfinansiera projektet Flätan från och med 2012 och ytterligare två år framåt, under förutsättning att projektet beviljas medel från ESF-rådet. Det lokala projektet i södra Västmanland har som målgrupp yngre personer med psykiska funktionshinder eller neuropsykiatrisk problematik som står mycket långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att hjälpa personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder ut i arbete, sysselsättning eller studier i en omfattning av minst 50 % för att öka deras livskvalitet och bidra till att de kan bli självförsörjande. Flätan tilldelades inte ESF-medel, utan kom på I : e reserv och det pågår ett arbete för att delar av stödpengar ska tillfalla Södra Västmanland och Västra Mälardalen. KAK-projektet Målgruppen för projektet har ofta långa handläggningstider då det många gånger är tidskrävande hjälp som behövs och ofta föreligger oklarheter för vilka insatser som är lämpliga och tillgängliga för målgruppen. Kännetecknande är långvarigt beroende av offentlig försörjning, diffusa och tydliga hälsomässiga hinder, språklig hinder kan föreligga, och låg tilltro till att nå egen försörjning. För att 10

10 möta behovet hos målgruppen ville projektet förbättra kartläggningsmetoderna inom socialtjänsten och utverka metoder som tar fasta på deltagarens egen vilja, livssituation och faktiska hjälpbehov, för att därigenom öka möjligheten till tidigare och bättre matchning av insatser. Styrelsen fattade beslut om att finansiera KAK-projektet, under förutsättning att ESF-medel beviljades. Projektet fick inga medel, så upplägget ska skrivas om under 2012 för att leda fram till en ansökan om medel som inte kräver stöd från ESF. Övrigt Styrelsen har behandlat och avslagit några ansökningar under 2011 Försörjningsmåttet Samordningsförbundet Västra Mälardalen har sedan 2010 följt utvecklingen som är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommunerna (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare år och dag. Trenden i länet och i samordningsförbundets tre kommuner är att försörjningsmåttet sjunker för varje år (undantaget är Arboga kvartal ). Försörjningsmåttsuppgifter från kvartal : Västmanland 52 Sammantaget för KAK 56 Kungsör 55 Köping 57 Arboga 54 Västerås 50 Utbetalt belopp per invånare år och dag i Västmanland: -Sjukp. Rehab-Sjuk-akters Aktivftetsstöd - A-kassa Kunskapsl.-Ek. bistånd _ kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv A it 11

11 4 Bokslutskommentar Samordningsförbundet Västra Mälardalens årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Resultatet för2011 är kr. Utfall och budget för 2011 är i god balans. Tillsammans med 2011 års resultat om kr uppgår det egna kapitalet till kr vid ingången av Intecknade medel För 2012 är redan, efter beslut i styrelsen, förbundets intäkter från medlemmarna intecknat i insatser och administration. Nedanstående tabell redovisar hur mycket styrelsen har tagit beslut om avseende projekt. En del av projekten är beviljade utifrån förutsättningarna om medfinansiärer. För att finansiera ytterligare insatser kommer det egna kapitalet att användas. Tabell 3 Intecknade medel till projekt Benämning Prognos Prognos Prognos Vägen in Projekttid Kvinnocoach Beslut , avslut 2012 Länsgemensamma utbildningar 122 Projekt Flätan 825 under förutsättning att ESF-medel blir beviljade Projekt KAK under förutsättning att ESF-medel blir beviljade Projekttid Projekt KUR 30 Summa

12 Köping den 24 februari 2012 Görel Nilsson, Styrelseordförande, Kungsörs kommun Andreas Trygg, Vice ordförande, Köpings kommun Agneta Bode, Ordinarie ledamot, Arboga kommun Jan Hultberg, Ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Susanne Norlin, Ordinarie ledamot, Försäkringskassan Simån Cicek, Ordinarie ledamot, Landstinget Linda Anderljäll Tf samordnare/verkställande tjänsteman 13

13 5 Redovisningsprinciper Resultaträkningen - sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet. Balansräkningen bokslutsdagen. - visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på Noter, övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgångar inte får övervärderas. Leverantörsfakturor och utställda fakturor. Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentligt belopp. 14

14 6 Resultaträkning Belopp i kkr Not Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

15 7 Balansräkning Belopp i kkr Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital därav årets resultat Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

16 8 Noter Not Benämning (kkr) 1 Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter enligt redovisning Kostnader enligt redovisning Verksamhetens nettokostnad I verksamhetens intäkter ingår Driftbidrag från Försäkringskassa och Arbetsförmedling Driftbidrag från Landstinget Driftbidrag från Arboga kommun Driftbidrag från Kungsörs kommun Driftbidrag från Köpings kommun Summa I verksamhetens kostnader ingår Administration och samordnare Styrelsearvoden, resekostnader, möten Utbildning/kompetensutveckling Kostnader för projekt Summa Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 53 Räntekostnader 0-4 Skattekostnad för Summa Kortfristig a fordrin gar Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristig a fordrin g ar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Eg et ka pital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristi ga skulder Interimsskuld Leverantörsskulder Prelskatt arvoden 5 3 Upplupna sociala avgifter 5 3 Summa kortfristig a skulder

17 9 Ekonomisk redovisning av projekten Tabell 4 Pågående projekt under 2011 Benämning Beviljat Utfall Utfall Kvarstår belo pp att få Vägen in Projekttid Kvinnocoach Beslut Projekttid Summa

18 10 Driftredovisning i detalj Budget Utfall Tillgångar Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Arboga kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Ränteintäkter/kostnader TOTALA TILLGÅNGAR ,1 Kostnader administration Lön Samordnare Resekostnader samordnare Administrationskostnader Informationsmaterial (trycksaker) Konferens och möteskostnader Kompetensutveckling Lokalkostnader Arvoden styrelsen Resekostnader styrelsen Revisionsarvoden Ekonomi/administration ESF-ansökan. bankkostnader Kostnader åtgärder Projekt Vägen in Projekt Kvinnocoacher Länsgemensamma utbildningar Resultat

19 Till Västra Mälardalens Samordningsförbund Kommunfullmäktige i Arboga kommun Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun Kommunfullmäktige i Köpings kommun Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Avseende Västra Mälardalens Samordningsförbund Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Västra Mälardalens Samordningsförbund, org nr , för verksamhetsåret Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Köping den 20 ppril 2012 P er S f i e an G Ellinor Westlund A ktcrriserad revisor R isop"utsedd av Köping Revisor utsedd av R isor utsedd av staten ommun Landstinget Västmanland

20 Pwc Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Västra Mälardalens Samordningsförbund Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor

21 Innehållsförteckning ning...: lntedaautg.,....fr......::.:,...,...: :.:..: Bakgrund ,.4; 1.2 Revisionsfråga och metod...<......:: Omskningr>resultat... :... :......::....:..., Färvalfningsbetättelse , :1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten... :,:...:; Resultaträkning :,:....:.:...:6 2.3 Balansriikning Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen : Fördjupade granskningär :......:...7 2

22 "c Sammanfattning Revisorerna i Västra Mälardalen Samordningsförbund har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Samverkande parter har betalat in tkr (3 060 tkr) till Västra Mälardalen Samordningsförbund (nedan förbundet) för Förbundet redovisar ett resultat på 128 tkr (1660 tkr). Förbundet har ett eget kapital, som uppgår till tkr (1 660 tkr). Vi har, utöver årsbokslutet, även granskat intern kontroll, projektredovisning (insatsredovisning) och moms. Förbundet har upprättat en internkontrollplan och har gjort egna granskningar. Vi har dock noterat några brister i internkontrollen, som behöver åtgärdas. Enligt delegationsordningen behöver inte alla typer av verifikationer till bokföringen attesteras. Vi bedömer att alla verifikationer ska attesteras. Vid vår granskning av insatsredovisningen har vi noterat att verksamhetsägarna till beslutade insatser fakturerar samordningsförbundet sina kostnader. De bifogar även underlag för egna kostnader. Den här modellen för redovisning av kostnader, kan uppfattas som att samordningsförbundet har köpt tjänster av verksamhetsägarna. Vi bedömer att det är en bättre lösning att samordningsförbundet ersätter verksamhetsägarna sina kostnader genom ett system med rekvisitioner. Samordningsförbundet har fått moms återbetald från Skatteverket löpande under hela Vidare har Skatteverket belastat förbundet med inkomstskatt. Vi bedömer att Skatteverket har registrerat samordningsförbundet som något annat än en skattebefriad offentlig verksamhet. Samordningsförbundet bör undersöka vad denna felaktiga registrering beror på och få en rättelse till stånd. Vi har i huvudsak granskat årsredovisningför 2011 till den version, som fanns tillgänglig den 7 mars

23 pwc 1 Inledning 1.1 Bakgrund Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen. 1.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation. 4

24 wc 2 Granskningsresultat 2.1 Förvaltningsberättelse I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla: en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1) en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3) Översikt över utvecklingen av verksamheten Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut förväntad utveckling annat av betydelse för styrning och uppföljning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Vi bedömer slutligen att redovisning av finansierade insatser kan utvecklas ytterligare. Läsaren skulle kunna bli bättre insatt i finansierade insatser om samordningsförbundet gjorde en sammanställning av insatserna och redovisade: Projektägare Beslutat belopp för projektet Projektets längd Antalet deltagare för fördelning mellan kvinnor och män Projektets resultat 5

25 c 2.2 Resultaträkning Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har fr rändrats under året (KRL 5:1). Vi har granskat att: resultaträkningen är uppställd enligt KRI, resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd enligt KRL. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 128 tkr (1 660 tkr). 2.3 Balansräkning Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Vi har granskat att: balansräkningen är uppställd enligt KRI, noter finns i tillräcklig omfattning upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning årets resultat överensstämmer med resultaträkningen 6

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor

Granskning av. Årsredovisning 2011. Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapportsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn 2012-03-09 Anna Gröndahl Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning......3

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid ande Engelbrektsrummet, Arboga kommun, Smedjegatan 5, Arboga 10 juni 14.00-16.00 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann Avdic (V), Arboga kommun Ivan Arancibia Silva (S), Landstinget Västmanland

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann Avdic (V), Arboga kommun Ivan Arancibia Silva (S), Landstinget Västmanland Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid ande KS-salen, Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga kl 13:25 15:45 Görel Nilsson (S), Kungsörs kommun, ordförande Andreas Trygg

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) Ann Avdic, Arboga kommun (V) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedling

Datum. Ersättare Margareta Karlsson, Kungsörs kommun (M) Ann Avdic, Arboga kommun (V) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid ande Rum Takås, Kungsörs kommun, Drottninggatan 34, Kungsör 30 november, 14.00-16.00 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande Andreas Trygg, Köpings kommun,

Läs mer

Årsredovisning från Västra Mälardalens Samordningsförbund. Från Västra Mälardalens Samordningsförbund har inkommit årsredovisning.

Årsredovisning från Västra Mälardalens Samordningsförbund. Från Västra Mälardalens Samordningsförbund har inkommit årsredovisning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 12 Ks 66 Dnr 85/2014-042 Årsredovisning från Västra Mälardalens Samordningsförbund år 2013 Från Västra Mälardalens

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Härnösand - Timrå Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland

Datum. Ersättare Carl-Inge Westberg (S), Köpings kommun Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Lanstinget Västmanland Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset, Köping, kl 13.05 15.05 ande Övriga deltagande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-11-19 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-11-19 1 Sida Sammanträdesdatum 2009-11-19 1 Plats och tid Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.10 ande Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer