På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/ Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkonunit årsredovisning samt revisionsberättelse för år Revisorer utsedda av staten, Köpings kommun och Landstinget Västmanland har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning. Enligt revisionsberättelsen görs bedömningen att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Förbundets årsredovisning godkänns och förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justeres sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

2 AREOGA KOMMUN Kon-inlunkari liet iariTyr kn_ 1_6 \2- f Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen tax F'INGS KOMMUN

3 Innehåll 1 Organisation 5 2 Förbundets ledning 6 Styrelse... 6 Samordnare, ekonomi och administration... 6 Beredningsgrupp... 6 Revisorer Verksamhetsberättelse Aktiviteter i förbundet Styrelsen... 7 Beredningsgrupp... 7 Arbetsgruppen för nya insatser...7 Informationsinsatser... 8 Utbildningar och utbildningsinsatser... 8 Samverkan/Nätverk... 8 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS... 9 Större projekt/aktiviteter Bokslutskommentar 12 5 Redovisningsprinciper 14 6 Resultaträkning 15 7 Balansräkning 16 8 Noter 17 9 Ekonomisk redovisning av projekten Driftredovisning i detalj 19 3

4 1 Organisation Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar är Försäkringskassan LFC Västerås, Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsområde - Köping, Landstinget Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Under 2011 bildades, på initiativ från beredningsgruppen, en arbetsgrupp med deltagare från samtliga huvudmän. De jobbar ofta nära individerna i vår målgrupp och ska ta fram ideer till nya projekt/insatser, som skulle kunna bedrivas med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Sammankallande i arbetsgruppen är samordningsförbundets samordnare. 5

5 2 Förbundets ledning Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställd reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av tjänstemän. Styrelsen uppgifter är att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen Stödja samverkan mellan de i förbundet ingående parterna Finansiera sådana rehabiliteringsinsatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde Besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas Besluta om förbundets arbetsorganisation Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna Styrelsen och övriga organ i samordningsförbundet, far inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för den enskilde, eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning, eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. Samordnare, ekonomi och administration För att planera och genomföra förbundets verksamhet disponerar förbundsstyrelsen en verkställande tjänsteman/samordnare på 75 % av heltid. Förslag till styrelsen angående projektansökningar utarbetas av förbundets samordnare i samråd med beredningsgruppen. Tjänster för administration och ekonomi köps av Köpings kommun enligt särskilt avtal. Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av tjänstemän med beslutsmandat, från respektive huvudman. Projektförslag hanteras av beredningsgruppen i samråd med förbundets samordnare. Beredningsgruppen diskuterar ansökningar till projekt och andra ärenden där beslut ska fattas av styrelsen. Gruppen lämnar rekommendation med förslag till beslut. Före styrelsebeslut sker en beredning. Ordförande, på delegation från styrelsen och samordnaren ansvarar för detta. Beredningsgruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsen och samordningsförbundets tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller projektansökningar. Revisorer Revisorer väljs av vardera medlemmen. De tre kommunerna har utsett en gemensam revisor. Landstinget har utsett en revisor. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen. 6

6 3 Verksamhetsberättelse 2011 Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten var Samordningsförbundet Västra Mälardalens första hela verksamhetsår. Redan under det första uppstartsåret 2010, togs beslut om två större insatser, parallellt med att administrationen kom på plats, varför verksamheten var i full gång redan vid ingången av Aktiviteter i förbundet 2011 Under 2011 har ett drygt hundratal aktiviteter skett. Allt från styrelsemöten till samordnarens diskussioner med enskilda personer kring tänkbara insatser som skulle kunna ske i samverkan. Styrelsen Utöver beslut kring projektansökningar, har ärenden gällande budget/ekonomi, utvärderingspolicy, verksamhetsplanering, utbildningsinsatser, samordnartjänsten mm, funnits på agendan. Styrelsen har tillsammans med deltagarna i beredningsgruppen haft en gemensam halvdag vid Herrfallets fritidsanläggning utanför Arboga, för gemensam planering. Beredningsgrupp En planeringsdag (halvdag) tillsammans med styrelsen har också hållits. Samordnaren har ansvarat för dagordning, kallelser och dokumentation i form av minnesanteckningar från beredningsgruppens möten. Arbetsgruppen för nya insatser Arbetsgruppen, med representanter från samtliga huvudmän, bildades under våren Huvuduppdraget var att så snart möjligt diskutera fram någon eller några aktiviteter som skulle kunna bedrivas med stöd av samordningsförbundet. För att få till stånd aktiviteter beslutade arbetsgruppen att hålla en inspirationsdag, preliminärt under hösten 2011, där handläggare hos de olika huvudmännen som jobbar med unga vuxna med diffus problematik skulle inbjudas. Planeringsarbetet med konferensen drog ut på tiden, främst på grund av att få till en lämplig dag, då så många som möjligt skulle ha tillfälle att delta. Under oktober bestämdes slutligen att konferensen ska hållas den 26 januari 2012 i Köping. Inriktningen var att denna konferens ska leda till någon eller några insatser som kan komma igång under våren Ekonomiska frågor Samordningsförbundets ekonom har deltagit vid flertalet av de styrelsemöten som hållits under året. I samband med revision av verksamhetsåret 2010, deltog samordnaren och ekonomen vid två möten. Det första mötet var tillsammans med 7

7 revisionsbiträdet, och det andra hölls med de av huvudmännen utsedda revisorerna. Informationsinsatser Samordningsförbundets hemsida vm.se har varit en viktig kanal att få ut information om verksamheten, men långt ifrån den enda. I samband med tiotalet möten och träffar med personer och organisationer som visat intresse att starta upp projekt/aktiviteter, har också information lämnats om samordningsförbundets verksamhet och möjligheter till att stötta tänka insatser. Ledamöterna i styrelse och beredningsgrupp har i sina kontakter också tagit tillfället i akt att informera om Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Vid styrelsemötet i slutet av oktober beslutades att ta fram en informationsfolder, som kort beskriver förbundets verksamhet inklusive beslutade och pågående aktiviteter. Samordnaren har svarat för framtagandet av foldern, som ska användas och spridas i informationssyfte under De tre samordningsförbunden i Västmanlands län, ger sedan första kvartalet 2011 ut ett gemensamt nyhetsbrev en gång per kvartal. Förbunden har också skapat en länsgemensam hemsida, för att kunna informera om sina insatser. Utbildningar och utbildningsinsatser Under 2011 arrangerades ett antal länsgemensamma utbildningar och seminarier i samverkan med samordningsförbunden i Norra Västmanland och Västerås. Två av dessa handlade om lösningsfokuserat arbetssätt och samhällsekonomisk utvärdering. Båda konferenserna var välbesökta och fick mycket positiva synpunkter från deltagarna. Totala antalet deltagare i de av samordningsförbunden arrangerade konferenserna kan räknas i hundratal. Samordnaren och flera av ledamöterna i såväl styrelse som beredningsgrupp, har funnits med som deltagare vid de utbildningar som arrangerats av samordningsförbunden, men också andra utbildningar ordnade av andra arrangörer. Samordnaren påbörjade under 2011 en omfattande utbildning, totalt åtta heldagar, för samordnare/förbundschefer eller motsvarande. Samverkan/Nätverk Samordnarna i de tre samordningsförbunden i Västmanland har träffats regelbundet. Planering och diskussion kring frågor som med fördel kan ske i samverkan mellan förbunden, har haft högsta prioritet på dagordningarna. Ordförande tillsammans med samordnarna i de tre samordningsförbunden har också träffats under 2011, för att diskutera gemensamma frågeställningar. Samordnaren har vid två tillfällen under året deltagit vid regionala nätverksträffar, med kollegor från ett stort antal samordningsförbund i Uppsala län, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Örebro län och Stockholm. Utöver ovanstående regionala träffar, deltog samordnaren vid ett rikstäckande nätverksmöte i Norrköping under våren. VKL har vid två tillfällen under 2011 bjudit in samordnarna för samordningsförbunden i Västmanlands län till möten för gemensamt informationsutbyte. 8

8 Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS Samordningsförbundets ordförande valdes vid årsmötet i april 2011 in som ordinarie ledamot i NNS styrelse. Ordförande har som styrelseledamot deltagit vid NNS styrelsemöten under våren och hösten. Samordnaren representerade Samordningsförbundet Västra Mälardalen vid NNS Årsmöte i Norrköping i april. De samordningsförbund som har ledamöter i styrelsen för NNS, har möjlighet att närvara med sina samordnare vid styrelsemötena. Samordnaren har deltagit vid ett av dessa styrelsemöten under hösten, och har för avsikt att delta vid flertalet av styrelsemötena under Vid ett extra årsmöte i november representerades samordningsförbundet Västra Mälardalen av ordförande och samordnare. Större projektaktiviteter Vägen in Projektet startade upp under hösten 2010, och kommer att pågå fram till årsskiftet 2012/2013. Vägen in är ett motivations- och rehabiliterande projekt som finansieras av Samordningsförbundet Västra Mälardalen. Grunden i projektet är kognitiv beteendeträning, där deltagaren arbetar med sina tankar och känslor som nuvarande livssituation skapar. Projektet Vägen in riktar sig till personer som är i åldern år som har behov av offentligt stöd, samt har ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/eller fysiska (smärt) diagnoser. Fram till har 62 personer börjat i projektet. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. Övrig deltagarstatistik framgår av Tabell 1. Tabell 1 Deltagarstatistik i projektet Vägen in. Grupplintag nummer Antal remisser (startat Grön Rehab) Fullföljt Grön Gått vidare till samverkan Arbetsförmedling/ Försäkrin gskassa (8) (8) (8) (6) (6) (8) (8) 8 9 5(5) Totalt 73(62 )

9 Tabell 2 Fördelning av remisser Intag nummer I Deltagarens bostadsort Totalt antal Remisser Arboga Köping Kungsör Totalt Kvinnocoacher Projektet Kvinnocoacher som startade i januari och avslutades i november Det riktade sig till kvinnor i åldersgruppen år, främst de unga, som var i behov av samordnade insatser för att kunna återgå i arbete. Deltagarna i projektet fick under minst sex månader tillgång till en personlig coach. Projektets syfte var att förbättra kunskapsläget om villkoren och möjligheterna för sjukskrivna kvinnor i Västra Mälardalen att komma åter i arbete. Som metod för detta användes coacher. Personal som remitterat ärenden till projektet deltog under hösten vid en länsgemensam projektträffsdag i Ramnäs. 31 kvinnor remitterades till projektet, 27 fullföljde hela perioden. KUR I december 2011 fattade styrelsen beslut om att finansiera en utbildningsinsats tillsammans med Samordningsförbundet i Västerås. Utbildningen ska genomföras av försäkringskassan under Deltagarna är handläggare inom samordningsförbundens ingående myndigheter och ska ge en fördjupad kunskap i psykiatri/- neuropsykiatri. På en inledande heldag beräknas 150 handläggare i länet erbjudas en vägledande utbildning. Därefter far 48 personer en fördjupad utbildning under sex-åtta tillfällen. Flätan Under hösten 2011 fattade styrelsen beslut om att delfinansiera projektet Flätan från och med 2012 och ytterligare två år framåt, under förutsättning att projektet beviljas medel från ESF-rådet. Det lokala projektet i södra Västmanland har som målgrupp yngre personer med psykiska funktionshinder eller neuropsykiatrisk problematik som står mycket långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att hjälpa personer med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionshinder ut i arbete, sysselsättning eller studier i en omfattning av minst 50 % för att öka deras livskvalitet och bidra till att de kan bli självförsörjande. Flätan tilldelades inte ESF-medel, utan kom på I : e reserv och det pågår ett arbete för att delar av stödpengar ska tillfalla Södra Västmanland och Västra Mälardalen. KAK-projektet Målgruppen för projektet har ofta långa handläggningstider då det många gånger är tidskrävande hjälp som behövs och ofta föreligger oklarheter för vilka insatser som är lämpliga och tillgängliga för målgruppen. Kännetecknande är långvarigt beroende av offentlig försörjning, diffusa och tydliga hälsomässiga hinder, språklig hinder kan föreligga, och låg tilltro till att nå egen försörjning. För att 10

10 möta behovet hos målgruppen ville projektet förbättra kartläggningsmetoderna inom socialtjänsten och utverka metoder som tar fasta på deltagarens egen vilja, livssituation och faktiska hjälpbehov, för att därigenom öka möjligheten till tidigare och bättre matchning av insatser. Styrelsen fattade beslut om att finansiera KAK-projektet, under förutsättning att ESF-medel beviljades. Projektet fick inga medel, så upplägget ska skrivas om under 2012 för att leda fram till en ansökan om medel som inte kräver stöd från ESF. Övrigt Styrelsen har behandlat och avslagit några ansökningar under 2011 Försörjningsmåttet Samordningsförbundet Västra Mälardalen har sedan 2010 följt utvecklingen som är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa och aktivitetsstöd) samt kommunerna (försörjningsstöd) och bryter ned dem på utbetalt belopp per invånare år och dag. Trenden i länet och i samordningsförbundets tre kommuner är att försörjningsmåttet sjunker för varje år (undantaget är Arboga kvartal ). Försörjningsmåttsuppgifter från kvartal : Västmanland 52 Sammantaget för KAK 56 Kungsör 55 Köping 57 Arboga 54 Västerås 50 Utbetalt belopp per invånare år och dag i Västmanland: -Sjukp. Rehab-Sjuk-akters Aktivftetsstöd - A-kassa Kunskapsl.-Ek. bistånd _ kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv A it 11

11 4 Bokslutskommentar Samordningsförbundet Västra Mälardalens årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. Resultatet för2011 är kr. Utfall och budget för 2011 är i god balans. Tillsammans med 2011 års resultat om kr uppgår det egna kapitalet till kr vid ingången av Intecknade medel För 2012 är redan, efter beslut i styrelsen, förbundets intäkter från medlemmarna intecknat i insatser och administration. Nedanstående tabell redovisar hur mycket styrelsen har tagit beslut om avseende projekt. En del av projekten är beviljade utifrån förutsättningarna om medfinansiärer. För att finansiera ytterligare insatser kommer det egna kapitalet att användas. Tabell 3 Intecknade medel till projekt Benämning Prognos Prognos Prognos Vägen in Projekttid Kvinnocoach Beslut , avslut 2012 Länsgemensamma utbildningar 122 Projekt Flätan 825 under förutsättning att ESF-medel blir beviljade Projekt KAK under förutsättning att ESF-medel blir beviljade Projekttid Projekt KUR 30 Summa

12 Köping den 24 februari 2012 Görel Nilsson, Styrelseordförande, Kungsörs kommun Andreas Trygg, Vice ordförande, Köpings kommun Agneta Bode, Ordinarie ledamot, Arboga kommun Jan Hultberg, Ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen Susanne Norlin, Ordinarie ledamot, Försäkringskassan Simån Cicek, Ordinarie ledamot, Landstinget Linda Anderljäll Tf samordnare/verkställande tjänsteman 13

13 5 Redovisningsprinciper Resultaträkningen - sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet. Balansräkningen bokslutsdagen. - visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på Noter, övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgångar inte får övervärderas. Leverantörsfakturor och utställda fakturor. Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställda fakturor med väsentligt belopp. 14

14 6 Resultaträkning Belopp i kkr Not Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter/kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

15 7 Balansräkning Belopp i kkr Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital därav årets resultat Kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

16 8 Noter Not Benämning (kkr) 1 Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkter enligt redovisning Kostnader enligt redovisning Verksamhetens nettokostnad I verksamhetens intäkter ingår Driftbidrag från Försäkringskassa och Arbetsförmedling Driftbidrag från Landstinget Driftbidrag från Arboga kommun Driftbidrag från Kungsörs kommun Driftbidrag från Köpings kommun Summa I verksamhetens kostnader ingår Administration och samordnare Styrelsearvoden, resekostnader, möten Utbildning/kompetensutveckling Kostnader för projekt Summa Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 6 53 Räntekostnader 0-4 Skattekostnad för Summa Kortfristig a fordrin gar Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristig a fordrin g ar Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Eg et ka pital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristi ga skulder Interimsskuld Leverantörsskulder Prelskatt arvoden 5 3 Upplupna sociala avgifter 5 3 Summa kortfristig a skulder

17 9 Ekonomisk redovisning av projekten Tabell 4 Pågående projekt under 2011 Benämning Beviljat Utfall Utfall Kvarstår belo pp att få Vägen in Projekttid Kvinnocoach Beslut Projekttid Summa

18 10 Driftredovisning i detalj Budget Utfall Tillgångar Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Landstinget Arboga kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Ränteintäkter/kostnader TOTALA TILLGÅNGAR ,1 Kostnader administration Lön Samordnare Resekostnader samordnare Administrationskostnader Informationsmaterial (trycksaker) Konferens och möteskostnader Kompetensutveckling Lokalkostnader Arvoden styrelsen Resekostnader styrelsen Revisionsarvoden Ekonomi/administration ESF-ansökan. bankkostnader Kostnader åtgärder Projekt Vägen in Projekt Kvinnocoacher Länsgemensamma utbildningar Resultat

19 Till Västra Mälardalens Samordningsförbund Kommunfullmäktige i Arboga kommun Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun Kommunfullmäktige i Köpings kommun Landstingsfullmäktige i Landstinget Västmanland Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Avseende Västra Mälardalens Samordningsförbund Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Västra Mälardalens Samordningsförbund, org nr , för verksamhetsåret Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen. Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk. Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Köping den 20 ppril 2012 P er S f i e an G Ellinor Westlund A ktcrriserad revisor R isop"utsedd av Köping Revisor utsedd av R isor utsedd av staten ommun Landstinget Västmanland

20 Pwc Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Västra Mälardalens Samordningsförbund Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor

21 Innehållsförteckning ning...: lntedaautg.,....fr......::.:,...,...: :.:..: Bakgrund ,.4; 1.2 Revisionsfråga och metod...<......:: Omskningr>resultat... :... :......::....:..., Färvalfningsbetättelse , :1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten... :,:...:; Resultaträkning :,:....:.:...:6 2.3 Balansriikning Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen : Fördjupade granskningär :......:...7 2

22 "c Sammanfattning Revisorerna i Västra Mälardalen Samordningsförbund har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Samverkande parter har betalat in tkr (3 060 tkr) till Västra Mälardalen Samordningsförbund (nedan förbundet) för Förbundet redovisar ett resultat på 128 tkr (1660 tkr). Förbundet har ett eget kapital, som uppgår till tkr (1 660 tkr). Vi har, utöver årsbokslutet, även granskat intern kontroll, projektredovisning (insatsredovisning) och moms. Förbundet har upprättat en internkontrollplan och har gjort egna granskningar. Vi har dock noterat några brister i internkontrollen, som behöver åtgärdas. Enligt delegationsordningen behöver inte alla typer av verifikationer till bokföringen attesteras. Vi bedömer att alla verifikationer ska attesteras. Vid vår granskning av insatsredovisningen har vi noterat att verksamhetsägarna till beslutade insatser fakturerar samordningsförbundet sina kostnader. De bifogar även underlag för egna kostnader. Den här modellen för redovisning av kostnader, kan uppfattas som att samordningsförbundet har köpt tjänster av verksamhetsägarna. Vi bedömer att det är en bättre lösning att samordningsförbundet ersätter verksamhetsägarna sina kostnader genom ett system med rekvisitioner. Samordningsförbundet har fått moms återbetald från Skatteverket löpande under hela Vidare har Skatteverket belastat förbundet med inkomstskatt. Vi bedömer att Skatteverket har registrerat samordningsförbundet som något annat än en skattebefriad offentlig verksamhet. Samordningsförbundet bör undersöka vad denna felaktiga registrering beror på och få en rättelse till stånd. Vi har i huvudsak granskat årsredovisningför 2011 till den version, som fanns tillgänglig den 7 mars

23 pwc 1 Inledning 1.1 Bakgrund Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen. 1.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation. 4

24 wc 2 Granskningsresultat 2.1 Förvaltningsberättelse I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla: en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1) en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3) Översikt över utvecklingen av verksamheten Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut förväntad utveckling annat av betydelse för styrning och uppföljning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Vi bedömer slutligen att redovisning av finansierade insatser kan utvecklas ytterligare. Läsaren skulle kunna bli bättre insatt i finansierade insatser om samordningsförbundet gjorde en sammanställning av insatserna och redovisade: Projektägare Beslutat belopp för projektet Projektets längd Antalet deltagare för fördelning mellan kvinnor och män Projektets resultat 5

25 c 2.2 Resultaträkning Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har fr rändrats under året (KRL 5:1). Vi har granskat att: resultaträkningen är uppställd enligt KRI, resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen är uppställd enligt KRL. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 128 tkr (1 660 tkr). 2.3 Balansräkning Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Vi har granskat att: balansräkningen är uppställd enligt KRI, noter finns i tillräcklig omfattning upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning årets resultat överensstämmer med resultaträkningen 6

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat?

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Finansiell samordning Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Underlagsrapport augusti 2001 I serien Finansiell samordning publicerar

Läs mer

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen

Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen ~ilaga L~ ~ 135 Till Samordningsförbundet Finsam Falun Kommunfullmäktige i Falu kommun Landstingsfullmäktige i Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen REVISIONSllERX'rTELSE FÖR AR 2010 Snmo rd uingsförbunde

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer